Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  1/37

  s Lt t't'153/ IP i rvs icsKcr t i i s IOg. . lsl 0 r l

  l - I ' l t 1 lL - l ( t l l t

  \ r rnir

  \ I A.I , S t ' I . , \ ( ; F, ' I 'L\ SF, 0 I, , \ *S .,K0I, ' \ } , I ' \ , ' \ YSI.\ ( \ , I 'S}I )C.,\ \ \" \ \( ; \ \ K[. , . . \ '1" \ \I ' L , I ' I . , R I S A , \ \ I ' F , I T ( ] Tt , \ , \ \ \ I } \ I' t ' l \ ( ; i i , \ I , \ \ | l \ l , tl { } 11

  I ' I IYS ICSKli l t l ' , \s I\ 4 l i s r . t : j a m l . i n l r r i i i

  . l A \ G r \ \ I t t , K ; \ K l i l { ' l ' , \ S S ( ) , \ 1 , , \ \ I \ l S l ' , l l l \ ( ; ( ; . \ l ) l l f F . l t l ' l ' , \ l l L

  .'\r':.tiran1. Kcrtussoelan ni adalah alantdu' ib i t i r l ts : t .2. Stt l t latt alam lahas:.rnegct ' tsncl ldi . lhrr l i t l() ;1i ;1;ri - ing cl l i tdatt alatn

  l lahasl V lc layu.L C'alondiLtcnarki ln cnjau,ab cscl l i rr-r iurnrt l iuscl- l i t i t ; igi tutoi , l l i tn i l lnaadadalam

  lJairas:.rnsscris atau IJaltasa VIc _-l'., l Cr lon di i , . r :hctrdakicmbacamaklunrai i huiar tLt i t" lc lakangtcr tas n i .

  17hr lar : t i l l l l c rcctak\ (.i .I'I

  [ [ , ihat halanransebclah' r ; ' r . a . ) I I N G 5 I ) F R C U B A A NSP M 2C12.1"s3I

  Kcrtas soalan ni mcngi lndungi

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  2/37

  i i i . i i , l l l : . , ,ng i ; i i 'o rmat icrn\,'fukiumul h e ikttt mung kin

  \ . ' - ul . a :

  - ;

  ma)- eusefirl.l'hes)'mbols ave heirusualmeaning'herfaeclcth.imbol-.simhttlemPunyui alowyanghiasa'

  energv-17 . Power . ; ;

  r , . , . - ^ - - D - te r l aga

  I'4 .

  ,'2 ::: u? +' 2asq = U t

  Inomentum= nl\iir = ntaKirret ic i ic i ' f ' ' '/ : rit i', ':.) j- ; i ; '; i, l:

  t , ' - . - . . 2. j l i i v

  i )o l r r i i ia i e; ;cr l l ' ' : t t ig l l, i , ' , l l i ,q- . i c i i : i t ' g ; ;7

  l '- iastic oicntiaienerg\' :uiF.x'l enuqu KeuDayQQn en';c!tr l{ ) -

  l t ' ' : ,SSi l ' ? . t ==hp_qi ct* r t ( l ; i

  Fftressure. ] : :ATekananQuantitl" f heat,Q * mcOKuantiti lzaha

  [-,

  : constantQemalar)1mc-

  ' , ' - f i 'V ,= R.

  Porver, = lVKuasa* t - Y sivp vp

  ' - js l"-sI - l l ic icnc\ : In l rn! l-.Kt*:kt t i tct" t

  s - 10ms-2

  sinn . _ sl n r

  Kuasa,P = .nldsc-i' /z at- i 8 .

  19 .I' r

  .\r\, " - \ I . { 100 0,,'c

  a 1L l .

  1 1

  23.

  r { 1' L . L - -{-if 'tt lJfl

  i 1,.

  l l .

  t 2 .

  1 4 .

  r5.

  PVt ar { l'

  real dePth24. n = aPParent dePthdaJsntnYoisl7 : :- -da[an, ketora

  25.26.27.2!i .

