Spm 1249 2011 Sejarah k1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/3/2019 Spm 1249 2011 Sejarah k1

  1/14

  SULIT

  LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAAqhysaSIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OIISEJARAHKertas INov.lDis.

  1 am

  t249tl

  Satu am

  1.2.3.

  4.

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHUKertas soalan ini mengandungi40 soalan.Jawab semua soalan.Tiap-tiap soalandiikuti olehempatpilihan jawapan, iaitu A,B, C danD. Bagi setiapso,alan, ilih satu awapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas awapanobj ektif yang dis ediakan.Jika anda hendak menukar awapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudianhitamkan twapan yang baharu;

  Kertassoalan ni mengandungi 4halamanbercetak dan2 halaman idak bercetak.

 • 8/3/2019 Spm 1249 2011 Sejarah k1

  2/14

  SULIT 2 l249ll1 Setiap negarakota dalam tamadun Mesopotamia mempunyai pintu gerbangyangpelbagai bentuk.

  Apakah kepentingan pintu gerbang dalam tamadun tersebut?A Lambang kekaYaanB Panduan aluan kaPalC SemPadan mpayarD Simbol keagamaan

  2ApakahsumbanganlmhotepterhadapTamadunMesirPurba?A Memperkenalkan teknik pembinaanbangunanB Memajukan teknologi bidang pertanianC Menggubalundang-undangD MenciPtasistemtulisan

  3 Negaraberikut mengamalkansistempemerintahandemokrasiyang diwarisi daripadaTamadun Yunani.. Malaysia. Indonesia. Amerika Syarikat

  Apakah ciri demokrasi yang diamalkan oleh negara tersebut?A PerdanaMenteri mengetuai negataB Rakyat diberi hak memilih pemimpinC Dewan Senatmeluluskanundang-undangDAhl iDewanPerhimpunandilantikolehketuanegara

  4 pada tahun 50g s.M., Rom mengamalkansistem pemerintahan epublik yangditadbir oleh dua orang konsul'Mengapakahdua orang konsul tersebutdilantik?A Memudahkan PerluasanempayarB Mengukuhkan hubungan luarC MenghalangPemusatan uasaD Memilih PemimPinberwibawa

 • 8/3/2019 Spm 1249 2011 Sejarah k1

  3/14

  SULIT 1249tl5 Rajah berikut menunjukkantahapperkembangansesebuah elabuhandalam kerajaanawal di Asia Tenggara.

  PelabuhanX dalam rajah tersebut alahA pelabuhanbandarB pelabuhannelayanC pelabuhan erajaanD pelabuhanbebasGambar berikut menunjukkan candi Angkor Wat di Kemboja.

  MengapakahkerajaanAngkor membina candi tersebut?A SebagaipusatkegiatanperdaganganB Menjadi pusatpentadbiranC Lambangpenguasaan lam semestaD Memperkukuhsistempertahanan egaraMengapakahNabi Muhammad SAW digelar sebagaial-Amin?A KeturunanbagindadihormatiB MemilikikebijaksanaanC BerpengalamanuasD Sentiasa ipercayai

 • 8/3/2019 Spm 1249 2011 Sejarah k1

  4/14

  sulrr 4 r249lt8 Antara yang berikut, yang manakahberkaitan denganmasyarakatArab Jahiliah?

  I Menghalalkanamalanribatr Menjalankanpemerintahanberpusat

  ru Menjalin kerjasama antatakabilahIV MengamalkanPerkahwinanbebasA IdanIIB IdanIVC II danIIID III dan V

  g Nabi Muhammad SAW berjaya membuka semula kota Makkah pada tahun630 Masihi bersamaan ahun 8 Hijrah.Apakah peristiwa yang mempercepatkan embukaansemulakota tersebut?A Perluasan egiatan enteraQuraisyB Penguasaan konomi oleh RomC Penawanan afilah perdaganganParsiD Pembunuhan eoranganggotaBani Khuzaah

