48
1511/1 Sains Kertas 1 September 2009 1 ¼ jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 SAINS Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. 2. Setiap soalan dimulai dengan soalan Bahasa Inggeris dan diikuti dengan terjemahannya dalam Bahasa Melayu. INFORMATION FOR CANDIDATES 1 This question paper consists of 50 questions. 2 Answer all questions. 3 Answer each question by blackening the correct space on the objective answer sheet. 4 Blacken only one space for each question. 5 If you wish to change your answer, erase the blackened mark that you have made. Then blacken the space for the new answer. 6 The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated. 7 You may use a non-programmable scientific calculator. MAKLUMAT UNTUK CALON 1. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan objektif. 4. Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap jawapan. 5. Sekiranya anda hendak menukarkan jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. 6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan. 7. Satu senarai rumus disediakan di bawah. 8. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan. Kertas soalan ini mengandungi 23 halaman bercetak j2kk

SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

1511/1 Sains Kertas 1 September 2009 1 ¼ jam

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH

NEGERI KEDAH DARUL AMAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009

SAINS

Kertas 1

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. 2. Setiap soalan dimulai dengan soalan Bahasa Inggeris dan diikuti dengan

terjemahannya dalam Bahasa Melayu. INFORMATION FOR CANDIDATES

1 This question paper consists of 50 questions. 2 Answer all questions. 3 Answer each question by blackening the correct space on the objective answer sheet. 4 Blacken only one space for each question. 5 If you wish to change your answer, erase the blackened mark that you have made.

Then blacken the space for the new answer. 6 The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated. 7 You may use a non-programmable scientific calculator.

MAKLUMAT UNTUK CALON

1. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan objektif. 4. Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap jawapan. 5. Sekiranya anda hendak menukarkan jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.

Kemudian hitamkan jawapan yang baru. 6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan. 7. Satu senarai rumus disediakan di bawah. 8. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan.

Kertas soalan ini mengandungi 23 halaman bercetak

j2kk

Page 2: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

1511/1 2

1 The following information shows the path taken by an impulse in a reflex arc. Maklumat berikut menunjukkan laluan impulse dalam arka refleks. What is X? Apakah X?

A Axon

Akson B Dendrone

Dendron C Synapse

Sinaps D Cell body

Badan sel

Receptor Sensory neurone X Relay neurone Reseptor Neuron deria Neuron perantaraan Effector Motor neurone X Efektor Neuron motor

2 Diagram 1 shows a type of neurone.

Rajah 1 menunjukkan sejenis neuron.

Diagram 1 Rajah 1

The neurone carries an impulse from Neuron ini membawa impuls daripada

A receptor to the central nervous system. reseptor ke sistem saraf pusat.

B the central nervous system to an effector. sistem saraf pusat ke efektor

C the sensory neurone to the motor neurone. neuron deria ke neuron motor.

D sensory neurone to central nervous system neuron deria ke sistem saraf pusat

Dendrite dendrit

1511/1

j2kk

Page 3: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

1511/1 3

3 Diagram 2 shows the human brain. Rajah 2 menunjukkan otak manusia.

Diagram 2 Rajah 2

What is P? Apakah P ?

A Cerebrum Serebrum

B Cerebellum Serebelum

C Spinal cord Saraf tunjang

D Medulla oblongata Medula oblongata

4 The following information shows the function of hormones produced by an endocrine

gland. Maklumat berikut menunjukkan fungsi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Name the endocrine gland. Namakan kelenjar endokrin itu.

A Pituitary Pituitari

B Thyroid Tiroid

C Pancreas Pankreas

D Adrenal Adrenal

P

Control the activities of other glands Mengawal aktiviti kelenjar-kelenjar lain Controls the rate of growth Mengawal kadar tumbesaran

1511/1 [lihat sebelah

j2kk

Page 4: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

1511/1 4

State the chromosomes in a baby girl? Nyatakan kromosom yang terdapat dalam bayi perempuan ? A 22 + X B 22 + Y C 44 + XY

5

D 44 + XX

Diagram 3 shows the first generation of cross-breeding between two mice. Rajah 3 menunjukkan generasi pertama kacukan antara dua ekor tikus.

Diagram 3 Rajah 3

Key/Kekunci B - Black fur dominant gene Gen dominan berbulu hitam b - White fur recessive gene Gen resesif berbulu putih What are the genes for the parents ? Apakah gen bagi kedua-dua induk itu? Male Female

Jantan Betina A BB bb B Bb BB C Bb Bb

6

D BB Bb

Male Female Jantan Betina

Parents Induk

First generation Generasi pertama

1511/1

j2kk

Page 5: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

1511/1 5

Which is the correct characteristic of non-identical twins? Ciri yang manakah betul tentang kembar tak seiras? A Different sex

Jantina berbeza B Same appearance

Wajah yang sama C Same genetic traits

Sifat genetik yang sama

7

D Share one placenta Berkongsi satu plasenta

Diagram 4 shows three states of matter. Rajah 4 menunjukkan tiga keadaan jirim.

Diagram 4 Rajah 4

Sublimation is represented by Pemejalwapan diwakili oleh A W B X C Y

8

D Z 9 Diagram 5 shows the symbol of an element.

Rajah 5 menunjukkan simbol bagi suatu unsur. Diagram 5 Rajah 5 Which is correct about subatom X? Manakah yang betul tentang subatom X.

Proton Proton

Neutron Neutron

Electron Elektron

A 9 9 9

B 19 10 9

C 9 10 9

D 19 9 10

9X

19

1511/1 [lihat sebelah

j2kk

Page 6: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

1511/1 6

10 Which of the following element is a noble gas? Unsur yang manakah merupakan gas nadir? A

Helium Helium

B

Oxygen Oksigen

C

Nitrogen Nitrogen

D Hidrogen Hidrogen

11 The following information shows the physical properties of substance X.

Maklumat berikut menunjukkan sifat-sifat fizikal bagi bahan X. Substance X is Bahan X ialah A

water air

B

copper kuprum

C

carbon dioxide karbon dioksida

D copper (II) sulphate kuprum (II) sulfat

High melting point Takat lebur tinggi

High boiling point Takat didih tinggi

Conduct electricity in the molten state only. Mengkonduksi elektrik dalam keadaan leburan sahaja.

