Sookman Digital Canada Presentation Feb 11 2010

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 Sookman Digital Canada Presentation Feb 11 2010

  1/13

  Ekuu~ E) Pllgfki

  F`@kusa~ Ssukzhs HH]

  epllgfkiMf``kusa~)`k

  3;4&4=;&2>3>

  @l}~unbas( Nisjhhj`szkh ]ul}jus~]ulsj`snli kic saj Dzszuj ld

  Eulkc`kpsnib ni saj Nisjuijs Kbj

  ;=015:;

  Sazupck~( Djeuzku~ ;;( 5=;=

 • 8/14/2019 Sookman Digital Canada Presentation Feb 11 2010

  2/13

  5

  Saj Leoj`sntjp dlu @l}~unbas ni saj NisjuijsKbj

  @l}~unbas palzhc dlpsju ni`jisntjp sl cjtjhl} `ujksntj }ulcz`sp

  kssuk`s nitjpsfjis sl @kikck

  psnfzhksj niiltksntj ezpnijpp flcjhp

  }ulcz`j olep dlu @kikcnkip

  }ujtjis dujj uncnib

  uj`luc kic }ujpjutj @kikcnkip `zhszukh ajunskbj kic ncjisns~(kic

  psnfzhksj eulkc cnppjfniksnli kic zpjp ld rlugp e~ saj }zehn`)

 • 8/14/2019 Sookman Digital Canada Presentation Feb 11 2010

  3/13

  0

  Alr sl Cjtjhl} ]lhn`njp dlu Cnbnskh @l}~unbasp

  Saj @l}~unbas K`s np saj hjbkh nidukpsuz`szuj saks pz}}lusp saj`ujksntj niczpsunjp) Saj uzhjp fzps ej `hjku( }ujcn`skehj kicdknu)

  Kctkiskbjp ld plhtnib bhlekh }ulehjfp rnsa bhlekh akuflin jcplhzsnlip j)b) RN]L Sujksnjp)

  Rj `ki hjkui dulf lzu sukcnib }kusijup j)b)( hkrp saks rlug(}zehn` }lhn`~ kikh~pnp ld }ulehjfp( kic k}}ulk`ajp sl plhzsnlip)

 • 8/14/2019 Sookman Digital Canada Presentation Feb 11 2010

  4/13

  3

  Alr Lzu Sukcnib ]kusijup K}}ulk`a@l}~unbas UjdlufZG Fninpsju dlu Cnbnskh Eunskni( Psj}aji Snffp( Okizku~ 5;( 5=;=

  Ilelc~ ajuj ijjcp ki~ ujfnicju dulf fj kelzs saj nf}luski`j lddnicnib kiprjup sl saj }ulehjf ld lihnij `l}~unbas nidunibjfjis)Sj`ailhlbn`kh cjtjhl}fjisp saks aktj bjijuksjc pl fki~ ijr fkugjsp(ijr }hksdlufp dlu `lisjis kic jq`nsnib `akiijhp dlu `ujksntj jq}ujppnliaktj khpl ltjuszuijc sukcnsnlikh ezpnijpp flcjhp) Saj~tj fkcj `lisjis

  dujjh~ ktknhkehj sl }jl}hj ral hltj raks saj~uj bjssnib ezs kujis gjjisl }k~ dlu ns)

  @l}~unbas nidunibjfjis akp ejji kulzic dlu k hlib snfj) Ezs ni sanpcnbnskh kbj( nsp li ki khslbjsaju cnddjujis p`khj) Kic ns np `lpsnib saj`ujksntj niczpsunjp azicujcp ld fnhhnlip ld }lzicp jtju~ ~jku)

  Bltjuifjis akp sl ajh} ni dnicnib k plhzsnli) Kic ns uj{znujp hjbnphksnli)

 • 8/14/2019 Sookman Digital Canada Presentation Feb 11 2010

  5/13

  :

  Alr Lzu Sukcnib ]kusijup K}}ulk`a@l}~unbas Ujdluf

  Z)G) @lipzhsksnli Cl`zfjis li Hjbnphksnli sl KccujppNhhn`ns ]5] Dnhj&Pakunib( Ozij ;4( 5==>)

  Ezs sanp np ils ozps kelzs skgnib k`snli kbknips`lipzfjup) Flps `lipzfjup( jq`j}s saj fniluns~ ldsaj kiku`an` lu salpj ral ejhnjtj ni dujjclf slrnsalzs nsp `lzisjuekhki`nib dujjclf dulf( kicral ejhnjtj ni zipz}}lusjc unbasp rnsalzs`lzisjutknhnib czsnjp( rlzhc }ujdju sl ejaktj

  hkrdzhh~ nd saj~ `ki cl pl }uk`sn`khh~ kic rnsa k pjipjld j{zns~)

