Spm Sejarah Easy Read

 • View
  246

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Spm Sejarah Easy Read

 • 8/11/2019 Spm Sejarah Easy Read

  1/30

  Bab 1: Tamadun Awal Dunia Ciri-Ciri Tamadun Awal dan Sumbangannya

  Tamadun Sumbangan

  Sumeria

  KodUndang-Undang

  Hammurabi,EpikGilgamesh,IlmuPengetahuan,,ilmu

  Perubatan,PenciptaanRoda dan AlatPengangkutan, Taman Tergantung

  ab!lon, Kepimpinan er"iba"a,Patung Ra#a Gudea, $iggurat

  Mesir

  Piramid, Tulisan Hierogli%, IlmuPengetahuan , Ilmu Perubatan,

  &umiakan ma!at, Ilmu &atematik,

  'istem Pengairan,Kalendar

  IndusandarTerancang,'i%atKeterbukaan

  atu bata IlmuGeometri

  Hwang Ho

  Pemerintahan &onarki , 'istempengairan, Teknologi Pemba#akan dan

  (angkul, atas Tanaman Konsep)indan )ang Kalendar dan *alsa%ah

  Perang 'un T+u

  Tamadun SistemTulisan

  Sumeria (unie%orm

  Mesir Hierogli%

  Indus Pikto%ra%

  Hwang Ho Ideogram

  Tamadun TokohTerkenal

  Sumeria Ra#a aramsin, Ra#a Hammurabidan Ra#a abuchanne++ar

  Mesir Ra#a &enes,Imhotep,Hatshepsut

  Indus Ra#a Pendeta

  Hwang Ho .inasti 'hang dan .inasti (hao

  Tamadun

  Awal Dunia

 • 8/11/2019 Spm Sejarah Easy Read

  2/30

  A'PEKPEIGKATA

  TA&A.U

  'istem Pemerintahan

  Undang-Undang

  Tokoh Perluasan Kuasa

  Pendidikan

  an!ak 'ekolah *alsa%ah dibuka dan

  mengalami perkembangan !ang pesatdalam Tamadun )unani

  Tamadun Rom menitikberatkan aplikasi

  ilmu dan semangat setia egaraTamadun India berteraskan agama

  Hindu-uddhaTamadun (hina amat mementingkan

  dapat lulus Peperiksaan A"am

  /Tokoh *alsa%ah

  Tamadun )unani 0Herodetus,'ocrates,Aristotle, danPlato

  Tamadun Rom 0 $eno 1 ahli%alsa%ah )unani 2

  Tamadun India 0 ersumber Kitab

  3edaTamadun (hina 0 Kung-*u T+e,

  4ao T+e dan mo T+u

  'ains dan Teknologi

  Hippocrates dan Archimandesb

  tokoh apa Perubatan dan Ahlimatematik )unani

  oethius ialah ahli &atematikTamadun Rom

  Tamadun India telah

  memperkenalkan 'istem angkarahmin dan angka Kharosti

  Tamadun (hina memperkenalkanteknologi membuat kertas dan

  konsep )in dan )an asas dalam

  perubatan tradisional

  Bab ! As"ek-As"ek #eningkatanTamadun$ %

  Tamadun)unani &emperkenalkan

  sistem .emokrasi melalui egara KotaAthensmanakala 'parta &engamalkan

  sistem Tentera

  Tamadun Rom&emperkenalkan 'istem

  Republik

  Tamadun India&emperkenalkan 'istem

  pemerintahanbera#a berkuasamutlak

  Tamadun (hina memperkenalkan 'istem

  pemerintahan Pentadbiranberpusat

  o .e"an Perhimpunan ber%ungsi

  menggubal undang-undang bagiTamadun )unani

  o Tamadun Rom mempun!ai Undang-

  undang Hukum Kanun 56 dan

  Undang-undang 7ustiniano Tamadun India terdapat kitab

  Undang-UndangTertua iaitu .hrama'astera dan #uga Undang-undang di

  Tiang Asokao Undang-Undang (hina berasaskan

  %alsa%ah 4egalisme

