Softverski Paketi Za Upravljanje Projektima

 • View
  49

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Softverski Paketi Za Upravljanje Projektima

Text of Softverski Paketi Za Upravljanje Projektima

 • 1

  SOFTVERSKI PAKETI ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

  PRIMAVERA PROJECT PLANNER MS PROJECT

 • 2

  NAJNOVIJE VERZIJE

  Microsoft Project ProfessionalMicrosoft Office Project

  Novi Microsoft Office softver za upravljanje projektima predvien da se koristi, sa Microsoft Project Server om za upravljanje projektima u preduzeu.

  Microsoft Project Server centralno smeta informacije o projektima i resursima koje obrauje Microsoft Project Professional (u daljem izlaganju Project).

 • 3

  NAJNOVIJE VERZIJE

  Primavera Project Planner for the Enterprise(u daljem izlaganju Primavera)

  Viekorisniki softver, koji radi ravnopravno u jednoprojektnom i vieprojektnom okruenju.

  Zasniva se na centralnoj relacionoj bazi podataka i sistemu zatite pojedinanih zapisa u njoj, tokom punog viekorisnikog reima rada na nivou projekta.

 • 4

  HIJERARHIJSKE STRUKTURE

  Ve na samom poetku rada (prilikom pokretanja programa) u Projectu i Primaveri postoje odreene razlike u primeni.

  Iako za oba programa vai da je jo pre poetka rada na novom projektu potrebno imati definisanu hijerarhijsku strukturu projekata ili grupa projekata, kojima e novi projekat biti dodeljen, ipak, postoji razlika u poetnim postupcima.

  U Projectu su oni uglavnom slini onima koji se sreu u ostalim Microsoft Office softverima.

 • 5

  HIJERARHIJSKE STRUKTURE

  Poetak rada u Primaveri je sloeniji.

  Pri pokretanju Primavere neophodno je smestiti projekat u odgovarajue EPS vorite, definisati ifru projekta, ime projekta, planirani start, zavretak i odgovornog menadera (direktora projekta).

  EPS (Enterprise Project Structure) Projektna struktura preduzea je hijerarhijsko ustrojstvo projekata u bazi podataka.

 • 6

  HIJERARHIJSKE STRUKTURE

  EPS je sastavljen od korena i vorita. Svaki koren u EPS-u moe biti ralanjen na mnogo

  vorita. vorita su razliiti nivoi unutar EPS-a. vorita mogu predstavljati organizacione celine u

  preduzeu, faze projekta ili pojedina gradilita. Svaki projekat mora biti ukljuen u neko od vorita. Svakom voritu se moe dodati neogranien broj

  projekata.

 • 7

  HIJERARHIJSKE STRUKTURE

 • 8

  HIJERARHIJSKE STRUKTURE

  Nakon izvravanja poetnih procedura, u cilju uspenog upravljanja projektom, potrebno je definisati WBS

  U Projectu se do WBS a dolazi, prethodnim formiranjem niza sumarnih ili zbirnih aktivnosti, unutar kojih se nalaze nizovi podaktivnosti, korienjem opcija Indent (uvlaenje) i Outdent (isturanje).

  Pomou ove dve opcije se jednostavno dolazi do organizovanja aktivnosti po razliitim nivoima, odnosno do stvaranja sumarnih aktivnosti i podaktivnosti.

  Project zatim automatski stvara WBS strukturu, ija je hijerarhija, kao podrazumevana vrednost u programu, numeriki oznaena

 • 9

  HIJERARHIJSKE STRUKTURE

  Rad u Primaveri poinje formiranjem WBS-a.

  Podrazumeva se da je pre unoenja prve aktivnosti, ve formiran WBS (sa strogom i planiranom hijerarhijskom strukturom), i u tom sluaju se svaka novo uneta aktivnost dodaje izabranom nivou WBS a.

