of 103/103

SPIS TREŚCI - zwikolesno.cba.pl · uwagę aktualny, średni przepływ godzinowy oczyszczalni 100 m3/h i średni ładunek BZT 5 - ... Oznaczenia świateł: zielone - praca, czerwone

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SPIS TREŚCI - zwikolesno.cba.pl · uwagę aktualny, średni przepływ godzinowy oczyszczalni 100...

2

SPIS TRECI

............................................................... 7

1. Technologia oczyszczalni ................................................................................................... 8

1.1. Opis technologiczny oczyszczalni. ............................................................................. 8

1.2. Skrcony opis procesu technologicznego ................................................................... 9

1.3. Charakterystyczne wielkoci oczyszczalni ............................................................... 10

1.4. Szczegowy opis cigu technologicznego gospodarka ciekowa ......................... 13

1.4.1. Komora centralna i kana dopywowy ............................................................... 13

1.3.2. Komora krat ........................................................................................................ 13

1.3.3. Przepompownia ciekw surowych ................................................................... 15

1.4.4. Rurocig toczny ciekw surowych .................................................................. 16

1.4.5. Komora rozdzielcza ............................................................................................ 16

1.4.6. Piaskowniki pionowe ......................................................................................... 17

1.4.7. Osadniki Imhoffa ................................................................................................ 18

1.4.8. Zoa biologiczne zraszane ................................................................................ 19

1.4.9. Osadnik radialny wtrny .................................................................................... 20

1.4.10. Kana odpywowy ............................................................................................ 21

1.4.11. Przepompownia recyrkulatu ............................................................................. 21

1.4.12. Komora rozdzielcza K-1 .................................................................................. 21

1.4.13. Przepompownia filtrw .................................................................................... 22

1.4.14. Filtry DynaSand Oxy .................................................................................... 22

1.4.15. Stacja dozowania koagulantu ........................................................................... 23

1.4.16. Stacja sprarek ................................................................................................ 24

1.4.17. Pozostae urzdzenia i instalacje ...................................................................... 24

1.5. Szczegowy opis cigu technologicznego - gospodarka osadami. .......................... 25

1.5.1. Komora krat ........................................................................................................ 25

1.5.2. Komora ciekw surowych ................................................................................ 25

1.5.3. Piaskowniki ........................................................................................................ 26

1.5.4. Osadniki Imhoffa ................................................................................................ 26

1.5.5. Poletka osadowe ................................................................................................. 27

1.5.6. Przepompownia odcieku .................................................................................... 27

1.5.7. Stacja filtrw ...................................................................................................... 27

2. Kontrola pracy oczyszczalni ............................................................................................ 28

3. Podstawowe czynnoci eksploatacyjne - tok postpowania ............................................ 29

3.1. Spust piasku ............................................................................................................... 29

3.2. Spust osadnikw Imhoffa .......................................................................................... 29

3

3.3. Czyszczenie zraszaczy .............................................................................................. 30

3.4. Obsuga codzienna krat i przepompowni ciekw surowych. .................................. 30

3.5 Obsuga filtrw DynaSand-Oxy ................................................................................. 31

3.6. Obsuga sprarek ..................................................................................................... 31

3.7. Obsuga instalacji spronego powietrza .................................................................. 32

3.8 Pompy dozujce, instalacja dozowania koagulantu ................................................... 32

3.9 Pompy zatapialne ....................................................................................................... 33

3.10. Instalacja c.o., kanalizacja, kanalizacja deszczowa, instalacja wodocigowa ........ 33

4. Remonty ........................................................................................................................... 33

.............................................. 34

Procedura postpowania w przypadku awarii oraz skaenia. .............................................. 35

Oglna instrukcja bezpieczestwa i higieny pracy w oczyszczalni ciekw ....................... 37

Wykaz stanowisk pracy zagroonych................................................................................... 44

Wykaz rodzajw prac, ktre powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby .... 44

Instrukcja bhp obsugi krat mechanicznych ......................................................................... 46

Instrukcja bhp przy remontach kraty .................................................................................... 47

Instrukcja bhp w czasie pracy w komorze czerpalnej ciekw ............................................ 49

Instrukcja bhp w czasie pracy w komorze zasuw................................................................. 51

Instrukcja bhp obsugi zgarniacza osadu .............................................................................. 52

Instrukcja bhp przy wymianie k osadnika radialnego ....................................................... 54

Instrukcja bhp przy pracy i remontach na zraszaczach ........................................................ 55

Instrukcja bhp obsugi wcignika elektrycznego ................................................................. 57

Dokumentacja i przepisy ...................................................................................................... 58

............................................................................................ 59

Krata mechaniczna paska typu KMP - 6OO ....................................................................... 60

1. Przeznaczenie krat ..................................................................................................... 60

2. Budowa kraty ............................................................................................................. 60

2.1. Rama kraty ......................................................................................................... 60

2.2. Rama napdu kraty ............................................................................................. 60

2.3. Grabie ................................................................................................................. 61

2.4. Zrzutnik skratek .................................................................................................. 61

2.5. Koo acuchowe dolne ...................................................................................... 61

2.6. Ruszt kraty .......................................................................................................... 61

2.7. Lej zsypowy ....................................................................................................... 61

2.8. Mostek wycznika kracowego ........................................................................ 62

2.9. Konstrukcja wsporcza i barierki ......................................................................... 62

3. Opis dziaania krat mechanicznych ze sterowaniem automatycznym. ...................... 62

4

4. Instrukcja rozruchu krat mechanicznych ................................................................... 63

5. Instrukcja obsugi krat mechanicznych, .................................................................... 64

5.1. Konserwacja i smarowanie ................................................................................. 64

5.2. Regulacja mechanizmw. ................................................................................... 65

5.2.1. Regulacja napicia acucha napdowego. ................................................. 65

5.2.2. Regulacja grabi. .......................................................................................... 65

5.2.3. Regulacja zrzutnika skratek. ....................................................................... 66

6. Przegldy i remonty. ................................................................................................. 67

6.1. Przegldy techniczne. ......................................................................................... 67

6.2. Remonty.............................................................................................................. 69

6.2.1. Remont biecy. .......................................................................................... 69

6.2.2. Remont redni. ............................................................................................ 69

6.2.3. Remont kapitalny. ....................................................................................... 70

Zraszacze obrotowe typ ZORO 200/12 ................................................................................ 71

1. Przeznaczenie zraszaczy........................................................................................... 71

2. Budowa zraszacza .................................................................................................... 71

2.1. Kolumna zraszacza ............................................................................................. 71

2.2. Rury rozdzielcze z ukadem cignowym ........................................................... 72

2.3. Konstrukcja podporowa ..................................................................................... 72

3. Zasada dziaania zraszacza obrotowego ................................................................... 72

4. Instrukcja rozruchu zraszacza obrotowego .............................................................. 73

5. Obsuga bieca zraszacza ....................................................................................... 74

Zgarniacz ZURc 21 a .......................................................................................................... 76

1. Przeznaczenie zgarniacza ......................................................................................... 76

2. Budowa zgarniacza .................................................................................................. 76

2.1. Pomost ................................................................................................................ 76

2.2. oysko centralne .............................................................................................. 76

2.3. Wzek napdzany .............................................................................................. 77

2.4. Wzek nienapdzany .......................................................................................... 77

2.5. Barierki pomostu i drabinka ............................................................................... 77

2.6. Zgrzebo cige ................................................................................................... 77

2.7. Wysignik ........................................................................................................... 78

2.8. Zgrzebo wspomagajce ..................................................................................... 78

3. Zasada dziaania zgarniacza ................................................................................... 78

4. Instrukcja rozruchu zgarniacza ................................................................................. 78

5. Instrukcja obsugi zgarniacza ................................................................................... 80

5.1. Zakres prac przy obsudze zgarniacza ................................................................ 80

5

5.2. Konserwacja i smarowanie ................................................................................. 80

5.3. Przegldy techniczne .......................................................................................... 80

6. Instrukcja remontw ................................................................................................. 81

6.1. Remonty biece ................................................................................................ 82

6.2. Remonty rednie ................................................................................................. 82

6.3. Remonty kapitalne .............................................................................................. 83

7. Czci zapasowe i wymienne ................................................................................... 84

Wcigniki elektryczne typ 11T 0923 i SW-500 ................................................................. 85

1. Przeznaczenie wcignikw. ...................................................................................... 85

2. Budowa wcignikw ................................................................................................ 85

3. Instrukcja uruchomienia wcignikw elektrycznych ............................................... 86

4. Eksploatacja wcignikw elektrycznych ................................................................. 87

5. Konserwacja i smarowanie ....................................................................................... 90

5.1. Konserwacja silnika elektrycznego .................................................................... 90

5.2. Regulacje hamulca ............................................................................................. 90

5.3. Konserwacja instalacji elektrycznej ................................................................... 91

5.4. Konserwacja acucha i haka. ............................................................................ 91

5.5. Konserwacja wzka ............................................................................................ 91

5.6. Konserwacja szyny jezdnej ................................................................................ 92

5.7. Smarowanie ........................................................................................................ 92

Stacja filtrw DynaSand OXY .......................................................................................... 94

1. Przeznaczenie. .............................................................................................................. 94

2. Budowa filtra. ............................................................................................................... 94

3. Opis elementw filtra ................................................................................................... 95

3.1. Korpus ................................................................................................................... 95

3.2. Puczka piasku ....................................................................................................... 95

3.3. Podnonik powietrzny. .......................................................................................... 95

3.4. Dystrybutory i instalacje doprowadzajce cieki i powietrze. .............................. 95

3.5. Przelewy. ............................................................................................................... 96

3.6. Zoe bazaltowe. .................................................................................................... 96

4. Eksploatacja filtra. ........................................................................................................ 96

5. Remonty........................................................................................................................ 97

Stacja zlewcza FEKO ........................................................................................................... 98

1. Przeznaczenie ............................................................................................................... 98

2. Eksploatacja. ................................................................................................................ 98

Uruchamianie stacji przez przewonika. ...................................................................... 98

Wymiana papieru, odczyt danych ze stacji. ................................................................. 98

6

Serwis stacji. ................................................................................................................. 99

................................................................................................... 100

7

8

1. Technologia oczyszczalni

1.1. Opis technologiczny oczyszczalni.

Oczyszczalnia ciekw jest trzystopniow oczyszczalni mechaniczno - biologiczn

przystosowan do oczyszczania ciekw bytowo - gospodarczych o typowym skadzie oraz

ciekw z szamb. W procesie technologicznym przewidziano nastpujc obrbk ciekw i

osadw:

usuwanie skratek na kracie

usuwanie zawiesin mineralnych w piaskownikach

wytrcanie zawiesiny w osadnikach Imhoffa i fermentacja osadu

biologiczne oczyszczanie ciekw na zou zraszanym

usuwanie zawiesiny w osadniku wtrnym radialnym

defosfatyzacja i denitryfikacja na filtrach DynaSand-Oxy

odwadnianie osadu (osad odwadniany jest mechanicznie i sezonowany na poletkach

osadowych).

