Click here to load reader

SPECYFIKACJA ZASAD DZIAŁANIA INŻYNIERA PROJEKTU SZD 32/za... · PDF file 2015-07-15 · Obiekty i zadania, objęte Umową przedstawia ST 450 – „Część Ogólna”, podobnie

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SPECYFIKACJA ZASAD DZIAŁANIA INŻYNIERA PROJEKTU SZD 32/za... · PDF file...

 • SZD 450 - 1

  Projekt: "Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa

  przeciwpowodziowego - etap I" Przedsięwzięcie I: "Modernizacja Budowli i urządzeń zbiornikowych wraz

  budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika" Zadanie: Nadzór Inwestorski Inżyniera Projektu nad realizacją zadania pn.:

  „Wykonanie przepławki dla ryb na wylocie zbiornika wodnego Nysa do rzeki.”

  Kody CPV:

   71247000 – 1 … nadzór nad robotami budowlanymi

   71324000 – 5 … usługi mierzenia ilości

   71356100 – 9 … usługi kontroli technicznej

  SPECYFIKACJA ZASAD DZIAŁANIA INŻYNIERA PROJEKTU

  SZD 450 – 1

  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

  we Wrocławiu

  50-950 Wrocław 2, ul. C.K. Norwida 34

  Uzgadniający: Zatwierdzający:

  data i podpis:_________________________ data i podpis:_____________________

 • SPIS TREŚCI:

  1.0. WSTĘP .................................................................................................... 1

  2.0. OBOWIĄZKI INŻYNIERA ORAZ NADZORU INWESTORSKIEGO ................... 6

  3.0. INNE USTALENIA I WYMAGANIA........................................................ 17

 • SZD 450 - 1 1

  SZD 450 – 1 SPECYFIKACJA ZASAD DZIAŁANIA

  INŻYNIERA PROJEKTU

  1.0. WSTĘP

  1.1. Przedmiot SZD

  Niniejsza Specyfikacja (SZD 450 - 1) stanowi integralną część Umowy i określa

  wymagania, obowiązki, uprawnienia i zakresy odpowiedzialności Inżyniera Projektu, jako

  Kierownika Nadzoru Inwestorskiego , działającego w imieniu Zamawiającego w związku oraz

  w trakcie realizacji zadania pn.: „Wykonanie przepławki dla ryb na wylocie zbiornika

  wodnego Nysa do rzeki.” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia II pn. „Modernizacja

  budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika”

  które jest jednym z dwóch przedsięwzięć stanowiących Projekt pn. "Modernizacja zbiornika

  wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - etap I"

  Inżynier ma reprezentować na budowie Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami „Prawa

  Budowlanego”, a więc bezpośrednio współpracować z Wykonawcą zadania, którego głównym

  przedstawicielem jest Kierownik Budowy. Inżynier musi także współdziałać z Jednostką

  Realizują Projekt (JRP) z ramienia Zamawiającego, przede wszystkim z Wykonawcą zadania i

  jego podwykonawcami w zakresie jakości realizacji robót oraz rozliczeń rzeczowo – finansowych

  dla potrzeb płatności, jak również z Państwowym Nadzorem Budowlanym oraz władzami

  terenowymi.

  Wybór Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego (NI) nastąpił, w wyniku postępowania

  o zamówienie publiczne, w oparciu o przetarg nieograniczony, ogłoszony przez Zamawiającego.

  Podstawą prawną do działania Inżyniera będzie Umowa zawarta przez Zamawiającego

  z wybranym Wykonawcą Nadzoru Inwestorskiego i wynikające z niej pełnomocnictwa, przy

  uwzględnieniu zasad zawartych w tej Specyfikacji, jak również w ST 450 – „Część Ogólna” oraz

  w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) dotyczących wykonania oraz odbioru

  robót i usług towarzyszących.

  Podstawowym obowiązkiem Inżyniera na budowie jest egzekwowanie od Wykonawcy

  zadania prawidłowej oraz terminowej realizacji poszczególnych elementów Przedmiotu

  Zamówienia poprzez stały i rzetelnie prowadzony Nadzór Inwestorski nad wykonawstwem robót,

  dostaw czy usług, w oparciu o poniższe dokumentacje i dokumenty:

  1) Decyzję o pozwoleniu na realizację przedsięwzięcia wraz z zatwierdzonymi projektami budowlanymi dotyczącymi przepławki dla ryb i projektem zagospodarowania terenu

  przedsięwzięcia;

  2) Projekty wykonawcze z decyzjami realizacyjnymi JRP, a także ewentualne rysunki

  dodatkowe lub zamienne do PW, sporządzone przez Projektanta, z analogicznymi decyzjami

  JRP;

  3) Umowę Zamawiającego z Wykonawcą zadania na jej wykonanie wraz z częścią kosztową,

  złożony z Przedmiaru robót i cenami jednostkowymi oraz kosztami poszczególnych pozycji

  Wycenionego Przedmiaru Robót (WPR) według kalkulacji cenowych na etapie przygotowania

  Oferty, stanowiącą PZ tego przedsięwzięcia.

