of 6 /6
ALLES STIMMT! Sodobna učbeniška serija za nemščino v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah zasnovana z mislijo na slovenske dijake napisana v sodelovanju s slovenskimi profesoricami z bogatim dodatnim gradivom in e-gradivom NOVO

Sodobna učbeniška serija za nemščino Alles stimmt! · dürfen, ögen, sollen i v ve ... Besedni red v povedi z modalnimi glagoli: Modalni glagol stoji v spregani obliki na 2

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sodobna učbeniška serija za nemščino Alles stimmt! · dürfen, ögen, sollen i v ve ... Besedni...

 • Alles stimmt!Sodobna učbeniška serija za nemščino

  v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah

  zasnovana z mislijo na slovenske dijake •

  napisana v sodelovanju s slovenskimi profesoricami•

  z bogatim dodatnim gradivom in e-gradivom

  novo

 • Avdiozgoščenka k učbeniku

  ALLES Stimmt!

  1

  © Založba Rokus Klett, d. o. o. (2011). Vse pravice pridržane. Tonski

  zapis je a

  vtorsk

  o zašč

  iten.

  1

  Avdiozgoščenka k delovnemu zvezku

  ALLES Stimmt!

  © Založba Rokus Klett, d. o. o. (2011). Vse pravice pridržane. Tonski

  zapis je a

  vtorsk

  o zašč

  iten.

  za dijake za profesorje

  Delovni zvezek za nemščino v 1. letniku gimnazije

  in v 1. in 2. letniku srednjih strokovnih šol

  ALLES STIMMT!

  1Delovni zvezek za nemščino

  in v 1. in 2. letniku srednjih strokovnih šol

  Učbenik za nemščino v 1

  . letniku gimnazije

  in v 1. in 2. letniku srednjih

  strokovnih šol

  ALLES STIMMT!

  1

  Učbenik za nemščino v 1

  . letniku gimnazije

  in v 1. in 2. letniku srednjih

  strokovnih šol

  Alles stimmt!

  v vsakem delu serije Alles stimmt! 1–4:

  Spoštovane profesorice, spoštovani profesorji!

  Kako pripraviti odličen učbenik za nemščino? To vprašanje smo si zastavili ustvarjalci serije Alles stimmt! in v dialogu z vami smo prišli do petih ključnih smernic:

  Učbenik upošteva izkušnje profesorjev K soustvarjanju učbenika smo povabili profesorice in profesorje nemščine iz vse Slovenije. Pregledovali so vzorčne lekcije in dajali avtorski ekipi zelo konkretne usmeritve. Pri razvoju je redno sodelovala tudi izbrana skupina evalvatorjev iz različnih šolskih programov, ki so prispevali dragocene komentarje in zamisli.

  Učbenik ustreza potrebam različnih tipov šol Evalvatorska skupina je vključevala profesorice in profesorje iz različnih tipov šol. Na njihovo pobudo so med drugim nastali brezplačni delovni listi za gimnazije in delovni listi za besedišče v posameznih tipih strokovnih šol.

  Učbenik bo življenjski in praktičen Alles stimmt! sloni na zanimivih zgodbah in resničnih življenjskih situacijah. Ob njih se dijaki učijo zelo praktičnega besedišča za podobne situacije, kot je denimo nakupovanje oblačil v spletni trgovini.

  Učbenik dijakom približa jezik tudi skozi sodobne medije Poleg besedilnih vrst, ki jih srečate v vseh učbenikih, v Alles stimmt! najdete bloge, e-pošto, SMS-e in druge sodobne oblike. Dodatne možnosti vam in dijakom prinašajo tudi brezplačni e-učbeniki in e-delovni zvezki.

  Učbenik profesorjem olajša delo z dodatnim gradivom Poleg omenjenih e-učbenikov, e-delovnih zvezkov in delovnih listov vsebuje učbeniški komplet tudi drugo gradivo na spletu: priročnik, letne priprave in videovsebine. Tudi na avdiozgoščenko seveda nismo pozabili.