 • 8/14/2019 Sookman Digital Canada Presentation Feb 11 2010

  6/13

  4

  Alr Lzu Sukcnib ]kusijup K}}ulk`a@l}~unbas Ujdluf Ijr _jkhkic @kenijs ]k}ju? Nhhjbkh ]jju&Sl&]jju dnhj pakunib

  Cj`jfeju ;3( 5==>

  Psulib N] unbasp `ujksj ki ni`jisntj sl nitjps ni saj cjtjhl}fjisld ijr kic fluj niiltksntj }ulcz`sp pni`j ns }jufnsp nicntnczkhpsl `k}szuj saj bknip dulf saj ijr }ulcz`sp ns `ujksjp)

  K hls ld nicntnczkhp `lipncju saks pakunib kic clrihlkcnib dnhjp npakufhjpp( ezs ns nf}k`sp li `ujksntj niczpsunjp( saj Ijr _jkhkicj`lilf~ kic saj uj}zsksnli ld Ijr _jkhkic rnsa lsaju`lzisunjp)

  Ijr _jkhkic rnhh ijjc sl jipzuj nsp ujbzhksnlip kuj li k }ku rnsansp sukcnib }kusijup pl saks ns `ki k``jpp saj hksjps sj`ailhlb~ kicktlnc }lsjisnkhh~ ckfkbnib sukcj cnp}zsjp)

 • 8/14/2019 Sookman Digital Canada Presentation Feb 11 2010

  7/13

  2

  Alr Lzu Sukcnib ]kusijup K}}ulk`a@l}~unbas Ujdluf

  Duki`j( @zhszuj Fninpsju Dujcjun` Fnssjuukic?%Kusnpsp rnhh ujfjfeju saks rj akc saj }lhnsn`kh`lzukbj sl dnikhh~ eujkg saj hknppj &dknuj kssnszcj(kic sl }ulsj`s sajnu unbasp dulf salpj ral rkis sl

  szui saj Nisjuijs nisl k bulzic dlu sajnu hnejuskunkizsl}nk) Ujtnpjc Duji`a clrihlkc hkr }kppjp hlrju alzpj ( Ujzsjup( Pj}s) ;:( 5==>)

 • 8/14/2019 Sookman Digital Canada Presentation Feb 11 2010

  8/13

  1

  Raks Lzu Sukcnib ]kusijup Sanig Kelzs N]

  ]ujpncjis Lekfk czunib k slri akhh fjjsnib ni Lanl Okizku~ 55( 5=;=)

  Hllg( lzu `lf}jsnsntj kctkiskbj ni saj rluhc np blnib sl ej }jl}hj hngjsanp ral kuj zpnib sajnu fnicp sl `ujksj ijr }ulcz`sp( ijr pjutn`jp) Ezssaks lih~ ajh}p zp kic ajh}p ~lz eznhc k fzhsnenhhnli&clhhku `lf}ki~ ndplfjelc~ `kis ozps psjkh saks ncjk kic pzccjih~ pskus fkgnib ns

  Kic lij ld saj }ulehjfp saks rj aktj akc np nipzddn`njis }ulsj`snli dlunisjhhj`szkh }ul}jus~ unbasp) Saksp suzj ni @anik7 nsp suzj dlu jtju~sanibdulf ellshjb CTCp sl tju~ pl}anpsn`ksjc pldsrkuj) Kic sajujp ilsanibrulib rnsa lsaju }jl}hj zpnib lzu sj`ailhlbnjp) Rj ozps rkis sl fkgjpzuj saks nsp hn`jipjc kic ~lzuj bjssnib }knc)

 • 8/14/2019 Sookman Digital Canada Presentation Feb 11 2010

  9/13

  >

  Niczpsu~ ]ulcz`s JQKF]HJP LD SJ@AILHLBN@KHH^ NIILTKSNTJ LIHNIJ LDDJUNIBP

  Fzpn` ]luskehj Fzpn` ]hk~jup _zij Fkugjs}hk`j( nSzijp

  Unibslijp nSzijp

  Cnbnskh Fzpn` Clrihlkc Rkh&Fkus Fzpn` Clrihlkcp( P}lsnd~( Uak}plc~

  Dnhf ST Palrp Pnsjp lddjunib li&cjfkic ks`a&z} li sjhjtnpnli palrp rajsaju e~ psujkfnib( ujiskh kic,lu clrihlkc&sl&lri ni`hzcj KE@(KLH( Kfk li( K}}hj( Euktl( @kuslli Ijsrlug( @EP( @nijfkIlr( @lfjc~ @jisukh( @R( Cnp`ltju~( Cnpij~( Dki`kps( Dlq(AEL( Azhz( Ollps( Hndjsnfj( FPI( FST( IE@( ]EP Gncp( Plzsa ]kug Pszcnlp( P}ngj ST( SEP( SIS( ST)`lf( STHkic(ZPK( Tjla( TA;( kall( _zij kic fluj) Khh ld saj fkolu flsnli }n`szuj pszcnlp cnpsunezsj dzhh&hjibsa dnhfp kic sjhjtnpnli palrp cnuj`sh~ sl `lipzfju flenhj cjtn`jpsaulzba saj fkolu flenhj l}jukslup !j)b) KS$Sp Flenhj ST( P}unis ST( Tjun lip T @kps Flenhj ST.