1511/1

j2kk

Page 7: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

1511/1 7

12 Diagram 6 shows an energy graph for a chemical reaction. Rajah 6 menunjukkan graf tenaga bagi satu tindak balas kimia. Diagram 6 Rajah 6 Which chemical reaction is shown by the above diagram? Antara berikut tindak balas kimia yang manakah ditunjukkan oleh rajah di atas? A

Respiration Respirasi

B Combustion Pembakaran

C Photosynthesis Fotosintesis

D Neutralisation Peneutralan

Heat absorbed Haba diserap

Energy Tenaga

Reactants Bahan tindak balas

Product Hasil tindak balas

1511/1 [lihat sebelah

j2kk

Page 8: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

1511/1 8

13 Diagram 7 shows a process of electrolysis. Rajah 7 menunjukkan satu proses elektrolisis. What is substance X ? Apakah bahan X? A Sugar

Gula B Sulphur

Sulfur C Naphthalene

Naftalena

D Lead (II) bromide Plumbum (II) bromida

14 The following word equation shows a chemical reaction in a plant.

Persamaan perkataan berikut menunjukkan suatu tindak balas kimia dalam tumbuhan. X + Water Glucose + Oxygen

Air Glukosa Oksigen

What is X? Apakah X? A Oxygen

Oksigen B Nitrogen

Nitrogen C Hydrogen

Hidrogen

D Carbon dioxide Karbon dioksida

Diagram 7 Rajah 7

Substance X Bahan X

Bulb lights up Mentol menyala

Carbon eElektrod ka

lectrodes rbon

sunlight cahaya matahari

chlorophyll klorofil

1511/1

j2kk

Page 9: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

1511/1 9

15 Diagram 8 shows the electroplating of an iron nail with metal L. Rajah 8 menunjukkan penyaduran paku besi dengan satu logam L. Diagram 8 Rajah 8 What is metal L? Apakah logam L? A Iron

Besi B Zinc

Zink C Copper

Kuprum

D Aluminium Aluminium

Iron nail Paku besi

Metal L Logam L

Copper (II) sulphate solution Larutan kuprum (II) sulfat

Beta particle is Zarah beta adalah A proton

proton B electron

elektron C neutron

neutron

16

D electromagnetic wave gelombang elektromagnet

1511/1 [lihat sebelah

j2kk

Page 10: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

1511/1 10

Diagram 9 shows the deflection of radioactive rays in an electric field. Rajah 9 menunjukkan pesongan sinar radioaktif di dalam medan elektrik.

Radioactive substance Bahan radioaktif

Diagram 9

Rajah 9 What is P? Apakah P? A X-ray

Sinar-X B Beta ray

Sinar beta C Alpha ray

Sinar alfa

17

D Gamma ray Sinar gamma

+ + + + + + + + + + + + +

P

- - - - - - - - - - - - - - -

The use of gamma radiation in medical field is to Kegunaan sinaran gamma di dalam bidang perubatan ialah untuk A detect brain tumour

mengesan ketumbuhan dalam otak B kill cancerous cells

membunuh sel kanser C check fracture of bone

memeriksa keretakan tulang

18

D detect blood clot in the body mengesan darah beku dalam badan

1511/1

j2kk

Page 11: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

1511/1 11

19 Which of the following is not the use of nuclear energy ? Antara berikut yang manakah bukan kegunaan tenaga nuklear ? A Kill microorganism

Untuk membunuh mikroorganisma B Produce nuclear weapon

Menghasilkan senjata nuklear C Generate electrical energy

Untuk menjana tenaga elektrik

D Propel submarine in the sea for long period Mengerakkan kapal selam di dalam laut dalam jangka masa yang panjang

20 Which process is involved in the formation of a rainbow?

Proses yang manakah terlibat dalam pembentukan pelangi? A Splitting of light

Pemisahan cahaya B Scattering of light

Penyerakan cahaya C Dispersion of light

Penyebaran cahaya

D Substraction of light Penolakan cahaya

21 Diagram 10 shows the position of an object infront of a convex lens.

Rajah 10 menunjukkan kedudukan objek di hadapan satu kanta cembung. What is the characteristic of the image formed? Apakah ciri imej yang terbentuk? A Virtual

Maya B Upright

Tegak C Larger than the object

Lebih besar dari objek

D Same size as the object Sama saiz dengan objek

F

Convex lens Kanta cembung

2F O

Object Objek

F

Diagram 10 Rajah 10

1511/1 [lihat sebelah

j2kk

Page 12: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

1511/1 12

22 What are the primary colours of lights? Apakah warna-warna primer bagi cahaya? A Blue, yellow and red

Biru, kuning dan merah B Red, blue and green

Merah, biru dan hijau C Red, yellow and green

Merah, kuning dan hijau

D Blue, green and yellow Biru, hijau dan kuning

23 Which mixture of pigments will produce black colour?

Campuran pigmen yang manakah akan menghasilkan warna hitam? A Red and blue

Merah dan biru B Red and green

Merah dan hijau C Blue and yellow

Biru dan kuning

D Yellow and magenta Kuning dan magenta

24 Which of the following is the arrangement of particles in an alloy?

Antara berikut yang manakah susunan zarah dalam aloi?

A

B

C

D

1511/1

j2kk

Page 13: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

1511/1 13

25 Diagram 11 shows an experiment to prepare a nitrogenous fertilizer. Rajah 11 menunjukkan satu eksperimen untuk menyediakan baja bernitrogen. Diagram 11 Rajah 11 Name the fertilizer. Namakan baja tersebut.

A Ammonium sulphate Ammonium sulfat

B Ammonium chloride Ammonium klorida

C Ammonium nitrate Ammonium nitrat

D Urea Urea

Sulphuric acid Asid sulfurik

Ammonia solution Larutan

ammonia

26 Which gas is released when fossil fuels are burnt?

Gas yang manakah dibebaskan apabila bahan api fosil dibakar?

