Spm 4541 2007 Chemistry k1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/2/2019 Spm 4541 2007 Chemistry k1

  1/15

  SULIT

  LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ilrl iltlilllilillllllllSIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OO7CHEMISTRYKertas 1Nov-/Dis.t| iam

  4s4Ltl

  Satu am lima belasminit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHUl. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.2. Soalan dalam bahasa nggeris mendahului soalanyang sepadandalam bahasa Melayu.

  TNFORMATION FOR CANDIDATES

 • 8/2/2019 Spm 4541 2007 Chemistry k1

  2/15

  SULIT1 Diagram 1 shows the electron arrangementof an atom'Rajah I menunjukkan usunanelektronbagi suatuatom'

  454llr

  o'o,::ff,Which of the following electron arrangementhas the same number of valence electrons as the atom in ''Diagram l?Antara susunanelektronberikut,yang manakahmempunyaibilanganelektronvalensyang samadenganatompada Rajah l?AB

  Which of the following showsthe correct type ofparticle for each substance?Antara yang berikut, yang manakahmenunjukkanjenis zarahyang betul bagi setiapbahan?

  A balloon contains6.02 x 1023of gas particles'What is the number of moles of the gas in theballoon?Sebiji belonmengandungi .O2x 1023 arah gas'Berapakah bilangan mol gas itu dalam belon

 • 8/2/2019 Spm 4541 2007 Chemistry k1

  3/15

  SULIT5 Diagram 2 shows three types of substancesRaiin Z menunjukkaniga jenis bahan'

  1 mol of liquid X7 mol cecairX

  \@2 mol of solidY2 mol pepejalY

  3 mol of gasZ3 molgasZ

  454lll

  Diagram2

  Which of the following is true about the substancesnDiagtam2?Antara yang berikut,yang manakahbenar tentangbahan-bahan ada Rajah 2?I The number ot partilles in gasZ is 3 x 6'02 x 1023Bilanganzarahdalam ga' Z'ialoh sebanyak3 x 6'02x 1023II All the substances ave only 6'02 x 1023particles

  Kesemuabahan tu honyo*"*punyai sebaiyak 6'02x 7023 arahIII The number of particles in liquid X is less than in gasZ. Bilangan zarah dalam cecairi adalahkurangdaripadabilangrtnzarah dalamgas ZIVThenumbefofpart ic lesinsol idYistwotimesgreaterthalr !nl iquidXBilangan zarahdalampepeialY ad.alahdua kali tJUinbanyat< aripadabilangan zarah dalam cecair XA I and II onlYI dan II sahajaC I, II and IV onlY

  B III and IV onlYIII danlY sahajaD I, III and IV onlYI,IIIdanlY sahaia

 • 8/2/2019 Spm 4541 2007 Chemistry k1

  4/15

  SULIT7 Diagram 4 shows a snail.The snail shell contains a natural ionic compound.Rajah 4 menuniukkan eekorsiPut.Cangkerang iputmengandungi ebatianon semula

  iadi.

  Diagram4Rajah 4Other than oxygen, what elementsare containedin the ionic compound?Selainoksigen,apakahunsur unsuryang e kandungdalam sebatian on itu?A Calcium and carbonKalsium dan karbonB Calcium and hydrogenKalsium dan hidrogenC Sodium and carbonNatrium dan karbonD Sodium and hydrogenNatrium dan hidrogen

  8 Which of the following substances is anelectrolyte?Antara bahanberikut,yang manakahelektrolit?

  454u1Which of the following statements correctlydescribea strong acid?Antara pernyataan berikut, yang mgnakahmenerangkanentangasid kuat denganbetul?I Has a high pH valueMempunyainilai PH Yang inggiII Ionizes completely in waterMengiondengan engkaPdalam airIII Has a high concentrationof hydrogen ionsMempunyai kepekatan ion hidrogen yang

  tinggi LIV Exists as molecules in waterWujudsebagaimolekuldalam airA IandIII dan IIC IandIVI danIY

