Spieki i ceramika, kompozyty

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Politechnika dzka

  Wydzia Mechaniczny

  Instytut Inynierii Materiaowej

  LABORATORIUM

  NAUKI O MATERIAACH

  wiczenie nr 10

  Temat: Spieki i ceramika, kompozyty

  d 2010

 • 1. Wstp teoretyczny

  1.1. Materiay spiekane

  Stosowane dotychczas w technice materiay wytwarzane s drog stapiania

  skadnikw, a metody ich otrzymywania wywodz si ze stanu pynnego. Wiadomo jednak,

  e nie wszystkie skadniki wykazuj wzajemn rozpuszczalno w fazie ciekej lub z uwagi

  na wysokie temperatury topienia doprowadzenie ich do startu pynnego byoby technicznie

  bardzo trudne.

  Metoda wytwarzania materiaw technicznych, w ktrych nie przechodzi si przez stan

  pynny nazywana jest metalurgi proszkw. Zaletami tej technologii s:

  ekonomiczno produkcji masowej,

  praktycznie bezodpadowo produkcji,

  moliwo bardzo szerokiego modyfikowania wyrobw,

  moliwo tworzenia materiaw kompozytowych.

  Materiaami wyjciowymi w metalurgii proszkw s proszki metali, metaloidw lub

  ich zwizkw, ktre podlegaj nastpujcym operacjom:

  przygotowanie proszkw,

  zagszczanie (np. prasowanie matrycowe),

  spiekanie,

  kalibrowanie.

  Proszki metali wytwarza si jedn z nastpujcych metod:

  a) rozpylania ciekego metalu spronym powietrzem (RZ),

  b) rozpylania wirujc tarcz z opatkami (BPG),

  c) rozpylania strumieniem wody,

  d) elektrolityczn,

  e) rozdrabniania mechanicznego "Hametag",

  f) karbonylkow.

  Tak przygotowane proszki miesza si z substancjami nadajcymi od powidnie cechy

  podczas prasowania, ktre przeprowadza si na prasach 10 3000 t umieszczajc materia

  w matrycach. Spiekanie polega na wyarzaniu sprasowanych czci w atmosferze ochronnej

  z udziaem lub bez fazy ciekej. Podczas spiekania zachodz procesy dyfuzyjne oraz procesy

  pynicia wiskozyjnego prowadzce do ujednolicenia materiau. Tak wykonane spieki

 • wykacza si mechanicznie - stosujc przetaczanie wykaczajce lub obrbk skrawaniem.

  Spieki mona poddawa rwnie w zalenoci od ich przeznaczenia nasycaniu

  niemetalami (siarka, ywica epoksydowe, fenolowe, teflon), obrbce galwanicznej lub

  obrbce dyfuzyjnej, chromowaniu, nawalaniu, aluminiowaniu.

  Spieki moemy podzieli na:

  a) spieki wglikw na narzdzia do obrbki mechanicznej,

  b) spieki metali trudnotopliwych,

  c) spieki porowate na oyska porowata lub uszczelnienia,

  d) spieki magnetyczne i na styki w elektrotechnice,

  e) cermetale jako konstrukcyjny materia aroodporny lub cierny,

  f) na wyroby zastosowania masowego.

  Najbardziej typowe materiay narzdziowe z grupy tworzyw spiekanych stanowi wgliki

  spiekane.

  Wgliki spiekane - materiay nie podlegajce obrbce cieplnej, ani plastycznej

  Charakteryzuj si wysok twardoci w wysokich temperaturach, odpornoci na cieranie

  i znaczne kruchoci.

  Gwnym skadnikiem wglikw spiekanych jest WC. Gatunki zawierajce WC+Co

  su do obrbki eliwa, metali nieelaznych, mas plastycznych, materiaw ceramicznych,

  wgla i szka.

  Do obrbki stali stosuje si gatunki wglikw zawierajce TiC, co ok. 20-krotnie

  zmniejsza skonno do zgrzewania si z materiaem obrobionym.