A Oxygen Oksigen

B Nitrogen Nitrogen

C Hydrogen Hidrogen

D Carbon dioxide Karbon dioksida

1511/1 [lihat sebelah

j2kk

Page 14: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

1511/1 14

27 Diagram 12 shows a microorganism. Rajah 12 menunjukkan satu mikroorganisma. Diagram 12 Rajah 12

Name the class of the microorganism. Namakan kelas mikroorganisma ini.

A Algae Alga

B Virus Virus

C Fungi Kulat

D Protozoa Protozoa

Which disease is caused by bacteria? Penyakit yang manakah disebabkan oleh bakteria? A AIDS

AIDS B

Cholera Kolera

C

Ringworm Kurap

28

D Dengue fever Demam denggi

Which is the best method to sterilise feeding bottle? Kaedah manakah yang terbaik untuk mensteril botol susu ? A Wash using antiseptic

Basuh menggunakan antiseptik B Wash using disinfectant

Basuh menggunakan disinfektan C Immerse in boiling water

Rendam dalam air mendidih

29

D Expose to ultraviolet rays Dedah kepada sinaran ultraungu

1511/1

j2kk

Page 15: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

1511/1 15

Diagram 13 shows the life cycle of a mosquito. Rajah 13 menunjukkan kitar hidup seekor nyamuk.

Diagram 13 Rajah 13

Name stage Z? Namakan peringkat Z? A Egg

Telur B Pupa

Pupa C Larva

Larva

30

D Imago Imago

Water Air

Water Air

Water Air

Z

The word equation below shows a process in a nitrogen cycle. Persamaan perkataan di bawah menunjukkan satu proses dalam kitar nitrogen. Name bacteria X. Namakan bakteria X. A Nitrogen-fixing bacteria

Bakteria pengikat nitrogen B Decomposing bacteria

Bakteria pereputan C Denitrifying bacteria

Bakteria pendenitritan

31

D Nitrifying bacteria Bakteria penitritan

bacteria X bakteria X

Nitrate ions Ion nitrat

Nitrogen gas Gas nitrogen

1511/1 [lihat sebelah

j2kk

Page 16: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

1511/1 16

Table 1 shows the calorific value of three types of food. Jadual 1menunjukkan nilai kalori bagi tiga jenis makanan.

Table 1 Jadual 1 A student takes 200 g nasi lemak, 50 g eggs, 80 g chicken wing and 100 g banana for his breakfast. Calculate the total calorific value taken. Seorang pelajar mengambil 200 g nasi lemak, 50 g telur, 80 g sayap ayam dan 100 g pisang semasa sarapan. Kira jumlah nilai kalori yang diambilnya.

Type of food

Jenis makanan

Calorific Value (kJg-1)

Nilai Kalori (kJg-1)

Nasi lemak 8.50

Eggs Telur

6.00

Chicken wings Sayap ayam 7.00

Banana Pisang

4.30

A 25.8 kJ B 430.0 kJ C 455.8 kJ

32

D 2990.0 kJ

A farmer observed symptoms as shown below in his crops. Seorang petani mendapati gejala-gejala seperti di bawah pada tanamannya.

The above symptoms are caused by the deficiency of Gejala-gejala di atas disebabkan oleh kekurangan A phosphorus

fosforus B potassium

kalium C nitrogen

nitrogen

33

D calcium kalsium

Brown spots appear on leaves Bintik-bintik perang kelihatan pada permukaan daun Weak stem Batang lemah Retarded growth

Pertumbuhan terbantut

1511/1

j2kk

Page 17: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

1511/1 17

34 Diagram 14 shows a food chain. Rajah 14 menunjukkan rantai makanan. Green plant Caterpillar Bird Tumbuhan hijau Beluncas Burung Diagram 14 Rajah 14 What will happen to the green plant and bird if caterpillars are killed. Apakah yang akan berlaku kepada tumbuhan hijau dan burung jika semua beluncas terbunuh.?

A B C D

Green plant Tumbuhan hijau

Bird Burung

Increase Bertambah

Decrease Berkurang

Increase Bertambah

Increase Bertambah

Decrease Berkurang

Increase Bertambah

Decrease Berkurang

Decrease Berkurang

Which gas causes greenhouse effect ? Gas yang manakah menyebabkan kesan rumah hijau? A Carbon monoxide

Karbon monoksida B Nitrogen dioxide

Nitrogen dioksida C Sulphur dioxide

Sulfur dioksida

35

D Carbon dioxide Karbon dioksida

Which of the following is a renewable natural resources? Sumber asli yang manakah boleh diperbaharui? A Tin

Timah B Timber

Kayu balak C Petroleum

Petroleum

36

D Natural gas Gas asli

1511/1 [lihat sebelah

j2kk

Page 18: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

1511/1 18

37 Which of the following is an organic compound? Antara berikut yang manakah merupakan sebatian organik? A

Sugar Gula

B

Marble Marmar

C

Limestone Batu kapur

D Carbon dioxide Karbon dioksida

38 Table 2 shows the steps of extracting palm oil from the oil palm fruit.

Jadual 2 menunjukkan langkah-langkah dalam pengekstrakan minyak sawit dari buah kelapa sawit.

W Purification of oil Penulenan minyak

X Sterilisation of the fruits Pensterilan buah

Y Extraction of oil Pengekstrakan minyak

Z Digestion of fruits Pencernaan buah

Table 2 Jadual 2 Which is the correct sequence ? Susunan yang manakah betul? A Z, W , X , Y

B X , Z , Y , W C Z , Y , X , W

D X , Z , W, Y 39 Which of the following is made from palm oil?

Antara berikut, yang manakah dibuat daripada minyak sawit? A

Cheese Keju

B

Yogurt Dadih

C

Vinegar Cuka

D Margarine Marjerin

1511/1

j2kk

Page 19: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

1511/1 19

40 Diagram 15 shows a reaction that occurs in natural rubber.

Rajah 15 menunjukkan tindakbalas yang berlaku pada getah asli. Diagram 15 Rajah 15 Name P and Q Namakan P dan Q P Q

A

Formic acid Asid formik

Sulphur Sulfur

B

Formic acid Asid formik

Ammonium solution Larutan ammonium

C

Ammonium solution Larutan ammonium

Formic acid Asid formik

D Sulphur Sulfur

Formic acid Asid formik

Latex Lateks

Solid rubber Getah pepejal

Substance P Bahan P

Substance Q Bahan Q

Vulcanised rubber Getah tervulkan

41 Diagram 16 shows a trolley moving from rest.

Rajah 16 menunjukkan sebuah troli yang bergerak dari keadaan rehat.