  10 Apakah kepentinganPiagamMadinah yang dirangka oleh Nabi Muhammad SAWpada tahun 622 Masiht?A Memberi panduanpemerintahannegaraB Melindungi tradisi masyarakatArabC MenamatkanpermusuhandenganRomD MenyediakanstrategimenghadapiancamanQuraisyMakkah

  11 Dasar sosial slam yang diamalkankerajaanTurki Uthmaniyah telah menarik minatorang Kristian di Eropah untuk memeluk Islam'Apakah aspekyang ditekankan dalam dasartersebut?A WarisanbangsaB JuraiketurunanC PengumpulankekaYaanD Kecemerlansanindividu

 • 8/3/2019 Spm 1249 2011 Sejarah k1

  5/14

  SULIT 512 Apakah pembaharuanyang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abudalam sistem pertahanannegara?

  A MenyediakanpakaianseragamenteraB Membentuk tenterasukarelaC Memperkukuh tentera autD Memperkenalkan gaji untuk tentera

  1249trBakar al-Siddiq

  13 Wilayah berikut termasukdalam ajahan takluk KesultananMelayu Melaka.

  4

  Apakah usaha sultan Melaka untuk memperkukuh kedudukan Islamdi wilayah tersebut?A Membina nstitusipendidikanB Melatih pendakwahtempatanC Mendirikan pusatpenterjemahanD Menghantar ulama mengajar agamaAjaran Islam disebarkandalam kalangan masyarakatAsia Tenggarasecaraamandan tertib.Keadaan ersebutberlaku kerana masyarakatAsia TenggaraA sediamenerima perubahanB tabah menghadapicabaranC bersepakatdalamperjuanganD bekerjasama ntuk kesejahteraanSekolah pondok merupakan institusi pendidikan penting di Tanah Melayu padaabadke-17.Pernyataanmanakah yang berkaitan dengan nstitusi tersebut?A PeperiksaansecaraberpusatB Waktu pembelajaran idak terbatasC Mufti mengawal sukatanpelajaranD Bangunandibina olehpemerintah

  5

 • 8/3/2019 Spm 1249 2011 Sejarah k1

  6/14

  SULIT 6 I249IIt6 Jadualberikut berkaitandengan okoh ulamayang terdapatdi negarakita'

  Tokoh Ulama NegeriTuk Pulai Condong KelantanTuk Ku PulauManis Terengganu

  Apakah peranan tokoh ulama tersebut?A Menasihati sultanB Mengawaladat stiadatC Menguatkuasakanundang-undangD Mengetuai PentadbiranwilaYah

  17 Pada abad ke-16, GerakanReformatiorzberlaku di Eropah Barat.Apakah bidang yang berkaitan dengangerakan ersebut?A PolitikB AgamaC KewanganD Pendidikan

  18 Sistem feudal yang diamalkan pada awal ZamanPertengahandl lropah mempunyaipersamaan d"nlun sistem^ feudal yang diamalkan dalam masyarakatMelayu tradisional.Apakah persamaan ersebut?A Raja pemilik tanahsecaramutlakB Golongan agarnamenerajuipentadbiranC Petaniberpeluangmeningkatkan statussosialD Rakyat berhak memilih pemerintah

  ?_

  v_

 • 8/3/2019 Spm 1249 2011 Sejarah k1

  7/14

  SULIT t249tr19 Antara yang berikut, bank manakah yang ditubuhkan oleh pemodal tempatandi Tanah Melayu?

  I Mercantile Banktr Kwong Yik Bank

  m Ban Hin Lee Bankry The Chartered BankA IdanIIB IdanIVC IIdanII ID III dan IV

  20 Apakah kesanperistiwa berikut?Tahun Peristiwar897 British menubuhkanLembagaPesuruhjayaWangdi bawah Ordinan XIII

  A Mata wang tradisional erhapusB Nilai matawang merosotC Pinjamanwang sukar diperolehD Penggunaanwang asing dibenarkan

  2l Jadual berikut berkaitan dengan kejayaanJepundalam bidang ketenteraan.Thhun Kejayaan1895 MenewaskanChina1905 MenewaskanRusia

  Apakah kesankejayaantersebut erhadap Asia Tenggara?A PengukuhansistempertahananB PerluasankawasanpemerintahanC KemunculansemangatnasionalismeD Kemantapankuasapemerintah tempatan

 • 8/3/2019 Spm 1249 2011 Sejarah k1

  8/14

  SULIT?2 X dalam ajah

  8berikut adalahpertubuhan

  1249llnasionalismeahapawaldi Burma.