  Dodatek TaC powoduje zmniejszenie skonnoci do erozji, a ponadto powoduje

  wzrost twardoci w wysokich temperaturach i wytrzymaoci na zginanie.

  Wgliki spiekane wykorzystywane s do produkcji:

  - nakadek narzdzi w obrbce wirowej (w postaci wymiennych pytek),

  - ostrzy widrw i narzdzi grniczych,

  - narzdzi do obrbki plastycznej.

 • 1.2. Tworzywa ceramiczne

  Ceramika jest to nieorganiczny materia o jonowych i kowalencyjnych wizaniach

  atomw. W chwili obecnej okrelenie ceramika obejmuje: ceramik klasyczn (opart na

  glino-krzemach), bardzo czyste i silnie zagszczona jednoskadnikowe ukady tlenkw,

  wglikw, azotkw i cermetale.

  Struktury krystaliczne ceramik s liczne i rnorodne. Zmieniaj si one od zakresu

  szeciennej struktury MgO poprzez warstwow struktur miki do wstgowej struktury azbestu

  amfibolowego. Struktury te wykazuj nisk symetri, co moe powodowa zjawisko

  piezoelektrycznoci, powstawania adunkw statycznych przy odksztaceniach sprystych

  (np. kwarc).

  Wasnoci mechaniczne materiaw ceramicznych charakteryzuje brak plastycznoci,

  dua twardo, sztywno i dobra wytrzymao na ciskanie. Wytrzymao na rozciganie

  jest maa na skutek oddziaywania mikropkni.

  1.2.1 Ceramika klasyczna

  Klasyczne odmiany ceramiki produkowane s z trzech skadnikw: gliny, krzemionki,

  skalenia. Glina skada si gwnie ze zoonych pocze Al2O3, SiO2, i H2O i dziki niej

  jest moliwa obrbka plastyczna przed wypaleniem. Krzemionka jest krystaliczn odmian

  SiO2, zwan take kwarcem. Jest to tani skadnik ogniotrway. Skale potasowy zawiera

  K2O, Al2O3 i SiO2. Jest to skadnik niskotopliwy, ktry podczas wypalania tworzy szko

  i wie krystalicznie skadniki ogniotrwaa

  1.2.2 Ceramika nowoczesna

  Termin ten ograniczony jest tutaj do opisania prostych zwizkw, takich jak: tlenki, wgliki

  i azotki, ktre s obecnie wytwarzane w czystym stanie krystalicznym o bardzo maej lub

  zerowej porowatoci. W przeciwiestwie od ceramiki tradycyjnej nowa ceramika wymaga

  bardzo cisej kontroli jakoci, w celu uzyskania cile okrelanego produktu. Proces

  wytwarzania tej ceramiki polega typowo na spiekaniu lub prasowaniu na gorco suchych

  proszkw. Przykadami nowej ceramiki s: tlenek berylu i tlenek uranu, stosowane

 • w reaktorach atomowych, wglik boru najtwardszy ze znanych materiaw, stosowany na

  lekkie pyty pancerne i na oyska gazowe; wglik krzemu, stosowany od dawna na elementy

  grzejne, materiay ogniotrwae i cierne, azotek krzemu, stosowany na dowiadczalne opatki

  turbin gazowych i oyska; tytanian baru, charakteryzujcy si sta dielektryczny powyej

  1000, albo jego modyfikacje, ktre maj stae dielektryczne dochodzce do 10000

  1.3 Materiay kompozytowe

  Wymagania stawiane materiaom przez nowoczesn, stale rozwijajc si technik, nie mog

  by ju w wielu przypadkach zaspokajane przez istniejce tradycyjne materiay

  konstrukcyjne, nawet po zastosowaniu do nich wielu zabiegw ulepszajcych, podnoszcych

  ich wasnoci mechaniczne. Ostatnie lata przyniosy wic rozwj nowej grupy materiaw,

  zwanych materiaami kompozytowymi, ktre powszechnie uwaa si za materiay

  przyszoci, tzn. takie, ktre s w stanie sprosta wysokim wymaganiom techniki.

