of 6 /6
ALLES STIMMT! Sodobna učbeniška serija za nemščino v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah zasnovana z mislijo na slovenske dijake napisana v sodelovanju s slovenskimi profesoricami z bogatim dodatnim gradivom in e-gradivom NOVO

Sodobna učbeniška serija za nemščino Alles stimmt! · 1.Frühstück a. decken b Frühstück machen pripraviti zajtrk 2.Haushalt b. machen 3.Deutsch c. wecken 4. ... 7.Tisch g

Embed Size (px)

Text of Sodobna učbeniška serija za nemščino Alles stimmt! · 1.Frühstück a. decken b Frühstück...

 • Alles stimmt!Sodobna ubenika serija za nemino

  v gimnazijah in srednjih strokovnih olah

  zasnovana z mislijo na slovenske dijake

  napisana v sodelovanju s slovenskimi profesoricami

  z bogatim dodatnim gradivom in e-gradivom

  novo

 • Avdiozgoenka k ubeniku

  ALLES Stimmt!

  1

  Zaloba Rokus Klett, d. o. o. (2011). Vse pravice pridrane. Tonski

  zapis je a

  vtorsk

  o za

  iten.

  1

  Avdiozgoenka k delovnemu zvezku

  ALLES Stimmt!

  Zaloba Rokus Klett, d. o. o. (2011). Vse pravice pridrane. Tonski

  zapis je a

  vtorsk

  o za

  iten.

  za dijake za profesorje

  Delovni zvezek za nemino v 1. letniku gimnazije

  in v 1. in 2. letniku srednjih strokovnih ol

  ALLES STIMMT!

  1Delovni zvezek za nemino

  in v 1. in 2. letniku srednjih strokovnih ol

  Ubenik za nemino v 1

  . letniku gimnazije

  in v 1. in 2. letniku srednjih

  strokovnih ol

  ALLES STIMMT!

  1

  Ubenik za nemino v 1

  . letniku gimnazije

  in v 1. in 2. letniku srednjih

  strokovnih ol

  Alles stimmt!

  v vsakem delu serije Alles stimmt! 14:

  Spotovane profesorice, spotovani profesorji!

  Kako pripraviti odlien ubenik za nemino? To vpraanje smo si zastavili ustvarjalci serije Alles stimmt! in v dialogu z vami smo prili do petih kljunih smernic:

  Ubenik upoteva izkunje profesorjev K soustvarjanju ubenika smo povabili profesorice in profesorje nemine iz vse Slovenije. Pregledovali so vzorne lekcije in dajali avtorski ekipi zelo konkretne usmeritve. Pri razvoju je redno sodelovala tudi izbrana skupina evalvatorjev iz razlinih olskih programov, ki so prispevali dragocene komentarje in zamisli.

  Ubenik ustreza potrebam razlinih tipov ol Evalvatorska skupina je vkljuevala profesorice in profesorje iz razlinih tipov ol. Na njihovo pobudo so med drugim nastali brezplani delovni listi za gimnazije in delovni listi za besedie v posameznih tipih strokovnih ol.

  Ubenik bo ivljenjski in praktien Alles stimmt! sloni na zanimivih zgodbah in resninih ivljenjskih situacijah. Ob njih se dijaki uijo zelo praktinega besedia za podobne situacije, kot je denimo nakupovanje oblail v spletni trgovini.

  Ubenik dijakom priblia jezik tudi skozi sodobne medije Poleg besedilnih vrst, ki jih sreate v vseh ubenikih, v Alles stimmt! najdete bloge, e-poto, SMS-e in druge sodobne oblike. Dodatne monosti vam in dijakom prinaajo tudi brezplani e-ubeniki in e-delovni zvezki.

  Ubenik profesorjem olaja delo z dodatnim gradivom Poleg omenjenih e-ubenikov, e-delovnih zvezkov in delovnih listov vsebuje ubeniki komplet tudi drugo gradivo na spletu: prironik, letne priprave in videovsebine. Tudi na avdiozgoenko seveda nismo pozabili.

  Zelo smo se potrudili, da bi bila ubenika serija Alles stimmt! pisana na koo slovenskim dijakom in vam profesoricam in profesorjem. Prepriana sem, da nam je to z vao pomojo uspelo.

  eprav smo v ta katalog strnili veino informacij o gradivu, vas bo morda zanimalo e kaj ve. V tem primeru ne odlaajte povabite nas na svojo olo. Z veseljem vas obiemo in odgovorimo na vsa vaa vpraanja. Lep pozdrav! Nataa ebular urednica serije Alles stimmt! Zaloba Rokus Klett

  videovsebine na www.srednja.net

  brezplano, na voljo januarja 2013

  letna priprava na www.srednja.net

  brezplano

  ubenik delovni zvezek z avdiozgoenko

  spletni kviz na www.srednja.net

  brezplano, na voljo januarja 2013

  prironik za uitelje na www.srednja.net

  brezplano

  avdiozgoenka k ubeniku

  1

  Einleitung

  1

  Prironik za uitelje za nemino v 1. letniku gimnazij ter v 1. in 2. letniku srednjih strokovnih ol

  ALLES Stimmt!

  Pre

  dlo

  g le

  tne

  pri

  pra

  ve z

  a A

  lle

  s st

  imm

  t! 1

  5

  Sklo

  p:

  tevi

  lo

  ur

  Sklo

  p: u

  na

  eno

  ta,

  tem

  a V

  zgo

  jno

  -izo

  bra

  eva

  lni c

  ilji

  Med

  kult

  urn

  ost

  , m

  edp

  red

  met

  ne

  po

  veza

  ve,

  pro

  jekt

  no

  del

  o

  Jezi

  kovn

  e sp

  retn

  ost

  i

  L4

  Spo

  rt

  un

  d

  Spa

  15

  ur

  Spo

  rt u

  nd

  Sp

  a

  A A

  lles,

  was

  Sp

  a

  mac

  ht

  5

  ur

  - O

  pis

  por

  tnih

  dis

  cipl

  in in

  hob

  ijev

  - O

  pis

  pros

  tega

  as

  a

  - O

  pis

  konc

  a te

  dna

  -

  Pisa

  nje

  vabi

  la n

  a (

  portn

  o) a

  ktiv

  nost

  - Sp

  ozna

  vanj

  e ra

  zlik

  pri

  por

  tnih

  ak

  tivno

  stih

  pri

  Nem

  cih

  in

  Slov

  enci

  h

  govo

  rne,

  slu

  ne,

  br

  alne

  , pis

  ne

  B S

  po

  rt im

  Ver

  ein

  4

  ure

  -

  Ponu

  dbe

  za

  portn

  e de

  javn

  osti

  - Ig

  ra p

  anto

  mim

  e

  go

  vorn

  e, p

  isne

  , br

  alne

  , slu

  ne

  C S

  po

  rtlic

  h d

  urc

  h

  den

  Tag

  5

  ur

  - O

  nog

  omet

  u in

  pol

  mar

  aton

  u -

  Inte

  rvju

  s

  portn

  o ak

  tivni

  m s

  ool

  cem

  -

  Tri m

  inut

  e p

  orta

  pri

  pouk

  u

  - Pr

  ojek

  t: op

  is n

  ajlju

  beg

  a p

  ortn

  ika/

  por

  tnic

  e s

  slik

  o pi

  sne,

  gov

  orne

  , sl

  une

  , bra

  lne

  Alle

  s au

  f ei

  nen

  Blic

  k -

  Spre

  ganj

  e ne

  prav

  ilnih

  gla

  golo

  v

  - ha

  ben

  in s

  ein

  v en

  osta

  vnem

  pr

  etek

  liku

  -

  Spre

  ganj

  e m

  odal

  nih

  glag

  olov

  dr

  fen,

  wol

  len,

  mg

  en, s

  olle

  n -

  Prire

  dni v

  ezni

  ki v

  ve

  stavn

  ih p

  oved

  ih

  - Tv

  orje

  nje

  in iz

  pelja

  va s

  amos

  taln

  ikov

  Ext

  ra

  In

  Bew

  egu

  ng

  1

  ura

  -

  Spoz

  nava

  nje

  10 n

  ajlju

  bih

  nem

  kih

  p

  ortn

  ih d

  isci

  plin

  -

  Spoz

  nava

  nje

  slov

  ensk

  ih

  najlju

  bih

  po

  rtnih

  dis

  cipl

  in

  Min

  imal

  ni s

  tan

  dar

  di z

  nan

  ja:

  Dija

  k:

  z

  na p

  oim

  enov

  ati h

  obije

  in

  portn

  e di

  scip

  line

  zna

  opi

  sati

  najlju

  beg

  a p

  ortn

  ika/

  por

  tnic

  o

  z

  na n

  apis

  ati o

  glas

  o p

  rost

  em

  asu

  z

  na u

  pora

  blja

  ti be

  sedi

  e

  na te

  mo

  hobi

  ja in

  po

  rta

  z

  na iz

  razi

  ti sv

  oje

  mne

  nje

  o p

  ortu

  zna

  tvor

  iti in

  upo

  rabl

  jati

  mod

  alne

  gla

  gole

  z

  na ra

  zbra

  ti po

  datk

  e o

  ponu

  dbi

  portn

  ih d

  isci

  plin

  zna

  tvor

  iti in

  upo

  rabl

  jati

  habe

  n in

  sei

  n v

  enos

  tavn

  em

  pret

  eklik

  u

  Pre

  dlo

  g le

  tne

  pri

  pra

  ve z

  a A

  lle

  s st

  imm

  t! 1

  3 Sklo

  p:

  tevi

  lo

  ur

  Sklo

  p: u

  na

  eno

  ta,

  tem

  a V

  zgo

  jno

  -izo

  bra

  eva

  lni c

  ilji

  Med

  kult

  urn

  ost

  , m

  edp

  red

  met

  ne

  po

  veza

  ve,

  pro

  jekt

  no

  del

  o

  Jezi

  kovn

  e sp

  retn

  ost

  i

  L2

  Ter

  min

  e,

  Ter

  min

  e 15

  ur

  Ter

  min

  e, T

  erm

  ine

  A M

  ein

  Tag

  in d

  er

  Sch

  ule

  5

  ur

  - U

  rnik

  -

  Ura

  in n

  apov

  ed

  asa

  -

  olsk

  e po

  trebi

  ne

  - S

  pozn

  avan

  je ra

  zlik

  na

  prvi

  o

  lski

  dan

  pri

  Nem

  cih

  in

  Slo

  venc

  ih

  govo

  rne,

  slu

  ne,

  br

  alne

  , pis

  ne

  B N

  ach

  der

  Sch

  ule

  4 u

  re

  - P

  isan

  je k

  ratk

  ih S

  MS

  -ov

  in e

  -po

  te

  - Le

  tnic

  e

  - S

  pozn

  avan

  je n

  emk

  e gl

  asbe

  ne

  skup

  ine

  govo

  rne,

  pis

  ne,

  bral

  ne, s

  lun

  e

  C E

  nd

  lich

  Fer

  ien

  , en

  dlic

  h U

  rlau

  b

  5 u

  r

  - V

  rstil

  ni

  tevn

  iki i

  n da

  tum

  -

  Izpo

  lnje

  vanj

  e fo

  rmul

  arje

  v na

  spl

  etu

  - P

  isan

  je k

  artic

  e

  - M

  edpr

  edm

  etna

  pov

  ezav

  a z

  angl

  ei

  no

  - P

  roje

  kt: i

  zdel

  ava

  nar

  ta in

  or

  gani

  zaci

  ja ue

  nja

  za b

  olj

  i us

  peh

  v o

  li

  pisn

  e, g

  ovor

  ne,

  slu

  ne, b

  raln

  e

  Alle

  s au

  f ei

  nen

  Blic

  k -

  Spr

  egan

  je g

  lago

  la h

  aben

  -

  Edn

  ina

  in m

  noi

  na

  - N

  ikal

  nici

  nic

  ht in

  kei

  n -

  Bes

  edni

  red

  oseb

  ka in

  gla

  gola

  v

  pove

  di

  - N

  edol

  oni

  in d

  olo

  ni

  len

  v im

  enov

  alni

  ku in

  toi

  lnik

  u

  Ext

  ra

  Fre

  md

  spra

  che

  1

  ura

  -

  Spo

  znav

  anje

  nem

  kih

  in s

  love

  nski

  h di

  alek

  tov

  - M

  edpr

  edm

  etna

  pov

  ezav

  a s

  slov

  en

  ino

  Min

  imal

  ni s

  tan

  dar

  di z

  nan

  ja:

  Dija

  k:

  z

  na n

  ate

  ti o

  lske

  pre

  dmet

  e in

  pot

  rebi

  ne

  zna

  pov

  edat

  i as

  , dat

  um, d

  neve

  , mes

  ece,

  letn

  ice

  z

  na o

  pisa

  ti o

  lske

  dej

  avno

  sti

  poz

  na o

  snov

  no b

  esed

  ie

  na

  tem

  o o

  le in

  po

  itnic

  zna

  na

  teti

  deja

  vnos

  ti v

  pros

  tem

  as

  u

  zna

  tvor

  iti p

  repr

  oste

  pov

  edi

  z

  na tv

  oriti

  in u

  pora

  blja

  ti do

  lon

  i in

  nedo

  lon

  i le

  n v

  imen

  oval

  niku

  in to

  iln

  iku

  Predlog letne priprave

  ALLES Stimmt! 1

 • Nova ubenika serija Alles stimmt! je veliko ve kot le nov naslov na seznamu ubenikov za dijake v gimnazijah in srednjih strokovnih olah, saj nastaja v tesnem sodelovanju s tevilnimi evalvatorji slovenskimi profesorji nemine. Njihove izkunje, mnenja in predlogi so avtorski ekipi pomagali ustvariti ubenik, ki je slovenskim dijakom pisan na koo, spodbuja komunikacijo, je zelo ivljenjski in praktien.

  ivljenjsko, praktino in sodobno

  3A Kannst du kochen?

  Sylvie muss viel tun.

  Welcher Satz passt zu welchem Foto? Ein Satz passt nicht.

  1. Sylvie muss das Frhstck machen. 2. Sylvie mchte einen Deutschkurs machen. 3. Sylvie kann gut kochen. 4. Sylvie muss Brot kaufen.

  Das sind deine Aufgaben!

  Sylvie ist Au-pair-mdchen bei Familie may. Hre teil 1 vom Gesprch von Frau may und Sylvie. Was ist richtig (r), was ist falsch (f)? Kreuze an.

