Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  1/63

   

  3472/1  [Lihat halaman sebelah 

  SULIT

  Kertas soalan ini mengandungi 22 halaman bercetak dan 2 halaman kosong. 

  1.  Tulis nama dan tingkatan anda pada

  ruangan yang disediakan.

  2.  Kertas soalan ini adalah dalamdwibahasa.

  3.  Soalan dalam bahasa Inggeris

  mendahului soalan yang sepadan

  dalam bahasa Melayu.

  4. 

  Calon dibenarkan menjawab

  keseluruhan atau sebahagian soalan

  sama ada dalam bahasa Inggeris atau

  bahasa Melayu.

  5.  Calon dikehendaki membacamaklumat di halaman belakang kertas

  soalan ini.

  MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5TAHUN 2014

  MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

  ADDITIONAL MATHEMATICS ( MODULE 2 )

  Kertas 1

  Ogos 2014

  2 jam Dua jam

  3472 / 1

  Untuk Kegunaan Pemeriksa

  Soalan MarkahPenuh

  MarkahDiperolehi

  1 3

  2 3

  3 4

  4 3

  5 3

  6 3

  7 3

  8 39 4

  10 4

  11 2

  12 4

  13 3

  14 2

  15 3

  16 4

  17 4

  18 4

  19 3

  20 3

  21 3

  22 3

  23 3

  24 3

  25 3

  TOTAL  80

  Name : …………………..……..…………… Form : ……………..……

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  SULIT

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  2/63

  SULIT  3472/1 

  3472/1

  SULIT

  2

  The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are

  the ones commonly used.

  ALGEBRA

  2 4

  2

  b b ac

   x a

  − ± −

  =  

  2 am  ×  an = a m + n 

  3 am  ÷  a

  n = a

  m - n 

  4 (am) 

  n = a

  mn 

  5 log a mn = log a m  + log a n 

  6 log a n

  m  = log a m  −  log a n 

  7 log a mn  = n log a m 

  8 logab = a

  b

  c

  c

  log

  log

   

  9 T n = a + (n−1)d  

  10 S n = ])1(2[2

  d nan

  −+  

  11 T n = arn – 1

  12 S n =r 

  r a

  r ann

  −=

  1

  )1(

  1

  )1( , (r   ≠ 1)

  13 r 

  aS  −=∞ 1  , r 

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  3/63

  SULIT  3472/1 

  3472/1 [ Lihat halaman sebelah

  SULIT

  3

  STATISTICS

   

  1 Arc length, s = r θ  

  2 Area of sector , A = 21

  2r  θ  

  3 sin 2 A + cos2 A = 1

  4 sec2 A = 1 + tan2 A 

  5 cosec2  A = 1 + cot2  A 

  6 sin 2 A = 2 sin A cos A 

  7 cos 2 A = cos2 A – sin

  2  A 

  = 2 cos2 A − 1

  = 1 − 2 sin2 A 

  8 tan 2 A = A

   A2tan1

  tan2

  − 

  TRIGONOMETRY

  9 sin ( A ± B) = sin A cos B ±  cos A sin B 

  10 cos ( A ± B) = cos A cos B  sin A sin B 

  11 tan ( A ± B) = B A

   B A

  tantan1

  tantan

  ± 

  12C 

  c

   B

  b

   A

  a

  sinsinsin==  

  13 a2 = b

  2 + c2 − 2bc cos A 

  14 Area of triangle = C absin2

  1  x  = N 

   x∑ 

  2  x  =∑∑

   f 

   fx 

  3 σ  =( )

  2 x x

   N 

  −∑ = 2

  2

   x N 

   x−

  ∑ 

  4 σ =∑

  ∑   − f 

   x x f 2)(

   = 22

   x f 

   x f −

  ∑∑

   

  5 m = C  f 

  F  N 

   Lm

  + 2

  1

   

  6 1

  0

  100Q

   I Q

  = ×  

  7 i i

  i

  W I  I 

  ∑=

  ∑ 

  8)!(

  !

  r n

  nPr n

  −=  

  9 !)!(

  !

  r r n

  nC r 

  n

  −=  

  10 P( A ∪ B) = P( A) + P( B) − P( A ∩ B)

  11  P ( X  = r ) = r nr r 

  n q pC   − ,  p + q  = 1

  12 Mean µ  = np 

  13 σ npq=  

  14 Z =σ

   X  − µ 

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  4/63

  SULIT  4  3472/1 

  3472/1 SULIT

  Answer all questions.

   Jawab semua soalan.

  1 Diagram 1 shows the relation between set H   and set K .

   Rajah 1 menunjukkan hubungan antara set H dan set K.

  The relation is defined by the set of ordered pairs .

   Hubungan itu ditakrifkan oleh set pasangan tertib .

  State

   Nyatakan

  (a) the value of m  and of n  .

  nilai m dan nilai n . 

  (b) the type of the relation.

   jenis hubungan itu . 

  [3 marks][3 markah]

  Answer/ Jawapan:

  (a)

  (b)

  ( ) ( ) ( ){ }2,9 , 1, , , 9m n−

  ( ) ( ) ( ){ }2,9 , 1, , , 9m n−

   

  For

  examiner’s

  use only

  3

  1

  1

    ̶ 2

  2

  3

  Diagram 1

   Rajah 1 

  9

  Set  H   Set K  

  7

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  5/63

  SULIT  5  3472/1 

  3472/1 [ Lihat halaman sebelah SULIT

  2 The following information refers to the functions  f   and g  and the composite function

  .

   Maklumat berikut adalah berkaitan dengan fungsi f dan g dan fungsi gubahan .

  Find the value of  p  .

  Cari nilai p . 

  [3 marks]

  [3 markah]

  Answer/ Jawapan:

  1 f g

  1 f g−

  ( )1

  : 5 3

  6:

  3

   f x x

  g x x

   f g p−

  → −

  =

   

  For

  examiner’s

  use only

  3

  2

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  6/63

  SULIT  6  3472/1 

  3472/1 SULIT

  3 Given that function and . Find the value of

   Diberi fungsi dan . Cari nilai bagi

  (a) ,

  (b) k   if

  k jika .

  [4 marks]

  [4 markah]

  Answer/ Jawapan:

  (a)

  (b)

  4 The quadratic equation , where p is a constant, has two equal

  roots. Find the possible values of  p.

  Persamaan kuadratik ,  dengan keadaan p ialah pemalar , 

  mempunyai dua punca yang sama. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi p .

  [3 marks]

  [3 markah]Answer/ Jawapan:

  ( ) 3 f x x k = −   ( )1   2 3g x x− = −

  ( ) 3 f x x k = −   ( )1   2 3g x x− = −

  ( )3g

  ( )1 1 8g f − =

  ( )1 1 8g f − =

  2 2 3 2 0 x px p+ + − =

  2 2 3 2 0 x px p+ + − =

   

  3

  4

  For

  examiner’s

  use only

  4

  3

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  7/63

  SULIT  7  3472/1 

  3472/1 [ Lihat halaman sebelah SULIT

  5 Diagram 5 shows the graph of a quadratic function , where

   p is a constant, has a minimum point at .

   Rajah 5 menunjukkan graf fungsi kuadratik , dengan keadaan p

  ialah pemalar ,  mempunyai titik minimum di .

  (a) Find the value of  p and of q .Cari nilai p dan nilai q .

  (b) State the equation of the axis of symmetry of the curve. Nyatakan persamaan paksi simetri bagi lengkung itu.

  [3marks]

  [3markah]

  Answer/ Jawapan:

  (a)

  (b)

  ( ) ( )2 5 f x x p= − −

  ( )3 , q−

  ( ) ( )2 5 f x x p= − −

  ( )3 , q−

   

  3

  5

   f ( x)

   x

  ( − 3 , q  )·O

  Diagram 5

   Rajah 5

  For

  examiner’s

  use only

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  8/63

  SULIT  8  3472/1 

  3472/1 SULIT

  6Find the range of values of  x  for 2

  93

  2

   x x

    −− ≤  . [3 marks]

  Cari julat nilai x bagi  29

  32

   x x

    −− ≤   . [3 markah]

  Answer/ Jawapan:

  7 Given that and , express in terms of a  and b .

  [3 marks]

   Diberi dan , ungkapkan dalam sebutan a dan b . 

  [3 markah]

  Answer/ Jawapan:

  2log   h a= 2log k b=3

  8log 16 k h

  2log   h a= 2log   k b=3

  8log 16 k h

   

  3

  6

  3

  7

  For

  examiner’s

  use only

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  9/63

  SULIT  9  3472/1 

  3472/1 [ Lihat halaman sebelah SULIT

  8 Solve the equation :

  Selesaikan persamaan :

  ( )11

  7 49343

   x− =  

  [3 marks]

  [3 markah]

  Answer/ Jawapan:

  9 An arithmetic progression consists of 26 terms. Given the first term is 2 and the sum of

  the last 8 terms is 532. Find the15th  term of the progression.

  [4marks]

  Suatu janjang aritmetik mengandungi 26 sebutan. Diberi sebutan pertama ialah 2 dan

  hasil tambah 8 sebutan terakhir ialah 532 .Cari sebutan ke-15 bagi janjang itu.[4markah]

  Answer/ Jawapan:

  4

  9

  3

  8

  For

  examiner’s

  use only

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  10/63

  SULIT  10  3472/1 

  3472/1 SULIT

  10The first term and second term of a geometric progression is and m respectively.

  Sebutan pertama dan kedua suatu janjang geometri masing-masing ialah dan m.

