SPISAK UDŽBENIKA, PRIRU ČNIKA, ZBIRKI I RADNIH …mon.ks.gov.ba/sites/mon.ks.gov.ba/files/Spisak Udzbenika 2015-2016... · Naida Vidović Dječija knjiga, Sa Geografija/Zemljopis

Embed Size (px)

Citation preview

 • SPISAK UDBENIKA, PRIRUNIKA, ZBIRKI I RADNIH SVESKI KOJI E SE KORISTITI U OSNOVNIM KOLAMA KANTONA

  SARAJEVO U KOLSKOJ 2015/16. GODINI

  kole su grupisane po opinama 1. O.. Hamdija Kreevljakovi, Stari Grad

  I RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  itanka H. Hajdarevi, M. Beirbai, B. Dilberovi

  Radna sveska B. Dilberovi i dr. autori B/H/S jezik i knjievnost

  Slovarica N. ukalo

  Sarajevo Publishing

  Matematika Matematika 1 Boko Jagodi Sarajevo Publishing

  Moja okolina Moja okolina 1 Zinaida Livnjak Sarajevo Publishing

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura 1 S. Ferovi, I. Meki Sarajevo Publishing

  Likovna kultura Likovna kultura 1 Jasna Mujki Sarajevo Publishing

  Vjeronauka Vjeronauka 1 Ibrahim Begovi El-Kalem, Sarajevo

  II RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  BHS jezik i knjievnost itanka 2 M. Beirbai, R. Pilidija, B. Dilberovi

  Sarajevo Publishing

  Matematika Matematika 2 B. Jagodi Sarajevo Publishing

  Moja okolina Moja okolina 2 S. Lugavi, M. Pai Sarajevo Publishing

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura 2 S. Ferovi, I. Meki Sarajevo Publishing

  Likovna kultura Likovna kultura 2 J. Mujki Sarajevo Publishing

  Vjeronauka Vjeronauka 2 Muamer Tinjak El-Kalem, Sarajevo

  III RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  itanka 3 BHS jezik i knjievnost

  Radna sveska Belma Dilberovi Sarajevo Publishing

  English Adventure 1: Pupil's Book Engleski jezik

  Activity Book

  Anne Worrall, Elizabeth Kilbey, Asmir Mei

  Buybook, Sarajevo

  Matematika 3 (udb.) Matematika

  Radna sveska Boko Jagodi Sarajevo Publishing

  Moja okolina Moja okolina 3 Mediha Pai Bosanska knjiga, Sar.

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura 3 Selma Ferovi Sarajevo Publishing

  Likovna kultura Likovna kultura 3 Jasna Mujki Sarajevo Publishing

  Vjeronauka Vjeronauka 3 M. Pleh, M. Tinjak, M. Nezirovac

  El-Kalem, Sarajevo

  IV RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

 • BHS jezik i knjievnost itanka 4 Zehra Hubijar Bosanska rije, Sa

  English Adventure 2: Pupil's Book Engleski jezik

  Activity Book

  Anne Worrall, Elizabeth Kilbey, Asmir Mei

  Buybook, Sarajevo

  Matematika 4 (udbenik) Matematika

  Radna sveska Boko Jagodi Sarajevo Publishing

  Moja okolina Moja okolina 4 Samira Lugavi Bosanska knjiga, Tz

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura 4 Selma Ferovi Sarajevo Publishing

  Likovna kultura Likovna kultura 4 Jasna Mujki Sarajevo Publishing

  Vjeronauka Vjeronauka 4 H. Nitovi, I. Nitovi, M. Valjevac

  El-Kalem, Sarajevo

  V RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  itanka 5 ejla i Jasminka ehabovi BHS jezik i knjievnost

  Na jezik ejla i Jasminkaehabovi

  Vrijeme, Zenica NAM, Tuzla

  English Adventure 3: Pupil's Book

  Activity Book Engleski jezik

  Reader

  Izabella Hearn

  Buybook, Sarajevo

  Matematika 5(udb.) Matematika

  Radna sveska Atija Fako

  Bosanska rije, Sarajevo

  Priroda Priroda 5 Z. Numi, N. Vidovi Bosanska rije, Sa

  Drutvo Drutvo 5 Amina Idrizovi Vrijeme Zenica NAM, Tuzla

  Osnovi tehnike 5 (udbenik)

  Milan Cvijetinovi, Sulejman Ljubovi

  Osnove tehnike

  Radna biljenica E. Korjeni, N. Brajlovi, S. Numi, N. Ahmetovi

  Bosanska rije; Svjetlost, Sarajevo

  Kultura ivljenja Kultura ivljenja za 5. i 6. r Subhija Kapi Bosanska rije, Tuzla

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura 5 Senad Kazi Bosanska knjiga, Tz

  Likovna kultura Likovna kultura 5 Jasna Mujki Sarajevo Publishing

  Vjeronauka Vjeronauka 5 M. Prljaa, N. Halilovi El-Kalem, Sarajevo

  VI RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  itanka 6 Zejir Hasi BHS jezik i knjievnost

  Na jezik Amira i Ismeta Dibri Bosnanska rije, Tuzla

  Challenges 1: Student's Book Engleski jezik

  Workbook

  Harris, Mower, Mei Amanda Maris

  Buybook, Sarajevo

  Njemaki jezik Njemaki jezik 6 Zlata Maglajlija Djeija knjiga; Bosanska rije, Sarajevo

  Arapski jezik Arapski jezik 5 S. Sivro, A.Halilovi Kaligraf, Sarajevo

  Matematika Matematika 6 (udbenik) efket Arslanagi, Dragoljub Miloevi

  Djeija knjiga; Bosanska rije, Sa

  Biologija Biologija 6 Zijad Numi, Bosanska rije;

 • Naida Vidovi Djeija knjiga, Sa

  Geografija/Zemljopis Geografija 6 Nerminka Hadi Svjetlost, Sarajevo

  Historija/Povijest Historija 6 Aida Petkovi, Marina Pocrnja

  Klett, Sarajevo

  Tehnika kultura 6 Tehnika kultura

  Dnevnik rada

  Milan Cvijetinovi, Sulejman Ljubovi

  Bosanska rije; Djeija knjiga, Sarajevo

  Informatika Informatika D. Vili, S. Numi NAM, Tuzla

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura 6 Senad Kazi Bosanska knjiga, Sa

  Likovna kultura Likovna kultura 6 Admir Muji Sarajevo Publishing

  Vjeronauka Vjeronauka 6 E. Grabus, M. Bai El-Kalem, Sarajevo

  VII RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  itanka 7 BHS jezik i knjievnost

  Udbenik Almira Hadihrusti Sarajevo Publishing

  Challenges 2: Student's Book Engleski jezik

  Workbook

  Michael Harris, David Mower, Asmir Mei

  Buybook, Sarajevo

  Njemaki jezik Njemaki jezik 7 Zlata Maglajlija Djeija knjiga; Bosanska rije, Sar.

  Arapski jezik Arapski jezik 6 S. Sivro, A.Halilovi Kaligraf, Sarajevo

  Matematika 7 . Arslanagi, D. Miloevi

  Djeija knjiga; Bosanska rije, Sa Matematika

  Zbirka zadataka za 7. r A. Junuzovi Sarajevo Publishing

  Fizika Fizika 7 Edin ahman, Lejla Rami

  Djeija knjiga; Bosanska rije, Sa

  Biologija Biologija 7 Zijad Numi, Naida Vidovi

  Bosanska rije; Djeija knjiga, Sa

  Geografija/Zemljopis Geografija 7 Nerminka Hadi Svjetlost, Sarajevo

  Historija/Povijest Historija 7 A.Petkovi, M.Pocrnja Klett, Sarajevo

  Tehnika kultura 7 Tehnika kultura

  Dnevnik rada

  Sulejman Ljubovi, Milan Cvijetinovi

  Bosanska rije; Djeija knjiga, Sarajevo

  Informatika Informatika Daliborka Vili, Amela Kazazi

  Vrijeme, Zenica NAM, Tuzla

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura 7 Senad Kazi Bosanska knjiga, Sa

  Likovna kultura Likovna kultura 7 Admir Muji Sarajevo Publishing

  Vjeronauka Vjeronauka 7 . Sulejmanovi, S. Husi El-Kalem, Sarajevo

  VIII RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  itanka 8 BHS jezik i knjievnost

  Udbenik Almira Hadihrusti Sarajevo Publishing

  Challenges 3: Student's Book Engleski jezik

  Workbook

  Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska, Asmir Mei

  Buybook, Sarajevo

 • Njemaki jezik Njemaki jezik 8 Zlata Maglajlija Djeija knjiga; Bosanska rije, Sa

  Arapski jezik Arapski jezik 7 Saudin Sivro, Ahmed Halilovi

  Kaligraf, Sarajevo

  Matematika Matematika 8 . Arslanagi, D. Miloevi

  Djeija knjiga; Bosanska rije, Sa

  Fizika Fizika 8 Z.alaka, S. Karovi Svjetlost, Sarajevo

  Hemija/Kemija Hemija 8 N.Milievi,M. Musi Sarajevo Publishing

  Biologija Biologija 8 Denisa Buljugi Sarajevo Publishing

  Geografija/Zemljopis Geografija 8 S. Kulenovi, D. Dafi Vrijeme, Zenica

  Historija/Povijest Historija 8 Leonard Valenta Bosanska rije; Djeija knjiga, Sa

  Tehnika kultura 8 Tehnika kultura

  Dnevnik rada

  Sakib Selimovi, Elvira Selimovi, Jasmin Selimovi

  Sarajevo Publishing

  Informatika Informatika Daliborka Vili, Suada Numi

  NAM, Tuzla

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura 8 Senad Kazi Bosanska knjiga, Sa

  Likovna kultura Likovna kultura 8 Admir Muji Sarajevo Publishing

  Vjeronauka Vjeronauka 8 E. Grabus, M. Neimarlija, A. Purkovi, M. Zuki

  El-Kalem, Sarajevo

  IX RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  itanka 9 Azra Verlaevi, Vesna Ali

  Vrijeme, Zenica NAM, Tuzla

  BHS jezik i knjievnost

  Udbenik Amira Dibri Djeija knjiga; Bosanska rije, Sa

  Engleski jezik Challenges 4: Student's Book

  A. Mei, M. Harris, A. Sikorzynska, D. Mower

  Buybook, Sarajevo

  Njemaki jezik Njemaki jezik 9 Zlata Maglajlija Djeija knjiga; Bosanska rije, Sa

  Arapski jezik Arapski jezik 8 Saudin Sivro, Ahmed Halilovi

  Kaligraf, Sarajevo

  Matematika Matematika 9 (udbenik)

  efket Arslanagi Djeija knjiga; Bosanska rije, Sa

  Fizika Fizika 9 Hasnija Muratovi, Nada Gabela

  Grafex, Mostar

  Hemija/Kemija Hemija 9 Nataa Milievi Mediha Musi

  Sarajevo Publishing

  Biologija Biologija 9 J. Halilovi, A. Begi Bosanska knjiga, Sa

  Geografija/Zemljopis Geografija 9 Greta upani Nova djeija knjiga, Sarajevo

  Historija/Povijest Historija 9 Izet aboti, Mirza ehaji

  NAM, Tuzla Vrijeme, Zenica

  Tehnika kultura Tehnika kultura 9 . Ahmetovi, S. Numi, Vrijeme, Zenica

 • Dnevnik rada Nahid Kulenovi NAM, Tuzla

  Informatika //// //// ////

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura 9 Refik Hodi Vrijeme, Ze.,NAM, Tuzla

  Likovna kultura Likovna kultura 9 Jasna Mujki Sarajevo Publishing

  Vjeronauka Vjeronauka 9 E. Grabus, M. Neimarlija, A. Purkovi, M. Zuki

  El-Kalem, Sarajevo

  2. O.. ejh Muhamedef. Hadijamakovi, Stari Grad

  I RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  BHS jezik i knjievnost

  Matalica 1 i 2 Zehra Hubijar Djeija knjiga Bosanska rije Sar.

  Matematika

  Matematika za prvi razred-radni udbenik

  Boko Jagodi Sarajevo Publishing

  Sarajevo

  Moja okolina Moja okolina za 1. razred Ibro Nitovi Hazema Nitovi Adisa Bijedi

  Djeija knjiga Bosanska rije Sar.

  Muzika kultura Muzika kultura Selma Ferovi, Indira

  Meki Sarajevo Publishing

  Likovna kultura Likovna kultura Jasna Mujki Sarajevo Publishing

  Vjeronauka Vjeronauka Ibrahim Begovi El Kalem Sarajevo

  II RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  BHS jezik i knjievnost itanka Leptir i cvijet Zehra Hubijar Tugra Sarajevo

  Matematika Matematika udbenik i radna sveska

  Boko Jagodi Sarajevo Publishing

  Sarajevo

  Moja okolina Moja okolina udbenik Ibro i Hazema Nitovi Bosanska rije Tuzla

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura udbenik Selma Ferovi, Indira

  Meki Sarajevo Publishing S

  Likovna kultura

  Vjeronauka Vjeronauka Muamer Tinjak El Kalem Sarajevo

  III RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  BHS jezik i knjievnost itanka Zehra Hubijar Bosanska rije Sar.

  Engleski jezik English Adventure 1 udbenik i radna sveska

  Anne Worrall, Elizabeth Kilbey, Asmir Mei

  Buybook

  Matematika 3 (udb.) Matematika

  Radna sveska Boko Jagodi Sarajevo Publishing

  Moja okolina Moja okolina 3 Mediha Pai Bosanska knjiga, Sar.