0 second 2 seconds 0 saat 2 saat What is the speed of the trolley in the first 2 seconds? [ Speed = Distance ] Time Berapakah kelajuan troli dalam 2 saat pertama? [ Laju = Jarak ] masa A 2.0 m s-1 B 3.5 m s¯1 C 7.0 m s¯1

D 14.0 m s¯1

7m

Diagram 16 Rajah 16

1511/1 [lihat sebelah

j2kk

Page 20: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

1511/1 20

42 Which shoe is the most suitable to be used on the beach? Kasut yang manakah paling sesuai digunakan di pantai? A

B

C

D

43 Name the fuel used by a rocket.

Namakan bahan api yang digunakan oleh roket. A Diesel

Diesel B Petrol

Petrol C Kerosine

Kerosin

D Liquid hydrogen Hidrogen cecair

44 Aminah wants to use natural colour in her cake. Which substance is used?

Aminah hendak menggunakan warna asli dalam keknya. Bahan yang manakah digunakan?

A Tartazine Tartazin

B Carmoisine Karmoisin

C Iron oxide Besi oksida

D Carotene Karotena

1511/1

j2kk

Page 21: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

1511/1 21

45 Diagram 17 shows an example of processed food. Rajah 17 menunjukkan satu contoh makanan yang diproses. Diagram 17

Rajah 17

What is the advantage of the processed food above? Apakah kebaikan makanan yang diproses di atas?

A Cheaper Lebih murah

B Prevent from oxidising Menghalang pengoksidaan

C Makes food last longer Menjadikan makanan tahan lama

D Maintain the vitamin and food taste Mengekalkan vitamin dan rasa makanan

46. The following information shows a list of processed food.

Maklumat berikut menunjukkan senarai makanan yang diproses.

Coffee powder

Serbuk kopi Dry coconut

Kelapa kering Dry prawn

Udang kering Which food processing method is the most suitable? Kaedah pemprosesan yang manakah paling sesuai?

A Freezing Pembekuaan

B Dehydration Pendehidratan

C Pasteurisation Pempasteuran

D Vacuum pack Pembungkusan vakum

1511/1 [lihat sebelah

j2kk

Page 22: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

1511/1 22

47 Table 3 shows the properties of plastics P, Q, R and S. Jadual 3 menunjukkan sifat-sifat plastic P, Q, R dan S.

Properties Sifat-sifat

Type of Plastic Jenis plastik

Melting point Takat lebur

Heat resistant Tahan haba

Hardness Kekerasaan

P High Tinggi

Low Rendah

Hard Keras

Q Low Rendah

High Tinggi

Soft Lembut

R High Tinggi

High Tinggi

Hard Keras

S Low Rendah

Low Rendah

Hard Keras

Table 3 Jadual 3

Which type of plastic is suitable to be used as the handle of a cooking pot? Jenis plastik yang manakah sesuai digunakan sebagai pemegang periuk ?

A P B Q C R D S 48 Which of the following is a thermoset plastic?

Antara berikut yang manakah plastik termoset ?

A Perspex Perspeks

B Polystyrene Polistirena

C Polyethene Politena

D Bakelite Bakelit

1511/1

j2kk

Page 23: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

1511/1

1511/1 [lihat sebelah

23

49 Diagram 18 shows an electronic component. Rajah 18 menunjukkan satu komponen elektronik.

Diagram 18 Rajah 18 Name the electronic component. Namakan komponen elektronik itu.

A Diode Diod

B Resistor Perintang

C Inductor Induktor

D Transistor Transistor

50 Which of the following is not electromagnetic wave? Manakah berikut bukan gelombang elektromagnet ?

A Radio wave Gelombang radio

B Sound wave Gelombang bunyi

C Visible light Cahaya nampak

D Gamma rays Sinar gama

END OF QUESTION PAPER KERTAS SOALAN TAMAT

j2kk

Page 24: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

1511/2 Sains Nama : ........................................................ Tingkatan : ........... Kertas 2 September 2009

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH

NEGERI KEDAH DARUL AMAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009

SAINS

Kertas 2

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nama dan tingkatan di ruangan yang disediakan di bahagian atas muka surat ini. 2. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. 3. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B. Bagi Bahagian C, jawab Soalan 10 dan mana-mana satu daripada Soalan 11 atau Soalan 12. 4. Tulis jawapan pada ruangan jawapan yang disediakan pada kertas soalan. Kertas tulis tambahan sekiranya digunakan, perlu diikat bersama dengan buku soalan ini. 5. Langkah mengira hendaklah ditunjukkan. 6. Markah bagi setiap ceraian soalan ditunjukkan di dalam kurungan [ ]. 7. Rajah tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. 8. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan adalah dibenarkan.

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Bahagian Soalan Markah

_____________________________________________________________________________

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak

1

2

A

3

4

5

6

7

8

B

9

10

11 C

12

Jumlah

j2kk

Page 25: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

2

SECTION A BAHAGIAN A [ 20 marks]

Answer all questions. Jawab semua soalan

1. A student has conducted an experiment to determine the freezing point of

naphthalene. The temperature of naphthalene was recorded at one minute intervals. Seorang pelajar telah menjalankan eksperimen untuk menentukan takat beku bagi naftalena. Suhu untuk naftalena dicatatkan setiap satu minit.

Table 1 shows the reading of the thermometer for this experiment. Jadual 1 menunjukkan bacaan termometer untuk eksperimen ini.

Time/minute Masa/minit 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Temperature/ºC Suhu/ ºC 95 89 84 83 83 83 77 70 65

Table 1 Jadual 1

(a) Based on Table 1, draw a graph of temperature against time . Berdasarkan Jadual 1, lukis graf suhu melawan masa.