  . L (A - DQ=l tI l : l (R - r )i]tr.' : ','l r'(,\'?

  SU 'I'TF l z l K 1 )T ING PERCUBAANP M2012

  l { ; ,t . 5 l i r

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  3/37

  Anslver ll questions.achquestions followedby either hreeor fouroptions.Chooschebestoption or each uestionhenblackenhecorrect pace n theanswer heet.Jawah semuasoalan. T'iop- tiap soalan diikuti oleh sama acJa igu utau empatpilihan irw{:p?ft'pilih satu muapan yang terbaik bagi setiap soalan dan hitamkun ruangan ),Qng.sepadanudt; kertu.:jawapan objehif anda.

  Whichof thc ollowing s a base nit?Yangmanakah ntaraherikutadalahmerupakan nit bagi kttantitiusrts'/A Joule

  ,JouleB Watt

  WattC PascalPascalD Second

  Saat144 m h-l s equivaleqtoI44 km h'taclalahber^samaanenganABCD

  20m s-r30m s-r40 m s-r50m s ' r

  sLt I ' I 'I L ihat hi t l t tman chclahFIZ IKm TING PERCUBAANPM2012

  153U

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  4/37

  3 .7

  Diagram I shou'sa micromer.cr crcw gaugc uscd to mcasure hc t l i ickncssof a sheetofAi runin i t - t t t t .Rajah I menttniukknn tolok .skrtr rnikrrtmetat ;Qtr,Qse eping, \ l t .

  ktn imtuk rnt:n,gukur etebaltt,,tf*IIir-- i' 4 r - -15 II0 ' l r 2 ' i r 4 r - - i 5 Il l l l l l - - ' r+T _-I-.

  I | - 4 |i | | i i F - - - . ) ( l IIII- - l--\

  digurtu

  \(\I)I!l_i

  Diagram1Raiah

  What s he hicknessf thc Alurnitt i tttnhcct'. 'Berapokahetebulanepingan\l turtirrrurrl t' /ABCD

  BC]

  -1-53i I

  4 .32mm4.38mm4.82mm4.88mm

  f)iagrarn2 showsa part of a ticker tapeproduceby u motion of a trollcy.Rajah 2 menunjukkan sebahagian dari pita detik yang dihasilkan oleh gerakan sehuah troli.

  Direction of mohon,{rah gerakan--__:}

  Diagram2Rajah2What s the ypeof motionproduce y the rolley?Apal

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  5/37

  5 Diagram shows velocity timegraph.Rajah3 menuniukkanatugraf halaju mesa.

  \ l l o c i t r , t r s - l! r t l t t i , ' " ' ' - l

  t2l 0

  ,S r o l l

  Diagram3Rcg h 3

  I'inrc -s,\4a.scrs'

  At whichpartof thegraphshowshe highest cceleration?Padabahagianmanakahdari graf itu menunjukkanecutanpaling tinggi?APQBQRCRSDST

  STJ-IT-I Lihat halamansebclahFIZIK(1) ING5 PERCUBAANPM2012

  siI \I \a R I \

  \\ T

  .1-53/ I

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  6/37

  Diagam 4 showsan air bag unctionedwhenRajah 4 menuniukkan ebuahbug udaral

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  7/37

  Diagram shows weightlifter uccessfullyiftinga oadof 50kg.Theworkdone s 750J'Rajah5 menunjukkaneorangahri angkntberatberiayamengongkat ehan50 kg.Keriayong telahdilokukan aluh 750J.

