Spm 2008 Biology k1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  1/45

  LEMBAGA PEPERIKSAANMALAYSIAKEMENTERIAN PELA{ARAN MALAYSIA

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OO8 455u1BIOLOGYKertas 1Nov./I)is.tl ; jam Satu jam lima belas minitJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGADIBERITAHU

  Kertassoalan ini adalah dalamdwibahasa.Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalambahasaMelayu.Calon dilrehendakimembacamaklumatdi halamanbelakangkertassoalan ini.

  Kertassoalan ni mengandungi 5 halaman ercetak an3 halamanidakbercetakll,ihat sebelahSULIT

  1.2.3.

  iltilililililil455lll @2008Hak cipta KerajaanMalaysia

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  2/45

  SULIT 21 Diagram showsananimalcell.

  Rajah I menunjukkan atu sel haiwan.

  455ur

  Diagram 1Rajah IWhat s organelle ?ApakahorganelP"lA Nucleus

  NukleusB Chloroplast

  KloroplasC MitochondrionMitokondrionD Golgi body

  JasadGolgiWhich organ consists of cells which have the highest density of roughendoplasmiceticulum?Organ rnanakahmengandungi el-selyang mempunyaikepadatan ektikulumendoplasma asarpaling tinggi?A Stomach

  PerutB Heart

  JantungC Brain

  OtakD Kidney

  Buahpinggang455lll @2008Hak cipta KerajaanMalaysia SULIT

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  3/45

  SULIT 455u13 A cell is immersedn distilled water or 20 minutes. t is then akenoutand mmersedin 30o/osucrose olution.Table 1 shows heobserved onditionof thecell.

  Satusel direndamdalam air suling selama2Ominit. Sel itu kemudiandikeluarkandan direndam di dalam larutan sulcrosa30%.Jadual I menunjukkanemerhatianke atas keadaan el tersebut.

  Condition of cellKeadasn sel

  Typeof solutionJenis larutan DistilledwaterAir suling 30olo ucrose olutionLarutan sukrosa 30%oTable1Jadual I

  If thecell is putback nto the distilledwater or 20 minutes,whichconditionof thecell would be expected?Jika sel itu dimasukkan emuladalam air suling selama20 minit, yang manakahkeadaanselyang dijangknkan?

  ll.ihat sebelahSULIT

  B

  D

  455lll @2008Hak cipta KerajaanMataysia

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  4/45

  SULIT 455lll4 Diagram2 shows hemovement f moleculeX acrossheplasmamembranehroughprocess .

  Rajah 2 menunjukkan ergerakanmolekulX merentasimembran lasmamelaluiprosesY.

  oooooouo n- oovflf,f,f,IAIUJ!

  ProteinProtein

  What s process ?ApakahprosesY?A Osmosis

  OsmosisB Simplediffusion

  ResapanringkasC ActivetransPort

  PengangkutanaktifD Facilitateddiffusion

  Resapan erbantu

  ^ O__ Molecule X"o o Molekulx

  nnrUAT

  Diagram2Rajah2

  4551.ll @2008Hak cipta KerajaanMalavsia SULIT

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  5/45

  SULIT 55 Diagram3 shows he initial level of 10olo ucrose olutionbeforeanexperiment.

  Rajah3 menuniukkan ras awal bagi larutan subosa IA% disebelurn uatueksperimen.

  455u1in a capillary tubedalamtiub kapilari

  10olo ucrose olutionLarutan sukrosa10Yo

  Diagram3Raiah3Which graphshowshow the evel of sucrose olution n the capillaryduring heexperiment?Graf manaknhmenunjukkan agaimanaaras larutan sulcrosa alamberub h semas elcsperimen?