Oczyszczalnia skada si z nastpujcych obiektw:

komory centralnej

komory krat mechanicznych

przepompowni ciekw surowych

komory rozdzielczej

piaskownikw pionowych - 2 szt.

osadnikw Imhoffa - 2 szt.

z biologicznych zraszanych - 2 szt.

osadnikw wtrnych - 2 szt.

poletek osadowych - 9 szt.

filtrw DynaSand-Oxy 2 szt.

przepompowni technologicznych (osadu, filtrw, odcieku i recyrkulatu)

sieci technologicznych i midzyobiektowych

budynkw laboratorium, kotowni i filtrw

9

1.2. Skrcony opis procesu technologicznego

cieki z terenu miasta spywaj sieci kanalizacji sanitarnej do komory centralnej,

skd kanaem dopywowym s kierowane do komory krat. Wozy asenizacyjne wprowadzaj

cieki do kanalizacji poprzez stacj zlewcz.

W komorze krat nastpuje oczyszczenie ciekw z grubych zawiesin i zanieczyszcze

(skratek) na kratach mechanicznych. Potem cieki pyn do przepompowni ciekw

surowych, a stamtd s pompowane rurocigiem tocznym do komory rozdzielczej. Po

przejciu przez piaskowniki, gdzie s oczyszczane z zawiesin mineralnych, wpywaj do

osadnika Imhoffa.

Z osadnika, cieki poprzez zraszacz obrotowy s rwnomiernie rozprowadzane po

powierzchni zoa biologicznego. Po biologicznym oczyszczeniu cieki wpywaj do

osadnika wtrnego, gdzie nastpuje proces klarowania.

Z osadnika radialnego oczyszczone cieki pyn kolektorem do komory rozdzielczej

K-1. Przed komor K-1 cz ciekw przez przepompowni recyrkulacyjn jest zawracana

na zoa zraszane celem zmniejszenia obcienia zoa. Nastpnie cieki wpywaj do

przepompowni stacji filtrw. Z przepompowni cieki s przetaczane na filtry, gdzie nastpuje

kocowe oczyszczenie ciekw. Oczyszczone cieki wpywaj do komory K-1, z ktrej

kolektorem odprowadzane s do rzeki.

Wytrcony osad w osadniku radialnym zasysany jest pompami osadu i toczony do

komory rozdzielczej, skd przez piaskownik wpywa do osadnika Imhoffa. Tutaj podlega

procesowi fermentacji beztlenowej i okresowo jest spuszczany i odwadniany za pomoc

prasy. Po odwodnieniu osad jest sezonowany na poletkach przez okres 1,5 do 2 miesicy.

Wody powstae w wyniku odwodnienia osadu (odciek) kierowane s do przepompowni

odcieku i std ponownie wracaj do procesu oczyszczania poprzez komor rozdzielcz.

Piasek wytrcony w piaskownikach jest okresowo spuszczany na dwa wydzielone poletka

osadowe. Do przepompowni odcieku poza odciekiem z poletek wprowadzane s jeszcze

popuczyny z filtrw DynaSand-Oxy oraz cieki z lokalnej sieci kanalizacyjnej.

10

1.3. Charakterystyczne wielkoci oczyszczalni

Nominalna przepustowo oczyszczalni

Qn = 3000 m3/d

Dopuszczalna dobowa przepustowo oczyszczalni

Qdop = 2500 m3/d

Maksymalne obcienie dobowe

Qmaxd = 3750 m3/d

Maksymalna przepustowo godzinowa

Qmaxh = 320 m3/h

Maksymalna ilo dowoonych szamb

20% przepywu godzinowego

Minimalna wydajno zraszacza

Qmin = 67 m3/h

Maksymalna wydajno zraszacza

Qmax = 168 m3/h

Minimalne obcienie hydrauliczne zoa

Qhmin = 0,5 m3/m

2/h

11

Maksymalne obcienie hydrauliczne zoa

Qhmax = 1,5 m3/m2/h

Wydajno przepompowni ciekw surowych

jedna pompa - 250 m3/h

dwie pompy - 400 m3/h

Wydajno przepompowni osadu

jedna pompa - 135 m3/h

dwie pompy - 230 m3/h

Wydajno przepompowni odcieku

jedna pompa - 62 m3/h

Wydajno przepompowni recyrkulatu

jedna pompa - 96 m3/h

dwie pompy - 160 m3/h

Wydajno filtrw DynaSand-Oxy

dwa filtry rwnolegle - 100 m3/h

12

Wydajno przepompowni filtrw

dwie pompy - 100 m3/h

Orientacyjne czasy zatrzymania ciekw przy dopuszczalnym obcieniu dobowym

rurocig toczny 3 3,5 h

piaskowniki - 3 min

osadnik Imhoffa - 2,5 h

Osadnik radialny - 6,5 h

filtr DynaSand-Oxy - 30 min

Kubatury zbiornikw

piaskownik pionowy - 7,8 m3

osadnik Imhoffa - 1000 m3

zoe zraszane - 424 m3

osadnik wtrny - 678 m3

poletka osadowe 9 szt. - 1460 m3

filtr DynaSand-Oxy - 42 m3

13

1.4. Szczegowy opis cigu technologicznego gospodarka ciekowa

1.4.1. Komora centralna i kana dopywowy

cieki z terenu miasta s odprowadzane kanalizacj do studni nazywan komor

centraln. Przed komor centraln znajduje si stacja zlewcza, ktrej zadaniem jest odbieranie

i mierzenie iloci ciekw dostarczanych wozami asenizacyjnymi. Oczyszczalnia jest

przystosowana do przyjmowania zagniych ciekw, jednak w ograniczonej iloci. Biorc pod

uwag aktualny, redni przepyw godzinowy oczyszczalni 100 m3/h i redni adunek BZT5 -

200 mgO2/dm3, ilo ciekw z szamb dostarczanych nie powinna przekracza 20 m

3/h. Z

uwagi na to ograniczenie stacja ma zaoon blokad czasow (przekanik czasowy blokujcy

stacj), ktrej zadziaanie jest sygnalizowane napisem Awaria dopywu.

Kana dopywowy odprowadza cieki z komory centralnej do komory krat.

Eksploatacja kanau jest taka sama jak sieci kanalizacji sanitarnej.

1.3.2. Komora krat

Komora krat jest elbetow komor

otwart, w ktrej zamontowano dwie kraty

mechaniczne paskie KMP-600 w ukadzie

rwnolegym. Kraty pracuj jako niezalene

cigi technologiczne.

W trakcie normalnej eksploatacji

wystarcza praca jednej kraty, druga stanowi

rezerw. Kraty wczane s w cykl pracy

przemiennie. Uruchomienie krat jest

sterowane poziomem ciekw w kanale.

Przegldy codzienne i remonty wykonuje si

zgodnie z DTR krat.

Kraty usuwaj zanieczyszczenia o rednicy wikszej ni 20 mm. Zanieczyszczenia

(skratki) adowane s do workw i wywoone na oczyszczalni. Leakuj na wydzielonym

poletku osadowym do czasu utylizacji. Zaadunek skratek odbywa si za pomoc urawika

SW-500. Eksploatacja urawia jest prowadzona zgodnie z DTR.

14

Komora krat ze wzgldu na warunki atmosferyczne zostaa obudowana konstrukcja

lekka z ociepleniem. Budynek posiada wentylacj grawitacyjna i mechaniczn zapewniajc

odpowiedni ilo wymian powietrza w cigu godziny. Prace wewntrz budynku naley

prowadzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji BHP.

W okresie zimowym naley szczeglnie dba o czysto krat ze wzgldu na

zablokowanie mechanizmw kraty zamarznitymi skratkami. Temperatura w pomieszczeniu

nie powinna spada poniej + 5 OC. Zamarzajca woda ze skratek i wilgo osadzajca si na

kratach w temperaturze poniej 0 OC powoduje zamarzanie mechanizmw kraty, co moe w

konsekwencji powodowa ich awari.

Sygnalizacja pracy krat jest przekazywana do sterowni na oczyszczalni na schemat

synoptyczny. Oznaczenia wiate: zielone - praca, czerwone - postj.

cieki pyn kanaem pod kratami do przepompowni ciekw surowych.

Uwaga:

W sterowni oczyszczalni znajduje si awaryjny wycznik krat. Po awaryjnym

wyczeniu nie jest moliwe nawet rczne uruchomienie krat na Mostowej. Naley

przedtem odblokowa wycznik.

Uwaga:

Krata wcza si automatycznie. Podczas obsugi codziennej naley wyczy krat.

15

1.3.3. Przepompownia ciekw surowych

Przepompownia ciekw surowych

jest konstrukcj elbetow podziemna

skadajc si z dwch komr poczonych

w dolnej czci kanaem. W osobnej,

oddzielonej czci znajduje si komora

zasuw. W prawej czci przepompowni s

zamontowane trzy pompy zatapialne EMU

FA-10.94-318, w lewej aktualnie jedna

pompa tego typu. Przygotowane s

stanowiska na jeszcze dwie pompy. Pompy

zaczane s automatycznie za pomoc

czujnikw poziomu. W normalnych

warunkach pracuje jedna pompa, druga

pompa wcza si w przypadku duego

naporu ciekw. Ze wzgldu na gromadzcy

si piasek z nieszczelnej sieci kanalizacyjnej,

pompy naley przecza raz w tygodniu. Zapobiega to zamuleniu pompy. Niedopuszczalna

jest praca pomp poniej poziomu suchobiegu. W sterowni oczyszczalni znajduje si

wycznik umoliwiajcy awaryjne wyczenie pomp. Praca przepompowni jest powizana z

prac przepompowni osadu i recyrkulatu. Po wyczeniu si przepompowni ciekw

surowych wcza si przepompownia osadu, a po okoo 5 minutach przepompownia

recyrkulatu. W przypadku nadmiernego napywu ciekw grocego przelaniem si

osadnikw Imhoffa wyczane s wszystkie trzy przepompownie. Ich uruchomienie jest

wznawiane automatycznie po obnieniu poziomu lustra ciekw w imhoffach. Komora

ssawna przepompowni ciekw posiada wentylacj mechaniczn, natomiast komora zasuw -

grawitacyjn. W komorze zasuw znajduje si kratka odwadniajca z zaworem. Poziom wylotu

odwodnienia jest powyej poziomu minimalnego ciekw w przepompowni. W warunkach

normalnej eksploatacji zawr powinien by zamknity.

Wszelkie prace w komorach mona wykonywa tylko na pisemne polecenie. Naley

zwraca uwag na czysto sond sterujcych, poziom osadw w komorze ssawnej i ilo

tuszczu osadzajc si na cianach. Nadmiar tuszczu powoduje zakcenia w pracy pomp,

16

natomiast nadmierna ilo osadu moe zablokowa pompy. Dlatego naley co najmniej raz w

roku wyczyci komor z piasku i tuszczu. Do podnoszenia pomp, oraz usuwania piasku

suy suwnica zamontowana nad przepompowni. Naley eksploatowa j zgodnie z DTR.

Uwaga:

W sterowni oczyszczalni znajduje si awaryjny wycznik przepompowni ciekw

surowych. Wyczenie awaryjne pomp jest sygnalizowane czerwonym sygnaem na

Mostowej. W przeciwiestwie do krat, awaryjny wycznik przepompowni mona

odblokowa na Mostowej (dziaa jak wycznik schodowy).

1.4.4. Rurocig toczny ciekw surowych

Rurocigiem tocznym 400 cieki s przetaczana z przepompowni ciekw

surowych do komory rozdzielczej na oczyszczalni. Rurocig jest wykonany z cinieniowych

rur eliwnych czonych na kielichy. Na rurocigu znajduj si odwodnienia i rewizje.