  Apakah X?A Liga AntipemisahanB PersatuanBelia BuddhaC Liga Pembebasan akyatAntiFasisD PartiDobamaAsiayone

  Pemimpin Tempatan

  23 Rajah berikut menerangkanperubahanawatan Tok Janggutdi Kelantan'

  Apakah peristiwa yang menyebabkanperubahan ersebut?A PembunuhanPenasihatBritishB Perluasan uasaBritishC PenawananPasirPutehD PengundurantenteraSiam

  t

  24 Novel berikut adalahkarya Ishak Haji Muhammad (Pak Sako).a Anak Mat Lela GiIa

  Putera Gunung TahanApakah persamaan ema dalam novel tersebut?A MenghargaiwarisanbangsaB MenghargaisumbanganokohC KepentinganpendidikanmodenD Cinta akan tanah air

 • 8/3/2019 Spm 1249 2011 Sejarah k1

  9/14

  SULIT 9 n4gn25 Senaraiberikut adalahundang-undang ubuh kerajaanMelayu.

  . Undang-undangTubuh Kerajaan Johor 1895

  . Undang-undangTubuh KerajaanTerengganu 91lMengapakahundang-undang ersebutdigubal?A MeningkatkankecekapanpemerintahB MembentukpentadbirandemokratikC Memperkukuh sistem pertahananD Mengekalkankedaulatannegeri

  26 Tokoh berikut telah berjaya menyatukannegaramasing-masingpada abadke-19.a

  a

  Count Camillo Bensordi CavourOtto Eduardvon Bismarck

  ItaliJerman

  Bagaimanakahmerekaberjaya melakukan penyatuan ersebut?A Mewujudkan pakatanstrategikB Menyekat pengaruh agamaC MengamalkanrealpolitikD Melaksanakan istemperundingan

  27 MgngapakahPertubuhanKebangsaanMelayu Bersatu (UMNO) ditubuhkan padatahun 1946?A MengeratkanperpaduanpelbagaikaumB MenentangpelaksanaanMalayan UnionC MemperjuangkankemerdekaanTanahMelayuD Mengimbangikemajuanekonomiantararakyat

  28 Malayan union memperkenalkanprinsip kerakyatan us sori.Mengapakahorang Melayu menentangprinsip kerakyatan ersebut?A Menggugatkedudukan ajaB MemusnahkanstatusquoC Pembentukan elbagaibudayaD Penghapusan konomi tradisional

 • 8/3/2019 Spm 1249 2011 Sejarah k1

  10/14

  sul,rT 10 r249lr29 Mengapakahsistemberikut diperkenalkanoleh British di Tanah Melayu?

  Tahun Perkara195 Sistem Ahli diperkenalkan

  A Merangkaperlembagaan aruB MembincangkansyaratkewarganegaraanC Melatih penduduk tempatanberkerajaansendiriD Melaksanakanpilihan raya umum

  30 Tokoh berikut telah dilantik memegang portfolio dalam Sistem Ahli padatahun 1951.

  . Dato'Onnbin Jaafar

  . Dr. LeeTiangKeng

  . Dato'E.E.C.ThuraisingamApakah persamaanugas mereka.dalamsistemtersebut?A Menasihati raja dalampentadbiranB Mencadangkanundang-undangC MerangkasistempendidikanD Memajukan kegiatan ekonomi

  3L Jadual berikut berkaitan dengan keadaan hubungan antara Malaysia denganIndonesiapada peringkat awal penubuhanMalaysia.Tarikh Peristiwa