  Find

  Cari 

  (a) the values, other than zero, that are not possible for m.nilai-nilai yang tidak mungkin bagi m selain daripada sifar .

  (b) sum of the first 5 terms of the geometric progression if m = 9

  hasil tambah 5 sebutan yang pertama bagi janjang geometri itu jika m = 9 

  [4 marks]

  [4 markah]Answer/ Jawapan:

  (a)

  (b)

  11Given that

  19 3 1 ...

  3+ + + +  is an infinite series of a geometric progression. Find the

  sum to infinity of the series. [2 marks]

   Diberi

  1

  9 3 1 ...3+ + + +  ialah satu siri takterhingga bagi suatu janjang geometri. Carihasil tambah hingga sebutan ketakterhinggaan bagi siri itu. [2 markah]

  Answer/ Jawapan:

  9

  3m

  9

  3m

   

  2

  11

  4

  10

  For

  examiner’s

  use only

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  11/63

  SULIT  11  3472/1 

  3472/1 [ Lihat halaman sebelah SULIT

  12 Diagram 12 shows a straight line graph obtained by plotting against .

   Rajah 12 menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh dengan memplot

  melawan . 

  Diagram 12 Rajah 12 

  The variables  x and  y are related by the equation . Find the value of

  Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan . Cari nilai bagi

  (a) a

  (b) b

  [4marks][4markah]

  Answer/ Jawapan:

  (a)

  (b)

   xy2 x

   xy

  2 x

  b y ax

   x− =

  b y ax

   x− =

  Q ( 7 , 13 )

   xy 

   x2 O

  P( 2 , 3 )

  For

  examiner’s

  use only

  4

  12

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  12/63

  SULIT  12  3472/1 

  3472/1 SULIT

  13 Given that and . A point moves such that .

  Find the equation of the locus of point P.

   Diberi titik dan titik . Titik bergerak dengan keadaan

  . Cari persamaan lokus bagi titik P.[3 marks]

  [3 markah]

  Answer/ Jawapan:

  14 Given that the points ( ),2S k  ,   ( )3, 4T  and ( )11,8U   are collinear. Find the value of k .

   Diberi titik-titik ( ),2S k  ,   ( )3, 4T   dan  ( )11,8U   adalah segaris. Cari nilai bagi k .[2 marks]

  [2 markah]

  Answer/ Jawapan:

  ( )3, 2 M    ( )0,4 N    ( ),P x y : 1 : 2PM PN    =

  ( )3, 2 M    ( )0,4 N    ( ),P x y

  : 1 : 2PM PN    =

   

  2

  14

  3

  13

  For

  examiner’s

  use only

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  13/63

  SULIT  13  3472/1 

  3472/1 [ Lihat halaman sebelah SULIT

  15 Diagram 15 shows the vector drawn on a Cartesian plane.

   Rajah 15 menunjukkan vektor  AB

   yang dilukis pada suatu satah Cartesan.

  Diagram 15

   Rajah 15 

  (a) Express in the form

  Ungkapkan dalam bentuk

  (b) Find the unit vector in the direction of .

  Cari vektor unit dalam arah .

  [3 marks]

  [3 markah]Answer/ Jawapan:

  (a)

  (b)

   AB

   AB  j yi x   +

   AB  j yi x   +

   AB

   AB

    0 2

  3

  6

  6

  5

  4 53

  4

  2

  1

  1 A

   B

   y

   x

  For

  examiner’s

  use only

  3

  15

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  14/63

  SULIT  14  3472/1 

  3472/1 SULIT

  16 Given that , and 3OC OB=

   , where

  . Find the value of m .

   Diberi , dan 3OC OB=

   , di mana

  . Cari nilai m

  [4 marks][4 markah] 

  Answer/ Jawapan:

  17 Solve the equation 3cos 2 8sin 5 x x= −  for .

  Selesaikan persamaan 3cos 2 8sin 5 x x= −  bagi .

  [4 marks]

  [4 markah]

  Answer/ Jawapan:

  3 8OA i j= +

   

  3 4 AB i j= +

    0OA AB mOC  + + =

  3 8OA i j= +

   

  3 4 AB i j= +

    0OA AB mOC  + + =

  0 360 x≤ ≤

  0 360 x≤ ≤

   

  4

  17

  For

  examiner’s

  use only

  4

  16

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  15/63

  SULIT  15  3472/1 

  3472/1 [ Lihat halaman sebelah SULIT

  18

  Diagram 18 shows a sector  AOB of a circle with centre O and radius of 12 cm.

  Given that point C is the midpoint of OA. Find

  (a)  AOB∠ , in radians,(b) the area, in cm², of the shaded region.

  [4 marks]

   Rajah 18 menunjukkan sebuah sektor AOB bagi sebuah bulatan berpusat O dan

  berjejari 12 cm. Diberi bahawa titik C ialah titik tengah bagi garis OA. Cari

  (a)   AOB∠ , dalam radian , (b)  luas , dalam cm² , kawasan berlorek .

  [4 markah]

  Answer/ Jawapan:

  (a)

  (b)

  4

  18

  For

  examiner’s

  use only

  O  A

   B

  C

  Diagram 18

   Rajah 18

  12 cm

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  16/63

  SULIT  16  3472/1 

  3472/1 SULIT

  19 Given that the mean of a set of seven numbers is 10.(a) Find the sum of the set of the numbers.

  (b) A number k   is added into the set of the numbers, the new mean is 11.Find the value of k  .

  [3 marks]

   Diberi bahawa min bagi satu kumpulan tujuh nombor ialah 10.(a) Cari hasil tambah bagi kumpulan nombor itu.

  (b) Satu nombor k ditambah ke dalam kumpulan nombor itu , min baru ialah11. Cari nilai bagi k . 

  [3 markah]

  Answer/ Jawapan:

  (a)

  (b)

  20 Given that , evaluate .

   Diberi bahawa , nilaikan

  [3 marks]

  [3 markah]

  Answer/ Jawapan:

  2)12()(   −=   x x xh )1(h ′′2)12()(   −=   x x xh )1(h ′′

   

  3

  20

  For

  examiner’s

  use only

  3

  19

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  17/63

  SULIT  17  3472/1 

  3472/1 [ Lihat halaman sebelah SULIT

  21 Given the gradient to the curve 2 8 11 y x x= − +   is −2  at point ( ), 4k   − . Find the

  value of k .

   Diberi kecerunan bagi lengkok 2 8 11 y x x= − +   ialah −2  pada titik ( ), 4k   − . Cari

  nilai bagi k .

  [3 marks]

  [3 markah]

  Answer/ Jawapan:

  22Given that and , find the value of .

  [3 marks]

   Diberi bahawa dan , cari nilai bagi .

  [3 markah]

  Answer/ Jawapan:

  ( ) 23 1

  1

   x y

   x

  +=

  ( )dy

  h x

  dx

  =   ( )2

  0

  1

  5

  h x d x

  ( ) 23 11

   x y

   x

  +=

  −( )

  dyh x

  dx=   ( )

  2

  0

  1

  5h x d x∫

   

  3

  22

  3

  21

  For

  examiner’s

  use only

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  18/63

  SULIT  18  3472/1 

  3472/1 SULIT

  23 In FIFA World Cup 2014, the probability of Team Y success to enter the final is

  3

  5, while the probability that Team Y will win in the final is

  5

  7. Find the probability

  that

  (a) Team Y will fail to enter the final.

  (b) Team Y will fail to become the winner in FIFA World Cup 2014.[3 marks]

   Dalam Piala Dunia FIFA 2014 , kebarangkalian bagi Pasukan Y berjaya memasuki

   pusingan akhir ialah3

  5

   , manakala kebarangkalian bagi Pasukan Y akan menang

  dalam pusingan akhir ialah5

  7.  Cari kebarangkalian bahawa

  (a) Pasukan Y akan gagal memasuki pusingan akhir.

  (b) Pasukan Y akan gagal menjadi juara dalam Piala Dunia FIFA 2014.

  [3 markah]

  Answer/ Jawapan:(a)

  (b)

  For

  examiner’s

  use only

  3

  23

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  19/63

  SULIT  19  3472/1 

  3472/1 [ Lihat halaman sebelah SULIT

  24 A teacher wants to form a team of 8 students to collect the donation from each class.These 8 students are chosen from 4 monitors, 3 assistant monitors and 5 prefects.

  Calculate the number of different ways the team can be form if

  (a) there is no restriction,

  (b) the team contains only 3 monitors and 2 assistant monitors.[3 marks]

  Seorang guru ingin membentuk satu kumpulan 8 orang murid untuk mengutip derma

  dari setiap kelas. Kumpulan 8 orang murid itu mesti dipilih daripada 4 orang ketuakelas, 3 orang penolong ketua kelas dan 5 orang pengawas. Hitungkan bilangan cara

   yang berlainan kumpulan itu boleh dibentuk jika

  (a) tiada syarat dikenakan

  (b) kumpulan itu hanya terdiri daripada 3 orang ketua kelas dan 2 orang penolong

  ketua kelas.

  [3 markah]

  Answer/ Jawapan:

  (a)

  (b)

  3

  24

  For

  examiner’s

  use only

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  20/63

  SULIT  20  3472/1 

  3472/1 SULIT

  25 Diagram 25 shows a standard normal distribution graph.

   Rajah 25 menunjukkan satu graf taburan normal piawai.

  The probability represented by the area of the shaded region is 0 3835⋅ . Find the valueof k .

  Kebarangkalian yang diwakili oleh luas kawasan berlorek ialah 0 3835⋅ . Cari nilai k .