  Init ial level of sucrosesolutionin capillary tubeAras awal larutan sukrosadalamtiub kapilari20o/oslcrose solutionLarutan sukrosa20o/oVisking tubingTiub visking

  tube changestiub kapilari

  A Level ofsucrosesolutionAras larutansukrosa

  C LevelofsucrosesolutionAras larutansukrosa

  B LevelofsucrosesolutionAras larutansukrosa

  D Level ofsucrosesolutionAras larutansukrosa

  TimeMasa

  [Lihat sebelahSULIT

  TireMasa TimeMasa

  TimeMasa

  4551n @200EHak cipta KerajaanMalaysia

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  6/45

  6 Diagram4 is a graphwhich shows herelationshipbetweenherate of reactionandthe ubstrateconcentrationwhen actorY is varied.Rajah4 ialah grafyang menunjukkanerhubunganantarakadartindakbalasdankepekatan ubstratapabila aktor Y diubah.

  SULIT

  Rateof reactionKadar tindak balas

  What s factorY?Apakah aktor Y?ApHB Time

  MasaC Inhibitor

  PerencatD Enzymeconcentration

  Kepekatanenzirn

  SubstrateoncentrationKepekatansubstrat

  455lll

  FactorYFafuor Y

  Diagram4Rajah4

  455lll @2008Hakcipta KerajaanMalaysia SULIT

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  7/45

  SULIT 77 Diagram5 shows hemechanism f enzymeaction.

  Rajah 5 menunjukkanmekanismaindakanenzim.EnzymeEnzim SubstrateSubstrat ProductProdukII&-drrrrl

  Enzyme-substrate omplexKompleks enzim- ubstratDiagram 5Rajah 5

  Which of the following can be deduced rom Diagram 5?Antora yang berihtt, yang manakah kesimpulan daripada Rajah 5?I Enzymeaction s specific

  Tindakanenzimadalahspesi/ikEnzyme eaction s reversibleTindakanenzimadalahberbalikEnzymes not destroyed t the end of thereactionEnzim idak dimusnahkanada akhir tindak balasOptimum emperatureor enzymeeactions 40oCSuhuoptirnumuntuk indakanenzim aloh 4O"CI and II danIlI and IIl danIIIII and VIIdanlYIII and VIII danlY

  ruryAB

  D

  ll,ihat sebelahSULIT55lll @ 2008Hak cipta KerajaanMalaysia

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  8/45

  SULIT 8 455llrI The ollowing nformationhows tarchmoleculesndergoingrocess .

  Maklumat erikutmenuniukkanolekul aniimelolui rosesX.

  StarchKanjiProcessProsesX MaltoseMaltosa

  ProcessProsesX GlucoseGlukosa

  What sprocess ?ApakahprosesX?A Photosynthesis

  FotosintesisB Polymerization

  PempolimeranC Condensation

  KondensasiD Hydrolysis

  Hidrolisis

  455lll @ 2008Hak cipta KerajaanMalaysia SULIT

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  9/45

  SULIT 99 Processes,Q,R andS occur uringmitosisn a cell.

  Proses ,Q,R danS berlaku emasa itosis i dalam el.45SLtt

  Whichof the ollowing shows hecorrectsequenceor mitosis?Antarayangberihtt, yangmanakahmenunjukkan rutanyangbetul untukmitosis?A P+Q+R+SB S+Q-+R+PC P+R-+Q+SD S-+Q+P-+R

  10 The diploid chromosomal umberof acat s 38.If oneof thehomologous hromosomeairsdoesnot separate uringMeiosis1, howmanychromosomesanbefound n thegametes?Nornbor tomosomdiploid bagiseekorhtcing ialah 38.Jilrasatudaripadapasangankromosom omolog idak terpisahsernasaMeiosis 1,berapakahbilangan vomosom ang mungkindidapatipada gamet?A18B19c37D38

  ll,ihat sebelahSULIT55111 @2008Hak cipta KerajaanMalaysia

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  10/45

  sulrT 10 4551/111 Table2 shows henutrientcontentn 100gof various ypesof food.

  Jadual 2 menunjukkan kandungan nutrien dalam 100g bagi beberapajenis mokanan.