Pierwsza rewizja jest pod mostem na ul. Kluczborskiej, druga - 50 m od ul. Stobrwki w

kierunku rzeki. Odwodnienie znajduje si na ce przy rzece Stobrawie.

1.4.5. Komora rozdzielcza

Jest konstrukcj stalow. Zadaniem

jej jest rwnomierny rozdzia ciekw na

dwa cigi technologiczne. Na wyjciu

znajduj si dwie zasuwy kanaowe 300

umoliwiajce odcicie cigw. Do komory

rozdzielczej s doprowadzane cieki surowe

z miasta, osady z osadnika radialnego i

cieki z przepompowni odcieku.

17

1.4.6. Piaskowniki pionowe

Zadaniem piaskownikw jest

oczyszczenie ciekw z zawiesin

mineralnych atwo opadajcych.

Piaskownik to stalowy, walcowy zbiornik o

stokowo zakoczonym dnie. Wewntrz

zbiornika znajduje si przegroda z bali

drewnianych wymuszajca przepyw

ciekw w kierunku dna piaskownika. W

leju gromadzi si piasek ktry jest

spuszczany co miesic kanaem

grawitacyjnym na poletka osadowe. W dno

piaskownika jest wprowadzona rura ktr

mona wpompowa cieki z przepompowni

recyrkulatu w przypadku zaczopowania si

leja lub rurocigu spustowego piasku.

Czas zatrzymania ciekw w piaskowniku wynosi 3 minuty. cieki wypywaj z

piaskownika przez pilasty przelew i wpywaj do osadnika Imhoffa. Objto piaskownika

wynosi 7,8 m3. Jest cakowicie ocieplony wena mineraln.

18

1.4.7. Osadniki Imhoffa

Osadnik Imhoffa jest

konstrukcj elbetow,

ocieplon, czciowo

zagbion. Objto zbiornika

wynosi 1000 m3. W zbiorniku

wytrcaj si zawiesiny

organiczne i mineralne ze

ciekw w iloci 40-60% oraz

redukcja BZT5 w iloci 20-30%

zwizana gwnie z redukcj

zawiesiny organicznej.

Procesy w osadniku s

procesami beztlenowymi z

udziaem bakterii

anaerobowych (beztlenowych).

W wyniku fermentacji

wydziela si metan oraz tworzy

si kouch flotacyjny, ktry

naley usuwa, aby nie zakca

pracy zbiornika. Kouch

blokuje odgazowanie komory

fermentacyjnej (szczeglnie

zim, gdy zamarznie), a w

przypadku przedostania si na

zoa zanieczyszcza zoe,

zraszacze powodujc due zakcenia procesu oczyszczania ciekw.

Osadnik Imhoffa pracuje jako osadnik wstpny oraz jako komora fermentacyjna dla

osadu surowego. cieki pyn przez cz przepywow osadnika i wypywaj przez przelew

pilasty i rurocig 300 na zraszacz zoa biologicznego. Wytrcona zawiesina ze ciekw

zsuwa si po powierzchni leja komory fermentacyjnej i poprzez zamknicie syfonowe wpada

do niej.

19

Osadnik zatrzymuje zanieczyszczenia pywajce, ktre przedostay si przez krat

mechaniczna, gwnie produkty foliowe, gumowe i papierowe oraz grudki tuszczu.

Zanieczyszczenia usuwane s na bieco, gdy przedostawanie si ich na zraszacz powoduje

jego zatykanie.

W osadniku znajduje si sonda, ktra sygnalizuje przekroczenie poziomu

maksymalnego, oraz powoduje wyczenie pomp ciekw surowych, recyrkulatu i osadu.

Ponowne zaczenie tych pomp nastpuje automatycznie po obnieniu lustra ciekw w

osadniku.

1.4.8. Zoa biologiczne zraszane

Zoa biologiczne zraszane s

podstawowym elementem procesu

oczyszczania ciekw. Zoe biologiczne

skada si z elbetowego zbiornika. Na dnie

jest uoony betonowy ruszt na ktrym

wspiera si wypenienie pakietowe z

tworzywa sztucznego. Wypenienie jest

podoem dla rozwijajcej si na nim

mikroorganizmw. Objto czynna zoa

wynosi 424 m3. Do rwnomiernego rozprowadzenia ciekw po zou suy zraszacz

obrotowy ZORO 200/12. cieki przepywaj przez wypenienie pakietowe i spywaj do

kanau zbiorczego wykonanego w dnie zoa. Tworzce bon biologiczn bakterie aerobowe

(tlenowe) usuwaj zanieczyszczenia w ciekach.

Naley dba, szczeglnie w okresie zimowym, aby temperatura w zou nie spada

poniej 8 OC, gdy wwczas zahamowaniu ulegaj procesu biologiczne. Dalszy spadek

temperatury moe spowodowa obumarcie zoa. W celu kontrolowania temperatury do zoa

s wprowadzone termometry, ktrych odczyt jest w sterowni. W celu uniknicia ochodzenia

zoa w wyniku wdmuchiwania przez wiatry zimnego powietrza, naley osoni szczeliny

wentylacyjne na okres zimowy. Naley rwnie usuwa ld narastajcy na wewntrznej

cianie zbiornika i w szczelinach wentylacyjnych. Ld przyrastajcy na wewntrznej stronie

zbiornika moe zablokowa zraszacz. Konsekwencj tego jest wychodzenie i obumarcie

20

zoa. Ld w szczelinach wentylacyjnych blokuje ruch powietrza przez zoe, co rwnie

skutkuje zniszczeniem biologii.

Eksploatacje zraszacza naley prowadzi zgodnie z DTR i instrukcj BHP.

Niedopuszczalne jest wchodzenie na zoe podczas pracy zraszacza, jak rwnie

otwieranie w czasie pracy pokryw zraszacza nog. Grozi to kalectwem lub mierci.

Po wyczyszczeniu i przepukaniu zraszaczy naley usun zanieczyszczenia stae z

powierzchni zoa.

cieki oczyszczone na zou biologicznym pyn kolektorem do wtrnego osadnika

radialnego.

Zabrania si wchodzenia na piaskowniki, osadniki Imhoffa oraz zoa w czasie burzy.

Wszelkie prace wymagajce pracy na zbiornikach (np. otwarcie pokryw na zraszaczach)

naley zrobi przed burz.

1.4.9. Osadnik radialny wtrny

Osadnik jest zbiornikiem elbetowym

cakowicie zagbionym. Zamontowany jest

na nim zgarniacz osadu. Objto czynna

zbiornika wynosi 678 m3. Zadaniem

osadnika jest klarowanie ciekw z resztek

zawiesin koloidalnych, obumarej bony

biologicznej. Zawiesina obada na dno

tworzc osad, ktry jest zrzucany

zgarniaczem osadu do studni ssawnej

pomp osadu. cieki po klarowaniu

odprowadzane s przez koryto przelewowe

do kolektora odpywowego. Na

powierzchni koryt rozwijaj si glony,

ktre naley okresowo usuwa.

Na terenie oczyszczalni jest rwnie drugi osadnik wtrny. Jest on identyczny i

stanowi rezerw na czas remontu.

21

1.4.10. Kana odpywowy

Wykonany jest z rur betonowych 800.Odprowadza cieki z osadnikw wtrnych do

komory rozdzielczej K-1. Na kanale znajduje si studnia, w ktrej cz ciekw kierowana

jest do przepompowni recyrkulatu.

1.4.11. Przepompownia recyrkulatu

Jest studni z krgw betonowych. Zamontowane s w niej dwie pompy zatapialne

EMU FA-10-238. Jej zadaniem jest zawracanie bezporednio przed zoa biologiczne czci

ciekw oczyszczonych. Ma to na celu zmniejszenie obcienia zoa biologicznego

adunkiem BZT5. Praca przepompowni powizana jest z prac przepompowni ciekw

surowych i osadu. Po napenieniu przepompownia jest oprniana automatycznie po okoo 5

minutach od ustania pracy pomp podajcych cieki surowe. Pompy przepompowni pracuj

przemiennie w okresach miesicznych. Stopie recyrkulacji ciekw reguluje si zastawkami

w studni na kanale odpywowym. Przepompownia posiada wentylacj mechaniczna.

1.4.12. Komora rozdzielcza K-1

Jest to zagbiona studnia betonowa.

Jej zadaniem jest skierowanie ciekw

pyncych kanaem odpywowym z

osadnikw wtrnych do przepompowni

filtrw. Do komory s rwnie

doprowadzane cieki po oczyszczeniu na

filtrach. W celu uniknicia mieszania

ciekw ze ciekami oczyszczonymi na

filtrach, w poprzek komory jest zabudowany

szandor z bali drewnianych. cieki oczyszczone na filtrach wpywajce do komory s

odprowadzane do rzeki Stobrawy kolektorem betonowym 800. W celu kontroli iloci

odprowadzanych ciekw, na kolektorze odpywowym zabudowano koryto z urzdzeniami

pomiarowymi.

22

1.4.13. Przepompownia filtrw

cieki z komory K-1 przepywaj grawitacyjnie do przepompowni . Znajduj si w

niej dwie pompy zatapialne. Stale pracuje jedna pompa, druga stanowi rezerw.

Przepompownia zasila ciekami stacj filtrw.

1.4.14. Filtry DynaSand Oxy

Filtry DynaSand-Oxy przeznaczone

s do kocowego oczyszczenia ciekw z

biogenw (zwizkw azotu i fosforu). Filtr

jest zbiornikiem ze stali nierdzewnej

wypenionym wirem bazaltowym. Dziki

swej porowatoci i duej twardoci bazalt

zapewnia doskonae warunki do rozwoju

bony biologicznej. W przeciwiestwie do

zwykych filtrw piaskowych stosowanych

na wodocigach, filtr DynaSand Oxy jest

urzdzeniem samoczyszczajcym si. W tym

celu wewntrz znajduje si podnonik

powietrzny mamut, ktry transportuje

brudny wir z dna na szczyt filtra do gowicy

puczcej. Do dodatkowego natlenienia

biologii (usuwania zwizkw azotu) su dystrybutory napowietrzajce. Filtr zasilany jest

spronym powietrzem wytwarzanym przez trzy sprarki Boge SD 15. Stosowane s

nastpujce cinienia powietrza 5 bar do podnonika powietrznego oraz ok. 1,5 bara do

napowietrzania ciekw.

cieki z przepompowni filtrw s toczone przez kolektor rozdzielczy do dwch

poczonych rwnolegle filtrw o cznej przepustowoci 100 m3/h. Przed podaniem ciekw

na filtry w mikserze statycznym dozowany jest koagulant. cieki po oczyszczeniu przez filtry

grawitacyjnie s odprowadzane komor K-1 i kolektor do rzeki Stobrawy.

23

Podczas pracy filtrw powstaj popuczyny z pukania zoa filtracyjnego w iloci

5-7 m3/h, ktre s odprowadzane do przepompowni odcieku, skd wraz z odciekiem z poletek

i lokalnymi ciekami bytowymi s toczone na komor rozdzielcz.

Na rurocigu popuczyn znajdowa

si mikser statyczny, do ktrego toczono

koagulant. Jednak ze wzgldu na brak

efektywnoci dozowania koagulantu w tym

punkcie oraz zakcenia pracy filtrw,

mikser zosta zdemontowany, a dozowanie

koagulantu wyczone.