  [3 marks][3 markah]

  Answer/ Jawapan:

  END OF QUESTION PAPER

   KERTAS SOALAN TAMAT

  For

  examiner’s

  use only

   f ( z)

   z k  O 

  0∙3835 

  0∙14 

  Diagram 25

   Rajah 25

  3

  25

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  21/63

  SULIT  21  3472/1 

  3472/1 [ Lihat halaman sebelah SULIT

  THE UPPER TAIL PROBABILITY Q(z) FOR THE NORMAL DISTRIBUTION N(0,1)

   KEBARANGKALIAN HUJUNG ATAS Q(z) BAGI TABURAN NORMAL N(0, 1)

   z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6 7 8 9

  Minus / Tolak  

  0.00.1

  0.2

  0.3

  0.4

  0.50000.4602

  0.4207

  0.3821

  0.3446

  0.49600.4562

  0.4168

  0.3783

  0.3409

  0.49200.4522

  0.4129

  0.3745

  0.3372

  0.48800.4483

  0.4090

  0.3707

  0.3336

  0.48400.4443

  0.4052

  0.3669

  0.3300

  0.48010.4404

  0.4013

  0.3632

  0.3264

  0.47610.4364

  0.3974

  0.3594

  0.3228

  0.47210.4325

  0.3936

  0.3557

  0.3192

  0.46810.4286

  0.3897

  0.3520

  0.3156

  0.46410.4247

  0.3859

  0.3483

  0.3121

  44

  4

  4

  4

  88

  8

  7

  7

  1212

  12

  11

  11

  1616

  15

  15

  15

  2020

  19

  19

  18

  2424

  23

  22

  22

  2828

  27

  26

  25

  3232

  31

  30

  29

  3636

  35

  34

  32

  0.5

  0.6

  0.7

  0.8

  0.9

  0.3085

  0.2743

  0.2420

  0.2119

  0.1841

  0.3050

  0.2709

  0.2389

  0.2090

  0.1814

  0.3015

  0.2676

  0.2358

  0.2061

  0.1788

  0.2981

  0.2643

  0.2327

  0.2033

  0.1762

  0.2946

  0.2611

  0.2296

  0.2005

  0.1736

  0.2912

  0.2578

  0.2266

  0.1977

  0.1711

  0.2877

  0.2546

  0.2236

  0.1949

  0.1685

  0.2843

  0.2514

  0.2206

  0.1922

  0.1660

  0.2810

  0.2483

  0.2177

  0.1894

  0.1635

  0.2776

  0.2451

  0.2148

  0.1867

  0.1611

  3

  3

  3

  3

  3

  7

  7

  6

  5

  5

  10

  10

  9

  8

  8

  14

  13

  12

  11

  10

  17

  16

  15

  14

  13

  20

  19

  18

  16

  15

  24

  23

  21

  19

  18

  27

  26

  24

  22

  20

  31

  29

  27

  25

  23

  1.0

  1.1

  1.2

  1.3

  1.4

  0.1587

  0.1357

  0.1151

  0.0968

  0.0808

  0.1562

  0.1335

  0.1131

  0.0951

  0.0793

  0.1539

  0.1314

  0.1112

  0.0934

  0.0778

  0.1515

  0.1292

  0.1093

  0.0918

  0.0764

  0.1492

  0.1271

  0.1075

  0.0901

  0.0749

  0.1469

  0.1251

  0.1056

  0.0885

  0.0735

  0.1446

  0.1230

  0.1038

  0.0869

  0.0721

  0.1423

  0.1210

  0.1020

  0.0853

  0.0708

  0.1401

  0.1190

  0.1003

  0.0838

  0.0694

  0.1379

  0.1170

  0.0985

  0.0823

  0.0681

  2

  2

  2

  2

  1

  5

  4

  4

  3

  3

  7

  6

  6

  5

  4

  9

  8

  7

  6

  6

  12

  10

  9

  8

  7

  14

  12

  11

  10

  8

  16

  14

  13

  11

  10

  19

  16

  15

  13

  11

  21

  18

  17

  14

  13

  1.5

  1.6

  1.7

  1.8

  1.9

  0.0668

  0.0548

  0.0446

  0.0359

  0.0287

  0.0655

  0.0537

  0.0436

  0.0351

  0.0281

  0.0643

  0.0526

  0.0427

  0.0344

  0.0274

  0.0630

  0.0516

  0.0418

  0.0336

  0.0268

  0.0618

  0.0505

  0.0409

  0.0329

  0.0262

  0.0606

  0.0495

  0.0401

  0.0322

  0.0256

  0.0594

  0.0485

  0.0392

  0.0314

  0.0250

  0.0582

  0..0475

  0.0384

  0.0307

  0.0244

  0.0571

  0.0465

  0.0375

  0.0301

  0.0239

  0.0559

  0.0455

  0.0367

  0.0294

  0.0233

  1

  1

  1

  1

  1

  2

  2

  2

  1

  1

  4

  3

  3

  2

  2

  5

  4

  4

  3

  2

  6

  5

  4

  4

  3

  7

  6

  5

  4

  4

  8

  7

  6

  5

  4

  10

  8

  7

  6

  5

  11

  9

  8

  6

  5

  2.0

  2.1

  2.2

  2.3

  0.0228

  0.0179

  0.0139

  0.0107

  0.0222

  0.0174

  0.0136

  0.0104

  0.0217

  0.0170

  0.0132

  0.0102

  0.0212

  0.0166

  0.0129

  0.00990

  0.0207

  0.0162

  0.0125

  0.00964

  0.0202

  0.0158

  0.0122

  0.00939

  0.0197

  0.0154

  0.0119

  0.00914

  0.0192

  0.0150

  0.0116

  0.00889

  0.0188

  0.0146

  0.0113

  0.00866

  0.0183

  0.0143

  0.0110

  0.00842

  0

  0

  0

  0

  3

  2

  1

  1

  1

  1

  5

  5

  1

  1

  1

  1

  8

  7

  2

  2

  1

  1

  10

  9

  2

  2

  2

  1

  13

  12

  3

  2

  2

  2

  15

  14

  3

  3

  2

  2

  18

  16

  4

  3

  3

  2

  20

  16

  4

  4

  3

  2

  23

  21

  2.4 0.00820 0.00798 0.00776 0.00755 0.00734

  0.00714 0.00695 0.00676 0.00657 0.00639

  2

  2

  4

  4

  6

  6

  8

  7

  11

  9

  13

  11

  15

  13

  17

  15

  19

  17

  2.5

  2.6

  2.7

  2.8

  2.9

  0.00621

  0.00466

  0.00347

  0.00256

  0.00187

  0.00604

  0.00453

  0.00336

  0.00248

  0.00181

  0.00587

  0.00440

  0.00326

  0.00240

  0.00175

  0.00570

  0.00427

  0.00317

  0.00233

  0.00169

  0.00554

  0.00415

  0.00307

  0.00226

  0.00164

  0.00539

  0.00402

  0.00298

  0.00219

  0.00159

  0.00523

  0.00391

  0.00289

  0.00212

  0.00154

  0.00508

  0.00379

  0.00280

  0.00205

  0.00149

  0.00494

  0.00368

  0.00272

  0.00199

  0.00144

  0.00480

  0.00357

  0.00264

  0.00193

  0.00139

  2

  1

  1

  1

  0

  3

  2

  2

  1

  1

  5

  3

  3

  2

  1

  6

  5

  4

  3

  2

  8

  6

  5

  4

  2

  9

  7

  6

  4

  3

  11

  9

  7

  5

  3

  12

  9

  8

  6

  4

  14

  10

  9

  6

  4

  3.0 0.00135 0.00131 0.00126 0.00122 0.00118 0.00114 0.00111 0.00107 0.00104 0.00100 0 1 1 2 2 2 3 3 4

  Q(z) 

   z

   f  ( z)

  O

  Example / Contoh:

  If X  ~ N(0, 1), then P( X  > k ) = Q(k )

   Jika  X  ~ N(0, 1), maka P( X  > k ) = Q(k ) 

   

    

   −= 2

  2

  1exp

  2

  1)(  z z f 

  π   

  ∫∞

  =k 

  dz z f  zQ  )()(  

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  22/63

  SULIT  22  3472/1 

  3472/1 SULIT

  HALAMAN KOSONG

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  23/63

  SULIT  23  3472/1 

  3472/1 [ Lihat halaman sebelah SULIT

  HALAMAN KOSONG

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  24/63

  SULIT  24  3472/1 

  3472/1 SULIT

  INFORMATION FOR CANDIDATES

   MAKLUMAT UNTUK CALON

  1.  This question paper consists of 25 questions.

  Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan.

  2. 

  Answer all questions.

   Jawab semua soalan.

  3.  Write your answers in the spaces provided in the question paper.

  Tulis jawapan anda dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan.

  4. 

  Show your working. It may help you to get marks.

  Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu

  anda untuk mendapatkan markah.

  5.  If you wish to change your answer, cross out the answer that you have done.

  Then write down the new answer.

  Sekiranya anda hendak menukar jawapan, batalkan jawapan yang telah dibuat.

  Kemudian tulis jawapan yang baru.

  6.  The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.

   Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

  7.  The marks allocated for each question are shown in brackets.

   Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan.

  8.  A list of formulae is provided on pages 2 and 3.

  Satu senarai rumus disediakan di halaman 2 dan 3.

  9.  A booklet of four-figure mathematical tables is provided.

  Sebuah buku sifir matematik empat angka disediakan.

  10. 

  You may use a non-programmable scientific calculator.

   Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

  11. 