[2 marks]

1511/2

j2kk

Page 26: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

3

(b) Based on the graph in 1 (a), state the relationship between temperature and time. Berdasarkan graf dalam 1 (a), nyatakan hubungan antara suhu dengan masa.

.............................................................................................................................

[1 mark]

(c) Mark the freezing point of naphtalene on the graph in 1 (a) Tandakan takat beku naftalena pada graf dalam 1 (a)

[1 mark] (d) Predict the temperature of naphtalene on the 10th minutes.

Ramalkan suhu naftalena pada minit ke -10 .

............................................................................................................................. [1 mark]

2 Diagram 2 shows an experiment to study the corrosive resistant of iron nail and

steel nail. Rajah 2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji ketahanan kakisan bagi paku besi dan paku keluli .

Sodium chloride solution

Larutan natrium klorida

Iron nail Paku besi

Steel nail Paku keluli

Diagram 2 Rajah 2

After two days, the condition of nail is observed. Table 2 shows the result of this experiment. Selepas dua hari, keadaan paku diperhatikan. Jadual 2 menunjukkan keputusan eksperimen tersebut.

Type of nail Jenis paku

Condition of nail Keadaan paku

Iron nail Paku besi

Red-brown dust appears on the surface Serbuk merah-perang terbentuk di permukaannya

Steel nail Paku keluli

No changes on the surface Tiada perubahan pada permukaannya

Table 2 Jadual 2

1511/2

j2kk

Page 27: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

4

(a) State one inference for your observation on the iron nail. Nyatakan satu inferens untuk pemerhatian anda ke atas paku besi.

.............................................................................................................................

[1 mark] (b) State the variables in this experiment. Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.

(i) Constant variable Pembolehubah dimalarkan

....................................................................................................................... [1 mark]

(ii) Manipulated variable Pembolehubah yang dimanipulasikan

....................................................................................................................... [1 mark]

(c) State one hypothesis for this experiment. Nyatakan satu hipotesis untuk eksperimen ini.

............................................................................................................................. .............................................................................................................................

[1 mark] (d) Mark (√ ) the objects which have the same characteristic as the steel nail. Tandakan (√ ) bagi objek yang mempunyai ciri yang sama seperti paku keluli.

Pewter vase Pasu piuter

Aluminium pot Periuk aluminium

Brass saxophone Saksofon loyang

[1 mark]

1511/2

j2kk

Page 28: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

5

3. Diagram 3 shows an experiment to study the growth of bacteria. Three test tubes containing nutrient broth and bacteria culture are placed under different light intensity.

Rajah 3 menunjukkan satu eksperimen bagi mengkaji pertumbuhan bakteria. Tiga tabung uji mengandungi bubur nutrien dan kultur bakteria diletakkan

di bawah keamatan cahaya berlainan.

Diagram 3 Rajah 3

Table 3 shows the result of the experiment after two days. Jadual 3 menunjukkan keputusan eksperimen selepas dua hari.

Test tube Tabung uji

Cloudiness of the nutrient broth Kekeruhan bubur nutrient

P Very cloudy Sangat keruh

Q Slightly cloudy Kurang keruh

R No change Tiada perubahan

Table 3 Jadual 3

(a) State the hypothesis of the experiment. Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini.

............................................................................................................................. [1 mark]

(b) State the variables in this experiment. Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini. (i) Manipulated variable. :……………………………………………………… Pembolehubah dimanipulasi (ii) Responding variable. :……………………………………………………… Pembolehubah bergerakbalas [2 marks]

1511/2

j2kk

Page 29: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

6

(c) Based on Table 3, what is the best condition for the growth of bacteria? Berdasarkan Jadual 3, apakah keadaan yang terbaik bagi pertumbuhan bakteria?

............................................................................................................................. [1 mark]

(d) Based on this experiment, state the operational definition for the growth of

bacteria. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi pertumbuhan bakteria.

.............................................................................................................................

[1 mark] 4 Diagram 4 shows two types of rubber, natural rubber and vulcanized rubber

with same initial length. An experiment is conducted to compare the elasticity of both rubbers. Rajah 4 menunjukkan dua jenis getah, getah asli dan getah tervulkan dengan panjang asal yang sama.. Satu eksperimen dijalankan untuk membandingkan kekenyalan kedua-dua getah tersebut.

Diagram 4

Clip Klip

After weight and clips

are taken off Selepas pemberat

dan klip ditanggalkan

Clip Klip

200 g weight Pemberat 200g

Natural rubber Getah asli

Vulcanized rubber Getah tervulkan

Rajah 4

1511/2

j2kk

Page 30: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

7

(a) State the observation about the length of the vulcanized rubber after 200 g

of weight is taken off. Nyatakan pemerhatian tentang panjang getah tervulkan tersebut selepas pemberat 200 g ditanggalkan.

............................................................................................................................. [1 mark]

(b) State one inference that can be made based on the observation in 4(a).

Nyatakan satu inferens yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian di 4(a).

............................................................................................................................. [1 mark]

(c) State the constant variable in this experiment. Nyatakan pemboleh ubah dimalarkan dalam eksperimen ini.

............................................................................................................................. [1 mark]

(d) Measure the final length of natural rubber. Ukur panjang akhir getah asli.

.............................................................................................................................

[1 mark] (e) Mark (√) the objects which are made of Rubber Q.

Tandakan (√) bagi objek yang diperbuat daripada Getah Q.

Tyre Tayar

Balloon Belon

Shoe sole Tapak kasut

[1 mark]

1511/2

j2kk

Page 31: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

8

SECTION B [ 30 marks ]

Answer all questions Jawab semua soalan

5 Diagram 5 shows the formation of twins. Rajah 5 menunjukkan pembentukan anak kembar.

Diagram 5 Rajah 5

(a) Name gamete P and gamete Q. Namakan gamet P dan gamet Q.

(i) Gamete P : ……………………………………………………………………… Gamet P (ii) Gamete Q : ……………………………………………………………………… Gamet Q [2 marks] (b) State the sex chromosome in gamete P.