  Fltnjp Cnpsunezsnib Dzhh&Hjibsa( Anba [zkhns~ Tncjl @lisjis Lihnij saulzba ki Kuuk~ ld Pjutn`jp? Sajuj kuj fluj saki 0==rjepnsjp kulzic saj rluhc ilr hjbnsnfksjh~ }ultncnib pszcnlp anba {zkhns~( tncjl li cjfkic lisjis lihnij sl lipzfjup)Sajpj pnsjp ksju sl jtju~ fkiiju ld `lipzfju tnjrnib ni`hzcnib kc&pz}}lusjc tnjrnib( ujiskh tnjrnib( clrihlkc&sl&lri

  }zu`akpj( kic pzep`un}snli tnjrnib) Ujiskh kic clrihlkc&sl&lri dnhfp li K}}hjp nSzijp7 kc&pz}}lusjc psujkfnib ld dnhfp li fltnj pszcnl rje pnsjp( Azhz kicOkfki ]ultncnib @lipzfjup Rnsa Cnbnskh @l}njp rnsa ]k`gkbjc Cnp`p? !CTCp kic Ehz&uk~p.? Fkolu jisjusknifjis pszcnlp ni`hzcnibRkhs Cnpij~ ]n`szujp( Dlq Jisjusknifjis Bulz}( Hnlipbksj( Pli~( kic Rkuiju Eulp) Jisjusknifjis kuj ni`hzcnib rnsa ijrCTCp kic Ehz&Uk~ cnp`p k sukipdjukehj lu clrihlkckehj cnbnskh l}~ dlu lipzfjup sl zpj li lf}zsjup kic }luskehj cjtn`jp) ]ultncnib Un`a Cnbnskh kic Lihnij Djkszujp li Ijqs Bjijuksnli Alfj Jisjusknifjis @lisjis? EC&Hntj lf}ksnehj snshjp kujnisjuk`sntj kic ni`hzcj p}j`nkh lihnij djkszujp pz`a kp jqsuk clrihlkckehj lisjis( lihnij elizp djkszujp kic hntj sukipk`snlip)Plfj jqkf}hjp ld djkszujp ni`hzcj fjppkbnib lsaju }jl}hj saulzba ~lzu sjhjtnpnli( lihnij suntnk bkfjp( kic jfejccnib k

  }juplikhn jc tncjl nisl k p`jij ni k fltnj) Cnpsunezsnib lisjis cnuj`sh~ sl flenhj cjtn`jp? Khh ld saj fkolu flsnli }n`szuj pszcnlp cnpsunezsj dzhh&hjibsa dnhfp kicsjhjtnpnli palrp cnuj`sh~ sl lipzfju flenhj cjtn`jp saulzba saj fkolu flenhj l}jukslup !j)b) P}unis ST( ]NQ( k dnhf pjutn`jdlu flenhj }alijp hkzi`ajc e~ Pli~

  ]zehnpanib Ellgp Kfk li Gnichj( K}}hj n]kc

  Pldsrkuj Ezpnijpp Pldsrkuj PkkP

  Tncjl Bkfjp Lihnij bkfj rjepnsjp !}lbl)`lf.

  Flenhj K}}p nSzijp( Ehk`gejuu~ K}} Rluhc

 • 8/14/2019 Sookman Digital Canada Presentation Feb 11 2010

  10/13

  ;=

  Sllhp sl Kccujpp Cnbnskh]nuk`~

  Pskszp Sukcnib ]kusijup Pskszp @kikck

  RN]L& }ulsj`s S]Fp B5= psulib }ulsj snli kbknips `nu zftjisnli ld S]Fp kic sukddn`gnib ni sllhp zpjc dlu`nu`zftjisnli

  i,k

  RN]L&fkgnib ktknhkehjunbas

  B5= khh aktj jik`sjc unbas7 zpjc ni JZ kbknips ]nuksj Ek~) i,k

  RN]L&}ulsj`s unbaspfkikbjfjis nidlufksnli

  B5= khh aktj jik`sjc unbas i,k

  Ilsn`j kic skgjclri Cj dk`sl pskickuc ni saj JZ kic lsaju `lzisunjp saks }jufns pjutn`j }ultncjup sl ujh~ lialpsnib jq`j}snlip lih~ nd saj~ ujfltj lu cnpkehj k``jpp sl nidunibnib `lisjis raji saj~aktj gilrhjcbj ld nidunibjfjis)

