SPM 1103 2006 BM K1 Berjawapan

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/2/2019 SPM 1103 2006 BM K1 Berjawapan

  1/5

  .. . ,, - , . . . . . , :l:ii.t-?:iit+rifffi*t$srrsrJ}ss.#,,i-..,..--- Kertas 1 Masa: Dua jam lirna belasminitKertassoalanini mengandungidaabahagian:Bah'ag1anAdan BahagianB. Jawab soalandalamBahagian A dan satru soalan daripad.a Bahagian B. Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumiatau Jawi.

  Bahagian AlMasa dicadangkan: 45 minitl

  l3O markahlHuraikan pendapat anda tentang isu yang dibincangkan dalam dialog di bawah. Panjanghuraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

  En. Wong : Remaja hari ini kurang mempunyai semangat patriotik.En. Samad : Betul, Encik Wong. Saya fikir mereka perlu menyertai Program LatihanKhidmat Negara (PLKN) dan mengnambil bahagian dalam aktiviti bukankemerdekaan.En. Wong : Ya, mereka juga perlu mengenali dan menghargai tokoh-tokoh yangberjasa kepada negara kita.

  SPM 2006 BM

 • 8/2/2019 SPM 1103 2006 BM K1 Berjawapan

  2/5

  Bahagian BfMasa dicadangkan; l jam 3O nrinitl

  [L00 markah]Hlih satu daripada soalan di bawah dan. tulis sebuah karangan yg.ngpanjo,ngnya lebih daripada350 patah perkataan.1 Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) penting dalam kehidupan pada masaini.

  Huraikan faedah-faedah yang anda peroleh dengan menguasai kemahiran ICT.2 Ihu bapa merupakan insan terpenting dalam hidup setiap manusia. Jasa mereka kepada kitatidak ternilai harganya. Sempena sambutan Hari Keluarga, anda diminta untuk menyampaikanceramah bertajuk'Menghargai Jasa Ibu Bapa'.

  Sediakan teks ceramah anda selengkapnya.3 Industri pertanian memberikan sumbangan yang semakin penting dalarir meningkatkanpertumbuhan ekonoini Malaysia.

  Berikan saranan anda tentang peranan pelbagai pihak dalam memajukan industri pertaniandi negara kita.4 Masalah jerebu yang berlaku di rantau ini dapat ditangani secaraberkesan melalui kerjasamadengan negara-negara iran.

  Bincangkan kerjasama yang dapat dilakukan oleh Malaysia dengan negara-negara jiranuntuk menangani masalah tersebut.5 Penghayatan nilai-nilai murni dalam karya sastera dapat membentuk peribadi yang baikdalam kalangan pembaca.

  Berikan komen anda tentang pernyataan tersebut.

 • 8/2/2019 SPM 1103 2006 BM K1 Berjawapan

  3/5

  KERTAS 1BAHAGIAN APendahuluano Jelashanmaksud semangatpatriotik- semangatpatriotik penting kepada negara - mewujudkannegara yang aman, maju, dan sejahtera'Isi-isi. gt ty"k cara untuk memupuk semangat patriotik

  - ,"-uj^ perlu menyertai Program LatihanKhidrrat Nug,t" (PLKN) dan melibatkandiri dalam aktiviti Bulan Kemerdekaan - isikandungan aktiviti kedua-dua program tersebutberupaya memupuk semangat patriotik'. nema;. j,rga perlu didedahkan kepada tokoh-tokoh ferjasa-kepada negara - mereka akanmenghargai perjuang4n tokoh-tokoh tersebutdemi negaru - pu4rr*gan tokoh-tokoh tersebutperlu dij-adikan contoh'. b"rrr"rrglt patriotik penting untuk keamanan dankestabilan negara - negara akan membangun- semua kaum ferlu bekerjasama dan salingmemahami antara satu sama lain'

  PenutuP. S"rnlo. pihak perlu memahami kepentingan""-urrg"t patriotik - ibu bapa perlu memainkanp""trr"r, dengan berkesan - pihakkerajaan perlu

 • 8/2/2019 SPM 1103 2006 BM K1 Berjawapan

  4/5

  memupuk semangat patriotik dalam kalanganmurid sejak dari bangku sekolah lagi.

  BAIIAGIAN BI Pendahuluan. Kemahiran Teknologi Maklumat dan

  Komunikasi (ICT) memang penting dalamkehidupan kita pada masa ini - digunakandalam semua urusan - banyak mendatangkanfaedah kepada manusia.Isi-isi. Menj imatkan perbelanjaan pengguna'- kadar bayaran untuk mendapatkanperkhidmatan ICT lebih murah.r Menjimatkan masa pengguna - semuaurusan dan maklumat yang diperlukan

  dapat diperoleh dengan cepat.r Mendatangkan pulangan yang lumayandengan kos yang rendah dapatmemaksimumkan keuntungan.. Menghasilkan kerja yang lebih berkualiti- mutu hasil barangan yang dikeluarkanlebih baik, kemas, dan cantik.r Mempercepat kemajuan negara - melahirkanmasyarakat yang celik ICT - terbuka kepadaledakan maklumat.