  FoodMakananNutrition contentKandungan nutrien

  Protein/gProtein lg Lipid/gLipid lg Carbohydrate/gKarbohifuat ls, Calcium/mgKalsium lmg Iron/mgFerum lmgWhiteBreadRotiputih 8.0 t.7 54.3 100 1.7AppleEpal 0.3 0 t2-0 4 0.3ButterMentega 0.5 82.5 0 l5 0.2RiceNasi

  6.2 1.0 86.8 4 0.4EggsTelur r2-3 10.9 0 56 2.1

  Table2Jadual2A studentbledand racturedhis boneduringschoolsportpractice.Basedon Table2, which typesof food aresuitableor the studentor fastrecovery?Seorangmurid mengalomiutradanpatahtulangsemasamenialani atihansukan.Berdasarlran adual2, enis makanan ong manaknh esuaidiambil olehmurid itusupayacepatsembuh?A Apple,rice, butter

  Epal, nasi,mentegaB White bread,eggs, ice

  Rotiputih, telur,nasiC Eggs,apple,butter

  Telur,epal,mentegaD Whitebread,butter,apple

  Rotiputih, rnentega, Pal

  455111 @2008Hak cipta KerajaanMalaysia SULIT

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  11/45

  SULIT 11 455lll12 Whichprocess ccrlrs nly n a iver cell?

  Prosesmanakahyangberlaku hanyadi dalamsuatusel hati?A Synthesis f newprotoplasm

  Sinte sprotoplasmabaruB Repairof damagedissuesMembaiki isuyang rosakC Synthesis f bile

  Sintesis empeduD Synthesis f plasmamembrane

  Sintesismembran lasma

  13 The ollowingstatementsreabout he ateof photosynthesis.Pernyataanberikut adalah mengenoi adar otosintesis.

  The ateof photosynthesisncreases hen ight ntensitybecomes igher.In someplants, he rateof photosynthesisecreasesn the middle of ahotsunnyday.Kadar fotosintesis meningkat apabila keamatancahaya semakinbertambah. agi sesetengahumbuhan, adar otosintesisberkurang adawaktutengahhari yang panas.

  Which of the following explains he abovestatements?Antara yang berikut, yang manakah menerangkanpernyataan di atas?A The palisadecellsplasmolysedue o water oss

  Selpalisad mengalamiplasmolisis akibat kehilangan airB The enzymes nvolved in photosynthesisare denatured

  Enzimyang terlibat dalamfotosintesis telah ternyahasliC The stomatal poresclose to reducethe loss of water from the leaves

  Liang stoma tertutup untuk mengurangkan kehilangan air daripada daunD The chloroplasts in the palisadecells aredestroyed by the heat

  Kloroplas dalam selpalisad ditnusnahkanoleh haba

  ll,ihat sebelahSULIT55lll @2008Hak cipta KerajaanMalaysia

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  12/45

  SULIT t2 455u114 The following data s the resultof an experiment o determinehe energyvalue ofa peanut.

  Data berihtt merupakan eputusanuatueksperimenntukmenentukan ilai tenagabagi kacang anah.Mass of peanutJisim kacangtanah o'5gMass of waterJisimair 2oeInitial temperature of waterSuhu awal air 25"CFinal temperature of waterSuhu ahhir air 45 0C

  The specificheatcapacityof water s 4'2Jg-t"g-t.thepeanut.Muatan haba tentu air ialah 4'2t g-roC-I.lracang tanah.A 1680Jg-1B 3360Jg-tC 7560Jg-tD 11760Jg-t

  Calculate he energyvalue ofHitung nilai tenaga bagi

  455lll @ 2008Hak cipta KerajaanMalaysia SULIT

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  13/45

  SULIT 1315 Diagram6 showsa child with rickets.

  Rajah 6 menunjukknn eorangkanak-kanak ang mengalami enyakit riket.