  Tamadun )unani 0 Ale8anderTheGreat

  Tamadun Rom 0 Augustus (aesar

  Tamadun India 0 Asoka

  Tamadun (hina 0 'hih Huang Ti

 • 8/11/2019 Spm Sejarah Easy Read

  3/30

  Bab &: Tamadun Awal Asia Tenggara $ & %

  Tamadun Awal

  Asia Tenggara

  'era(aan Agraria

  Kera#aan !ang berasas kegiatan Pertanian

  Kegiatan utama menanam padi 'a"ah dan Padiukit

  Tanaman sampingan seperti 7agung, Keledekdan 'a!uran

  Terdapat kegiatan mencari 'arang urunguntuk tu#uan perdagangan

  Kegiatan &enangkap ikan di 'a"ah

  'istem pengairan merupakan %aktor pentingperkembangan

  Ra#a Indra3arman I1 Angkor 2 terlibat dalam

  usaha membina sistem pengairan dan bara!

  'era(aan Maritim

  Kera#aan berasaskan kegiatan perdagangan dan

  terletak di pesisir Pantai

  Kegiatan perdagangan me"u#udkan 'ebuahPelabuhan Pembekal dan akhirn!a men#adi

  pelabuhan entreportKegiatan perlombongan Emas dan Perak

  ahasa &ela!u sebagai bahasa 4ingua *ranca&as!arakat &aritim suka meneroka dan

  berdagang dengan mas!arakat luar&ahir membuat perahu dan kapal la!er

  &ahir tentukan arah per#alanan berdasarkan

  bintang dilangit

  Ks!aria9tentera3ais!a9Pedagang

  rahmin9PendetaPengambilan

  aspekkebuda!aan

  (ara Kedatangan Agama

  Hindu dan uddha

  Kera#aan AgrariaAngkor

  'ailendra*unan

  Taruma

  Kera#aan &aritim'ri:i#a!a

  Kedah Tua*unan

  'era(aan Agraria

  #entadbiranGelaran Ra#aKuasa mutlak ra#a

  Konsep .e"a Ra#a

  Adat istiadat;rder Kosmos

  Seni Bina

  (andi,Kuil,

 • 8/11/2019 Spm Sejarah Easy Read

  4/30

  Bab ): Islam dan #enyebarannya di Makkah $ ) %

  Masyarakat Arab *ahiliah 'e"eribadian nabi #enyebaran Agama Islam

  Muhammad s!a!w

  'erasulan

  Muhammad s!a!w +eaksi Masyarakat Arab

  Islam Dan

  #erkembangannya

  di Makkah

  Sosial

  $aman 7ahiliah adalah +aman

  kegelapan,mundur,#ahil,tidak berakhlak dantiada abi dan Kitab 'uci

  Amalan tidak bermoral seperti ber+ina

  urais! dalam peristi"a Ha#arul As"ad

 • 8/11/2019 Spm Sejarah Easy Read

  5/30

  Bab / : 'era(aan Islam di Madinah $ / %

  erlaku antara abi &uhammad sa"dengan penduduk &adinah iaitu Aus dan

  Kha+ra#A?abah I, Penduduk &adinah ber#an#i

  beriman kepada Allah dan Rasul, akan

  membantu per#uangan abi danTidakakan melakukan amalan 7ahaliah

  A?abah II, Aus dan Kha+ra# memelukagama Islam dan mengulangi taat setia

  dan men#emput abi dan pengikutn!a

  berhi#rah ke &adinah&ereka #uga men!ediakan tempat tinggal

  dan #aminan keselamatan

  #er(

  an(ia

  n

  A0a

  bah

  Idan

  II

  Hi(r

  ah

  Hi#rah ialah perpindahan nabi

  &uhammad sa" dari Kota &akkah ke&adinah

  *aktor Hi#rah ialah

 • 8/11/2019 Spm Sejarah Easy Read

  6/30

  Bab : #embentukan 'era(aan Islam dan Sumbangannya $ %

  'era(aan 'hula2a

  al-+asiyidin

  Khali%ah Abu akar al-'iddi?