1.4.15. Stacja dozowania koagulantu

Koagulant w postaci pynnej jest

magazynowany w zbiorniku z tworzywa

sztucznego, o poj. 8m3 posadowionego w

niecce betonowej zabezpieczajcej przed

rozlaniem si chemikaliw.

Do podawania koagulantu su

cztery pompy dozujce. dwie z nich podaj

koagulant do miksera przed filtrami, a dwie

do miksera popuczyn. Pracuje zawsze jedna

pompa z pary, druga stanowi rezerw. Obecnie polielektrolit jest dozowany wycznie na

filtry. Zaprzestano rwnie podawania koagulantu do wd popucznych, poniewa nie

stwierdzono istotnego wpywu na jako ciekw.

24

Rczne sterowanie iloci dozowanego koagulantu moe powodowa zwikszone

zuycie polielektrolitu.

1.4.16. Stacja sprarek

W magazynie chemikaliw (stacji

koagulantu) zamontowane zostay dwie

sprarki, trzecia sprarka zamontowana

jest w hali filtrw. W skad stacji wchodzi

jeszcze zbiornik wyrwnawczy i wze

rozdzielczy. Powietrze jest pompowane do

zbiornika wyrwnawczego.

Z niego przez wze rozdzielczy cz

powietrza jest kierowana do zasilania pompy

podnoszenia piasku, reszta - do

napowietrzenia ciekw oczyszczanych w

filtrze. Sterowanie iloci powietrza odbywa

si rcznie. Na jednym z filtrw znajduje si

sonda do pomiaru iloci tlenu. Na jej

podstawie oraz w zalenoci od iloci

fosforu i amoniaku steruje si stopniem napowietrzenia zoa. W zalenoci od wygldu

filtratu i stopnia zanieczyszczenia zoa steruje si iloci powietrza podawan do pompy

podnoszenia piasku.

1.4.17. Pozostae urzdzenia i instalacje

W skad oczyszczalni wchodz podziemne instalacje technologiczne toczne,

kanalizacyjne, kanalizacja deszczowa, instalacja c.o., instalacja wodocigowa wraz z

przyczami i hydrantami, instalacje elektryczne, wewntrzne instalacje wod.-kan., c.o.,

elektryczne i wentylacyjne.

25

1.5. Szczegowy opis cigu technologicznego - gospodarka osadami.

W trakcie oczyszczania ciekw wytrcaj si rnego rodzaju zawiesiny i

zanieczyszczenia. Grube zanieczyszczenia (powyej 20 mm) s usuwane na kratach

mechanicznych, cz piasku i znaczna cz tuszczu wytrca si w komorze ciekw

surowych. Reszta piasku wytrca si w piaskownikach. Zawiesiny wolnoopadajce, oraz

osady z osadnikw radialnych gromadzone s w imhoffach i okresowo spuszczane na poletka

osadowe. Po podsuszeniu na poletkach osad jest usuwany na skadowisko komunalne.

1.5.1. Komora krat

Grube zanieczyszczenia s usuwane przez kraty mechaniczne KMP-600 pracujce

rwnolegle. Stale pracuje jedna krata, druga stanowi rezerw. Zanieczyszczenia (skratki)

adowane s do workw i wywoone na oczyszczalni. Leakuj na wydzielonym poletku

osadowym do czasu utylizacji. W trakcie normalnej eksploatacji worki wymienia si raz na

dob. Naley dba o czysto krat i zrzutnika skratek, poniewa zablokowanie zrzutnika

powoduje nieprawidow prac kraty. Natomiast zim zgromadzone na kracie i zrzutniku

skratek zanieczyszczenia mog spowodowa przymarznicie zgarniacza do korpusu kraty i w

efekcie uszkodzi krat. Naley zim usuwa oblodzenia z mechanizmw.

Wszelkie prace zwizane z obsug krat mog by wykonywane przez minimum dwie

osoby. Poniewa krata pracuje automatycznie, wszelkie prace zwizane z oczyszczaniem

i regulacj sond naley prowadzi przy wyczonej kracie. Nie zastosowanie do tego

zalecenia grozi kalectwem lub mierci.

Do podnoszenia workw ze skratkami suy urawik SW-500.

1.5.2. Komora ciekw surowych

Gromadz si w niej zanieczyszczenia, ktre przeszy przez kraty, a nie zostay

wyssane przez pompy. Jest to piach, tuszcz, drobne ciaa stae. Gromadzcy si tuszcz

osadza si na pompach i cianach komory, natomiast na dnie gromadzi si piasek. Nadmierna

ilo zanieczyszcze w komorze powoduje zakcenia pracy pomp ciekw surowych.

Dlatego przynajmniej raz w roku naley czyci komory. Usunite zanieczyszczenia wywozi

26

si na wydzielone poletko, gdzie skadowane s do czasu utylizacji. Prace w komorze mog

by wykonywane tylko na pisemne polecenie.

1.5.3. Piaskowniki

Zawiesina mineralna jest wytrcana

ze ciekw w piaskownikach. Gromadzcy

si piasek powinien by usuwany raz w

miesicu na specjalnie wydzielone poletka

osadowe (na fotografii). W okresie

zimowym mona prbowa zrzuci piasek w

okresach odwily. Piasek z poletek jest

wywoony przez wyspecjalizowane firmy

utylizacyjne. Naley spuszcza jednorazowo

oba piaskowniki.

Przed mrozami naley spuci piaskowniki. Rwnie konieczne jest odwodnienie

rurocigu spustowego piasku i zostawi otwarte odwodnienie, co zapobiegnie zamarzniciu

wody w rurach. Przed okresem zimowym sprawdzi stan ocieplenia zasuw spustowych.

Nadmierne nagromadzenie piasku powoduje zacementowanie piaskownika

uniemoliwiajce jego prawidow eksploatacje.

1.5.4. Osadniki Imhoffa

W osadniku Imhoffa osad wpada do

komory fermentacyjnej, gdzie podlega

fermentacji beztlenowej. Czas fermentacji

osadu w przecitnych warunkach wynosi

okoo 4 m-cy, w okresie zimowym wydua

si. Fermentacja osadu jest widoczna w

postaci wydzielajcego si gazu (metanu).

Oprcz tego na powierzchni tworzy si

kouch flotacyjny, ktry naley rozbija w

celu uatwienia odgazowania komory fermentacyjnej. Jeeli kouch nie bdzie rozbijany, to

27

moe zosta przerzucony do czci przepywowej zbiornika, powodujc zablokowanie

zraszacza. Osad z imhoffw jest obecnie odwadniany przy pomocy mobilnej prasy

filtracyjnej. Po odwodnieniu osad leakuje jeszcze okoo 1,5 miesica na poletku osadowym

(na fotografii). Po tym okresie jest usuwany i utylizowany przez wyspecjalizowan firm.

Dobrze przefermentowany osad ma konsystencj jednorodn, przypominajc ziemi,

jest pozbawiony zapachu, dobrze si odwadnia.

1.5.5. Poletka osadowe

Poletka osadowe to zdrenowane niecki wypenione wirem o dwch granulacjach. Na

powierzchni poletka znajduj si aurowe pyty. Poletko zamykane jest z przodu dbowymi

balami. Docelowo poletka suyy do odwadniania osadw po imhoffach oraz piaskownikach.

Obecnie instalacja nie jest ju wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem. Wykorzystuje si

trzy poletka do zrzutu piasku a jedno na skratki. Pozostae poletka s uywane jako plac

skadowy do osadw po prasowaniu. Na poletkach jest ustawiana mobilna prasa do osadw.

Za pomoc tej maszyny osady s odwadniane i higienizowane. Osad leakuje na poletkach

okoo 1,5 miesica. Po tym okresie osady s wywoone do dalszej przerbki lub utylizacji.

1.5.6. Przepompownia odcieku

Zadaniem przepompowni odcieku jest zbieranie odciekw z poletek, popuczyn z

filtrw i ciekw z lokalnej kanalizacji sanitarnej. Przepompownia jest betonow studni w

ktrej zamontowana jest pompa zatapialna. Praca przepompowni jest zautomatyzowana. Co

p roku naley przeprowadzi czyszczenie dna przepompowni z nagromadzonych osadw.

Wszelkie prace w przepompowni mona prowadzi tylko na pisemne polecenie oraz

przy wyczonej stacji filtrw. Unieruchomienie przepompowni moe spowodowa wypyw

ciekw i popuczyn przez studzienki na placu.

1.5.7. Stacja filtrw

Podczas eksploatacji filtrw DynaSand - Oxy wydzielaj si osady w wyniku

pukania zoa piaskowego. S to martwe bakterie, zawiesina strcona koagulantem oraz

28

zmineralizowane zwizki biogenne. Osad jest odbierany przez puczk piasku i kierowany do

przepompowni odcieku, skd zawracany jest do obiegu.

2. Kontrola pracy oczyszczalni

Do prowadzenia prawidowego procesu oczyszczania ciekw konieczna jest kontrola

procesu technologicznego. W 2010 roku zamknite zostao laboratorium oczyszczalni. Od

tego czasu badania s zlecane firmom zewntrznym. Na ich podstawie optymalizuje si

proces oczyszczania. cieki pobierane s w dwch punktach:

cieki surowe - w komorze rozdzielczej

cieki oczyszczone - w komorze SK - 1

W kadym punkcie pomiarowym naley zbada:

zawiesin ogln

BZT5

CHZT metod dwuchromianow

zawarto zwizkw azotu

zawarto fosforu oglnego

Dodatkowo w ciekach oczyszczonych badane s:

siarczany

chlorki

Oprcz tego naley odnotowa temperatur powietrza i przepyw godzinowy. Analizy

naley wykonywa z czstotliwoci nie mniejsz ni podana w operacie wodnoprawnym.

Badania naley wykonywa zgodnie z obowizujcymi normami. W przypadku

odstpstw od normy parametrw mierzonych naley niezwocznie powiadomi obsug w

celu dokonania korekty procesu oczyszczania.

Obsuga jest zobowizana do dokonywania wpisu do zeszytu eksploatacji

godzinowego przepywu ciekw, temperatury otoczenia i z biologicznych,

odnotowywania zaistniaych awarii, przecze urzdze, spustw zbiornikw i innych uwag

istotnych dla pracy oczyszczalni.

29

3. Podstawowe czynnoci eksploatacyjne - tok postpowania

3.1. Spust piasku

sprawdzi czy jest zamknita zasuwa odwadniajca rurocig piasku

zamkn zasuw na komorze rozdzielczej

otworzy zasuw spustow piaskownika

w celu uatwienia zrzutu piasku naley dodawa nieco ciekw surowych do

piaskownika lub do rurocigu piasku - w zalenoci od potrzeb.

po spuszczeniu piasku naley zamkn zasuw spustow.

napeni piaskownik i przepuka ciekami rurocig piasku.

na okres zimowy konieczne jest odwodnienie rurocigu spustowego.