  Primavera grupie aktivnosti, vodi trokove i prati proraun mree vodei se WBS-om.

 • 10

  WBS (Work Breakdown Structure) TEHNIKA

  WBS (radna struktura projekta) je tehnoloko, hijerarhijsko ustrojstvo proizvoda i usluga koje nastaju tokom realizacije projekta.

  To je nain da se projekat podeli na smislene i logine celine.

  Sam projekat predstavlja najvii nivo WBS a, dok su pojedinane aktivnosti, potrebne da bi se kreirao proizvod ili usluga, najnii nivo.

 • 11

  WBS (Work Breakdown Structure) TEHNIKA

  Svaki sloen sistem (projekat) se sastoji iz vie podsistema.

  Unutar podsistema (odreenih nivoa WBS a) javlja se niz aktivnosti koje sadre resurse i trokove i koje su meusobno funkcionalno i tehnoloki povezane.

  Podsistemi (podprojekti) su takoe funkcionalno i tehnoloki povezani i mogu biti sastavljeni od velikog broja podsistema (nivoi WBS a)

 • 12

  WBS (Work Breakdown Structure) TEHNIKA

 • 13

  OBS (Organization Breakdown Structure)

  TEHNIKA

  OBS (organizaciona struktura projekta) je organizaciono ustrojstvo projekta, odnosno globalna hijerarhija, koja predstavlja odgovorne menadere projekata i delova projekata u preduzeu.

  Cilj formiranja OBS a je determinisanje odgovornosti, ovlaenja i obaveza svih uesnika u projektu i njihovih odnosa tokom realizacije projekta.

 • 14

  OBS (Organization Breakdown Structure)

  TEHNIKA

  OBS daje potpuno jasan odgovor na pitanje ko ta radi u projektu ili delovima projekta, odnosno pojedinim fazama projekta.

  Svrha OBS a je da se utvrdi: Ko je ovlaeno lice koje e obaviti posao Koje odgovornosti i ovlaenja ima to lice Kakav je odnos njegovih odgovornosti i ovlaenja

  prema drugima u organizaciji i prema rukovodstvu.

 • 15

  HIJERARHIJSKE STRUKTURE

  Jo jedna tehnika u upravljanju projektima, u kojoj se uoava razlika u primeni Projecta i Primavere, je OBS (Organization Breakdown Structure).

  OBS (organizaciona struktura projekta) je organizaciono ustrojstvo projekta, odnosno globalna hijerarhija, koja predstavlja odgovorne menadere projekata i delova projekata u preduzeu.

 • 16

  HIJERARHIJSKE STRUKTURE

  Pre poetka definisanja OBS a potrebno je imati WBS i spisak pojedinaca ili organizacionih jedinica koje mogu izvriti zadatke prikazane WBS om.

  Nakon formiranja OBS a poznate su sve faze projekta, tehnoloka struktura, svi uesnici u projektu, konkretne odgovornosti i ovlaenja.

  Primavera podrava OBS strukturu, za razliku

  od Project a kod koga ova opcija ne postoji.

 • 17

  MRENO PLANIRANJE U mrenom dijagramu aktivnosti, pored meusobnih

  veza, imaju svoja trajanja, resurse i cenu, odnosno trokove

  Veze izmeu aktivnosti koje oba programa podravaju su:

  Finish-to-Start (FS) Start-to-Start (SS) Finish-to-Finish (FF) Start-to-Finish (SF)

  Sva etiri tipa veza mogu se iskazati sa ili bez vremenskog zaostajanja, koje je sutinski vano za proces upravljanja projektom

 • 18

  MRENO PLANIRANJE

  Project i Primavera na razliit nain iskazuju vremensko zaostajanje

  Primavera ga iskazuje u danima, a Project u danima i procentima

  Preporuuje se korienje procenata za iskazivanje vremenskog zaostajanja u vezama u odnosu na iskazivanje u danima, jer sistem, u tom sluaju, ranije signalizira kanjenje narednih aktivnosti, a i takva situacija vie odgovara tehnolokim procesima (npr. u graevinarstvu, kada proe 50 % od betoniranja zidova tipskog sprata, moe da se pone sa montaom tavanica)