  Podstawow zalet materiaw zoonych jest fakt, e s one lejsze, sztywniejsze i bardziej

  wytrzymae od jakichkolwiek produkowanych uprzednio. Moliwo czenia ze sob

  materiaw o bardzo zrnicowanych charakterystykach mechanicznych i rnorodnych

  formach geometrycznych stwarza olbrzymie moliwoci w dziedzinie projektowania

  i tworzenia, nowych materiaw o ciekawych, okrelonych z gry wasnociach.

  Okrelenie i podzia materiaw kompozytowych

  W szerokim pojciu praktycznym wikszo materiaw wspczesnych stanowi

  kompozycje, poniewa materiay w czystej postaci znajduj zastosowanie stosunkowo bardzo

  rzadko.

  Przyjmuje si pod okreleniem kompozyty rozumie tylko te materiay, ktre speniaj

  nastpujce warunki:

  1. kompozycja materiaowa zostaa stworzona sztucznie,

  2. kompozycja musi skada si co najmniej dwch chemicznie rnych materiaw

  o okrelonej granicy rozdziau,

  3. komponenty charakteryzuj kompozycj swoimi udziaami objtociowymi,

  4. kompozycja charakteryzuje si takimi wasnociami, jakich nie posiadaj

  komponenty osobno.

  Ta ostatnia cecha kompozycji jest szczeglnie interesujca z punktu widzenia

 • inynierii materiaowej, poniewa stwarza moliwo projektowania materiaw

  konstrukcyjnych o okrelonych wasnociach mechanicznych na drodze odpowiedniego

  doboru komponentw;

  Materiay kompozytowe speniajce wymienione cztery warunki mona podzieli na

  trzy podstawowe grupy:

  1. umacniane dyspersyjnie,

  2. umacniane czstkami,

  3. umacniane wknami cigymi lub niecigymi (dyskretnymi).

  Podzia ten znajduje odbicie w mikrostrukturze materiaw wzmacnianych lub oglnie

  mwic - kompozytowych. Materiay umacniane dyspersyjnie posiadaj osnow z prostego

  ok.15%. Jeeli rozmiary czstek umacniajcych przewyszaj 1,0 m, a ich koncentracja

  przewysza w przyblieniu 25% udziau objtociowego, to tego rodzaju umocnienie zalicza

  si ju na og do umocnienia czsteczkami. Wielko fazy zbrojcej w materiaach

  zbrojonych wknami, wyraona w procentowym udziale objtociowym, waha si

  w granicach od kilku procent do ok. 70% i wicej, a rednice wkna. zmieniaj si od

  mikrometra, do dziesitek i setek mikrometrw. Osobliwo mikrostruktury tych materiaw

  polega na tym:, e jeden z wymiarw fazy zbrojcej jest bardzo duy. Efektywno

  umocnienia materiau wyrazi mona tzw. wspczynnikiem umocnienia KU, ktry

  okrelany jest stosunkiem naprenia na granic plastycznoci materiau kompozytowego do

  naprenia na granicy plastycznoci osnowy:

  Zaleno pomidzy wspczynnikiem umocnienia i wielkociami czstek

  wzmacniajcych, wzgldnie stosunkiem dugoci wkna do jego rednicy, obrazuj wykresy

  przedstawione na rysunku. 1. Wykresy te opracowano na podstawie danych zarwno

  eksperymentalnych, jak rwnie, oblicze teoretycznych zakadajc, e materia obciany

  by rwnolegle do kierunku wkien zbrojcych.

 • Jak wida z rysunku. 1. dla materiaw umocnionych czstkami o wymiarach zmieniajcych

  si w granicach od ok. 10-3

  do 1m, wspczynnik umocnienia KU zmienia si w granicach

  30 3. Wraz ze wzrostem rednicy czstek warto wspczynnika umocnienia KU

  nieprzerwanie male