3.2. Spust osadnikw Imhoffa

sprawdzi, czy zamknita jest zasuwa odwadniajca rurocig osadu

sprawdzi, czy zasuwy przy poletkach s zamknite

zamkn zasuw na komorze rozdzielczej

wyczy przepompowni recyrkulatu

otworzy zasuw na poletko i poczeka chwil, by rurocig osadu mg si

odgazowa

otworzy spust osadu przy osadniku Imhoffa

po zakoczeniu spustu osadnika zamkn zasuw spustow

otworzy zasuw na komorze rozdzielczej i napeni zbiornik

wczy przepompowni recyrkulatu

po napenieniu osadnika wyczyci zraszacze na zoach

30

na okres zimowy naley otworzy zasuwy przy poletkach oraz otworzy odwodnienie

rurocigu osadu.

3.3. Czyszczenie zraszaczy

Niedopuszczalne jest wchodzenie na zoa podczas pracy zraszacza oraz zbijanie

pokryw na ramionach nog lub rk.

wyczy pompy ciekw surowych wycznikiem awaryjnym w sterowni

wyczy pompy recyrkulacyjne wycznikiem w sterowni

poczeka, a zraszacz si zatrzyma, jeeli w skutek duego naporu ciekw nie jest to

moliwe, naley zbi pokrywy ramion drewnianym trzonkiem z zachowaniem wszelkich

zasad ostronoci. W adnym wypadku nog lub rk.

wyczyci otwory w ramionach zraszacza

zamkn pokrywy ramion

wczy pompy

zachowa szczegln ostrono podczas wykonywania prac na zou w okresie

zimowym, gdy ze wzgldu na oblodzenie prawdopodobiestwo wypadku jest bardzo

wysokie

3.4. Obsuga codzienna krat i przepompowni ciekw surowych.

Przed wejciem do budynku krat naley uruchomi wentylacj mechaniczn i

zaczeka ok. 20 min. Jest to czas potrzebny do prawidowego przewietrzenia komory krat.

wyczy krat na czas prac konserwacyjnych

wyczyci sond kraty

jeeli kube lub worek ze skratkami jest peny, naley odstawi go na bok i wymieni

na pusty. Naley unika skadowania workw ze skratkami w niecce koo krat. W przypadku

spitrzenia wd, worek moe zosta porwany do przepompowni.

pene pojemniki wyciga si z komory przy pomocy zainstalowanego w tym celu

urawika i skaduje obok wejcia.

31

w okresie zimowym naley oczyszcza krat z lodu

sondy sterujce pompami przepompowni ciekw surowych naley czyci

codziennie. Wszelkie nieczystoci z sond naley usuwa do ustawionego w tym celu kuba

po dokonaniu obsugi krat, naley je uruchomi rcznie w celu sprawdzenia

poprawnoci pracy mechanizmw kraty. Nastpnie, jeeli nie stwierdzono awarii, naley

przeczy kraty w tryb automatyczny.

po oczyszczeniu sond przepompowni ciekw surowych naley skontrolowa prac

pomp w trybie rcznym. Nastpnie pompy w odpowiednim trybie automatycznym.

raz w tygodniu naley przeczy kolejno pracy pomp.

raz w miesicu wskazane jest przeczenie SZR (bez obcienia) w celu kontroli

poprawnoci pracy rezerwowego zasilania.

3.5 Obsuga filtrw DynaSand-Oxy

Codzienna obsuga filtra sprowadza si do wizualnej kontroli jakoci ciekw,

sprawdzenia pracy podnonika piasku. Raz w tygodniu naley dokona pomiaru prdkoci

opadania piasku i iloci odprowadzanych wd popucznych. Wielkoci te naley korygowa

zgodnie z instrukcj obsugi filtra. Tok postpowania w przypadku wadliwej pracy filtrw

rwnie jest zawarty w instrukcji filtrw. Podczas pracy i pomiarw na filtrze naley zwrci

uwag, by adne obce przedmioty nie wpady do filtra. Jeeli taka okoliczno miaa miejsce

naley natychmiast odci dopyw powietrza do podnonika piasku, dopyw ciekw i

dopyw powietrza do napowietrzania zoa. Nastpnie naley obniy lustro ciekw tak, aby

moliwe byo zejcie na zoe. Nastpnie naley przeszuka zoe.

3.6. Obsuga sprarek

Do uruchomienia i pracy filtrw potrzebne jest sprone powietrze. Dostarczaj go

zainstalowane sprarki firmy BOGE. Obsuga sprarek sprowadza si do oczyszczania

filtrw wlotowych powietrza, oczyszczania chodnicy powietrza i oleju, kontroli pracy

osuszaczy, kontroli poziomu oleju w zbiorniku, sprawdzaniu zuycia paskw klinowych,

przestrzegania terminw serwisowych. Szczegowe postpowanie zawarte jest w instrukcji

sprarek.

32

3.7. Obsuga instalacji spronego powietrza

Zbiornik spronego powietrza jest urzdzeniem podlegajcym kontroli Urzdu

Dozoru Technicznego. Wszelkie prace konserwacyjne i remontowe naley wykonywa

zgodnie z zaleceniami i wytycznymi UDT. Na rurocigu spronego powietrza s

zainstalowane filtry olejowe z ktrych naley co najmniej raz w tygodniu spuszcza olej, a raz

na miesic czyci. W szafie filtrw znajduj si rotametry, ktre w przypadku zaolejenia

naley wyczyci. W czasie demontau rotametrw naley odci dopyw spronego

powietrza oraz odci rotametry od strony puczki piasku, gdy moe nastpi zassanie

ciekw z puczki piasku.

Wszelkie prace konserwacyjne podczas ktrych jest otwierana instalacja musz by

wykonane po uprzednim obnieniu cinienia w instalacji do cinienia atmosferycznego

3.8 Pompy dozujce, instalacja dozowania koagulantu

Do dozowania koagulantu do instalacji suy stacja skadajca si z pomp dozujcych

firmy Milton Roy, zbiornika chemikaliw firmy Metalchem Plasticon oraz armatury i rur

firmy Nibco. Do zada obsugi naley kontrolowanie iloci koagulantu w zbiorniku przy

pomocy zainstalowanego w tym celu podcinieniowego cieczowskazu, kontrola poprawnej

pracy pomp. W trakcie pracy pomp moe nastpi zablokowanie zaworw zwrotnych w

samych pompach jak i na instalacji. Naley wwczas rozebra i oczyci wszystkie zawory.

Rozbirk instalacji naley przeprowadzi z najwysz ostronoci, poniewa w instalacja

jest pod cinieniem, a zawarty w niej koagulant jest silnie rcy.

W celu rozebrania instalacji naley:

wyczy pompy dozujce

zamkn zawory przy mikserach

zaoy we do przepukania instalacji.

spuci resztk koagulantu do odcieku i przepuka dokadnie rury wod.

ostronie rozebra instalacj. Uwaga w instalacji bd resztki koagulantu.

wyczyci zawory zwrotne w instalacji i na pompach.

zmontowa instalacj z powrotem, sprawdzi stosujc wod czy pompy

poprawnie tocz.

wczy podawanie koagulantu

33

Poniewa koagulant jest substancj rc naley stosowa odpowiedni odzie

ochronn, rkawice gumowe, gogle ochronne. W przypadku oblania naley miejsce spuka

dua iloci wody, w przypadku zaprszenia oczu, przemy du iloci wody i natychmiast

uda si do lekarza.

Zbiornik koagulantu jest urzdzeniem podlegajcym dozorowi UDT, dlatego

przegldy, konserwacj i eksploatacj naley prowadzi zgodnie z wytycznymi i zaleceniami

UDT.

3.9 Pompy zatapialne

Na oczyszczalni jest zainstalowanych kilka typw pomp zatapialnych rnych

producentw. Konserwacj i eksploatacj pomp naley prowadzi wedug DTR

poszczeglnych pomp. Naley zwraca uwag na poprawno pracy pomp, czyli haaliw

prac, stuki, nadmierny pobr prdu, brak toczenia. W prostych przypadkach napraw o ile to

moliwe naley wykona na miejscu, w pozostaych - w punktach serwisowych.

3.10. Instalacja c.o., kanalizacja, kanalizacja deszczowa, instalacja

wodocigowa

Eksploatacj instalacji, armatury i urzdze naley prowadzi zgodnie z odnonymi

przepisami, normami oraz instrukcjami DTR.

4. Remonty

Dla zapewnienia prawidowej pracy oczyszczalni naley przestrzega zakresu i

terminu remontu poszczeglnych obiektw i urzdze. Szczegowe dane na temat zakresw

remontw i ich czstotliwoci s zawarte w dokumentacjach techniczno - ruchowych

obiektw i urzdze

Awarie i remonty dorane powinny by odnotowywane w dzienniku oczyszczalni.

34

35

Procedura postpowania w przypadku awarii oraz skaenia.

1. Powiadomi przeoonych o zaistniaej awarii. W przypadku nieobecnoci

bezporedniego przeoonego, powiadomi Kierownika ZWiK

2. W zalenoci od rodzaju awarii naley zaplanowa odpowiednie postpowanie

3. Stara si zminimalizowa dalsze skutki awarii np. wyczy uszkodzone uradzenie,

wyczy uszkodzony cig technologiczny lub ca oczyszczalni.

4. W przypadku awarii urzdzenia, naley uruchomi urzdzenie dublujce. Natomiast,

gdy awarii uleg cig technologiczny, naley awaryjnie przeczy oczyszczalni na jeden

cig. W przypadku powaniejszym naley wyczy oczyszczalni. Stara si uchroni

mikrobiologi przed zniszczeniem.

5. Jeeli cieki odprowadzane z oczyszczalni nie speniaj norm naley podj kroki w

celu identyfikacji przyczyny zakcenia procesu oczyszczania, a nastpnie usun j.

6. W przypadku skaenia terenu ciekami bd osadami, naley usun przyczyn

skaenia (np. zlikwidowa wyciek), usun skaenie, a nastpnie zdezynfekowa teren.

7. W procesie oczyszczania ciekw stosowany jest koagulant PIX. Jest to roztwr

siarczanu elaza w wodzie. W roztworze jest rwnie zawarta pewna ilo kwasu siarkowego,

ktry utrzymuje odpowiednie pH. Z tego powodu PIX jest substancj rc. Przed

przedostaniem si PIX-u do rodowiska ze zbiornika, zabezpieczeniem jest niecka. W

przypadku rozszczelnienia si instalacji dozujcej naley zlikwidowa wyciek. Ilo

koagulantu znajdujca si w instalacji jest niewielka, wic wystarczy silne rozcieczenie

wod podczas mycia. Do odpompowania koagulantu z niecki suy specjalna pompa i

zbiornik o poj. ok. 1m3.

36

8. Wszelkie prace, w ktrych pracownik jest naraony na kontakt ze ciekami lub

osadami, naley stosowa odzie ochronn i rodki ochrony osobistej (rkawice gumowe,

wodery, maski przeciwpyowe, aparaty powietrzne).

9. Obowizkiem zakadu jest zapewnienie pracownikom rodkw higienicznych w iloci

wystarczajcej do umycia si oraz dezynfekcji odziey ochronnej. Pracownicy natomiast maj

obowizek korzystania z tego. Niedopuszczalne jest pranie brudnej odziey w domu.

10. Posiki naley spoywa w pomieszczeniu socjalnym. Naley rwnie unika

wchodzenia w butach roboczych do tego pomieszczenia.

11. W przypadku skaenia skry ciekami lub osadami, naley si niezwocznie umy, w

przypadku rozcicia skry (zdezynfekowa ran), skaenia oczu lub poknicia, naley uda

si do lekarza.