  Hand in this question paper to the invigilator at the end of the examination.Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan di akhir peperiksaan.

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  25/63

  SULIT 3472/2

  August 2014

  3472/2  Additi onal M athematics Paper 2   [Lihat halaman sebelah 

  SULIT 

  1

  MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA

  NEGERI KEDAH DARUL AMAN 

  MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN LIMA 2014

  MATEMATIK TAMBAHAN

  KERTAS 2

  MODUL 2 

  2

  12  jam 

  Dua jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. This question paper consists of three sections : Section A, Section B and  Section C. 

  2.  Answer all questions in Section A, four questions from Section B and two questions from 

  Section C. 

  3. Give only one answer/solution to each question.

  4. Show your working. It may help you to get your marks.

  5. The diagrams provided are not drawn according to scale unless stated.

  6. The marks allocated for each question and sub - part of a question are shown in brackets.

  7. You may use a non-programmable  scientific calculator.

  8.  A list of formulae is provided in page 2 and 3.

  Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak dan 2 halaman kosong.

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  26/63

  SULIT 3472/2

  August 2014

  3472/2  Additi onal M athematics Paper 2  SULIT 

  2

  The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones

  commonly used.

  ALGEBRA

  1.2 4

  2

  b b ac x

  a

    8. 

  a

  bb

  c

  ca

  log

  loglog    

  2. m n m na a a     9.  d naT  n   )1(    

  3. m n m na a a    10.  ])1(2[

  2d na

  nS  n    

  4. ( )m n mna a   11.  1   nn   ar T   

  5. nmmn aaa   logloglog    12. 

  r a

  r aS 

  nn

  n

  1

  )1(

  1

  )1(, r  ≠ 1

  6. log log loga a a

  m m nn

    13. r 

  aS 

  1 , r  < 1

  7. mnm an

  a   loglog    

  CALCULUS

  1.   y = uv,dx

  duv

  dx

  dvu

  dx

  dy  

  4  Area under a curve

  = b

  a  dx y   or

  = b

  a  dy x  

  2.  y =v

  u ,

  2v

  dx

  dvu

  dx

  duv

  dx

  dy 

   

  5.  Volume of revolution

  = b

  a  dx y2    or

  = b

  a  dy x2   

  3. dx

  du

  du

  dy

  dx

  dy  

  GEOMETRY

  1.  Distance = 2122

  12   )()(   y y x x    4.  Area of triangle

  =1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 3

  1( ) ( )

  2 x y x y x y x y x y x y  

  2.  Mid point

  ( x , y ) =  

    

     

  2,

  2

  2121   y y x x   5.  22  y xr     

  3.  Division of line segment by a point

  ( x , y ) =  

    

   

  nm

  myny

  nm

  mxnx 2121 ,  

  6. 2 2

  ˆ xi yj

  r  x y

   

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  27/63

  SULIT 3472/2

  August 2014

  3472/2  Additi onal M athematics Paper 2   [Lihat halaman sebelah 

  SULIT 

  3

  STATISTICS

  1.  N 

   x x

      7 

  i

  ii

   I W  I   

  2.   f  

   fx x   8 )!(

  !r n

  n P r n

   

  3.  N 

   x x   2)(

      = 22

   x N 

   x   9  !)!(

  !

  r r n

  nC r 

  n

   

  4. 

     f  

   x x f     2)(    = 2

  2

   x f  

   fx

   10  P(AB) = P(A) + P(B) –  P(AB)

  11  P ( X = r  ) = r nr r n q pC    , p + q = 1

  5.  m = L + C  f  

   F  N 

  m  

   

   

   

      21

   12  Mean ,   = np 

  13  npq   

  6.  1000

  1 Q

  Q I    14  Z =

   

    X  

  TRIGONOMETRY

  1.  Arc length, s = r    8.  sin ( A   B ) = sin A cos B  cos A sin B 

  2.  Area of sector, A =  2

  2

  1r   

  9.  cos ( A   B ) = cos A cos B   sin A sin B 

  3.  sin ² A + cos² A = 110 tan ( A   B ) =

   B A

   B A

  tantan1

  tantan

   

  4.  sec ² A = 1 + tan ² A 11 tan 2 A =

   A

   A

  2tan1

  tan2

   

  5.  cosec ² A = 1 + cot ² A 12

  c

   B

  b

   A

  a

  sinsinsin  

  6.  sin 2 A = 2sin A cos A  13 a² = b² + c² –  2bc cos A

  7.  cos 2 A = cos ² A  –  sin ² A = 2 cos ² A  –  1

  = 1  –   2 sin ² A 

  14 Area of triangle =1

  sin2

  ab C  

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  28/63

  SULIT 3472/2

  August 2014

  3472/2  Additi onal M athematics Paper 2  SULIT 

  4

  Section A

  Bahagian A

  [ 40 marks ]

  [ 40 markah ]

  Answer all questions.

   Jawab semua  soalan.

  1 Solve the simultaneous equations  2 1 x y  and 2 2(2 1) 50 x y . [5 marks]

  Selesaikan persamaan serentak   2 1 x y  dan  2 2(2 1) 50 x y . [5 markah]

  2

  Diagram 2 shows part of a structure made up of rectangular blocks. The first column has one

   block. For each of the other columns, the number of blocks is doubled the previous column.

  (a) Find the number of blocks in the 8th

   columns, [2 marks]

  (b) Calculate

  (i) the total volume of the blocks if there are 10 columns of blocks.

  (ii) the total cost of the 10 columns of blocks if each block cost RM 0 80 . [5 marks]

   Rajah 2 menunjukkan susunan suatu struktur yang terdiri daripada blok yang berbentuk segi

  empat tepat. Lajur pertama mempunyai satu blok. Bagi setiap lajur berikutnya, bilangan blok

  adalah dua kali ganda daripada lajur sebelumnya.

  (a) Carikan bilangan blok bagi lajur ke 8. [2 markah] 

  (b) Hitungkan

  (i) jumlah isipadu blok jika terdapat 10 lajur bagi struktur itu. 

  (ii) jumlah kos bagi 10 lajur blok jika setiap blok RM 0 80 .  [5 markah]

  Diagram 2 / Rajah 2

  5 cm3 cm

  7 cm

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  29/63

  SULIT 3472/2

  August 2014

  3472/2  Additi onal M athematics Paper 2   [Lihat halaman sebelah 

  SULIT 

  5

  3 (a) Sketch the graph of cos3 y x  for 0   x     . [3 marks]

  (b) Hence, using the same axes, sketch a suitable straight line to find the number of solutions

  for the equation cos3 0 x x  for 0   x     .

  State the number of solutions. [3 marks]

  (a)  Lakar graf bagi cos3 y x  untuk 0   x     . [3 markah]

  (b) Seterusnya, dengan menggunakan paksi yang sama,  lakar satu garis lurus yang sesuai

  untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan cos3 0 x x   untuk 0   x      .

   Nyatakan bilangan penyelesaian itu. 

  [3 markah]

  4 (a) Given that a set  X   has score 1 2 3 10, , ............... x x x x . The mean and standard deviation of

  set  X   are 10 and 4 respectively. Find  x  and   2 x  for set  X  . [4 marks]

  (b) Another set Y   has score 3 101 2  3 33 3

  , , ................

  2 2 2 2

   x x x x   .

  Find the mean and variance for set Y  . [3 marks]

  (a)  Diberi bahawa set    X   mempunyai skor   1 2 3 10, , ............... x x x x .  Min dan sisihan piawai

  ialah 10 dan 4 masing-masing. Carikan   x  and     2 x  bagi set   X  . [4 markah]

  (b) Satu lagi set  Y   mempunyai skor   3 101 2  3 33 3

  , , ................2 2 2 2

   x x x x   .

  Carikan min dan varians bagi set  Y  . [3 markah]

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  30/63

  SULIT 3472/2

  August 2014

  3472/2  Additi onal M athematics Paper 2  SULIT 

  6

  5 (a) Given that 5 125log log 1 K V  , express V  in terms of . K    [3 marks]

  (b) Given that the function : 2 f x k mx , and 1  1

  : 38

   f x x , calculate

  (i) the value of k and of m , 

  (ii)  the value of  p  if 1  1

  ( )2

   f p . [5 marks] 

  (a)  Diberi bahawa 5 125log log 1 K V  , ungkapkan V   dalam sebutan  . K    [3 markah]

  (b)  Diberi bahawa fungsi  : 2 f x k mx , dan  1  1

  : 38

   f x x , hitungkan 

  (i) nilai-nilai bagi  k dan  m ,

  (ii) nilai bagi  p jika  1  1

  ( )2

   f p . [5 markah] 

  6 (a) Given that29 1

  ( )3 1

   x f x

   x

   , find '( ). f x   [2 marks]

  (b) A curve has a gradient function of 2 3kx x , the tangent to the curve at the point

  (2,12)  is parallel to the straight line 2 4 9 y x , find

  (i)  the value of k ,

  (ii) the equation of the normal to the curve at point (2,12) . [5 marks]

  (a)  Diberi bahawa 29 1

  ( )3 1

   x f x

   x

   , cari '( ). f x   [2 markah]

  (b)  Fungsi kecerunan suatu lengkung ialah  2 3kx x , tangen pada lengkung di titik   (2,12)  

  adalah selari kepada garis lurus  2 4 9 y x , cari 

  (i)  nilai bagi k ,

  (ii)  persamaan normal pada lengkung di titik   (2,12) . [5 markah]

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  31/63

  SULIT 3472/2

  August 2014

  3472/2  Additi onal M athematics Paper 2   [Lihat halaman sebelah 

  SULIT 

  7

  Section B

  Bahagian B

  [ 40 marks ]

  [ 40 markah ]

  Answer  four questions from this section. Jawab empat soalan daripada bahagian ini. 