  1. Sylvie mchte einen Kaffee trinken. r f 2. Sylvie muss um 6.45 Uhr aufstehen. r f 3. Sylvie muss die Kinder wecken. r f 4. Sylvie muss um 7.30 Uhr zur Schule gehen. r f 5. Sylvie muss das Frhstck machen. r f 6. Sylvie muss am Vormittag den Haushalt machen. r f 7. Sylvie kann nicht gut Deutsch sprechen. r f

  1 AB: A 1

  2 CD1 14

  1 2 3

  46

  Kannst du kochen? | 3A

  Hre teil 2 vom Gesprch. markiere die Reihenfolge.

  a. Ja! Ich kann gut kochen. Ich koche zu Hause sehr oft. b. Sylvie, kannst du kochen? 1 c. Ja, kein Problem. Es gibt einen Kurs montags, mittwochs und freitags von 14.30 bis 18.00 Uhr. d. Sehr gut! Du musst das Mittagessen machen. Und am Donnerstag musst du auch das Abendessen machen. Da muss ich am Nachmittag arbeiten und bin erst um 19.00 Uhr zu Hause. e. Sicher. Kannst du den Kurs am Nachmittag besuchen? f. Gut. Ich mchte einen Deutschkurs machen. Geht das? g. Gut. Alles klar. h. Perfekt. Und am Donnerstagvormittag machen wir immer Groeinkauf und am Wochenende hast du frei.

  Hre und lies das Gesprch in bung A 3. ist alles richtig?

  GRAmmAtiK AUF EiNEN BLiCK

  Modalverben knnen und mssen und die besondere Verbform von mgen

  markiere die modalverben in bung A 2 und A 3 und schreibe sie in die tabelle. Oznai modalne glagole v nalogah A 2 in A 3 ter jih napii v razpredelnico.

  knnen mssen

  ich

  du

  er / sie / es / man

  wir knnen mssen

  ihr knnt msst

  sie / Sie knnen mssen

  Was fllt auf? Ergnze die Regeln. Kaj opazi? Dopolni pravila. 1. Pri modalnih glagolih knnen in mssen se v ednini spremeni samoglasnik

  v glagolski osnovi, npr. knnen ich , mssen ich . 2. Glagola knnen in mssen v 1. in osebi ednine nimata konnice, npr.

  ich kann , er / sie / es / man kann ; ich muss ..., er / sie / es / man muss .3. mgen je poseben v tej skupini glagolov, saj uporabljamo njegovo

  pogojno obliko mcht-. Spregamo jo tako kot arbeiten, kjer se -e- vrine med glagolsko osnovo in glagolsko konnico d ali t. Posebnost mcht- je tudi, da je 3. oseba ednine enaka 1., torej er / sie / es / man .

  4 AB: A 2

  5

  3 CD1 15

  TiPP

  mcht-Posebna glagolska oblika mgen za izraanje eljaich mchtedu

  mchtester / sie / mchte es / man wir mchtenihr mchtetsie / Sie mchten

  47

  Profesorji izbirajo serijo Alles stimmt, ker: je usklajena s Skupnim evropskim

  jezikovnim okvirom ponuja brezplane dodatke za gimnazije

  in razline tipe srednjih strokovnih ol na www.srednja.net

  vkljuuje brezplane elektronske ubenike in delovne zvezke na www.irokus.si

  spodbuja komunikacijo ter ima ivljenjsko in praktino vsebino

  razvija vse tiri jezikovne spretnosti in vseivljenjske kompetence

  vkljuuje raznolika besedila in besedila novih elektronskih medijev

  ciklino uvaja nove slovnine strukture z induktivnim pravilom

  ponuja pester nabor raznovrstnih nalog in razlinih metod dela

  prinaa naloge za pravilno izgovarjavo omogoa notranjo diferenciacijo

  (naloge tejega tipa) vkljuuje samoevalvacijske vpraalnike

  za dijake

  elektronski ubenik na www.irokus.si

  brezplano

  elektronski delovni zvezek na www.irokus.si

  brezplano

  Kannst du kochen? | 3A

  3 Unternehmen Familie

  3A Kannst du kochen?

  Was macht Sylvie alles?

  1 Was passt? Schreibe die Lsung auf und bersetze sie. Kaj ustreza? Zapii reitev in jo prevedi.

  Deutsch Slowenisch

  1. Frhstck a. decken 1. b Frhstck machen pripraviti zajtrk

  2. Haushalt b. machen 2.

  3. Deutsch c. wecken 3.

  4. Mittagessen d. lernen 4.

  5. Kinder e. kaufen 5.

  6. Brot f. machen 6.

  7. Tisch g. kochen 7.

  Der Wochenplan von Sylvie

  2 CD1 15-16: Hre das Gesprch von Frau may und Sylvie im Kursbuch, bung A 2, noch einmal. Was muss Sylvie machen? Was mchte sie machen? Schreibe in den Plan. e enkrat posluaj pogovor gospe may in Sylvie v ubeniku, naloga A 2. Kaj mora Sylvie narediti? Kaj eli narediti? Napii v razpored.

  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

  6.306.45 Frhstck machen

  8.0011.00 Groeinkauf

  machen11.0012.00

  14.3018.00

  18.0019.00

  49

  3A | Kannst du kochen?

  3 Konjugiere die modalverben knnen und mssen und die Verbform mchten. Schreibe auch die slowenische bersetzung in die tabelle. V razpredelnico napii spregane oblike modalnih glagolov knnen in mssen ter glagolske oblike mchten. Dopii tudi slovenski prevod.

  knnen mssen mchten

  ich kann muss mchtedu

  er / sie / es / man

  wir

  ihr

  sie / Sie

  Slowenisch znati, moi

  GrAmmAtiK AUF EiNEm BLiCK

  Modalverben knnen und mssen und die Verbform mchtenModalnaglagola knnen in mssen ter glagolska oblika mchtenModalni glagol knnen nam pove, kaj lahko naredimo oziroma kaj zmoremo narediti, mssen pa kaj moramo narediti.Glagolska oblika mchten je nekoliko posebna v tej skupini glagolov. Pravzaprav je to pogojni naklon modalnega glagola mgen, ki pomeni rad imeti in se uporablja predvsem s samostalniki, npr. Ich mag Kse. Rad / rada imam sir.

  Znailnosti: Modalna glagola knnen in mssen imata pri spreganju v ednini posebno obliko spremeni se glagolska osnova. Vsem trem pa je skupno, da sta 1. in 3. oseba ednine enaki.

  Besedni red v povedi z modalnimi glagoli: Modalni glagol stoji v spregani obliki na 2. mestu v pripovedni in vpraalni povedi dopolnjevalnega tipa, na koncu povedi pa stoji glagol v nedoloniku.

  4 Ergnze die Formen von mssen, knnen und mchten. Dopolni oblike glagolov mssen, knnen in mchten.

  1. knnen ich kann 4. mssen er 7. mchten sie (Pl.) 2. mchten du 5. knnen wir 8. mssen du

  3. mssen ihr 6. mchten ihr 9. knnen du

  50

  dodatne vaje za strokovni jezik

  na www.srednja.net brezplano

  posebni dodatki za gimnazije in srednje strokovne ole

  delovni listi na www.srednja.net

  brezplano

  zahtevneje naloge za diferenciacijo

  na www.srednja.net brezplano

  dodatne vaje za strokovni jezik

  na www.srednja.net brezplano

  Po unem nartu za gimnazije in srednje strokovne ole

  Ubenik Alles stimmt! 1 je potrjen za 1. letnik gimnazije ter 1. in 2. letnik srednjih strokovnih ol.

  Ubenik Alles stimmt! 2 bo na voljo spomladi 2013, takoj ko bo konan postopek potrjevanja za:

  2. letnik gimnazije ter 3. in 4. letnik srednjih strokovnih ol.

  Alles stimmt! 3 izide spomladi 2014, Alles stimmt! 4 pa spomladi 2015.

  srednje ole za gostinstvo in turizem

  gimnazije srednje ekonomske ole

  4

  Lektion 1 | Arbeitsbltter 4 Stell dich vor. Schreibe deinen Steckbrief. Predstavi se. Napii svoje osebne podatke.

