5
SPE SERTIFIK O EKST 23. i 24. 01. HOTEL „JELENA” Jovana Dučića br. 25 UDRUŽ Cara La 051/43 PARTNER SAVEZ Petra K 051/34 PECIJALISTI ČKA OBUKA ZA STICANJE KATA O OSPOSOBLJENO OBAVLJANJE POSLOVA TERNE OCJENE KVALITE INTERNE REVIZIJE 2019. 5, Banja Luka ŽENJE INTERNIH REVIZORA azara 22, 78000 Banja Luka 33-820 | [email protected] | www.uir.ba RAČUNOVOĐA I REVIZORA REPUBLIKE SRP Kočića 59, 78000 Banja Luka 48-780| [email protected] | www.srrrs.org A OSTI ZA ETA PSKE

SPECIJALISTI ČKA OBUKA ZA STICANJE SERTIFIKATA O …uir.ba/.../Obavjestenje_eksterna_ocjena_kvaliteta_IR.pdf · 2018-12-27 · Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SPECIJALISTI ČKA OBUKA ZA STICANJE SERTIFIKATA O …uir.ba/.../Obavjestenje_eksterna_ocjena_kvaliteta_IR.pdf · 2018-12-27 · Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u

SPECIJALISTI

SERTIFIKATA O OSPOSO

OBAVLJANJE POSLOVA

EKSTERNE OCJENE KVAL

23. i 24. 01.HOTEL „JELENA” Jovana Dučića br. 25,

UDRUŽENJE INTERNIH RCara Lazara 22, 78000 Banja Luka 051/433

PARTNER SAVEZ RAČUNOVOĐA I REVIZPetra Kočića 59, 78000 Banja Luka 051/348

SPECIJALISTIČKA OBUKA

ZA STICANJE

SERTIFIKATA O OSPOSOBLJENOSTI ZA

OBAVLJANJE POSLOVA

EKSTERNE OCJENE KVALITETA

INTERNE REVIZIJE

2019.

br. 25, Banja Luka

UDRUŽENJE INTERNIH REVIZORA Cara Lazara 22, 78000 Banja Luka 051/433-820 | [email protected] | www.uir.ba

Z RAČUNOVOĐA I REVIZORA REPUBLIKE SRPSKEPetra Kočića 59, 78000 Banja Luka 051/348-780| [email protected] | www.srrrs.org

KA OBUKA

BLJENOSTI ZA

ITETA

ORA REPUBLIKE SRPSKE

Page 2: SPECIJALISTI ČKA OBUKA ZA STICANJE SERTIFIKATA O …uir.ba/.../Obavjestenje_eksterna_ocjena_kvaliteta_IR.pdf · 2018-12-27 · Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u

SPECIJALISTIČKA OBUKA “EKSTERNA OCJENA KVALITETA INTERNE REVIZIJE”

BANJA LUKA, 23. i 24.01. 2019. .

Poštovane koleginice i kolege,

Udruženje internih revizora (UIR) i Savez računovođa i revizora Republike

Srpske (SRRRS) vas pozivaju na:

SPECIJALISTIČKU OBUKU ZA STICANJE SERTIFIKATA O OSPOSOBLJENOSTI

ZA OBAVLJANJE POSLOVA EKSTERNE OCJENE KVALITETA INTERNE REVIZIJE

Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike

Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 91/16) propisano je da organizacija

interne revizije podliježe eksternom pregledu kontrole kvaliteta. Ovaj pregled se

izvršava najmanje jednom u pet godina i vrši ga kvalifikovano lice koje je nezavisno u

odnosu na subjekat i kod kojeg ne postoji stvarni ili mogući sukob interesa, a

kvalifikovano lice treba da ima kompetentnost u oblasti profesionalne prakse interne

revizije i procesu eksternog ocjenjivanja.

Predmet eksterne ocjene kvaliteta je utvrđivanje usklađenosti podnesenih

izvještaja sa standardima profesionalne prakse interne revizije. Eksterne ocjene mogu

uključiti i komentare o operativnim ili strateškim pitanjima. Takođe, eksterni ocjenitelj

donosi zaključak o usaglašenosti s Etičkim kodeksom i Standardima.

U skladu sa prethodnim, UIR u saradnji sa SRRRS organizuje specijalističku obuku

kandidata za sticanje ovog sertifikata, na osnovu programa za obuku kandidata u

trajanju od 14 časova:

1. Okvir za pružanje uvjeravanja u kvalitet sprovođenja interne revizije (1 čas);

2. Uspostavljanje Programa obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta (1 čas);

3. Metodologija potpune eksterne ocjene kvaliteta interne revizije (10 časova);

4. Proces samoocjene uz nezavisnu eksternu ocjenu (2 časa).

Kandidati su obavezni da odslušaju specijalistička predavanja u organizaciji

Udruženja, a nakon odslušanih predavanja, kandidatima će biti dodijeljeni sertifikati o

osposobljenosti za obavljanje poslova eksterne ocjene kvaliteta interne revizije.