  7 Use graph paper to answer this question.

  Gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini.

   x 1 2 3 4 5 6

   y 3 5   22 0   67 5   152 0   287 5   486 0  

  Table 7/ Jadual 7

  Table 7 shows the values of two variables, x and y, obtained from an experiment. Variables  x 

  and  y  are related by the equation 23  xk 

   pkx y     , where k   and p  are constants.

  (a) Plot2 x

   y against  x , using a scale of 2 cm to 1 unit on the  x axis and 1 cm to 1 unit

  on the2 x

   y - axis. Hence, draw the line of best fit. [4 marks]

  (b) Use the graph in 7 (a) to find the value of

  (i) k  

  (ii)  p 

  (iii)  y  when  x = 2 5 . [6 marks]

   Jadual 7 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembolehubah, x dan y, yang diperoleh daripada

   satu eksperimen. Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan 23  xk 

   pkx y    ,

  dengan keadaan k dan p ialah pemalar.

  (a)  Plot2

   x y  melawan  x  , dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi   x  dan

  1 cm kepada 1 unit pada paksi-2 x

   y. Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik.

  [4 markah] 

  (b)  Gunakan graf di 7(a) untuk mencari nilai

  (i) k,

  (ii)   p,

  (iii)  y apabila x = 2 5 . [6 markah] 

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  32/63

  SULIT 3472/2

  August 2014

  3472/2  Additi onal M athematics Paper 2  SULIT 

  8

  8

  Diagram 8 shows a quadrilateral PQRT and a triangle RST  .  M is a midpoint of  TR. PQ =9 x ,  PT  = 8 y , 2 PQ =3TS  and  PT  = 2 QR .

  (a) Express the following vectors in terms of  x  and  y  .

  (i) TR  

  (ii)  PS  

  (iii)  MS  

  Hence, Show that P , M and S  are collinear.[6 marks]

  (b) It is given that1

  2 x   and

  3

  4 y   , find  PS   . [4 marks]

   Rajah 8 menunjukkan sebuah sisiempat PQRT dan segitiga RST. M ialah titik tengah TR.

   PQ =   9 x ,  PT  = 8 y , 2 PQ =3TS   dan  PT  = 2 QR .

  (a) Ungkapkan vektor yang berikut dalam sebutan  x  dan   y  

  (i) TR  

  (ii) SR  

  (iii)  MS  

  Seterusnya, tunjukkan bahawa P , M dan S adalah segaris. [6 markah]

  (b) Diberi bahawa 1

  2 x   dan 

  3

  4 y   , cari   PS   .  [4 markah]

  S

   P

  Q

   R

  T

   M

  Diagram 8/ Rajah 8

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  33/63

  SULIT 3472/2

  August 2014

  3472/2  Additi onal M athematics Paper 2   [Lihat halaman sebelah 

  SULIT 

  9

  9

  Diagram 9 shows the straight line y = 3 x + 4 intersecting the curve  y =  x2  at the points K .

  Find

  (a) the coordinates of  K , [3 marks]

  (b) the area of the shaded region  B,  [3 marks]

  (c) the volume generated, in terms of π , when the shaded region A  is revolved through 360o 

  about the y-axis.

  [4 marks]

   Rajah 9 menunjukkan garis lurus y = 3 x +4 yang menyilang lengkung y = x2  pada titik K . 

  Cari

  (a)  koordinat K ,  [3 markah] (b)  luas rantau berlorek B,  [3 markah] 

  (c)  isipadu janaan, dalam sebutan π , apabila rantau berlorek A  dikisarkan melalui 360o 

   pada paksi-y. 

  [4 markah] 

  Diagram 9/ Rajah 9

  O

   y

   x

   y = x 2 

   y = 3 x + 4

   K

  B

   A

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  34/63

  SULIT 3472/2

  August 2014

  3472/2  Additi onal M athematics Paper 2  SULIT 

  10

  10

  Diagram 10 shows a semicircle ABC  with centre O and a sector ABO with centre A. The radius

  of semicircle ABC  and sector ABO is 8 cm.

  [ Use π = 3 142 ]

  Calculate

  (a) the value of   , in radian, [2 marks]

  (b) the perimeter, in cm, of shaded region , [4 marks]

  (c) the area, in  cm2 , of the shaded region . [4 marks]

   Rajah 10  menunjukkan sebuah semi bulatan ABC dengan pusat O dan sector ABO dengan

   pusat A. Jejari bagi semi bulatan ABC dan sektor bulatan ABO ialah 8 cm.

  [ Guna  π = 3 142 ]

   Hitung

  (a) nilai   , dalam radian, [2 markah]

  (b) perimeter, dalam cm, kawasan berlorek , [4 markah]

  (c) luas, dalam cm2, kawasan berlorek . [4 markah]

   B

    C A

  O

  Diagram 10 / Rajah 10

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  35/63

  SULIT 3472/2

  August 2014

  3472/2  Additi onal M athematics Paper 2   [Lihat halaman sebelah 

  SULIT 

  11

  11 (a) In an examination, 85% of the candidates passed Mathematics. If a sample of 6 candidates

  is chosen at random, find the probability that

  (i)  all the candidates passed Mathematics,

  (ii) at least 2 candidates failed Mathematics.[5 marks]

  (b) The body mass of 500 students in a school follows a normal distribution with a mean of

  52 kg and a standard deviation of 10 kg.

  (i) If a student is chosen at random, find the probability that his body mass is between

  40 kg and 60 kg.

  (ii) Calculate the number of students whose body mass are between 40 kg and 60 kg.

  [5 marks]

  (a)  Dalam suatu peperiksaan, 85 % calon lulus Matematik . Jika 6 calon dipilih secara rawak , 

  cari kebarangkalian bahawa

  (i)  kesemua calon itu lulus Matematik, 

  (ii)  sekurang-kurangnya 2 calon gagal Matematik .

  [5 markah]

  (b)  Jisim badan 500  pelajar sebuah sekolah adalah mengikut taburan normal dengan min

  52 kg dan sisihan piawai 10 kg. 

  (i)  Jika seorang pelajar dipilih secara rawak, carikan kebarangkalian bahawa

   jisim badannya berada di antara 40 kg dan 60 kg.

  (ii)  Hitung bilangan pelajar yang mempunyai jisim badan di antara 40 kg dan 60 kg.

  [5 markah]

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  36/63

  SULIT 3472/2

  August 2014

  3472/2  Additi onal M athematics Paper 2  SULIT 

  12

  Section C

  Bahagian C

  [ 20 marks ]

  [ 20 markah ]

  Answer  any two questions from this section.

   Jawab mana-mana dua soalan daripada bahagian ini.

  12 A particle moves along a straight line from a fixed point O. Its  velocity, v  ms-1

  , is given by

  v = kt –  3t 2 , where k is a constant and t is the time, in seconds, after leaving the point O. The

  velocity of the particle is maximum when t  = 2 5  s .

  [Assume motion to the right is positive.]

  Find

  (a) the value of k , [2 marks]

  (b) the value of t   when the particle passes O again, [3 marks]

  (c) the time, in seconds, when the particle stops instantaneously, [2 marks]

  (d ) the distance travelled, in m, by the particle in the first 7 seconds. [3 marks]

  Suatu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus dari satu titik tetap O. Halajunya, v ms-1

  diberi oleh v = kt  –   3t 2  ,  dengan keadaan k ialah pemalar dan t ialah masa, dalam saat,

   selepas meninggalkan titik O. Halaju zarah itu adalah maksimum pada t = 2 5  s 

  [ Anggapkan gerakan ke arah kanan sebagai positif.] 

  Cari

  (a)  nilai k , [2 markah]

  (b)  nilai bagi t apabila zarah itu melalui titik O semula  , [3 markah]

  (c)  masa, dalam saat, apabila zarah berhenti seketika, [2 markah]

  (d )  jarak yang dilalui, dalam m , oleh zarah itu dalam tujuh saat pertama. [3 markah]

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  37/63

  SULIT 3472/2

  August 2014

  3472/2  Additi onal M athematics Paper 2   [Lihat halaman sebelah 

  SULIT 

  13

  13 Diagram 13 shows a quadrilateral KLMN .

  Diagram 13/ Rajah 13

  Calculate

  (a) the length, in cm, of KM ,. [2 marks] 

  (b)  KMN , [2 marks] 

  (c)  LKM , [3 marks] 

  (d ) the area, in cm2, of quadrilateral KLMN . [3 marks] 

   Rajah 13 menunjukkan sisiempat KLMN. 

   Hitungkan

  (a)  panjang, dalam cm, KM ,  [2 markah]

  (b)  KMN , [2 markah] 

  (c)  LKM , [3 markah] 

  (d ) luas, dalam cm2 , bagi sisiempat KLMN . [3 markah] 

   N

  53 cm

   M

  115 

   K

  66 cm

  30 cm

   L

  85 

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  38/63

  SULIT 3472/2

  August 2014

  3472/2  Additi onal M athematics Paper 2  SULIT 

  14

  14 Table 14 shows the prices and the price indices of five components P , Q, R, S  and T  needed to

   produce a certain type of digital camera. Pie chart 14 shows the relative quantity of

  components needed in producing the camera.