  Zelo smo se potrudili, da bi bila učbeniška serija Alles stimmt! pisana na kožo slovenskim dijakom in vam – profesoricam in profesorjem. Prepričana sem, da nam je to z vašo pomočjo uspelo.

  Čeprav smo v ta katalog strnili večino informacij o gradivu, vas bo morda zanimalo še kaj več. V tem primeru ne odlašajte – povabite nas na svojo šolo. Z veseljem vas obiščemo in odgovorimo na vsa vaša vprašanja. Lep pozdrav! Nataša Čebular urednica serije Alles stimmt! Založba Rokus Klett

  videovsebine na www.srednja.net

  brezplačno, na voljo januarja 2013

  letna priprava na www.srednja.net

  brezplačno

  učbenik delovni zvezek z avdiozgoščenko

  spletni kviz na www.srednja.net

  brezplačno, na voljo januarja 2013

  priročnik za učitelje na www.srednja.net

  brezplačno

  avdiozgoščenka k učbeniku

  1

  Einleitung

  1

  Priročnik za učitelje za nemščino v 1. letniku gimnazij ter v 1. in 2. letniku srednjih strokovnih šol

  ALLES Stimmt!

  Pre

  dlo

  g le

  tne

  pri

  pra

  ve z

  a A

  lle

  s st

  imm

  t! 1

  5

  Sklo

  p: š

  tevi

  lo

  ur

  Sklo

  p: u

  čna

  eno

  ta,

  tem

  a V

  zgo

  jno

  -izo

  bra

  ževa

  lni c

  ilji

  Med

  kult

  urn

  ost

  , m

  edp

  red

  met

  ne

  po

  veza

  ve,

  pro

  jekt

  no

  del

  o

  Jezi

  kovn

  e sp

  retn

  ost

  i

  L4

  Spo

  rt

  un

  d

  Spaß

  15

  ur

  Spo

  rt u

  nd

  Sp

  A A

  lles,

  was

  Sp

  mac

  ht

  5

  ur

  - O

  pis

  špor

  tnih

  dis

  cipl

  in in

  hob

  ijev

  - O

  pis

  pros

  tega

  čas

  a

  - O

  pis

  konc

  a te

  dna

  -

  Pisa

  nje

  vabi

  la n

  a (š

  portn

  o) a

  ktiv

  nost

  - Sp

  ozna

  vanj

  e ra

  zlik

  pri

  špor

  tnih

  ak

  tivno

  stih

  pri

  Nem

  cih

  in

  Slov

  enci

  h

  govo

  rne,

  slu

  šne,

  br

  alne

  , pis

  ne

  B S

  po

  rt im

  Ver

  ein

  4

  ure

  -

  Ponu

  dbe

  za š

  portn

  e de

  javn

  osti

  - Ig

  ra p

  anto

  mim

  e

  go

  vorn

  e, p

  isne

  , br

  alne

  , slu

  šne

  C S

  po

  rtlic

  h d

  urc

  h

  den

  Tag

  5

  ur

  - O

  nog

  omet

  u in

  pol

  mar

  aton

  u -

  Inte

  rvju

  s š

  portn

  o ak

  tivni

  m s

  ošol

  cem

  -

  Tri m

  inut

  e šp

  orta

  pri

  pouk

  u

  - Pr

  ojek

  t: op

  is n

  ajlju

  bšeg

  a šp

  ortn

  ika/

  špor

  tnic

  e s

  slik

  o pi

  sne,

  gov

  orne

  , sl

  ušne

  , bra

  lne

  Alle

  s au

  f ei

  nen

  Blic

  k -

  Spre

  ganj

  e ne

  prav

  ilnih

  gla

  golo

  v

  - ha

  ben

  in s

  ein

  v en

  osta

  vnem

  pr

  etek

  liku

  -

  Spre

  ganj

  e m

  odal

  nih

  glag

  olov

  dür

  fen,

  wol

  len,

  mög

  en, s

  olle

  n -

  Prire

  dni v

  ezni

  ki v

  več

  stavčn

  ih p

  oved

  ih

  - Tv

  orje

  nje

  in iz

  pelja

  va s

  amos

  taln

  ikov

  Ext

  ra –

  In

  Bew

  egu

  ng

  1

  ura

  -

  Spoz

  nava

  nje

  10 n

  ajlju

  bših

  nem

  ških

  šp

  ortn

  ih d

  isci

  plin

  -

  Spoz

  nava

  nje

  slov

  ensk

  ih

  najlju

  bših

  špo

  rtnih

  dis

  cipl

  in

  Min

  imal

  ni s

  tan

  dar

  di z

  nan

  ja:

  Dija

  k:

  z

  na p

  oim

  enov

  ati h

  obije

  in š

  portn

  e di

  scip

  line

  zna

  opi

  sati

  najlju

  bšeg

  a šp

  ortn

  ika/

  špor

  tnic

  o

  z

  na n

  apis

  ati o

  glas

  o p

  rost

  em č

  asu

  z

  na u

  pora

  blja

  ti be

  sedi

  šče

  na te

  mo

  hobi

  ja in

  špo

  rta

  z

  na iz

  razi

  ti sv

  oje

  mne

  nje

  o šp

  ortu

  zna

  tvor

  iti in

  upo

  rabl

  jati

  mod

  alne

  gla

  gole

  z

  na ra

  zbra

  ti po

  datk

  e o

  ponu

  dbi š

  portn

  ih d

  isci

  plin

  zna

  tvor

  iti in

  upo

  rabl

  jati

  habe

  n in

  sei

  n v

  enos

  tavn

  em

  pret

  eklik

  u

  Pre

  dlo

  g le

  tne

  pri

  pra

  ve z

  a A

  lle

  s st

  imm

  t! 1

  3 Sklo

  p: š

  tevi

  lo

  ur

  Sklo

  p: u

  čna

  eno

  ta,

  tem

  a V

  zgo

  jno

  -izo

  bra

  ževa

  lni c

  ilji

  Med

  kult

  urn

  ost

  , m

  edp

  red

  met

  ne

  po

  veza

  ve,

  pro

  jekt

  no

  del

  o

  Jezi

  kovn

  e sp

  retn

  ost

  i

  L2

  Ter

  min

  e,

  Ter

  min

  e 15

  ur

  Ter

  min

  e, T

  erm

  ine

  A M

  ein

  Tag

  in d

  er

  Sch

  ule

  5

  ur

  - U

  rnik

  -

  Ura

  in n

  apov

  ed č

  asa

  - Š

  olsk

  e po

  trebšči

  ne

  - S

  pozn

  avan

  je ra

  zlik

  na

  prvi

  šo

  lski

  dan

  pri

  Nem

  cih

  in

  Slo

  venc

  ih

  govo

  rne,

  slu

  šne,

  br

  alne

  , pis

  ne

  B N

  ach

  der

  Sch

  ule

  4 u

  re

  - P

  isan

  je k

  ratk

  ih S

  MS

  -ov

  in e

  -poš

  te

  - Le

  tnic

  e

  - S

  pozn

  avan

  je n

  emšk

  e gl

  asbe

  ne

  skup

  ine

  govo

  rne,

  pis

  ne,

  bral

  ne, s

  lušn

  e

  C E

  nd

  lich

  Fer

  ien

  , en

  dlic

  h U

  rlau

  b

  5 u

  r

  - V

  rstil

  ni š

  tevn

  iki i

  n da

  tum

  -

  Izpo

  lnje

  vanj

  e fo

  rmul

  arje

  v na

  spl

  etu

  - P

  isan

  je k

  artic

  e

  - M

  edpr

  edm

  etna

  pov

  ezav

  a z

  angl

  ešči

  no

  - P

  roje

  kt: i

  zdel

  ava

  načr

  ta in

  or

  gani

  zaci

  ja uče

  nja

  za b

  oljš

  i us

  peh

  v šo

  li

  pisn

  e, g

  ovor

  ne,

  sluš

  ne, b

  raln

  e

  Alle

  s au

  f ei

  nen

  Blic

  k -

  Spr

  egan

  je g

  lago

  la h

  aben

  -

  Edn

  ina

  in m

  noži

  na

  - N

  ikal

  nici