Specijalističkoj obuci za sticanje ovog sertifikata mogu pristupiti kandidati koji:

1. imaju sertifikat “Ovlašćeni interni revizor” ili “Ovlašćeni revizor”,

2. posjeduju najmanje tri (3) godine praktičnog iskustva iz interne revizije ili srodnih disciplina.

Page 3: SPECIJALISTI ČKA OBUKA ZA STICANJE SERTIFIKATA O …uir.ba/.../Obavjestenje_eksterna_ocjena_kvaliteta_IR.pdf · 2018-12-27 · Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u

SPECIJALISTIČKA OBUKA “EKSTERNA OCJENA KVALITETA INTERNE REVIZIJE”

BANJA LUKA, 23. i 24.01. 2019. .

PROGRAM OBUKE:

1. dan, srijeda 23.01.2019.

9.30-10.00 Registracija učesnika

10.00-11.30 Okvir za pružanje uvjeravanja u kvalitet sprovođenja interne revizije i Uspostavljanje Programa obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta, Prof. dr Novak Kondić

11.30-12.00 Kafe pauza

12.00-13.30 Metodologija potpune eksterne ocjene kvaliteta interne revizije, Mr Nevenka Petrović, „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d.

13.30-14.30 Pauza za ručak

14.30-16.00 Metodologija potpune eksterne ocjene kvaliteta interne revizije, Mr Nevenka Petrović, „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d.

2. dan, četvrtak 24.01.2019.

9.00-10.30 Metodologija potpune eksterne ocjene kvaliteta interne revizije, Mr Nevenka Petrović, „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d.

10.30-11.00 Kafe pauza

11.00-12.30 Metodologija potpune eksterne ocjene kvaliteta interne revizije, Mr Nevenka Petrović, „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d.

12.30-13.30 Pauza za ručak

13.30-15.00 Proces samoocjene uz nezavisnu eksternu ocjenu, Mr Nevenka Petrović, „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d.

15.00-16.00 Diskusija

16.00 Dodjela sertifikata

Page 4: SPECIJALISTI ČKA OBUKA ZA STICANJE SERTIFIKATA O …uir.ba/.../Obavjestenje_eksterna_ocjena_kvaliteta_IR.pdf · 2018-12-27 · Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u

SPECIJALISTIČKA OBUKA “EKSTERNA OCJENA KVALITETA INTERNE REVIZIJE”

BANJA LUKA, 23. i 24.01. 2019. .

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA OBUKE

Obuka će se održati u konferencijskoj sali Hotela “Jelena”,, na adresi Jovana Dučića 25, Banja Luka, dana 23. i 24.01. 2019. godine.

CIJENA:

� 495,00 KM, za članove UIR i SRRRS, � 745,00 KM, za ostale

Udruženje internih revizora nije u sistemu PDV-a.

Uplata se vrši isključivo na žiro račun Udruženja internih revizora: 552-022-00023116-59 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka.

Kotizacija uključuje predavanja, prezentacije predavača, metodologiju sprovođenja eksterne ocjene kvaliteta u skladu sa zakonskim propisima, osvježenje i ručak na pauzama i sertifikat.

KONTINUIRANA EDUKACIJA:

Obuka se priznaje kao program specijalističke kontinuirane profesionalne edukacije

kod Saveza računovođa i revizora Republike Srpske u trajanju od 5 časova.

Page 5: SPECIJALISTI ČKA OBUKA ZA STICANJE SERTIFIKATA O …uir.ba/.../Obavjestenje_eksterna_ocjena_kvaliteta_IR.pdf · 2018-12-27 · Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u

SPECIJALISTIČKA OBUKA “EKSTERNA OCJENA KVALITETA INTERNE REVIZIJE”

BANJA LUKA, 23. i 24.01. 2019. .

OBRAZAC ZA REGISTRACIJU KANDIDATA

Lični podaci

Ime i prezime:

Kućna adresa:

Grad:

Telefon:

E-mail:

Član sam Udruženja internih revizora (da ili ne):

Član sam Saveza računovođa i revizora RS (da ili ne)

Podaci o zaposlenju

Naziv pravnog lica:

Adresa pravnog lica:

Grad:

JIB:

Djelatnost (zaokružiti): a) Javni Sektor b) Privreda c) Finansijski Sektor d) Ostalo

Zaposlenje (dan/mjesec/godina): od ____/____/____ do: ____/____/____

Posao (zaokružiti)

1. Interna revizija 2. Eksterna revizija 3. Uvjeravanje u kvalitet rada interne ili eksterne revizije 4. Upravljanje rizicima 5. Finansijsko izvještavanje za potrebe revizije 6. Ostalo (navesti):

Datum:

Popunjen obrazac dostavite najkasnije do 16.01.2019. godine na (po Vašem izboru):

Za više informacija o obuci pozovite 051/433-822.

ADRESA E-MAIL FAX

Udruženje internih revizora Cara Lazara 22

78000 Banja Luka

[email protected] 051/433-821