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura 3 S. Ferovi, I. Meki Sarajevo Publishing

  Likovna kultura

  Vjeronauka Vjeronauka 3 M. Pleh, M. Tinjak, M. Nezirovac

  El-Kalem, Sarajevo

  IV RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

 • BHS jezik i knjievnost itanka 4 Zehra Hubijar Bosanska rije, Sa

  English Adventure 2: Pupil's Book Engleski jezik

  Activity Book

  Anne Worrall, Elizabeth Kilbey, Asmir Mei

  Buybook, Sarajevo

  Matematika 4 (udbenik) Matematika

  Radna sveska

  Boko Jagodi Sarajevo Publishing

  Moja okolina Moja okolina 4 Samira Lugavi Bosanska knjiga, Tz

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura 4 Selma Ferovi Sarajevo Publishing

  Likovna kultura

  Vjeronauka Vjeronauka 4 H. Nitovi, I. Nitovi, M. Valjevac

  El-Kalem, Sarajevo

  V RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  BHS jezik i knjievnost itanka ejla i Jasminka ehabovi Vrijeme, Zenica NAM, Tuzla

  Engleski jezik Englesaki jezik udbenik i radna sveska

  Stella Maidment Loren Roberts

  ahinpai Sarajevo

  Matematika Matematika udbenik armen Hamidovi

  Vildana Mujaki Dijana Kovaevi

  Nam Tuzla/Vrijeme Zenica

  Priroda Priroda 5 Z. Numi, N. Vidovi Bosanska rije, Sa

  Drutvo Drutvo 5 Amina Idrizovi NAM, Tuzla

  Osnove tehnike Osnovi tehnike 5 (udbenik)

  Milan Cvijetinovi, Sulejman Ljubovi

  Bosanska rije; Svjetlost, Sarajevo

  Kultura ivljenja Kultura ivljenja Subhija Kapi Bosanska rije, Tuzla

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura udbenik Esad uman Sarajevo Publishing Sarajevo

  Likovna kultura

  Vjeronauka Vjeronauka Mustafa Prljaa, El-Kalem, Sarajevo

  VI RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  BHS jezik i knjievnost itanka-udbenik Na

  jezik za 6. Razred-udbenik

  Zejir Hasi Bosanska rije Tuzla

  Engleski jezik CHALLENGES 1 Michael Harris, David Mower i Asmir Mei

  Buybook Sarajevo

  Njemaki jezik Njemaki jezik 6 Zlata Maglajlija Djeija knjiga; Bosanska rije, Sarajevo

  Matematika Matematika udbenik za 6. razred

  Edin Galijatovi i Robert Onodi

  Bosanska rije Tuzla

 • Biologija BIOLOGIJA 6. M. BAI

  Geografija/Zemljopis Geografija za 6. razred - udbenik

  Enisa Kulain Bosanska rije Tuzla

  Historija/Povijest HISTORIJA 6.

  A.PETKOVI i M. POCRNJA

  Tehnika kultura Tehnika kultura-

  udbenik 6. i Dnevnik rada

  Milan Cvijetinovi, Sulejma Ljubovi

  Informatika Informatika Lejla Dizdarevi Sarajevo Publishing Sarajevo

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura 6. Refik Hodi

  Likovna kultura LIKOVNA KULTURA 6 B.JOKI

  Vjeronauka VJERONAUKA 6. E.GRABUS, M.BAI

  VII RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  itanka 7 BHS jezik i knjievnost

  Udbenik Almira Hadihrusti Sarajevo Publishing

  Engleski jezik CHALLENGES 2 Asmir Mei Michael Harris, David Mower i

  Buybook Sarajevo

  Njemaki jezik Njemaki jezik za 7. razred udbenik

  Zlata Maglajlija Djeija knjiga Sarajevo

  Matematika Matematika udbenik za 7. razred

  Atija Fako Bosanska rije Tuzla

  Fizika Fizika-udbenik za 7. razred

  Nada Gabela i Hasnija Muratovi

  Grafex, Mostar

  Biologija BIOLOGIJA 7. E. HASKOVI

  Geografija/Zemljopis GEOGRAFIJA 7. E. KULAIN

  Historija/Povijest Historija-udbenik za 7. razred

  Azerina Muminovi I Safer Muminovi

  Tehnika kultura TEHNIKI ODGOJ 7. i

  DNEVNIK RADA SAKIB I ELVIRA SELIMOVI

  Informatika Informatika Lejla Dizdarevi Sarajevo Publishing Sarajevo

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura 7. Refik Hodi

  Likovna kultura LIKOVNA KULTURA 7. M. BRKI

  Vjeronauka VJERONAUKA-7

  S. Husi, . Sulejmanovi

  VIII RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  itanka 8 Azra Verlaevi i Vesna Ali BHS jezik i knjievnot

  Bosanski jezik za 8. udb.

  Almira Hadihrusti

  Engleski jezik CHALLENGES 3 Patricia Mugglestone

 • Njemaki jezik Njemaki jezik za 8. Razred udbenik

  Zlata Maglajlija

  Matematika Matematika udbenik Aleksandra Junuzovi

  Historija/Povijest HISTORIJA 8. AZERINA i SAFER MUMINOVI

  Geografija/Zemljopis Geografija za 8. razred Enisa Kulain

  Biologija BIOLOGIJA 8. S. AHMI, S. OAJEVI, A. LJIVAR, S. BIJELI i M. KURTOVI

  Fizika Fizika udbenik za 8. Drago Tomi

  Hemija/Kemija Hemija 8 N.Milievi,M. Musi

  Tehnika kultura TEHNIKA KULTURA 8. i DNEVNIK RADA

  E. KORJENI, N. BRAJLOVI i S. ARAPI

  Hemija Hemija udbenik za 8. Nataa Milievi i Mediha Musi

  Informatika Informatika Vili/Kazazi

  Muzika/Glazbena kul Muzika kultura 8. Refik Hodi

  Likovna kultura LIKOVNA KULTURA 8. I. JARANOVI

  Vjeronauka VJERONAUKA 8. GRABUS E.

  IX RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  BHS jezik i knjievnot itanka za 9. raz.

  Na jezik za 9. Azra Velaevi i Vesna Ali

  Amira Dibri

  Engleski jezik CHALLENGES 4 M. Harris, A. Mei, A. Sikorzynska, D.

  Mower

  Njemaki jezik Njemaki-udb. za 9. razred Zlata Maglajlija

  Matematika Matematika-udb. za 9. razr. efket Arslanagi

  Historija Historija-udbenik za 9. razred Izet aboti i Mirza ehaji

  Geografija Geografija-udb. za 9. razred Greta upani

  Biologija Biologija-udbenik za 9. razred Amela Begi i Jasminka Halilovi

  Hemija Hemija-udbenik za 9. razred Nataa Milievi i Mediha Musi

  Fizika Fizika-udbenik za 9. razred dr. Neda Gabela i dr. Hasnija Muratovi

  Tehnika kultura

  Tehnika kultura 9 i dnevnik rada

  AHMETOVI, NUMI, KULENOVI

  Likovna kultura Likovna kultura 9. Jasna Mujki

  Muzika kultura Muzika kultura 9. Refik Hodi

  Informatika Informatika Vili/Kazazi

  Vjeronauka VJERONAUKA 9- GRABUS,NEIMARLIJA,PURKOVI,ZUBOVI

  3. O.. Vrhbosna, Stari Grad I RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

 • BHS jezik i knjievnost Matalica I i II Zehra Hubijar Bosanska rije Djeija knjiga

  Matematika Matematika - udbenik Eldina Dizdar Bosanska knjiga

  Moja okolina Moja okolina - udbenik Zinaida Livnjaka Sarajevo publishing

  Muzika/Glazbena kultura Muzika/glazbena kultura udbenik

  Selma Ferovi, Indira Meki Sarajevo publishing

  Likovna kultura Likovna kultura Jasna Mujki

  Sarajevo publishing El

  Vjeronauka Vjeronauka Kalem

  II RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  BHS jezik i knjievnost itanka Zehra Hubjar Tugra

  Matematika Matematika -udbenik Boko Jagodi Sapublisching

  Moja okolina Moja okolina - udbenik Zinaida Livnjak Sapublisching

  Muzika/Glazbena kultura Muzika/glazbena kultura udbenik S.Ferovi i Indira Meki Sapublisching

  Likovna kultura Likovna kultura Jasna Mujki Sapublisching

  Vjeronauka Vjeronauka El Kalem

  III RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  BHS jezik i knjievnost itanka" ubor radosti " Zehra Hubjar

  Bosanska rije Sarajevo

  Engleski jezik Family and Friends 1, Class Book & Activity Book Naomi Simmons

  Matematika Matematika -udbenik Boko Jagodi Sarajevo Publishing

  Moja okolina Moja okolina - udbenik sa radnim listovima

  Z.Numi. E.Osmandikovi

  Bosanska rije Sarajevo

  Muzika/Glazbena kultura Muzika/glazbena kultura udbenik S.Ferovi Sarajevo Publishing

  Likovna kultura

  Vjeronauka Vjeronauka El Kalem

  IV RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  BHS jezik i knjievnost Boja sree itanka Bosanski jezik - udbenik

  Z.Hubijar Azra Verlaevi, Vesna Ali

  Bosanska Rije Bosanska knjiga Tuzla

  Engleski jezik Happy Street 1, Class Book & Activity Book

  Stella Maidment & Lorena Roberts Oxford University Press

  Matematika Matematika B.Jagodi S Publishing

  Moja okolina Moja okolina-udbenik

  Sabaheta Bijedi. Zinaida Livnjak S Publishing

  Muzika/Glazbena kultura Muzika/glazbena kultura udbenik Selma Ferovi S Publishing

  Likovna kultura Likovna kultura Jasna Mujki S Publishing

 • Vjeronauka Vjeronauka El Kalem

  V RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  itanka Almira Hadihrusti Klett BHS jezik i knjievnost Na jezik

  Z.Zeki, .Ivankovi, M.Danko

  Bosanska rije

  Engleski jezik Happy Street 2, Class Book & Activity Book

  Stella Maidment & Lorena Roberts Oxford University Press

  Matematika Matematika Atija Fako

  Priroda Priroda

  Vildana Mujki, Dijana Kovaevi, ermen Hamidovi Tuzla

  Drutvo Drutvo Enisa Kulain Vrijeme

  Osnove tehnike Osnovi tehnike

  Cvijetinovi Milan, Sulejman Ljubovi

  Bosanska rije, Svjetlost

  Kultura ivljenja Kultura ivljenja Subhija Kapi Svjetlost

  Muzika/Glazbena kultura Muzika/glazbena kultura udbenik

  Esad uman Sarajevo Publishing

  Likovna kultura

  Jasna Mujki

  Sarajevo Publishing Likovna kultura

  Radni udbenik Admir Mujki Sarajevo publishing

  Vjeronauka Vjeronauka

  Mustafa Prljaa, Nezir Halilovi

  El- Kalem

  VI RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  itanka za VI razred Zejir Hasi BHS jezik i knjievnost

  Na jezik Amira, Ismeta Dibri Sa, Publishing Bosanska rije Tuzla

  Engleski jezik Challenges 1, Student's Book & Workbook Michael Harris Pearson Longman

  Njemaki jezik Njemaki jezik/ .2 strani jezik / Zlata Maglajlija Bosanska rije

  Arapski jezik Arapski jezik 5 S.Sivro - A.Halilovi Kaligraf

  Matematika Matematika za VI razred

  efket Arslanagi, Dragoljub Miloevi

  Bosanska rije Sarajevo

  Biologija Biologija za VI razred Zijad Numi Bosanska rije Djeija knjiga

  Geografija/Zemljopis Geografija za VI razred

  Nerminka Hadi, Izeta Tumbul

  Historija/Povijest Historija za VI razred Izet aboti, Mirza ehaji NAM Tuzla

  Tehnika kultura za VI Milan C. Sulejman Lj. Bosanska rije Tehnika kultura

  Dnevnik rada Milan C. Sulejman Lj. Bosanska rije

  Informatika Informatika za VI razred Suada Numi Bosanska rije

  Likovna kultura Radni udbenik Likovna kultura Admir Mujki Sarajevo publishing

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura Refik Hodi

  Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  Vjeronauka Vjeronauka

  El Kalem

 • VII RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  itanka za VII razred BHS jezik i knjievnost Na jezik Amira Hadihrusti

  Sarajevo Publishing

  Engleski jezik Challenges 2, Student's Book & Workbook Michael Harris Pearson Longman

  Njemaki jezik Njemaki jezik/ .2 strani jezik / Zlata Maglajlija Bosanska rije

  Arapski jezik Arapski jezik 6 S.Sivro - A.Halilovi Kaligraf Matematika Matematika za VII razred Aleksandra Junuzovi Sarajevo publishung

  Fizika Fizika za VII razred Lejla Rami,Edin ahman Bosanska rije Sarajevo

  Biologija Biologija za VII razred Zijad Numi

  Djeija knjiga Bosanska rije

  Geografija/Zemljopis Geografija za VII

  Nerminka Hadi, Izeta Tumbul Almira Hadihrusti Sarajevo Publishing

  Historija/Povijest Historija - povijest za VII razred

  Azerina Muminovi i Safer Muminovi Svjetlost

  Tehnika kultura za VII razred Tehnika kultura

  Dnevnik rada Milan C., Sulejman Lj.

