Sound Forge - Program Za Obradu Zvuka

 • View
  162

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Sound Forge - Program Za Obradu Zvuka

 • Programi za obradu zvuka

  Sound Forge

  1

 • UVODNapretkom tehnologije, kompjuteri su zauzeli znaajno mesto na polju audio

  produkcije. Krajem osamdesetih godina, poeli su da se pojavljuju razliiti programi za snimanje i obradu zvunog signala. Mi emo se ovde pozabaviti programom koji nam izlazi iz Sonyja Sound Forge. Pria o nastanku ovog programa i o njegovim revizijama tekla je paralelno sa razvojem ozbiljnih muzikih aplikacija za PC. Sound Forge 3.0 je bio prva aplikacija koja je koristila plug-in1-ove drugih, nezavisnih proizvoaa; kroz ovaj program ostvarena je potreba za pouzdanim i preciznim prirunim tzv. wave editorom. Tako je ostalo do dana kada je PC standard preuzeo svetsku dirigentsku palicu: PC-ji se sve vie koriste u globalnoj muzikoj produkciji.

  Sound Forge je napravljen od strane Sonic Foundry-a, da bi posle bio prodan Sonyju. Dostupan je u dve verzije:

  1) Sound Forge Audio Studio Namenjen amaterskoj upotrebi2) Sound Forge Pro Namenjen poluprofesionalnoj i profesionalnoj upotrebi

  Sound Forge

  1 Plug-in Efekat koji je odvojen od programa, ali radi odreene funkcije na audio datoteci u sklopu programa

  2

 • Sound Forge (SF) je ve niz godina prisutan i moze se rei da je najuniverzalniji i najkompletniji tzv. wave-editing2 program. Dobro je uklopljen u Windows okruenje, tehnika prevuci i pusti (engl. drag and drop) funkcionie savreno. Sound Forge nudi bogat izbor kvalitetnih audio procesora i efekata studijskog kvaliteta. Naravno, studijski kvalitet je termin koji se tumai na razne naine. U svakom sluaju, dobija se spektar efekata tipa: Reverb, Chorus, Flanger/Wah Wah, Delay, Multi Tap Delay, etvorostruki dinamiki modul kompresor/limiter/de-esser /depopper, grafiki (10-pojasni), parametriki i paragrafiki ekvilajzer, pitch shift3 , Distortion, Noise Gate, Gapper Sniper. Pored ovih efekata, Sound Forge podrava i efekte koji nisu njegov sastavni deo i to:

  1)DX pluginovi Zasnovani na Microsoftovoj DirectX platformi2)VST pluginovi (od revizije 9) Zasnovani na Steinbergovoj

  VirtualStudioTechnology platformi.

  Primer jednog VST Plug-ina

  KORISNIKI INTERFEJS

  2 Wave-editing program Program za obradu zvuka3 Pitch shift Menjanje visine odredjenog tona u rasponu od polustepena do dve oktave

  3

 • Osnovni korisniki interejs Sound Forgea je jednostavan i lako pregledan, ali pokretanjem naprednih opcija, on moe postati veoma komplikovan. Njegov interfejs moemo podeliti u 5 celina:

  1) Linija sa alatima2) Transport kontrole3) Statusna linija4) Prozor sa podatcima5) Sound Forge radno okruenje

  Sound Forge korisniki interface

  Na liniji sa alatima nalaze se preice do svih funkcija dostupnih u Sound Forgeu.Tu se razlikuje 11 stavki:

  1) File stavka za operacije sa dokumentom (uvanje, uitavanje, novi dokument, ...)2) Edit stavka za osnovnu obradu dokumenta (seenje, kopiranje, lepljenje, ...)3) View stavka sa opcijama za podeavanje interfejsa (fokusiranje na odreeni

  prozor, prikazivanje dodatnih prozora npr. za video, ...)4) Insert stavka za ubacivanje dodatnih stvari u audio signal (marker, um,

  tiina, DTMF telefonski signal, ...)5) Process stavka koja ima funkciju obrade signala (ekvalizacija, regulacija

  jaine signala, razvlaenje signala, ...)6) Effects stavka namenjena dodavanju efekta signalu (eho, hor, wah-wah, ...)

  4

 • 7) Tools stavka koja sadri dodatne opcije programa (rezanje materijala na disk, ...)

  8) FX Favourites stavka gde se nalaze Plug-inovi koji nisu sadrani u programu (VST i DX plug-inovi)

  9) Options sadri podeavanja vezana za rad samog programa10) Window stavka koja sadri opcije vezane za araniranje prozora11) Help sadri biblioteke za pomo u radu

  Transport kontrole su kontrole koje sadre funkije za kretanje kroz audio signal. U to spadaju funkije za putanje, pauziranje, ponavljanje, stopiranje i premotavanje audio signala.

  Na statusnoj liniji se prikazuju informacije o uitanom audio signalu, kao i o zauzeu hard diska i procesora

  Prozor sa podatcima (engl. Data Window) ima funkciju grafike reprezentacije izabranog audio signala. On je Srce Sound Forgea, i preko njega se vri obrada audio signala. On se moe podeliti na nekoliko celina:

  1) Title bar linija na kojoj se prikazuje ime datoteke koja sadri audio signal2) Overview slui za brzu navigaciju kroz audio signal, klikom na odreeni

  segment tog signala3) Time ruler predstavlja vremensku (x) osu signala, prikazuje trenutnu

  poziciju audio signala, desnim klikom dobija se meni za biranje naina prikaza

  4) Edit tool selector slui za biranje alatke za obradu signala (zumiranje, menjanje jaine signala, crtanje, i zavrna obrada)