  Khali%ah Umar al-Khatab

  Khali%ah Uthman bin A%%an

  Khali%ah Ali bin Abu TalibKhali%ah Kedua Khula%a al-Ras!idin

  eliau dilantik atas cadangan namaKhali%ah Abu akar

  eliau telah digelar Amirul &ukminin

  kerana pada +amann!a merupakan +amankeemasan kera#aan kera#aan Islam

  &enubuhkan &a#lis '!ura&enubuhkan beberpa #abatan baru

  &ementingkan pendidikan al-?uran

  &emperkenalkan Kalender Islam&embentuk tentera tetap dan sukarela

  &embina terusan dan taliair

  Khali%ah pertama Khula%a Al-Ras!idin

  &emerintah selama 6 tahun&engatasi perpecah umat Islam

  Tindakan !ang tegas terhadap orang Islam

  murtad dan gerakan Al-Riddaher#a!a menghadapi ancaman Rom dan

  Parsi&engumpulkan tulisan a!at-a!at al-?uran

  &embahagikan "ila!ah kepada 5@bahagian

  Khali%ah Ketiga Khula%a al-Ras!idin

  .igelar $un urain

  .ipilih berdasarkan pengundian &a#lis

  '!ura

  &embina kemudahan in%rastrukturKukuhkan aitul maal

  Perkuatkan tentera lau tIslam&enghasilkan satu askhah Al->uran

  &asha%Uthmani&emperluaskan lagi "ila!ah Islam ke

  A%ghanistan, 'amarkand

  Khali%ah Keempat Khula%a al-Ras!idin

  &empun!ai si%at berani danKepahla"anan !ang tinggi

  Pakar di dalam selok belok hokumerusaha untuk mengekalkan

  kestabilan dan keharmonian egara&embina markas tentera

  Maksud 'hali2ah

  Khali%ah ialah pengganti

  !ang akan melaksanakantanggung#a"ab

  pemerintahan dan

  pentadbiran kera#aan Islamselepas abi &uhammad

  sa"

  '!arat-'!arat men#adi

  Khali%ah 4elaki merdeka Islam

  Ilmu lengkap

  'ihat

  Adil tingkah laku baik,

  *ikiran !ang cerdas

  erani dan "arak

  Patuhi perintah Allah

 • 8/11/2019 Spm Sejarah Easy Read

  7/30

  Bab ! 1'era(aan-'era(aan Islam $ 3 %

  'era(aan 4'era(aan Islam

  'era(aan Bani5maiyah di Damsyik

  .iasaskan oleh &ua"i!ah bin Abu 'u%ian&emperkenalkan #a"atan Khali%ah

  Terdapat sistem

 • 8/11/2019 Spm Sejarah Easy Read

  8/30

  Bab 3: Islam Di Asia Tenggara $ 8 %

  .ikemukakan oleh 7ohn (ra"%ord

  dan disokong oleh '!ed&uhammad a?uib al-Attas

  Ia berkembang menerusi %aktorperdagangan

  ukti catatan (inaPerkampungan Islam di 'umatera

  Tulisan 7a"i di Asia Tenggara

  Pengislaman Ra#a-Ra#a AsiaTenggara

  Kitab tempatan !ang menggunakan

  bahasa Arab

  .ikemukakan oleh Emanuel

  Gadinho Eredia dan disokong oleh'> *atimi

  (anton sebagai pusat perdaganganorang Islam

  Perpindahan pedagang Islam dari(anton ke Asia Tenggara

  Penemuan atu ersurat di

  TerengganuTer#umpan!a atu isan !ang

  mempun!ai tulisan al->uran

  Persamaan Unsur 'eni bina di(hina dan mas#id di Kelantan,&elaka dan Pulau7a"a

  Teori dari Arab Teori dari China

  .ikemukakan oleh 'nouck

  Hurgron#eTerdapat hubungan perdagangan

  antara India dan Asia Tenggaraatu &armar pada batu nisan

  &alik Ibrahimdi Gerisik 7a"aan!ak unsur buda!a India dalam

  mas!arakat di Asia Tenggara

  Teori dari India

  *aktor Perdagangan memainkan peranan penting

  *aktor Perkah"inan iaitu Perkah"inan 'iasah dan perkah"inan

  biasa*aktor pengislaman ra#a dan golongan bangsa"an

  Kelahiran kera#aan Islam seperti Perlak, &elaka, Acheh, .emakPeranan pusat kebuda!aan !ang bertindak sebagai pusat

  pen!ebaran islam

  Peranan !ang dimainkan oleh mubaligh atau pendak"ah islamKeistime"aan a#aran islam itu sendiri

  Aspek Pemerintahan dan pentadbiran seperti 'ultan, mu%ti,Gelaran, Undang-undang

  Aspek Pendidikan seperti Ke"a#ipan