  DiagramRaiah5Calculatehevalueof H.Hitungnilai H,

  5.0m1.5m1.0m0.5ml)iagram shows anker ith hree mallanks.nafih 6 menunjuklunebuahori tangki enganiga angki ecil,' l 'ank Oil'[ang,ki M irt -uk

  Diagram6Rajah6The hreesmall anksareused o reduceheTiga tangkikecil digunakanuntukmengurangkan

  C

  kineticenergytenagakinetikinertiainersiamomentummomentumpressuretel

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  8/37

  l 0 Diagram7 shor.vscarof mass1000 g. Theforward hrustactingon thecar s 9000Nand he rictional orcebetweenhecar and heground s 7000N.Rajah7 menunjukknnsebuaheretaberjisim 0A0kg.Daya ujahyanghertindakke taskereta tu ialah 9000 i dan clayageseranli antarakeretadanpermukaan anah alah 7A001\l

  DiagramRaiah7What s the accelerationf thecar?Berapakah ecutankereta tu?A 9 ms-2B 7 ms-2C 5 ms-2D 2 ms-2Whichof the ollowingstatements correctabout heuseof thickmattressn high umpevent?Antarapernyataanberikutyang manakoh enarmengenai enggunaanilamyang tebaldalamacaro ompat inggi?A The imeof collisionduring anding anbe educed.Masaperlanggaransemasaoendoratanbolehdikurangkan.B Thepressure ctingon themattressanbe reduced.Tekananang bertindokke atos ilam holehdilatanglcan,C The mpulsive orceduring anding anbereduced.Daya impulssemosa endaratanbolehdikurangkan.D The kineticenergyproduced anbe educed.

  T'enagainetikyang terhasil bolehdikurangkan.

  SULIT'FIZ IK(1 ) I NG PERCUBAANP M2012

  i l

  453 i

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  9/37

  I2 ln whichsituations theconcept f low pressures appliedDalam situasimanaknh onsepekanan endahdigunakan?

  http /scl-qblogspot.com

  SU ,ITI Lihat halamansebelahF l z l K 1)T ING PERCUBAANP M2012

  C D

  453Ltr

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  10/37

  l 3 Diagram8 showsmercuryevel n a mercurymanometervhen t is connectedo a gas ank.Rajah8 ntenunjukkanaras merlntridalammenomelermerlcrtri pabila disamhungkankepadasatu tangkigas,

  Gas ankTangki gasMercuryltrferkuri

  Diagram8Rajah 8Whichof the ollowingstatements correct?Antarapernyataanberikutmanaknhhetul?

  Gaspressure h cm HgTelranan as : h cmHgGaspressure= Atmospheric ressureTelcananas : TekananatmosferaGaspressure Atmospheric ressure hTelranan as : Tekananatmosfera+ hGaspressure= Atmospheric ressure hTelranan as : Tekananatmosfera h

  SU ,IT'F t z t K ( 1 ) | N G P E R C U B A A NP M 0 1 2

  http sci q blogsPot.com

  ManometerManometer+I. " * h

  B

  C

  D

  104531/ l

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  11/37

  t4 Diagram9 showsa student lowingair betweenwo pieces f paper.naiih 9 menunjukkan eorang elajar meniupudaraantaradua helai kertas'

  Air blowtiupan udara

  kertasDiagram9Rajah9

  Whichof following s correct?Antara berikutyang manakahbenar?Speed f ai r blown Pressuref ai rbetweenwo papers betweenwo papersHalaju udaraditiup Tekananudaraantaradiantara dua kertas dua kertas

  Conditionof two papersKeadaandua kertas

  A HighTinggiB HighTinggiC LowRendahD LowRendah

  LowRendahHighTinggiLowRendahHighTinggi

  Closed ogetherSalingmendekatiFar awaySolingmenjauhiFar awaySalingmenjauhiClosed ogetherSalingmendekoti

  SULITI Lihat halamansebelahF r z l K 1 )T ING PERCUBAANP M2012I t53 /

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  12/37

  l 5 Diagram0 shows hydraulic rake ystem f a car.Rajah 0 menunjukkan atusistembrekhidrauliksebuah ereta.Slave istonombohkeduu

  to rearbrakelrz brek helalwng

  DiskbrakeBrekcakeroDiagram10Rojah 0

  Themainpiston ylinder f thebrake s smalierhanslavcpiston ylinder. his s becausefSilinderpiston utama ebih recildaripadasilinderpiston kedua Ini disebabknn lehA the smallpressureppliedat the mainpistonproducing highpressure t slavepistontekanan ang kecil dikenaknnkeatas ombohutamamenghasilknnekonanbesarkeatasomboh edua