  Bosanska rije

  Informatika

  Informatika za 7. devetogodinje

  Amila Sari, Aleksandra Marini Bosanska knjiga

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura Refik Hodi

  Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  Likovna kultura Radni udbenik-Likovna kultura Admir Mujki Sarajevo publishing

  Vjeronauka Vjeronauka El Kalem

  VIII RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  itanka za VIII razred BHS jezik i knjievnost Na jezik

  Almira Hadihrusti

  Sarajevo Publishing

  Engleski jezik Challenges 3, Student's Book & Workbook, Michael Harris Workbook, Michael Harris (9) Pearson Longman

  Njemaki jezik Njemaki jezik/ .2 strani jezik / Zlata Maglajlija Bosanska rije

  Arapski jezik Arapski jezik 7 S.Sivro - A.Halilovi Kaligraf

  Matematika Matematika za VIII razred Aleksandra Junuzovi Sarajevo publishing

  Fizika Fizika za VIII razred Zinka alaka, Sanela Karovi Svjetlost

  Hemija/Kemija Hemija za VIII razred Nataa Milievi, Sikiri Sarajevo publishing

  Biologija Biologija za VIII razred Zijad Numi, Naida Vidovi

  Bosanska rije Sarajevo

  Geografija/Zemljopis Geografija za VIII razred

  Enisa Kulain Bosanska knjiga

  Historija/Povijest Historija

  Edis Derviagi,Hadija Hadiabdi

  Bosanska knjiga

 • Tehnika kultura za VIII razred Tehnika kultura Dnevnik rada

  Milan C. Sulejman Lj

  Bosanska rije

  Informatika Informatika za VIII razred Suada Numi Bosanska rije

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura Dijana Mro, Naa Pejak Svjetlost Sarajevo

  Likovna kultura Radni udbenik Likovna kultura Admir Mujki Sarajevo publishing

  Vjeronauka Vjeronauka El Kalem

  IX RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  itanka za IX razred Azra Verlaevi Vesna Ali Vrijeme Zenica Nam Tuzla BHS jezik i knjievnost

  Na jezik Amira ibiri Bosanska rije

  Engleski jezik Challenges 3, Student's Book & Workbook, Michael Harris Workbook, Michael Harris (9) Pearson Longman

  Njemaki jezik Njemaki jezik/ .2 strani jezik /za IX razred Zlata Maglajlija

  Bosanska rije Djeija knjiga

  Arapski jezik

  Matematika Matematika za IX razred efket Arslanagi

  Bosanska rije Djeija knjiga

  Fizika Fizika za IX razred

  Nada Gabela, Hasnija Muratovi Grafex Mostar

  Hemija/Kemija Hemija za IX razred

  Nataa Milievi, Mediha Musi Sarajevo publishing

  Biologija Biologija za IX razred J.H.Halilovi, Amela Begi Bosanska knjiga

  Geografija/Zemljopis Geografija za IX razred Greta upani Sarajevo Publishing

  Historija/Povijest Historija Izet aboti, Mirza ehaji

  Nam Tuzla, Vrijeme Zenica

  Tehnika kultura za IX razred Tehnika kultura

  amil Ahmetovi, Suada Numi, Nahid Kulenovi

  Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  Informatika

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura Refik Hodi

  Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  Likovna kultura Radni udbenik Likovna kultura Jasna Mujki Sarajevo publishing

  Vjeronauka Vjeronauka E. Grabus, M.Neimarlija. El Kalem

  4. O.. Edhem Mulabdi, Stari Grad

  I RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  BHS jezik i knjievnost Matalica I i II - udbenik

  Zehra Hubijar Bosanska rije Sarajevo

 • Matematika Matematika - udbenik Boko Jagodi Sarajevo Publishing Sarajevo

  Moja okolina Moja okolina - udbenik Zinaida Livnjak Sarajevo Publishing Sarajevo

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura udbenik

  Selma Ferovi, Indira Meki

  Sarajevo Publishing Sarajevo

  Likovna kultura Vjeronauka - udbenik Ibrahim Begovi El-Kalem Sarajevo

  Vjeronauka

  II RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  itanka - udbenik BHS jezik i knjievnost

  itanka - Nastavni list

  Mirsad Beirbai, Rasema Pelidija, Belma Dilberovi

  Sarajevo Publishing Sarajevo

  Matematika - udbenik Matematika - Radna

  sveska Boko Jagodi

  Sarajevo Publishing Sarajev

  Moja okolina Moja okolina udbenik + Radna sveska

  Sabaheta Bijedi, Zinaida Livnjak

  Sarajevo Publishing Sarajevo

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura - udbenik

  Selma Ferovi, Indira Meki

  Sarajevo Publishing Sarajevo

  Likovna kultura

  Vjeronauka Vjeronauka - udbenik Muamer Tinjak El- Kalem Sarajevo

  III RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  itanka - ubor radosti BHS jezik i knjievnost itanka - Nastavni list

  itam, znam i stvaram Zehra Hubijar

  Djeija knjiga i Bosanska rije Sarajevo

  Engleski jezik Engleski jezik - Family and friends 1 + Engleski jezik-Radni list

  Naomi Simmons ahinpai TKD (OUP)

  Matematika Matematika udbenik + Matematika- Radna sveska

  Boko Jagodi Sarajevo Publishing Sarajevo

  Moja okolina Moja okolina - udbenik + Moja okolina - Radna sveska

  Sabaheta Bijedi, Zinaida Livnjak

  Sarajevo Publishing Sarajevo

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura - udbenik

  Selma Ferovi i Indira Meki

  Sarajevo Publishing Sarajevo

  Likovna kultura

  Vjeronauka Vjeronauka - udbenik Mina Pleh, Muamer Tinjak i Melika Nezirovac

  El-Kalem Sarajevo

  IV RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  BHS jezik i knjievnost itanka Boja sree+ Boja sree - Nastavni list

  Zehra Hubijar Bosanska rije Sarajevo

 • Engleski jezik Happy street Engleski jezik Engleski jezik - Radni list

  Stella Maidment ahinpai TKD (OUP)

  Matematika - udbenik Matematika Matematika - Radna

  sveska

  Boko Jagodi Sarajevo Publishing Sarajevo

  Moja okolina Moja okolina udbenik + radna sveska

  Sabaheta Bijedi i Zinaida Livnjak

  Sarajevo Publishing Sarajevo

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura - udbenik

  Selma Ferovi Sarajevo Publishing Sarajevo

  Likovna kultura Likovna kultura - udbenik

  Jasna Mujki Sarajevo Publishing Sarajevo

  Vjeronauka Vjeronauka - udbenik Hazema Nitovi, Ibro Nitovi i Mensur Valjevac

  EL- Kalem Sarajevo

  V RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  itanka Almira Hadihrusti Bosanska rije Tuzla BHS jezik i knjievnost

  Na jezik - udbenik ejla ehabovi,

  Jasminka ehabovi Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  Engleski jezik - Dip In (5)

  Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi

  Sarajevo Publishing Sarajevo Engleski jezik

  Engleski jezik - Radni list

  Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi

  Sarajevo Publishing Sarajevo

  Matematika Matematika - udbenik Vildana Mujaki, Dijana Kovaevi, armen Hamidovi

  Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  Priroda Priroda - udbenik Vildana Mujaki, Dijana Kovaevi, armen Hamidovi

  Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  Drutvo Drutvo - udbenik Amira Idrizovi Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  Osnove tehnike - udbenik

  Milan Cvijetinovi, Sulejman Ljubovi

  Osnove tehnike Osnove tehnike - Dnevnik rada

  Eref Korjeni, Suada Numi, Nusret Ahmetovi, Nijaz Brajlovi

  Bosanska rije Sarajevo Svjetlost Sarajevo

  Kultura ivljenja Kultura ivljenja - udbenik

  Tatjana Neidhardt, Zijad Numi

  Bosanska rije Sarajevo

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura - udbenik

  Refik Hodi Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  Likovna kultura Likovna kultura - udbenik

  Jasna Mujki Sarajevo Publishing Sarajevo

  Vjeronauka Vjeronauka - udbenik Mustafa Prljaa, Nezir Halilovi

  El-Kalem Sarajevo

  VI RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

 • Bosanski jezik - itanka Zejir Hasi BHS jezik i knjievnost

  Na jezik - udbenik Amira Dibri, Ismeta Dibri

  Bosanska rije Tuzla

  Engleski jezik - Dip In (6)

  Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi Engleski jezik

  Engleski jezik - Rani list Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi

  Sarajevo Publishing

  Sarajevo

  Njemaki jezik Njemaki jezik udb. + radna sveska

  Zlata Maglajlija Bosanska rije i Djeija knjiga Sarajevo

  Arapski jezik

  Matematika Matematika - udbenik Edin Galijatovi, Robert Onodi

  Bosanska rije Tuzla

  Biologija Biologija - udbenik Amela Begi, Jasminka Hadihalilovi i Rasima Tupkui

  Bosanska knjiga Sarajevo

  Geografija/Zemljopis Geografija - udbenik Izeta Tumbul i Nerminka Hadi

  Svjetlost Sarajevo

  Historija/Povijest Historija - udbenik Edis Derviagi, Hadija Hadziabdi

  Bosanska knjigaSarajevo

  Tehnika kultura - udbenik

  Esed Kari Tehnika kultura

  Tehnika kultura - Dnevnik rada

  Esed Kari

  Bosanska rije Tuzla

  Informatika Informatika - udbenik Suada Numi i Daliborka Vili

  Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura - udbenik

  Senad Kazi Bosanska knjiga Sarajevo

  Likovna kultura Likovna kultura - udbenik

  Admir Mujki Sarajevo Publishing Sarajevo

  Vjeronauka Vjeronauka - udbenik Emina Grabus i Muamera Bai

  El-Kalem Sarajevo

  VII RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  itanka - Svezame, otvori se

  Grupa autora NIK Sezam Sarajevo BHS jezik i knjievnost

  Bosanski jezik Elvira emalovi i Edita Kevro

  Bosanska rije Tuzla

  Engleski jezik - Way to go (7) Engleski jezik Engleski jezik - Radni list

  Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi

  Sarajevo Publishing Sarajevo

  Njemaki jezik Njemaki jezik udb. + radna sveska

  Zlata Maglajlija Bosanska rije i Djeija knjiga Sarajevo

  Arapski jezik

  Matematika Matematika - udbenik efket Arslanagi, Dragoljub Miloevi

  Bosanska rije i Djeija knjiga Sar.

  Fizika Fizika - udbenik Hasnija Muratovi, Nada Gabela

  Grafex d.o.o. Mostar

 • Biologija Biologija - udbenik Amela Begi, Jasminka Hadihalilovi i Rasima Tupkui

  Bosanska knjiga Sarajevo

  Geografija/Zemljopis Geografija - udbenik Greta upani Nova djeija knjiga Sarajevo

  Historija/Povijest Historija - udbenik Azemina Muminovi

  ili Asmir Hasei

  Svjetlost Sarajevo Publishing Sarajevo

  Tehnika kultura - udbenik Tehnika kultura Tehnika kultura - Dnevnik rada

  Refik Hadi Bosanska knjiga Sarajevo

  Informatika Informatika udbenik (za VI razred)

  Suada Numi i Daliborka Vili

  Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura - udbenik

  Refik Hodi Nam Tuzla i Vrijeme Zenica

  Likovna kultura Likovna kultura - udbenik

  Admir Mujki Sarajevo Publishing Sarajevo

  Vjeronauka Vjeronauka - udbenik efko Sulejmanovi i Safija Husi

  El-Kalem Sarajevo

  VIII RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  Bosanski jezik - itanka A.H. Duboanin, Ljiljana Miti Rori

  Bosanska rije Tuzla BHS jezik i knjievnost

  Na jezik Zdravka Zeki Bosanska rije Sarajevo

  Engleski jezik - Project (4) Engleski jezik Engleski jezik - Radni list

  Tom Hutchinson ahinpai TKD (OUP)

  Njemaki jezik Njemaki jezik udb. + radna sveska

  Zlata Maglajlija Bosanska rije Djeija knjiga Sar.

  Arapski jezik

  Matematika Matematika - udbenik efket Arslanagi, Arif Zoli, Dragoljub Miloevi

  Bosanska rije i Djeija knjiga Sar.

  Fizika - udbenik Fizika Fizika - Zbirka zadataka

  Fahreta Sijeri Sarajevo Publishing Sarajevo

  Hemija/Kemija Hemija - udbenik Nataa Milievi i Mediha Musi

  Sarajevo Publishing Sarajevo

  Biologija Biologija - udbenik Amela Begi, Jasminka Hadihalilovi

  Bosanska knjiga Sarajevo

  Geografija/Zemljopis Geografija - udbenik Greta upani Nova djeija knjiga Sarajevo

  Historija/Povijest Historija - udbenik

  A.Bajramovi, F. Midi, E. Ahmetaevi, A. Hadiabdi, A. Klepo ili Asmir Hasei

  Vrijeme Sarajevo Sarajevo Publishing Sarajevo

  Tehnika kultura Tehnika kultura -udbenik

  Sakib Selimovi, Elvira Selimovi, Jasmin

  Sarajevo Publishing Sarajevo

 • Tehnika kultura- Dnevnik rada

  Smajlovi

  Informatika Informatika - udbenik Daliborka Vili i Amela Kazazovi

  Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura - udbenik

  Dijana Mro, Naa Pejak

  Svjetlost Sarajevo

  Likovna kultura Likovna kultura - udbenik

  eljko Filipovi Svjetlost Sarajevo

  Vjeronauka Vjeronauka - udbenik Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purkovi i Melisa Zuki

  El-Kalem Sarajevo

  IX RAZRED

  PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  itanka Azra Verlaevi i Vesna Ali

  Vrijeme Zenica, Nam Tuzla BHS jezik i knjievnost

  Na jezik - udbenik Amira Dibri Djeija knjiga i Bosanska rije Sar.

  Engleski jezik Engleski jezik - Challenges 4-student's book + radni list

  Rod Fricker, Michael Harris

  Buybook Sarajevo Pearson-Longman

  Njemaki jezik Njemaki jezik - udb. + radni list

  Zlata Maglajlija Djeija knjiga, Bosanska rije Sar.

