Click here to load reader

Społeczeństwo informacyjne w Polsce.- Wyniki badań

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Społeczeństwo informacyjne w Polsce.- Wyniki badań

 • wprowadzenie

  Niniejsza informacja sygnalna, opracowana na podstawie wynikw badania GUS Wskaniki spoecze-stwa informacyjnego w Polsce, przeprowadzonego w latach 2011 i 2012, prezentuje podstawowe dane dotyczce wykorzystywanych przez przedsibiorstwa i gospodarstwa domowe technologii informacyjno--komunikacyjnych, e-handlu i e-administracji.

  Badaniem wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsibiorstwach objto podmioty o liczbie pracujcych co najmniej 10 osb1. Badaniem w gospodarstwach domowych objto gospodarstwa z przynajmniej jedn osob w wieku 16-74 lata, z wyjatkiem osb mieszkajcych w go-spodarstwach zbiorowych, takich jak: domy studenckie, hotele robotnicze, domy opieki spoecznej, zakony, szpitale, koszary, zakady karne itp. Odsetki mog nie sumowa si na 100%, poniewa w wielu pytaniach w ankiecie istniaa moliwo wybrania wicej ni jednej odpowiedzi.

  Gwny Urzd StatystycznyUrzd Statystyczny w Szczecinie

  Opracowania sygnalne Orodek Nauki, Techniki, Innowacji

  i Spoeczestwa Informacyjnego Szczecin, padziernik 2012 r.

  Spoeczestwo informacyjne w Polsce

  PrzedsibiorstwaW 2012 r. komputery wykorzystywao 95% przedsibiorstw, w tym prawie wszystkie podmioty due.

  Dostp do Internetu posiadao 93% przedsibiorstw. Najwikszy wzrost w skali roku (o 4,7 pkt proc.) odnotowano w dostpie do wskopasmowych czy bezprzewodowych, mimo to najczciej przedsi-biorstwa korzystay z czy szerokopasmowych (82%). W 2012 r. 41% przedsibiorstw zdeklarowao, e wyposaa swoich pracownikw w urzdzenia umoliwiajce mobilny dostp do Internetu.

  Systematycznie wzrasta odsetek pracownikw uywajcych komputer (do poziomu 43% w 2012 r.). Obserwuje si istotne zrnicowanie regionalne tego wskanika. Dystans dzielcy wojewdztwo o najwyszym odsetku pracownikw wykorzystujcych komputer (mazowieckie) w stosunku do woje-wdztwa o najniszym wskaniku (warmisko-mazurskie), pomimo e zmniejszy si w 2012 r. w porw-naniu z rokiem poprzednim (o 6,4 pkt proc.), nadal jest wysoki (27,7 pkt proc.).

  1 Podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz zaklasyfikowan wedug PKD 2007 do nastpujcych sekcji: C przetwrstwo przemysowe, D wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn, gorc wod i powietrze do ukadw klimatyzacyjnych, E dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz dziaalno zwizana z rekultywacj, F budownictwo, G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdw samochodowych, wczajc motocykle, H transport i gospodarka magazynowa, I dziaalno zwizana z zakwatero-waniem i usugami gastronomicznymi, J informacja i komunikacja, K dziaalno finansowa i ubezpieczeniowa, L dziaalno zwizana z obsug rynku nieruchomoci, M dziaalno profesjonalna, naukowa i techniczna (bez dziau 75 dziaalno weterynaryjna), N dziaalno w zakresie usug administrowania i dziaalno wspierajca, z sekcji S pozostaa dziaalno usugowa, grupa 95.1 naprawa i konserwacja komputerw i sprztu komunikacyjnego.

 • Spoeczestwo informacyjne w Polsce2

  W 2012 r. zwikszy si w skali roku rwnie wskanik przedsibiorstw posiadajcych wasn stron internetow. Najwikszy wzrost (o 3,2 pkt proc.) odnotowano wrd przedsibiorstw maych. Ponad 50% firm wykorzystywao stron internetow w celu prezentacji katalogw wyrobw i usug. W 2011 r. blisko jedna pita przedsibiorstw skadaa zamwienie przez sieci komputerowe, a co dziesita otrzymywaa zamwienia przez Internet. Z e-administracji w 2011 r. korzystao 90% przedsibiorstw, przy czym t form kontaktu z administracj publiczn stosoway prawie wszystkie firmy due oraz 97% przedsi-biorstw rednich.

  Gospodarstwa domoweOdsetek gospodarstw domowych posiadajcych komputer systematycznie wzrasta. W 2012 r. 73%

  gospodarstw z co najmniej jedn osob w wieku 16-74 lata byo wyposaonych w komputer. W latach 2008-2012 zwiksza si rwnie odsetek gospodarstw posiadajcych dostp do Internetu, osigajc w 2012 r. poziom 71%, przy czym 67% gospodarstw korzystao z czy szerokopasmowych. Zarwno w przypadku posiadania komputera, jak i dostpu do Internetu poziom odsetka jest zrnicowany w zalenoci od typu gospodarstwa, miejsca zamieszkania oraz stopnia urbanizacji. Zdecydowanie cz-ciej posiadanie komputera oraz dostp do Internetu deklaroway gospodarstwa z dziemi, gospodar-stwa z duych miast oraz z terenw o wysokim stopniu zurbanizowania. Gwn przyczyn nieposiadania dostpu do Internetu w 2012 r. by brak potrzeby korzystania, ktr wskazao 57% gospodarstw.

  Najczstszym miejscem korzystania z komputera oraz Internetu w 2012 r. by dom (odpowiednio 61% i 59%), natomiast gwnym powodem korzystania z sieci byo wysyanie i odbieranie poczty elektronicz-nej (51%) oraz wyszukiwanie informacji o towarach lub usugach (48%). Wzrs odsetek osb korzystaj-cych z e-administracji (do 32% w 2012 r.), z ktrych co czwarta osoba wyszukiwaa informacje na stronach administracji publicznej.