  the highpressure ppliedat the mainpistonproducing smallpressure t slavepistontekanan ang besardikenakankeatasombohutamamenghasilkanekanankecil keatasombohkeduaa large orceappliedat mainpistonproducing small orceat the slavepistondoyayang be,sar ertindakke atasombohutamamenghasilknn ayayang kecilke atasombohkedua.a small orceappliedat mainpistonproducing large orce at he slavepistondqyoyang kecil hertindakke atas ombohutamamenghasilkan ayayang bessrkz atasombohkedua.

  SU ,IT'FtztK 1)T|NG5 PERCUBAANPM20i2

  Main cylinderSilinderutama

  453UI t 2

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  13/37

  i 6 Diagram1 shows metalblock s mmersedn a eurekain filledwith water.Thewaterdisplaceds collectedn abeaker.Rujah I menunjukknn atu bctngiwh sgam i tenggelamkanedalam in eurelraherisiair. Air tersesar likumpulknn i dalamsebuahbil+nr

  StringTali

  MetalblockBongkah logaeurekaintin eurekn

  Retort standKaki retot

  Diagram1Rajah I IWhichof the ollow'ing tatements correct?Antarapernyataanberikutmanakahbetul?A Weightof metalblock weightof waterdisplaced

  Berotbongkahogam-- beratair tersesar

  R Bouyant orce= volumeof waterdisplacedDoya ulangan : isipaduair yang disesarksnC Volumeof waterdisplaced volumeof metalblockIsipaduair disesnr isipadubongluh ogamD Bouyant orce Weightof metalblockDaya ulnngan : Berat bongkahogam

  waterdisplacedair tersesar

  SU .IT'I Lihat halamansebelahFtz lK 1 )T ING PERCUBAANP M2012+.5 i l l i 3

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  14/37

  t7 Diagram 2showswaterbeingspurtout rom hewater ank hrough smallhole.Rajah 2 menunjukkan ir terpancut eluardaripada angki air melaluisatu ubangkecil.

  waterair

  Whichof thegraph,Manaknhantaragraf,A

  Diagram 2Rajah 2against is correct?s melawctn berikutadalahbetul ?

  B

  D I

  SU ,ITFtz tK 1)T ING PERCUBAANPM2012

  waterspurtpancutan ir

  It l

  ! - - _ _ - ' J

  III\\-\----

  453 / l t4

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  15/37

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  16/37

  19 Diagram 4 shows hecoolingcurveor utuurtance.

  nafih t I menuniukkonengkung enyeiupan uatubahan.Terugreratur" '' oCSuhu

  At whichphases the substances inPada asa manakahbahan tu dalamsama?

  Ti!rc "; rnirr&.{asa

  Diagram14Rajah 4solidand iquidstate t he sameime?lreadaan epeialdan cecairpada masayang

  SULIT-Ftz lK 1)TING5 PERCUBMNSPM2012653 / l

  http /scl-qblogsPot.com

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  17/37

  2A Diagram5 shows processn whichwater schangedo steam.Raiah 5 menunjukkan atuprosesair bertukarkepada tim.

  Diagram15Raiah15

  Thc heatabsorbed uring heprocesss calledHabayang diserapdalamproses tu dinamaknnA specific eatcaPacitYf vaPourmuatanhaba entuwaqB specificheatcaPacitYf watermuatanhaha entucecair

  specificatentheatof fusionhabapendam entuPelakuranspecific atentheatof vaporizationhabapendam entuPengery,aPan