12. Skr skaon koagulantem naley niezwocznie zmy du iloci wody. W

przypadku zanieczyszczenia oczu, przepuka natychmiast du iloci wody i natychmiast

uda si do lekarza, podobnie w przypadku poknicia koagulantu patrz instrukcja

postpowania w przypadku kontaktu z kwasami.

13. Osoby z ranami nie mog pracowa ze ciekami i osadami. Niebezpieczestwo

infekcji.

37

Oglna instrukcja bezpieczestwa i higieny pracy w oczyszczalni ciekw

Instrukcja okrela warunki bezpieczestwa i higieny pracy osb zatrudnionych w

oczyszczalni ciekw.

1. Zakad pracy obowizany jest sporzdzi wykaz stanowisk pracy i okreli dla nich

warunki bezpieczestwa i higieny pracy oraz wykaz stanowisk pracy wymagajcych

dwuosobowej obsugi, szczeglnie w porze nocnej.

2. Pracownicy oczyszczalni ciekw, stykajcy si bezporednio si ciekami, powinny

korzysta z oddzielnych urzdze higieniczno - sanitarnych, takich jak ustpy,

natryski, umywalnie, szatnie przepustowe,

3. Poszczeglne obiekty i urzdzenia oczyszczalni ciekw powinny mie ustalone

nazwy, zgodnie z dokumentacj techniczn, uwidocznione na przymocowanych

tablicach, oraz informacje o zagroeniach.

4. Instalacje powinny by wyposaone w urzdzenia kontrolno - pomiarowe

umoliwiajce atw ocen prawidowoci pracy.

5. Wszystkie zasuwy i zawory powinny mie oznaczone pooenie, w ktrym otwieraj

lub zamykaj przewd. Pooenie tych zasuw i zaworw powinno odpowiada

schematom technologicznym, wywieszonym w pomieszczeniach staej obsugi.

6. W poszczeglnych obiektach oczyszczalni ciekw i w samodzielnych

przepompowniach ciekw, w ktrych s stae stanowiska robocze, powinny

znajdowa si podrczne apteczki ze rodkami do udzielania pierwszej pomocy, wraz

z instrukcj ich stosowania

7. Pracownicy z uszkodzon skr rk i innych nie osonitych czci ciaa nie powinni

by dopuszczani do pracy, przy ktrej istnieje moliwo bezporedniego stykania si

ze ciekami.

8. Wszystkie zauwaone odstpstwa od normalnego toku pracy obiektu, urzdzenia lub

instalacji powinny by kadorazowo odnotowywane w raportach dziennych.

9. Teren oczyszczalni, przepompowni oraz zlewni ciekw powinien by ogrodzony i

niedostpny dla osb postronnych oraz owietlony.

38

10.W miar potrzeby stanowiska pracy, w ktrych mog wystpowa zagroenia w

postaci zatrucia, powinny mie zapewnion, wewntrzn czno telefoniczn lub

bezprzewodow,

11.Wszystkie instalacje suce do zapobiegania lub usuwania awarii powinny by

wyposaone w sygnalizacj zdoln do przekazywania informacji na odlego.

12.Prace niebezpieczne powinny by wykonywane co najmniej przez 2 osoby.

13.Na caym terenie oczyszczalni ciekw i wok samodzielnych przepompowni naley

utrzymywa i pielgnowa ziele.

14.Konserwacje biece i okresowe obiektw, urzdze i instalacji powinny by

przeprowadzone zgodnie z wytycznymi w instrukcjach eksploatacyjnych lub w

dokumentacji techniczno ruchowej dostarczanej przez producentw tych urzdze.

15.Przejcie obiektu do eksploatacji po pracach remontowo - budowlanych moe nastpi

po cakowitym ich zakoczeniu i odebraniu przez komisj powoan przez

uytkownika.

16.Odbir obiektu lub urzdzenia powinien by poprzedzony rozruchem.

17.Prace konserwacyjno - remontowe i montaowe powinny by organizowane i

prowadzone pod fachowym nadzorem oraz zgodnie z przepisami bezpieczestwa i

higieny pracy w budownictwie.

18.Prace konserwacyjne i remontowe, prowadzone w miejscach, w ktrych wystpuj lub

mog wystpi zagroenia zatruciem, wybuchem lub poarem, powinny by

wykonywane na pisemne polecenie.

19.Polecenia, w ktrych powinny by okrelone warunki wykonywania pracy i rodki

techniczno - organizacyjne, mog wydawa kierownicy oczyszczalni ciekw lub

osoby przez nich upowanione.

20.Prace okrelone w p-kcie 19, prowadzone przez pracownikw przedsibiorstw obcych,

powinny by wykonywane pod nadzorem osb wyznaczonych przez kierownika

oczyszczalni lub przepompowni.

21.Wchodzenie do wszelkich pomieszcze technologicznych zagbionych powinno by

poprzedzone badaniami czystoci powietrza i zawartoci tlenu.

39

22.Przed wejciem do pomieszcze zagroonych zatruciem lub wybuchem naley

uruchomi awaryjn wentylacj mechaniczn na okres co najmniej 15 minut.

23.Wszelkie prace wykonywane w kanaach zamknitych naley prowadzi zgodnie z

waciwymi przepisami.

24.Pomieszczenia technologiczne naley utrzymywa w czystoci i w porzdku.

25.Obiekty oczyszczalni ciekw powinny by wyposaone w sprzt ratunkowy i

ganiczy, dostosowany do wystpujcego zagroenia poarowego.

26.Sprzt ratunkowy i ganiczy powinien by utrzymywany w stanie zdatnym do uytku

oraz kontrolowany raz w kwartale, jeli instrukcja eksploatacji tego sprztu nie

stanowi inaczej.

27.Kada oczyszczalnia ciekw powinna by wyposaona w dostarczone przez

uytkownika:

a) instrukcj eksploatacji caej oczyszczalni wraz ze schematem

technologicznym,

b) instrukcj bezpieczestwa i higieny pracy dla caej oczyszczalni ciekw, ze

szczeglnym uwzgldnieniem miejsc i obiektw najbardziej zagroonych zatruciami,

wybuchem lub utoniciem,

c) instrukcje stanowiskowe obsugi maszyn, urzdze i instalacji, zarwno

technologiczne, jak i suce do zapobiegania lub usuwania skutkw awarii oraz

dotyczce sposobw i drg ewakuacji zaogi,

d) zakadowy plan ratownictwa chemicznego, szczeglnie w tych zakadach,

ktre uywaj rodkw chemicznych, jak np. chloru, z wykazem telefonw pogotowia

ratunkowego, chemicznego, stray poarnej, policji, obrony terytorialnej itp.,

e) instrukcj przeciwpoarow,

f) instrukcj stosowania, przechowywania i eksploatacji sprztu ochrony drg

oddechowych,

g) instrukcj udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,

h) tablice ostrzegajce przed niebezpieczestwem dla ycia lub zdrowia,

40

i) sprzt ratunkowy, jak koa ratunkowe z rzutk, linki asekuracyjne, bosaki,

rozmieszczone na obrzeach zbiornika otwartego, w odlegociach nie wikszych ni

100 m,

j) przyrzdy kontrolno - pomiarowe i sygnalizacyjne, suce do ostrzegania

przed substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla ycia i zdrowia.

k) Dojcia do krat powinny zapewnia bezpieczne usuwanie skratek oraz

przemieszczanie ich na miejsce czasowego skadowania.

28.Pomieszczenia krat obudowanych powinny by wyposaone w wentylacj

grawitacyjn i mechaniczn, zapewniajc utrzymanie czystoci powietrza poniej

granic najwyszych dopuszczalnych norm stenia substancji szkodliwych dla

zdrowia w czasie przebywania w nich ludzi,

a) W budynku krat w chodnej porze roku naley zapewni temperatur co

najmniej +5OC.

b) Kraty usytuowane w budynkach powinny by ogrodzone w sposb

zabezpieczajcy pracownikw przed wpadniciem do zagbie.

c) Wejcie do pomieszcze lub zagbie przy kratach powinno by poprzedzone

zbadaniem czystoci powietrza i zawartoci tlenu. Badania naley dokonywa za

pomoc przyrzdw kontrolno pomiarowych sucych do wykrywania gazw

szkodliwych i niebezpiecznych.

d) Pracownicy wchodzcy do pomieszczenia zagbionego przy kratach powinni

by wyposaeni w urzdzenia do wykrywania gazw niebezpiecznych i szkodliwych

dla zdrowia oraz posiada szelki bezpieczestwa z link asekuracyjn o odpowiedniej

dugoci.

e) Pracownik schodzcy do pomieszcze lub zagbie przy kratach powinien by

asekurowany co najmniej przez dwie osoby.

29.Nad wejciem lub wazem do pomieszczenia lub zagbienia powinno znajdowa si

urzdzenie umoliwiajce wydobycie pracownika w razie zasabnicia lub utraty

przytomnoci.

30.Osoby asekurujce powinny by wyposaone co najmniej w dwa aparaty powietrzne,

linki asekuracyjne oraz w przewone urzdzenia do wydobywania poszkodowanego z

miejsca zagroonego, w pozycji gow do gry.

41

31.Liczb osb asekurujcych i aparatw powietrznych, w zalenoci od warunkw

pracy, okrela kierownik zakadu pracy.

32.Przepompownie jednokomorowe i przepompownie z pompami zatapialnymi powinny

posiada wazy kanalizacyjne i montaowe, dostosowane do wymiarw pomp i

armatury oraz ewakuacji pracownika w razie zasabnicia.

33.Jeeli do pomieszcze pomp nie przewidziano schodw, to naley zapewni otwory

ewakuacyjne. Otworami takimi mog. by otwory montaowe, jeeli znajdujce si po

nimi urzdzenia nie bd. stanowiy przeszkody w ewakuacji pracownika.

34.Zbiorniki czerpalne w przepompowniach ciekw, zlokalizowane poza budynkiem,

powinny posiada dwa rodzaje wazw: kanalizacyjne oraz montaowe, dostosowane

do potrzeb ewakuacyjnych,

35.Wejcie pracownika do zbiornika czerpalnego powinno by poprzedzone

czynnociami wymienionymi w p - kcie 40.

36.Zbiorniki czerpalne w przepompowniach powinny posiada wentylacj grawitacyjn

zapewniajca co najmniej dwie wymiany powietrza w czasie godziny oraz moliwo

zainstalowania wentylatorw przewonych, zapewniajcych co najmniej 10 wymi w

czasie godziny.

37.W przypadku dokonywania przegldu, konserwacji lub remontu, urzdzenia

napdowe powinny by wyczone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym

wczeniem. W przypadku pracy na instalacji koagulantu i spronego powietrza

cinienie ma by obnione do cinienia atmosferycznego, a urzdzenia wytwarzajce

cinienie wyczone. Instalacja dozujca koagulant musi by oprniona i przepukana

na czas remontu.

38.Zbiorniki otwartych komr fermentacyjnych powinny by ogrodzone barierami.

39.Dojcia i przejcia wok otwartych komr fermentacyjnych powinny by

utwardzone,

40.W pobliu zejcia na dno zbiornika powinny znajdowa si koa ratunkowe z rzutk

lub pywajca tratwa ratunkowa.

41.Zejcie na dno komory moe odbywa si za pomoc schodw i drabin.