  W 2012 r. w celu czenia si z Internetem poza miejscem zamieszkania lub pracy najczciej korzysta-no z przenonych komputerw (18%) oraz laptopw, notebookw i netbookw (17%). Wzrasta zaintere-sowanie zamawianiem towarw i usug przez Internet. W 2012 r. 30% osb zdeklarowao, e w okresie 12 miesicy poprzedzajcych okres rozpoczcia badania zamawiao w taki sposb rnego rodzaju dobra, najchtniej ubrania i sprzt sportowy. Spord uytkownikw komputerw najczciej kiedykolwiek wykonywan czynnoci podczas korzystania z komputera byo kopiowanie oraz przenoszenie pliku lub folderu (76%), natomiast w przypadku korzystania z Internetu uywanie wyszukiwarki Internetowej (96%).

  W 2012 r. osoby korzystajce z Internetu w sprawach zwizanych ze zdrowiem przede wszystkim wyszukiway informacje o chorobach i ich symptomach (25%). Tylko 4% osb korzystajcych z Internetu umawiao si na wizyt lekarsk oraz zamawiao produkty zwizane ze zdrowiem.

  I. wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsibiorstwach

  Wyniki prezentuje si wedug wielkoci przedsibiorstw. Przedsibiorstwa MAE to firmy, w ktrych liczba pracujcych wynosi 10-49 osb, przedsibiorstwa REDNIE 50-249 osb, przedsibiorstwa DUE 250 i wicej osb.

 • Spoeczestwo informacyjne w Polsce 3

  Wyposaenie przedsibiorstw w komputery 2

  W 2012 r. udzia przedsibiorstw wykorzystujcych komputery w Polsce wynis 94,7% i nieznacznie spad w porwnaniu do roku poprzedniego (o 1,0 pkt proc.).

  Wykres 1. Przedsibiorstwa wykorzystujce komputery wedug klas wielkoci

  90 92 94 96 98 100

  2012

  2011 ogem

  due

  %

  rednie

  mae

  Korzystanie z Internetu

  Tabl.1. Przedsibiorstwa posiadajce dostp do Internetu wedug wojewdztw [%]

  Wyszczeglnienie 2011 2012

  Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,9 93,2

  Dolnolskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94,7 95,0

  Kujawsko-pomorskie . . . . . . . . . . . 95,8 93,5

  Lubelskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,0 94,4

  Lubuskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,7 93,9

  dzkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,5 91,6

  Maopolskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94,0 90,7

  Mazowieckie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,4 95,4

  Opolskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,1 91,8

  Podkarpackie . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,8 91,2

  Podlaskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,6 92,3

  Pomorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94,0 92,9

  lskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,9 94,9

  witokrzyskie . . . . . . . . . . . . . . . . 85,6 90,3

  Warmisko-mazurskie . . . . . . . . . 93,7 91,7

  Wielkopolskie . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,4 92,1

  Zachodniopomorskie . . . . . . . . . . 94,9 93,1

  2 KOMPUTER OSOBISTY to urzdzenie elektroniczne suce do automatycznego przetwarzania informacji przedstawionych cyfrowo. Kom-puter osobisty jest wyposaony w klawiatur do wprowadzania danych, procesor do ich przetwarzania, pami do przechowywania danych i monitor do ich wywietlania. Pojcie to obejmuje komputery stacjonarne i urzdzenia przenone (laptopy, notebooki, nettopy), komputery kieszonkowe (palmtopy, PDA), smartphony (iPhone, BlackBerry), natomiast nie obejmuje komputerw zintegrowanych z innymi urzdzeniami na jednej pycie montaowej.

 • Spoeczestwo informacyjne w Polsce4

  Najwyszy odsetek przedsibiorstw z dostpem do Internetu odnotowano w wojewdztwie mazo-wieckim (95,4%), natomiast najniszy w wojewdztwie witokrzyskim (90,3%).

  Warto wskanika wysz ni rednio w kraju osignito w szeciu wojewdztwach.

  Poczenia internetowe

  Efektywna komunikacja moliwa jest dziki odpowiednim czom dostpowym, zwaszcza szero-kopasmowym3. Sposb dostpu do Internetu jest coraz atwiejszy. W dobie szybkiego rozwoju tech-nicznego, korzystanie z Internetu odbywa si ju nie tylko za pomoc tradycyjnego komputera PC, ale rwnie poprzez telefon komrkowy.

  Wykres 2. Przedsibiorstwa posiadajce dostp do Internetu wedug rodzaju czy

  0 20 40 60 100

  2012

  2011

  wskopasmowecze bezprzewodowe

  cze szerokopasmowe

  modem analogowy (zwyka linia telefoniczna) lub cyfrowy ISDN

  %80

  (np. GSM, GPRS, UMTS, itp.)

  Coraz czciej w przedsibiorstwach korzysta si z Internetu poprzez cze szerokopasmowe (81,9% przedsibiorstw w 2012 r. wobec 77,5% w 2011 r.). Mniej popularne s wskopasmowe cza bez-przewodowe, chocia udzia przedsibiorstw korzystajcych z Internetu za ich pomoc rwnie wzrs w skali roku (o 4,7 pkt proc. do 25,4%). Naturaln tendencj zwizan z rozwojem nowych technologii jest obserwowany spadek wykorzystania modemu analogowego lub cyfrowego.

  Pracujcy wykorzystujcy komputery

  Wzrasta odsetek pracownikw, dla ktrych komputer staje si narzdziem pracy. W 2012 r. udzia pracownikw wykorzystujcych komputery w pracy wynis 42,8% (wobec 42,3% w 2011 r.), przy czym najwikszy odsetek odnotowano w wojewdztwie mazowieckim (57,1%), a najmniejszy w wojewdz-twie warmisko-mazurskim (29,4%).

  Do 2012 r. dystans midzy najniszym, a najwyszym wskanikiem zmniejsza si. Jednak w 2011 r. odsetek pracownikw wykorzystujcych komputery w wojewdztwie mazowieckim znacznie wzrs, przy jednoczesnym spadku w wojewdztwie o najmniejszej wartoci tego wskanika (warmisko-mazurskim).

  3 POCZENIE SZEROKOPASMOWE rodzaj poczenia, ktre cechuje si du szybkoci przepywu informacji mierzon w setkach kb/s (kilobitw na sekund) lub w Mb/s (megabitach na sekund). Dostp szerokopasmowy umoliwiaj technologie z rodziny xDSL (ADSL, SDSL itp.), sieci telewizji kablowej (modem kablowy), cza satelitarne, poczenia bezprzewodowe przez modem 3G lub 3G handset w technologii UMTS, CDMA2000-1xEVDO, HSDPA.