  D

  SU .IT'I Lihat halaman scbelahFIZ IK 1 )T ING PERCUBAANP M2O12153U1 t 7

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  18/37

  21 Diagram 6 showsemperaturetimegraph f a iquii. Tho iquid s heatcd y using100W heater."hemass f the iquid s 200g.Rajah 6 menunjukkanraf suhu-mesauatucecair Cecair tu dipanaskan enganmenggunakanemanas40A ['Y. lisimcecair tu iulah 200g.Temperartrre /

  oCSuhu

  100806040t0

  0 80

  What s the specificheatcapacity f the iquid?Berapalrahmuatanhaba entucecair tu?A 2Jkg - t g - tB 20J kg'r"C-rC 200J kg-i g'rD 2000 ks'r C-1

  Time / smasa

  SUI,ITF i z t K 1 ) T | N G P E R C U B A A NP M 0 1 2

  40 60Diagram 6Rajah16

  4531/ rtl

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  19/37

  2?

  23

  A

  BC

  50 g of waterat 10oCis mixedwith 100g of waterat 30oC.The emperaturef the mixture s50g air pada I0 oCdicampurksn engan0A g air pada 30 "C.Suhucampuran tu iolahbetween l0 oC and 20 oCantara I0oC dan 20oCcqual to 20 oCsama dengan 20 oCbefween20 oCand 30 oCantara 2A'C dan 3ff'C

  Whichgraphshows hc relationship etweenhevolumeandabsoluteentperaturef a fixedmass f thegasat constant ressure?Grafyang manakahmenunjukkan ubungan ntara sipadudan suhumutlakbagisalujisim tetapgaspada tekananmalar?A

  V lm3

  D0

  Vlm3

  Vlm3

  ? ' , lK 0

  V lm3

  TIK

  TIK

  SUI,ITI Lihat halamansebclahFIZIK(1) ING5 PERCUBAANPM2012l 9453U1

  http scl-qblogspot.com

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  20/37

  24

  26

  Two convexensof focal ength 0 cm and5 cm respectivelys usedn a telescope. ha t sthe inearmagnificationf the elescope?Dua kanta cembung angpanjangfokus50 cmdan Scmmasing-masing igunakan adatelesimp. pakahpembesaraninearpada teleskopersebut?ARCD

  t04555250

  B n= zqC n=q inpsinD n=s i l r zsinqThe efractivendexofIndelrs embiasan sca

  25 Diagram 7 shorvswo raysof lightpassinghrough glass lockwith refractiveindex, .Rajah 7 menunjukkan ua intasancahavamelaluisatuhlokkncadengan indeksbiasan,n.

  Diagram17Raiah 7Whichequations correct?Persamaanmanakah ang benar?n=prA

  glass s 1.5. What s thecriticalangle f theglass?1.5.Berapakah udutgentingbagikaca?ABCD

  453U

  46.5a46.804g.go49.20 SUI.IT

  F l z l K 1 )T ING PERCUBAANP M2012

  lisht

  2A

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  21/37

  27 Diagram 8shows ray diagram f fbrmation f image n an opticaldevice.Rajah 8 menunjukkanajah sinar bagi imejyang dibentukdalamsebuahalat optik.

  Diasram18nftona

  Whichof the ollowingopticaldevices representedy Diagram18?Antaraalat optikberilai, yang manakah iwakili ole.hRajahI8?SlideprojectorProjehor slaidMagnifying lassKantapembesarCompoundmicroscopeMilcroskapmajmukAstronomicalelescopeTelesl

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  22/37

  28 WhichRajahi-tL

  diagram hows heconect eflection f lightby a concaveminor?maiakahyang menunjukkanantulancuhtayaang betulolehsebuah ermincekung?

  22 SULIT-Ftz lK 1 )T ING PERCUBAANP M2012

  B

  45311

  http lsci q.blogspot.cont

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  23/37

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  24/37

  31 Diagram20 shows hewavefronts s hewavesapproachhebayand hecape.Raiih 20 menunjukkan uksgelombang pabilagelombangmeramhatmenuju elukdantunjung.