  Vorname:

  Name:

  Alter:

  Wohnort:

  Hobbys:

  5

  6

  Du hast viele neue Mitschler in der Klasse. Was kannst du sie fragen? Notiere die

  Fragen und die Antworten von deinem Mitschler/deiner Mitschlerin. Wie geht

  das Gesprch?Sedaj ima veliko novih soolcev v razredu. Kaj jih lahko vpraa? Napii vpraanja

  in odgovore od tvojega soolca/tvoje soolke. Kako poteka pogovor?Fragen:

  Antworten:

  Spiel. Schreibe mglichst schnell einen Lndernamen zu jedem Buchstaben.Igra. K podanim rkam im hitreje napii imena deel.

  A

  S

  S

  B

  P

  F

  Sch

  4

  Lektion 1+ | Arbeitsbltter5 Buchstabensuppe. Bilde Wrter mit den Buchstaben aus der Suppe. Die

  Buchstaben knnen am Anfang, in der Mitte oder am Ende stehen. Wer die meisten Wrter findet, gewinnt. Juha iz rk. Iz rk iz juhe tvori nove besede. rke lahko stojijo na zaetku, sredini

  ali na koncu besede. Kdor najde najve besed, zmaga.

  Beruf,

  4

  Lektion 1 | Mittelschule fr Tourismus und Gastgewerbe

  Wie heien die Personen auf den Fotos? Bilde Fragen zu den Antworten. Kako se imenujejo osebe na slikah? Tvori vpraanja na odgovore.

  Wer ist das? Das ist Michael Schumacher. ? Am 3. Januar 1969. ? Er kommt aus Deutschland. ? Er ist Rennfahrer. ? Er hat zwei Kinder.

  ? Er heit

  . ? Er ist in Ulm geboren. ? Er ist Physiker. ? Ja, er ist sehr bekannt.

  5 Was kennst du aus Deutschland, sterreich und der Schweiz? Die Fotos helfen. Kaj pozna iz Nemije, Avstrije in vice? Pomagaj si s slikami.

  DEUTSCHLAND SCHWEIZ STERREICH

  Und was ist typisch fr Slowenien?

  6

  4

  Lektion 1 | Mittelschule fr Betr iebswirtschaft5 Arbeit und Beruf.

  Delo in poklic.

  a) Lies den Dialog und beantworte die Fragen unter dem Text. Preberi dialog in odgovori na vpraanja pod besedilom.

  Guten tag! Ich bin simon Bela. Ich arbeite bei der Firma Profitech. Wo arbeiten sie, Herr Maier? Ich arbeite bei slo-Import. Was machen sie?

  Ich bin Buchhalter von Beruf. Und das ist Frau tanja Koder. sie arbeitet auch bei uns.

  sie ist Personalleiterin. Es freut mich! Was sind sie von Beruf, Herr Bela? Ich bin Geschftsfhrer.

  1. Was ist Herr Bela von Beruf? Er ist Geschftsfhrer von Beruf.2. Wo arbeitet Frau Koder? 3. Was ist sie von Beruf? 4. Wo arbeitet Herr Bela? 5. Was ist Herr Maier von Beruf? 6. Wo arbeitet er?

  b) Was ist die richtige Verbform? Ergnze die Tabelle. Kakna je pravilna glagolska oblika? Dopolni razpredelnico.Person

  Verb: machen Verb: arbeiten Verb: seinHerr Bella er machtFrau Koder

  sie arbeitetHerr Maier und Herr Belaalle drei

  e

  spomlAdi

  2013

  3

  Lektion 1 | Arbeitsbltter

  2 Deutsch macht richtig Spa! Jedes Wort hat einen Artikel. Verbinde die Artikel mit dem richtigen Wort. Nemina je resnino zabavna. Vsaka beseda ima tudi svoj len. Povei lene in besede.

  3 Bilde Stze mit den Wrtern in bung 2.Iz besed v nalogi 2 tvori povedi.

  2

  Lektion 1 | Arbeitsbltter

  1 Diese jungen Leu

  te kennen sich noch nicht. Hilf ihne

  n. Schreib die fehlenden

  Wrter in die Sprechblasen.

  Ti najstniki se e ne poznajo. Poma

  gaj jim. Napii manjkajoe besede v

  oblake.

  Hallo, ich

  Marion McCarthy. Ich

  in London und bin 14 alt.

  Morgen!

  Mein ist John Zuckerberg.

  komme aus New York.

  Ich 15 Jahre alt.

  H ! Mein ist Pe

  tra.

  Mein Nachname Vodopivec.

  Ich bin S aus Slowenien.

  Grezi!

  heie Ricardo.

  Ich komme aus

  Schweiz.

  Ich nur Italienisch und

  jetzt ich

  Deutsch.

  Hallo! Ich heie Ana

  Maria und

  aus Kroatien.

  Meine sind Gitarre spiele

  n,

  Musik hren und

  Computerspiele.

  Moin, . Ich die Leh

  rerin.

  Ich Gabriela Wesche

  und Deutsch.

  Ich komme Hamburg.

  3

  Lektion 1+ | Arbeitsbltter

  3 Versteckte Zahlen. Im Buchstabenkasten sind einige Zahlen. Kannst du sie finden? Wie viele hast du? Skrite tevilke. V kvadratu s rkami je nekaj tevilk. Jih lahko najde? Koliko jih ima?

  D N E S I E B E N F

  R E A C T Z I G A

  E U Z E H N T R W N

  I N V N H U N D E F

  Z W O S L V I E R

  I E B K E L F G S E

  G H K O Z W L F

  B N E I N S E C H S

  4 Notiere die Zahlen aus bung 3.Izpii tevilke iz naloge 3.

  2

  Lektion 1+ | Arbeitsbltter

  1

  2

  Eine Europareise. Spiele mit deinem

  Partner/deiner Partnerin.

  Welche Lnder mchtest du besuc

  hen? Welche Sprache spricht man d

  ort?

  Spielt Dialoge wie im Beispiel.

  Potovanje po Evropi. Igraj se s partn

  erjem/partnerko. Katere deele bi r

  ad/-a

  obiskal/-a? Kateri jezik govorijo tam

  ? Zaigrajta pogovore, kot kae prim

  er.

  Beispiel:

  Ich reise nach/in die/

  Hier spricht man

  Wohin reist du?

  Ich reise nach/in die/

  Whle fnf Lnder und mache ein Q

  uiz mit deinem Nachbarn. Welche

  Sprachen

  spricht man dort? Wie nennt man ..

  .?

  Izberi pet deel in s sosedom/sosed

  o naredita kviz. Katere jezike govor

  ijo tam?

  Kako se ree ...?

  LandSprache

  Einwohner/Einwohnerin

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  3

  Lektion 1 | Mittelschule fr Tourismus und Gastgewerbe

  4 Slowenien und die Nachbarlnder. Slovenija in sosednje drave.a) Suche im Internet und ergnze die Tabelle.

  Poii podatke na internetu in dopolni razpredelnico.