 • Spoeczestwo informacyjne w Polsce 5

  Tabl. 2. Pracownicy wykorzystujcy komputery wedug wojewdztw [%]

  Wyszczeglnienie 2008 2009 2010 2011 2012

  Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,9 39,1 40,1 42,3 42,8

  Dolnolskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,6 37,3 38,4 39,5 42,3

  Kujawsko-pomorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,3 31,8 33,8 35,1 33,9

  Lubelskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,7 33,1 34,4 38,0 36,6

  Lubuskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,3 27,6 30,0 28,8 29,8

  dzkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,3 31,9 33,3 38,4 38,1

  Maopolskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,2 38,2 37,7 39,8 41,4

  Mazowieckie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,7 54,8 51,0 57,8 57,1

  Opolskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,8 31,2 29,2 29,9 31,0

  Podkarpackie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,6 31,3 35,6 34,3 35,5

  Podlaskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,0 31,2 37,6 37,1 36,9

  Pomorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,8 36,7 41,5 43,0 43,4

  lskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,0 33,9 36,8 37,7 39,2

  witokrzyskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,2 33,3 33,8 34,0 34,7

  Warmisko-mazurskie . . . . . . . . . . . . . . . . 22,3 25,2 28,5 23,7 29,4

  Wielkopolskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,2 35,0 36,8 38,0 39,2

  Zachodniopomorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,3 30,6 33,9 36,5 36,1

  Strona WWW

  Wskanik przedsibiorstw posiadajcych wasn stron internetow systematycznie wzrasta. W 2012 r. wynis on 67,6% i by wyszy o 2,9 pkt proc. w porwnaniu z rokiem ubiegym.

  Wykres 3. Przedsibiorstwa posiadajce wasn stron internetow wedug klas wielkoci

  0 20 40 60 80 100

  2012

  2011 ogem

  due

  %

  rednie

  mae

 • Spoeczestwo informacyjne w Polsce6

  Tabl. 3. Przeznaczenie stron internetowych w przedsibiorstwach [%]

  Wyszczeglnienie 2011 2012

  Prezentacja katalogw wyrobw lub usug . . . 46,9 51,4

  Zapewnienie ochrony danych osobowych lub homologacja bezpieczestwa . . . . . . . . . . 30,6 31,3

  Umoliwienie uytkownikom zamawiania produktw wedug wasnej specyfikacji . . . . 11,4 11,0

  Prezentacja informacji o wolnych stanowi-skach pracy i umoliwienie przesyania dokumentw aplikacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . 12,4 15,4

  Sprawdzanie stanu realizacji zamwienia on-line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,3 10,1

  Zamawianie lub rezerwacja on-line . . . . . . . . . . 11,6 15,1

  Personalizacja zawartoci strony dla staych uytkownikw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,1 7,7

  Biorc pod uwag fakt, i rzetelna informacja na stronach internetowych podmiotw gospodarczych zwiksza szanse marketingowe, firmy coraz czciej prezentuj swoje katalogi wyrobw i usug na stro-nach WWW, zastpujc tym samym tradycyjn reklam. W 2012 r. 51,4% przedsibiorstw korzystao z tej formy prezentacji swoich wyrobw i usug (wobec 46,9% w 2011 r.). Czsto wykorzystywan funk-cjonalnoci strony internetowej jest rwnie zapewnienie ochrony danych osobistych lub homologacja bezpieczestwa.

  Handel elektroniczny 4

  Wykorzystanie Internetu w handlu daje moliwo dotarcia do szerokiej grupy konsumentw, prezentacji wasnych wyrobw i usug oraz umoliwia zawieranie transakcji zarwno krajowych, jak i transgranicznych.

  Wykres 4. Przedsibiorstwa skadajce i otrzymujce zamwienia poprzez sieci komputerowe

  0 10 60 %

  2011

  2010

  % 60

  Przedsibiorstwa otrzymujce zamwienia Przedsibiorstwa skadajce zamwienia

  020

  ogem due rednie mae

  20 30 40 5010304050

  4 HANDEL ELEKTRONICZNY (e-handel) obejmuje transakcje przeprowadzane przez sieci oparte na protokole IP oraz przez inne sieci kompu-terowe, a take przy zastosowaniu standardu elektronicznej wymiany danych EDI. Towary i usugi s zamawiane elektronicznie, ale patno i dostawa zamwionego towaru lub usugi mog by dokonane w dowolnej formie (take poza sieci). Zamwienia otrzymane przez telefon,faks lub w formie wiadomoci e-mail nie s traktowane jak handel elektroniczny.

 • Spoeczestwo informacyjne w Polsce 7

  Przedsibiorstwa prowadzce handel za porednictwem sieci komputerowych czciej dokonyway zakupw ni sprzeday. W 2011 r. prawie dwukrotnie wiecej firm skadao zamwienia przez Internet ni je otrzymywao.

  Elektroniczna administracja publiczna 5

  Korzystanie z e-administracji zapewnia przedsibiorcom oszczdno czasu poprzez moliwo wypeniania i odsyania dokumentw drog on-line oraz pozwala na biece ledzenie zmian w przepi-sach i aktach prawnych umieszczanych na stronach administracji publicznej.

  Wykres 5. Przedsibiorstwa korzystajce z e-administracji wedug wielkoci klas

  0 20 40 60 80 100

  ogem

  due

  %

  rednie

  mae2011

  2010

  Tabl. 4. Przedsibiorstwa korzystajce z e-administracji wedug celw [%]

  Wyszczeglnienie 2010 2011

  Pozyskiwanie informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,9 78,0

  Pobieranie formularzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,1 79,7

  Odsyanie wypenionych formularzy . . . . . . . . . . 86,7 82,4

  Uzyskanie dokumentw przetargowych i specy-fikacji w elektronicznym systemie zamwie publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,5 27,2

  W 2011 r. najczciej przedsibiorstwa wykorzystyway Internet do kontaktu z administracj w celu odsyania wypenionych formularzy (ponad 80% firm), natomiast najrzadziej do uzyskiwania dokumen-tw przetargowych i specyfikacji (ponad jedna czwarta podmiotw).

  5 E-administracja to stosowanie technologii informatycznych w administracji publicznej. Wie si to ze zmianami organizacyjnymi i nowymi umiejtnociami sub publicznych, ktre maj poprawi jako wiadczonych przez nie usug.