  Arapski jezik

  Matematika Matematika - udbenik efket Arslanagi Djeija knjiga Sarajevo

  Fizika - udbenik Nada Gabela i Hasnija Muratovi

  Grafex d.o.o. Mostar Fizika

  Fizika Zbirka zadataka

  Nada Gabela i Hasnija Muratovi

  Grafex d.o.o. Mostar

  Hemija/Kemija Hemija - udbenik Nataa Milievi i Mediha Musi

  Sarajevo Publishing Sarajevo

  Biologija Biologija - udbenik Amela Begi i Jasminka Halilovi

  Bosanska knjiga Sarajevo

  Geografija/Zemljopis Geografija - udbenik Greta upani Nova djeija knjiga Sarajevo

  Historija/Povijest Historija - udbenik Izet aboti Nam Tuzla

  Tehnika kultura - udbenik Tehnika kultura Dnevnik rada

  amil Ahmetovi,Suada Numi i Nahid Kulenovi

  Nam Tuzla, Vrijeme Zenica

  Informatika Informatika udbenik (za VIII razred)

  Daliborka Vili i Amela Kazazovi

  Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura - udbenik

  Refik Hodi Nam Tuzla, Vrijeme Zenica

  Likovna kultura Likovna kultura udb. eljko Filipovi Svjetlost Sarajevo

  Vjeronauka Vjeronauka - udbenik Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Almedina Burkovi, Melisa Zuki

  El-Kalem Sarajevo

 • 5. JU O Saburina, Stari Grad

  1. RAZRED

  1. POETNICA Tunovi, Kurtagi "Svjetlost Sarajevo

  2. Matematika - udbenik Eldina Dizdar "Bosanska knjiga" Sarajevo

  3. Moja okolina - udbenik Zinaida Livnjak "Sarajevo Publishing" Sarajevo

  4. Muzika kultura - udbenik S. Ferovi, I. Meki "Sarajevo Publishing" Sarajevo

  5. Likovna kultura - udbenik Jasna Mujki "Sarajevo Publishing" Sarajevo

  6 Vjeronauka I.Begovi /

  2. RAZRED

  1. ITANKA Zehra Hubijar "Svjetlost Sarajevo

  2. Matematika - udbenik Boko Jagodi "Sarajevo Publishing" Sarajevo

  3. Moja okolina - udbenik Pai, Lugavi "Bosanska knjiga" Sarajevo

  4. Likovna Kultura Mujki "Sarajevo Publishing" Sarajevo

  5. Muzika kultura - udbenik S. Ferovi, I. Meki "Sarajevo Publishing" Sarajevo

  6 Vjeronauka M.Tinjak /

  3. RAZRED

  1. itanka udbenik H. Nitovi, I. Nitovi "Djeija knjiga" Sarajevo "Bosanska rije" Sarajevo

  2. Matematika - udbenik Boko Jagodi "Sarajevo Publishing" Sarajevo

  3. Moja okolina - udbenik Zinaida Livnjak "Sarajevo Publishing" Sarajevo

  4. Muzika kultura - udbenik S. Ferovi, I. Meki "Sarajevo Publishing" Sarajevo

  5. Engleski jezik Family and friends Buybook Sarajevo

  6 Vjeronauka Mina Pleh i dr /

  4. RAZRED

  1. itanka udbenik H.Nitovi, I.Nitovi Djeija knjiga Sarajevo "Bosanska rije" Sarajevo

  2. Matematika - udbenik Boko Jagodi "Sarajevo Publishing" Sarajevo

  3. Matematika - Radna sveska Boko Jagodi "Sarajevo Publishing" Sarajevo

  4. Moja okolina - udbenik Samira Lugavi "Bosanska knjiga" Sarajevo

  5. Muzika kultura - udbenik S. Ferovi "Sarajevo Publishing" Sarajevo

  6. Likovna kultura - udbenik Jasna Mujki "Sarajevo Publishing" Sarajevo

  7 Engleski jezik Happy street 1 Buybook Sarajevo

  8. Vjeronauka Nitovi, Nitovi, Valjevac /

  V RAZRED

  UDBENIK AUTOR IZDAVA

  ITANKA A. Hadihrusti Klett Sarajevo

  Na jezik Zeki, Danko, Ivankovi "Bosanska rije" Sarajevo

  MATEMATIKA ATIJA FAKO "Bosanska rije" Sarajevo

  MATEMATIKA-radna sveska ATIJA FAKO "Bosanska rije" Sarajevo

  PRIRODA Z. NUMI N. VIDOVI "Bosanska rije" Sarajevo

  MUZIKA KULTURA E.UMAN /

  LIKOVNA KULTURA J. MUJKI /

  VJERONAUKA PRLJAA HALILOVI /

  HAPPY STREET 2+ i radna sveska) Stella M. i Loren R. Buybook Sarajevo

  KULTURA IVLJENJA T. NEIDHARDT Z. NUMI /

  OSNOVE TEHNIKE + dnevnik rada) M. CVIJETANOVI i S. LJUBOVI. /

  DRUTVO A.VIDOVI NAM Tuzla

  Vjeronauka M.Prljaa i N.Halilovi /

 • BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST ESTI RAZRED ITANKA A.HADIHRUSTI NA JEZIK A.DIBRI i I. DIBRI SEDMI RAZRED ITANKA A. VERLAEVI, V. ALI NA JEZIK A. VERLAEVI, V. ALI OSMI RAZRED ITANKA A. HADIHRUSTI NA JEZIK A. HADIHRUSTI DEVETI RAZRED ITANKA A. VERLAEVI, V. ALI NA JEZIK A. DIBRI

  ENGLESKI JEZIK ESTI RAZRED PROJECT 2 ( udbenik i radna sveska ) ahinpai, ( autori: TOM HUTCHINSON I AMILA ISLAMOVI ) THIRD EDITION ( 2009 ) SEDMI RAZRED PROJECT 3( udbenik i radna sveska ) ahinpai, TOM HUTCHINSON OSMI RAZRED PROJECT 4. ( udbenik i radna sveska ) ahinpai, TOM HUTCHINSON DEVETI RAZRED ENGLESKI JEZIK prvi strani jezik Chalelenges 4- Buybook ENGLESKI JEZIK Chalelenges 4- radna sveska- Buybook

  NJEMAKI JEZIK ESTI RAZRED NJEMAKI JEZIK (drugi strani jezik) 6. Z. MAGLAJLIJA + RADNA SVESKA SEDMI RAZRED NJEMAKI JEZIK (drugi strani jezik) 7 Z. MAGLAJLIJA OSMI RAZRED NJEMAKI JEZIK (drugi strani jezik) 8. Z. MAGLAJLIJA + RADNA SVESKA DEVETI RAZRED NJEMAKI JEZIK (drugi strani jezik) 9. Z. MAGLAJLIJA + RADNA SVESKA

  MATEMATIKA ESTI RAZRED MATEMATIKA 6. E.GALIJATOVI I R.ONODI SEDMI RAZRED MATEMATIKA 7. sa ZBIRKA ZADATAKA A. JUNUZOVI OSMI RAZRED MATEMATIKA 8.- sa ZBIRKA ZADATAKA A. JUNUZOVI DEVETI RAZRED MATEMATIKA 9.- EFKET ARSLANAGI

  FIZIKA SEDMI RAZRED FIZIKA VII E. AHMAN i L. RAMI OSMI RAZRED FIZIKA -8 Z. ALAKA i S. KAROVI DEVETI RAZRED FIZIKA -9- Gabela, Muratovi

  INFORMATIKA ESTI RAZRED INFORMATIKA 6 D. VILI, S. NUMI SEDMI RAZRED INFORMATIKA 7 D. VILI , A. KAZAZI OSMI RAZRED i DEVETI RAZRED

 • INFORMATIKA 7 S. NUMI

  TEHNIKI ODGOJ ESTI RAZRED TEHNIKA KULTURA 6. i DNEVNIK RADA M. CJETINOVI i S. LJUBOVI SEDMI RAZRED TEHNIKI ODGOJ 7. i DNEVNIK RADA - SAKIB I ELVIRA SELIMOVI OSMI RAZRED TEHNIKA KULTURA 8. i DNEVNIK RADA- E. KORJENI, N. BRAJLOVI i S. ARAPI DEVETI RAZRED TEHNIKA KULTURA 9 i DNEVNIK RADA AHMETOVI, NUMI, KULENOVI,

  HISTORIJA ESTI RAZRED HISTORIJA 6. A.PETKOVI i M. POCRNJA SEDMI RAZRED HISTORIJA 7. AZERINA i SAFER MUMINOVI OSMI RAZRED HISTORIJA 8. AZERINA i SAFER MUMINOVI DEVETI RAZRED HISTORIJA 9 ABOTI, EHAJI

  GEOGRAFIJA ESTI RAZRED GEOGRAFIJA 6. E. KULAIN SEDMI RAZRED GEOGRAFIJA 7. E. KULAIN OSMI RAZRED GEOGRAFIJA 8. E. KULAIN DEVETI RAZRED GEOGEAFIJA 9. G.UPANI

  BIOLOGIJA ESTI RAZRED BIOLOGIJA 6. M. BAI SEDMI RAZRED BIOLOGIJA 7. E. HASKOVI OSMI RAZRED BIOLOGIJA 8. S. AHMI, S. NOAJEVI,A. LJIVAR, S. BIJELI i M, KURTOVI DEVETI RAZRED BIOLOGIJA 9 A.BEGI, J.HALILOVI

  HEMIJA OSMI RAZRED

  HEMIJA 8. N.MILIEVI I M. MUSI DEVETI RAZRED HEMIJA 9 MILIEVI, MUSI

  LIKOVNA KULTURA ESTI RAZRED LIKOVNA KULTURA 6. B.JOKI SEDMI RAZRED LIKOVNA KULTURA 7. M. BRKI OSMI RAZRED LIKOVNA KULTURA 8. I. JARANOVI DEVETI RAZRED LIKOVNA KULTURA 9 J. MUJKI

  MUZIKA KULTURA ESTI RAZRED MUZIKA KULTURA 6. R.HODI SEDMI RAZRED

 • MUZIKA KULTURA 7. R. HODI OSMI RAZRED MUZIKA KULTURA 8. R. HODI DEVETI RAZRED MUZIKA KULTURA 9. R. HODI

  VJERONAUKA ESTI RAZRED VJERONAUKA 6. E.GRABUS, M.BAI SEDMI RAZRED VJERONAUKA-7 S. HUSI i . SULEJMANOVI OSMI RAZRED VJERONAUKA 8. GRABUS E. DEVETI RAZRED VJERONAUKA 9-GRABUS,NEIMARLIJA,PURKOVI,ZUBOVI

  TJESENI I ZDRAVSTVENI ODGOJ V VIII RAZREDA TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ 5-8 J. BAJRAKTAREVI

  GRAANSKO OBRAZOVANJE/ DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA DEVETI RAZRED OSNOVI DEMOKRATIJE PROJEKT GRAANIN CIVITAS

  DRUTVO/KULTUR/RELIGIJA Prirunik za uenike,

  ZDRAVI IVOTNI STILOVI Prirunik za uenike,

  6. JU O Mula Mustafa Baeskija, Stari Grad

  I razred

  NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  Poetnica-radni udbenik Bahrudin Kurtagi, Ismeta Tunovi Svjetlost Sarajevo

  Matematika-radni udbenik Boko Jagodi Sarajevo Publishing Sarajevo

  Moja okolina-radni udbenik Samira Lugavi, Mediha Pai Bosanska knjiga Sarajevo

  Muzika kultura-radni udbenik Selma Ferovi, Indira Meki Sarajevo Publishing Sarajevo

  Likovna kultura-radni udbenik Jasna Mujki Sarajevo Publishing Sarajevo

  Vjeronauka-udbenik Ibrahim Begovi El -Kalem Sarajevo

  II razred

  NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  Muzika kultura -udbenik Selma Ferovi, Indira Meki Sarajevo Publishing Sarajevo

  Matematika-udbenik Boko Jagodi Sarajevo Publishing Sarajevo

  Matematika-radna sveska Boko Jagodi Sarajevo Publishing Sarajevo

  Moja okolina-udbenik Samira Lugavi i Mediha Pai Bosanska knjiga Sarajevo

  Moja okolina-radna sveska Samira Lugavi i Mediha Pai Bosanska knjiga Sarajevo

  itanka -Leptir i cvijet Zehra Hubijar Tugra Sarajevo

  Nastavni list uz itanku Zehra Hubijar Tugra Sarajevo

  Vjeronauka-udbenik Muamer Tinjak El- Kalem Sarajevo

  Likovna kultura-udbenik Jasna Mujki Sarajevo Publishing Sarajevo

  III razred NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  Engleski jezik: Family and friends 1-class book

  Naomi Simmons ahinpai Sarajevo, Oxford University Press

  Engleski jezik: Family and friends 1-workbook

  Naomi Simmons ahinpai Sarajevo, Oxford University Press

 • itanka-ubor radosti Zehra Hubijar Djeija knjiga i Bosanska rije Sar.

  itam, znam i stvaram nastavni list uz itanku

  Zehra Hubijar Djeija knjiga i Bosanska rije Sarajevo

  Matematika-udbenik Boko Jagodi Sarajevo Publishing Sarajevo

  Matematika-radna sveska Boko Jagodi Sarajevo Publishing Sarajevo

  Moja okolina-udbenik Mediha Pai Bosanska knjiga Sarajevo

  Moja okolina radna sveska Mediha Pai Bosanska knjiga Sarajevo

  Muzika kultura-udbenik Selma Ferovi i Indira Meki Sarajevo Publishing Sarajevo

  Vjeronauka-udbenik Mina Pleh, Muamer Tinjak i Melika Nezirovac

  El-Kalem Sarajevo

  Likovna kultura-udbenik Jasna Mujki Sarajevo Publishing Sarajevo

  IV razred

  NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  Engleski jezik: English Adventure 2-pupil's book

  Anne Worrall Buybook Sarajevo, Pearson-Longman

  Engleski jezik: English Adventure 2-activity book

  Anne Worrall Buybook Sarajevo, Pearson-Longman

  itanka - Boja sree Zehra Hubijar Bosanska rije Sarajevo

  Boja sree-nastavni list Zehra Hubijar Bosanska rije Sarajevo

  Matematika-udbenik Boko Jagodi Sarajevo Publishing Sarajevo

  Matematika-radna sveska Boko Jagodi Sarajevo Publishing Sarajevo

  Moja okolina-udbenik Samira Lugavi Bosanska knjiga Tuzla

  Moja okolina-radna sveska Samira Lugavi Bosanska knjiga Tuzla

  Muzika kultura-udbenik Selma Ferovi Sarajevo Publishing Sarajevo

  Vjeronauka-udbenik Hazema Nitovi, Ibro Nitovi i Mensur Valjevac

  EL- Kalem Sarajevo

  Likovna kultura-udbenik Jasna Mujki Sarajevo Publishing Sarajevo

  Napomena: Po uputi strune savjetnice za engleski jezik, te zainteresiranosti nastavnika da koriste udbenik English

  Adventure 2, kao i injenici da se isti godinama koristi u koli, na spisak smo stavili taj udbenik iako nije na spisku

  odobrenih udbenika. Poetkom kolske 2014/2015.godine smo naknadno dobili uputu strune savjetnice za engleski

  jezik na sastanku Strunog aktiva, kao i pismenu odluku o upotrebi udbenika, ali iz kolske 2008/2009.godine.