42

42.Wejcie na dno zbiornika powinno by poprzedzone oprnieniem komory i zmyciem

schodw oraz sprawdzeniem stenia substancji szkodliwych dla zdrowia w powietrzu

na dnie zbiornika.

43.Prace w zbiornikach powinny by wykonywane na polecenie pisemne kierownika

zakadu lub osoby przez niego upowanionej.

44.Polecenie wejcia do zbiornika lub pracy w nim powinno zawiera klauzul

"zezwalam na rozpoczcie robt" oraz okrela:

a) miejsce i czas pracy (miesic, dzie, godzin),

b) rodzaj zakres pracy oraz jeeli zachodzi taka potrzeba -kolejno wykonywania

poszczeglnych czynnoci,

c) rodzaj zagroenia, jakie moe wystpi podczas wykonywania pracy oraz

sposb postpowania w razie ich wystpienia,

d) sposb sygnalizacji i porozumiewania si miedzy pracujcymi a

ubezpieczajcymi,

e) drogi i sposoby ewakuacji,

f) sposb prowadzenia akcji ratowniczej i udzielania pierwszej pomocy.

45.W poleceniu naley poda osoby odpowiedzialne za przygotowa i wykonanie pracy.

46.Do obowizku wykonawcy robt naley:

a) zastosowanie niezbdnych rodkw bezpieczestwa i higieny pracy, ktre

powinny by okrelone szczegowo w projekcie organizacji robt,

b) zabezpieczenie miejsca pracy przed poarem,

c) zapewnienie urzdze zabezpieczajcych i rodkw ochrony indywidualnej

d) Pracownik wchodzcy do wntrza zbiornika powinien pracowa w zespole co

najmniej trzyosobowym oraz posiada sprzt zabezpieczajcy, jak:

e) szelki bezpieczestwa z link ewakuacyjn,

f) hem ochronny,

g) aparat powietrzny lub przewd doprowadzajcy powietrze,

h) przyrzd do kontroli atmosfery

43

47.W czasie przebywania pracownikw wewntrz zbiornika powinny by otwarte

wszystkie wazy, a jeeli byoby to niewystarczajce dla utrzymania waciwej jakoci

powietrza, naley zastosowa odpowiednie zabezpieczenia, np. w postaci ruchomego

pomostu opuszczanego.

48.Prace spawalnicze lub stosowanie otwartego pomienia wymagaj zastosowania

specjalnych warunkw i rodkw, zabezpieczajcych przed wybuchem lub przed

poarem. Prace te powinny by wykonywane pod fachowym nadzorem oraz zgodnie z

odrbnymi przepisami.

49.Zakoczenie pracy w zbiorniku powinno by potwierdzone przez osob, ktra wydaa

to polecenie.

50.Pracownikw obsugi i kierownictwo oczyszczalni obowizuje znajomo niniejszej

instrukcji BHP oraz instrukcji BHP waciwej dla obsugi poszczeglnych stanowisk

pracy.

44

Wykaz stanowisk pracy zagroonych

Wykaz rodzajw prac, ktre powinny by wykonywane przez co najmniej dwie

osoby

1. prace konserwacyjne lub remontowe wykonywane wewntrz zbiornikw

zamknitych:

a) przepompowni ciekw surowych z komor zasuw

b) przepompowni osadu

c) przepompowni recyrkulatu

d) przepompowni odcieku

e) przepompowni stacji filtrw

f) komorze rozdzielczej K-1

g) przepompowniach lokalnych (ul. Ogrodowa, Opolska, Stroma i inne)

h) zbiorniku koagulantu

2. Prace konserwacyjne lub remontowe nad zbiornikami otwartymi:

a) osadnikami Imhoffa

b) piaskownikami

c) zoami biologicznymi

d) komor rozdzielcz

e) filtrami

f) osadnikami wtrnymi

3. Prace zwizane z obsug krat mechanicznych

4. Prace zwizane z usuwaniem skratek

5. Prace zwizane z obsug studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i deszczowej

6. Prace konserwacyjne i remontowe urzdze znajdujcych si cakowicie lub

czciowo pod napiciem, z wyczeniem wymiany bezpiecznikw w obwodach o napiciu

poniej 1 kV oraz arwek i wietlwek o nieuszkodzonej obudowie i oprawie.

45

7. Prac wykonywanych w pobliu nie osonitych urzdze elektroenergetycznych lub

ich czci znajdujcych si pod napiciem

8. Prace zwizane z obsug, konserwacj i napraw suwnic i urawikw elektrycznych

9. Prace spawalnicze gazowe i elektryczne oraz inne wymagajce posugiwania si

rdem otwartego ognia w pomieszczeniach zamknitych lub pomieszczeniach zagroonych

poarem albo wybuchem

10. Prace zwizane z konserwacj, remontem urzdze kanalizacyjnych w drogach, na

odcinkach nie zamknitych dla ruchu

11. Prace wykonywane na wysokoci powyej 2 m oraz wykopach o gbokoci wikszej

ni 2 m.

12. Prace przy wykonywaniu pomiarw urzdze elektroenergetycznych

46

Instrukcja bhp obsugi krat mechanicznych

1. Krat mechaniczn typu KMP moe obsugiwa wycznie pracownik, ktry zasta

zapoznany z DTR kraty, instrukcj eksploatacyjn, oraz zosta przeszkolony w zakresie

budowy urzdzenia, sposobu dziaania mechanizmw, ich regulacji, obsugi urzdzenia i

bezpieczestwa pracy.

2. Przed wejciem do pomieszczenia krat naley uruchomi wycznikami zewntrznymi

wentylatory na komorze ciekw surowych i wentylatory cienne na budynku krat.

Pomieszczenie naley wietrzy minimum 15 minut.

3. Wejcie do zagbienia przy kratach powinno by poprzedzone zbadaniem czystoci

powietrza i zawartoci tlenu.

4. Zabrania si uruchamiania kraty przy otwartych lub zdjtych osonach

5. Zabrania si wykonywania smarowania, regulacji i napraw mechanizmw kraty bez

uprzedniego odczenia dopywu energii elektrycznej i wyjciu bezpiecznikw oraz

wywieszeniu tabliczki z napisem" REMONT" i " NIE WCZA"

6. Kontrole czystoci sond i inne czynnoci obsugowe wykonywa tylko po wyczeniu

kraty.

7. Zabrania si eksploatacji urzdzenia niesprawnego technicznie

8. Zabrania si dotykania przewodw i urzdze elektrycznych bdcych pod napiciem

9. Zabrania si usuwania skratek z urzdzenia bez pomocy odpowiednich narzdzi

10. Pomieszczenie naley utrzymywa w czystoci, ze szczeglnym uwzgldnieniem

posadzki w zagbieniu przy kratach

11. Zabrania si obsugi krat w pojedynk, prace musz wykonywa co najmniej 2 osoby

12. Obsuga i dozr techniczny obowizani s stosowa si do wskaza niniejszej

instrukcji i oglnej instrukcji bhp obowizujcej na oczyszczalni ciekw.

47

Instrukcja bhp przy remontach kraty

1. Przed wejciem do budynku naley wczy wentylatory, otworzy drzwi i poczeka

15 minut

2. Dokona pomiaru skadu powietrza,

3. W przypadku awarii kraty, przeczy na drugie urzdzenie,

4. Wyczy urzdzenie przecznikiem na tablicy rozdzielczej.

5. Oznakowa odpowiednio wycznik (napis; Nie wcza!")

6. Dokonywa remontu zgodnie z DTR kraty.

7. W przypadku remontu silnika lub innych prac zwizanych z odczeniem przewodw

silnika, dokona widocznej przerwy w obwodzie zasilania kraty, zewrze i zaizolowa wolne

kocwki przewodw.

8. Zablokowa opat zgarniajc kraty przed przypadkowym zsuniciem si.

9. Jeeli remont trwa wicej ni jeden dzie, naley zabezpieczy miejsce remontu

poprzez oznaczenie wyczonego urzdzenia tabliczk Nie wcza", Odczy zasilanie

kraty. Dokona odpowiedniej adnotacji w ksice pracy oczyszczalni.

48

Przegldy i remonty

Przegldy:

Przekadnia zbata typu 2NM - zgodnie z DTR przekadni

Przekadnia zbata otwarta - co 3 miesice

oyska toczne rolek acucha i grabi - co p roku lub po zalaniu przepompowni.

Grabie - codziennie

Zrzutnik skratek - raz w tygodniu

acuch - codziennie, smarowa co tydzie

Rama kraty, rama napdu, konstrukcja wsporcza, bariera, ruszt - co pl roku

Wyposaenie i instalacja elektryczna - zgodnie z przepisami budowy i eksploatacji

urzdze elektrycznych

Remonty:

Zakres remontw jest ujty jest w instrukcji obsugi oczyszczalni.

Terminy remontw:

biecy po roku normalnej cigej pracy redni po 2 latach normalnej cigej pracy

kapitalny po 4 latach normalnej cigej pracy

49

Instrukcja bhp w czasie pracy w komorze czerpalnej ciekw

1. Prace w komorze mog by wykonywane tylko na pisemne polecenie pracy wydane

przez osob upowanion.

2. Uruchomi wentylatory na obu czciach komory.

3. Zdj kraty montaowe.

4. Zablokowa spust szamb (np. wyczy stacj zlewcz)

5. Odpompowa cieki do poziomu umoliwiajcego zejcie do komory.

6. Po przewietrzeniu komory ( minimum 30 minut ) opuci drabin zejciow.

7. Przed zejciem sprawdzi atmosfer w komorze przy pomocy czujnikw gazw,

8. Podczas pracy naley sprawdza skad powietrza w komorze.

9. Osoba wykonujca prac w komorze powinna by ubezpieczana przez dwie osoby,

10. W przypadku zasabnicia, osob ewakuuje si rcznie lub przy uyciu specjalnego

urzdzenia wycigowego.

11. W czasie pracy w komorze naley stale obserwowa poziom ciekw, jeeli praca jest

wykonywana dorywczo - np. demonta pompy.

12. Jeeli w komorze przewidziana jest dusza praca, naley przeczy cig ciekw na

ssiedni komor odcinajc zastawk przepyw ciekw midzy komorami. Naley wwczas

opuci zestaw sond sterujcych do pracujcej komory.

13. Zabrania si osobom asekurujcym opuszczania stanowiska przez cay czas pracy w

komorze,

14. Sprzt zabezpieczajcy osoby pracujcej w komorze:

szelki bezpieczestwa z link asekuracyjn

hem ochronny

aparat powietrzny

15. Drugi zestaw sprztu zabezpieczajcego powinien by w pogotowiu dla jednej z osb

asekurujcych.

50

16. W trakcie prac zwizanych z podnoszeniem i opuszczaniem pomp ciekowych, osoba

znajdujca si w komorze czerpalnej powinna j opuci lub stan w miejscu bezpiecznym.

Zabrania si wchodzenia pod podniesiony ciar.

51

Instrukcja bhp w czasie pracy w komorze zasuw

1. Prace w komorze mog by wykonywane tylko na pisemne polecenie pracy wydane

przez osob upowanion.

2. Otworzy oba wazy zejciowe i waz montaowy,

3. Przewietrzy komor - minimum 30 minut.

4. Przed zejciem sprawdzi atmosfer w komorze przy pomocy lampy bezpieczestwa i

czujnikw gazw.