  Diagram6Rajah 6Which vitamin s he acking?Apakah vitamin yang dia kekurangan?A Vitamin BB Vitamin CC Vitamin DD Vitamin E

  4s5ul

  ll,ihat sebelahSULIT55lll @2008Hakcipta KerajaanMalaysia

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  14/45

  SULIT L416 Diagram shows ydrolysis f fats.

  RajahTmenunjukkanidrolisisbagi emak.45Su

  Enzymern -A..n A.EnzimP | |"";I l+ ^nnLJ -^n/^'aDiagram7RajahT

  What areP, Q andR?ApakahP,Q danR?

  ABcD

  FatsLemak

  P a RAmylaseAmilase GlucoseGlukosa FructoseFruktosaLipaseLipase FattyacidAsid lemak GlycerolGliserol

  AmylaseAmilase FructoseFruhosa GlucoseGlukosaLipaseLipase GlycerolGliserol Fatty acidAsid lemak

  455llt @2008Hak cipta KerajaanMalaysia SULI

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  15/45

  SULIT 455u1Ll Diagram 8 shows a method used o improve the quality and quantity offoodproduction.

  Rajah 8 menunjukkan atu kaedahyangdigunakanuntukmeningkatkan ualiti dankuant pengha l an malmnan. SpraySemburan

  PlantTumbuhanSpray nozzleMuncungpenyembur

  15

  PumpPam

  What s themethodused?Apalrah lraedahyang digunakan?A Aeroponics

  AeroponikB Hydroponics

  HidroponikC Tissueculture

  Kultur tisuD Plantbreeding' Petnbiakbakaanumbuhan

  GrowingchamberRuang ertumbuhanDiagram8RajahS

  Nutrients solutionLarutan nutrien

  ll,ihat sebelahSULIT55lll @2008Hak cipta KerajaanMalaysia

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  16/45

  SULIT 16 455lll18 Diagram9 showspartsof the rachealsystemof insects.

  Rajah 9 menunjukkan ebahagiandaripada sistem rakeapada serangga.

  aX Y

  \,,a v Yo \uoDiagram9Rajah9What are substances andY?Apakah ahanX danY?

  x YOxygenOlcsigen CarbondioxideKarbon diolcsidaCarbondioxideKarbon diolcsida OxygenOksigenOxygenOlcsigen WaterAirWaterAir OxygenOlesigen

  AirUdaraI31fr

  D

  455tll @2008Hakcipta KerajaanMataysia SULIT

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  17/45

  "4sslnlI19 The haerrtoglobinont:irt f'api8gna*it n6ther s low.

  Wliich otidShould e aken othcreasehbhaimoglobin ontentn'heriblood?Kandunganemoglobineorangbu mengandungdalah endah.Makananmanakahyangerludiambiluntulcmeningkatkancandunganemoglobindalam darahnya?A Banana IP[sangB Spinach

  BayarnC Potatoes

  Wi kcntangD Tomatoes

  Tomato

  ,'g:: ti'

  ll,iha,tqbelnhSUTIT45i7ll @ 2008 Hak cipta KerajaanMalaysia

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  18/45

  SULIT 18 455u20 Diagram10 showsaprocess f colonisationandsuccessionn apond.

  Rajah I0 menunjukkanrosespengkoloniondan sesorandalam sebuahkolam.

  Diagram10Rajah I0Arrange he diagram n the correctsequence.Susun ajah tersebut dalarn urutanyang betul.A P+Q+R+SB Q+R+P +SC P +S + Q + RD S -+P -+ R -+ Q

  455lll @ 2008Hak cipta KerajaanMalaysia SULIT

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  19/45

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  20/45

  SULIT 2022 Diagram11shows n nformation rinted n apackof milk.