 • Spoeczestwo informacyjne w Polsce8

  Mobilny dostp do Internetu wykorzystywany w celach biznesowych

  W 2012 r. 41,1% przedsibiorstw wyposayo swoich pracownikw w urzdzenia przenone umoli-wiajce mobilny dostp do Internetu. Najczciej byy one wykorzystywane do pozyskiwania informacji z Internetu (39,4%), uzyskania dostpu do poczty elektronicznej przedsibiorstwa (36,6%) oraz uzyskania dostpu i modyfikacji dokumentw przedsibiorstwa (20,5%).

  Tabl. 5. Przedsibiorstwa wyposaajce swoich pracownikw w urzdzenia przenone pozwalajce na mobilny dostp do Internetu wedug celw ich wykorzystania w 2012 r. [%]

  Klasy wielkoci

  Pozyskiwanie informacji z Internetu

  Dostp do poczty elektro-nicznej przed-

  sibiorstwa

  Dostp i modyfikacja dokumentw przedsibior-

  stwa

  Wykorzystanie dedykowanych

  aplikacji biznesowych

  Ogem . . . . . 39,4 36,6 20,5 13,2

  Mae . . . . . . . . 33,8 31,1 16,7 9,9

  rednie . . . . . . 57,1 53,9 31,4 22,5

  Due . . . . . . . . 86,8 85,4 57,5 49,6

  II. wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych i wrd osb indywidualnych

  Wyniki prezentuje si wedug klasy miejsca zamieszkania: DUE MIASTA o liczbie mieszkacw przekraczajcej 100 000, MNIEJSZE MIASTA do 100 000 mieszkacw i OBSZARY WIEJSKIE, a take wedug stopnia urbanizacji: obszary o WYSOKIM, REDNIM i NISKIM stopniu zurbanizowania 6.

  Wyposaenie gospodarstw domowych w komputery

  W 2012 r. ponad 7 na 10 gospodarstw domowych miao w domu przynajmniej jeden komputer 7. Odsetek gospodarstw wyposaonych w komputery wzrs w skali roku o 2,1 pkt proc. do 73,4%.

  6 Obszar o WYSOKIM stopniu zurbanizowania zbir ssiadujcych ze sob jednostek terytorialnych (lub pojedyncza jednostka terytorialna), z ktrych kada ma gsto zaludnienia wysz ni 500 mieszkacw na 1 km2, a oglna liczba ludnoci wynosi przynajmniej 50 000 mieszka-cw. Obszar o REDNIM stopniu zurbanizowania zbir ssiadujcych ze sob jednostek terytorialnych (lub pojedyncza jednostka terytorial-na), z ktrych kada ma gsto zaludnienia wysz ni 100 mieszkacw na 1 km2 i jednoczenie albo oglna liczba ludnoci zbioru wynosi co najmniej 50 000 mieszkacw albo ssiaduje on z obszarem gsto zaludnionym. Obszar o NISKIM stopniu zurbanizowania zbir ssiadujcych ze sob pozostaych jednostek terytorialnych. W przypadku zbioru jednostek terytorialnych o oglnej powierzchni mniejszej ni 100 km2, ktry ze wzgldu na gsto zaludnienia i liczb ludnoci powinien zosta zaliczony do obszarw o niskim stopniu urbanizacji, ale jest cakowicie otoczony przez obszar gsto lub rednio zaludniony to uwaa si go za cz odpowiednio obszaru o wysokim lub rednim stopniu urbanizacji.7 KOMPUTER OSOBISTY komputer przeznaczony dla jednego uytkownika. Pojcie to obejmuje komputery stacjonarne i urzdzenia prze-none (laptopy, netbooki). Do komputerw zalicza si take niewielkie urzdzenia podrczne PDA (np. palmtopy) jeli nie posiadaj funk-cjonalnoci telefonu komrkowego. Inne urzdzenia mogce peni funkcje komputerw ze wzgldu na swoje waciwoci, np. smartfony lub telefony PDA w badaniu gospodarstw domowych nie s wliczane do komputerw osobistych.

 • Spoeczestwo informacyjne w Polsce 9

  W zalenoci od typu gospodarstwa domowego wyposaenie w komputery jest zrnicowane. Gospo-darstwa domowe z dziemi znacznie czciej posiaday w domu komputer ni gospodarstwa bez dzieci. W miastach wicej gospodarstw byo wyposaonych w komputery, w porwnaniu do gospodarstw z tere-nw wiejskich. Analizujc dostp do komputera pod wzgldem miejsca zamieszkania, najwikszy wzrost odsetka gospodarstw posiadajcych komputery w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w mia-stach powyej 100 tys. mieszkacw (o 4,1 pkt proc. do 79,2%). Na obszarach wysoko zurbanizowanych byo wicej gospodarstw domowych, ktre posiaday komputery (77,5%) ni na obszarach o niskim stop-niu urbanizacji (68,8%).

  W latach 2008-2012 najszybszy wzrost odsetka gospodarstw domowych wyposaonych w komputery obserwowano w grupach charakteryzujcych si najniszym poziomem tego wskanika. Wrd gospo-darstw domowych bez dzieci wskanik wyposaenia w komputery rs szybciej (rednio o 6,8 pkt proc. rocznie) ni wrd gospodarstw domowych z dziemi (4,1 pkt proc.). Podobnie, wrd gospodarstw domowych na obszarach wiejskich odsetek gospodarstw posiadajcych komputer w domu wzrasta znacznie szybciej (rednio 7,1 pkt proc. rocznie) ni wrd gospodarstw w duych miastach (5,5 pkt proc.) i mniejszych miastach (4,6 pkt proc.).

  Tabl. 6. Wyposaenie gospodarstw domowych w komputery [%]

  Wyszczeglnienie 2008 2009 2010 2011 2012

  Ogem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,9 66,1 69,0 71,3 73,4

  Wedug typu gospodarstwa

  Gospodarstwa domowe z dziemi a 80,7 86,6 90,8 93,6 94,6

  Gospodarstwa domowe bez dzieci a 48,3 55,7 58,2 60,4 62,8Wedug klasy miejsca zamieszkania

  Due miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,0 71,5 72,9 75,1 79,2

  Mniejsze miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,6 66,3 70,3 71,1 71,4

  Obszary wiejskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,8 60,2 63,7 67,1 69,4Wedug stopnia urbanizacji

  Wysoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,0 71,0 72,6 74,8 77,5

  redni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,7 66,4 67,9 72,1 73,0

  Niski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,7 60,6 65,4 67,3 68,8a Poniej 16 lat.