  B II and IIIII and IIID I I IandIVIII danIY

  10 Which of the following statements s true aboutall bases?Antara pernyataan berikut, yang manakah benartentangsemuabes?A React with acidsBertindakbalasdenganasidB Dissolve in water

  lnrut dalam air

 • 8/2/2019 Spm 4541 2007 Chemistry k1

  5/15

  SULIT12 The reaction between zinc, Zn, and hydrochloricacid, HCl, is represented by the followingequation:Zn(s) + 2HCl(aq) -+ ZnCt2@q)+ HzG)

  A student wants to determine the rate of thereaction in a school laboratory.Which of the following methods is the mostsuitable?Tindak balas antara zink, Zn" densan asidhidroklorik, HCl, diwakili olehpersamain berikut:Zn(p) + 2HCI(ak) -> ZnCIr(ak) + Hzk)Seorang murid ingin rnenentukankadar tindakbalas itu di makmal sekolah.Antara kaedah berikut, yang manakahyang palingsesuai?A Determine the change in temperature of thesolution with timeMenentukanperubahan suhu larutan denganmasaB Determine the change n the concentrationofzinc chloride with timeMenentukan erubahankepekatan ink kloridadenganmasaC Determine the volume of hidrogen gas givenoff with timeMenentukansipadugashydrogenyangerbebas

  denganmasa

  454U114 What is the product formed when ethene isburned in air?

  Apakah hasil yang terbentukapabila etenadibakardalam udara?A Ethane and waterEtana dan airB Carbon and hydrogenKarbon dan hidrogenC Carbon dioxide and waterKarbon dioksida dan airD Carbon dioxide and hydrogenKarbon dioksida dan hidrogen

  15 Butene can be transformed to butane by theprocessofButenaboleh dituknr kepadabutanamelalui prosesA fermentationpenapaianC dehydrationpendehidration

  B oxidationpengoksidaanD hydrogenationpenghidrogenan

  16 Diagram 5 shows a type of chemical cell.Rajah 5 menunjukkan atu enis sel kimia.Lead plate platedwithlead(IV) oxidePlatplumbumisalut

 • 8/2/2019 Spm 4541 2007 Chemistry k1

  6/15

  SULIT17 What is the oxidation number of oxygen 'inoxygengas,Or?

  Apakah nombor pengoksidaanoksigendalam gasoksigen,O2?a-2B-1COD+1

  18 What is the position of hydrogen in the reactivityseries of metals?Di manakah kedudukan hidrogen dalam sirikereaktifan ogam?A Between zinc and ironAntara zink danferumB Between aluminium and zincAntara aluminiumdan zinkC Between lead and copper

  Antara plumbumdan kuprumD Between iron and leadAntara erum dan plumbum19 Which of the following must be known tocalculate the heat of precipitation in the reictionbetween silver nitrate and sodium chloride?

  Antara yangberikut,yangmanakahmestidiketahui

  2l454ltl

  Diagram 6 shows"the electron arrangementforthe J'* ion.An atom of element J contains 12 neutrons.Rajah 6 menunjukkansusunan elektron bagi ionJ',*.Atom bagi unsur J mengandungi12 neutron.

  Diagram 6Rajah 6What is the nucleon number of element J?Apakahnombornukleonbagi unsurJ?A10812c22D25

  *l *IIIIIJ

  rItIIIIIIIL

 • 8/2/2019 Spm 4541 2007 Chemistry k1

  7/15

  SULIT23 The following equation representsthe reactionbetween aluminium and oxygen.Persamaanberikut mewakili tindak balas antaraaluminium dan oksigen.

  4Al + 3o, -+ 2AlrO.,Which of the following statements s correct?Antara pernyataanberikut,yang manakahbetul?A 4 mol of aluminium atoms react with 3 molof oxygen atoms4 moI atom aluminiumbertindak balas dengan3 mol atom oksigenB 4 mol of aluminium atoms react with 3 molof oxygen molecules4 mol atom aluminium bertindak balas denean3 mol molekul oksigenC 4 mol of aluminium atomsreactwith 3 mol ofoxygen atomsproducing 2 mol of aluminiumoxide4 mol atom aluminium bertindakbalas dengan3 mol atom oksigen menghasilkan 2 molaluminium oksidaD 4 mol of aluminium atoms react with 6 molof oxygen molecules producing 2 mol ofaluminium oxide

  4 mol atom aluminium bertindak balas dengan

  7