of 177/177
OBRAZOVNI PROGRAM ŠPEDITERSKO – AGENCIJSKI I CARINSKI TEHNIČAR

ŠPEDITERSKO – AGENCIJSKI I CARINSKI TEHNIČAR CSOa/Obrazovni programi/Obrazovni... · Međunarodni drumski transport - Objašnja ekonomski značaj drumskog transporta - Opisuje

 • View
  248

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of ŠPEDITERSKO – AGENCIJSKI I CARINSKI TEHNIČAR CSOa/Obrazovni programi/Obrazovni... ·...

 • OBRAZOVNI PROGRAM

  PEDITERSKO AGENCIJSKI I CARINSKI TEHNIAR

 • 2

  SADRAJ: OPTI DIO .................................................................................................. 3 1. NAZIV PROGRAMA: PEDITERSKO AGENCIJSKI I CARINSKI TEHNIAR ..................... 3 2. NASTAVNI PLAN ....................................................................................... 3 POSEBNI DIO ............................................................................................... 6 1. PREDMETNI PROGRAMI ............................................................................... 6 1.1. OPTEOBRAZOVNI PREDMETI ..................................................................... 6 1.2. STRUNO - TEORIJSKI PREDMETI ................................................................ 7 1.2.1. MEUNARODNI TRANSPORT .................................................................... 7 1.2.2. SAOBRAAJNO PRAVO ......................................................................... 12 1.2.3. KOMERCIJALNO I CARINSKO POZNAVANJE ROBE ......................................... 17 1.2.4. RUKOVANJE I PREVOZ TERETA ............................................................... 22 1.2.5. SAOBRAAJNA GEOGRAFIJA .................................................................. 26 1.2.6. EKONOMIKA SAOBRAAJA ..................................................................... 31 1.2.7. SKLADITA I SKLADINO POSLOVANJE ...................................................... 35 1.2.8. MEHANIZACIJA LUKA I TERMINALA .......................................................... 40 1.2.9. POSLOVNE KOMUNIKACIJE .................................................................... 46 1.2.10. PEDICIJA ....................................................................................... 50 1.2.11. LOGISTIKA ...................................................................................... 56 1.2.12. TRANSPORTNO OSIGURANJE ................................................................ 61 1.2.13. OSNOVI EKONOMIKE PREDUZEA ........................................................... 66 1.2.14. CARINE I CARINSKO POSLOVANJE .......................................................... 70 1.2.15. AGENCIJSKO POSLOVANJE .................................................................. 78 1.2.16. ORGANIZACIJA PREVOZA TERETA .......................................................... 83 1.2.17. LUKA KOORDINACIJA ........................................................................ 88 1.2.18. PREDUZETNITVO ............................................................................. 95 1.2.19. PRAKTINA NASTAVA ......................................................................... 99 1.3. IZBORNI PREDMETI .............................................................................. 114 1.3.1. POSLOVNA INFORMATIKA ................................................................... 114 1.3.2. RAUNOVODSTVO ............................................................................. 121 1.3.3. STATISTIKA ..................................................................................... 127 1.3.4. MEUNARODNO POSLOVANJE .............................................................. 132 1.3.5. POSLOVNI ENGLESKI JEZIK .................................................................. 137 1.3.6. STRANI JEZIK II- ITALIJANSKI JEZIK ....................................................... 145 2. STRUNI ISPIT ....................................................................................... 153 2.1. ISPITNI KATALOZI ZA STRUNO TEORIJSKI DIO ISPITA ................................... 153 2.1.1. PEDICIJA ....................................................................................... 153 2.1.2. CARINE I CARINSKO POSLOVANJE .......................................................... 155 2.1.3. AGENCIJSKO POSLOVANJE .................................................................. 157 2.1.4. ORGANIZACIJA PREVOZA TERETA ......................................................... 158 2.2. ISPITNI KATALOZI ZA STRUNI RAD .......................................................... 160 2.2.1. PEDICIJA ....................................................................................... 160 2.2.2. CARINE I CARINSKO POSLOVANJE .......................................................... 162 2.2.3. AGENCIJSKO POSLOVANJE .................................................................. 166 2.2.4. ORGANIZACIJA PREVOZA TERETA ......................................................... 168 2.2.5. LOGISTIKA ...................................................................................... 170 3. OBAVEZNI NAINI PROVJERAVANJA ZNANJA ................................................. 171 4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA .................... 172 5. NAIN PRILAGOAVANJA UENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ........................ 172 6. NAIN PRILAGOAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH ......................... 172 7. PROFIL STRUNE SPREME NASTAVNIKA I STRUNIH SARADNIKA ......................... 173 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ............................. 174 8.1. BROJ ASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE ................... 174 9. PROFESIONALNA PRAKSA ......................................................................... 176 10. SLOBODNE AKTIVNOSTI ......................................................................... 176

 • 3

  OPTI DIO

  1. Naziv programa: PEDITERSKO AGENCIJSKI I CARINSKI TEHNIAR 2. Nastavni plan

  Redni broj

  Nastavni predmeti grupe predmeta

  I II III IV Ukupno

  sed. god. sed. god. sed. god. sed. god. A Opteobrazovni predmeti 1. Maternji jezik i knjievnost 3 108 3 108 3 108 3 99 423 2. Matematika 3 108 3 108 3 108 3 99 423 3. Engleski jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282 4. Informatika 2 72 72 5. Fiziko vaspitanje 2 72 2 72 2 72 2 66 282 Drutvena grupa predmeta

  1. Istorija 2 72 72 2. Geografija 2 72 72 3. Psihologija 2 72 72 4. Sociologija 2 72 72 Prirodna grupa predmeta

  1. Fizika 2 72 2 72 144 2. Hemija 2 72 72 3. Biologija 2 72 72

  UKUPNO A 20 720 16 576 12 432 10 330 2058 B Struno- teorijski predmeti 1. Meunarodni transport 2 72 72 2. Saobraajno pravo 2 72 72

  3. Komercijalno i carinsko poznavanje robe 2 72 72

  4. Rukovanje i prevoz tereta 2 72 72 5. Saobraajna geografija 1 36 36 6. Ekonomika saobraaja 2 72 72 7. Skladita i skladino poslovanje 2 72 72 8. Mehanizacija luka i terminala 2 72 72 9. Poslovne komunikacije 2 72 72 10. pedicija 3 108 108 11. Logistika 2 72 72 12. Transportno osiguranje 2 72 72 13. Osnovi ekonomike preduzea 2 72 72 14. Carine i carinsko poslovanje 2 72 3 99 171 15. Agencijsko poslovanje 3 99 99 16. Organizacija prevoza tereta 3 99 99 17. Luka koordinacija 2 66 66 18. Preduzetnitvo 2 66 66

  UKUPNO B 6 216 11 396 11 396 13 396 1404 C Praktina nastava 2 72 2 72 4 144 4 132 420 D Slobodne aktivnosti 1 36 1 36 1 36 1 33 141 E Izborna nastava 2 72 2 72 4 144 4 136 420 1. Poslovna informatika 2 72 2 72 144 2. Raunovodstvo 2 72 72 3. Statistika 2 66 66 4. Meunarodno poslovanje 2 66 66 5. Poslovni engleski jezik 2 72 2 66 138 6. Strani jezik II- Italijanski jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282 F Profesionalna praksa 10 dana 10 dana 10 dana 30 dana G Sedmini broj asova 31 32 32 32 H Broj radnih sedmica 36 36 36 33 141

  Ukupno (A+B+C+D+E) = 4476

 • 4

  3. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa - Sticanje znanja o distribuciji robe i osposobljavanje za uee u organizovanju

  distribucije robe, odnosno tereta; - Sticanje znanja o pomorsko-transportnim uslugama i osposobljavanje za uee u

  nihovom organizovanju; - Osposobljavanje za uee u organizovanju i realizaciji aktivnosti brodarskog

  poslovanja; - Sticanje znanja o lukom poslovanju; - Upoznavanje sa mogunostima za istraivanje trita brodskog prostora i trita

  tereta; - Sticanje znanja i osposobljavanje za uee u carinskom postupku; - Sticanje znanja o robi i teretu; - Osposobljavanje za poslove iz domena uvoza, izvoza i tranzita razliitih roba i

  tereta; - Osposobljavanje za praenje dokumentacionih tokova u sistemu realizacije

  pomorsko-transportnih usluga; - Osposobljavanje za praenje savremenih meunarodnih trendova u odnosu na

  sistem meunarodnih bankarskih plaanja; - Upoznavanje sa meunarodnim standardima, konvencijama, pravilima i obiajima

  u realizaciji primarnih i sekundarnih transportnih usluga; - Upoznavanje sa meunarodnim standardima, konvencijama, pravilima i obiajima

  u realizaciji kombinovanog transporta; - Sticanje znanja i sposobnosti za korienje savremenih sistema komunikacije u

  poslovanju; - Ovladavanje komunikacijom na engleskom jeziku; - Sticanje znanja o meunarodnim standardima; - Sticanje znanja i osposobljavanje za primjenu informatikih tehnologija u radu; - Razvijanje sposobnosti za nenasilnu komunikaciju i tolerantan odnos prema

  drugima; - Razvijanje radnih navika i odgovornosti prema radnim zadacima; - Razvijanje ekoloke svijesti i osposobljavanje za primjenu mjera zatite okoline. 4. Uslovi za upis, odnosno ukljuivanje u program za obrazovanje odraslih - Za upis u obrazovni program peditersko agencijski i carinski tehzniar, mogu se

  prijaviti kandidati: - koji su zavrili osnovnu kolu i nijesu stariji od 17 godina. Izuzetno, u kolu se

  mogu upisati lica do 18-te godine starosti, uz odobrenje Nastavnikog vijea kole,

  - Ako se za upis prijavi vei broj kandidata od broja traenog konkursom, upis se vri prema Pravilniku o vrednovanju kriterijuma za upis uenika u strunu kolu, koji donosi Ministarstvo prosvjete i nauke.

  - Lica koja su napunila 18 godina ukljuuju se u program za obrazovanje odraslih. 5. Trajanje obrazovanja - Obrazovanje po obrazovnom programu peditersko agencijski i carinski tehniar

  traje 4 godine. 6. Prohodnost - U redovnom obrazovanju uenici napreduju u vii razred ako su iz svih predmeta

  tekue godine postigli pozitivnu ocjenu i priloili ovjeren dnevnik profesionalne prakse i obavili profesionalnu praksu.