  U sluaju da se ne moe koristiti gore navedeni udbenik, dostavljamo alternativni udbenik:

  Reach for the stars 4-udbenik M. Novak, Joica Nu, Danica . Novosel Nam Tuzla, Vrijeme Zenica

  Reach for the Stars 4-radna sv. M. Novak, Joica Nu, Danica . Novosel Nam Tuzla, Vrijeme Zenica

  V razred

  NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  itanka Svezame, otvori se! Grupa autora Sezam Sarajevo

  Na jezik-udbenik Z. Zeki, . Ivankovi i M. Danko Bosanska rije Sarajevo

  Drutvo-udbenik Amira Idrizovi Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  Priroda-udbenik Zijad Numi, Naida Vidovi Bosanska rije Sarajevo

  Engleski jezik: English Adventure 3-pupil's book

  Izabella Hearn i Asmir Mei Buybook Sarajevo, Pearson-Longman

  Engleski jezik: English Adventure 3-activity book

  Izabella Hearn Buybook Sarajevo, Pearson-Longman

  Vjeronauka-udbenik Mustafa Prljaa, Nezir Halilovi El- Kalem Sarajevo

  Matematika-udbenik Atija Fako Bosanska rije Sarajevo

  Matematika radna sveska Atija Fako Bosanska rije Sarajevo

  Kultura ivljenja -udbenik Subhija Kapi Bosanska rije Tuzla

  Osnove tehnike-udbenik Milan Cvijetinovi, Sulejman Ljubovi Bosanska rije Sarajevo

  Osnove tehnike dnevnik rada

  Eref Korjeni, Nijaz Brajlovi, Suada Numi, Nusret Ahmetovi

  Svjetlost Sarajevo

  Muzika kultura-udbenik Esad uman Sarajevo Publishing Sarajevo

  Likovna kultura -udbenik Jasna Mujki Sarajevo Publishing Sarajevo

  VI razred

 • NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  Engleski jezik: Challenges 1 student's book

  Michael Harris, David Mower, Asmir Mei

  Buybook Sarajevo, Pearson-Longman

  Engleski jezik: Challenges 1 workbook

  Amanda Maris Buybook Sarajevo, Pearson-Longman

  Informatika-udbenik Suada Numi Bosanska rije i Djeija knjiga Sar.

  Geografija-udbenik Izeta Tumbul i Nerminka Hadi Svjetlost Sarajevo

  Njemaki jezik-udbenik Zlata Maglajlija Bosanska rije i Djeija knjiga Sar.

  Njemaki jezik radna sveska Zlata Maglajlija Bosanska rije i Djeija knjiga Sar.

  Biologija-udbenik Zijad Numi i Naida Vidovi Bosanska rije i Djeija knjiga Sar.

  Matematika-udbenik efket Arslanagi, Dragoljub Miloevi Bosanska rije i Djeija knjiga Sar.

  Historija-udbenik Izet aboti i Mirza ehaji Nam Tuzla

  itanka Zejir Hasi Bosanska rije Tuzla

  Na jezik-udbenik Amira Dibri, Ismeta Dibri Bosanska rije Tuzla

  Muzika kultura-udbenik Refik Hodi Nam Tuzla

  Likovna kultura -udbenik Admir Mujki Sarajevo Publishing Sarajevo

  Vjeronauka-udbenik Emina Grabus i Muamera Bai El-Kalem Sarajevo

  Tehnika kultura-udbenik Esed Kari Bosanska rije Tuzla

  Tehnika kultura+ dn. rada Esed Kari Bosanska rije Tuzla

  VII razred

  NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  itanka Grupa autora Sezam Sarajevo

  Bosanski jezik Elvira emalovi i Edita Kevro Bosanska rije Tuzla

  Matematika-udbenik efket Arslanagi, Dragoljub Miloevi Bosanska rije i Djeija knjiga Sar.

  Engleski jezik: Challenges 2-student's book

  Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska, Asmir Mei

  Buybook Sarajevo, Pearson-Longman

  Engleski jezik: Challenges 2- workbook

  Liz Kilbey Buybook Sarajevo, Pearson-Longman

  Njemaki jezik-udbenik Zlata Maglajlija Djeija knjiga i Bosanska rije Sar.

  Njemaki jezik radna sveska Zlata Maglajlija Djeija knjiga i Bosanska rije Sar.

  Geografija-udbenik Izeta Tumbul i Nerminka Hadi Svjetlost Sarajevo

  Biologija-udbenik Zijad Numi i Naida Vidovi Bosanska rije i Djeija knjiga Sar.

  Historija-udbenik Izet aboti i Mirza ehaji Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  Likovna kultura-udbenik Admir Mujki Sarajevo Publishing Sarajevo

  Muzika kultura udbenik Esad uman Sarajevo Publishing Sarajevo

  Tehnika kultura udbenik E. ii, E.Kari, M. Sulji i J. Karahmet Bosanska rije Tuzla

  Tehnika kultura+ dnevnik rada Milan Cvijetinovi i Sulejman Ljubovi Bosanska rije i Djeija knjiga Sar.

  Informatika-udbenik Suada Numi Bosanska rije i Djeija knjiga Sar.

  Vjeronauka-udbenik efko Sulejmanovi i Safija Husi El-Kalem Sarajevo

  Fizika-udbenik Fahreta Sijeri Sarajevo Publishing Sarajevo

  Fizika-zbirka zadataka Fahreta Sijeri Sarajevo Publishing Sarajevo

  VIII razred

  NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  itanka Svezame, otvori se! Grupa autora Sezam Sarajevo

  Bosanski jezik Almira Hadihrusti Sarajevo Publishing Sarajevo

  Matematika-udbenik Aleksandra Junuzovi Sarajevo Publishing Sarajevo

  Matematika-zbirka zadataka Aleksandra Junuzovi Sarajevo Publishing Sarajevo

  Biologija-udbenik Zijad Numi i Naida Vidovi Bosanska rije i Djeija knjiga Sar.

  Geografija-udbenik Enisa Kulain Bosanska knjiga Sarajevo

  Historija-udbenik Izet aboti i Mirza ehaji Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  Tehnika kultura udbenik Milan Cvijetinovi i Sulejman Ljubovi Bosanska rije i Djeija knjiga Sar.

  Tehnika kultura+ dnevnik rada Milan Cvijetinovi i Sulejman Ljubovi Bosanska rije i Djeija knjiga Sar.

  Hemija-udbenik Nataa Milievi i Mediha Musi Sarajevo Publishing Sarajevo

  Likovna kultura udbenik Admir Mujki Sarajevo Publishing Sarajevo

  Muzika kultura udbenik Esad uman Sarajevo Publishing Sarajevo

  Engleski jezik: Michael Harris, David Mower, Anna Buybook Sarajevo

 • Challenges 3 -student's book Sikorzynska i Asmir Mei Pearson-Longman

  Engleski jezik Challenges 3- workbook

  Amanda Maris

  Buybook Sarajevo Pearson-Longman

  Njemaki jezik-udbenik Zlata Maglajlija Bosanska rije i Djeija knjiga Sar.

  Njemaki jezik-radna sveska Zlata Maglajlija Bosanska rije i Djeija knjiga Sar.

  Fizika-udbenik Drago Tomi Bosanska knjiga Sarajevo

  Fizika-zbirka zadataka Drago Tomi Bosanska knjiga Sarajevo

  Vjeronauka-udbenik Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purkovi i Melisa Zuki

  El-Kalem Sarajevo

  Informatika za VII razred-udbenik

  Suada Numi Bosanska rije i Djeija knjiga Sarajevo

  IX razred

  NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA

  itanka Azra Verlaevi i Vesna Ali Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  Na jezik-udbenik Amira Dibri Djeija knjiga i Bosanska rije Sar.

  Matematika-udbenik efket Arslanagi Djeija knjiga i Bosanska rije Sar.

  Biologija-udbenik Amela Begi i Jasminka Halilovi Bosanska knjiga Sarajevo

  Historija-udbenik Izet aboti i Mirza ehaji Nam Tuzla, Vrijeme Zenica

  Geografija -udbenik Greta upani Nova djeija knjiga Sarajevo

  Tehnika kultura udbenik amil Ahmetovi,Suada Numi i Nahid Kulenovi

  Nam Tuzla, Vrijeme Zenica

  Tehnika kultura dnevnik rada amil Ahmetovi,Suada Numi i Nahid Kulenovi

  Nam Tuzla, Vrijeme Zenica

  Hemija-udbenik Nataa Milievi i Mediha Musi Sarajevo Publishing Sarajevo

  Muzika kultura udbenik Refik Hodi Nam Tuzla, Vrijeme Zenica

  Likovna kultura udbenik Jasna Mujki Sarajevo Publishing Sarajevo

  Engleski jezik: Challenges 4-student's book

  Asmir Mei, Michael Harris, Anna Sikorzynska, David Mower

  Buybook Sarajevo Pearson-Longman

  Engleski jezik: Challenges 4-workbook

  Amanda Maris Buybook Sarajevo Pearson-Longman

  Njemaki jezik udbenik

  Zlata Maglajlija Djeija knjiga i Bosanska rije Sarajevo

  Njemaki jezik-radna sveska Zlata Maglajlija Djeija knjiga i Bosanska rije Sar.

  Fizika-udbenik Nada Gabela i Hasnija Muratovi Grafex Mostar

  Fizika-zbirka zadataka Nada Gabela i Hasnija Muratovi Grafex Mostar

  Vjeronauka-udbenik Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purkovi i Melisa Zuki