  Component

   Komponen

  Price (RM)

   per unit Harga (RM)

   per unit

  Price index for the year

  2012 based on the year

  2010

   Indeks harga pada tahun2012 berasaskan tahun

  20102010 2012

   P 1·10 1·21 110

  Q 1·80  x  120

   R 3·20 4·00 150

  S 2·50 3.05 122

  T 2·00 2·80  y 

  Table 14 / Jadual  14

  Pie chart 14 / Carta pai 14 

  80º35º

  160º

  40º

   PQ

   R

  S

  T

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  39/63

  SULIT 3472/2

  August 2014

  3472/2  Additi onal M athematics Paper 2   [Lihat halaman sebelah 

  SULIT 

  15

  (a) Find the value of x and y. [4 marks]

  (b) Calculate the composite index for the production cost of the camera in the year 2012

   based on the year 2010. [3 marks]

  (c) The price of each component increases by 10% from the year 2012 to the year 2014.

  Given that the production cost of the camera in year 2010 is RM500, calculate the

  corresponding cost in year 2014. [3 marks]

   Jadual 14 menunjukkan harga dan indeks harga bagi lima komponen P, Q, R, S dan T yang

  diperlukan untuk menghasilkan sejenis kamera digital. Carta pai 14 menunjukkan kuantiti

  relatif bagi komponen yang diperlukan dalam penghasilan kamera digital itu.

  (a) Cari nilai x dan y. [4 markah]

  (b)  Hitungkan indeks gubahan bagi kos penghasilan kamera digital itu pada tahun 2012 

  berasaskan tahun 2010.  [3 markah]

  (c)  Harga setiap komponen meningkat 10% dari tahun 2012  ke tahun 2014.   Diberi kos

   penghasilan kamera digital itu dalam tahun 2010 ialah RM500 , hitungkan kosnya yang

   sepadan pada tahun 2014.  [3 markah]

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  40/63

  SULIT 3472/2

  August 2014

  3472/2  Additi onal M athematics Paper 2  SULIT 

  16

  15 Use a graph paper to answer this question.

  A factory produces two types of pillow, type A and type B. In a day, it can produce x pillows

  of type A and y pillows of type B. The time taken to produce a pillow of type A is 20 minutes

  and a pillow of type B is 30 minutes.

  The production of the pillow per day is based on the following constraints.

  I. : The time taken to make pillows of type A is not more than the time taken to make

   pillows of type B.

  II. : The total number of pillows produced is not more than 500.

  III. : The number of pillows of type B  must exceed the number of pillows of type A by

  at most 200.

  (a) Write three inequalities, other than  which satisfy all the above

  constraints. [3 marks]

  (b) By using the scale of 2 cm to 100 pillows on both axes, construct and shade the region

  R which satisfies all the above constraints. [3 marks]

  (c) Use graph from 15(b), to find

  (i) the maximum number of pillows of type A if 280 of pillows of type B produced.

  (ii) maximum profit that can be obtained, if the profit of selling pillow A is RM20 and

   pillow B is RM12 00. [4 marks]

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  41/63

  SULIT 3472/2

  August 2014

  3472/2  Additi onal M athematics Paper 2   [Lihat halaman sebelah 

  SULIT 

  17

  END OF QUESTION PAPER

  KERTAS SOALAN TAMAT

  Gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini.

  Sebuah kilang menghasilkan 2 jenis bantal, jenis A dan jenis B. Dalam satu hari, kilang itu

  boleh menghasilkan x biji bantal jenis A dan y biji bantal jenis B. Masa yang diambil untuk

  menghasilkan sebiji bantal jenis A ialah 20 minit dan sebiji bantal jenis B ialah 30 minit.

   Pengeluaran bantal dalam satu hari adalah berdasarkan kekangan yang berikut:

  I:  Masa yang diambil untuk membuat bantal A tidak melebihi masa yang diambiluntuk membuat bantal jenis B.

  II:  Jumlah bantal yang dihasilkan tidak melebihi 500 bji.

  III:  Bilangan bantal jenis B mesti melebihi bilangan bantal jenis A selebih-lebihnya

  200 biji.

  (a) Tulis tiga ketaksamaan, selain   , yang memenuhi semua kekangan di

  atas. [3 markah]

  (b)  Menggunakan skala 2 cm kepada 100 biji bantal pada kedua-dua paksi, bina dan lorek

  rantau R  yang memenuhi semua kekangan di atas.  [3 markah]

  (c) Gunakan graf anda daripada 15(b) untuk mencari

  (i) bilangan maksimum bantal jenis A jika 280 biji bantal jenis B dihasilkan.

  (ii) keuntungan maksimum yang boleh diperolehi, jika keuntungan jualan bagi bantal A

  ialah RM20 dan bantal B ialah RM12 00.

  [4markah]

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  42/63

  SULIT 3472/2

  August 2014

  3472/2  Additi onal M athematics Paper 2  SULIT 

  18

  THE UPPER TAIL PROBABILITY Q(z) FOR THE NORMAL DISTRIBUTION N(0,1) KEBARANGKALIAN HUJUNG ATAS Q (z) BAGI TABURAN NORMAL N(0, 1)