  nic

  ht in

  kei

  n -

  Bes

  edni

  red

  oseb

  ka in

  gla

  gola

  v

  pove

  di

  - N

  edol

  očni

  in d

  oloč

  ni č

  len

  v im

  enov

  alni

  ku in

  toži

  lnik

  u

  Ext

  ra –

  Fre

  md

  spra

  che

  1

  ura

  -

  Spo

  znav

  anje

  nem

  ških

  in s

  love

  nski

  h di

  alek

  tov

  - M

  edpr

  edm

  etna

  pov

  ezav

  a s

  slov

  enšč

  ino

  Min

  imal

  ni s

  tan

  dar

  di z

  nan

  ja:

  Dija

  k:

  z

  na n

  ašte

  ti šo

  lske

  pre

  dmet

  e in

  pot

  rebšči

  ne

  zna

  pov

  edat

  i čas

  , dat

  um, d

  neve

  , mes

  ece,

  letn

  ice

  z

  na o

  pisa

  ti šo

  lske

  dej

  avno

  sti

  poz

  na o

  snov

  no b

  esed

  išče

  na

  tem

  o šo

  le in

  poč

  itnic

  zna

  naš

  teti

  deja

  vnos

  ti v

  pros

  tem

  čas

  u

  zna

  tvor

  iti p

  repr

  oste

  pov

  edi

  z

  na tv

  oriti

  in u

  pora

  blja

  ti do

  ločn

  i in

  nedo

  ločn

  i čle

  n v

  imen

  oval

  niku

  in to

  žiln

  iku

  Predlog letne priprave

  ALLES Stimmt! 1

 • Nova učbeniška serija Alles stimmt! je veliko več kot le nov naslov na seznamu učbenikov za dijake v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah, saj nastaja v tesnem sodelovanju s številnimi evalvatorji – slovenskimi profesorji nemščine. Njihove izkušnje, mnenja in predlogi so avtorski ekipi pomagali ustvariti učbenik, ki je slovenskim dijakom pisan na kožo, spodbuja komunikacijo, je zelo življenjski in praktičen.

  Življenjsko, praktično in sodobno

  3A Kannst du kochen?

  Sylvie muss viel tun.

  Welcher Satz passt zu welchem Foto? Ein Satz passt nicht.

  1. Sylvie muss das Frühstück machen. 2. Sylvie möchte einen Deutschkurs machen. 3. Sylvie kann gut kochen. 4. Sylvie muss Brot kaufen.

  Das sind deine Aufgaben!

  Sylvie ist Au-pair-mädchen bei Familie may. Höre teil 1 vom Gespräch von Frau may und Sylvie. Was ist richtig (r), was ist falsch (f)? Kreuze an.

  1. Sylvie möchte einen Kaffee trinken. r f 2. Sylvie muss um 6.45 Uhr aufstehen. r f 3. Sylvie muss die Kinder wecken. r f 4. Sylvie muss um 7.30 Uhr zur Schule gehen. r f 5. Sylvie muss das Frühstück machen. r f 6. Sylvie muss am Vormittag den Haushalt machen. r f 7. Sylvie kann nicht gut Deutsch sprechen. r f

  1 AB: A 1

  2 CD1 14

  1 2 3

  46

  Kannst du kochen? | 3A

  Höre teil 2 vom Gespräch. markiere die Reihenfolge.