  El-Kalem Sarajevo

  Informatika za VII razred-udbenik

  Suada Numi Bosanska rije i Djeija knjiga Sarajevo

  UDBENICI ZA KOLSKU 2015/2016. GODINU

  1. JU O Silvije Strahimir Kranjevi, Centar

  I razred

  PREDMET UDBENIK AUTOR IZDAVA

  Bosanski jezik i knjievnost

  Matalica 1 i 2 i nast. list uz Matalicu

  Zehra Hubijar Djeija knjiga/ Bosanska rije

  Matematika Radni udbenik Boko Jagodi Sarajevo Publishing

  Muzika kultura Udbenik Selma Ferovi Sarajevo Publishing

  Moja okolina Radni udbenik Zinaida Livnjak Sarajevo Publishing

  Likovna kultura Udbenik Jasna Mujki Sarajevo Publishing

 • Vjeronauka Udbenik Muamer Tinjak El-Kalem II razred

  Bosan. jezik i knji. itanka+ Radna sveska

  Mirsad B., B.Dilberovi Sarajevo Publishing

  Matematika Udbenik + radna sv. Boko Jagodi Sarajevo Publishing

  Muzika kultura Udbenik S. Ferovi, I. Meki Sarajevo Publishing

  Moja okolina Udbenik S.Lugavi, Mediha Pai Bosanska rije

  Likovna kultura Udbenik Jasna Mujki Sarajevo Publishing

  Vjeronauka Udbenik Muamer Tinjak El-Kalem

  Engleski jezik Udbenik: English Advanture Starter B

  III razred

  Bosanski jezik i knjievnost

  itanka+Radna sveska Belma Dilberovi Sarajevo Publishing

  Likovna kultura Udbenik Jasna Mujki Sarajevo Publishing

  Matematika Udbenik + radna sv. Boko Jagodi Sarajevo Publishing

  Muzika kultura Udbenik Selma Ferovi Sarajevo Publishing

  Moja okolina Udbenik + radna sv. Mediha Pai Bosanska knjiga

  Vjeronauka Udbenik Mina Pleh, M.Tinjak, M.Nezirovac

  El-Kalem

  Engleski jezik Udbenik: Family and friends

  IV razred

  Bosanski jezik i knjievnost

  itanka Zehra Hubijar Bosanska rije

  Na jezik Udbenik+Radni listovi

  Mirsad B. Sarajevo Publishing

  Matematika Udbenik + radna sv. Boko Jagodi Sarajevo Publishing

  Muzika kultura Udbenik+ CD Selma Ferovi Sarajevo Publishing

  Likovna kultura Udbenik Jasna Mujki Sarajevo Publishing

  Moja okolina Udbenik Samira Lugavi Bosanska knjiga

  Vjeronauka Udbenik H.Nitovi, I. Nitovi, M.Valjevac

  El-Kalem

  Engleski jezik Udbenik: Dip in 4 V razred

  Bosanski jezik i knjievnost

  Na jezik - Udbenik Radna sveska

  Zeki, Ivankovi, Danko Bosanska rije

  Matematika Udbenik + radna sv. Atija Fako Bosanska rije

  Priroda Udbenik + radna sv. Vildana M., Dijana K. Nam/ Vrijeme

  Drutvo Udbenik + radna sv. Enisa Kulain Bosanska knjiga

  Muzika kultura Udbenik Esad uman Sarajevo Publishing

  Osnove tehnike Udbenik Cvjetinovi, Ljubovi Bosanska rije, Svjetlost

  Osnove tehnike Dnevnik rada Korjeni, Ahmetovi, Numi, Brajlovi

  Bosanska rije, Svjetlost

  Vjeronauka Udbenik M.Prljaa, N.Halilovi El-Kalem

  Engleski jezik Udbenik + radna sveska: Dip in 5

  Sarajevo Publishing

 • Kultura ivljenja Udbenik za V i VI Subhija Kapi Bosanska rije VI razred

  Bosanski jezik i knjievnost

  Na jezik i Radna sveska

  A.Dibri, I.Dibri

  Bosanska rije

  Matematika Udbenik efket Arslanagi, Miloevi

  Bosanska rije

  Historija Udbenik Aida Petkovi

  Biologija Udbenik Z.Numi, N.Vidovi Bosanska rije

  Muzika kultura Udbenik S.Kazi Sarajevo Publishing

  Tehnika kultura Udbenik + dn. rada Cvjetinovi, Ljubovi Djeija knjiga

  Likovna kultura Udbenik Borka Joki Klett

  Informatika Udbenik Suada Numi Bosanska knjiga

  Vjeronauka Udbenik E.Grabus, M.Bai El-Kalem

  Engleski jezik Udbenik + radna sveska: Dip in 6

  Sarajevo Publishing

  Njemaki jezik Udbenik + radna sv. Zlata Maglajlija Svjetlost

  Geografija Udbenik N.Hadi, I.Tumbul Svjetlost

  VII razred

  itanka Svezame, otvori se - Grupa autora

  Sarajevo Publishing Bosanski jezik i knjievnost

  Na jezik A. i Ismet Dibri Bosanska rije

  Matematika Udbenik efket Arslanagi, Miloevi

  Bosanska rije

  Historija Udbenik Muminovi Svjetlost

  Biologija Udbenik Zijad Numi, N.Vidovi Bosanska rije

  Fizika Udbenik + zbirka Fahreta Sijeri Sarajevo Publishing

  Geografija Udbenik Muriz Spahi, Haris Jahi

  Sarajevo Publishing

  Muzika kultura Udbenik Esad uman Sarajevo Publishing

  Likovna kultura Udbenik Admir Mujki Sarajevo Publishing

  Tehnika kultura Udbenik + dn. rada Brajlovi, Arapi Svjetlost

  Informatika Udbenik Suada Numi Svjetlost

  Vjeronauka Udbenik S.Husi, .Sulejmanovi El-Kalem

  Engleski jezik Udbenik + radna sveska: Challenges 2

  Baybook

  Njemaki jezik Udbenik + radna sveska

  Zlata Maglajlija Bosanska rije

  VIII razred

  itanka Svezame, otvori se -Grupa autora

  Sarajevo Publishing Bosanski jezik i knjievnost

  Na jezik A. i Ismet Dibri Bosanska rije Matematika Udbenik efket Arslanagi,

  Miloevi Bosanska rije

  Historija Udbenik Muminovi Svjetlost Biologija Udbenik Zijad Numi, N.Vidovi Bosanska rije Fizika Udbenik + zbirka F.Sijari Sarajevo Publishing Hemija Udbenik N. Milievi, M.Musi Sarajevo Publishing Muzika kultura Udbenik Esad uman Sarajevo Publishing

 • Likovna kultura Udbenik Indira Jaranovi Bosanska knjiga Tehnika kultura Udbenik Selimovi, Smajlovi Sarajevo Publishing Vjeronauka Udbenik E.Grabus, M.Neimarlija El-Kalem Engleski jezik Udbenik + radna

  sveska: Challenges 3 Baybook

  Njemaki jezik Udbenik + radna sveska

  Zlata Maglajlija Bosanska rije

  Informatika Udbenik Suada Numi Svjetlost Geografija Udbenik Damir Dafi, S.Kulenovi Nam/Vrijeme

  IX razred itanka Velaevi Azra i Vesna Ali Nam/ Vrijeme Bosanski jezik i

  knjievnost Na jezik Amira Dibri Djeija knjiga

  Matematika Udbenik efket Arslanagi Djeija knjiga

  Historija Udbenik aboti i ehaji Nam/ Vrijeme

  Biologija Udbenik Begi i Halilovi Bosanska knjiga

  Fizika Udbenik + zbirka Gabela, Muratovi Grafex-Mostar

  Hemija Udbenik Milievi i Musi Sarajevo Publishing

  Muzika kultura Udbenik Refik Hodi Nam/ Vrijeme

  Likovna kultura Udbenik Jasna Mujki Sarajevo Publishing

  Tehnika kultura Udbenik Ahmetovi, Numi, Kulenovi

  Nam/ Vrijeme

  Vjeronauka Udbenik Grabus,Neimarlija, Purkovi,Zuki

  El-Kalem

  Engleski jezik Udbenik + radna sveska: Challenges 4

  Mei, Harris, Sikorzynska, Mower

  Buybook

  Njemaki jezik Udbenik + radna sv. Zlata Maglajlija Djeija knjiga

  Informatika Udbenik Numi/ Vili Nam/ Vrijeme

  Geografija Udbenik Greta upani Nova djeija knjiga - Sarajevo

  2. JU O Musa azim ati, Centar I razred

  Matalica radni udbenik Z. Hubijar Djeija knjiga/Bos. rije Sarajevo

  Matematika radni udbenik E. Dizdar Bos. knjiga Sarajevo

  Moja okolina radni udbenik Lugavi/Pai Bos. knjiga Sarajevo

  Muzika kultura radni udbenik Ferovi/Meki S. Publishing

  Likovna kultura radni udbenik J. Mujki S. Publishing Sarajevo

  English Adventure Starter A (udbenik) Bruni/Reed Buybook

  Vjeronauka 1 I. Begovi El-Kalem

  II razred

  itanka Leptir i cvijet Z. Hubijar Tugra

  Matematika B.Jagodi S. Publishing

  Moja okolina Z. Livnjak S. Publishing

  Muzika kultura Ferovi/Meki S. Publishing

  Likovna kultura J. Mujki S. Publishing Sarajevo

  English Adventure Starter B (udbenik) A. Worrall Buybook

  Vjeronauka 2 M. Tinjak El-Kalem

  III razred

  itanka ubor radosti Z. Hubijar Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Moja Matematika Mujaki/Kovaevi/Hamidovi Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Moja okolina Z. Numi S. Publishing

  Muzika kultura Ferovi/Meki S. Publishing

 • Likovna kultura J. Mujki S. Publishing Sarajevo

  English Adventure 1 + A. Worrall Buybook

  Vjeronauka 3 grupa autora El-Kalem

  IV razred

  itanka udbenik Nitovi/Nitovi Bos. rije Tuzla

  Matematika B.Jagodi S. Publishing

  Moja okolina S. Lugavi Bos. knjiga Tuzla

  Muzika kultura S.Ferovi S. Publishing

  Likovna kultura J. Mujki S. Publishing Sarajevo

  English Adventure 2 + Activity book Hearn/Mugglestone Buybook

  Vjeronauka 4 grupa autora El-Kalem

  V razred

  itanka A. Hadihrusti Klett Sarajevo

  Na jezik Zeki/Danko/Ivankovi Bos. rije Sarajevo

  Matematika Hamidovi/Mujaki/Kovaevi Nam Tuzla/Vrijeme Zenica

  Priroda Numi/Vidovi Bos. rije Sarajevo

  Drutvo A. Idrizovi Nam Tuzla/Vrijeme Zenica

  Osnove tehnike Cvijetinovi/Ljubovi Bos. rije Sarajevo

  Muzika kultura E. uman S. Publishing

  Likovna kultura I. Jaranovi Bos. knjiga Tuzla

  English Adventure 3 Activity book Buybook

  Vjeronauka 5 Prljaa/Halilovi El-Kalem

  VI razred

  itanka A. Hadihrusti Klett Sarajevo

  Na jezik A. i I. Dibri Bos. rije Tuzla

  Matematika Arslanagi/Miloevi Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Geografija Tumbul/Hadi Svjetlost Sarajevo

  Biologija Numi/Vidovi Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Historija M. Fori Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Tehnika kultura . Ahmetovi Nam Tuzla

  Informatika 6 Numi/ Vili Vrijeme/Nam

  Muzika kultura R. Hodi Nam Tuzla

  Likovna kultura I. Jaranovi Bos. knjiga Sarajevo

  Engleski jezik, Challenges 1+ Activity book

  Harris/Mower/Mei Buybook

  Njemaki jezik + radna sveska Z. Maglajlija Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Vjeronauka 5 Grabus El-Kalem

  VII razred

  itanka A. Hadihrusti S. Publishing Sarajevo

  Na jezik A. Hadihrusti S. Publishing Sarajevo

  Matematika Arslanagi/Miloevi Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Geografija Spahi/Jahi S. Publishing Sarajevo

  Biologija Skenderovi/Adrovi/Toli Nam Tuzla/Vrijeme Zenica

  Fizika Muratovi/Gabela Grafex Mostar

  Historija A. Isakovi Sezam Sarajevo

  Tehnika kultura Ahmetovi/Suljkanovi/Halilovi /ikui/Gazibegovi

  Vrijeme/Nam

  Informatika 6 (udb. od prole godine) Numi/ Vili Vrijeme/Nam

  Muzika kultura E. uman S. Publishing Sarajevo

  Likovna kultura I. Jaranovi Bos. knjiga Sarajevo

  Engleski jezik, Challenges 2+ Activity book

  Harris/Mower/Mei Buybook

  Njemaki jezik + radna sveska Z. Maglajlija Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Vjeronauka 5 Husi/Sulejmanovi El-Kalem

  VIII razred

 • itanka grupa autora Sezam Sarajevo

  Bosanski jezik A. Hadihrusti S. Publishing Sarajevo

  Matematika Arslanagi/Zoli/Miloevi Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Geografija Kulenovi/Dafi Vrijeme Zenica/Nam Tuzla

  Biologija Numi/Vidovi Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Hemija Milievi/Musi S. Publishing Sarajevo

  Fizika alaka/Karovi Svjetlost Sarajevo

  Historija Muminovi/Muminovi Svjetlost Sarajevo

  Tehnika kultura R. Hadi Bos. knjiga Sarajevo

  Informatika 7 Vili/Kazazi Vrijeme Zenica/Nam Tuzla

  Muzika kultura R. Hodi Vrijeme Zenica/Nam Tuzla

  Likovna kultura I. Jaranovi Bos. knjiga Sarajevo

  Engleski jezik, Challenges 3+ Activity book

  Harris/Mower/Sikorzynska/Mei Buybook

  Njemaki jezik + radna sveska Z. Maglajlija Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Vjeronauka 5 Grabus/Neimarlija/Purkovi/Zuki El-Kalem

  IX razred

  itanka Velaevi/Ali Vrijeme Zenica/Nam Tuzla

  Na jezik A. Dibri Djeija knjiga Sarajevo

  Matematika . Arslanagi Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Geografija G. upani Nova djeija knjiga Sarajevo

  Biologija Begi/Halilovi Bos. knjiga Sarajevo

  Hemija Milievi/Musi S. Publishing Sarajevo

  Fizika Gabela/Muratovi Grafex Mostar

  Historija aboti/ehaji Nam Tuzla/Vrijeme Zenica

  Tehnika kultura Ahmetovi/Numi/Kulenovi Nam Tuzla/Vrijeme Zenica

  Informatika 7 (udb. od prole godine) Numi/Vili Vrijeme Zenica/Nam

  Muzika kultura R. Hodi Vrijeme Zenica/Nam Tuzla

  Likovna kultura J. Mujki S. Publishing Sarajevo

  Engleski jezik, Challenges 4 Mei/Harris/Sikorzynska/Mower Buybook

  Njemaki jezik + radna sveska Z. Maglajlija Djeija knjiga Sarajevo

  Vjeronauka 5 Grabus/Neimarlija/Purkovi/Zuki El-Kalem

  3. JU O Mehmed-beg Kapetanovi Ljubuak, Centar I razred

  Matalica i poetnica Z. Hubijar Djeija knjiga/Bos. rije Sarajevo

  Raunica Nitovi, Nitovi, Bijedi

  Moja okolina Nitovi, Bijedi Bos. knjiga Sarajevo

  Muzika kultura Selma Ferovi, Indira Meki S. Publishing

  Likovna kultura Miralem Brki

  Vjeronauka 1 I. Begovi El-Kalem

  Napomena: Radne sveske u dogovoru sa uiteljima

  II razred

  itanka Z. Hubijar Tugra

  Matematika B.Jagodi S. Publishing

  Moja okolina Z. Livnjak S. Publishing

  Muzika kultura Ferovi/Meki S. Publishing

  Likovna kultura J. Mujki S. Publishing Sarajevo

  English Adventure Starter B (udbenik) A. Worrall Buybook

  Vjeronauka 2 M. Tinjak El-Kalem

  Napomena: Radne sveske u dogovoru sa uiteljima

  III razred

  itanka ubor radosti Z. Hubijar Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Matematika Boko Jagodi Sarajevo Publishing Sarajevo