 • 19

  MRENO PLANIRANJE

  U Projectu se dodavanjem slova e iza vrednosti zaostajanja dobija opcija elapsed i u tom sluaju se zaostajanje odnosi na kalendarske dane, bez obzira na vaei kalendar

  I trajanje aktivnosti, u Projectu, ima opciju elapsed duration (oznaka ed) i podrazumeva koliinu vremena potrebnu da se aktivnost zavri, zasnovanu na 24 asovnom radnom vremenu, sedam dana u nedelji, bez obzira na nedelje i praznike i ostale neradne dane

  U Primaveri se opcija za proraun zaostajanja na osnovu 24 asovnog radnog vremena, sedam dana u nedelji, pokree izborom kalendara 24 hours calendar

 • 20

  MRENO PLANIRANJE

  Pored vremenskog zaostajanja, vanu ulogu ima i korienje razliitih tipova veza izmeu aktivnosti

  Za izradu baznog plana sasvim je dovoljno svakoj aktivnosti dodeliti po jednu prethodnu i jednu narednu aktivnost

  Kasnije u toku upravljanja projektom, a posebno u procesu replaniranja i auriranja mrenog dijagrama, jednostruke, proste veze nisu dovoljne, ve je potrebno usloviti i poetke i krajeve aktivnosti

  est sluaj u realizaciji projekata je da neke aktivnosti ne ponu na vreme, neke ponu pre vremena, nekima se trajanje skrauje, a nekima poveava

 • 21

  MRENO PLANIRANJE

  Primavera podrava duple veze izmeu aktivnosti, za razliku od Projecta

  Taj problem se u Projectu, ipak, reava uvoenjem fiktivne aktivnosti, koja traje nula dana i zove se milestone aktivnost

  Fiktivna aktivnosti se postavlja izmeu aktivnosti koje je potrebno duplo (dvostruko) vezati, a zatim ona obezbeuje drugu vezu, koju je nemogue drugaije uspostaviti

 • 22

  MRENO PLANIRANJE I Project i Primavera automatski proraunavaju mreni plan, a na

  osnovu njega i ostale dinamike parametre, primenom metode kritinog puta CPM (Critical Path Method)

  Project prua mogunost PERT prorauna

  Primavera nema opciju PERT

  U prethodnim verzijama Primavere prikaz mrenog dijagrama (plana) se zvao PERT to je tada znailo pure logic, non timescaled

  Ipak u ovoj verziji Primavere prikaz mree se zove Activity Network (u Project u se zove Network Diagram).

  Gantogramski prikaz u oba programa se zove isto Gantt Chart.

 • 23

  MRENO PLANIRANJE

  Ulazni podaci za program su: spisak aktivnosti sa trajanjem veze izmeu aktivnosti kalendari resursi trokovi

 • 24

  MRENO PLANIRANJE

  Kao izlaz se dobijaju sledei izvetaji: mreni plan svih radova gantogram svih radova histogram radne snage histogram finansijskih ulaganja kumulativna kriva finansijskih ulaganja

 • 25

  Mreni dijagram na raunaru

  A k t i v n o s t 1 5 d 0 d 2 1 . 1 0 . 9 6 . 2 5 . 1 0 . 9 6 .

  A k t i v n o s t 3

  3 d 0 d 2 8 . 1 0 . 9 6 . 3 0 . 1 0 . 9 6 .

  A k t i v n o s t 4

  5 d 4 d 3 0 . 1 0 . 9 6 . 5 . 1 1 . 9 6 .

  A k t i v n o s t 5

  8 d 0 d 3 1 . 1 0 . 9 6 . 1 1 . 1 1 . 9 6 .