  Dostp do Internetu

  W 2012 r. dostp do Internetu posiadao 70,5% gospodarstw domowych. Odsetek ten by wyszy o 3,9 pkt proc. ni w poprzednim roku. By on zrnicowany w zalenoci od typu gospodarstwa, klasy i stopnia urbanizacji miejsca zamieszkania. Zdecydowanie czciej dostp do Internetu w domu posiaday gospodarstwa domowe z dziemi (91,5%) ni bez dzieci (60,0%). Zarwno w duych miastach, jak i na ob-szarach wysoko zurbanizowanych odsetek gospodarstw posiadajcych dostp do Internetu ksztatowa si na podobnym poziomie i wynosi odpowiednio 75,8% i 74,8%.

  W okresie ostatnich piciu lat najwikszy wzrost dostpnoci do Internetu zaobserwowano w go-spodarstwach domowych z dziemi (o 30,1 pkt proc.). Ze wzgldu na klas miejsca zmieszkania odsetek gospodarstw domowych z Internetem najbardziej zwikszy si na obszarach wiejskich (o 30,0 pkt proc.), na ktrych dostp do Internetu jest najniszy.

 • Spoeczestwo informacyjne w Polsce10

  Tabl. 7. Dostp do Internetu w gospodarstwach domowych [%]

  Wyszczeglnienie 2008 2009 2010 2011 2012

  Ogem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,6 58,6 63,4 66,6 70,5Wedug typu gospodarstwa

  Gospodarstwa domowe z dziemi a 61,4 75,3 82,9 88,3 91,5

  Gospodarstwa domowe bez dzieci a 40,9 50,7 53,7 56,0 60,0

  Wedug klasy miejsca zamieszkania

  Due miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,0 65,1 68,8 71,6 75,8

  Mniejsze miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,3 59,8 65,1 67,0 69,5

  Obszary wiejskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,1 50,5 56,2 61,2 66,1

  Wedug stopnia urbanizacji

  Wysoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,8 64,5 68,1 71,0 74,8

  redni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,5 58,3 61,9 68,0 70,6

  Niski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,7 52,2 58,8 61,6 65,5a Poniej 16 lat.

  W 2012 r. za najczstsz przyczyn nieposiadania dostpu do Internetu w domu, tak jak przed rokiem, wskazano brak potrzeby korzystania z niego (57,2%). Drugim istotnym powodem by brak odpowiednich umiejtnoci (37,9%). Zbyt wysokie koszty sprztu to rwnie stosunkowo czsto wymieniana przeszkoda w posiadaniu dostpu do sieci w domu, jednak odsetek osb wskazujcych t barier zmniejszy si w porwnaniu z rokiem poprzednim (z 28,4% do 26,6%). Prawie 23% gospodarstw domowych nie posiadao dostpu do Internetu z powodu zbyt wysokich kosztw podczenia do tej sieci.

  Wykres 6. Powody braku dostpu do Internetu w domu (w % gospodarstw bez dostpu do tej sieci)

  0 10 20 30 40 50 60 %

  2011 2012

  Wzgldy prywatnoci lub bezpieczestwa

  Niepenosprawno

  Brak technicznych moliwoci podczenia do Internetu

  Inne powody

  Niech do Internetu

  Posiadanie dostpu do Internetu w innym miejscu

  Zbyt wysokie koszty sprztu

  Brak umiejtnoci

  Zbyt wysokie koszty dostpu

  Brak potrzeby korzystania z Internetu

 • Spoeczestwo informacyjne w Polsce 11

  Poczenia internetowe

  Wzrasta odsetek gospodarstw domowych korzystajcych z Internetu poprzez szerokopasmowe cze internetowe. W porwnaniu do 2011 r. udzia ten zwikszy si o 5,9 pkt proc. do 67,0%, przy czym tendencje wzrostow odnotowano we wszystkich analizowanych kategoriach.

  W 2012 r. 87,8% gospodarstw domowych z dziemi oraz ponad poowa gospodarstw bez dzieci posiadaa w domu szerokopasmowe cze internetowe (przed rokiem odpowiednio 81,7% i 51,0%). Gospodarstwa domowe w duych miastach i na terenach wysoko zurbanizowanych czciej posiaday szerokopasmowy dostp do Internetu ni gospodarstwa na obszarach wiejskich i o niskim stopniu urbanizacji.

  Tabl. 8. Szerokopasmowy dostp do Internetu w gospodarstwach domowych [%]

  Wyszczeglnienie 2011 2012

  Ogem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,1 67,0

  Wedug typu gospodarstwa

  Gospodarstwa domowe z dziemi a 81,7 87,8

  Gospodarstwa domowe bez dzieci a 51,0 56,6

  Wedug klasy miejsca zamieszkania

  Due miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,8 74,3

  Mniejsze miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,0 66,0

  Obszary wiejskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,4 60,5

  Wedug stopnia urbanizacji

  Wysoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,6 72,1

  redni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,3 68,1

  Niski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,3 60,8a Poniej 16 lat.

  Miejsce korzystania z komputera i Internetu

  Podobnie jak przed rokiem, w 2012 r. najwicej osb korzystao z komputera i Internetu w domu (odpowiednio 61,1% i 59,3%). Ponad jedna pita respondentw deklarowaa uytkowanie z kompu-tera i Internetu w miejscu pracy. Znaczny wzrost w skali roku zanotowano wrd osb korzystajcych z Internetu w innych miejscach publicznych o 3,5 pkt proc. do 8,5%. Liczba osb korzystajcych z Internetu w mieszkaniach innych osb zwikszya si o 2,2 pkt proc. do 12,3%.