  Dnihkic( N`jhkic( Kzpsukhnk( Pnibk}luj( Z)P)? dlufkh ilsn`j kic `lzisju&ilsn`j p~psjfran`a np dknu sl unbaspalhcjup( `lipzfjup kic NP]p)

  i,k !Enhh @&4= kic @&4; akc ililsn`j kic skgjclri ujbnfj kicsaj alpsnib jq`j}snli rlzhc aktjk}}hnjc jtji nd saj alpsnib

  }ultncju akc k`szkh lu `lipsuz`sntjilsn`j ld nidunibjfjis).

  Bukczksjc ujp}lipj Jik`sjc ni Duki`j( Sknrki( Plzsa Glujk kic Ok}ki !`jhh }alijp.

  Z)G) kic I)_)? ni }ul`jpp ld jik`snib dknu( ekhki`jc kic izki`jc ujbnfj

  Z)P,Kzpsukhnk? NP]p fzps aktj kic nf}hjfjis k }lhn`~ sl sjufniksj k``lzisp ld uj}jksnidunibjup

  i,k !Enhhp @&4= kic @&4; }ul}lpjclih~ ilsn`j kic ilsn`j.

  K``jpplunkh !pj`licku~.

  hnkenhns~

  JZ& j)b) Duki`j( Bjufki~( Ijsajuhkicp( Dnihkic? psulib hkrp ran`a nf}lpj hnkenhns~ nd

  nisjufjcnkunjp cl ils skgj jddj`sntj kic k}}ul}unksj fjkpzujp sl `lfeks nidunibjfjis)Kzpsukhnk&jq}kicjc kzsalun ksnli !jqkfnijp !n. nd sajuj np }lrju sl }ujtjis nidunibjfjis(!nn. ujkplikehj psj}p rjuj skgji sl }ujtjis lu ktlnc ns kic !nnn. nd sajuj np `lf}hnki`j rnsaki niczpsu~ `lcj.)

  Z)P)&hnkenhns~ ekpjc li !n. nicz`jfjis( !nn. `lisunezslu~ hnkenhns~ !k`szkh lu lipsuz`sntjgilrhjcbj kic fksjunkhh~ `lisunezsnib sl nidunibjfjis.7 lu !nnn. tn`kunlzph~ hnkenhns~!}uldnsnib dulf cnuj`s nidunibjfjis ranhj cj`hninib sl jqju`npj k unbas sl psl} lu hnfns ns.)

  K``jpplunkh hnkenhns~ }lsjisnkhh~ dlu

  !n. nicz`jfjis( kic !nn. k`snib ni`li`jus)

  Kenhns~ sl leskniniozi`sntj ujhnjd kbknipsnisjufjcnku~( j)b) lucjupehl`gnib k``jpp sl ]5]pnsjp

  JZ @l}~unbas Cnuj`sntj Kusn`hj 1!0.

  Z)P) CF@K

  i,k

  Hjbkh Sllhp Zpjc e~ Lzu Sukcnib ]kusijup sl Dlpsju@ujksntns~ & Saks kuj Ekhki`jc( ]ul}lusnliksj kic Dknu

 • 8/14/2019 Sookman Digital Canada Presentation Feb 11 2010

  11/13

  ;;

  Dknu Cjkhnib lu Dknu Zpj==

  @khbku~Pznsj 00==35; 2sa Ktjizj PR

  @khbku~ KE S5] 3G>Sjh? 3=0&54=&0:==Dkq? 3=0&54=&0:=;

  SlulislElq 31( Pznsj :0==Slulisl Clfninli Ekig SlrjuSlulisl LI F:G ;J4Sjh? 3;4&045&;1;5Dkq? 3;4&141&=420

  Lsskrk5== & 33= Hkzunju Ktj) RjpsLsskrk LI G;U 2Q4

  Sjh? 4;0&501&5===Dkq? 4;0&:40&>014

  FlisukhPznsj 5:==;=== Cj Hk Bkz`ajsnuj Psujjs RjpsFlisukh [@ A0E =K5Sjh? :;3&0>2&3;==

  Dkq? :;3&12:&4534

  [zej`Hj @lf}hjqj Ps&Kfkehj;;:=( uzj cj @hknuj&Dlisknij(

  2j

  skbj[zej` [@ B;U :B3Sjh? 3;1&:5;&0===Dkq? 3;1&:5;&0=>>

  Zinsjc Gnibclf $ Jzul}j: Lhc Eknhj~( 5ic DhlluHlicli( Jibhkic J@3F 2EK

  Sjh? '33 !=.5= 231> :2==Dkq? '33 !=.5= 231> :222