Solvita Gulbe ES strukt«rfondu departamenta vad«tja Valsts kanceleja 2008.gada 22.maij, R«g

 • View
  73

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Eiropas Sociālais fonds politikas plānošanas sistēmas attīstībai, cilvēkresursu vadības sistēmas izveidei un administratīvo šķēršļu samazināšanai. Solvita Gulbe ES struktūrfondu departamenta vadītāja Valsts kanceleja 2008.gada 22.maijā, Rīgā. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Solvita Gulbe ES strukt«rfondu departamenta vad«tja Valsts kanceleja 2008.gada 22.maij,...

 • Eiropas Socilais fonds politikas plnoanas sistmas attstbai, cilvkresursu vadbas sistmas izveidei un administratvo ru samazinanai

  Solvita GulbeES struktrfondu departamenta vadtja Valsts kanceleja

  2008.gada 22.maij, Rg

 • Ministru kabineta noteikumi(akceptti 2008.gada 19.maija Ministru kabineta sd)Noteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintba papildinjuma apakaktivitti Politikas veidoanas, ievieanas un ts ietekmes izvrtanas pilnveidoana

  Noteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintba papildinjuma aktivitti Publisks prvaldes cilvkresursu plnoanas un vadbas sistmas attstbu

  Noteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintba papildinjuma aktivitti Administratvo ru samazinana un publisko pakalpojumu kvalittes uzlaboana

 • PamatnosacjumiAktivittes/ apakaktivittes tiek stenotas k ierobeota projektu iesniegumu atlase

  Apakaktivitu mra grupas:valsts ties prvaldes iestdes, tiesas, plnoanas reioni un novadu pavaldbas, socilie partneri, nevalstisks organizcijas, k ar augstks un tlkizgltbas iestdes, publisko pakalpojumu lietotji (iedzvotji, nevalstisks organizcijas, intereu grupas un komersanti

  Projekta iesniedzjs var bt valsts ties prvaldes iestde, kas ir atbildga par vienotas valsts politikas plnoanas un stenoanas koordinanu, valsts prvaldes cilvkresursu politikas plnoanu un stenoanu.

  Projekta stenoan var iesaistt sadarbbas partnerus valsts ties prvaldes un pastarpints prvaldes iestdes

 • Projekti, finansjums, atlase

 • Apakaktivitte Politikas veidoanas, ievieanas un ts ietekmes izvrtanas pilnveidoana

  Apakaktivittes ietvaros finans projektus, kas paredz valsts ties prvaldes iestds, tiess, plnoanas reionos un novadu pavaldbs, socilo partneru organizcijs un nevalstiskajs organizcijs nodarbinto administratvs kapacittes stiprinanu, politikas plnoanas instrumentu attstbu, k ar valsts ties prvaldes iestds, tiess, plnoanas reionos un novadu pavaldbs nodarbinto tlkizgltbas sistmas pilnveidoanu, sadarbbas pilnveidoanu ar augstks izgltbas iestdm publisks prvaldes specilistu sagatavoan

  Projektu ietvaros atbalstmas das darbbas:valsts ties prvaldes iestds, tiess, plnoanas reionos un novadu pavaldbs, socilo partneru organizcijs un nevalstiskajs organizcijs nodarbinto apmcba ar administratvs kapacittes stiprinanu saisttajos jautjumos;metodisko materilu sagatavoana;politikas plnoan, ieviean un ietekmes novrtan izmantojamo instrumentu un metou attstana un pilnveidoana;publiskaj prvald nodarbinto tlkizgltbas sistmas pilnveidoana, sadarbbas pilnveidoana ar augstks izgltbas iestdm publisks prvaldes specilistu sagatavoan;

 • Apakaktivitte Politikas veidoanas, ievieanas un ts ietekmes izvrtanas pilnveidoana

  Rezultatvie rdtji:Valsts prvaldes darbinieku, pavaldbu prstvju, socilo partneru un nevalstisko organizciju darbinieku skaits, kuri pabeigui apmcbas par labka reguljuma politikas instrumentiem, politikas plnoanu un politikas ietekmes izvrtjuma metodm, 6000 (bzes vrtba 2006.gad 302, mris 2009.gad 1856)Normatvo aktu patsvars, kuriem ir veikts ietekmes izvrtjums, 30 procenti (bzes vrtba 2006.gad 20 procenti, mris 2009.gad 23 procenti) no kopj valdb gada laik apstiprint normatvo aktu skaita

 • Aktivitte Publisks prvaldes cilvkresursu plnoanas un vadbas sistmas attstbu

  Aktivittes ietvaros finans projektus, kas paredz kompetenu pieejas ievieanu valsts prvaldes cilvkresursu vadbas procesos, k ar cilvkresursu plnoanas un vadbas informcijas tehnoloiju sistmu izstrdi un ievieanu Projekta ietvaros atbalstmas das darbbas:valsts prvaldes cilvkresursu attstbas plna, kompetenu modea, ieteikumu un metodisko materilu izstrde;datubzes izstrde un uzturanadatubzes lietotju atbalsta paskumi Rezultatvie rdtji- tdu valsts prvaldes un no valsts budeta finansto institciju patsvars, kurs ieviesta vienot cilvkresursu plnoanas un vadbas informcijas tehnoloiju sistma, 100 procenti (bzes vrtba 2004.gad 20 procenti, rdtjs 2009.gad 20 procenti);