 • Spoeczestwo informacyjne w Polsce12

  Wykres 7. Odsetek osb korzystajcych z komputera w cigu ostatnich 3 miesicy wedug miejsca

  0 10 20 30 40 50 70 %

  2011 2012

  Dom

  Miejsce pracy (inne ni dom)

  Miejsce pobierania nauki

  Mieszkania innych osb

  Inne miejsca publiczne

  60

  Wykres 8. Odsetek osb korzystajcych z Internetu w cigu ostatnich 3 miesicy wedug miejsca

  0 10 20 30 40 50 70 %

  2011 2012

  Dom

  Miejsce pracy (inne ni dom)

  Miejsce pobierania nauki

  Mieszkania innych osb

  Inne miejsca publiczne

  60

  Cele korzystania z Internetu

  W okresie 5 ostatnich lat odsetki internautw wykorzystujcych sie w poszczeglnych celach prywat-nych systematycznie wzrastay. Jedynie odsetek osb korzystajcych z internetowych serwisw dotycz-cych usug zwizanych z podrowaniem i zakwaterowaniem zmala w 2012 r. i osign poziom niszy o 1,6 pkt proc. ni w 2008 r. Gwnym powodem korzystania z Internetu jest nadal wysyanie i odbieranie poczty elektronicznej oraz udzia w czatach i forach dyskusyjnych. W 2012 r. ponad poowa osb korzystaa z Internetu w celu wysyania i odbierania poczty elektronicznej. Prawie 48% osb korzystao z Internetu w celu poszukiwania informacji o towarach i usugach. Udzia w czatach deklarowao 42,9% responden-tw (o 2,9 pkt proc. mniej ni przed rokiem), a blisko jedna trzecia populacji korzystaa z usug bankowych oraz uzupeniaa w Internecie wiedz. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyo si wykorzystanie Inter-netu w celu sprzeday towarw lub usug; wskanik ten nie przekroczy 10%.

 • Spoeczestwo informacyjne w Polsce 13

  Tabl. 9. Osoby korzystajce z Internetu w sprawach prywatnych w cigu ostatnich 3 miesicy

  Wyszczeglnienie2008 2009 2010 2011 2012

  w % populacji

  Osoby korzystajce z Internetu ogem . . . . . . 49,0 55,7 58,8 62,0 62,3

  Osoby korzystajce z Internetu w celu:

  wysyania, odbierania poczty elektronicznej 38,0 45,0 47,8 50,4 51,1

  telefonowania przez Internet, odbywania wideokonferencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,3 19,9 20,0 21,4 24,1

  udziau w czatach, grupach lub forach dys-kusyjnych, korzystania z komunikatorw internetowych, tworzenia i czytania blogw oraz korzystania z serwisw spoecznociowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,1 45,8 42,9

  wyszukiwania informacji o towarach lub usugach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,6 28,7 39,2 44,5 47,5

  korzystania z serwisw dotyczcych usug zwizanych z podrowaniem i zakwate- rowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,6 14,3 17,4 19,2 12,4

  suchania radia, ogldania TV przez Internet 18,0 18,9 22,0 23,4 28,9

  pobierania programw komputerowych . . . 12,5 16,1 16,5 16,0 16,5

  grania w gry komputerowe, pobierania plikw z grami, muzyk, filmami, grafik 12,4 19,8 22,0 22,7 28,1

  czytania on-line, pobierania plikw z gazeta-mi lub czasopismami . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,8 18,0 17,4 18,0 29,7

  szukania pracy, wysyania ofert dotyczcych zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2 9,1 10,4 11,5 13,7

  korzystania z usug bankowych . . . . . . . . . . . . 17,1 21,2 25,3 27,5 32,0

  sprzeday towarw lub usug . . . . . . . . . . . . . 6,7 5,8 7,9 7,6 9,5

  korzystania z Internetu w celu uzupenienia wiedzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,7 30,3 32,7 26,9 31,9

  E-administracja

  Jednym z kierunkw, okrelonych w Strategii rozwoju spoeczestwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, jest wzrost dostpnoci i efektywnoci usug administracji publicznej poprzez wykorzystanie tech-nologii informacyjnych i komunikacyjnych do przebudowy procesw wewntrznych administracji i spo-sobu wiadczenia usug.

  W 2012 r. odsetek osb korzystajcych z usug e-administracji wzrs w skali roku o 4,0 pkt proc. do 31,6%. Co czwarta osoba za pomoc Internetu wyszukiwaa informacje na stronach administracji publicznej (wzrost o 4,0 pkt proc.). Najrzadziej korzystano z usug e-administarcji w celu wysyania wype-nionych formularzy 10,6% (wzrost o 1,8 pkt proc.).

 • Spoeczestwo informacyjne w Polsce14

  Tabl. 10. Osoby korzystajce z usug administracji publicznej za pomoc Internetu w cigu ostatnich 12 miesicy wedug celu

  Wyszczeglnienie2011 2012

  w % populacji

  Osoby korzystajce z usug administracji publicznej za pomoc Internetu . . . . . . . . . . . 27,6 31,6

  w celu:

  wyszukiwania informacji na stronach administracji publicznej. . . . . . . . . . . . . . . . . 20,9 24,9

  pobierania formularzy urzdowych . . . . . . . . . 14,4 15,1

  wysyania wypenionych formularzy . . . . . . . . 8,8 10,6

  Korzystanie z urzdze przenonych do czenia si z Internetem poza domem lub miejscem pracy

  Najwicej osb czy si z Internetem poza domem lub miejscem pracy za pomoc komputerw prze-nonych (17,5%) oraz laptopw, notebookw lub netbookw (17,1%). Wrd osb czcych si z sieci za pomoc urzdze przenonych najwikszy odsetek stanowi osoby zamieszkujce due miasta.

  Tabl. 11. Osoby korzystajce z urzdze przenonych do czenia si z Internetem poza domem w cigu ostatnich 3 miesicy wedug klasy miejsca zamieszkania w 2012 r.

  WyszczeglnienieOgem Due miasta

  Mae miasta

  Obszary wiejskie

  w % populacji

  Osoby korzystajce z Internetu ogem 62,3 74,5 62,4 52,4

  Osoby czce si z Internetem poprzez:

  komputery przenone . . . . . . . . . . . . 17,5 29,7 14,2 10,5

  laptop, notebook lub netbook . . . . 17,1 29,3 13,9 10,3

  tablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 3,9 1,0 1,2

  urzdzenia podrczne . . . . . . . . . . . . 15,4 24,5 13,4 9,9

  telefon komrkowy lub smartphone 14,8 23,3 13,0 9,5

  inne urzdzenie podrczne (np. PDA, odtwarzacz mp3, czytnik e-bookw, podrczna konsola do gier itp.) 1,9 3,3 1,6 1,1

 • Spoeczestwo informacyjne w Polsce 15

  E-handel

  Osoby zamawiajce przez Internet towary lub usugi w czasie 12 miesicy od daty rozpoczcia badania w 2012 r. stanowiy ponad 30% badanej populacji, tj. o 0,6 pkt proc. wicej ni przed rokiem. Towarem najczciej zamawianym przez Internet, tak jak przed rokiem, bya odzie i sprzt sportowy (16,1%). Chtnie zamawiano rwnie pozostae wyposaenie (meble, pojazdy, artykuy AGD, narzdzia, zabawki oraz biuteri) 13,7%. W prwnaniu do 2011 r. nieznacznie zmniejszy si odsetek osb zamawiajcych przez Internet ksiki, czasopisma oraz oprogramowanie (odpowiednio o 0,4 pkt proc. i 0,3 pkt proc.).