Nyatakan kromosom seks yang terkandung dalam gamet P.

............................................................................................................................. [1 mark]

(c) Name process Y Namakan proses Y. .............................................................................................................................

[1 mark] (d) State the type of twins formed.

Nyatakan jenis kembar yang terbentuk.

............................................................................................................................. [1 mark]

(e) Other than gender, state another characteristic of the twins Selain daripada jantina, nyatakan satu ciri lain bagi kembar tersebut.

............................................................................................................................. [1 mark]

1511/2

j2kk

Page 32: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

9

6 Diagram 6 shows a simple cell. Rajah 6 menunjukkan sebuah sel ringkas.

Diagram 6 Rajah 6

(a) Using arrow, show the direction of electron flow in Diagram 6.

Menggunakan anak panah, tunjukkan arah aliran electron dalam Rajah 6. [1 mark]

(b) (i) Mark (√ ) the suitable solution for Z

Tandakan ( √ ) larutan yang sesuai untuk Z .

Hydrochloric acid Asid hidroklorik

Sugar solution Larutan gula

Distilled water Air suling

[1 mark] (ii) What is the function of solution Z

Apakah fungsi larutan Z

....................................................................................................................... [1 mark]

(iii) Name another solution for Z , other than in (b) (i). Namakan larutan lain bagi Z, selain daripada (b) (i).

.......................................................................................................................

[1 mark] (c) State the energy change in the simple cell in Diagram 6.

Nyatakan perubahan tenaga dalam sel ringkas pada Rajah 6.

............................................................................................................................. [1 mark]

(d) Predict the galvanometer reading, if zinc plate is replace with copper plate.

Ramalkan bacaan galvanometer sekiranya plat zink digantikan dengan plat kuprum.

............................................................................................................................. [1 mark]

1511/2

j2kk

Page 33: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

10

7. Diagram 7 shows the deflection of 3 radioactive rays across an electric field. Rajah 7 menunjukkan pemesongan 3 sinaran radioaktif merentasi suatu medan elektrik.

Diagram 7 Rajah 7

(a) (i) Name the rays P and Q . Namakan sinaran P dan Q. P : ……………………………………………………………………………..………. Q : ………………………………………………………………………………………

(ii) Which ray moves the slowest? Sinar yang manakah bergerak paling perlahan? ...............................................................................................................

[3 marks] (b) Why is radiation Q attracted to the positive plate? Mengapakah sinaran Q tertarik ke arah plat positif?

............................................................................................................................. [1 mark]

(c) Gamma rays can penetrate easily an aluminium sheet. Give a suitable

substance that can be used to block gamma rays. Sinaran gamma boleh menembusi dengan mudah sekeping aluminium. Berikan satu bahan yang sesuai yang boleh menghalang sinar gamma.

.............................................................................................................................

[1 mark] (d) In Table 7, mark ( √ ) a radioactive substance. Di dalam Jadual 7, tandakan ( √ ) satu bahan radioaktif.

Magnesium Magnesium

Nickel Nikel

Plutonium Plutonium

Table 7 Jadual 7

[1 mark]

+ + + + + + + + +

Radioactive substance - - - - - - - -

P

Bahan radioaktif

Q

Lead block Aluminium sheet

Gamma rays Sinar gama

Blok plumbum Kepingan aluminium

1511/2

j2kk

Page 34: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

11

8. Diagram 8 shows a four stroke petrol engine. Rajah 8 menunjukkan enjin petrol empat lejang.

Diagram 8 Rajah 8

(a) (i) Name structure X.

Namakan struktur X. ........………………………………………………………………………………….. (ii) State the function of X. Nyatakan fungsi X. .............……………………………………………………………………….............

[2 marks] (b) Name the fuel used in this engine.

Namakan bahan api yang digunakan dalam enjin ini.

............................................................................................................................. [1 mark]

(c) (i) State the stroke of the engine ? Nyatakan lejang bagi enjin tersebut.

.......................................................................................................................

(ii) What happens to the mixture in the cylinder in (c) (i). Apakah yang terjadi kepada campuran di dalam selinder pada (c) (i).

....................................................................................................................... [2 marks]

(d) Mark (√) the vehicle that using the engine. Tandakan (√) kenderaan yang menggunakan enjin ini.

Car

Kereta Motorcycle Motorsikal

Submarine Kapal selam

[1 mark]

1511/2

j2kk

Page 35: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

12

9 Diagram 9 shows a block diagram of a radio receiver system. Rajah 9 menunjukkan gambar rajah blok bagi sistem penerima radio.

Diagram 9

Rajah 9

(a) (i) State the part labelled P. Nyatakan bahagian berlabel P.

.......................................................................................................................

(ii) State the function of P. Nyatakan fungsi P.

.......................................................................................................................

(iii) Draw the wave pattern received by P. Lukis corak gelombang yang diterima oleh P.

[3 marks]

(b) Name the electronic component used in : Namakan komponen elektronik yang digunakan dalam : (i) detector : …………………………………………………………………………….. pengesan

(ii) amplifier : ……………………………………………………………………………. amplifier [2 marks]

(c) State the energy change in Q. Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku di Q.

............................................................................................................................. [1 mark]

1511/2

j2kk

Page 36: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

13

SECTION C [ 20 marks ]

Answer Question 10 and either Question 11 or Question 12 Jawab Soalan 10 dan sama ada Soalan 11 atau Soalan 12

10. Study the following statement.

Kaji pernyataan berikut

Size of image formed by a pin hole camera depends on the distance of the object. Saiz imej yang terbentuk oleh kamera lubang jarum bergantung kepada jarak objek.

(a) Suggest a hypothesis to investigate the above statement.

Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. [1 mark]

(b) Using a pin hole camera, candle, match and other apparatus, describe an experiment to test your hypothesis in (a). Dengan mengunakan kamera lubang jarum, lilin , mancis dan radas lain, huraikan satu eksperimen bagi menguji hipotesis di (a).