  - Lica koja su zavrila dvogodinju strunu kolu mogu se upisati u drugi ili trei razred s obzirom na vrstu programa prethodnog obrazovanja uz polaganje dopunskih i diferencijalnih ispita.

 • 5

  - Odrasli napreduju po programu u skladu sa planom za izvoenje obrazovnog programa za odrasle - koji donosi kola.

  7. Obrazovanje koje se stie - Zavretkom obrazovnog programa uenik stie srednje struno obrazovanje u etvorogodinjem trajanju - PEDITERSKO AGENCIJSKI I CARINSKI TEHNIAR.

 • 6

  POSEBNI DIO 1. PREDMETNI PROGRAMI 1. 1. OPTEOBRAZOVNI PREDMETI 1. 1. 1. MATERNJI JEZIK I KNJIEVNOST 1. 1. 2. MATEMATIKA 1. 1. 3. ENGLESKI JEZIK 1. 1. 4. INFORMATIKA 1. 1. 5. FIZIKO VASPITANJE 1. 1. 6. ISTORIJA 1. 1. 7. GEOGRAFIJA 1. 1. 8. PSIHOLOGIJA 1. 1. 9. SOCIOLOGIJA 1. 1. 10. FIZIKA 1. 1. 10. HEMIJA 1. 1. 12. BIOLOGIJA Napomena: Katalozi opteobrazovnih programa su u nadlenosti Zavoda za kolstvo.

 • 7

  1.2. STRUNO - TEORIJSKI PREDMETI 1.2.1. MEUNARODNI TRANSPORT 1. Nziv predmeta: MEUNARODNI TRANSPORT 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I 48 24 72 II III IV

  Ukupno 48 24 72 3. Opti ciljevi nastave - Upoznavanje sa pojmom i vrstama meunarodnog transporta; - Sticanje znanja o meunarodnom pomorskom, eljeznikom, drumskom, rijenom

  i vazdunom transportu; - Upoznavanje sa vrstama pomorske plovidbe; - Sticanje znanja o morskim lukama i njihovom poslovanju; - Sticanje znanja o Konvenciji o meunarodnim prevozima eljeznicom; - Razumijevanje uloge i znaaja drumskog saobraaja; - Upoznavanje sa reimima plovidbe rijekom; - Osposobljavanje za pravilan izbor vrste transporta s obzirom na ekonominost i

  na vrstu robe; - Razvijanje osjeaja za ekonominost; - Razvijanje pozitivne orijenacije prema zanimanju.

 • 8

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Pojam i znaaj meunarodnog transporta - Definie pojam i

  vrste transporta - Objanjava

  ekonomski znaaj transporta

  - Objanjava regulisanje meunarodnog transporta

  - Poznaje pojam i vrste transporta

  - Uoava ekonomski znaaj transporta

  - Poznaje regulisanje meunarodnog transporta

  - Razvija osjeaj odgovornosti pri izboru vrste transporta

  Meunarodni drumski transport - Objanja

  ekonomski znaaj drumskog transporta

  - Opisuje vrste prevoza u drumskom transporu

  - Upoznaje zakonsku regalativu prevoza u drumskom transporu

  - Poznaje dokumenta u drumskom transportu

  - Uoava ekonomski znaaj drumskog transporta

  - Razlikuje vrste prevoza u drumskom transportu

  - Shvata potrebu zakonske regulative prevoza u drumskom transportu

  - Shvata vanost tovarnog lista

  - Shvata odgovornost prevozioca u drumskom transportu

  - Shvata znaaj TIR i ATA karneta

  - Shvata znaaj Meunarodne unije za drumski transport (IRU)

  - Razvija osjeaj za ekonominost

  - Razvija komunikativnost

  - Posjetu poslodavcu u drumskom saobraaju

  Meunarodni eljezniki transport - Objanjava

  ekonomski znaaj eljeznikog transporta

  - Nabraja pravila eljeznikog transportu

  - Opisuje vrste prevoza u eljeznikom transportu

  - Opisuje ugovor o prevozu

  - Uoava ekonomski znaaj eljeznikog transporta

  - Poznaje jednoobrazna pravila o ugovoru o meunaronom prevozu eljeznicama (CIM)

  - Razlikuje vrste prevoza u eljeznikom transportu

  - Razvija osjeaj za ekonominost

  - Razvija odgovornost i komunikativnost

  - Posjeta eljeznici Crne Gore

 • 9

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Objanjava utovar i

  istovar robe - Objanjava

  odgovornost eljeznice u prevozu

  - Nabraja meunarodne sporazume i pravilnike u eljeznikom transportu

  - Shvata vanost tovarnog lista

  - Poznaje pravila utovara i istovara robe

  - Shvata odgovrnost eljeznice u prevozu

  - Razlikuje meunarodne sporazume i pravilnike u eljeznikom transportu

  Meunarodni pomorski transport - Objanjava

  ekonomski znaaj pomorskog transporta

  - Objanjava pomorsku plovidbu i pomorsko prevozno trite

  - Objanjava sistem poslovanja u lukama

  - Opisuje privredne djelatnosti u lukama

  - Nabraja dokumenta u vodnom transportu

  - Uoava ekonomski znaaj pomorskog transporta

  - Razlikuje plovidbe - Poznaje pomorsko

  prevozno trite - Razlikuje

  posrednike u meunarodnom pomorskom transportu

  - Poznaje carinski reim u lukama

  - Shvata potrebu skladitenja robe

  - Razlikuje luke tarife i vozarine

  - Razlikuje dokumenta u pomorskom transportu

  - Razvija osjeaj za ekonominost

  - Razvija komunikativnost

  - Posjeta luci

  Meunarodni rijeni transport - Objanjava

  ekonomski znaaj rijenog transporta

  - Opisuje ugovor i prevozna dokumenta u rijenom transportu

  - Opisuje sistem poslovanja rijenih transportera

  - Uoava ekonomski znaaj rijenog transporta

  - Shvata vanost tovarnog lista

  - Razlikuje prevozna dokumenta u rijenom transportu

  - Poznaje sistem poslovanja rijenih transportera

  - Razvija osjeaj za ekonominost

  Meunarodni vazduni transport - Objanjava - Uoava ekonomski - Razvija osjeaj za - Posjeta aerodromu

 • 10

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik ekonomski znaaj vazdunog transporta

  - Opisuje sistem poslovanja u procesu vazdunog transportera

  - Opisuje ugovor o prevozu

  - Objanjava odgovornost i obaveze prevozioca u vazdunom transportu

  - Nabraja meunarodne sporazume u vazdunom transportu

  znaaj vazdunog transporta

  - Poznaje sistem poslovanja u procesu vazdunog transportera

  - Shvata vanost vazduhoplovnog tovarnog lista

  - Shvata odgovornost i obaveze prevozioca u vazdunom transportu

  - Shvata znaaj meunarodnih sporazuma u vazdunom transportu

  - Shvata znaaj meunarodnog udruenja za vazduni prevoz (IATA)

  ekonominost - Razvija

  odgovornost i komunikativnost

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - dr M. Markovi; Transport, pedicija, carine i osiguranje, BP Univerzitet za

  poslovne studije, Beograd, 2003. - M. Staki, Meunarodni transport i pedicija sedmo izdanje, Via ekonomska

  kola, Beograd, 1977. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Raunar sa odgovarajuim softverom - Prikljukak za internet - LCD projektor 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, po jedan pismeni rad u svakom klasifikacionom periodu; - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih pismenih i

  usmenih ocjena u toku klasifikacionog perioda; - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani saobraajni inenjer - Diplomirani inenjer pomorstva - Diplomirani ekonomista

 • 11

  10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Vidovi saobraaja u

  meunarodnom transportu - pedicija - Organizacija prevoza tereta

  - Vidovi saobraaja u meunarodnom transportu

  - Carine i carinsko poslovanje - Carinski postupci u svim vidovima saobraaja

  - Vidovi saobraaja u meunarodnom transportu

  - Luka kordinacija - Kordinacija u lukom transportu

  - Vidovi saobraaja u meunarodnom transportu

  - Skladita i skladino poslovanje

  - Skadino poslovanje

  - Vidovi saobraaja u meunarodnom transportu

  - Organizacija prevoza tereta - Tehnologija prevoza

  - Vidovi saobraaja u meunarodnom transportu

  - Mehanizacija luka i terminala

  - Mehanizacija na pojedinim terminalima

  - Vidovi saobraaja u meunarodnom transportu

  - Rukovanje i prevoz tereta - Osnovna obiljeja savremenih sistema prevoza

  - Vidovi saobraaja u meunarodnom transportu

  - Transportno osiguranje - Osiguranje u svim vidovima tarnsporta

  - Vidovi saobraaja u meunarodnom transportu

  - Saobraajno pravo - Ugovori u prevozu - Prevozne isprave

  - Vidovi saobraaja u meunarodnom transportu

  - Saobraajna geografija - Faktori razvoja saobraaja

  - Vidovi saobraaja u meunarodnom transportu

  - Ekonomika saobraaja - Ekonomika pojedinih vidova saobraaja

  - Vidovi saobraaja u meunarodnom transportu

  - Meunarodno poslovanje - Poslovna dokumentacija

 • 12

  1.2.2. SAOBRAAJNO PRAVO 1. Naziv predmeta: SAOBRAAJNO PRAVO 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I 48 24 72 II III IV

  Ukupno 48 24 72 3. Opti ciljevi nastave - Upoznavanje sa osnovnim pojmovima iz oblasti prava; - Upoznavanje sa pojmom i podjelom saobraajnog prava; - Sticanje osnovnih znanja o subjektima saobraajnog prava; - Sticanje osnovnih znanja o ugovorima u prevozu; - Sticanje znanja o osnovama stvarnog prava; - Upoznavanje sa odgovornostima prevoznika za tetu; - Sticanje znanja o osnovnim prevoznim ispravama i popunjavanju tih isprava; - Razvijanje samopouzdanja; - Razvijanje odgovornosti za potovanje pravnih normi; - Razvijanje komunikativnosit i sposobnosti za saradnju.