  4) Specyfikację Techniczną (ST 450 – „Część Ogólna”) wykonania i odbioru robót w ramach

  przedmiotowego zadania jako integralną część Umowy jak wyżej;

 • SZD 450 - 1 2

  5) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robót podstawowych,

  specjalistycznych oraz masowych objętych Przedmiotem Zamówienia wg Umowy jak wyżej;

  6) Wytyczne Techniczno – Eksploatacyjne dla dostaw zamknięć oraz urządzeń napędu dla sekcji

  zamykającej przepławkę, które obejmuje Przedmiotem Zamówienia wg Umowy jak wyżej;

  7) Pozwolenie wodnoprawne na wykonie przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z „Operatem

  wodnoprawnym”, z wytycznymi działania w trakcie stanów powodziowych na zbiorniku

  Nysa;

  8) Instrukcję p-powodziową w czasie realizacji robót, zatwierdzoną przez Zamawiającego;

  9) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (z 2014

  roku).

  Ponadto Inżynier jest w pełni odpowiedzialny za udokumentowanie i rzetelność obmiarów

  oraz rozliczeń rzeczowo – finansowych wykonanych robót, dostaw i usług przez Wykonawcę

  zadania dla potrzeb płatności, jak również za terminową realizację rozliczeń.

  Inżyniera Projektu może reprezentować na budowie jego Rezydent, będący równocześnie

  jednym z inspektorów nadzoru inwestorskiego.

  Obiekty i zadania, objęte Umową przedstawia ST 450 – „Część Ogólna”, podobnie zresztą

  jak rodzaje robót i dostaw oraz usług, stanowiących Przedmiot Zamówienia według Umowy

  z Wykonawcą zadania.

  1.2. Zakres stosowania SZD

  Warunki i zasady działania według tej Specyfikacji są ściśle powiązane oraz wynikają

  z wymagań oraz ustaleń zawartych w ST 450 – „Część Ogólna”, jak również z odpowiednich SST

  dla robót podstawowych i specjalistycznych oraz masowych lub usług związanych

  z przedmiotowym zadaniem w zakresie prac przygotowawczych i towarzyszących budowie.

  W związku z tym wymagania oraz ustalenia w ST 450 – „Część Ogólna” oraz pozostałych

  Specyfikacjach muszą być bezwzględnie przestrzegane przez Nadzór Inwestorski (a więc

  Inżyniera jako Kierownika NI) oraz Wykonawcę zadania.

  1.3. Określenia podstawowe

  Stosowane w tej SZD 450 - 1 określenia podstawowe są zgodne z definicjami

  przedstawionymi w ST 450 – „Część Ogólna”, a także wynikają z nazewnictwa techniczno –

  realizacyjnego, w tym według obowiązujących polskich norm technicznych.

  Ponadto dla robót i usług branżowych odpowiednie SST zawierają definicje dla

  uzupełniającego słownictwa technicznego.

  1.4. Przedmiot działania i podstawowe wymagania dotyczące Nadzoru Inwestorskiego (NI)

  Przedmiot działania dotyczący tej Specyfikacji związany jest z funkcją Inżyniera Projektu

  na budowie, a więc przede wszystkim z pełnieniem obowiązków Nadzoru Inwestorskiego nad

  prawidłową i terminową realizacją zadania, wyszczególnionym na wstępie tej SZD, zgodnie z

  postanowieniami „Prawa Budowlanego”, przy uwzględnieniu ustawy z dnia 8 lipca 2010r.

  szczególnych zasad przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli

  przeciwpowodziowych (Dz. U. nr 143, poz. 963).

  Z powyższej zasady wynika potrzeba dysponowania przez Wykonawcę NI do

  projektowanych robót i usług branżowych odpowiednimi inspektorami nadzoru, w większości z

 • SZD 450 - 1 3

  wymaganym doświadczeniem zawodowym, uprawnieniami do kierowania i nadzorowania

  robotami, a także przynależnych do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa oraz innymi

  pracownikami wchodzącymi w skład Zespołu Nadzoru Inwestorskiego.

  Inżyniera na budowie reprezentuje jego oficjalny Rezydent, który równocześnie pełni

  funkcję inspektora nadzoru, nad robotami konstrukcyjno – budowlanymi w specjalności

  inżynieryjna hydrotechniczna o specjalizacji śródlądowe budowle hydrotechniczne lub melioracje

  wodne.

  Inspektorzy nadzoru dokonują w każdej fazie realizacji robót konstrukcyjno-budowlanych

  w zakresie budownictwa hydrotechnicznego oraz branżowego, oceny jakości i zgodności ich

  wykonania w stosunku do rozwiązań według odpowiedniej dokumentacji projektowej (DP),

  oceny jakości zastosowanych materiałów, wyrobów czy konstrukcji, a także oceny zastosowanych

  do robót jednostek sprzętowych, przy uwzględnieniu wymagań zawartych w ST 450 – „Część

  Ogólna” oraz we właściwej dla robót specjalistycznych, masowych lub podstawowych SST.

  Równocześnie według potrzeb przeprowadzają odbiory techniczne robót zanikających

  oraz ulegających zakryciu, a także współuczestniczą

Search related