  Land Slowenien Kroatien

  Sprache Slowenisch

  Whrung - Geld Euro

  Hauptstadt Ljubljana

  Mitglied der EU ja

  Einwohner der Slowene/die Slowenin

  Auto-Kennzeichen

  SLO

  Meereskste ja

  b) Was ist richtig (r), was ist falsch (f)? Was ist nicht in der Tabelle? Kreuze an.Kaj je pravilno (r), kaj napano (f)? esa ni v razpredelnici? Oznai.

  nicht in Tabelle:

  1. Slowenien ist eine Republik. r f X

  2. Slowenien grenzt an Italien. r f

  3. Die Slowenische Whrung heit Dinar. r f

  4. Das Slowenische AutoKennzeichen ist SLO. r f

  5. Die Hauptstadt Deutschlands ist Berlin. r f

  6. Kroatien hat kein Meer. r f

  2

  Lektion 1 | Mittelschule fr T

  ourismus und Gastgewerbe

  1

  2

  3

  Was verstehst du?

  Katere besede razume?

  ZEITUNG FREI AUTO BAR TE

  LEFON SCHOKOLADE

  GARDEROBE BENZIN CREMESCH

  NITTE KAFFEE TABLETTE

  KIOSK GARAGE PARKPLATZ B

  GELEISEN TERRASSE GARTEN

  BRO MALER TISCHLER MASC

  HINE RADIO HAUS PILOT KEL

  LNER

  KABEL SPIEGEL SCHAUFEL ZU

  G JACKE DESSERT PAPIER

  KULI HANDTUCH SEIFE FLASC

  HE GLAS LAMPE UHR BIER

  LIMONADE SUPPE SCHNITZEL

  ZITRONE SALAT RAPUNZEL Z

  UCKER

  TEE SPIEL FUSSBALL TASSE TA

  SCHE HAMMER SCHULE

  Wie viele Wrter verstehst du?

  Mehr als zehn?

  Super! Du sprichst schon Deutsch!

  Welche Lnder sind das? Ordne zu

  .

  Katere drave so to? Razporedi.

  a) A b)

  CH c) FL d)

  D

  1. Schweiz2. Deutschland

  3. sterreich4. Liechtenstein

  a) b) c)

  d)

  Das sind deutschsprachige Lnder. H

  ier sprechen die Leute Deutsch.

  Was sagst du wann? Ordne zu. Welc

  he Begrungen kennst du noch?

  Kaj kdaj ree? Razporedi. Katere po

  zdrave e pozna?

  a) Hallo! 3 b) Guten Morgen!

  c) Guten Tag!

  d) Gute Nacht! e) Auf Wiederseh

  en! f) Ich verstehe nicht!

  1

  5

  2 3

  4

  6

  3

  Lektion 1 | Mittelschule fr Betr iebswirtschaft

  2

  3

  4

  Was passt? Markiere. Kaj spada skupaj? Napii.

  1. Ich heie Gregor Huser. a. sie heit selina Carolli.

  2. Was sind sie von Beruf? b. Ich arbeite bei techno Design.

  3. Herzlich willkommen! c. Es freut mich!

  4. Wo arbeiten sie? d. Ja, ich arbeite erst 10 tage hier.

  5. sind sie neu hier? e. Ich bin Brokaufmann von Beruf.

  6. Wie heit die Frau dort? f. Danke, ich freue mich auf die Arbeit!

  1 2 3 4 5 6

  c

  Was passt nicht: a, b oder c? Kreuze an. Kaj ne spada zraven: a, b ali c? Oznai.

  1. a Bro b sekretrin c schler

  2. a Begrung b Entschuldigung c Guten tag

  3. a Firma b schule c Direktor

  4. a Land b telefon c Gesprch

  5. a statistik b Broangestellter c statistikerin

  6. a telefongesprch b Handynummer c telefonnummer

  Wie heien die Wrter auf Deutsch? Schreibe. Kako se besedam ree po nemko? Napii.

  podjetnik

  Deutsch: der Unternehmer

  mobilni telefon pisarna vizitka

  dokumenti fascikel prenosni raunalnik

  2

  Lektion 1 | Mittelschule fr B

  etr iebswirtschaft

  1 Praktikant in Deu

  tschland.

  Praktikant v Nemiji.

  a) Hre das Gesprch. Kreuze an.

  Posluaj pogovor. Oznai.

  1. Welches Foto passt zum Hrtext?

  a) Foto 1 b) Foto 2

  2. Was sagen die Personen?

  a) Guten tag! b) Hallo!

  b) Lies das Gesprch und ergnze.

  Preberi pogovor in dopolni.

  Guten Tag , ich bin der neue .

  Gott. Wie , bitte?

  Carlos Rodriguez.

  Und ?

  Argentinien.

  Und Frau Lange,

  .

  Herzlich bei techno Design

  .

  c) Hre und lies das Gesprch in

  bung 1 b noch einmal. Ist alles richt

  ig?

  Schreibe die richtigen Aussagen au

  f.

  e enkrat posluaj in preberi pogov

  or v nalogi 1 b. Ali je vse pravilno?

  Napii pravilne povedi.

  Guten Morgen, ich bin der neue Che

  f. Guten Tag,

  Guten Abend. Wie ist Ihr Name, bitte

  ?

  Ich bin Carlos Rodriguez.

  Und wo leben sie?

  Ich lebe in Argentinien.

  Und ich bin Herr Lange, der Brokau

  fmann.

  Ich wnsche Ihnen eine gute Zeit be

  i techno Design.

  MP3-Verlinkung

 • Alles stimmt! v svojem temelju sledi smernicam Skupnega evropskega referennega okvira za jezike in unega narta. S svojim komunikacijskim pristopom dijake popelje v vsakdanje situacije v nemko govoreem okolju. Spodbuja jih, da o tem tudi spregovorijo in izrazijo podobne izkunje.

  vseivljenjske, resnine teme Ubenik prinaa zanimive zgodbe junakov in resnine ivljenjske situacije v nemko govoreem okolju. V eni od lekcij bodo dijaki na primer sreali tudenta, ki ie tudentsko sobo in primerno pohitvo, v eni od naslednjih pa bodo spremljali dogovarjanje za sreanje v restavraciji od rezervacije mize do izbire jedi in poravnave rauna. Prav tako se bodo dijaki seznanili s spletnim nakupovanjem oblail in izvedeli, kako to izpeljati v praksi. Seveda vsaka lekcija ponuja drugo temo in naloge, v katerih lahko dijaki povejo svoje sorodne izkunje.

  Uspeno razvijanje jezikovnih spretnosti Ob vseivljenjskih temah bodo dijaki razvijali sporazumevalne zmonosti, ki temeljijo na resninih potrebah v neki situaciji. Ubenik je zasnovan na komunikacijskem pristopu in spodbuja dijake, da se vivijo v te situacije in razvijajo dana jezikovna sredstva. Vseskozi seveda razvijajo tudi preostale spretnosti pisanje, branje in posluanje. Dobro izhodie za pogovor so tudi avtentini avdio- in videoposnetki.

  Raznolika besedila in novi elektronski medijiV ubeniku se vrstijo raznolika besedila in besedilne vrste. Tako dijaki spoznajo kratke intervjuje, dialoge, kratke opise, obrazce, reklamna besedila, oglase, asopisne lanke, bloge, razglednice in kulinarine recepte. velik poudarek pa je na novih besedilnih vrstah, kot so elektronska pota in SMS-i.

  Premiljeno uvajanje slovninih struktur Ubenik temelji na postopnem uvajanju slovninih struktur. Dijaki se najprej sreajo z neko slovnino struktu-ro, v naslednji enoti pa jo dodobra spoznajo in nato spet v naslednji enoti znanje utrdijo in e dodatno poglobijo.

  Kaj navduuje v seriji Alles stimmt!