 • Moja okolina Zinaida Livnjak S. Publishing

  Muzika kultura Ferovi/Meki S. Publishing

  Likovna kultura J. Mujki S. Publishing Sarajevo

  English Adventure 1 A. Worrall, E. Kilbey, A. Mei Buybook

  Vjeronauka 3 M. Pleh M. Tinjak M. Nezirovac El-Kalem

  Napomena: Radne sveske u dogovoru sa uiteljima

  IV razred

  itanka Zehra Hubijar Bos. rije Sarajevo

  Matematika B.Jagodi S. Publishing

  Moja okolina Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedi Sarajevo Publishing Sarajevo

  Muzika kultura S.Ferovi S. Publishing

  Likovna kultura J. Mujki S. Publishing Sarajevo

  English Adventure 2 Izabella Hearn Buybook

  Vjeronauka 4 H.Nitovi, I. Nitovi, M.Valjevac

  Napomena: Radne sveske u dogovoru sa uiteljima

  V razred

  itanka Almira Hrusti Klett Sarajevo

  Na jezik Refik Buli Klett Sarajevo

  Matematika Hamidovi/Mujaki/Kovaevi Nam Tuzla/Vrijeme Zenica

  Priroda Hamidovi/Mujaki/Kovaevi Bos. rije Sarajevo

  Drutvo Enisa Kaluin Bosanska knjiga Tuzla

  Kultura ivljenja Sadeta Ajanovi, Mediha Musi IP Svjetlost Sarajevo

  Osnove tehnike Cvijetinovi/Ljubovi Bos. rije Sarajevo

  Muzika kultura Senad Kazi Bosanska knjiga Tuzla

  Likovna kultura I Jasna Mujki Sarajevo Publishing Sarajevo

  English Adventure 3 Activity book

  Izabella Hearn Buybook

  Vjeronauka 5 Prljaa/Halilovi El-Kalem

  VI razred

  itanka A. Hadihrusti Sarajevo Publishing

  Na jezik Almira Hadihrusti Sarajevo Publishing

  Matematika Arslanagi/Miloevi Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Geografija Tumbul/Hadi Svjetlost Sarajevo

  Biologija R. Terzi, Lj. Toli, I. Skenderovi, M. Pezi

  Bosanska rije, Tuzla

  Historija Aida Petkovi i Marina Pocrnja Klett, Sarajevo

  Tehnika kultura udb. + dnev. rada

  M. Cvjetinovi, S.Ljubovi Bosanska rije Sarajevo

  Informatika 6 Numi/ Vili Bosanska rije Sarajevo

  Muzika kultura Senad Kazi Bosanska knjiga Sarajevo

  Likovna kultura Borka Joki Klet Sarajevo

  Engleski jezik, Challenges 1 Harris/Mower/Mei Buybook

  Njemaki jezik + radna sveska Z. Maglajlija Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Vjeronauka Grabus, Bai El-Kalem

  VII razred

  itanka A. Hadihrusti S. Publishing Sarajevo

  Na jezik A. Hadihrusti S. Publishing Sarajevo

  Matematika Atija Fako Bosanska rije, Tuzla

  Geografija Enisa Kulain Bosanska knjiga

  Biologija Zijad Numi, Naida Vidovi Bosanska rije, Sarajevo

  Fizika Edin ahman i Lejla Rami Bosanska rije, Sarajevo

  Historija Aida Petkovi i Marina Pocrnja Klett, Sarajevo

  Tehnika kultura+ dnevnik rada M. Cvjetinovi, S. Ljubovi Bosanska rije Sarajevo

  Informatika Numi/ Vili Vrijeme/Nam

  Muzika kultura Senad Kazi Bosanska knjiga, Sarajevo

 • Likovna kultura eljko Filipovi Svjetlost Sarajevo

  Engleski jezik, Challenges 2 Harris/Mower/Mei Buybook

  Njemaki jezik Z. Maglajlija Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Vjeronauka Husi/Sulejmanovi El-Kalem

  VIII razred

  itanka Almira Hadihrusti, Sarajevo Publishing

  Na jezik A. Hadihrusti S. Publishing Sarajevo

  Matematika Boko Jagodi Bosanska knjiga, Sarajevo

  Geografija Kulenovi/Dafi Vrijeme Zenica/Nam Tuzla

  Biologija Numi/Vidovi Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Hemija Milievi/Musi S. Publishing Sarajevo

  Fizika Drago Tomi Bosanska knjiga, Sarajevo

  Historija Leonard Valenta Bosanska rije, Sarajevo

  Tehnika kultura + dnevnikrada M. Cvjetinovi, S. Ljubovi, Bosanska rije Sarajevo

  Informatika 7 Suada Numi, Daliborka Vili Bosanska rije Sarajevo

  Muzika kultura Senad Kazi Bosanska knjiga, Sarajevo

  Likovna kultura eljko Filipovi Svjetlost Sarajevo

  Engleski jezik, Challenges 3 Harris/Mower/Sikorzynska/Mei Buybook

  Njemaki jezik Z. Maglajlija Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Vjeronauka Grabus/Neimarlija/Purkovi/Zuki El-Kalem

  IX razred itanka Velaevi/Ali Vrijeme Zenica/Nam Tuzla

  Na jezik A. Dibri Djeija knjiga Sarajevo

  Matematika . Arslanagi Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Geografija G. upani Nova djeija knjiga Sarajevo

  Biologija A.Begi/J.Hadihalilovi Sarajevo Publishing Hemija Milievi/Musi S. Publishing Sarajevo

  Fizika Gabela/Muratovi Grafex Mostar

  Historija aboti/ehaji Nam Tuzla/Vrijeme Zenica

  Tehnika kultura Ahmetovi/Numi/Kulenovi Nam Tuzla/Vrijeme Zenica

  Informatika 7 (udb. od prole godine)

  Numi/Vili Bosanska rije Sarajevo

  Muzika kultura R. Hodi Vrijeme Zenica/Nam Tuzla

  Likovna kultura J. Mujki S. Publishing Sarajevo

  Engleski jezik, Challenges 4 Mei/Harris/Sikorzynska/Mower Buybook

  Njemaki jezik + radna sveska Z. Maglajlija Djeija knjiga Sarajevo

  Vjeronauka Grabus/Neimarlija/Purkovi/Zuki El-Kalem

  4. JU O Hasan Kiki, Centar I razred

  Matalica i poetnica Z. Hubijar Djeija knjiga/Bos. rije Sarajevo

  Matematika Boko jagodi

  Moja okolina Zinaida Livnjak

  Muzika kultura Selma Ferovi, Indira Meki S. Publishing

  Likovna kultura Jasna Mujki

  Vjeronauka 1

  Napomena: Radne sveske u dogovoru sa uiteljima

  II razred

  itanka M. Beirbai, R. Pelidija, B. Dilberovi

  Matematika+ Radna sveska Eldina Dizdar

  Moja okolina Z. Livnjak S. Publishing

  Muzika kultura Ferovi/Meki S. Publishing

  Likovna kultura J. Mujki S. Publishing Sarajevo

 • Vjeronauka

  III razred

  itanka ubor radosti Z. Hubijar Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Matematika + Radna sveska Boko Jagodi Sarajevo Publishing Sarajevo

  Moja okolina Zinaida Livnjak S. Publishing

  Muzika kultura Ferovi/Meki S. Publishing

  Likovna kultura J. Mujki S. Publishing Sarajevo

  English Adventure 1 + Activity Book

  Vjeronauka 3 M. Pleh M. Tinjak M. Nezirovac El-Kalem

  IV razred

  itanka Zehra Hubijar Bos. rije Sarajevo

  Matematika B.Jagodi S. Publishing

  Moja okolina Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedi Sarajevo Publishing Sarajevo

  Muzika kultura S.Ferovi S. Publishing

  Likovna kultura J. Mujki S. Publishing Sarajevo

  English Adventure 2 + Activity Book

  Vjeronauka El-Kalem

  V razred

  itanka SVEZAME, OTVORI SE! Na jezik

  Zdravka Zeki, Muhidin Danko, eljko Ivankovi

  Matematika + radna sveska Atija Fako

  Priroda + Radna sveska Hamidovi/Mujaki/Kovaevi Bos. rije Sarajevo

  Drutvo Enisa Kaluin

  Kultura ivljenja Subhija Kapi

  Osnove tehnike+ Dnevnik rada Cvijetinovi/Ljubovi Bos. rije Sarajevo

  Muzika kultura Senad Kazi Bosanska knjiga Tuzla

  Likovna kultura Jasna Mujki Sarajevo Publishing Sarajevo

  English Adventure 3(Pupils book) + Activity book

  Vjeronauka

  VI razred

  itanka Azra Velaevi i Vesna Ali

  Na jezik Amira Dibri i Ismeta Dibri

  Matematika + Radna sveska Edin Galijatovi i Robert Onodi

  Geografija Enisa Kulain

  Biologija Naida Vidovi, Zijad Numi

  Historija Izet aboti i Mirza ehaji

  Tehnika kultura udb. + dnev. rada

  M. Cvjetinovi, S.Ljubovi

  Informatika 6 Numi/ Vili

  Muzika kultura Refik Hodi

  Likovna kultura Admir Mujki

  Engleski jezik, Challenges 1

  Njemaki jezik + radna sveska Zlata Maglajlija

  Vjeronauka 5 Grabus, Bai

  VII razred

  itanka A. Hadihrusti S. Publishing Sarajevo

  Na jezik Zdravka Zeki

  Matematika Aleksandra Junuzovi

  Geografija Teufik Hodi

 • Biologija Zijad Numi, Naida Vidovi Bosanska rije, Sarajevo

  Fizika Edin ahman i Lejla Rami Bosanska rije, Sarajevo

  Historija E. Derviagi, H. Hadiabdi, A. Muli i V. Mehi

  Tehnika kultura+ dnevnik rada M. Cvjetinovi, S. Ljubovi Bosanska rije Sarajevo

  Informatika Daliborka Vili i Amela Kazazi

  Muzika kultura Refik Hodi Bosanska knjiga, Sarajevo

  Likovna kultura Admir Mujki Svjetlost Sarajevo

  Engleski jezik, Challenges 2 Harris/Mower/Mei Buybook

  Njemaki jezik Zlata Maglajlija Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Vjeronauka

  VIII razred

  itanka Almira Hadihrusti, Sarajevo Publishing

  Na jezik Zdravka Zeki

  Matematika Aleksandra Junuzovi

  Geografija Enisa Kulain

  Biologija Numi/Vidovi Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Hemija Milievi/Musi S. Publishing Sarajevo

  Fizika Fahreta Sijeri

  Historija/Povijest E. Derviagi, H. Hadiabdi, A. Muli i V. Mehi

  Tehnika kultura + dnevnikrada M. Cvjetinovi, S. Ljubovi, Bosanska rije Sarajevo

  Informatika 7 Daliborka Vili, Amela Kazazi

  Muzika kultura Senad Kazi Bosanska knjiga, Sarajevo

  Likovna kultura Admir Mujki Svjetlost Sarajevo

  Engleski jezik, Challenges 3 Harris/Mower/Sikorzynska/Mei Buybook

  Njemaki jezik Z. Maglajlija Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Vjeronauka

  IX razred

  itanka Velaevi/Ali Vrijeme Zenica/Nam Tuzla

  Na jezik A. Dibri Djeija knjiga Sarajevo

  Matematika . Arslanagi Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Geografija G. upani Nova djeija knjiga Sarajevo

  Biologija A.Begi/J.Hadihalilovi Sarajevo Publishing Hemija Milievi/Musi S. Publishing Sarajevo

  Fizika + Zbirka zadataka Gabela/Muratovi Grafex Mostar

  Historija/Povijest aboti/ehaji Nam Tuzla/Vrijeme Zenica

  Tehnika kultura Ahmetovi/Numi/Kulenovi Nam Tuzla/Vrijeme Zenica

  Informatika 7 (udb. od prole godine)

  Daliborka Vili i Amela Kazazi

  Muzika kultura R. Hodi Vrijeme Zenica/Nam Tuzla

  Likovna kultura J. Mujki S. Publishing Sarajevo

  Engleski jezik, Challenges 4 Mei/Harris/Sikorzynska/Mower Buybook

  Njemaki jezik + radna sveska Z. Maglajlija Djeija knjiga Sarajevo

  Vjeronauka

  5. JU O Isak Samakovlija, Centar I razred

  itanka Moja poetnica Vildana Mujaki NAM, VRIJEME

  Matematika Eldina Dizdar BOSANSKA KNJIGA

  Moja okolina Samira Lugavi, Mediha Pai BOSANSKA KNJIGA

  Muzika/Glazbena kultura Esad uman BOSANSKA KNJIGA

  Likovna kultura Jasna Mujki SARAJEVO PUBLISHING

  Vjeronauka 1 I. Begovi El-Kalem

 • Napomena: Udbenike nije potrebno kupovati. Uenici e dobiti iste u koli. II razred

  itanka Z. Hubijar Tugra

  Matematika Eldina Dizdar BOSANSKA KNJIGA

  Moja okolina Samira Lugavi, Mediha Pai BOSANSKA KNJIGA

  Muzika kultura Selma Ferovi S. Publishing

  Likovna kultura

  Vjeronauka M. Tinjak El-Kalem III razred

  itanka Miris rose Zehra Hubijar BOSANSKA KNJIGA

  Matematika Boko Jagodi Sarajevo Publishing Sarajevo

  Moja okolina Mediha Pai BOSANSKA KNJIGA

  Muzika kultura Selma Ferovi SARAJEVO PUBLISHING

  Likovna kultura Indira Jaranovi BOSANSKA KNJIGA

  English Adventure 1 A. Worrall, E. Kilbey, A. Mei Buybook

  Vjeronauka 3 M. Pleh M. Tinjak M. Nezirovac El-Kalem

  Napomena: Radne sveske u dogovoru sa uiteljima

  IV razred Zehra Hubijar Bos. rije Sarajevo itanka

  Radna sveska Zehra Hubijar, Sanja Soe

  Matematika B.Jagodi S. Publishing

  Moja okolina Samira Lugavi

  Muzika kultura S.Ferovi S. Publishing

  Likovna kultura

  English Adventure 2 Izabella Hearn Buybook

  Vjeronauka 4 H.Nitovi, I. Nitovi, M.Valjevac

  V razred itanka ejla i Jasminka ehabovi NAM TUZLA

  Na jezik ejla i Jasminka ehabovi NAM TUZLA

  Matematika Hamidovi/Mujaki/Kovaevi Nam Tuzla/Vrijeme Zenica

  Priroda Zijad Numi, Naida Vidovi BOSANSKA RIJE SARAJEVO

  Drutvo Amira Idrizovi NAMTUZLA, VRIJEME ZENICA

  Kultura ivljenja Subhija Kapi

  Osnove tehnike+ Radna sveska Sakib Selimovi, Elvir Nezirevi BOSANSKA KNJIGA

  Muzika kultura Esad uman SARAJEVO PUBLISHING

  Likovna kultura Jasna Mujki Sarajevo Publishing Sarajevo

  English Adventure 3 Activity book

  Izabella Hearn Buybook

  Vjeronauka 5 Prljaa/Halilovi El-Kalem VI razred

  itanka

  A. Hadihrusti ili Zejir Hasi

  KLET BOSANSKA RIJE Tuzla

  Bosanski jezik Amira Dibri , Ismeta Dibri BOSANSKA RIJE Tuzla

  Matematika Arslanagi/Miloevi Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Geografija Tumbul/Hadi Svjetlost Sarajevo