  a. Ja! Ich kann gut kochen. Ich koche zu Hause sehr oft. b. Sylvie, kannst du kochen? 1 c. Ja, kein Problem. Es gibt einen Kurs montags, mittwochs und freitags von 14.30 bis 18.00 Uhr. d. Sehr gut! Du musst das Mittagessen machen. Und am Donnerstag musst du auch das Abendessen machen. Da muss ich am Nachmittag arbeiten und bin erst um 19.00 Uhr zu Hause. e. Sicher. Kannst du den Kurs am Nachmittag besuchen? f. Gut. Ich möchte einen Deutschkurs machen. Geht das? g. Gut. Alles klar. h. Perfekt. Und am Donnerstagvormittag machen wir immer Großeinkauf und am Wochenende hast du frei.

  Höre und lies das Gespräch in Übung A 3. ist alles richtig?

  GRAmmAtiK AUF EiNEN BLiCK

  Modalverben können und müssen und die besondere Verbform von mögen

  markiere die modalverben in Übung A 2 und A 3 und schreibe sie in die tabelle. Označi modalne glagole v nalogah A 2 in A 3 ter jih napiši v razpredelnico.

  können müssen

  ich

  du

  er / sie / es / man

  wir können müssen

  ihr könnt müsst

  sie / Sie können müssen

  Was fällt auf? Ergänze die Regeln. Kaj opaziš? Dopolni pravila. 1. Pri modalnih glagolih können in müssen se v ednini spremeni samoglasnik

  v glagolski osnovi, npr. können → ich , müssen → ich . 2. Glagola können in müssen v 1. in osebi ednine nimata končnice, npr.

  ich kann …, er / sie / es / man kann …; ich muss ..., er / sie / es / man muss ….3. mögen je poseben v tej skupini glagolov, saj uporabljamo njegovo

  pogojno obliko möcht-. Spregamo jo tako kot arbeiten, kjer se -e- vrine med glagolsko osnovo in glagolsko končnico –d ali –t. Posebnost möcht- je tudi, da je 3. oseba ednine enaka 1., torej er / sie / es / man .

  4 AB: A 2

  5

  3 CD1 15

  TiPP

  möcht-Posebna glagolska oblika mögen za izražanje željaich möchtedu

  möchtester / sie / möchte es / man wir möchtenihr möchtetsie / Sie möchten

  47

  Profesorji izbirajo serijo Alles stimmt, ker:• je usklajena s Skupnim evropskim

  jezikovnim okvirom• ponuja brezplačne dodatke za gimnazije

  in različne tipe srednjih strokovnih šol na www.srednja.net

  • vključuje brezplačne elektronske učbenike in delovne zvezke na www.irokus.si

  • spodbuja komunikacijo ter ima življenjsko in praktično vsebino

  • razvija vse štiri jezikovne spretnosti in vseživljenjske kompetence

  • vključuje raznolika besedila in besedila novih elektronskih medijev

  • ciklično uvaja nove slovnične strukture z induktivnim pravilom

  • ponuja pester nabor raznovrstnih nalog in različnih metod dela

  • prinaša naloge za pravilno izgovarjavo• omogoča notranjo diferenciacijo

  (naloge težjega tipa)• vključuje samoevalvacijske vprašalnike

  za dijake

  elektronski učbenik na www.irokus.si

  brezplačno

  elektronski delovni zvezek na www.irokus.si

  brezplačno

  Kannst du kochen? | 3A

  3 Unternehmen Familie

  3A Kannst du kochen?

  Was macht Sylvie alles?