  z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6 7 8 9

  Minus / Tolak  

  0.0

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  0.5000

  0.4602

  0.4207

  0.3821

  0.3446

  0.4960

  0.4562

  0.4168

  0.3783

  0.3409

  0.4920

  0.4522

  0.4129

  0.3745

  0.3372

  0.4880

  0.4483

  0.4090

  0.3707

  0.3336

  0.4840

  0.4443

  0.4052

  0.3669

  0.3300

  0.4801

  0.4404

  0.4013

  0.3632

  0.3264

  0.4761

  0.4364

  0.3974

  0.3594

  0.3228

  0.4721

  0.4325

  0.3936

  0.3557

  0.3192

  0.4681

  0.4286

  0.3897

  0.3520

  0.3156

  0.4641

  0.4247

  0.3859

  0.3483

  0.3121

  4

  4

  4

  4

  4

  8

  8

  8

  7

  7

  12

  12

  12

  11

  11

  16

  16

  15

  15

  15

  20

  20

  19

  19

  18

  24

  24

  23

  22

  22

  28

  28

  27

  26

  25

  32

  32

  31

  30

  29

  36

  36

  35

  34

  32

  0.5

  0.6

  0.7

  0.8

  0.9

  0.3085

  0.2743

  0.2420

  0.2119

  0.1841

  0.3050

  0.2709

  0.2389

  0.2090

  0.1814

  0.3015

  0.2676

  0.2358

  0.2061

  0.1788

  0.2981

  0.2643

  0.2327

  0.2033

  0.1762

  0.2946

  0.2611

  0.2296

  0.2005

  0.1736

  0.2912

  0.2578

  0.2266

  0.1977

  0.1711

  0.2877

  0.2546

  0.2236

  0.1949

  0.1685

  0.2843

  0.2514

  0.2206

  0.1922

  0.1660

  0.2810

  0.2483

  0.2177

  0.1894

  0.1635

  0.2776

  0.2451

  0.2148

  0.1867

  0.1611

  3

  3

  3

  3

  3

  7

  7

  6

  5

  5

  10

  10

  9

  8

  8

  14

  13

  12

  11

  10

  17

  16

  15

  14

  13

  20

  19

  18

  16

  15

  24

  23

  21

  19

  18

  27

  26

  24

  22

  20

  31

  29

  27

  25

  23

  1.0

  1.1

  1.2

  1.3

  1.4

  0.1587

  0.1357

  0.1151

  0.0968

  0.0808

  0.1562

  0.1335

  0.1131

  0.0951

  0.0793

  0.1539

  0.1314

  0.1112

  0.0934

  0.0778

  0.1515

  0.1292

  0.1093

  0.0918

  0.0764

  0.1492

  0.1271

  0.1075

  0.0901

  0.0749

  0.1469

  0.1251

  0.1056

  0.0885

  0.0735

  0.1446

  0.1230

  0.1038

  0.0869

  0.0721

  0.1423

  0.1210

  0.1020

  0.0853

  0.0708

  0.1401

  0.1190

  0.1003

  0.0838

  0.0694

  0.1379

  0.1170

  0.0985

  0.0823

  0.0681

  2

  2

  2

  2

  1

  5

  4

  4

  3

  3

  7

  6

  6

  5

  4

  9

  8

  7

  6

  6

  12

  10

  9

  8

  7

  14

  12

  11

  10

  8

  16

  14

  13

  11

  10

  19

  16

  15

  13

  11

  21

  18

  17

  14

  13

  1.5

  1.6

  1.7

  1.8

  1.9

  0.0668

  0.0548

  0.0446

  0.0359

  0.0287

  0.0655

  0.0537

  0.0436

  0.0351

  0.0281

  0.0643

  0.0526

  0.0427

  0.0344

  0.0274

  0.0630

  0.0516

  0.0418

  0.0336

  0.0268

  0.0618

  0.0505

  0.0409

  0.0329

  0.0262

  0.0606

  0.0495

  0.0401

  0.0322

  0.0256

  0.0594

  0.0485

  0.0392

  0.0314

  0.0250

  0.0582

  0..0475

  0.0384

  0.0307

  0.0244

  0.0571

  0.0465

  0.0375

  0.0301

  0.0239

  0.0559

  0.0455

  0.0367

  0.0294

  0.0233

  1

  1

  1

  1

  1

  2

  2

  2

  1

  1

  4

  3

  3

  2

  2

  5

  4

  4

  3

  2

  6

  5

  4

  4

  3

  7

  6

  5

  4

  4

  8

  7

  6

  5

  4

  10

  8

  7

  6

  5

  11

  9

  8

  6

  5

  2.0

  2.1

  2.2

  2.3

  0.0228

  0.0179

  0.0139

  0.0107

  0.0222

  0.0174

  0.0136

  0.0104

  0.0217

  0.0170

  0.0132

  0.0102

  0.0212

  0.0166

  0.0129

  0.00990

  0.0207

  0.0162

  0.0125

  0.00964

  0.0202

  0.0158

  0.0122

  0.00939

  0.0197

  0.0154

  0.0119

  0.00914

  0.0192

  0.0150

  0.0116

  0.00889

  0.0188

  0.0146

  0.0113

  0.00866

  0.0183

  0.0143

  0.0110

  0.00842

  0

  0

  0

  0

  3

  2

  1

  1

  1

  1

  5

  5

  1

  1

  1

  1

  8

  7

  2

  2

  1

  1

  10

  9

  2

  2

  2

  1

  13

  12

  3

  2

  2

  2

  15

  14

  3

  3

  2

  2

  18

  16

  4

  3

  3

  2

  20

  16

  4

  4

  3

  2

  23

  21

  2.4 0.00820 0.00798 0.00776 0.00755 0.00734

  0.00714 0.00695 0.00676 0.00657 0.00639

  2

  2

  4

  4

  6

  6

  8

  7

  11

  9

  13

  11

  15

  13

  17

  15

  19

  17

  2.5

  2.6

  2.7

  2.8

  2.9

  0.00621

  0.00466

  0.00347

  0.00256

  0.00187

  0.00604

  0.00453

  0.00336

  0.00248

  0.00181

  0.00587

  0.00440

  0.00326

  0.00240

  0.00175

  0.00570

  0.00427

  0.00317

  0.00233

  0.00169

  0.00554

  0.00415

  0.00307

  0.00226

  0.00164

  0.00539

  0.00402

  0.00298

  0.00219

  0.00159

  0.00523

  0.00391

  0.00289

  0.00212

  0.00154

  0.00508

  0.00379

  0.00280

  0.00205

  0.00149

  0.00494

  0.00368

  0.00272

  0.00199

  0.00144

  0.00480

  0.00357

  0.00264

  0.00193

  0.00139

  2

  1

  1

  1

  0

  3

  2

  2

  1

  1

  5

  3

  3

  2

  1

  6

  5

  4

  3

  2

  8

  6

  5

  4

  2

  9

  7

  6

  4

  3

  11

  9

  7

  5

  3

  12

  9

  8

  6

  4

  14

  10

  9

  6

  4

  3.0 0.00135 0.00131 0.00126 0.00122 0.00118 0.00114 0.00111 0.00107 0.00104 0.00100 0 1 1 2 2 2 3 3 4

  Q(z) 

  z

  f  (z )

  O

  Example / Contoh:

  If X  ~ N(0, 1), then P ( X  > k ) = Q(k )Jika  X  ~ N(0, 1), maka P ( X  > k ) = Q(k ) 

   

    

      2

  2

  1exp

  2

  1)(   z  z  f  

     

  dz  z  f   z Q   )()(  

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  43/63

  SULIT 3472/2

  August 2014

  3472/2  Additi onal M athematics Paper 2   [Lihat halaman sebelah 

  SULIT 

  19

  HALAMAN KOSONG

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  44/63

  SULIT 3472/2

  August 2014

  3472/2  Additi onal M athematics Paper 2  SULIT 

  20

  HALAMAN KOSONG

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  45/63

    SULIT 3472/1

  3472/1  Additional Mathematics Paper 1 

  SULIT

  1

   Additional

   Mathematics

  Paper 1

  Ogos, 2014

  MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5

  TAHUN  2014

  ANJURAN

  MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

  ADDITIONAL MATHEMATICS

  MARKING SCHEME

  Paper 1

  MODUL 2

  .

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  46/63

    SULIT 3472/1

  3472/1  Additional Mathematics Paper 1 

  SULIT

  2

  PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM 2014

  Marking Scheme Module 2

  Additional Mathematics Paper 1

  Question Solution/ Marking Scheme Answer Marks

  1

  (a) B1 : 3 2m or n= =   (a) 3m  =    AND 2n  =  

  (b) many – to – one

  2

  1

  2

  B2 : ( )6 63 12 f or  p p

  = =  

  B1 : 1  6

  3 f  p

  −   =  

  1

  2 p  =   3

  3

  (a) B1 : 2 3 3 y− = 

  (b) B1 : ( )2 3 3 8k − − = 

  (a) ( )  1

  3

  3

  g   = −  

  (b) 5k   =  

  2

  2

  4

  B2 :( )( )1 2 0

  1 2

   p p or 

   p or p

  − − =

  = =  

  B1 : ( ) ( )( )22 4 1 3 2 p p− − 

  1 2 p AND p= =   3

  5

  (a) B1 : 3 5 p or q= − = −   (a) 3 p  = −   AND 5q  = −  

  (b) 3 x  = −  

  2

  1

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  47/63

    SULIT 3472/1

  3472/1  Additional Mathematics Paper 1 

  SULIT

  3

  Question Solution/ Marking Scheme Answer Marks

  6B2 :

  or5

  2 x =   , 3 x = −  

  B1: (2 5)( 3) x x− +  

  53

  2 x− ≤ ≤   3

  7

  B2 :

  3

  2 2 2

  2

  log 16 log loglog 8

  h k + +

   

  B1 :

  3

  2 2

  2 2

  log 16 log

  log log 8

  or h or  

  k or   

  4 3

  3

  a b+ +  3

  8

  B2: 6221   −=−+   x  

  B1 : ( )2

  2( 1) 37(7) 7 x or − −

   

  25−   3

  9

  B3 : ( )2 14 3+ 

  B2 :

  ( ) ( )26 18

  2 2 25 2 2 17 5322 2

  3

  d d 

  or d 

  + − + =

  =  

  B1 :

  ( ) ( )26 18

  2 2 25 2 2 172 2

  d or d   + +  

  44   4

  52  3−  

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  48/63

    SULIT 3472/1

  3472/1  Additional Mathematics Paper 1 

  SULIT

  4

  Question Solution/ Marking Scheme Answer Marks

  10

  (a) B1: 1

  9

  3  =

  m

  (b) B1:

  9

  11

  9

  1181

  5

  5

   

   

   

   

   

    

   −

  =S   

  (a) 3 3m AND m= = −  

  (b) 91.123

  2

  2

  11

  B1:1

  3r  =  

  272

    2

  12

  (a) B1: 2 xy ax b= +  

  (b) B1 :

  ( )

  ( )

  13 7* 2

  3 2* 2

  b

  or 

  b

  = +

  = + 

  (a) 2

  (b) 1b = −

   

  2

  2

  13

  B2 :

  ( ) ( ) ( )2 2 224 3 2 4 x y x y − + − = + −

   

  B1 :

  ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2

  3 2 0 4 x y or x y− + − − + −  

  2 23 3 24 8 36 0 x y x y+ − − + =   3

  14

  B1:

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1

  11 4 3 2 8 8 3 4 11 2 02

  k k  × + × + × − × + × + × =  

  OR

  8 4 4 2

  11 3 3   k 

  − −=

  − −  

  1k  = −   2

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  49/63

    SULIT 3472/1

  3472/1  Additional Mathematics Paper 1 

  SULIT

  5

  Question Solution/ Marking Scheme Answer Marks

  15

  (b) B1 : 5 or22

  43   +

   

  (a)  ji   43   +  

  (b)5

  43   ji  +  

  1

  2

  16

  B3 : 6 2 0 12 4 0m OR m+ = + = 

  B2 :3 3 6 0

  8 4 12 03

  m + + =

   

  B1 :6

  12OB

    =  

   

  3m  = −   4

  17

  B3 : 41 81 138 19 x or x= ⋅ = ⋅

   

  B2 :

  26sin 8sin 8 0

  2sin 2 sin

  3

   x x or 

   x or x

  − − + =

  = − =  

  B1 : ( )23 1 2sin 8sin 5 x x− = − 

  41 81

  138 19

   x

   AND

   x

  = ⋅

  = ⋅

    4

  18

  (b) B2: ( ) ( ) ( )( )21 1

  12 * 1.047 6 10.3922 2

  −  

  B1: ( ) ( ) ( )( )21 1

  12 * 1.047 6 10.3922 2

  or   

  (a) 1.047rad  

  (b) 44.21 

  1

  3

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  50/63

    SULIT 3472/1

  3472/1  Additional Mathematics Paper 1 

  SULIT

  6

  Question Solution/ Marking Scheme Answer Marks

  19

  (b) B1: 70 118

  k ∗

  + =  

  (a) 70 

  (b) 18k  =  

  1

  2

  20

  B2 : (1) 24 8h′′   = −  

  B1 : 1812)(   2 +−=′   x x xh  

  16  3

  21

  B2 : 2 8 2 3k or x− = − = 

  B1 : 2 8 x −  

  3k  =   3

  22

  B2 :( )

  ( )2

  2

  0

  3 11 149 1

  5 1 5

   xor 

   x

  +− −   −  

  B1 : ( )  ( ) 23 1

  1

   xh x d x

   x

  +=

  −∫  

  10   3

  23

  (b) B1:2 3 2 3 5

  15 5 7 5 7

  or 

  + × − ×

   

  (a)2

  5  

  (b)4

  1

  2

  24

  (b) B1 : 4 3 53 2 3C C C × × 

  (a) 495  

  (b) 120  

  1

  2

  25

  B2 : p( z>k   ) = 0.0608

  B1 : P( z > 0. 14) = 0.4443

  k  = 1.548 3

  END OF MARKING SCHEME

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  51/63

    1

  Nama Pelajar : …………………………………  Tingkatan 5 : ……………………. 