Your description should include the following criteria: Huraian anda harus mengandungi kriteria berikut

(i) Aim of experiment

Tujuan eksperimen [1 mark]

(ii) Identification of the variables Mengenalpasti pembolehubah [2 marks]

(iii) List of apparatus

Senarai radas [1 mark]

(iv) Procedure Prosedur [4 marks]

(v) Tabulation of data

Penjadualan data [1 mark]

1511/2

j2kk

Page 37: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

14

11 (a) The increase in population of Malaysians will increase the demand for food

production. State two methods to increase the quality and quantity of food production. Explain the methods. Penambahan populasi rakyat Malaysia akan meningkatkan permintaan terhadap pengeluaran makanan. Nyatakan dua kaedah untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Jelaskan kaedah itu. [4 marks]

(b) A fisherman catches a large amount of fish. Explain how he can keep the fish for a longer period of time.

Seorang nelayan memperoleh banyak tangkapan ikan.Terangkan bagaimana beliau boleh menyimpan ikan-ikan tersebut untuk satu jangka masa.yang lebih lama.

Your answer should be based on the following aspects: Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek berikut:

Identify the problem Kenalpasti masalah [1 mark]

Explanation of three methods of preservation Penjelasan tiga kaedah pengawetan [3 marks]

List the type of methods according to its priority Senarai jenis kaedah mengikut urutan keutamaan [1 mark]

The reason for your choice Sebab kepada pemilihan anda. [1 mark]

1511/2

j2kk

Page 38: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

1511/2

15

12. (a) State four differences between voluntary action and involuntary action. Nyatakan empat perbezaan antara tindakan terkawal dengan tindakan luar kawal.

[4 marks] (b) Diagram 12 shows several actions .

Rajah 12 menunjukkan beberapa tindakan .

Study the actions in Diagram 12 and construct the concept of reflex action. Kaji tindakan-tindakan dalam Rajah 12 dan bina konsep tindakan refleks.

ACTIONS TINDAKAN

Withdrawal away of the hand when touches a hot pot Menarik tangan apabila tersentuh periuk panas

Lifting up the foot when accidentally steps on a nail

Blinking of the eyes to avoid small insect entering the eyes Mengerdip mata untuk mengelakkan serangga halus masuk ke dalam mata

Mengangkat kaki apabila terpijak paku

Diagram 12 Rajah 12

Your answer should be based on the following aspects: Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek berikut:

Identify two common characteristics

Kenal pasti dua ciri sepunya [2 marks]

Give one other example of reflex action Beri satu contoh lain bagi tindakan refleks [1 mark]

Give two actions which is not a reflex action Beri dua tindakan yang bukan tindakan refleks [2 marks]

Relate the common characteristics to construct the actual concept of reflex action

Hubungkaitkan ciri sepunya untuk membina konsep sebenar tindakan refleks [1 mark]

END OF QUESTION PAPER KERTAS SOALAN TAMAT

j2kk

Page 39: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

Sains Kertas 1 & 2 Peraturan Pemarkahan

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH

NEGERI KEDAH DARUL AMAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009

SAINS

Kertas 1 & 2

PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN

Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Kedah. Kegunaan khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk penulisan dan percetakan.

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 10 halaman bercetak

1511/2(PP)

j2kk

Page 40: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

2MARKING SCHEME ( PAPER 1 )

QUESTION NO ANSWER QUESTION NO ANSWER

1 C 26 D

2 B 27 B

3 D 28 B

4 A 29 C

5 D 30 B

6 C 31 A

7 A 32 D

8 A 33 B

9 C 34 A

10 A 35 D

11 D 36 B

12 C 37 A

13 D 38 B

14 D 39 D

15 C 40 A

16 B 41 B

17 D 42 A

18 B 43 D

19 A 44 D

20 C 45 C

21 D 46 B

22 B 47 C

23 B 48 D

24 C 49 D

25 A 50 B

______________________________________________________________________________________ Marking Scheme Science SPM Trial Exam 2009

j2kk

Page 41: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

3MARKING SCHEME ( PAPER 2 )

Ques No

Marking Criteria Mark Σ Marks

1 SECTION A (a) Note: All points are transferred correctly – 1m Smoothness of the graph - 1m Cannot use ruler to joint the points (b) The longer the timer, the lower the temperature// If the time increases, the temperature decreases// As the time increases, the temperature decreases

(c) Note: Must mark on the graph

Any mark/sign at temperature 83 ºC

(d) Based on graph- 50/51/52/53/54(ºC)

1 1 1 1 1

2

1 1 1

TOTAL 5 2

(a) Iron nail has a low corrosive resistant. (b) (i) Constant variable : concentration of sodium chloride solution// time Note: Reject – Volume of sodium chloride solution Size of nail Reason: These materials does not influence the result of the experiment

1 1

1 1

Tempert /ºC

x

xxx

x

x

x

x

x

x

Temperature

Time/minute Masa / min

______________________________________________________________________________________ Marking Scheme Science SPM Trial Exam 2009

j2kk

Page 42: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

4

Quest No

Marking Criteria Mark Σ Marks

2 (ii) Manipulated variable: Type of nail // iron nail and steel nail (c) 1. Steel nail is more resistance to corrosion than iron nail// 2. Different type of nail have different resistance to corrosion (d)

1 1 1

1 1 1

√√

TOTAL 5 3 (a) Bacteria cannot grow under sunlight

(b) (i) Manipulated variable: Light intensity

(ii) Responding variable: Growth of bacteria// cloudiness of the nutrient broth

(c) (In the) dark (d) Growth of bacteria is a process that causes the nutrient broth becomes cloudy.