 • 13

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Pojam, podjela i osnovene karakteristike saobraajnog prava - Definie pravne

  pojmove - Objanjava pravna

  naela znaajna za primjenu pravnih propisa

  - Objanjava podjelu i navodi karakteristike saobraajnog prava

  - Shvata vanost poznavanja i koritenja osnovnih pravnih pojmova

  - Razlikuje pravne propise razliite pravne snage

  - Poznaje redosljed njihove primjene na konkretan pravni posao (uz potovanje osnovnih pravnih naela)

  - Poznaje podjelu i osnovne karakteristike saobraajnog prava

  - Razvija pozitivnu orijentaciju prema zanimanju

  Karakteristike, meusobni odnos i razlike izmeu pojedinih vidova saobraaja - Objanjava

  karakteristike, meusobni odnos i razlike izmeu pojedinih vidova sobraaja

  - Poznaje osnovne karakteristike:

  - pomorskog - eljeznikog - drumskog - vazdunog

  saobraaja - Razlikuje

  meusobni odnos izmeu pojedih vidova saobraaja

  - Razvija sposobnost za saradnju

  Izvori i objekti saobraajnog prava - Navodi izvore

  saobraajnog prava - Objanjava podjelu

  izvora saobraajnog prava

  - Upoznaje se sa objektima i podjelom objekata saobraajnog prava

  - Obrazlae: - saobraajne puteve - saobraajna

  sredstva

  - Razlikuje izvore saobraajnog prava

  - Poznaje podjelu izvora saobraajnog prava

  - Razlikuje objekte saobraajnog prava

  - Poznaje podjelu objekata saobraajnog prava

  - Razlikuje saobraajne puteve

  - Uoava karakteristike saobraajnih puteva

  - Stie samopouzdanje i podstie odgovornost prema potovanju prava

 • 14

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Uesnici u saobraaju - Objanjava

  subjekte saobraajnog prava

  - Objanjava pojam preduzetnika saobraajnih aktivnosti

  - Nabraja saobraajno osoblje

  - Poznaje subjekte saobraajnog prava

  - Shvata pojam preduzetnika saobraajnih aktivnosti

  - Identifikuje saobraajno osoblje

  - Razvija komunikativnost i prilagodljivost

  - Posjeta predstavnika saobraajnog osoblja

  Ugovori u prevozu - Definie pojam i

  objanjava karakteristike ugovora o prevozu stvari

  - Nabraja vrste ugovora o prevozu stvari u raznim vidovima saobraja

  - Objanjava: zakljuivanje, izvrenje, izmjenu i prestanak vaenja ugovora o prevozu stvari

  - Nabraja uesnike u prevoznom poslu

  - Objanjava pojam cijene prevoza (vozarine) i naine njenog formiranja u razliitim vidovima saobraaja

  - Objanjava specifinosti ugovora u kopnenom, vodnom i vazdunom saobraaju

  - Objanjava pojam prigovora i zastare

  - Obrazlae pojam tarife

  - Objanjava carinske poslove i dokumenta

  - Shvata pojam i uoava osnovne karakteristike ugovora o prevozu stvari

  - Razlikuje vrste ugovora o prevozu stvari u razliitim vidovima saobraaja

  - Poznaje nain zakljuivanja, izvrenja, izmjene i prestanka vaenja ugovora o prevozu stvari

  - Razlikuje uesnike u prevoznom poslu

  - Shvata pojam cijene prevoza (vozarine) i naine njenog formiranja u razliitim vidovima saobraaja

  - Razlikuje specifinosti ugovora u kopnenom, vodnom i vazdunom saobraaju

  - Razlikuje pojam prigovora od zastare

  - Shavata pojam tarife

  - Razlikuje osnovne carinske poslove i dokumenta

 • 15

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Stvarna prava u saobraajnom pravu - Nabraja stvarna

  prava u saobraajnom pravu

  - Interpretira vrste stvarnih prava:

  - pravo svojine - pravo dravine - zalona prava

  Odgovornost prevoznika u pojedinim vidovima saobraajnog prava - Objanjava pojam

  odgovornosti za tetu

  - Opisuje pojmove odgovornosti

  - Objanjava ogranienja odgovornosti

  - Objanjava specifinost odgovornosti prevoznika u pojedinim vidovima saobraaja

  - Poznaje pojam odgovornosti za tetu

  - Razlikuje subjektivnu i objektivnu odgovornost za tetu

  - Shvata ogranienja odgovornosti

  - Razlikuje specifinost odgovornosti u pojedinim vidovima saobraaja

  - Razvijanje odgovornosti

  Prevozne isprave - Objanjava

  prevozne i druge isprave u razliitim vidovima saobraaja

  - Objanjava popunjavanje prevozne isprave i drugih dokumenata

  - Poznaje osnovne prevozne isprave u razliitim vidovima saobraaja

  - Popunjava prevozne isprave i druga dokumenta

  - Razvija pozitivan odnos prema radu i radnim obavezama

  Vjeba - Analiza

  saobraajnih isprava

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - B. Ivoevi: Saobraajno pravo, Fakultet za poslovno pravo, Beograd, 2005. - M. Trajkovi: Saobraajno pravo, Beograd, 1985. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Raunar sa programskom opremom; - prikljukom za internet; - LCD projektor. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, po jedan pismeni rad u svakom klasifikacionom periodu; - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacinog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionim periodima.

 • 16

  8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani pravnik. 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Ugovori u prevozu - Prevozne isprave

  - Meunarodni transport - Vidovi saobraaja u meunarodnom transportu

  - Ugovori u prevozu - Prevozne isprave

  - pedicija - Ugovori u prevozu - Prevozne isprave

  - Ugovori u prevozu - Prevozne isprave

  - Carine i carinsko poslovanje - Ugovori u prevozu - Prevozne isprave

  - Ugovori u prevozu - Prevozne isprave

  - Organizacija prevoza tereta - Ugovori u prevozu - Prevozne isprave - Tehnologija prevoza - Dokomentacija u prevozu

  tereta - Ugovori u prevozu - Meunarodno poslovanje - Poslovna dokumentacija

 • 17

  1.2.3. KOMERCIJALNO I CARINSKO POZNAVANJE ROBE 1. Naziv predmeta: KOMERCIJALNO I CARINSKO POZNAVANJE ROBE 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I 56 16 72 II III IV

  Ukupno 56 16 72 3. Opti ciljevi nastave - Upoznavanje sa pojmom robe; - Sticanje znanja o vrstama robe kao proizvoda koji se nudi na tritu; - Upoznavanje sa principima standardizacije proizvoda; - Sticanje znanja o fiziko-hemijskim svojstvima robe znaajnim za prevoznu

  sposobnost, skladitenje i uvanje robe; - Razumijevanje znaaja posebne kontrole i zatite ivotnih namirnica; - Razvijanje ekoloke svijesti; - Razvijanje svijesti o neophodnosti potovanja propisa.

 • 18

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Nauno-tehnoloki progres i razvoj proizvoda - Objanjava

  stvaranje i razvoj proizvoda

  - Opisuje nauno-tehnoloki progres

  - Poznaje proces stvaranja i razvoja proizvoda

  - Poznaje nauno-tehnoloki progres

  - Razvija kritino razumijevanje odnosa tehnike i prirode

  Sistematizacija proizvoda - Definie pojam robe - Nabraja podjelu

  robe

  - Shvata pojam robe - Razlikuje podjelu

  robe

  - Razvija snalaljivost

  Kvalitet robe - Objanjava svojstva

  robe - Definie kvalitet

  robe i normizaciju

  - Poznaje svojstva robe

  - Poznaje pojam kvaliteta robe

  - Shvata postupak normizacije

  - Razvija osjeaj za postupnost

  Standardizacija i standardi - Nabraja vrste

  materija i obrazlae njihovu podjelu

  - Opisuje sastav, navodi svojstva i objanjava upotrebu materija

  - Poznaje vrste, sastav, svojstva i upotrebu materija

  - Razlikuje sastav, svojstva i upotrebu organskih i mineralnih materija

  - Razvija osjeaj za potovanje propisa

  Tehnologija voda - Definie pojam

  vode - Opisuje tehnoloke

  osobine vode - Objanjava

  karakteristike i kriterijume ispravnosti vode

  - Shvata pojam vode - Razlikuje osobine

  vode - Uoava

  karakteristike i navodi kriterijume ispravnosti vode

  - Razvija svijst o vanosti potovanja propisa

  Energetika - Definie pojam i

  vrste energenata - Objanjava

  karakteristike goriva

  - Shvata pojam i razlikuje vrste energenata

  - Identifikuje karakteristike energenata

  - Poznaje karakteristike i navodi prirodna i vetaka vrsta goriva

  - Poznaje upotrebu vrstih goriva

  - Razvija kritino razumijevanje odnosa tehnike i prirode

 • 19

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Shvata upotrebu

  tenih goriva - Shvata upotrebu

  gasovitih goriva Proizvodi industrije polimera - Nabraja grane

  hemijske industrije - Opisuje proizvode

  hemijske industrije - Nabraje kiseline,

  baze i soli - Nabraja vjetaka

  gnojiva, sapune, deterdente, boje i lakove.

  - Poznaje grane hemijske industrije

  - Navodi svojstva i karakteristike proizvoda hemijske industrije

  - Identifikuje kiseline, baze i soli

  - Identifikuje vetaka gnjojiva, sapune, deterdente, boje i lakove.