  Penutup. Kemajuan ICT perlu digunakan untukkebaikan - jika disalahgunakan akanmendatangkan keburukan.2 Pendahuluanr Kataalu-aluan-tegaskantajuk"MenghargaiJasa Ibu Bapa".

  Isio Ibu bapa melahirkan dan membesarkan kita- mereka bersusahpayah meqjaga kita sejakkecil.. Ibu bapa telah mendidik kita sejak kecil- mereka mahu kita menjadi orang yangberguna.. Jasa ibu bapa memang sukar dibalas- ki ta per lu menghargainya denganmenggembirakan mereka.. Kita perlu mengambil berat akan kesihatanmereka - menjaga mereka jika merekasakit.e Sudah menjadi tanggungjawab set iapmanusia untuk menghargai jasa ibu bapa- perkara itu dituntut oleh agama.Penutupr . Sikap menghargai jasa ibu bapa perlu

  dipupuk sejak kecil - sekolah dan guru-guru perlu memperkukuh sikap tersebut disekolah.Ucapan terima kasih.Pendahuluan. Industri pertanian memang memberikansumbangan yang semakin perlting dalammeningkatkan pertumbuhann ekonominegara - pertanian merupakan aktivitiyang menguntungkan - harus dimajukan,terutamanya dalam aspek penggunaanteknologi moden - pelbagai pihak perlumemainkan peranan dalam memajukanindustri pertanian.Isi. Memberikan bantuan modal kepada petani- petani dapat membeli peralatan dankeperluan untuk pertanian.. Memberikan bantuan nasihat dan kepakaran- petani akan mendapat pengetahuanatau teknik pertanian yang betul - dapatmengeluarkan hasil yang banyak danbermutu.. Memberikan bantuan dalam pemasaran- petani dapat memasarkan hasil pertaniandengan mudah - dapat pasaran yang lebihluas.. Memberikan insentif melalui penguranganatau pengecualian cukai - petani dapatmenggunakan wang tersebut untukmemajukan pertanian mereka.. Memberikan galakan melalui pertanian ataukempen - menggalakkan petani lebih rajindalam menghasilkan produk perbanian yangberkualiti.Penutup. Kemajuan sektor pertanian amat bermaknabuat kemajuan negara - dapat mengurangkanpengaliran wang ke luar negara melaluipengurangan import makanan.Pendahuluan. Jerebu berpunca dar ipada akt ivi t ipembakaran hutan di negarajiran - masalahini perlu diatasi secbra kerjasama dengannegara jiran.Isi. Kerjasama dalam menggubal undang-undang - selaraskan undang-undang bagiperbuatan yang menyebabkan masalahjerebu - pembakaran terbuka.. Ker jasama dalam penguatkuasaanundang-undang - beker jasama dalammenguatkuasakan undang-undang - buat

  Pernantauan.

 • 8/2/2019 SPM 1103 2006 BM K1 Berjawapan

  5/5

  . Kerjasama dalam menjalankan kempen- jalankan kempen secara besar-besaranmelalui media massa di negara masing-masing.o Kerjasama dalam memadamkan kebakaranhutan - negara-negara jiran hendaklahmembantu negara iran yang lain - bantuananggota pemadam api.. Kerjasama dalam peralatan - beri bantuanperalatan untuk memadam api.Penutupr Sekiranya kerjasama dapat diwujudkan,masalah jerebu dapat ditangani denganmudah- alam sekitar yangbersih darijerebuakan dinikmati bersama-sama.Pendahuluanr Karya sastera mengandungi nilai-nilaimurni yang boleh dijadaikan teladan danpengajaran - nilai-nilai tersebut berupaya. untuk membentuk peribadi yang baik dalamkalangan pembaca.Isi. Nilai tersebut dapat dibentuk secara tidaklangsung melalui pembacaan- peristiwa yang

  mengandungi nilai murni boleh dijadikancontoh dalam kehidupan seharian.o Penerapannilailebih berkesanmelaluikaryasastera berbanding dengan memberikanpendidikan secara langsung - nilai-nilaimurni sukar dipupuk melalui paksaan.. Kanak-kanak lebih suka membaca ceritakanak-kanak - terapkan nilai-nilai murnidalam cerita tersebut.. Manusia lebih suka meniru atau mengikutcontoh - perkara yang baikjadikan teladan- perkara yang buruk jadikan sempadan.. Penghayatan nilai murni lebih berkesanmelalui kesedaran individu - melalui karvayang menyentuh perasaan.Penutupo Banyak faedah yang diperoleh daripadakarya sastera - selain dapat melahirkanbudaya membaca karya sastera juga dapatmemupuk nilai-nilai murni.