  Rajah l menunjukftanatumaklumatangdicetak adakotaksusu.455lll

  EP REFKIGERATEDAFTER OPENESIMPAN SEJUK SELEPASDIBUKAstilt$tsfllffSUSUPEI{U|{IfiIII

  Diagram11Rajah lWhichstatement xplainswhy themilk turnssour aster, f statement is not followedPernyataanmanakah ang menerangkan enapasusumeniadi ebih cepatmasajika pernyataanX tidak diPatuhi?A Low temperatureills thebacteria

  Suhu endahmernbunuh akteriaB Thereareno bacterian therefrigerator

  Tiada bakteria terdapatdalampeti sejukC Low temperature revents acterialgrowth

  Suhu endahmencegahertumbuhanbakteriaD Enzymesn the milk areactiveatroom temperature

  Enzimdi dalamsusuadalahaWifpada suhubilik

  455llt @2008Hak cipta KerajaanMalaysia SULI

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  21/45

  SULIT 21?3 Diagram 12 shows he distributionof mangroves t a river mouth.

  Rajah 12 menunjukkanaburan umbuhan aya bakaudi muara sungai.

  Diagram12Raiah 12Which zoneA, B, C or D is colonised y pioneer pecies?Antaruzon A,B, C danD, yangmanakah ikoloniolehspesieserintis?

  45sllr

  ll,ihat sebelahSULIT

  River mout

  isss.iffi &&ryt rs*6*s& ix8-s& tisK {a }&p1*w # $$&&&wgi Kssse#s

  *sf ' . !fii r:! iL. !r li. 'i\ '1i. 1-,. 1-,.i ,... 1! '.r! :., .r! ,i.. ;, 1 l

  455lll @2008Hak cipta KerajaanMalaysia

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  22/45

  SULIT 22U Diagram 3shows n nteractionetweenwo marine nimals.RajahL3 menunjukkannteralcsintaraduahaiwan narin.

  Diagram13Rajah 13What s the ype of interactionbetweenhe organisms?Apakahenis interaksi antara organisma-organismatu?A Parasitism

  ParasitismeB Prey-predator

  Mangsa-pemangssC Saprophytism

  SaproJitisrneD Commensalism

  Komensalisme

  25 Which of the following is an effectof deforestation?Antara yang berikut,yang tnanakahkesandaripadapenyahhutanan?A Global warming

  Pemanasan lobalB Eutrophication

  EutroJikasiC Acid rain

  Hujan asidD HazeJerebu

  455lll @ 2008Hakcipta KerajaanMalaysia

  4551t

  S{JLIT

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  23/45

  SULIT 23 455lll26 Nitratesand phosphatesrom farmland hat flow into a lake caused apid growthof algae.

  What s described y the abovesituation?Nitrat danfosfat yang dialirkan dari ladang ke dalam tasik telah menyebabkperturnbuhanalga yang mendadak.Apakahyang diterangkanoleh situasi di atas?A Eutrophication

  EutrofikasiB Pesticide ollution

  PencemaranestisidC FertilizeraccumulationPengumpulanbajaD Colonisation

  Pengkoloniann Which atom eactswith the ozonemoleculeandcauses zonedepletion?

  Atom manakah ang bertindak balas denganrnolekul ozon dan menyebabkpenipisanozon?A Carbon

  KarbonB Fluorine

  FluorinC Chlorine

  KlorinD Oxygen

  Oksigen

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  24/45

  SULIT 24 45sur28 Diagram 14 showsa cross-section f the coronaryarteryof individuals X and Y.

  Rajah 14 menunjukkan suatu keratan rentas arteri koronari bagi individu X danindividu Y.

  IndividualXIndividuXDiagram14Rajaht4

  Which ood should eavoided y individualY?Makananmanakah ang perlu dielakkanoleh individu Y?A Fish

  IkanB BreadRoti

  C OrangeOren

  D Beef burgerBurger daging

  IndividualYIndividu Y

  455lll @ 2008Hak cipta KerajaanMalaysia SULIT

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  25/45

  25 455lltDiagram 15 is a graph which showsthe concentrationof a certain antibody inthe blood.Rajah 15 alahgrafyangmenunjukkanepekatan ntibodi tertentudi dalam darah.