  20Januari7963 IndonesiamengumumkankempenGanyangMalaysiaBagaimanakahkempen tersebutdilaksanakan?A MempererathubungandenganFilipinaB Melakukan serangandari udaraC Melawat ke negaraAfro-AsiaD Menyokong parti pembangkang

 • 8/3/2019 Spm 1249 2011 Sejarah k1

  11/14

  Negeri Yang MenyokongGagasanMalaysia

  SULIT32 Rajahberikut berkaitandengan

  1.1pembentukan alaysia.

  1249tl

  Mengapakahnegeri tersebutmenyokong gagasanMalaysia?A Menamatkan ancamankomunisB Memperkukuh amalandemokrasiC Mengelakkan campur tanganasingD Memenuhi desakanpenduduk empatan

  33 Pilihan raya kecil diadakan di mana-manakawasan di negara kita sekiranyawakil rakyatA meninggalduniaB dipecatdaripartiC menyertai parti lainD hilang sokongan

  34 Jadual berikut menerangkan enis undang-undangyang terdapat di negara kita.Jenis Undang-undang Keterangan

  Enakmen Dibuat oleh Dewan Undangan Negeri

  x Dibuat oleh Dewan UndanganNegeriSabah dan SarawakApakah X?A KanunB PiagamC OrdinanD Akta

 • 8/3/2019 Spm 1249 2011 Sejarah k1

  12/14

  SULIT L2 12491I35 SeorangakyatMalaysiamenghadapimasalah erikut:

  . Disabitkan dengankesalahanenayah oleh mahkamah

  . Diisvtiharkan muflisDalam sistem pilihan raya di Malaysia, individu terbabit denganmasalahdi atastidak berhakA menganggotaiParti PolitikB membuangundiC menyediakanmanifestoD menjadicalonPilihanraYa

  36 RancanganMalaya Pertamadilaksanakanpada tahun 1956 hingga 1960.Apakah matlamat rancangantersebut?A Membangunkankawasan uar bandarB MenyusunsemulasistempendidikanC Memajukan sektorperindustrianberatD Memperkukuh sistempertahanannegara

  37 Kerajaan telah memperkenalkanprogfam pembangunan n-situ melalui DasarPertanianNegara (DPN).Apakah tujuan Programtersebut?A Membuka PetemPatan aruB MenambahPeluangPekerjaanC MemperkemassistemPemasaranD Memulihkan kawasanberproduktiviti rendah

 • 8/3/2019 Spm 1249 2011 Sejarah k1

  13/14

  SULIT38 Gambar berikut menunjukkankekejaman entera srael.

  13penderitaanyang dialami

  1249tl.rukyatPalestinakibat

  BagaimanakahMalaysia membantu untuk mengurangkanpenderitaan ersebut?A MenghantarbantuanketenteraanB Menganjurkanpersidangan ntarabangsaC MeningkatkankerjasamakebudayaanD Menambahpelaburanpelbagaisektor

  39 Apakah kesanpeperangan erikut terhadapEropah?Tahun Peperangan

  191.4-19r8 PerangDunia PertamaA KeperluanbahanmentahmeningkatB KerjasamaantaraetnikdiperkukuhC Pakatan entera dibentukD Pemerintahan eraia amat

 • 8/3/2019 Spm 1249 2011 Sejarah k1

  14/14

  SULIT T4 I249II40 Jadual erikutberkaitan enganDasarLuarMalaysiaTahap1.

  Dasar Luar Malaysia. DasarPro-Barat

  Tahap I(1957-1970) | . Dasarberbaik-baikdengannegarajiran dan negaraKomanwel

  Mengapakah Malaysia mengamalkan dasar tersebut?I Keperluan pasaran

  tr Sikap diskriminasiru Persamaan deologiIV Ancaman keselamatanA IdanII UB IdanIVC II dan IIID III dan IV

  KERTAS SOALAN TAMAT

  L