  - Razvija snalaljivost

  - Prezentacija proizvoda industrije polimera

  Proizvodi metalurgije - Opisuje metale kao

  sirovinu - Opisuje proizvode

  od metala

  - Poznaje vrste i svojstva vanih metala

  - Uporeuje karakteristike proizvoda od metala

  - Prezentacija proizvoda metalurgije

  Proizvodi industrije nemetala - Opisuje nemetale

  kao sirovinu - Opisuje proizvode

  od nemetala

  - Poznaje vrste i svojstva vanih nemetala

  - Uporeuje karakteristike proizvoda od nemetala

  - Razvija snalaljivost

  - Prezentacija proizvoda industrije nemetala

  Drvo i proizvodi prerade drveta - Opisuje drvo kao

  sirovinu - Navodi naine

  prerade drveta: - mehaniki - hemijski

  - Poznaje karakteristike drveta kao sirovine

  - Razlilkuje naine prerade drveta

  - Poznaje postupak: - mehanike obrade

  drveta - hemijske obrade

  drveta - Navodi vrste

  proizvoda od drveta dobijene mehanikokm i hemijskom obradom

  - Posjeta skladitu drvne grae

 • 20

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Proizvodi tekstilne industrije - Opisuje sirovine u

  tekstilnoj industriji - Nabraja proizvode

  tekstilne industrije

  - Poznaje vane sirovine u tekstilnoj industriji

  - Razlikuje proizvode tekstilne industrije

  - Razvija kritino razumijevanje odnosa tehnike i prirode

  Proizvodi od koe i krzna - Opisuje sirovine u

  industriji koe i krzna

  - Nabraja proizvode industrije koa i krzna

  - Poznaje vane sirovine u industriji koa i krzna

  - Razlikuje proizvode industrije koe i krzna

  - Razvija snalaljivost

  Poljoprivredno-prehrambeni proizvodi - Opisuje sirovine u

  poljoprivredno-prehrambenoj industriji

  - Nabraja vrste namirnica

  - Opisuje pojam kvaliteta ivotnih namirnica

  - Nabraja vane karakteristike kvaliteta proizvoda

  - Nabraja propise o kvalitetu ivotnih namirnica

  - Objanjava znaaj proizvodnje zdrave hrane

  - Poznaje vane sirovine u poljoprivredno-prehrambenoj industriji

  - Poznaje vrste namirnica

  - Odreuje pojam ivotnih namirnica i

  - Poznaje faktore kvaliteta proizvoda

  - Poznaje svojstva i vrste ivotnih namirnica

  - Shvata znaaj propisa o kvalitetu ivotnih namirnica

  - Shvata znaaj proizvodnje i upotrebe zdrave hrane

  - Razvija pozitan odnos prema hrani organskog porijekla

  - Posjeta pogonu za obradu poljoprivrednih proizvoda - namirnica

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - dr S. Ivovi, Poznavanje robe za menadere u robnom prometu, UBK, Beograd,

  1999. godine. - dr S. Ivovi, Menadment i kvalitet proizvoda, UBK, Beograd, 2004. godina. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Raunar sa odgovarajuim softverom; - Prikljukak za internet; - LCD projektor. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, po jedan pismeni rad u svakom klasifikacionom periodu; - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu;

 • 21

  - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionim periodima.

  8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Inenjer tehnologije - Diplomirani inenjer pomorstva - Profesor hemije

  10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Poznavanje robe - Carine i carinsko poslovanje - Carinsko poznavanje robe

  - Carinske tarife - Poznavanje robe - pedicija - Carinsko poznavanje robe

  - Carinske tarife - Poznavanje robe - Organizacija prevoza tereta - Osnovne tehnologije

  rukovanja i prevoza razliitih vrsta roba

  - Poznavanje robe - Skladita i skladino poslovanje

  - Naini skladitenja razliitih vrsta roba

  - Poznavanje robe - Rukovanje i prevoz tereta - Osnovne tehnologije prevoza u razliitim vidovima saobraaja

 • 22

  1.2.4. RUKOVANJE I PREVOZ TERETA 1. Naziv predmeta: RUKOVANJE I PREVOZ TERETA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II 48 24 72 III IV

  Ukupno 48 24 72 3. Opti ciljevi nastave - Upoznavanje sa pojmom i vidovima saobraaja; - Upoznavanje sa prevoznim i prenosnim putevima u razliitim vidovima saobraaja; - Sticanje znanja o terminalima u pojedinim vidovima saobraaja; - Sticanje znanja o prevoznim sredstvima u pojedinim vidovima saobraaja; - Upoznavanje sa osnovama tehnologije rukovanja i prevoza u pojedinim vidovima

  saobraaja; - Upoznavanje sa znaajem paletizacije i kontejnerizacije tereta; - Razvijanje osjeaja za ekonominost; - Razvijanje radnih navika.

 • 23

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Saobraaj kao privredna grana - Objanjava znaaj

  saobraaja kao privredne grane

  - Opisuje pojedine vidove saobraaja

  - Navodi pojedine saobraajne usluge

  - Shvata znaaj sobraaja kao privredne grane

  - Razlikuje pojedine vidove saobraaja

  - Poznaje pojedine saobraajne usluge

  - Razumije znaaj saobraaja

  Prevozni putevi u pojedinim vidovima saobraaja - Opisuje prevozne

  puteve u pojedinim vidovima saobraaja

  - Poznaje prevozne puteve u saobraaju:

  - kopnenom - vodnom - vazdunom - Navodi

  specifinosti pojedinih vidova saobraaja

  Terminali u pojedinim vidovima saobraaja - Opisuje terminale

  u pojedinim vidovima saobraaja

  - Razlikuje terminale u vidovima saobraaja:

  - drumskom - eljeznikom - pomorskom - vazdunom - Nabraja sadraje,

  funkcije i operativne povrine

  - Razumije znaaj terminala

  - Razgovor sa predstavnikom kompanije za prevoz tereta

  Sredstva prevoza u saobraaju - Objanjava

  sredstva prevoza u pojedinim vidovima saobraaja

  - Poznaje sredstva prevoza u saobraaju:

  - drumskom - eljeznikom - pomorskom - vazdunom - Poznaje osnovne

  karakteristike prevoznih sredstava u pojedinim vidovima saobraaja

  - Razumije znaaj poznavanja prevoznih sredstava

  Odravanje sredstava prevoza - Objanjava

  odravanje sredstava prevoza i infrastrukture u

  - Poznaje odravanje sredstava prevoza i infrastrukture u saobraaju:

  - Razumije znaaj pravilnog odravanja sobraajnih

  - Posjeta pogonu za odravanje sredstava prevoza

 • 24

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik pojedinim vidovima saobraaja

  - kopnenom - vodnom - vazdunom

  sredstava - Razvija ekoloku

  svijest Osnovne tehnologije prevoza u razliitim vidovima saobraaja - Objanjava

  tehnologije prevoza u pojedinim vidovima saobraaja

  - Opisuje tehnolgije prevoza u saobraaju:

  - drumskom - eljeznikom - pomorskom - na unutranjim

  plovnim putevima - vazdunom

  - Razumije potrebu poznavanja tehnologija prevoza

  Specifinosti pojedinih vidova saobraaja - Obrazlae

  prednosti i nedostatke pojedinih vidova saobraaja sa ciljem odabira optimalnog prevoznog puta i sredstva

  - Razlikuje prednosti i nedostatke pojedinih vidova saobraaja

  - Odreuje optimalni prevozni put u odnosu na prednosti i nedostatke pojedinih vidova saobraaja

  - Odreuje optimalno prevozno sredstvo u odnosu na prednosti i nedostatke pojedinih vidova saobraaja

  - Razumije znaaj pravilnog odabira prevoznog puta i prevoznog sredstva

  - Razvija osjeaj za ekonominost

  Osnovna obiljeja savremenih sistema prevoza - Objanjava

  savremene sisteme prevoza

  - Obrazlae vanost jedinstvenog prevoznog procesa

  - Shvata potrebu kontejnerizacije i paletizacije tereta

  - Poznaje tehnologiju prevoza paleta

  - Poznaje tehnologiju prevoza kontejnera

  - Razlikuje kombinovani i integralni sistem prevoza

  - Razumije potrebu jedinstvenosti prevoznog procesa

 • 25

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - Dr B. Dragovi, dipl. ing: Rukovanje i prevoz tereta, Bijelo Polje, 2003. - dr. sc. . Dundovi, Prekrcajna sredstva prekidnog transporta, Pomorski fakultet

  u Rijeci, Rijeka, 2005. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Raunar sa programskom opremom; - Prikljukom za internet; - LCD projektor.

  7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, po jedan pismeni rad u svakom klasifikacionom periodu; - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacinog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionim periodima.

  8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine.

  9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani saobraajni inenjer - Diplomirani inenjer pomorstva - Zapovjednik broda sa ovlaenjem od 3000BT ili veeg - Diplomirani mainski inenjer 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Osnovna obiljeja

  savremenih sistema prevoza - Meunarodni transport - Vidovi saobraaja u

  meunarodnom transportu - Osnovne tehnologije

  prevoza u razliitim vidovima saobraaja

  - Komercijalno i carinsko poznavanje robe

  - Poznavanje robe

  - Terminali u pojedinim vidovima saobraaja

  - Mehanizacija luka i terminala

  - Terminali u pomorskom saobraaju

 • 26

  1.2.5. SAOBRAAJNA GEOGRAFIJA 1. Naziv predmeta: SAOBRAAJNA GEOGRAFIJA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II 22 14 36 III IV

  Ukupno 22 14 36 3. Opti ciljevi nastave - Razumijevanje osnovnih pojmova saobraajne geografije; - Sticanje znanja o prirodnim i drutvenim geografskim pojavama i procesima i

  njihov uticaj na saobraajnu geografiju; - Sticanje znanja o saobraajno-geografskim regijama svijeta; - Shvatanje znaaja saobraaja u svjetskoj privredi; - Razumijevanje inilaca koji utiu na razvoj saobraaja; - Sticanje znanja o znaaju i ulozi pojedinih vidova saobraaja u prevozu robe i

  putnika; - Sticanje znanja o saobraajno-geografskom poloaju Crne Gore i razvijenosti

  pojedinih vidova saobraaja; - Razumijevanje odnosa privrede i saobraaja; - Razvijanje tolerantnog odnosa prema drugima.

 • 27

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Saobraajna geografija-pojam i zadaci - Objanjava pojam,

  zadatke i znaaj saobraajne geografije

  - Shvata pojam i znaaj saobraajne geografije

  - Razumije odnos saobraaja i geografije

  Uloga i znaaj saobraaja kao privredne djelatnosti - Objanjava znaaj

  saobraaja kao privredne djelatnosti

  - Objanjava ekonomsko-geografske elemente saobraaja

  - Objanjava ulogu saobraaja kao faktora u:

  - aglomeraciji industrije

  - lokalizaciji industrije

  - Poznaje ulogu i znaaj saobraaja kao privredne djelatnosti

  - Navodi osnovne ekonomsko-geografske elemente saobraaja

  - Shvata ulogu saobraaja u aglomeraciji industrije

  - Shvata ulogu saobraaja u lokalizaciji industrije

  - Razvija kritiko razumijevanje odnosa saobraaja i privrede

  Faktori razvoja saobraaja - Opisuje zavisnost

  saobraajne mree od:

  - prirodnih faktora - drutvenih faktora

  - Shvata uticaj prirodnih faktora na razvoj saobraajne mree

  - Shvata uticaj drutvenih faktora na razvoj saobraajne mree

  - Razvija sposobnost uoavanja i razlikovanja faktora koji utiu na razvoj saobraaja

  Saobraajno geografske kategorije - Objanjava

  saobraajno geografske kategorije

  - Razlikuje osnovne saobraajno geografske kategorije:

  - saobraajnice, - saobraajni vorovi,

  - saobraajna mrea, - saobraajni

  koridor, - saobraajni sistem

  - Razumije znaaj razliitih saobraajnih pojmova

  Podjela saobraaja - Objanjava podjelu

  saobraaja - Razlikuje podjelu

  saobraaja prema: - sredini u kojoj se

  odvija,

  - Razvija sposobnost vrednovanja znaaja i zavisnosti prirodnih i

 • 28

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - oblasti u kojima se

  odvija, - prema osobinama

  saobraajne mree - saobraajnih

  sredstava - prema vrsti

  transporta

  drutvenih faktora na saobraaj

  Kopneni saobraaj - Opisuje

  karateristike eljeznikog saobraaja

  - Nabraja prometnija eljeznika vorita u svijetu, i najvanije kontinentalne i transkontinentalne pravce

  - Opisuje karakteristike drumskog saobraaja

  - Nabraja karakteristike drumske mree u svijetu i najvanije magistralne pravce u Evropi

  - Opisuje karateristike naftovoda i gasovoda

  - Nabraja vanije naftovode i gasovode u svijetu

  - Poznaje karakteristike eljeznikog saobraaja,

  - Razlikuje prirodne i drutvene faktore koji utiu na eljezniki saobraaj

  - Poznaje prometna eljeznika vorita u svijetu

  - Shvata znaaj transkontinentalne pruge Lisabon- Moskva-Vladivostok

  - Poznaje prirodne i drutvene faktore koji utiu na drumski saobraaj

  - Uporeuje magistralne pravce Evrope i ostalih kontinenata

  - Poznaje karakteristike naftovoda i gasovoda

  - Poznaje vanije svjetske naftovode i gasovode

  Vodeni saobraaj - Opisuje

  karakteristike pomorskog saobraaja

  - Nabraja vanije pomorske puteve i matine luke svijeta

  - Opisuje karakteristike

  - Poznaje karakteristike pomorskog saobraaja,

  - Razlikuje prirodne i drutvene faktore koji utiu na pomorski saobraaj

  - Poznaje vanije pomorske pravce i

  - Razvija kritiko razumijevanje odnosa saobraaja i privrede

 • 29

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik saobraaja na unutranjim plovnim putevima

  - Nabraja vanije plovne rijeke i jezera

  luke svijeta - Poznaje

  karakteristike saobraaja na unutranjim plovnim putevima

  - Poznaje vanije plovne rijeke i jezera

  Vazduni saobraaj - Opisuje

  karakteristike vazdunog saobraaja

  - Nabraja vanije vazdune linije

  - Nabraja vanije aerodrome

  - Poznaje karakteristike vazdunog saobraaja

  - Razlikuje prirodne i drutvene faktore koji utiu na vazduni saobraaj

  - Poznaje vazdune linije kojima je Evropa povezana sa drugim kontinentima

  - Poznaje vanije aerodrome

  Saobraajno geografske regije svijeta - Objanjava vanije

  saobraajno-geografske regije i zastupljenost pojedinih vidova saobraaja

  - Poznaje zastupljenost vidova saobraaja u znaajnim regijama

  Saobraajna geografija crne gore - Objanjava

  saobraajno geografski poloaj

  - Poznaje saobraajno geografski poloaj Crne Gore

  - Shvata znaaj saobraaja na privredni razvoj Crne Gore

  - Razvija sposobnost vrednovanja uticaja razliitih vidova saobraaja na razvoj privrede Crne Gore

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - A. Mali, : Saobraajna geografija Evrope i svijeta, Via kola za cestovni promet,

  Zagreb, 1976. - A. Mali, : Saobraajna geografija, Via tehnika kola, Zagreb, 1974. - N. Straii, : Pomorsko-ekonomska geografija svijeta, Via pomorska kola,

  Rijeka, 1969. - N. Straii, : Pomorska geografija svijeta, Sveuilina edicija, Izdavako

  poduzee kolska knjiga, Zagreb, 1984.

 • 30

  6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Raunar sa programskom opremom i prikljukom za internet; - Video projektor; - Nastavni film; - Geografske karte. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Profesor geografije; - Diplomirani geograf. 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Faktori razvoja saobraaja - Uloga i znaaj saobraaja

  kao privredne djelatnosti

  - Meunarodni transport - Vidovi saobraaja u meunarodnom transportu

  - Kopneni saobraaj - Vodeni saobraaj - Vazduni saobraaj

  - pedicija - Izbor prevoznog puta

  - Uloga i znaaj saobraaja kao privredne djelatnosti

  - Ekonomika saobraaja - Ekonomika pojedinih vidova saobraaja

 • 31

  1.2.6. EKONOMIKA SAOBRAAJA 1. Naziv predmeta: EKONOMIKA SAOBRAAJA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II 48 24 72 III IV

  Ukupno 48 24 72 3. Opti ciljevi nastave - Upoznavanje sa pojmom ekonomike saobraaja; - Razumijevanje uticaja saobraaja na razvoj privrede; - Razumijevanje saobraaja kao uslune djelatnosti; - Razumijevanje odnosa prihoda i trokova u saobraaju; - Osposobljavanje za utvrivanje vrijednosti saobraajne usluge; - Osposobljavanje za izbor saobraajne grane s obzirom na ekonominost; - Razvijanje osjeaja za ekonominost; - Razvijanje ekoloke svijesti i zatita ovjekove okoline.

 • 32

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Ekonomika saobraaja i saobraaj - Definie pojam

  ekonomike - Nabraja osnovne

  pojmove o saobraaju

  - Obrazlae podjelu saobraaja

  - Definie saobraaj kao sistem

  - Objanjava savremene sisteme distribucije robe i ekonomiku saobraaja

  - Definie kriterijume vrednovanja vidova saobraajnih

  - Obrazlae koncept logistike

  - Objanjava perspektivu i ulogu saobraaja u budunosti

  - Shvata pojam ekonomike saobraaja

  - Poznaje osnovne pojmove ekonomike u saobraaju

  - Poznaje savremeni sistem distribucije roba i ekonomiku u saobraaju

  - Shvata vanost sistema saobraaja u privredi

  - Uoava znaaj logistike u saobraaju

  - Shvata znaaj razvoja saobraaja kao faktora uspjenosti privrede

  - Razvija ekonominost i produktivnost

  Mjesto i uloga saobraaja u privrednom razvoju - Objanjava ulogu i

  znaaj saobraaja - Opisuje saobraaj u

  Crnoj Gori i savremene evropske integracije

  - Nabraja vanost: - privatizacije - liberalizacije - deregulacije - globalizacije

  - Poznaje ulogu i znaaj saobraaja u privredi

  - Uoava karakteristike koje pozitivno utiu na ekonomiku saobraaja

  - Shvata vanost: - privatizacije - liberalizacije - deregulacije - globalizacije - Prati aktuelna

  deavanja saobraaja u okruenju

  - Razvija sposobnost za saradnju

  Prihodi i trokovi u saobraaju - Opisuje nastajanje

  saobraajnih trokova

  - Objanjava stvaranje, oblikovanje i

  - Poznaje nastanak saobraajnih trokova

  - Poznaje vrijednost saobraajnih usluga

  - Shvata strukturu

  - Razvija ekonominost

 • 33

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik utvrivanje vrijednosti saobraajnih usluga

  - Opisuje klasifikaciju, dinamiku i strukturu trokova u saobraaju

  trokova u saobraaju

  Karakteristike saobraajnih trita - Obrazlae saobraaj

  kao uslunu djelatnost

  - Objanjava pojmove o tritu saobraajnih usluga

  - Objanjava karakteristike ponude i potranje saobraajnih usluga

  - Opisuje uticaj ekonomske politike na saobraajno trite

  - Shvata saobraaj kao uslunu djelatnost

  - Poznaje pojam i zakonitosti saobraajnog trita

  - Poznaje karakteristike ponude i potranje na saobraajnom tritu

  - Poznaje uticaj ekonomske politike na saobraajno trite

  - Razvija ekonominost

  Ekonomika pojedinih vidova saobraaja - Objanjava

  povezanost vidova saobraaja

  - Nabraja ekonomske karakteristike vidova saobraaja

  - Opisuje parametre procesa i rezultata rada vidova saobraaja

  - Opisuje integraciju vidova saobraaja

  - Objanjava odnos saobraaja i ovjekove okoline

  - Uoava znaaj povezanosti vidova saobraaja

  - Poznaje nain izbora najpovoljnijeg prevoza

  - Poznaje uticaj saobraaja na okolinu

  - Uoava vanost odnosa saobraaja i ovjekove okoline

  - Podstie ekoloku svijest

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - prof. dr V. Boi i prof. dr S. Novakovi: Ekonomija saobracaja, Ekonomski

  fakultet Beograd, 2004. - V. Boic, i S. Aimovi: Marketing logistika, Ekonomski fakultet Beograd, 2004. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Raunar sa odgovarajuim softverom; - Prikljukak za internet; - LCD projektor.

 • 34

  7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, po jedan pismeni rad u svakom klasifikacionom periodu; - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani saobraajni inenjer; - Diplomirani ekonomista. 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Ekonomika pojedinih vidova

  saobraaja - Meunarodni transport - Vidovi saobraaja u

  meunarodnom transportu - Ekonomika pojedinih vidova

  saobraaja - pedicija - Izbor prevoznog puta

  - Ekonomika pojedinih vidova saobraaja

  - Meunarodno poslovanje - Vrste poslova i djelatnost meunarodnog poslovanja

  - Ekonomika pojedinih vidova saobraaja

  - Saobraajna geografija - Uloga i znaaj saobraaja kao privredne djelatnosti

 • 35

  1.2.7. SKLADITA I SKLADINO POSLOVANJE 1. Naziv predmeta: SKLADITA I SKLADINO POSLOVANJE 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II 48 24 72 III IV

  Ukupno 48 24 72 3. Opti ciljevi nastave - Upoznavanje sa ulogom i znaajem skladita u privredi; - Sticanje znanja o vrstama skladita i njihovoj opremi; - Upoznavanje sa spocifinostima lukih skladita; - Osposobljavanje za odabir lokacije skladita; - Upoznavanje sa faktorima koji odreuju veliinu i kapacitet skladita; - Sticanje znanja o tehnolokom procesu skladitenja; - Sticanje znanja o organizaciji rada i poslovanju skladita; - Razvijanje efikasnosti i tanosti u radu; - Razvijanje pozitivnog odnosa prema potovanju propisa.