  Thewavefrontsake he shape f thebeach. his s cause y thephenomenon fMukagelombangmenuruti'bentukantai. ni adalahdi.sebabkonlehfenomenaA interference

  . interferensreflectionpantulandiffractionpembelauanrefractionpembiasan

  C

  D

  SUI,ITFtz tK 1 )T ING PERCUBAANPM2012

  ,+53/ ' ) Az-a

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  25/37

  32 Diagram l shows lanewaterwaves assinghrough glass heet.Ra.1ihl menunjukkanelcmbanqatah'nelalui ekeningaca'

  glusskacaDiagram2Rajah21

  Whichdiagram hows hewavepattern f thewaves hatpassedhrough heglass?Rajahmaiufuh menunjukkan irak gelombang agi gelombangyqng melaluikaca?

  C

  SU .ITI l-,ihathalaman sebclahFIZIK( I )T ING5 PERCUBAANPM2012

  A

  D

  453L t l 25

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  26/37

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  27/37

  35 Whichdiagram howsheconectelectricield?Rajahmonakah ang menuniukkanmedanelektrikyang hetul?tl

  36 Diagram 3 shows , is thecurrdnt uppliedbranch f theparallelalrangementhown.

  cvw Dspwzfrfitr Zfrr7iNby a source. , and , are hecurrent n each

  Rajah 23 menunjukkan, adalaharusyangdibelulkanolehsuatusumber.I.,arus hagi setiapcabangditunjukkandalamsusunan elari,

  danlt adalah

  Diagram23Rajah23Whichof thefollowingstatementsonceming 1,12nd , isManakahdi antarapenyataanberikutberlcenaanpIz dan 13A I, is cqual o Ir, but smallerhan r.I, samadeng\n Ir, tetapi ebihkecildaripada t.B I, is bigger han , butsmallerhan r.I, lebih besardaripada , tetapi ebih kecildaripada

  I, isbigger han12, utsmallerhan ,.I, lebihbesardaripada12 lebih kecildaripada etapi r.[, is equal o Ir, butsmallerhan ,.I, samadengan r, tetapi ebihkecildaripada r.

  correct?benar?

  SULIT

  I r ,

  l). l -53/1

  + + + + + + +

  6n

  2n

  27 [ l,ihat halaman sebelahFIZ IK(1 ) ING PERCUBAANP M2012

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  28/37

  ) t Diagram 4 shows complete lectric ircuit.Rajah24 menunjukkanuatu itar elektrik ang lengkap.iI

  38

  Diagram24Rajah24Thevoltmeter hows he reading f theVoltmete menunjukkanbacaan

  A internal esistancef thebatteryrintangandalambateriB electromotiveorceof the batterydayagerake ektrik bsteriC cuffent low in thecircuitaruselektrikdalam itarD potential ifference crosshe resistorezaupaYo erentasi er ntangDiagram25 shorvs nclectriccircuit'Rajah25 menunjukkan atu itar elektrik.

  Diagram 5Raiah25What s hereadingof theammetern thecircuit?Serapaknh qcaanammeterdalam itar?A O.5AR 2 .OAC 3 .OAD 6 .0A .153l l l zs S{.J

  ,IT'Ftz rK 1 )T ING PERCUBAANPM2012

  6\ r

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  29/37

  39 Diagram 6 shows nelectromagnet.Raiah26 menuniukknnebuahelektromagnet' Soft ronTo'as besi

  Diagram 6Rajah26What s thepolarityat X andY when hecurrent lows?Apakah rekituban ada x dan Yapabila arusmengalir?

  D

  NorthUtaraNorthUtaraSouthSelatanSouthSelatan

  North(JtaraSouthSelatanSouthSelatanNorthUtara

  SUI.ITI Lihat halaman ebelahFtztK 1)TING5 PERCUBAANPM20124531 / r 29

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  30/37

  40 Diagram 7 showsa current arrying onductorn a magneticield.Rajah 27 menunjukkan onduktor embuwaarusdalammedanmagnet.Conduct

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  31/37

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  32/37

  Gah-anorncter

  43 Diagram 0shou's student olcling copperod n a magneticield'Rajah3Cmenunjukknneorang elajar memegongebatangod kuprumdalamsuatumcdan mugnet. Gah-anorncter