 • Aktivitte Administratvo ru samazinana un publisko pakalpojumu kvalittes uzlaboana

  Aktivittes ietvaros finans projektus, kas paredz ptjumu veikanu par administratvo ru samazinanu un publisko pakalpojumu kvalittes uzlaboanu (lai uzlabotu uzmjdarbbas vidi, k ar mazintu administratvos rus iedzvotjiem un nevalstiskajm organizcijm), o ptjumu rezulttu izplatanu un ievieanu, k ar apmcbas publisko pakalpojumu sniedzjam

  Projekta ietvaros atbalstmas das darbbas:ptjumu veikana;ptjumu rezulttu izplatana un ievieana;pieredzes apmaia;metodisko, mcbu un informatvo materilu izstrde, publicana un izplatana;apmcbas publisko pakalpojumu sniedzjiem un publisko varu realizjoo institciju prstvjiem

 • Aktivitte Administratvo ru samazinana un publisko pakalpojumu kvalittes uzlaboana

  Rezultatvie rdtji: stenots paskumu plns uzmjdarbbas administratvo ru mazinanai 4 (bzes vrtba 2004.gad 1, rdtjs 2009.gad 0); stenots paskumu plns administratvo ru mazinanai iedzvotjiem un nevalstiskajm organizcijm 3 (bzes vrtba 2004.gad 0, rdtjs 2009.gad 0);pozitva vrtjuma pieaugums par administratvo ru samazinanos uzmjiem 0,3 (bzes vrtba 2004.gad 0,1, rdtjs 2009.gad 0,1); pozitv vrtjuma pieaugums par administratvo ru samazinanos iedzvotjiem un nevalstiskajm organizcijm 0,3 (bzes vrtba 2004.gad un rdtjs 2009.gad nav noteikts);

 • Valsts kancelejas, nozaru ministriju un padotbas iestu dalba projektu izstrd un stenoanCentralizts projektu vadbas modelis:- Projekta iesniedzjs- Valsts kanceleja - Ministrijas un padotbas iestdes- sadarbbaspartneriIeguvumi:- Koordinta un saskaota aktivitu vadba- Administratvo resursu ekonomija un efektva izmantoanaProjektu rezulttu izmantoanas iespjas nozars, pielietojam metodika:- politikas plnoanas, ietekmes izvrtanas metodikas, normatvo aktu projektu izstrdes rokasgrmatas- apmcbas, seminri, konferences

 • Ministru kabineta noteikumu projektsNoteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintba papildinjuma apakaktivitti Kvalittes vadbas sistmas izveide un ievieana (tuvkaj laik tiks izskatts Ministru kabineta sd)PamatnosacjumiApakaktivitti steno atkltas projektu iesniegumu atlases veid Projekta iesniedzjs var bt valsts ties prvaldes iestde, tiesa, institcija, kam deleti valsts varas uzdevumi, plnoanas reions, novada pavaldba vai ts iestde. Projekta iesniedzjs var bt tikai tda pavaldba, kas izveidojusies administratvi teritorils reformas rezulttProjekta stenoan var iesaistt sadarbbas partneri valsts ties prvaldes iestdi, tiesu, institciju, kam deleti atsevii valsts varas uzdevumi, plnoanas reionu, novada pavaldbu vai ts iestdi Miniml kopj attiecinmo izmaksu summa vienam projektam aj apakaktivitt ir 5000 latu. Maksiml kopj attiecinmo izmaksu summa vienam projektam- 25000 latu

 • Ministru kabineta noteikumu projektsNoteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintba papildinjuma apakaktivitti Kvalittes vadbas sistmas izveide un ievieana

 • Ministru kabineta noteikumu projektsNoteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintba papildinjuma apakaktivitti Kvalittes vadbas sistmas izveide un ievieana

  Apakaktivittes ietvaros finans projektus, kas paredz kvalittes vadbas sistmas plnoanu, ievieanu un pilnveidoanu

  Projekta ietvaros tiek atbalsttas das darbbas:kvalittes vadbas sistmas vai ts elementu izveide, ievieana un pilnveidoana;ar kvalittes vadbas sistmas ievieanu saisttu aptauju, ptjumu veikana;

 • Ministru kabineta noteikumu projektsNoteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintba papildinjuma apakaktivitti Kvalittes vadbas sistmas izveide un ievieana Rezultatvie rdtjiInstitciju skaits, kas Eiropas Socil fonda ietvaros atbalsttas kvalittes vadbas sistmas ieviean, 98 (bzes vrtba 2004.gad 3, mris 2009.gad 48)

  Publisks prvaldes iestu skaita pieaugums, kurs ieviesta kvalittes vadbas sistma 91 (bzes vrtba 2006.gad 73, rdtjs 2009.gad 80)

 • Paldies par uzmanbu! Informcija: http://www.mk.gov.lv, sadaa ES struktrfondiKontakti: essd@mk.gov.lv Tel. + 371 6 7082930Valsts kancelejaBrvbas bulv. 36, Rga LV- 1520