 • 36

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Znaaj i uloga skladita - Objanjava pojam

  skladita - Opisuje skladitenje - Opis skladini

  sistem - Nabraja poslove

  skladine slube - Objanjava

  zahtjeve skladinog poslovanja

  - Razlikuje pojam skladita u uem i irem smislu

  - Shvata skladitenje kao planiranu aktivnost

  - Poznaje komponente skladinog sistema

  - Poznaje osnovne poslove skladine slube:

  - prijem robe - smjetaj i uvanje - izdavanje i

  otprema robe - Pozmaje osnovne

  zahtjeve skladinog poslovanja

  Luka skladita - Objanjava svrhu

  lukih skladita - Objanjava

  specifinosti lukih skladita

  - Nabraja vrste lukih skladita

  - Shvata vanost lukih skladita

  - Poznaje specifinosti lukih skladita

  - Razlikuje luka skladita po:

  - lokaciji - namjeni - izradi - konstrukciji - vrsti tetreta

  - Razumije znaaj skladita u transportu

  - Prezentacija rada luke od strane profesionalnog menadmenta

  Tehnoloki proces skladitenja - Opisuje osnovna

  naela rada skladita

  - Navodi postupke skladitenja

  - Nabraja pravila rukovanja teretom i opisuje smjetaj tereta

  - Objanjava strukturu trkova skladitenja

  - Shvata osnovna naela rada skladita

  - Poznaje postupke skladitenja

  - Poznaje pravila slaganja i smjetaj tereta u skladita

  - Poznaje trokove skladitenja

  - Stie pozitivan odnos prema propisanim pravilima

  - Prezantacija rada skladita od strane profesionalnog menadmenta

  Lokacija skladita - Objanjava vanost

  lokacije skladita - Shvata vanost

  odabira lokacije - Razvija osjeaj za

  preciznost i

 • 37

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Opisuje odabir

  lokacije sladita - Opisuje metode

  izbora lokacije skladita

  skladita - Razlikuje odabir

  ire i ue lokacije skladita

  - Poznaje odabir lokacije u zavisnosti od tereta

  - Razlikuje metode izbora lokacije skladita

  ekonominost

  Vrste skladita - Nabraja i opisuje

  vrste skladita - Razliku skladita: - prizemna - etana - regalna - Razlikuje skladita

  za posebne namjene:

  - hladnjae - silosi - skladita za tekue

  i gasovite terete - skladita za opasne

  terete - Razlikuje skladita

  otvorenog tipa za: - kontejnere i

  generalne terete - rasute terete

  - Razvija ekoloku svijest

  - Razvija sistematinost u radu

  - Izrada seminarskog rada

  Veliina i kapacitet skladita - Navodi faktore koji

  odreuju veliinu i kapacitet skladita

  - Objanjava faktor skladitenja

  - Objanjava zahtjeve za odreivanje veliine skladita

  - Opisuje raspored zona unutar skladinog prostora

  - Poznaje faktore koji odreuju veliinu i kapacitet skladita

  - Poznaje faktor skladitenja

  - Poznaje zahtjeve za odereivanje veliine skladita

  - Razlikuje bruto i neto povrinu

  - Poznaje raspored zona unutar skladinog prostora

  - Razvija pozitivnu orijentaciju prema zanimanju

  Oprema skladita - Opisuje unutranje

  ureenje i opremu skladita

  - Objanjava faktore koji utiu na ureenje i opremu

  - Poznaje unutranje ureenje i opremu skladita

  - Razlikuje faktore koji utiu na ureenje i opremu

  - Razvija komunikativnost

  - Posjata skladitu

 • 38

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik skladita

  - Navodi mehanizaciju u skladitu

  skladita - Razlikuje

  mehanizaciju u skaditu:

  - transportna sredstva

  - sredstva za odlaganje tereta

  - pomona i dodatna oprema

  Skladino poslovanje - Opisuje najavu

  tereta i planiranje uskladitenja

  - Opisuje dolazak robe, transport od sredstva u skladita i obratno

  - Nabraja vrste manipulacija i tarife

  - Opisuje vaganje i brojanje robe

  - Nabraja znaajne faktore za skladino poslovanje

  - Opisuje organizaciju skladinog poslovanja

  - Navodi modele spoljne organizacije poslovanja

  - Navodi modele unutranje organizacije poslovanja

  - Navodi kadrovsku strukturu skladine slube

  - Poznaje najavu i uskladitenje tereta

  - Poznaje transport od sredstva u skladita i obratno

  - Razlikuje dokumenta u skladinom poslovanju

  - Poznaje vrste manipulacija i tarife

  - Poznaje postupke predaje i preuzimanja robe

  - Poznaje osnovne faktore za skladino poslovanje

  - Razlikuje spoljanu i unutranju organizaciju poslovanja

  - Poznaje modele spoljanje organizacije poslovanja

  - Poznaje modele unutranje organizacije poslovanja

  - Poznaje kadrovsku strukturu skladine slube

  - Shvata znaaj strunosti kadrovske slube

  - Razvija ekonominost I sistematinost u poslovanju

 • 39

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - Grupa autora, Upravljanje zalihama i skladino poslovanje, RRiF- plus d. o. o. ,

  Zagreb, 2002. - dr. sc. . Dundovi i dr. sc. S. Hess, Unutranji transport i skladitenje, Pomorski

  fakultet u Rijeci, Rijeka, 2007. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Raunar sa odgovarajuim softverom; - Prikljukak za internet; - LCD projektor. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, po jedan pismeni rad u klasifikacionom periodu; - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u toku svakog klasifikacionog

  perioda; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacinog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani saobraajni inenjer - Diplomirani menader - Diplomirani mainski inenjer 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Skadino poslovanje - Meunarodni transport - Vidovi saobraaja u

  meunarodnom transportu - Voenje skladita - Carine i carinsko poslovanje - Carinski postupak

  skladitenja robe - Naini skladitenja razliitih

  vrsta roba - Komercijalno i carinsko

  poznavanje robe - Poznavanje robe

  - Oprema skladita - Mehanizacija luka i terminala

  - Pretovarna mehanizacija

  - Skladino poslovanje - Rukovanje i prevoz tereta - Rukovanje robom u skladitu

  - Skladino poslovanje - Luka koordinacija - Kretanje dokumentacije u toku izvrenja luko transportnih poslova

  - Tehnoloki proces skladitenja

  - Logistika - Distribucija

 • 40

  1.2.8. MEHANIZACIJA LUKA I TERMINALA 1. Naziv predmeta: MEHANIZACIJA LUKA I TERMINALA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II 48 24 72 III IV

  Ukupno 48 24 72 3. Opti ciljevi nastave - Upoznavanje sa vrstama terminala u razliitim vidovima saobraaja; - Sticanje znanja o terminalima u pomorskom saobraaju; - Razlikovanje terminala prema vrsti robe; - Sticanje znanja o pretovarnoj mehanizaciji luka i terminala; - Sticanje znanja o kontinualnim transportnim ureajima; - Sticanje znanja o ciklinim transportnim ureajima; - Sticanje znanja o transportu opasnih tereta; - Razumijevanje vanosti potovanja odredbi meunarodnih konvencija prilikom

  transporta opasnih tereta; - Razvijanje odgovornosti za primjenu mjera bezbjednosti pri manipulaciji

  teretom; - Razvijanje ekoloke svijesti; - Razvijanje tehnike kulture.

 • 41

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Znaaj mehanizacije luka i terminala - Objanjava znaaj

  luka i terminala u savremenom transportu

  - Poznaje ulogu luka i terminala u savremenom transportu

  - Poznaje tehno - ekonomske trendove luka i terminala uslovljenih zahtjevima brodara

  - Shvata znaaj mehanizacije luka i terminala

  - Razvija tehniku kulturu

  Parametri koji utiu na izbor pretovarnog sredstva - Nabraja osnovne

  veliine u transportu tereta

  - Objanjava parametre od uticaja na izbor pretovarnog sredstva

  - Poznaje osnovne veliine u transportu tereta:

  - koliinu - put - vrijeme - Poznaje parametre

  od uticaja na izbor pretovarnog sredstva:

  - relacija puta - relacija vremena - relacija tereta

  nosivost - stepen iskorienja

  prekrcajnog sredstva

  - Razvija osjeaj za efikasnost i ekonominost

  Cikline maine - Nabraja maine

  ciklinog transporta

  - Opisuje upotrebu maina ciklinog transporta

  - Razlikuje maine ciklinog transporta:

  - dizalice - liftove - Poznaje smjerove

  kretanja materijala kod maina ciklinog transporta

  - Poznaje tehniko tehnoloke karakteristike dizalica

  - Razlikuje vrste dizalica:

  - Razumije potrebu zatite na radu

 • 42

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - portalne - mosne - prekrcajne

  mostove - inski mosni

  manipulator - Poznaje tehniko

  tehnoloke karakteristike liftova

  - Razlikuje liftove: - putnike - teretne - skladine - Poznaje upotrebu

  maina ciklinog transporta

  Kontinualne maine - Nabraja maine

  kontinualnog transporta

  - Opisuje upotrebu maina kontinualnog transporta

  - Razlikuje maine kontinualnog transporta:

  - pneumatske i hidrauline transportere

  - transportere - elevatore - konvejere - Poznaje smjerove

  kretanja materijala kod maina kontinulanog transporta

  - Poznaje prednosti i nedostatke pneumatskih i hidraulinih transportera

  - Razlikuje vrste trakastih transportera

  - Razlikuje vrste elevatora i konvejera

  - Poznaje upotrebu maina kontinualnog transporta

  - Razvija mo zapaanja

  - Razvija tehniku kulturu

  Kapacitet ciklinih i kontinualnih maina - Objanjava

  pretpostavke za odreivanje

  - Shavata pojam kapaciteta pretovarnog

  - Razumije potrebu zatite na radu

 • 43

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik kapaciteta ciklinih i kontinualnih maina

  sredstva - Poznaje

  pretpostavke za odreivanje kapaciteta prekrcajnog sredstva

  - Poznaje nain odreivanja kapaciteta kod cilklinih maina

  - Razlikuje naine odreivanja kapaciteta kod kontinualnih maina za:

  - komadni teret - rasuti teret

  Manipulativna sredstva na pneumaticima - Opisuje upotrebu

  manipulativnih sredstava na pneumaticima

  - Nabraja manipulativna sredstva na pneumaticima

  - Poznaje upotrebu manipulativnih sredstava na pneumaticima

  - Razlikuje manipulativna sredstva na pneumaticima:

  - viljukare - mobilne dizalice - mosne

  manipulatore na pneumaticima

  - tegljae, prikolice i poluprikolice

  - utovarivae - Razlikuje vrste

  viljukara: - eone - bone - eone sa

  teleskopom - Poznaje upotrebu

  viljukara - Razlikuje upotrebu

  mobilne dizalice i mosnog manipulatora

  Zahvatna sredstva manipulativne mehanizacije - Opisuje korienje

  zahvatnih sredstava - Nabraja zahvatna

  - Poznaje prednosti korienja zahvatnih sredstava

  - Razumije prednosti korienja zahvatnih sredstava

 • 44

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik sredstva prema vrsti tereta

  - Opisuje zahvatna sredstva kod viljukara

  - Razlikuje univerzalna od specijalnih zahvatnih sredstava

  - Razlikuje zahvatna sredstva prema vrsti tereta za:

  - generalni teret - rasuti teret - Poznaje primjenu

  pravila za korienje zahvatnih sredstava

  - Razlikuje zahvatna sredstva kod viljukara

  Mehanizacija na pojedinim terminalima - Objanjava

  opremljenost terminala mehanizacijom

  - Objanjava namjenu mehanizacije terminala

  - Nabraja mehanizaciju terminala u vidovima saobraaja

  - Navodi mehanizaciju terminala u lukama

  - Shvata zavisnost primjene mehanizacije od terminala

  - Shvata namjenu mehanizacije terminala

  - Poznaje mehanizaciju terminala u vidovima saobraaja

  - Razlikuje obalnu i pokretnu mehanizaciju

  - Razvija tehniku kulturu

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - dr. sc. . Dundovi i dr. sc. S. Hess, Unutranji transport i skladitenje, Pomorski

  fkultet u Rijeci, Rijeka, 2007. - dr. sc. . Dundovi, Prekrcajna sredstva prekidnog transporta, Pomorski fakultet

  u Rijeci, Rijeka, 2005. - B. Dragovi, Rukovanje i prevoz tereta, Bijelo Polje, 2003. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Raunar sa odgovarajuim softverom; - Prikljukak za internet; - LCD projektor. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, po jedan pismeni rad u svakom klasifikacionom periodu; - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu;

 • 45

  - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionim periodima.

  8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani saobraajni inenjer - Diplomirani inenjer pomorstva - Diplomirani mainski inenjer

  10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Mehanizacija na pojedinim

  terminalima - Meunarodni transport - Vidovi saobraaja u

  meunarodnom transportu - Pretovarna mehanizacija - Skladita i skladino

  poslovanje - Oprema skladita

  - Terminali u pomorskom saobraaju

  - Rukovanje i prevoz tereta - Terminali u pojedinim vidovima saobraaja

  - Pretovarna mehanizacija za specifine vrste tereta

  - Organizacija prevoza tereta - Prevoz specifinih vrsta tereta

  - Mehanizacija na pojedinim terminalima

  - Luka koordinacija - Savremena kretanja u lukom transportu

 • 46

  1.2.9. POSLOVNE KOMUNIKACIJE 1. Naziv predmeta: POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II 48 24 72 III IV

  Ukupno 48 24 72 3. Opti ciljevi nastave - Razumijevanje znaaja poslovnih komunikacija za dobro poslovanje; - Osposobljavanje za oblikovanje poslovnog pisma; - Osposobljavanje za koritenje tehnikih pomagala u poslovnoj komunikaciji; - Razumijevanje marketinga kao oblika poslovne komunikacije; - Razvijanje kreativnog miljenja; - Razvijanje poslovne kulture; - Razvijanje sposobnosti za nenasilnu komunikaciju; - Razvijanej tolerantnogf odnosa prema drugima; - Razvijanje samopouzdanja.

 • 47

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Pojam i znaaj poslovnih komunikacija - Objanjava pojam,

  podjelu, ciljeve i zadatke poslovnih komunikacija

  - Obrazlae ulogu i znaaj poslovnih komunikacija

  - Shvata pojam, podjelu, ciljeve i zadatke poslovnih komunikacija

  - Uoava ulogu i znaaj poslovnih komunikacija

  Poslovno dopisivanje - Objanjava pojam,

  znaenje i podjelu dopisivanja

  - Opisuje poslovne papire

  - Obrazlae izradu osnovnog dopisa

  - Obrazlae vanost inicijative u poslovnom dopisivanju

  - Poznaje tehniku popunjavanja dokumenata

  - Obrazlae tehniku primopredaje poslovnih dopisa i dokumenata

  - Opisuje slubeni dopis

  - Shvata pojam, znaenje i podjelu dopisivanja

  - Poznaje sadraj i funkciju poslovnih papira

  - Poznaje djelove i forme oblikovanja poslovnog pisma

  - Sastavlja poslovni dopis

  - Oblikuje poslovno pismo

  - Shvata znaaj inicijative u poslovnom dopisivanju

  - Popunjava dokumenta

  - Vri primopredaju poslovnih dopisa i dokumenata

  - Upotrebljava dokumenta i obrasce

  - Upotrebljava skraenice i oznake u poslovnom dopisivanju

  - Poznaje stilizacije teksta i fraze oslovljavanja

  - Sastavlja slubeni dopis

  - Razumije potrebu pismene komunikacije

  - Razvija osjeaj samostalnosti i saradnje

  - Uvaava poslovnog partnera i uva poslovnu tajnu

  - Razvija kreativnost - Stie inicijativnost

  i organizacione sposobnosti

  - Preuzima odgovornost

  Vjeba: - radne situacije u

  kojima se koriste poslovna pisma i dokumenta

  Automatizacija poslovnih komunikacija - Objanjava

  primjenu raunara u poslovnom dopisivanju

  - Demonstrira obradu

  - Koristi raunar u poslovnom dopisivanju

  - Vri standardnu poslovnu

  - Razvija samopouzdanje

  Vjeba: - Demonstracija

  kontakta sa strankom

 • 48

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik standarnih poslovnih komunikacija putem raunara

  - Obrazlae rukovanje kancelarijskom tehnikom

  komunikaciju putem raunara

  - Uoava znaaj rukovanja kancelarijskom tehnikom

  - Razlikuje kontakt sa strankama lino ili telefonski

  Komunikologija poslovnih komunikacija - Objanjava pojam i

  znaaj stranke - Poznaje principe

  rada sa strankama - Objanjava odnos i

  nain komunikacije sa strankama

  - Navodi principe poslovne kulture i poslovnih obiaja

  - Objanjava oblike i funkcije komunikacije

  - Shvata pojam stranke

  - Razlikuje principe rada sa strankama

  - Komunicira sa strankama na razliite naine

  - Poznaje principe poslovne kulture i poslovnih obiaja

  - Uporeuje oblike i funkcije komunikacije

  - Razlikuje kvalitetnu i nekvalitetnu komunikaciju

  - Razvija manire lijepog ponaanja

  - Razvija pozitivnu i tolerantnu poslovnu klimu

  - Razumije vanost korienja iskustava drugih

  Vjeba: - Demonstracija

  kvalitetne i nekvalitetne komunikacije

  Kreativnost - Objanjava

  ispoljavanje kreativnog miljenja

  - Nabraja osobine koje utiu na sposobnost i radne rezultate

  - Nabraja osobine uspjenog menadera

  - Opisuje vanost kreativnosti

  - Shvata vanost kreativnog miljenja i sposobnost koja pozitivno utie na radne rezultate

  - Poznaje osobine uspjenog menadera

  - Uoava vanost kreativnosti u marketingu

  - Razvija kreativnost i snalaljivost

  Vjetine interpersonalne komunikacije - Opisuje

  interpersonalne komunikacije u poslovnom okruenju

  - Shvata vanost interpersonalne komunikacije u poslovnom okruenju

  - Razvija komunikativnost

  Marketinka komunikacija - Definie

  markentike komunikacije

  - Shvata znaaj markentike komunikacije

  - Razvija kreativnost

 • 49

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Objanjava oblike i

  elemente markentike komunikacije

  - Uporeuje oblike markentike komunikacije

  - Razlikuje elemente markentike komunikacije

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - J. M. Rouse i S. Rouse: Poslovne komunikacije, Zagreb, 2005. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Raunar sa programskom opremom; - Prikljuak za internet; - LCD projektor; - Birotehnika oprema.

  7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, po jedan pismeni rad u svakom klasifikacionom periodu; - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine.

  9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani ekonomista; - Diplomirani pravnik. 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Poslovno dopisivanje - Carine i carinsko poslovanje - Vrste agenta - Poslovno dopisivanje - pedicija - Vrste agenta - Poslovno dopisivanje - Agencisko poslovanje - Vrste agenta - Poslovno dopisivanje - Logistika - Logistiki proces sa

  meunarodnog aspekta - Komunikologija poslovnih

  komunikacija - Meunarodno poslovanje - Vrste poslova i djelatnost

  meunarodnog poslovanja

 • 50

  1.2.10. PEDICIJA 1. Naziv predmeta: PEDICIJA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II III 72 36 108 IV

  Ukupno 72 36 108 3. Opti ciljevi nastave - Upoznavanje sa osnovama pediterske djelatnosti; - Sticanje znanja o propisima koji reguliu rad pedicije; - Sticanje znanja o organizaciji pediterske djelatnosti; - Upoznavanje sa strukturom menadmenta pomorske pedicije; - Sticanje znanja o naelima za odreivanje pediterskih tarifa; - Razumijevanje pedicije kao dinamikog, stohastikog i logistikog sistema; - Razvijanje komunikativnosti; - Razvijanje svijesti o znaaju potovanja propisa; - Razvijanje ekoloke svijesti.