  ConcentrationofantibodyKepekatanantibodi

  01020tIFirst injectionSuntikanpertama

  Diagram15Rajah 15Basedon thegraph,whathasbeennjected nto theblood?Berdasarkangraf, apakahyang telah disuntik kedalamdarah itu?A VaccineVaksinB Colostrum

  KolostrumC Horseantiserum

  AntiserumkudaD BloodplasmaPlasmadarah

  30 40 50iISecondnjectionSuntilwn lredua

  60Time /daysMasa hari

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  26/45

  SULIT 4551/130 Whichcombinationwill givethehighest ateof transpirationn aplant?

  Kombinasimanakahyang akan menyebabkan adar transpirasipaling tinggidalamtumbuhan?Environmental FactorFaktor PersekitaranTemperatureSuhu RelativeHumiditYKelembapanRelatif

  Air MovementPergerakan UdaraHighTinggt LowRendah

  HighTinggiHighTinggi HighTinggi

  LowRendahHighTinggi HighTinggi

  HighTInggiHighTinggi LowRendah LowRendahD

  45$1.ll @ 2008 Hak cipta KerajaanMalaysia SULI

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  27/45

  SULIT 2731 Diagram16 showsan experimentof ringing a bark.

  Rajah 16menunjukkan ksperimenmenggelang ada bahagianhilit batang.

  "';8:;f'tuWhichqf the ollowing showsheconditionof the stemafter2 months?Antarayang berikut, yang manaknhmenunjukkaneadaanbatang ersebut elepa2 bulan?AM Mf f i f f i

  455u

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  28/45

  SIJLIT 2E32 Which ypeof immunitys obtainedy njecting ntiserumnto hebody?

  Apakah jenis ketmunanyan'g akan diperoleh dengan menyuntik antiserumke dalambadan?A Passive rtificial mmunityKeimunan asif buatanB Passivenaturalimmunity

  Keimunan asif semula adiC Activeartificialacquiredimmunity

  Keimunanahif buatanD Activenaturalacquiredmmunity

  Keimunanaktif semutaadi

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  29/45

  SLILIT 29 4ssllr33P,Q,RandSinDiagram!Tarevertebraefoundalongthespine.

  P, Q, R dan S dalam Raiah l7 adalah vertebra yong terdapatdi sepaniangtulong belakang.

  Diagram17Raiah17which of the following showshecorrectalrangement f thevertebraen the spine?Antarayangberikut,yangmanalmhmenuniukkanusunan ertebrT ang betulpadatulang belakang?A R,S,P,QB P,Q,R,SC Q,R,S,PD S,P,R,Q

  ll,ihat sebelahSULIT45i1.ll @2008Hak cipta KerajaanMalavsia

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  30/45

  SULIT 3034 Diagram18shows artof thehuman keletal ystem.

  Rajah18menunjukkanebahagianaripada istemangka nanusia.

  Diagram18Rajah18What s X?ApakahX?A Ulna

  UnaB ScapulaSkapulaC Humerus

  HumerusD Clavicle

  Klavikel

  455Ur

  455Lll @2008Hak cipta KerajaanMalaysia SULIT

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  31/45

  31 4s5UtSULIT35 Diagram19showsa typeof support issuen plants'

  Rajah 19 menuniukkan eienis isusokongandalamtumbuhan.

  Diagram19Raiah19Whichplanthas his YPe f tissue?Tumbuhanmanakah ang mempunyaienis tisu ini?