  Tabl. 12. Osoby zamawiajce przez Internet towary lub usugi w cigu ostatnich 12 miesicy wedug rodzaju zamawianych towarw i usug

  Wyszczeglnienie2011 2012

  w % populacji

  Osoby zamawiajce przez Internet towary lub usugi 29,7 30,3

  ubrania i sprzt sportowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,5 16,1

  pozostae wyposaenie a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,2 13,7

  ksiki, czasopisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,7 8,3

  sprzt elektroniczny bez komputerowego . . . . . . . . 4,8 5,8

  artykuy spoywcze i kosmetyki . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 6,5

  filmy, muzyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 5,1

  sprzt komputerowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 3,4

  bilety na imprezy sportowe lub kulturalne . . . . . . . . 4,3 4,5

  oprogramowanie (w tym gry) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3 5,0

  wczasy, wycieczki, zakwaterowanie i bilety . . . . . . . 5,1 5,7

  a Meble, pojazdy, artykuy AGD, ogrodowe, hobbistyczne, narzdzia, zabawki, biuteria, dziea sztuki i bibeloty.

  Umiejtnoci informatyczne

  Najczciej wykonywan czynnoci przez uytkownikw komputerw byo kopiowanie lub przenoszenie plikw, a take uywanie polece kopiowania i wklejania. Nastpi znaczny wzrost w skali roku odsetka osb wykonujcych przenoszenie plikw midzy komputerami a innymi urzdzeniami (o 8,4 pkt proc.). Zmniej-szy si natomiast udzia tych osb, ktre korzystajc z komputera dotychczas nie wykonyway adnych z wymienionych w badaniu czynnoci (z 20,9% w 2011 r. do 19,2% w 2012 r.)

 • Spoeczestwo informacyjne w Polsce16

  Tabl. 13. Osoby korzystajce z komputera i dotychczas wykonujce wybrane czynnoci (w % osb korzystajcych z komputera)

  Wyszczeglnienie 2011 2012

  Osoby korzystajce z komputera ogem . . . . . . . . 69,7 69,3

  Osoby wykonujce wybrane czynnoci:

  kopiowanie, przenoszenie pliku lub folderu 74,6 75,7

  uywanie polece kopiowania lub wklejania 65,3 67,3

  korzystanie z podstawowych funkcji matema-tycznych w arkuszu kalkulacyjnym . . . . . . . . . 47,7 47,6

  kompresowanie plikw przy pomocy specjalnego programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,1 34,3

  instalowanie nowych urzdze . . . . . . . . . . . . . . . 48,5 50,6

  pisanie programu komputerowego . . . . . . . . . . . 8,7 8,3

  przenoszenie plikw midzy komputerem a innymi urzdzeniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,3 52,7

  zmienianie lub sprawdzanie ustawie progra-mw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,9 31,4

  tworzenie prezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,6 28,8

  instalowanie lub wymiana systemu operacyjnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,1 18,0

  Osoby niewykonujce dotychczas adnych z powyszych czynnoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,9 19,2

  Zdecydowana wikszo uytkownikw Internetu, korzystaa dotychczas z wyszukiwarek interne-towych. Prawie 73% uytkownikw Internetu stanowiy osoby, ktre wysyay poczt elektroniczn z zacznikami. O 23,3 pkt proc. wzrs odsetek (do 63,7%) osb biorcych udzia w czatach i grupach dyskusyjnych. W 2012 r. odsetek osb niewykonujcych adnych z badanych czynnoci podczas korzystania z Internetu wynis 2,1%, tj. o 1,5 pkt proc. mniej ni przed rokiem.

 • Spoeczestwo informacyjne w Polsce 17

  Tabl. 14. Osoby korzystajce z Internetu i wykonujce wybrane czynnoci (w % osb korzystajcych z Internetu)

  Wyszczeglnienie 2011 2012

  Osoby korzystajce z Internetu ogem . . . . . . . . . . . . . 67,3 67,6

  Osoby wykonujce wybrane czynnoci:

  uywanie wyszukiwarki internetowej . . . . . . . . . . . . 94,4 95,8

  wysyanie e-maila z zacznikami . . . . . . . . . . . . . . . . 69,5 72,8

  branie udziau w czatach, grupach dyskusyjnych . . 40,0 63,7

  telefonowanie za pomoc Internetu . . . . . . . . . . . . . 37,9 41,5

  uywanie programw do wymiany plikw filmo-wych, muzycznych itp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,9 22,6

  tworzenie strony internetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,1 10,1

  umieszczanie na stronie internetowej lub serwisach spoecznociowych wasnych tekstw, zdj itp. 29,9 35,9

  ustawianie w przegldarce opcji dotyczcych bezpieczestwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,2 20,4

  wyszukiwanie, pobieranie i instalowanie oprogra-mowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,6 36,7

  Osoby niewykonujce adnych z powyszych czynnoci 3,6 2,1

  E-zdrowie

  W 2012 r. po raz pierwszy badano korzystanie z Internetu w sprawach zwizanych ze zdrowiem. Udzia osb korzystajcych z Internetu w cigu ostatnich 12 miesicy w celu umwienia si na wizyt lekarsk wynis 4,3% badanej populacji. Na podobnym poziomie (3,8%) ksztatowa si odsetek osb korzystaj-cych z Internetu w celu zamwienia produktw zwizanych ze zdrowiem.

  Wykres 9. Odsetek osb korzystajcych z Internetu w 2012 r. w celu umwienia si na wizyt lekarsk

  0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 %

  Do lekarza specjalisty

  Do szpitala

  Do lekarza rodzinnego

  Do terapeuty

 • Spoeczestwo informacyjne w Polsce18

  Wykres 10. Odsetek osb zamawiajcych przez Internet produkty zwizane ze zdrowiem w 2012 r.