  3472/2

  Additional

  Mathematics

  August 2014

  MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5

  TAHUN 2014 

  ADDITIONAL MATHEMATICS

  Paper 2

  ( MODUL 2 ) 

  MARKING SCHEME

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  52/63

    2

  SULIT 3472/2

  MARKING SCHEME

  ADDITIONAL MATHEMATICS PAPER 2 2014

  N0. SOLUTION MARKS

  1 2 1 x y   or 12 x y 

   

  2 2 50 x x  2 25 x    

  5 5 x x  

  5 x    and 5 x    (both)

  2 y    and 3 y    (both)

  P1

  K1 Eliminate x/y

  K1 Solve quadratic equation

  N1

  N1

  5

  2(a)

  (b)

  (i)

  (ii)

  7

  8  (1)(2)

  128

  T  

   

  10

  10

  (1)(2 1)

  2 1

  1023

  1023 (3)(7)(5)

  107415

   

  1023 0.8

  818.4

   

  K1

  N1

  K1

  K1

  N1

  K1

  N1

  7

  3

  (a)

  (b)

  y = x

    

   

  draw the straight line y = x

    

   

   Number of solutions = 3

  P1 cos shape correct.

  P1 Amplitude = 2 [ Maximum = 1

  and Minimum = -1 ]

  P11

  12

    cycle in 0 x or

  N1 For equation

  K1 Sketch the straight line

  N1

  6

  -4

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  53/63

    3

  4

  (a)

  (b)

  1010

  100

   x

   x

   

  2

  2 2

  2

  4 1010

  1160

   x

   x

   

  10 3

  2

  6.5

  mean 

    or2

  42

  2

  4

   

   

   

  K1

  N1

  K1

  N1

  K1

  N1 N1

  7

  5

  (a)

  (b)

  5 125

  55

  3

  5 5

  3

  5

  3

  log log 1

  loglog 1

  3

  log log 3

  log 3

  125

   K V 

  V  K 

   K V 

   K 

   K V 

   

  i)

  1( )

  2

  1 13

  2 8 2

  4 24

   x k  f x

  m

  m m

  m and k  

   

   

  ii)

  1 1( ) 3

  8 2

  20

   p

   p

   

  K1

  K1

  N1

  K1

  K1

  N1

  K1

  N1

  8

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  54/63

    4

  6

  (a)

  (b)

  (3 1)(3 1)( ) 3 1

  3 1

  ' ( ) 3

   x x f x x

   x

   f x

   

  i)

  2

  2

  3

  2 (2) 3(2)

  2

  dykx x

  dx

   

  ii)

  1

  2

  112 (2)

  2

  111

  2

  normal m

  c

   y x

   

  K1

  N1

  K1

  N1

  P1

  K1

  N1

  7

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  55/63

    5

  7

  (a)

  (b)

  (c)

  (i)

  (ii)

  (iii)

   x  1 2 3 4 5 6

  2

   y

   x  3.5 5.5 7.5 9.5 11.5 13.5

  2

   y

   x 

  2

   y

   x= kx+

    p

  k  

  k   = *gradient 

  k = 2.0 

   p

  k = *y-intercept

   p = 3.0 

   y = 40

  N1 6 correct

  values of  2

   y

   x

   

  K1 Plot2

   y

   x  vs x. 

  Correct axes &

  uniform scale

  N1 6 points plotted

  correctly

  N1 Line of best-fit

  P1

  K1

  N1

  K1

  N1

  N1

  10

  1.5

  0 x 

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  56/63

    6

  N0. SOLUTION MARKS

  8(a)

  i)

  ii)

  iii)

  b)

  2(9 )

  3TS x

   

  2

   PT QR   

  TR TP PQ QR

   

   PS PT TS   

   MS MR RS   

   PS k MS 

   PS PT TS 

   

  6 8 x y   =

  k =4 

  4 PS MS    and S  is a common point or equivalent

  2 21 3

  6( ) 8( )2 4

   PS  

   

  = 45  

  K1 (TS    or QR )

  N1

  K1

  N1

  K1

  N1

  K1

  N1

  K1

  N1

  8 9 4

  9 4

   y x y

   x y

   

  3 42

  9 43 4

  2

  3 22

  TR x y

   x y x y

   x  y

   

  6 8 x y  

  3( 2 )

  2k x y

   

  = 6 x  

  = 4 y  

  6 8 x y  

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  57/63

    7

  9

  a)

  b)

  c)

  2

  2

  3 4

  3 4 0

  ( 1)( 4) 0

  4, 16

  (4,16)

   x x

   x x

   x x

   x y

   K 

   

  4

  2

   y

   x

   

  22

  0

  23

  0

  3

  2

  (4)(2)

  83

  28

  3

  16

  3

   x dx

   x

  cm

   

   

   

  16

  2

  4

  162

  4

  2 2

  1(4) (12)

  3

  642

  16 4642 2

  256 1664

  2 2

  56

   ydy

   y

   

   

   

   

   

   

  K1 for solvingquad.eqn.

  N1

  N1

  K1 use area of

  rectangle -   ( ) y dx  

  K1 integrate

  correctly

  and Sub.

  the limit

  correctly

  N1

  K1

  K1 correct limit

  K1 integrate

  correctly

  N1

  10

  Area  B

  Volume A

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  58/63

    8

  N0. SOLUTION MARKS

  10

  (a)

  (b)

  (c)

  60o 

  1.047 rad

  8(1.047)OB

  S      or 8(2.095) BC S      OR 8(3.142) AC S     

  = 8.38 = 16.76 = 25.14

  Perimeter = 8.38+16.76+8 or Perimeter = 25.14 + 8

  = 33.14 = 33.14

  Area of OAB = 21

  (8) (1.047)2

   

  = 33.50 cm

  2

   

  Area of triangle OAB = 21

  (8) sin 602

   

  = 27.71

  Area of the shaded region = 33.50 –  27.71

  = 5.79 cm2 

  P1

  N1

  K1 Use  s r    

  N1

  K1

  N1

  K1 Use formula

  21

  2

   A r      

  K1

  K1

  N1 

  10 

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  59/63

    9

  N0. SOLUTION MARKS

  11

  (a)

  (i)

  (ii)

  (b)

  (i)

  (ii)

  X= Students passed Mathematics

   p = 0.85 , q = 1- 0.85 = 0.15 , n = 6

  P(X =6) = 6 6 06 (0.85) (0.15)c  

  =0.3772

  P (Y≥2) = 1 – P(Y=0) – P(Y = 1)

  Or = ( 2) ( 3) ......... ( 6) P Y P Y P Y   

  = 1 -

  6 1 5

  1(0.15) (0.85)c   -

  6 0 6

  0 (0.15) (0.85)c  

  =0.2235

  µ= 52 , σ =10

  P( 40 < X < 60 ) = P (40 52

  10

    < Z <

  60 52

  10

    )

  = P( -1.2 < Z < 0.8)

  = 0.6731

  n = 0.6731 x 500

  n = 337

  P1

  K1 Use P (X 

  =r ) =r nr 

  n q pC     

  N1

  K1

  N1

  K1 Use Z = 

    X   

  K1

  N1

  K1

  N1 

  10

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  60/63

    10

  N0. SOLUTION MARKS

  12

  (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  6a k t   

  6(2.5) 0k    

  k  = 15

  2 315

  2 s t t   

  2 315 02

  t t   

  t = 7.5 s 

  215 3 0t t   

  t  = 5

  Total distance

  =

  5 72 2

  3 3

  0 5

  15 15

  2 2

  t t t t 

     

  d = 62.5 + 38

  = 100.5

  K1

  N1

  K1

  K1

  N1

  K1

  N1 

  K1 (for

  Integration;

  either one

  and

  substitute

  the limit

  5 7

  0 5

  or  )

  K1

  (for use and

  summation)

  N1

  10

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  61/63

    11

  N0. SOLUTION MARKS

  13

  (a)

  (b)

  (i)  

   

  (ii)

   

  (iii) 

   

   

     

  (i) 

   

   

   

   

   

  KI (PetuaKosinus)

  N1

  K1 (Petua Sinus)

  N1

  K1 (GunaPetua Sinus)

  K1

  N1

  K1

  K1

  N1

  10

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  62/63

    12

  N0. SOLUTION MARKS

  14(a)

  (b)

  (c)

  (i)     

  Lihat 45º

  I 2012/2010 =

   

  = 124.64 

  I 2014/2010 = 124.64  = 137.10

  Q 2014  =  = RM685.50 

  K1

  N1

  K1

  N1

  K1

  K1

  N1

  K1

  K1

  N1

  10

  i)     

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 8/20/2019 Spm Trial 2014 Addmaths Qa Kedah

  63/63

  N0. SOLUTION MARKS

  15

  (a)

  (b)

  (c)

  i)   ii)   iii)   

    Sekurang-kurangnya 1 garislurusdilukis dengan betul yang

  melibatan x dan y.

    Semuagarislurusdilukisbetul.

    Kawasandilorek dengan betul

  i)  Bilanganmaksimumbantal A = 220

  ii)  Titikmaksimum (300, 200)

  Keuntunganmaksimum;

     

  k  = RM8 400 

  N1

  N1

  N1

  K1

  K1

  N1

  N1

  P1

  K1

  N1

  650

  600

  550

  500

  450

  400

  350

  300

  250

  200

  150

  100

  50

  -50

  -100

  -400 -300 -200 -100 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

   

   

   

  220

  (300, 200)

  Type B

  Type A