  Dc

  ll,ihat sebelahSULIT455lll @2008Hakcipta KerajaanMalavsia

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  32/45

  36 Whichof the following are nvoluntaryactions?Antarayang berihtt, yang manakah indakan uar kawal?I Riding abicycle

  MengayuhbasikalII HeartbeatDenyutan antung

  m Vrrinking yeMengenyitmata

  W PeristalsisPeristalsis

  A IandI II danll

  B I and III danlll

  C I IandIVlI danIY

  D IIIandIVIII danlY

  SULIT 45sul

  455lll @2008Hak cipta KerajaanMalaysia SULIT

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  33/45

  SULIT 3337 A man scomplainingf frequentackpainsdue o an njury.

  Whichof the ollowingwouldhelp educe isproblem?Seorang ela6 mengadu erapmengalami aHt belaknngakibatsuatukecederaan.Antarayang berilafi,yang manakahdapatmengurangkanmasalahnya?I EatplentYof ProteinMakanbanYak roteintr PracticeagoodPosture

  AmalkanposturYangbaikIII Do vigorousexercise

  Lakulransenamanalctifry Avoid carryingheavYobjects

  Elaklran mengangkntbarang beratI and II danllI and III danil lII and VlI danlYIII and VIlldanIY

  45511r

  ll,ihat sebelahSTJLIT455llt @2008Hak cipta KerajaanMalavsia

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  34/45

  SULIT38 A patientwith kidneYhisblood.

  34failureuses haemodialysisachineo eliminate

  4s5llrurea rom

  Whichstatementxplainshesituation?Seorang esakityang mengalami egagalan iniat menggunakan esinhemodialisisuntukmenyingkirkan readari darahnya'Pernyataanmanakah ang menerangknn ituasi ersebut?A Concentration f urea n thebloodand n thedialysis luid is thesame

  Kepelatanureadi dalamdarahadalahsarnadengankepekatan readi dalamcecairdialisisB Concentration f watermoleculesn theblood s higher han n thedialysis luid

  Kepekatanmolekulair dalamdarah lebih tinggi daripadakepekntanmolekulair dalamcecairdialisisC Concentration f urea n thedialysis luid is higher han n theblood

  Kepekatanurea dalam cecair dialisis tebih tinggi daripada kcpekntanureadalamdarahD Concentration f urea n theblood s higher han n thedialysis luid

  Kepekatanurea dalam darah lebih tinggi daripada kepekatanurea dalamcecairdialisis

  4silll @2008Hak cipta KerajaanMalaysiaSULIT

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  35/45

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  36/45

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  37/45

  37 455lll4l Diagram22 showsagerminating eed.

  Raiah22 menuniukkan iji benihyangsedangbercambah'

  Diagram22Raiah22Whichof the ollowing shows heconditionof thegerminatingseedaftet2 days?Antarayangberihtt,yangmanakahmenunjukkaneadaanbiiibenihselepas hari?

  ll.ihat sebelahSULIT4silll 2008Hak ci ta Kera aanMalavsia

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  38/45

  38 455rllSULIT42 Diagram23 s aschematic iagramwhich shows hestagesn ovum ormation.

  Rajah 23 iatah rajah skemayang menunjukkanperingkat-peringkat dalampembentukanovurn.

  Primordialgermcell\-/ SelgermaprimordiumIYn oogonium\J oogonium

  I cro*tr,l, Pertumbuhann^o

  / \

  \ BC/

  Qn\ o

  Diagram23Raiah23lVhich of thecellsA, B, C or D, is anovum?AntaraselA,B, C danD, yangmonakah vum?

  455llt @ 2008Hak cipta KerajaanMalavsia SULIT

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  39/45

  SI'LIT 455lll43 A medicalcheck-upon awomanshowshat here s a blockagen bothheroviducts.