  5) Minimise channel height slui za smanjivanje veliine prozora sa signalom6) Level ruler predstavlja amplitudalnu (y) osu signala, prikazuje trenutnu

  amplitudu (jainu) audio signala, desnim klikom dobija se meni za biranje jedinica prikaza signala

  7) CD layout bar prikazuje informacije o traci, ako je audio signal preuzet sa Audio CD-a

  8) Level zoom slui za uveliavanje amplitudalne ose9) Playbar sadri osnovne transport kontrole (Putanje, pauza, stopiranje)10) Scrollbar slui za kretanje kroz vremensku osu11) Scrub control slui za podeavanje brzine reprodukcije audio signala12) Selection status bar pokazuje informacije o obeleenom segmentu audio

  signala13) Time zoom slui za uveliavanje vremenske ose zarad preglednosti audio

  signala14) Time zoom rezolution prikazuje razmeru, tj. odnos izmeu veliine jedne

  take i prikazanog audio sadraja15) Maximize width slui za razvlaenje prozora sa signalom preko celog

  radnog okruenja

  5

 • Prozor sa podatcima

  Radno okruenje predstavlja sve to se trenutno vidi na ekranu raunara. U svakom trenutku, radno okruenje moe da se sauva, da bi se posle posao nastavio odatle.

  6

 • SNIMANJE ZVUKA

  Sound Forge, pored osnovne namene za obradu audio signala, u sebi nosi i podrku za snimanje. Snimanje se vri tako to se prvo otvori nova datoteka (File > New), a potom se na transportu klikne dugme record. Klikom na dugme record, dobija se novi prozor, koji poseduje podeavanja vezana sa snimanje audio sadraja, kao i informacije o preostalom prostoru na hard disku. Postoje podeavanja za tip datoteke u koju se snima sadraj, metoda snimanja, i mod snimanja.U metodama se podeava da li e se snimanje obaviti runo, automatski, kada audio signal pree odreenu granicu glasnoe, ili e se snimati putem MIDI4 signala.U modovima se podeava da li e se nakon prekida snimanja napraviti novi kanal posle nastavka, ili e se snimanje nastaviti u istom kanalu. Punch In mod snimanja slui za automatsko zaustavljanje snimanja posle odreenog vremena, kao i ponovo kretanje.Snimanje se zapoinje jo jednim pritiskom na dugme record. Na dnu novonastalog prozora prepoznaje se Peak meter, koji pokazuje trenutnu jainu zvunog signala tokom snimanja, i zarad dobrog kvaliteta snimljenog sadraja, on nikad ne sme prei vrednost od 0db.

  Record prozor

  Po zavrenom snimanju, dolazi proces obrade zvunog signala.

  4 MIDI Musical Instrument Digital Interface, standardizovani interfejs koji se koristi za povezivanje digitalne muzike opreme (sempleri, kontroleri, sintisajzeri)

  7

 • OBRADA ZVUKA

  Obrada zvuka sastoji se u montai i dodavanju odreenih efekata na audio signal, tako da se njegov kvalitet pobolja.

  Najee koriene operacije u montai su isecanje, kopiranje, umetanje, brisanje i obrezivanje. Veina ovih operacija koristi Clipboard za privremeno smetanje. Sledea lista daje kratak opis svake operacije:

  1) Cut Brie odabrani deo podataka i kopira ga u Clipboard. 2) Copy Kopira odabrani deo podataka u Clipboard. 3) Clear Brie odabrani deo podataka i ne kopira ga u Clipboard. 4) Trim Brie sve podatke u prozoru, izuzev odabranog dela (tj. obrezuje

  podatke). 5) Paste Umee sadraj Clipboarda u Data Window na trenutnu poziciju

  kursora. 6) Mix Miksuje (mea) sadraj Clipboarda sa tekuim podacima u prozoru,

  poevi od trenutne pozicije pokazivaa.

  Miksovanje je mona i korisna operacija koju ete esto koristiti. Miksovanje omoguava da istovremeno kombinujete dva zvuka u jednom prozoru, tako da moete da stvorite sloene zvune efekte.

  8

 • Osnovni efekti za obradu zvunog signala su:1) Ekvilajzer2) Kompresor/Limiter3) Desser4) Prostorni efekti (Reverb, Eho)5) Efekti za modulaciju (Chorus, Flanger, WahWah)

  Ekvilajzer je efekat koji slui za menjanje glasnoe odreenih frekvencija, tako da krajnji rezultat bude jasniji, i da bolje lei u finalnom miksu. Ekvilajzeri su na poetku bili samo prekidai koji su sluili za pojaavanje niskih ili visokih tonova, i vremenom su postajali sve sloeniji. Danas se razlikuje nekoliko tipova ekvilajzera:

  1) Grafiki ekviljajzer, gde postoje predefinisane frekvencije, koje se potom pojaavaju, odnosno stiavaju

  2) Parametriki ekvilajzer, gde frekvencije nisu unapred definisane, ve korisnik sam definie frekvenciju koju eli da pojaa, odnosno stia

  3) Paragrafski ekvilajzer, kombinuje grafiki i parametriki, najveu upotrebu ima u digitalnom domenu

  Sound Forge dolazi sa sva tri tipa ekvilajzera, i oni se nalaze u stavki process. Svaki od ta tri tipa ekvilajzera ima svoje prednosti i mane, tako da kombinovanjem njih mogu da se dobiju iznenaujui rezultati.

  Kompresor i Limiter spadaju u grupu tzv. Dinamikih efekata. Oni slue za obraivanje dinamikog ranga signala, tj. da usklad odnos izmeu najtie i najglasnije take u signalu. Kompresor ima etiri osnovna parametara, a to su:

  1) Treshold Oznaava zvunu granicu posle koje kompresor poinje da reaguje2) Ratio Oznaava odnos ulaznog i izlaznog signala, npr. ako je odnos 4:1,

  kompresor signal k