5. Podczas pracy naley sprawdza skad powietrza w komorze.

6. Wczy owietlenie komory.

7. Osoba wykonujca prac w komorze powinna by ubezpieczana przez dwie osoby.

8. W przypadku zasabnicia, osob ewakuuje si rcznie lub przy pomocy specjalnego

urzdzenia wycigowego

9. Zabrania si osobom asekurujcym opuszczania stanowiska przez cay czas pracy w

komorze.

10. Sprzt zabezpieczajcy osoby pracujcej w komorze:

szelki bezpieczestwa z link asekuracyjn

hem ochronny

aparat powietrzny

1. Drugi zestaw sprztu zabezpieczajcego powinien by w pogotowiu dla jednej z osb

asekurujcych.

2. W czasie pracy narzdzia i sprzt podawa przez waz montaowy. Nie naley

blokowa wazu ewakuacyjnego.

52

Instrukcja bhp obsugi zgarniacza osadu

1. Zgarniacz osadu moe obsugiwa wycznie pracownik, ktry zosta zapoznany z

DTR zgarniacza, instrukcj eksploatacyjn, oraz zosta przeszkolony w zakresie budowy

urzdzenia, sposobu dziaania i bezpieczestwa pracy

2. Zgarniacz musi by wyposaony w koo ratunkowe z link odpowiednie dugoci

umieszczone na widocznym miejscu.

3. Zabrania si eksploatacji zgarniacza niesprawnego technicznie

4. Zabrania si uruchamiania urzdzenia przy zdjtych osonach i barierkach.

5. Zabrania si wykonywania smarowania, regulacji, napraw lub czyszczenia, urzdzenia

bez uprzedniego odczenia dopywu energii elektrycznej.

6. Na skrzynce naley umieci napis" REMONT" i " NIE WCZA "

7. Zabrania si obcia pomost mas wiksz ni 200 kg lub jednoczesnego wchodzenia

na pomost wicej ni dwch osb.

8. Zabrania si dokonywania napraw nad osadnikiem bez asekuracji.

9. Przed przystpieniem do konserwacji skrzynki sterowniczej lub demontau zgarniacza

do kapitalnego remontu naley bezwzgldnie odczy napicie od przewodu zasilajcego.

10. Obsuga i dozr techniczny obowizani s stosowa si do wskaza niniejszej

instrukcji i oglnej instrukcji bhp obowizujcej na oczyszczalni ciekw.

53

Remonty i przegldy

Przegldy

sprawdzi prawidowo dziaania mechanizmw i wyposaenia elektrycznego

usun zauwaone usterki

skontrolowa poczenia rubowe

sprawdzi nacigi paskw klinowych - po wyczeniu zgarniacza

sprawdzi odlego zbatki na kole czynnym od bieni osadnika

Remonty:

Zakres remontw znajduje si w dalszej czci instrukcji obsugi oczyszczalni,

Terminy remontw:

biecy co p roku

redni co 1,5 roku

kapitalny co 3 lata.

54

Instrukcja bhp przy wymianie k osadnika radialnego

1. Upewni si czy bienia osadnika w miejscu demontau jest sucha, jeeli nie, to

przestawi zgarniacz lub wytrze bieni do sucha.

2. Odczy zasilanie osadnika (na podrozdzielniach i w rozdzielni gwnej).

3. Umieci informacj w rozdzielni o odczeniu zasilania,

4. Odpi przewody zasilajce silnik, zewrze razem i zaizolowa.

5. Zdj osony napdu

6. Odkrci motoreduktor, obrci silnikiem w kierunku jazdy zgarniacza i zdj go,

7. Poluzowa ruby mocujce wzki

8. Unie przy pomocy dwch podnonikw rami zgarniacza

9. Odkrci gruby mocujce wzki

10. Wyjecha wzkami spod ramienia

11. Zaoy i osadzi wzki z wymienionymi koami

12. Opuci rami

13. Dokrci ruby mocujce wzki

14. Zaoy motoreduktor, podczy silnik

15. Wczy napicie i sprawdzi kierunek obrotw silnika

16. Zaoy i napi paski klinowe przekadni

17. Zaoy osony napdu

18. Uruchomi zgarniacz

19. Po kilkukrotnym przejedzie zgarniacza po bieni, skontrolowa ustawienie k. Maj

by ustawione stycznie do bieni.

55

Instrukcja bhp przy pracy i remontach na zraszaczach

1. Wyczenie zraszacza naley wykonywa zgodnie z instrukcj eksploatacji

oczyszczalni

2. Wszelkie prace na zou biologicznym wykonywa naley przy zatrzymanym

zraszaczu,

3. Nie naley ze wzgldw technologicznych wycza zraszacza duej ni 8 godzin

latem i l godzin zim. Naley podczas wyczenia sprawdza temperatur zoa (szczeglnie

zim), ktra nie moe spa poniej 8 C.

4. Podczas pracy na zoach naley porusza si ostronie aby nie zniszczy pakietw

plastykowych.

5. Zejcia i wejcia na zoe naley dokonywa ostronie ze wzgldu na moliwo

polizgnicia si.

6. Podczas demontau naley zablokowa zraszacz poprzez woenie kija lub deski w

rur zraszacza i w otwr wyczystkowy zoa.

7. Aby zdj ramiona naley poluzowa nacigi,

8. Zdejmowa naley przeciwlege ramiona, poniewa w innym przypadku mog ulec

uszkodzeniu elementy utrzymujce zraszacz w pionie,

9. Naley spuci ciecze uszczelniajce do przygotowanych pojemnikw i przenie je w

bezpieczne miejsce (uniemoliwi rozlanie si rtci).

10. Rozebra zraszacz zgodnie z DTR.

11. Podczas podnoszenia gowicy zraszacza dwigiem, nie zblia si i nie wchodzi pod

ciar.

12. Dokona wymiany zuytych czci i zoy zraszacz,

13. Uzupeni lub wymieni ciecze uszczelniajce.

14. Sprawdzi wypoziomowanie ramion zraszacza.

15. Wczy zraszacz do ruchu.

56

16. Podczas pracy zim na zou tj. podczas odkuwania lodu naley zaoy okulary

ochronne.

17. Nie dopuci do wyrzucenia cieczy uszczelniajcych ze zraszacza..

Zakres remontw i terminy smarowania zraszacza znajduj si w instrukcji obsugi oczyszczalni i

w DTR zraszacza.

Iloci cieczy uszczelniajcych:

gliceryna 60 cm3

rt nie mniej ni 520 cm3 (7,02 kg),

dopuszczalne 555 cm3 (7,5kg)

olej 1100 cm3

Zabrania si samowolnej regulacji sond na osadnikach Imhoffa. Grozi to przerwaniem

uszczelnie na zraszaczu i wyrzuceniem rtci do wanny zbierajcej pod zraszaczem.

Uwaga dotyczca cieczy uszczelniajcych. Wyej wymieniona instrukcja zostaa

napisana, gdy ciecze uszczelniajce byy uywane. Obecnie ze wzgldu na rt i komplikacje

zwizane z jej zbieraniem po wyrzuceniu, zamkni hydraulicznych nie stosuje si. Jednak

samowolna regulacja sond jest niedopuszczalna, gdy moe doprowadzi do wymieszania

komory fermentacyjnej i przepywowej Imhoffa, co grozi zniszczeniem zoa biologicznego.

57

Instrukcja bhp obsugi wcignika elektrycznego

1. Prace konserwacyjno remontowe moe wykonywa tylko osoba z odpowiednimi

uprawnieniami wydanymi przez Urzd Dozoru Technicznego

2. Wcignik elektryczny moe obsugiwa wycznie pracownik, ktry zosta zapoznany

z DTR wcignika, instrukcj eksploatacyjn, oraz zosta przeszkolony w zakresie budowy

urzdzenia, sposobu dziaania, obsugi urzdzenia i bezpieczestwa pracy oraz posiada

wymagane uprawnienia wydane przez Urzd Dozoru Technicznego.

3. Zabrania si podnoszenia adunkw o ciarze przekraczajcym ciar nominalny tj.

500 kg.

4. Naley zapewni prawidowe i bezpieczne zamocowanie adunku na haku.

5. Zabrania si uywa zniszczonego lub zardzewiaego acucha

6. Zabrania si podnoszenia adunku przy pochylonym lub spltanym acuchu

7. Zabrania si uywa wycznika kracowego w charakterze roboczego.

8. Zabrania si uruchamia, nawet nie obciony wcignik cign za przycisk

sterowniczy

9. Zabrania si uywania acucha do przywizywania adunku

10. Zabrania si przechodzi od polecenia "podnoszenie" do polecenia "opuszczanie" i

odwrotnie bez wyczania silnika elektrycznego

11. Zabrania si pracowa z wcignikiem z podniesion pokryw tablicy rozdzielczej.

12. Zabrania si eksploatacji urzdzenia uszkodzonego lub niesprawnego technicznie.

13. Zabrania si wykonywania smarowania, konserwacji napraw lub czyszczenia

urzdzenia przy zaczonej instalacji elektrycznej i wiszcych adunkach.

14. Zabrania si wieszania adunku na nosku haka

15. Zabrania si przebywania osobom nieupowanionym w zasigu pracy wcignika

16. Obsuga i dozr techniczny obowizani s stosowa si do wskaza niniejszej

instrukcji i oglnej instrukcji bhp obowizujcej na oczyszczalni ciekw.

58

Dokumentacja i przepisy

Oprcz instrukcji eksploatacji oczyszczalni obsuga powinna zna:

PT czci technologicznej

DTR wszystkich urzdze

Instrukcj p.po. obowizujc w zakadzie pracy

Pozwolenie wodno - prawne wydane

Rozporzdzenie MGPiB z 1.10.l993r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w

oczyszczalniach ciekw Dz. U. nr 96/93 poz 438

Rozporzdzenie MOch.Sr.ZNiL z 5.11.l999r. w sprawie klasyfikacji wd, warunkw

jakim powinny odpowiada cieki wprowadzone do wd lub ziemi Dz. U. nr 116/91 poz 503.

W pomieszczeniu obsugi i w dyspozytorni naley wywiesi:

schematy technologiczne

ogln instrukcje bhp

instrukcje bhp dla urzdze mechanicznych.

Naley prowadzi dziennik pracy oczyszczalni w ktrym obsuga powinna odnotowywa:

przepyw ciekw co godzin

temperatur z i otoczenia co godzin

wykonane czynnoci eksploatacyjne - np. spust piaskownikw, imhoffw,

awarie urzdze i ich naprawy

przeczenia i wyczenia urzdze - za wyjtkiem przeczenia pomp ciekw

surowych, ktre przeczamy rutynowo raz w tygodniu,

wezwania dyurnych lub pracownikw do pomocy w pracach eksploatacyjnych

lub awaryjnych,

inne uwagi i spostrzeenia zwizane z prac oczyszczalni.

59

60

Krata mechaniczna paska typu KMP - 6OO

1. Przeznaczenie krat

Kraty paskie z mechanicznym usuwaniem skratek, stosowane s w przepompowniach

do wstpnego oczyszczania z zanieczyszcze mechanicznych ciekw komunalnych oraz

przemysowych. Krata paska montowana jest w kanale przepywowym ciekw

surowych.

2. Budowa kraty

Krata typu KMP przedstawiona jest