  Diagram 0Rajah30Whathappenss thegalvanolmeter'sointer f thecopper od s movedupwards?Apakahyangberlakukepadaarum galvanometeriika od kuprum tu digerakknnke atas?A No changeTiadaperubahan

  Deflect o the rightTerpesong eknnan

  Deflect o the eftTerpesong ekiriD Deflect o theright and o the eftTerpesong ekanandan kekiriThe ateof thc hermionic missionncreasedhenKadarpancaran ermionbertambah pabilaA themcltingpointof themetal s owertakat ebur logam ebihrendahB themetal s connectedo a low voltagepowersupplylogam tu cJisambungknnce uatubekalan uasabervolton endahC thc emperaturef the metal ncreasessuhu ogambertambah

  B

  C

  44

  D thesurface reaof the metaldecreasesIuaspermuksan ogomberkurang32 S(.ILITFtz tK 1 )T ING PERCUBAANPM2012

  http /sci q.blogsPot.com

  .+-53/ I

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  33/37

  45 Diagram3 showsa cathodeay,s deflected ue o thepotential ifference etweenelectrode andQ.Rajah3 menunjukknn uatusinar katod ernesonpli,sehabkr:nleh bezakeupayaan iantaraelektrodP dan Q- Pf +- __--*"---'l 'a

  Diagram lRajah3lWhichof the ollowing s thecorrect athof thecathodeay when hepotential ifferencebetween andQ is increased?Antara berikut ors manaknhbenarmengenaiintasansinar katod tu hila bezakeupayaantli antaraP danQ bertambah?

  B

  T a-r-

  aP

  -- ?rT\

  C Dt ^l . F+

  aa

  SU ,IT'[ f,ihat halamansebelahFIZ IK 1 )T ING PERCUBAANPM2012' ) --l _l453Ll l

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  34/37

  f)iagram 2 shows circuit hathas our dentical ulbsP, Q, R andS.Rajah32 menunjuktranuatulitaryangmempunyaimpatmentrtlserupaP, Q, Rdan S.46

  1? I

  Diagram 2Rajah32Which f hebulbswill lightup?Antaramentol erilwt ongmanakahkanmenyala?

  PandQPdanQRandSRdanSR onlyR sahajaS onlySsahaja

  A

  tsC

  D

  SU ,ITFIZIK 1)TING5 PERCUBAAN PM2012

  . r53/ l 34

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  35/37

  47 Diagram 3 shows combinationf logicgates. he ogicand0 respectively.Rajah33 mehunjukkan abungan et logik, nput logik P,masing masing

  inputs f A, B andC are 0QdanR adalah , 0 dan0

  Input PInputQ

  Input RDiagram33Rajah 33

  Whichof thefollowing are hecorrectogic outputat X andY?Antara berikutyang manakahbetulbagi logik outputpada X dan Y?

  ABCD

  01I

  Y0I0I

  X0

  SULIT35 [ Lihat halaman ebelahFIZIK(1) ING5 PERCUBAANPM2012453UI

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  36/37

  48 Diagram34 showsa radioactive ource mits adiationhatcanpass hrougha sheet f paperanda piece f aluminium ut cannot asshrough pieceof lead.Rajah34 menunjukkanatusumber cdioaktrfmemancorlwnadiasiyang bolehmenembttsiselreping ertasdan sekeping luminum etapi idakdapatmenembusiekeping lumbum'

  SowceSumber

  WhatVpe of radiation s emitted?Apalrahenis radiasiyong dipancarkan?A c particle

  Zarah aBparticleZarahpY raysSinaryX raysSinarX

  C

  PupsKertas AlwrdniunAIt*niniumDiagram34Rajah34

  36

  LeadPlu.rnbwn

  SU .ITF l z r K 1 )T ING PERCUBAANP M201

  453U1

  http /sciq blogspot.om

 • 7/28/2019 Spm Trial 2012 Physics p1 Kelantan

  37/37