  Pester nabor raznovrstnih nalog in razline metode delaTako ubenik kot delovni zvezek s svojim naborom nalog omogoata razline oblike in metode dela, kot so samostojno delo, delo v paru in v skupinah. Vsaka lekcija v ubeniku prinaa tudi nalogo za projektno delo ali nalogo z medpredmetno vsebino. V delovnem zvezku se lekcija kona z nalogo s projektnim delom. Tu so e naloge, kjer dijaki primerjajo izraze v angleini, nemini in slovenini, in tevilne naloge s slovarjem. Ne nazadnje pa so v delovnem zvezku tudi teje naloge za tiste dijake, ki zmorejo ve.

  Dvojezina navodila in razvijanje strategij uenja Da bi bilo za vse dijake uenje nemine prijetno, vsebujeta ubenik pri slovninih nalogah in delovni zvezek pri vseh nalogah tudi navodila v slovenini (samo v Alles Stimmt! 1 in 2). Slovenina pa se pojavlja tudi pri okvirkih TIPP, INFO in LS (Lernstrategie), ki dijake spodbujajo, da razmilja-jo o svojih strategijah uenja in reevanja nalog, jih ozave-ajo in izboljujejo.

  vpogled v drubo in kulturo Tako imenovana komponenta DACHL je v ubeniki seriji Alles stimmt! vkljuena v samo vsebino lekcij. Pri temi re-stavracija in jedaa je kraj dogajanja denimo postavljen v restavracijo s tradicionalnimi avstrijskimi jedmi. Razlike med nemko govoreimi dravami so poleg tega poudarjene tudi v okvirkih INFO.

  vse za dobro izgovarjavoVsaka lekcija v delovnem zvezku vsebuje posebno enoto Phonetik s tevilnimi dodatnimi vajami za pravilno izgo-varjavo.

  Uspeno pomnjenje besediaVsaka lekcija v ubeniku in delovnem zvezku vkljuuje seznam novega besedia. V ubeniku vsako enoto kona nabor t. i. osnovnega besedia iz lekcije, ta nabor pa je v delovnem zvezku razirjen e z besediem iz delovnega zvezka.

 • v sodelovanju s profesorji!

  Posamezne lekcije gradiva so med nastajanjem pregledali in zelo pozitivno ocenili tevilni profesorji nemine. Pri razvoju kompleta je redno sodelovalo tudi veje tevilo profesorjev nemine iz razlinih olskih programov in razlinih slovenskih regij:

  mag. nataa Bauman, Srednja ekonomska ola Maribor, Darja rv - tepec, Gimnazija Jesenice, Aleksandra urin, Gimnazija Ptuj, Zorka Gergar, Dvojezina srednja ola Lendava, Simona Granfol, Gimnazija Joeta Plenika, Ljubljana, Tina Grmek, kofijska gimnazija AMZ Maribor, Simona Hozjan, Dvojezina srednja ola Lendava, Alenka Kolenko, Ekonomska ola Murska Sobota, Manica Medved, Gimnazija Antona M. Slomka, Maribor, Dunja Mui, olski center Novo mesto, Maa novakovi, Gimnazija Vi, Ljubljana, Jelka oder, olski center Velenje, veronika Prijol, Gimnazija F. Mikloia, Ljutomer, nua Rustja, Gimnazija Novo mesto, nataa Sever, kofijska gimnazija Vipava, Alenka Smole Legat, Gimnazija Joeta Plenika, Ljubljana, vilma abec, olski center Ljubljana, Tina Tera, Gimnazija Koevje, Silvija Tintor, Poslovno-komercialna ola Celje, Joica vatovec, olski center Ljubljana, Bernarda vreko, olski center Ravne na Korokem, Eva abot, Gimnazija Beigrad, Ljubljana, Andreja an, Gimnazija ika.

  odlina avtorska ekipa

  Pri nastanku serije Alles stimmt! je sodelovala izvrstna avtorska ekipa, ki je v osnovni koncept gradiva vnesla svoje izkunje in znanje.

  Marinka Krenker, soavtorica, je profesorica nemine in angleine ter avtori ca zbirk vaj za dijake. Veino svojih pedagokih izkuenj je pridobila na Srednji ekonomski oli v Ljubljani, kjer pouuje e ve let.

  pela novljan Potonik, soavtorica, je profesorica nemine in panine s knjievnostjo. Na zaetku svoje poklicne poti je vodila jezikovne teaje na razlinih jezikovnih olah, zdaj pa e vrsto let pouuje na Gimnaziji Litija. Poleg pouka jo e posebej veselijo razlini projekti in literarni veeri z dijaki.

  Andreja Retelj, soavtorica, je profesorica nemine na Gimnaziji Novo mesto in podiplomska tudentka didaktike tujih jezikov. Tako je zanjo pouevanje in uenje tujih jezikov praktien in hkrati tudi teoretien izziv.

  Dagmar Glck, avtorica izbranih besedil,je tekstopiska, novinarka in urednica pri Vitamin de reviji za mlade, ki se uijo nemino kot tuji jezik. Trenutno ivi v Berlinu.

  nataa ebular, urednica, ki ureja ubenike komplete in dodatna gradiva za nemino, pa tudi zbirko didaktinih pripomokov PONS za razline tuje jezike. Po izobrazbi je diplomirana nemcistka in sociologinja kulture. Posebno znanje, nepogreljivo v zalonitvu, je med drugim pridobila na FU Berlin.

  Iz recenzij:

  Z ubenikom dijaki uspeno razvijajo vse tiri jezikovne zmonosti: govorno, bralno, jezikovno in sluno. Med

  besedila je lepo integrirana slovnica s tevilnimi preglednicami in vajami. tevilne ilustracije in fotografije, ki so iz avtentinega nemkega okolja, naredijo ubenik e

  privlaneji.

  Nadja Gliha, Gimnazija Ledina, Ljubljana

  Ubeniki komplet Alles Stimmt! je v srednjem strokovnem izobraevanju primeren tako za zaetnike kot tudi za tiste, ki so se nemino kot 2. tuji jezik uili e v osnovni oli. Dijakom omogoa samostojno delo, delo

  v dvojicah in v skupinah ter projektno delo.

  mag. Andreja Zver Dobaj, Srednja ekonomska ola Maribor

  Alles stimmt! je s svojim sveim pristopom velika pridobitev za uenje nemine pri nas. Temelji na

  komunikacijskem pristopu in upoteva tako uni nart kot najsodobneja didaktina naela in metode. Naloge razvijajo pri dijakih kompetence vseivljenjskega uenja

  in kjer je smiselno omogoajo medpredmetno povezovanje. Besedila so praktino naravnana dijaki takoj vidijo smisel uenja nemine in njeno uporabnost! Odlina

  je tudi oblikovna podoba skupaj s slikovnim gradivom.

  dr. Brigita Kosevski Puljic , docentka za didaktiko nemine,

  Filozofska fakulteta v Ljubljani

  Gradivo je zanimivo zastavljeno, tudi zelo lepo na pogled. Prav zato pritegne dijaka, ki se bo z njim z veseljem uil.

  Aleksandra urin, Gimnazija Ptuj

 • Bogata zasnova s pomembnimi dodatki

  Ubenik Alles stimmt! je zasnovan na kratkih zgodbah, ki se nadaljujejo skozi celotno enoto. Pripetljaje protagonista spremljajo raznolike dejavnosti in metode dela.

  Dejavnosti omogoajo razline oblike in metode dela pri pouku od samostojnega dela dijakov in dela v paru ali skupini do projektnega dela ali reevanja nalog z medpredmetno vsebino.

  Ubenik Alles stimmt! 1 sestavlja est lekcij in tiri dodatne rubrike Extra, ubenik Alles stimmt! 2 pa sedem lekcij in tri rubrike Extra.