  Which treatmentmayhelp hewoman o get pregnant?futu pemeriksaankesihatanke atas seorongwanita menuniukkan edua-duaovidubusnYa ersumb t.Rswatanmanakah ang dapatmembantuwanita itu untukhamil?A Intrauterine evice

  Alat dalamrahimB Invitrofertilisation

  PersenyawaannvitroC Useof fertilitYPill

  Penggunaan il ke uburanD Artificialinsemination

  Permanianberadas

  44 Diagram24 shows he emale eproductive ystem.Raj h 24 menunjukkans s empemb akanperempuan.

  Diagtam24Rajah24Whichof thepartsA, B, C or D is theplacewhere ertilisationoccurs?Antara bahagianA, B, C danD, yang manaknhempatberlakunya ersenyawaan?

  ll,ihat sebelahSULIT

  39

  455lll @ 2008Hak cipta KerajaanMalaysia

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  40/45

  SULIT 455lltof hormoneduring the female45 Diagram 25 representshe secretionof two typesmenstrual ycle.

  Rajah25mewakili embesan uaienishormondalamkitar haidseorang erempuan'

  HormonelevelArashormon

  HormoneJHormon Hormone KHormon K

  40

  Diagram25Rajah25Whichof the ollowing statements recorrect?Antarapernyataanberikut,yang manakahbenar?I A rise n the evelof hormone healsand epairs heendometriumining

  PeningkatanarashormonJ membaikpulihapisanendometrium11 A drop n the evelof hormone inducesadrop n the evelof hormoneK

  Penurunanarashormon mengaruh enurunanarashormonKru A rise n the evelof hoflnoneK stimulates vulation

  Peningkatanaras hormonK merangsngpengovulanIV A drop n the evelof hormoneK stimulatesmenstruation

  PenurunanarashormonK merongsang aidA IandII

  I danllB I andIV

  ldanIYC II andIII

  Il danIlID III andIV

  III danlY

  28Time DayMn

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  41/45

  l-Iii

  SULIT 4146 Diagram26 showsacrosssectionof a carpelof aplant'

  Rajah26 menunjuklcaneratanrentaskarpelbagi suatu umbuhan.

  455lll

  BcD

  Diagram26Raiah26V/hichof thestructuresabelledA, B, C or D, is a femalegamete?Antara strukturberlabelA, B, C danD, yang manakahmerupakan arnetbetina?

  ll,ihat sebelahSULIT455U1 @2008Hakcipta KerajaanMalaysia

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  42/45

  ST]LIT 42 455u147 Blood group n humanss determined y threealleles, A, IB and o.

  What s thepossiblegenotype or apersonhavingabloodgroupB?Kumpulandarahmanusia itentukan leh iga alel,l[,lB danlo.Apakahgenotipyang mungkinbagi seorang ang mempunyai umpulandarahB?I IAIA

  tr IBIBru IBPW IAIBA IandII

  I danIlB IIandIII

  II danlIIC IandIV

  I danIYD IIIandIV

  III danlY48 Which geneticdisorder s caused y a sexJinkedgene?

  Ketidakaturangenetikmanakah ang disebabkan lehgen terangkaiseks?A Albinism

  AlbinismeB Colourblindness

  ButawarnaC Down'ssyndrome

  SindromDownD Sickle-cellanaemia

  Anemia el sabit

  455llt @ 2008Hakcipta KerajaanMalaysia SULIT

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  43/45

  sltrxr 43lD Whichcharacteriticshows ontinuous ariation?

  Ciri manakah ang menuniukkan ariasiselaniar?

  455llr

  B

  c

  D

  ll,ihat sebelahSULIT455lt1- @2008Hakcipta KerajaanMalaysia

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  44/45

  SULIT 455Ltr50 Diagram27 showsapairof homologous hromosomesuringprophase of meiosis.

  Rajah27 menunjukknn epasang omosomhornolog emasa rofasal meiosis.

  Diagram2TRajah 27What s X?ApakahX?A Chiasma

  KiasmaB Synapsis

  SinapsisC Bivalent

  BivalenD Crossing ver

  Pindahsilang

  END OF QI,JESTIONPAPERKERTAS SOAI./IN TAMAT

  44

  455111 @2008Hak cipta KerajaanMalavsia SULIT

 • 8/14/2019 Spm 2008 Biology k1

  45/45