 • 51

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Pojam i razvoj pediterske djelatnosti - Objanjava

  nastanak i razvoj pedicije

  - Definie pojam pedicije

  - Navodi vrste pedicije

  - Objanjava primjenu INCOTERMS-a

  - Shvata znaaj pedicije

  - Poznaje razvoj pedicije

  - Razlikuje vrste pedicije

  - Shvata primjenu INCOTERMS

  - Razumije znaaj razvoja i podjele pediterske djelatnosti

  Pravno regulisanje pedicije - Nabraja

  meunarodne i nacionalne propise koji reguliu peditersku djelatnost

  - Poznaje propise i pravila koje reguliu peditersku djelatnost

  - Poznaje konvencije koje reguliu peditersku djelatnost

  - Razlikuje norme i propise koji reguliu peditersku djelatnost

  - Poznaje nacionalne zakone i propise koji reguliu pitanja pediterske djelatnosti

  - Podstie odgovornost prema potovanju propisa

  Osnovni poslovi pediterske djelatnosti - Objanjava

  osnovne poslove pediterske djelatnosti

  - Nabraja tarifno-konjukturne poslove

  - Objanjava ugovore o:

  - pediterskoj djelatnosti

  - vaganju i sortiranju robe

  - Nabraja operativne poslove peditreske djelatnosti

  - Opisuje garantno

  - Poznaje osnovne poslove pediterske djelatnosti

  - Razlikuje tarifno-konjukturne poslove

  - Razlikuje poslove: instradacije, akvizicije, refakcije, dispozicije i reklamacije

  - Vri promociju pediterske usluge

  - Obrauje zahtjev za pediterske poslove

  - Razvija komunikaciju, spremnost i sposobnost za obavljanje pediterske djelatnosti

  - Obilazak pediterske agencije

  Vjebe: - izrada zahtjeva - izrada ponude - Izrada

  pretkalkulacije - popunjavanje

  tovarnog lista - obraun trokova

 • 52

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik pismo - Izrauje

  peditersku ponudu na osnovu zahtjeva

  - Poznaje transportne klauzule kupoprodajnih ugovora

  - Razlikuje postupke istraivanja trita

  - Izrauje pretkalkulacije pediterskog posla i poslove vezane za zakljuivanje ugovora

  - Izrauje pediterske fakture

  - Izvodi poslove: ispostavljanja prevoznih isprava, organizovanja otpreme, carinjenja, osiguranja i ukupnog prometa

  - Popunjava tovarni list

  - Popunjava konosman

  - Vri zakljuivanje ugovora o vaganju i sortiranju

  - Obavlja poslove kvalitativnog i kvantitativnog prijema robe

  - Vri zakljuivanje ugovora o pakovanju

  - Poznaje obraun trokova

  - Razlikuje poslove, uvoza, izvoza, tranzita i sajamskih poslova

  - Vri zakljuivanje sajamskih poslova

  - Shvata pojam garantnog pisma i njegovu upotrebu

 • 53

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Specijalni poslovi pediterske djelatnosti - Objanjava

  specijalne poslove pediterske djelatnosti

  - Nabraja naine kontrole kvaliteta i kvantiteta robe

  - Opisuje uzimanje uzoraka

  - Opisuje praenje prevoza

  - Definie osiguranje robe

  - Objanjava doleivanje robe

  - Poznaje hranjenje i pojenje ivotinja

  - Objanjava izdavanje garantnih pisama

  - Obrazlae postupke zastupanja u sluaju havarije

  - Objanjava naine naplate robe

  - Obrazlae LEASING poslove

  - Objanjava upotrebu karnet TIR i karnet ATA

  - Poznaje specijalne poslove pediterske djelatnosti

  - Poznaje nain posredovanja kontrole inspekcijske slube

  - Organizuje kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe

  - Poznaje postupak zakljuivanja ugovora o osiguranju

  - Poznaje nain zastupanja nalogodavca u sluaju tete

  - Poznaje postupak prevoza specifinih tereta

  - Razlikuje upotrebu karneta TIR i karneta ATA

  - Razvija ekonominost, produktivnost i ekoloku svijest

  - Obilazak pediterske agencije

  Menadment pomorske pedicije - Objanjava

  menadment pomorske pedicije

  - Opisuje strukturu menadmenta pomorske pedicije

  - Opisuje strukturu menadmenta ljudskih resursa u pomorskoj pediciji

  - Poznaje menadment pomorske pedicije

  - Shvata strukturu menadmenta pomorske pedicije

  - Uporeuje dunosti i obaveze: brodovlasnika, brodara, naruilaca, krcatelja, tivadora, slagaa, peditera, agenata i primalaca

  - Uporeuje poslove meupeditera i podpeditera

  - Razvija nunost povezivanja u strukturi pomorske pedicije

  - Stie strunost i sposobnost za saradnju

 • 54

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Organizacija pediterske djelatnosti - Objanjava

  organizaciju pediterske djelatnosti

  - Poznaje karakteristike meunarodne pedicije

  - Opisuje ekonomsku funkciju meunarodne pedicije

  - Nabraja dokumenta u meunarodnoj pediciji

  - Objanjava transportnu djelatnost

  - Opisuje unutranju organizaciju pediterskog poslovanja

  - Shvata organizaciju pediterske djelatnosti

  - Poznaje osnovne karakteristike meunarodne pedicije

  - Poznaje ekonomsku funkciju meunarodne pedicije

  - Razlikuje dokumenta u meunarodnoj pediciji

  - Poznaje unutranju organizaciju pediterskog poslovanja

  - Obilazak pediterske agencije

  Vjeba: - popunjavanje

  dokumenata za razne poslove u meunarodnoj pediciji

  pediterske tarife - Objanjava

  pediterske tarife - Navodi tarifna

  naela - Objanjava

  pediterske tarife za vidove saobraaja

  - Poznaje pojam pediterske tarife

  - Uporeuje tarifna naela

  - Poznaje naine korienja pediterskih tarifa

  - Poznaje pediterske tarife za vidove saobraaja

  - Razvija pozitivan odnos prema zanimanju

  pedicija kao sloen dinamiki, stohastiki i logistiki sistem - Objanjava

  pediciju kao sloen sistem

  - Poznaje pediciju kao sistem:

  - dinamiki - stohastiki - logistiki - Poznaje razvoj

  pedicije kroz: - logistiki

  informacioni sistem - logistiki

  transportni lanac

  - Razvija sposobnost komunikacije u struci i potrebu za timskim radom

 • 55

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - D. Perovi, Meunarodna pedicija, Fakultet za pomorstvo Kotor, Kotor, 2003. - dr M. Markovi, Transport, pedicija, carine i osiguranje, BP Univerzitet za

  poslovne studije, Beograd, 2003. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Raunar sa programskom opremom; - Prikljuak za internet; - LCD projektor. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, po jedan pismeni rad u svakom klasifikacionom periodu; - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih pismenih i

  usmenih ocjena u toku klasifikacionog perioda; - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani saobraajni inenjer; - Diplomirani menader; 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Organizacija prevoza tereta - Meunarodni transport - Vidovi saobraaja u

  meunarodnom transportu - Zastupanje u carinskim

  postupcima - Carine i carinsko poslovanje - Carinski postupci

  - Osnovni pojmovi pediterske djelatnosti

  - Agencisko poslovanje - Organizacija agenata u vidovima saobraaja

  - Organizacija pediterske djelatnosti

  - Meunarodno poslovanje - Poslovna dokumentacija

  - Poslovno dopisivanje - Poslovne komunikacije - Vrste agenta - Ugovori u prevozu - Prevozne isprave

  - Saobraajno pravo - Ugovori u prevozu - Prevozne isprave

  - Carinsko poznavanje robe - Carinske tarife

  - Komercijalno i carinsko poznavanje robe

  - Poznavanje robe

  - Izbor prevoznog puta - Saobraajna geografija - Kopneni saobraaj - Vodeni saobraaj - Vazduni saobraaj

  - Izbor prevoznog puta - Ekonomika saobraaja - Ekonomika pojedinih vidova saobraaja

  - Racionalna organizacija prevoza

  - Organizacija prevoza tereta - Racionalizacija u prevozu

  - Osiguranje robe u prevozu - Transportno osiguranje - Pojam i znaaj osiguranja

  - Pravno regulisanje pedicije - Preduzetnitvo - Osnovne postavke biznisa

 • 56

  1.2.11. LOGISTIKA 1. Naziv predmeta: LOGISTIKA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II III 48 24 72 IV

  Ukupno 48 24 72 3. Opti ciljevi nastave - Razumijevanje pojma logistike; - Upoznavanje sa elementima logistikog sistema i podsistema; - Razumijevanje logistikog lanca; - Osposobljavanje za organizovanje logistikog sistema; - Upoznavanje sa znaajem informacionog sistema u logistici; - Sticanje znanja o logistikim transportnim lancima; - Sticanje znanja o distribuciji; - Sticanje znanja o meunarodnoj logistici i distribuciji; - Razvijanje tolerantnosti i spremnosti za saradnju; - Razvijanje odgovornog odnosa prema radnim zadacima.

 • 57

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Pojam logistike - Objanjava pojam

  logistike - Nabraja faktore

  razvoja logistike - Objanjava ulogu

  logistike - Objanjava

  poslovnu logistiku - Opisuje ulogu

  logistike u funkciji racionalizacije i marketinga

  - Shvata pojam logistike

  - Razlikuje faktore koji utiu na razvoj logistike

  - Shvata ulogu i zadatke poslovne logistike

  - Poznaje ulogu logistike u funkciji racionalizacije i marketinga

  Elementi logistikog sistema - Objanjava

  elemente logistikog sistema

  - Objanjava mikro i makro logistiki sistem

  - Poznaje elemente logistikog sistema

  - Razlikuje mikro i makro logistiki sistem

  - Razvija inicijativnost i snalaljivost u radu

  Logistiki podsistemi - Objanjava logistiku

  nabavke i intralogistike

  - Objanjava logistiku distribucije i postprodajnu logistiku

  - Objanjava rastereujuu ili ekoloku logistiku

  - Shvata logistike podsisteme

  - Poznaje karakteristike logistiih podsistema

  - Razvija spremnost na saradnju

  Logistike organizacije - Opisuje nain

  upravljanja integrisanom logistikom

  - Objanjava strategijsko logistiko planiranje

  - Navodi trokove logistike

  - Poznaje integrisani logistiki sistem

  - Poznaje logistiku strategiju

  - Shvata logistiki doprinos boljem poloaju na tritu

  - Poznaje logistike ciljeve u skladu sa politikom preduzea

  - Razvija osjeaj za hijerarhijske odnose

  Logistiki lanci - Opisuje

  karakteristike logistikih lanaca

  - Opisuje povezanost uesnika u prevozu

  - Shvata logistiki lanac

  - Poznaje tokove kretanja robe i komunikacije

  - Razvija osjeaj snalaljivosti i prilagodljivosti

 • 58

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik robe

  - Objanjava peditera kao logistikog operatera

  - Razlikuje dokumenta u prevozu robe

  Logistiki informacioni sistem - Opisuje procese u

  logistiko informaticionom podsistemu

  - Nabraja kartoteke, datoteke, baze i banke podataka

  - Opisuje komunikaciju u logistiko informativnom sistemu

  - Poznaje osnovne elemente u informativnom sistemu

  - Poznaje podatke za potrebe logistikog sistema

  - Shvata mogunosti povezivanja informativnog sistema

  - Poz