  Unternehmen Familie

  3

  V tej lekciji se nauim: Sporazumevalni cilji:

  1. prepoznati in poimenovati gospodinjska opravila in

  ivila 2. prositi za dodatno pojasnilo pri nejasnostih

  3. pogovarjati o tem, kaj znam, moram in elim 4. uporabljati

  izraze za ivila in koliino 5. napisati nakupovalni listek

  6. prepoznati in povedati ceno 7. tvoriti in izpeljati pogovor

  pri nakupovanju ivil 8. pripovedovati o druini 9. opisati

  tortni diagram z odstotki Besedie in strukture:

  a. besedie o gospodinjskih opravilih in ivilih b. besedie

  o druini in njenih lanih c. modalna glagola knnen in

  mssen ter posebno glagolsko obliko od mgen v sedanjiku

  d. besedni red v povedih z modalnimi glagoli e. veznik und

  f. svojilne zaimke v imenovalniku in toilniku

  NEM 1 UC notranjost.indd 44 10.2.12 14:54

  2

  1 Ordne die Ausdrcke den Bildern zu.

  1. putzen 6. das Auto waschen2. am Abend fernsehen 7. das Essen kochen3. im Garten spielen 8. einen Apfelstrudel backen4. telefonieren 9. im Park grillen5. Lebensmittel kaufen

  Wer macht bei euch den Haushalt? Was macht die Mutter und was der Vater? Was machst du im Haushalt?

  45

  AS 1 UC 2012 notranjost.indd 45 10.2.12 15:15

  Partnerarbeit: im Haushalt helfen Wer macht was und wann? Sprich mit einem Partner/einer Partnerin ber deine Familie. Erzhlt dann in der Klasse von euren Familien. Am Ende beschreibe deine Familie auch im Heft.

  Aufgaben im Haushalt das Frhstck vorbereiten einkaufen den Tisch decken kochen das Geschirr splen aufrumen staubsaugen das Auto waschen die Wsche waschen den Mll rausbringen

  Wann? jeden Tag nachmittags/ samstags/ jeden Donnerstag/jeden Freitag/ jeden Samstagvormittag/... zweimal/dreimal/-mal pro Woche

  Bei mir zu Hause ist es so Meine Mutter /Mein Vater Ich Mein (kleiner/groer) Bruder /Meine (kleine/groe) Schwester Mein Grovater /Meine Gromutter

  Fcherbergreifend: Grafen von Cilli (1341 1456). Sieh den Stammbaum der Cilli an und schreibe die fehlenden Wrter.

  7 AB: C 14

  8

  3C | Meine neue Famil ie

  1361/62 1392

  WilhelmY Anna von Polen

  1380/81 1416

  AnnaY Jagiello Wladyslaw

  1363 1372

  Hanns

  um 1340 1389

  KatharinaY 1. Albert von GrzY 2. Johann von Waldburg

  um 1340 ?

  AnnaY Otto von Ortenburg

  1300 1359/60

  Friedrich i. Y Diemut von Wallsee

  1385

  Hermann i. Y Katharina von Bosnien

  1365 1435

  Hermann ii. Y Anna von Schaunberg

  1368

  Ulrich i.Y Adelheid von Ortenburg

  kurze Geschichte der Grafen von CilliAuf Slowenisch: Celjski grofje oder gospodje ovnekiHauptresidenz: die Stadt Cilli (Celeja)

  Bedeutung: eine der wichtigsten Adelsfamilien im Sptmittelalter, in der Geschichte sehr berhmtPosition: viel Macht, erfolgreich in der Politik

  Wohnsitz: Burgen und Schlsser in der Steiermark, der Krain, in Ungarn und Kroatien Ende: historischer Untergang

  um 1456 (wegen der Habsburger)

  56

  NEM 1 UC notranjost.indd 56 10.2.12 14:54

  Meine neue Famil ie | 3C

  vor 1400 1424/26

  ElisabethY Heinrich von Grz

  vor 1400 nach 1438

  AnnaY Miklos Garaj

  1392 1451

  BarbaraY Kaiser Sigmund

  1378/79 1454

  Friedrich ii. Y 1. Elisabeth von Modrusch(Y 2. Veronika von Desnic)

  1380 1426

  Hermann iii.Y 1. Elisabeth von AbensbergY 2. Beatrix von Bayern

  1417

  Ludwig

  1463 verstoen 1474

  N. N. tochter (?) Y Vlatko Herzegovic

  Friedrich (2.)

  Hans (?)

  1407 1456

  Ulrich ii. (1.)Y Katharina Kantakouzina Brankovic

  1452

  Hermann

  1445

  Georg

  1441 1455

  Elisabeth

  1480

  margaretha (1.) Y 1. Hermann von Montfort Y 2. Wladislaw von Teschen

  um 1400 1421

  Hermannunehelich. Bischof von Freising

  1. Der letzte Cillier heit Ulrich II. 2. Sein Vater heit Friedrich II. und Elisabeth von Modrusch ist seine .3. Friedrich II. ist der von Hermann II. Seine heit Anna von Schaunberg.4. Der von Hermann II. heit Hermann I. und war mit verheiratet.5. Hermann I. ist der von Hermann II. und der von Ulrich I.6. Der von Hermann II. heit Friedrich I. Er ist auch der Begrnder der Adelsfamilie

  von Cilli. 7. Ulrich I. und Hermann I. sind seine .

  57

  NEM 1 UC notranjost.indd 57 10.2.12 14:54

  3C Meine neue Familie

  2 AB: C 34

  mein AlltagSylvie schreibt an ihre deutsche Freundin in Florenz und beschreibt ihren Alltag und

  ihre Au-pair-Familie. Lies ihre E-mail und beantworte die Fragen.

  1. Wie heien die Kinder von Martin und Inge May? Jan, Max, Lilli.

  2. Wer wohnt nebenan?

  3. Was ist Patrick von Beruf?

  4. Wer ist Architektin?

  5. Ist Sofia die Schwester von Opa Helmut?

  6. Wer wohnt noch im Haus?

  7. Wer kommt am Nachmittag und trinkt Kaffee?

  8. Was muss Sylvie machen?

  9. Hat sie ihren Deutschkurs um 7 Uhr?

  1 AB: C 12

  Liebe Lena,wie geht es dir? Wie ist Florenz? Und deine Au-pair-Familie? Viele Fragen

  Nun schnell deine Fragen: Meine neue Familie, Familie May, ist eine richtige Grofamilie

  und sehr nett. Die Mutter, Inge, ist Altenpflegerin von Beruf. Martin, ihr Mann, ist Arzt. Ihre

  Kinder heien Jan, Max und Lilli. Max ist 12, Jan ist 10 und Lilli ist 6. Nebenan wohnt der

  Bruder von Inge, Patrick. Er ist Informatiker. Seine Frau heit Jenny und ist Architektin.

  Sie haben auch drei Kinder. Ihre Tchter heien Lorena und Sofia, und ihr Sohn heit

  Niklas. Im Haus wohnen noch zwei alte Tanten, Schwestern von Inges Vater. Es gibt auch

  noch den Grovater Opa Helmut. Er wohnt gegenber. Nachmittags trinkt er hier immer

  seinen Kaffee zusammen mit den Tanten ihre Geschichten sind super interessant!

  Freitags essen wir abends immer zusammen. Das macht viel Spa! Ich besuche einen

  Deutschkurs. Mein Kurs ist am Nachmittag. Ich muss fr meinen Deutschkurs viel lernen.