  Biologija Z. Numi, N. Vidovi BOSANSKA RIJE, Sarajevo

  Historija Aida Petkovi i Marina Pocrnja Klett, Sarajevo

  Tehnika kultura udb. + dnev. rada

  M. Cvjetinovi, S.Ljubovi Bosanska rije Sarajevo

  Informatika 6 Numi/ Vili ili Lejla Dizdarevi

  NAM Tuzla SARAJEVO PUBLISHING

  Muzika kultura Refik Hodi NAM Tuzla i VRIJEME Zenica

  Likovna kultura Borka Joki Klet Sarajevo

  Engleski jezik, Challenges 1 Patricia Mugglestone

  Njemaki jezik + radna sveska Z. Maglajlija Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Vjeronauka Grabus, Bai El-Kalem

 • VII razred itanka SVEZAME OTVORI SE grupa autora NIK SEZAM

  Na jezik Zdravka Zeki DJEIJA KNJIGA SARAJEVO Bosanska rije

  Matematika + Zbirka zadataka

  efket Arslanagi Aleksandra Junuzovi

  DJEIJA KNJIGA Bosanska rije Sarajevo

  Geografija Greta Zupani DJEIJA KNJIGA Bosanska rije Sarajevo

  Biologija Zijad Numi, Naida Vidovi DJEIJA KNJIGA, Sarajevo

  Fizika Edin ahman i Lejla Rami Bosanska rije, Sarajevo

  Historija Safer i Azerina Muminovi SVJETLOST Sarajevo

  Tehnika kultura+ dnevnik rada Sakib Selimovi, Elvira Selimovi SARAJEVO PUBLISHING

  Informatika Lejla Dizdarevi ili Amela Kazazi i Daliborka Vili

  SARAJEVO PUBLISHING NAM Tuzla

  Muzika kultura Refik Hodi NAM Tuzla i VRIJEME Zenica

  Likovna kultura

  Engleski jezik, Challenges 2+ Rad. sv.

  Patricia Mugglestone

  Njemaki jezik Z. Maglajlija Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Vjeronauka Husi/Sulejmanovi El-Kalem VIII razred

  itanka SVEZAME OTVORI SE grupa autora NIK SEZAM

  Na jezik Zdravka Zeki BOSANSKA RIJE, Sarajevo

  Matematika + Zbirka zadataka

  efket Arslanagi Aleksandra Junuzovi

  Bosanska rije

  Geografija Haris Jahi SARAJEVO PUBLISHING

  Biologija Numi/Vidovi Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Hemija Milievi/Musi S. Publishing Sarajevo

  Fizika Hasnija Muratovi, Nada Gabela GRAFEX Mostar

  Historija Azerina i Safer Muminovi Svjetlost Sarajevo

  Tehnika kultura + dnevnikrada Sakib Selimovi, Elvira Selimovi, Jasmin Smajlovi

  SARAJEVO PUBLISHING

  Informatika 7 Lejla Dizdarevi ili Amela Kazazi i Daliborka Vili

  SARAJEVO PUBLISHING NAM Tuzla

  Muzika kultura Refik Hodi NAM Tuzla i VRIJEME Zen.

  Likovna kultura eljko Filipovi Svjetlost Sarajevo

  Engleski jezik, Challenges 3+R.sv.

  Patricia Mugglestone

  Njemaki jezik Z. Maglajlija Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Vjeronauka Grabus/Neimarlija/Purkovi/Zuki El-Kalem IX razred

  itanka Velaevi/Ali Vrijeme Zenica/Nam Tuzla

  Na jezik A. Dibri Djeija knjiga Sarajevo

  Preporuka: Prirunik za kole, Pravopis za osnovne i srednje kole, Pravopis bosanskog jezika - Senahid Halilovi

  Matematika . Arslanagi Bos. rije/Djeija knjiga Sarajevo

  Geografija G. upani Nova djeija knjiga Sarajevo

  Biologija .................... ili A.Begi/J.Halilovi

  SVJETLOST, Sarajevo Bosanska Knjiga

  Hemija Milievi/Musi S. Publishing Sarajevo

  Fizika Gabela/Muratovi Grafex Mostar

  Historija aboti/ehaji Nam Tuzla/Vrijeme Zenica

  Tehnika kultura Ahmetovi/Numi/Kulenovi Nam Tuzla/Vrijeme Zenica

  Informatika 7 (udb. od prole godine)

  Lejla Dizdarevi ili Amela Kazazi i Daliborka Vili

  SARAJEVO PUBLISHING NAM Tuzla

  Muzika kultura R. Hodi Vrijeme Zenica/Nam Tuzla

  Likovna kultura J. Mujki S. Publishing Sarajevo

  Engleski jezik, Challenges 4+R.sves.

  Patricia Mugglestone

 • Njemaki jezik + radna sveska Z. Maglajlija Djeija knjiga Sarajevo

  Vjeronauka Grabus/Neimarlija/Purkovi/Zuki El-Kalem

  6. JU O Vladislav Skari, Centar

  I RAZRED NAZIV UDBENIKA AUTORI IZDAVA

  MATEMATIKA BOKO JAGODI SARAJEVO PUBLISHING POETNICA B. KURTAGI, I. TUNOVI SVJETLOST MOJA OKOLINA SAMIRA LUGAVI, MEDIHA PAI BOSANSKA KNJIGA MUZIKA/GLAZBENA KULTURA

  SELMA FEROVI, INDIRA MEKI SARAJEVO PUBLISHING

  LIKOVNA KULTURA JASNA MUJKI VJERONAUKA IBRAHIM BEGOVI EL KALEM

  II RAZRED LEPTIR I CVIJET UDBENIK, ITANKA

  ZEHRA HUBIJAR TUGRA SARAJEVO

  RADNA SVESKA NASTAVNI LISTOVI UZ UDBENIK

  ZEHRA HUBIJAR TUGRA SARAJEVO

  MATEMATIKA - UDBENIK ELDINA DIZDAR BOSANSKA KNJIGA MATEMATIKA RADNA SVESKA

  ELDINA DIZDAR BOSANSKA KNJIGA

  MOJA OKOLINA - UDBENIK SAMIRA LUGAVI, MEDIHA PAI BOSANSKA KNJIGA MOJA OKOLINA RAD. SVESKA

  MEDIHA PAI BOSANSKA KNJIGA

  MUZIKA KULTURA SELMA FEROVI, INDIRA MEKI SARAJEVO PUBLISHING LIKOVNA KULTURA JASNA MUJKI SARAJEVO PUBLISHING VJERONAUKA ISLAMSKA MUAMER TINJAK EL KALEM

  III RAZRED NAZIV UDBENIKA AUTORI IZDAVA MATEMATIKA BOKO JAGODI SARAJEVO PUBLISHING RADNA SVESKA ZA MATEMATIKU

  BOKO JAGODI SARAJEVO PUBLISHING

  ITANKA BELMA DILBEROVI SARAJEVO PUBLISHING ENGLESKI JEZIK / FAMILY AND FRIENDS UDBENIK

  NAOMI SIMMONS OXFORD AHINPAI

  MOJA OKOLINA MEDIHA PAI SARAJEVO PUBLISHING MUZIKA KULTURA SELMA FEROVI, INDIRA MEKI SARAJEVO PUBLISHING LIKOVNA KULTURA JASNA MUJKI SARAJEVO PUBLISHING VJERONAUKA - ISLAMSKA M. PLEH, M. TINJAK I . NEZIROVAC EL KALEM

  IV RAZRED ITANKA Boja sree ZEHRA HUBIJAR MATEMATIKA BOKO JAGODI HAPPY STREET 1+ RADNI LIST S. MAIDMENT AND L. ROBERTS MOJA OKOLINA SAMIRA LUGAVI MUZIKA KULTURA SELMA FEROVI LIKOVNA KULTURA JASNA MUJKI VJERONAUKA - ISLAMSKA HAZEMA I IBRO NITOVI, M.

  VALJEVAC

  V RAZRED itanka udbenik Svezame, otvori se

  Grupa autora Sezam

  Radna biljenica za lektiru Nadida ukalo Bosanska rije, Sarajevo Na jezik udbenik Z. Zeki, M. Danko, . Ivankovi Bosanska rije, Sarajevo Matematika udbenik V.Mujaki, .Hamidovi, D. Kovaevi Nam i Bosanska knjiga Priroda udbenik Zijad Numi, Naida Vidovi Bosanska knjiga, Tuzla Drutvo udbenik Kulain Enisa Bosanska rije, Sarajevo Muzika kultura udbenik Esad uman Sarajevo publishing

 • Likovna kultura Jasna Mujki Sarajevo Publishing Kultura ivljenja S:Ajanovi M.Musi Svjetlost - Sarajevo Engleski jezik Happy street 2 + RADNI LIST

  S. Maidment i L. Roberts ahinpai Sarajevo

  Osnove tehnike Milan Cvijetinovi i Sulejman Ljubovi Bosanska rije - Sarajevo Dnevnik rada za osnove tehnike Grupa autora Bosanska rije Vjeronauka V Grupa autora El Kalem - Sarajevo

  VI RAZRED itanka Hasi Zejir Bos. Rije Na jezik Dibri A.-Dibri I. Bos. Rije Tuzla Matematika Arslanagi,Miloevi Bos. Rije Sarajevo Biologija Bai Mehmed Nam-Tuzla Geografija upani-Pobri Tehnika kultura + dnevnik rada Cvijetinovi -Ljubovi Bos.rije Sarajevo Informatika Numi Suada Muzika kultura Kazi S. Bosanska knjiga Sa. Engleski jezik Project /Third edition i radni list

  Tom Hutchinston

  Sarajevo Publishing

  Njemaki jezik ( II strani jezik ) Maglajlija Z. Bos. Rije Sa Vjeronauka E.Grabus- M.Bai El Kalem Historija Hadiabdi, Dervievi Bos.knjiga Likovna kultura Mujki Admir S. Publishing

  VII RAZRED itanka Almira Hadihrusti Sarajevo publishing Bosanski jezik -Udbenik Almira Hadihrusti S. Publishing Matematika Arslanagi efket Bos. Rije Sarajevo Biologija Numi- Vidovi Bosanska knjiga Geografija Greta upani S.Publishing Tehniki kultura (udbenik i dnevnik rada)

  Cvijetinovi - Ljubovi Bos.rije Sarajevo

  Informatika Vili D. Kazazi A. Nam Muzika kultura Senad Kazi Bos knjiga Sarajevo Engleski jezik

  Project 3 ( third edition )

  Tom Hutchinson ahinpai

  Njemaki jezik ( II strani jezika ) Maglajlija Z. Bos. Rije Sarajevo Likovna kultura Admir Mujki Sarajevo publishing Vjeronauka Safija Husi El Kalem Historija-Povijest Hadiabdi, Muhi, Derviagi, Mehi Bos.knjiga Fizika ahman- Rami i dr. Bosanska rije Sarajevo

  VIII RAZRED NAZIV UDBENIKA AUTORI IZDAVA MATEMATIKA EFKET ARSLANAGI BOSANSKA RIJE HEMIJA V.MILIEVI I M. MUSI SARAJEVO PUBLISHING TEHNIKA KULTURA M.CVIJETINOVI - BOSANSKA RIJE FIZIKA D. ALAKA I S. KAROVI SVJETLOST SARAJEVO ENGLESKI JEZIK PROJECT 4 THIRD EDITION

  TOM HUTCHINSON AHINPAI

  MUZIKA KULTURA SENAD KAZI BOSANSKA KNJIGA GEOGRAFIJA GRETA UPANI BOSANSKA RIJE ITANKA ALMIRA HADIHRUSTI SARAJEVO PUBLISHING BOSANSKI JEZIK ALMIRA HADIHRUSTI SARAJEVO PUBLISHING LIKOVNA KULTURA ADMIR MUJKI SARAJEVO PUBLISHING VJERONAUKA GRUPA AUTORA KALEM BIOLOGIJA NAIDA VIDOVI, ZIJAD NUMI BOSANSKA KNJIGA NJEMAKI JEZIK ( DRUGI STRANI JEZIKA )

  ZLATA MAGLAJLIJA BOSANSKA RIJE

  HISTOR