1 1 1 1 1

1 2 1 1

TOTAL 5 4 (a) Same as initial length // No change

(b) Vulcanised rubber is more elastic compared to natural rubber. (c) Initial length of rubber (d) ......... + 0.1 ( cm) Note: Measurement base on diagram in the question paper (e)

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

TOTAL 5

√√

______________________________________________________________________________________ Marking Scheme Science SPM Trial Exam 2009

j2kk

Page 43: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

5

Quest No

Marking Criteria Mark Σ Marks

5 SECTION B (a) 1. Gamete P: Ovum 2. Gamete Q: Sperm (b) X (c) Mitosis (d) Identical twins (e) Same genetic content/traits//

Same appearance// Share the same placenta

1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1

TOTAL 6 6 (a)

(b) (i) Hydrochloric acid Asid Hidroklorik

Sugar solution Larutan Gula

Distilled water Air suling

(ii) As electrolyte

(iii) Z : dilute sulphuric acid// Any ionic solution

(c) chemical energy electrical energy (d) No change// zero // 0 // does not show reading

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

TOTAL 6

Z

______________________________________________________________________________________ Marking Scheme Science SPM Trial Exam 2009

j2kk

Page 44: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

6

Quest No

Marking Criteria Mark Σ Marks

7 (a) (i) P: Alpha ray//α ray Q: Beta ray //β ray (ii) P// Alpha ray//α ray (b) Because Q is negatively charged (c) Lead block// thick concrete (d)

Magnesium Nickel Plutonium √

1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1

TOTAL 6 8

(a) (i) Spark plug (ii) To produce spark (b) Petrol (c) (i) Compression stroke (ii) (Mixture is ) compressed (at high temperature) (d)

Car Motorcycle Submarine √ √

1 1 1 1 1 1

2 1 2 1

TOTAL 6 9 (a) (i) Tuner

(b) (ii) To choose audio signals . (c) (iii) / (d) (i) diode

(ii) transistor

(e) Electrical energy Sound energy

1 1 1 1 1 1

3 2 1

TOTAL 6

Amplitude modulation

Frequency modulation

______________________________________________________________________________________ Marking Scheme Science SPM Trial Exam 2009

j2kk

Page 45: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

7

Quest No

Marking Criteria Mark Σ Marks

10 SECTION C (a) Hypothesis : 1. The nearer the distance of an object, the bigger the image formed// vice versa 2. As the distance of object increases, the size of image formed decreases //vice versa (b) (i) Aim: 1. To study the effect of object distance on the size of image formed 2. To study the relationship between distance of object and the size of image formed (ii) Variable:

1. Constant variable : size of object 2. Manipulated variable : distance of object 3. Responding variable : size of image

(iii) Apparatus and materials : Pinhole camera, candle, match and ruler (iv)Procedure: 1. Light up the candle//diagram 2. Put the lighted candle in front of a pinhole camera //diagram 3. Measure the size of image using ruler 4. Repeat step 2 and 3 by placing object at longer/shorter distance// Repeat step 2 and 3 by placing object at different distances (v) Tabulation of data.

Distance of object /cm Size of image/cm Shorter Longer

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

Max 2 1 4 1

TOTAL 10

______________________________________________________________________________________ Marking Scheme Science SPM Trial Exam 2009

j2kk

Page 46: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

8

Quest No

Marking Criteria Mark Σ Marks

11(a) Methods : 1. Use of quality breeds

Produce high quality yields Breeds matured earlier The breeds which are being developed is more resistant/tolerant to drought, diseases and pests

2. Use of modern technology The use of modern machines such as tractors,

mechanical harvesters and power tillers speed up the planting and harvesting of

crops. Can increase the efficiency of labour, water, plant nutrients and invested capital used

3. Education and guidance for farmers Educate the farmers to use quality breeds and

modern technology (to increase the yields of their crops).

4. Research and development Agencies and government institutions (FAMA,MARDI,MPOB and UPM) conducting research and development activities, provide training and education related to agriculture, livestock and fisheries.

5. Efficient land management Proper management of agricultural land is necessary which ensuring the land remains fertile and to prevent soil erosion

6. Optimum uses of land and irrigated areas Integrated systems involve rearing livestock and planting crops on the same farmland

7. Genetically modified food Food is produced from a genetically modified organismes. Food produced is altered to produce desirable

qualities such as resistance to pest or inclement weather

Note: 1. Method – 1 mark 2. Explanation of method – 1 mark 3. Any two methods with explanation – 4 marks

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4

______________________________________________________________________________________ Marking Scheme Science SPM Trial Exam 2009

j2kk

Page 47: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

9

Quest No

Marking Criteria Mark Σ Marks

11(b) Problem: To keep the fishes for a period of time Methods Of Preservation: 1. Freezing:

The fishes are kept at very low temperatures of -180C and below

The low temperatures do not kill the microorganisms but will stop the microbial activities

2. Canning The fish and the cans are heated at 1210C to kill

microbes and fungi. The hot food is placed into the sterilized

cans and are sealed airtight.

3. Dehydration Water is removed from the fish by drying the

fish under the sun or smoking. The growth of microbes are prevented

without the presence of water. Note: Any 3 methods with explanation

Methods according to priority: 1. Freezing 2. Canning 3. Dehydration

Reason of choice: Freezing is the best method to keep the fish for a longer period of time because at low temperature the microbe activities are stopped. (Note: Any relevant reason)

1 1 1 1 1 1

6

TOTAL 10

______________________________________________________________________________________ Marking Scheme Science SPM Trial Exam 2009

j2kk

Page 48: SPM Kedah Trial Sc 09 P1 2 Q n A

______________________________________________________________________________________ Marking Scheme Science SPM Trial Exam 2009

10

Quest No

Marking Criteria Mark Σ Marks

12(a)

Voluntary Action Involuntary action

Action which we are aware of

Automatic action

Impulse flows from the receptor through the cerebrum

Impulse flows from receptor to the effector through medulla oblongata

Action can be slowed or fastened

Fast action

Response involve skeletal muscles

Response involve smooth muscles

Action is controlled by cerebrum

Action is controlled by medulla oblongata

Action involve the somatic nervous system

Action involve the autonomic nervous system

Note: Any four differences

1 1 1 1 1 1

4

12(b)

Common characteristics

1. Automatic response towards external stimulus 2. Action which is controlled by spinal cord

Other example

Knee jerk Note: Any relevant answer

Two Non-examples

Reading and writing Note: Any relevant answer

Actual concept

Reflex action is an automatic response towards external stimulus and is controlled by spinal cord

Note: 1. Must has minimum two common characteristics 2. Actual concept: the two common characteristics must be mentioned

1 1 1 2 1

6

TOTAL 10 END OF MARKING SCHEME

SKEMA PEMARKAHAN TAMAT

j2kk