  Das mache ich am Wochenende. Und das ist meine Woche: Morgens um 6.45 Uhr

  muss ich das Frhstck vorbereiten und danach bringt Frau Inge ihre Kinder zur

  Schule. Vormittags mache ich den Haushalt. Ich muss schnell einkaufen und das Essen

  kochen und oft die Kinder betreuen. Jetzt muss ich Schluss machen. Ich muss einen

  Schokoladenkuchen backen, Lilli feiert morgen ihren siebten Geburtstag.

  Viele liebe Gre,deine Sylvie

  PS. Am Wochenende habe ich frei, da machen Martin und Inge den Haushalt.

  Knnen wir am Sonntag telefonieren?

  LS

  Najprej preberi

  vpraanja in ele nato

  besedilo. Tako dobi

  informacije, na kaj

  mora biti pri branju

  pozoren.

  Lies die E-mail von Sylvie in bung C 1 noch einmal und finde alle Wrter zum thema

  Familie. Schreibe sie in dein Heft.

  53

  NEM 1 UC notranjost.indd 53

  10.2.12 14:54

  GRAmmAtiK AUF EiNEN BLiCK

  Possessivartikel im Nominativ und

  Akkusativmarkiere die Possessivartikel und die passenden Nomen in der E-mail in bung C 1

  und schreibe die Formen in die tabelle. Oznai svojilne zaimke in ustrezne

  samostalnike v elektronski poti v nalogi C 1 ter napii oblike v razpredelnico.

  3C | Meine neue Famil ie

  Verwandte: Wer ist das? Hre das Gesprch von Sylvie und Jan. Von

  wem sprechen sie: a oder b? Kreuze an.

  3AB: C 511

  No

  min

  ativ

  M (Maskulin) F (Femininum)

  N (Neutrum) Plural (M, F, N)

  ich

  Soh

  n

  Toch

  ter

  mein

  Kin

  d

  meine

  Sh

  ne,

  Kin

  der

  , T

  chte

  r

  du

  dein

  dein

  er + es + man/sie sein/ihr

  /ihre

  sein/ihr

  seine/ihre

  wir

  unser

  unsere

  unser

  unsere

  ihr

  euer

  eure

  euer

  eure

  sie/Sie

  ihr/Ihr

  ihre/Ihre

  ihr/Ihr

  /Ihre

  Akk

  usa

  tiv

  ich

  Soh

  n

  Toch

  ter

  mein

  Kin

  d

  meine

  Sh

  ne,

  Kin

  der

  , T

  chte

  r

  du

  deinen

  dein

  er + es + man/sie seinen/ihren

  /ihre

  sein/ihr

  seine/ihre

  wir

  unseren

  unsere

  unser

  ihr

  euren

  euer

  eure

  sie/Sie ihren/

  ihre/Ihre

  ihr/Ihr

  /Ihre

  4 CD1 18

  a die G

  roeltern

  Helm

  ut und Gertrud

  b

  die Eltern

  Inge und Martin

  a Jan und seine

  Geschw

  ister

  b

  Niklas und seine

  Schwestern

  a O

  nkel Patrick

  b

  Vater Martin

  a M

  utter Inge

  und Tante Jenny

  b

  Schwester Lilli

  und Cousine

  Lorena

  TIPPSvojilni zaimki izraajo

  pripadnost oziroma

  svojino. er + es sein Vater,

  sie ihr Vater

  der Sohn/das Kind

  sein Vater (ein

  Vater)/seine Mutter

  (eine Mutter)

  die Tochter ihr

  Vater/ihre Mutter

  TIPP

  Konnice svojilnih zaimkov = konnicam nedolonega lena/nikalnega lena. meinen = einen/keinen

  54

  NEM 1 UC notranjost.indd 54

  10.2.12 14:54

  Vsaka lekcija se zane z dvojno motivacijsko stranjo z unimi cilji v slovenini, slikovnim gradivom

  in motivacijskimi nalogami.

  Lekcija z dodatno

  z medpredmetno projektno

  Podenote A, B in C osvetlijo razline vidike

  teme, obravnavane v lekciji, in slovnine strukture.

  Ubenik

  Logina in pregledna struktura (primer iz ubenika Alles stimmt! 1)

  3B Rund ums Einkaufen

  Diese Woche im Angebot

  Hre die Durchsage im Supermarkt. Was ist heute im Angebot? markiere die Angebote im Prospekt.

  1 CD1 16

  D e r F r i s c h e m a r k t

  pfel 1,5 kg 2,69

  2

  Zwiebeln Netz (1 kg)

  0,88

  2

  Tomaten 1 kg

  2,10

  2

  Karotten Bund (500 g)

  1,28

  2

  Kartoffeln Sack (5 kg)

  3,59

  2

  Milch 1 l

  0,89

  2

  Butter 250 g 1,18

  2

  Brot 500 g 2,35

  2

  Gurke 1 Stck 0,65

  2

  Mehl 1 kg

  0,69

  2

  Zucker 1 kg

  0,89

  2

  Schokolade Tafel (100 g)

  1,17

  2

  Erbsen Dose (800 g)

  1,65

  2

  Sahne 200 g-Becher

  0,55

  2

  Rindfleisch 1 kg

  11,90

  2

  Erdbeermarmelade Glas (340 g)

  2,89

  2

  Bratwrste 100 g 0,89

  2

  Eier 10 Stck 1,99

  2

  Mineralwasser 1 Kasten 5,88

  2

  Orangensaft 1 l-Flasche

  1,59

  2

  2,25 C=

  50

  NEM 1 UC notranjost.indd 50 10.2.12 14:54

  Hre die Durchsage in bung B 1 noch einmal und notiere die neuen Preise.

  Sylvie muss heute noch den Groeinkauf machen.

  Hre das Gesprch zwischen Frau may und Sylvie. Schreibe den Einkaufszettel fr Sylvie.

  5 kg Kartoffeln

  Rund ums Einkaufen | 3B

  3 CD1 17

  AB: B 57

  2 AB: B 14

  4

  5 AB: B 810

  TIPP

  Wir brauchen X

  Brot.

  Wir brauchen X

  Kartoffeln.

  X brez len

  a =

  nedoloena ko

  liina

  Haben wir noch ? Zwei Antworten.

  Welche Antworten sind besser: a oder b?

  1. Haben wir noch Kaffee? a Nein, wir haben keinen Kaffee mehr. b Nein, wir haben keinen mehr. 2. Haben wir noch Brot? a Nein, wir haben kein Brot mehr. b Nein, wir haben keins mehr. 3. Haben wir noch Butter? a Nein, wir haben keine Butter mehr. b Nein, wir haben keine mehr. 4. Haben wir noch Wrste? a Nein, wir haben keine Wrste mehr. b Nein, wir haben keine mehr.

  Vergleiche die Antworten. Welche Form von kein- ist anders? markiere sie.

  TIPP

  Wir haben keinen Kaffee

  mehr. Wir haben keinen mehr. Nepotrebnih informacij

  ne ponavljaj = bolje!

  51

  NEM 1 UC notranjost.indd 51 10.2.12 14:54

  Iz recenzij:

  Ubenik mi je resnino ve. e prav posebej so me navduile medpredmetne povezave in povezave s slovenskimi situacijami, ki so dijakom zelo blizu.

  Silvija Tintor, Poslovno-komercialna ola Celje

  Gradivo je prijetno, zanimivo, z eno besedo res ivljenjski uvod v uenje jezika.

  Zorka Gergar, Dvojezina srednja ola Lendava

  tiri jezikovne spretnosti so pri posamezni nalogi oznaene z ustreznimi ikonami.