  0 0,5 1,0 1,5 2,0

  Suplementy diety, witaminy, mineray

  Lekarstwa

  Urzdzenia do mierzenia cinienia krwi, termometry itp.

  2,5 %

  Testy (np. ciowe)

  Najwikszy odsetek osb (25,2%) korzysta z Internetu w celu wyszukiwania informacji o chorobach i ich symptomach.

  Wykres 11. Odsetek osb szukajcych w Internecie informacji dotyczcych zdrowia w 2012 r.

  0 5 10 15 20 25 30 %

  O ciy lub opiece nad dziemi

  O systemie opieki zdrowotnej

  O alternatywnych sposobach leczenia

  Inne

  O chorobach i ich symptomach

  O godzinach przyj lekarzy

  O zdrowym stylu ycia

  O lekach, dawkowaniu

  Jednym z gwnych powodw niekorzystania z Internetu w celu skontaktowania si z lekarzem/spe-cjalist w sprawach dotyczcych zdrowia jest preferowanie kontaktu osobistego.

  Wykres 12. Odsetek osb niekontaktujcych si z lekarzem/specjalist przez Internet w sprawach dotyczcych zdrowia wedug powodw w 2012 r.

  0 10 20 30 40 50 %

  Brak takiej moliwoci u danego lekarza

  Brak potrzeby kontaktu z lekarzem w ogle

  Preferowanie kontaktu osobistego

  Inne

  Obawa o poufno danych osobistych

 • Spoeczestwo informacyjne w Polsce 19

  Podsumowanie

  Wykorzystanie komputerw i dostp do Internetu w przedsibiorstwach jest powszechny, przekra-czajc w latach 2008-2012 poziom 90%. Praktycznie wszystkie due przedsibiorstwa wykorzystuj kom-putery i maj dostp do Internetu (powyej 99%).

  Wraz z upowszechnianiem si nowych technologii dostpowych systematycznie spada korzystanie z modemu analogowego (z 41,6% w 2008 r. do 29,2% w 2012 r.), a wzrasta korzystanie z czy szerokopa-smowych (z 58,7% w 2008 r. do 81,9% w 2012 r.8).

  Najczciej wystpujc funkcjonalnoci stron internetowych przedsibiorstw jest prezentacja katalogw, wyrobw lub usug. Dynamicznie wzrasta odsetek przedsibiorstw umoliwiajcych zamawia-nie lub rezerwacje on-line (z 6,0% w 2008 r. do 15,1% w 2012 r.).

  Systematycznie wzrasta liczba przedsibiorstw korzystajcych z usug e-administracji. W latach 2008-2011 kady ze wskanikw odnonie pozyskiwania informacji, pobierania formularzy oraz odsyania wypenionych formularzy za pomoc Internetu, wzrs o ponad 20 pkt proc.

  Zmiany organizacji pracy, korzystanie z technologii mobilnych powoduj, e w 2012 r. ponad 1/3 przedsibiorstw w Polsce wyposaa swoich pracownikw w urzdzenia przenone, pozwalajce na mobilny dostp do Internetu w celu pozyskiwania informacji i dostpu do poczty elektronicznej przed-sibiorstwa. Tendencja ta jest najbardziej widoczna w podmiotach duych, gdzie z tego typu rozwiza korzysta ponad 3/4 firm.

  Grup gospodarstw domowych, ktra od lat osiga najwiksze wskaniki w wyposaeniu w kom-putery i dostpie do Internetu, s gospodarstwa domowe z dziemi (odpowiednio 94,6% i 91,5%) zamieszkujce due miasta (79,2% i 75,8%) oraz tereny o wysokim stopniu zurbanizowania (77,5% i 74,8%). W przypadku dostpu do Internetu dystans midzy duymi miastami, a obszarami wiejskimi systematycz-nie si zmniejsza.

  W grupie gospodarstw domowych nieposiadajcych dostpu do Internetu, niezmiennie od 2008 r. gwn deklarowan przyczyn jest brak potrzeby korzystania z niego. Odsetek gospodarstw domowych wskazujcych ten powd nieposiadania czy internetowych wzrs z 45,0% do 57,2% w 2012 r.

  Miejscem gdzie zdecydowanie najczciej korzysta si z komputera oraz Internetu jest dom. Odsetek osb korzystajcych z komputera w domu wynis w 2012 r. 61,1% (przy wzrocie o 12,5 pkt proc. w porwnaniu do 2008 r.), natomiast udzia osb korzystajcych z Internetu w domu wynis w 2012 r. 59,3% (wzrost o 18,9 pkt proc.).

  Od 2008 r. znacznie wzrosa liczba osb korzystajcych z Internetu z 49,0% do 62,3% w 2012 r. Niezmiennie gwnym celem korzystania z Internetu byo wysyanie, odbieranie poczty elektronicznej (38,0% w 2008 r.; 51,1% w 2012 r.).

  Z usug e-administracji korzysta 31,6% osb, czyli o 8 pkt proc wicej ni w 2008 r.

  Korzystanie z urzdze przenonych do czenia si z Internetem poza domem lub miejscem pracy cieszy si duym powodzeniem. Odsetek osb wykorzystujcych tego typu urzdzenia w celu mobilnego czenia si z Internetem wynis w 2012 r. ponad 60%.

  Ponad 30% Polakw w wieku 16-74 lata dokonywao zakupw przez Internet (o 12,3 pkt proc. wicej ni w 2008 r.).

  Ponad trzy czwarte osb korzystajcych z komputera potrafi kopiowa oraz przenosi plik do folderu; 8 osb na 100 potrafi napisa program komputerowy.

  Najczciej wykonywan czynnoci podczas korzystania z Internetu jest uywanie wyszukiwarki internetowej (95,8%).

  W celu umwienia si na wizyt lekarsk z Internetu w 2012 r. skorzystao tylko 4,3% osb w wieku 16-74 lata. Najczciej, prawie jedna czwarta osb, wyszukiwaa informacje o chorobach i ich symptomach.

  8 Od 2010 r. dane prezentowane s cznie z mobilnym dostpem szerokopasmowym wykorzystujcym co najmniej technologi 3G.