  1 Was passt? Schreibe die Lösung auf und übersetze sie. Kaj ustreza? Zapiši rešitev in jo prevedi.

  Deutsch Slowenisch

  1. Frühstück a. decken 1. b Frühstück machen pripraviti zajtrk

  2. Haushalt b. machen 2.

  3. Deutsch c. wecken 3.

  4. Mittagessen d. lernen 4.

  5. Kinder e. kaufen 5.

  6. Brot f. machen 6.

  7. Tisch g. kochen 7.

  Der Wochenplan von Sylvie

  2 CD1 15-16: Höre das Gespräch von Frau may und Sylvie im Kursbuch, Übung A 2, noch einmal. Was muss Sylvie machen? Was möchte sie machen? Schreibe in den Plan. Še enkrat poslušaj pogovor gospe may in Sylvie v učbeniku, naloga A 2. Kaj mora Sylvie narediti? Kaj želi narediti? Napiši v razpored.

  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

  6.30–6.45 Frühstück machen

  8.00–11.00 Großeinkauf

  machen11.00–12.00

  14.30–18.00

  18.00–19.00

  49

  3A | Kannst du kochen?

  3 Konjugiere die modalverben können und müssen und die Verbform möchten. Schreibe auch die slowenische Übersetzung in die tabelle. V razpredelnico napiši spregane oblike modalnih glagolov können in müssen ter glagolske oblike möchten. Dopiši tudi slovenski prevod.

  können müssen möchten

  ich kann muss möchtedu

  er / sie / es / man

  wir

  ihr

  sie / Sie

  Slowenisch znati, moči

  GrAmmAtiK AUF EiNEm BLiCK

  Modalverben können und müssen und die Verbform „möchten”•Modalnaglagola können in müssen ter glagolska oblika „möchten”Modalni glagol können nam pove, kaj lahko naredimo oziroma kaj zmoremo narediti, müssen pa kaj moramo narediti.Glagolska oblika möchten je nekoliko posebna v tej skupini glagolov. Pravzaprav je to pogojni naklon modalnega glagola mögen, ki pomeni rad imeti in se uporablja predvsem s samostalniki, npr. Ich mag Käse. Rad / rada imam sir.

  Značilnosti: Modalna glagola können in müssen imata pri spreganju v ednini posebno obliko – spremeni se glagolska osnova. Vsem trem pa je skupno, da sta 1. in 3. oseba ednine enaki.

  Besedni red v povedi z modalnimi glagoli: Modalni glagol stoji v spregani obliki na 2. mestu v pripovedni in vprašalni povedi dopolnjevalnega tipa, na koncu povedi pa stoji glagol v nedoločniku.

  4 Ergänze die Formen von müssen, können und möchten. Dopolni oblike glagolov müssen, können in möchten.

  1. können → ich kann 4. müssen → er 7. möchten → sie (Pl.) 2. möchten → du 5. können →wir 8. müssen → du

  3. müssen → ihr 6. möchten → ihr 9. können → du

  50

  dodatne vaje za strokovni jezik

  na www.srednja.net brezplačno

  posebni dodatki za gimnazije in srednje strokovne šole

  delovni listi na www.srednja.net

  brezplačno

  zahtevnejše naloge za diferenciacijo

  na www.srednja.net brezplačno

  dodatne vaje za strokovni jezik

  na www.srednja.net brezplačno

  Po učnem načrtu za gimnazije in srednje strokovne šole

  Učbenik Alles stimmt! 1 je potrjen za • 1. letnik gimnazije ter• 1. in 2. letnik srednjih strokovnih šol.

  Učbenik Alles stimmt! 2 bo na voljo spomladi 2013, takoj ko bo končan postopek potrjevanja za:

  • 2. letnik gimnazije ter • 3. in 4. letnik srednjih strokovnih šol.

  Alles stimmt! 3 izide spomladi 2014, Alles stimmt! 4 pa spomladi 2015.

  srednje šole za gostinstvo in turizem

  gimnazije srednje ekonomske šole

  4

  Lektion 1 | Arbeitsblätter 4 Stell dich vor. Schreibe deinen Steckbrief. Predstavi se. Napiši svoje osebne podatke.

  Vorname:

  Name:

  Alter:

  Wohnort:

  Hobbys:

  5

  6

  Du hast viele neue Mitschüler in der Klasse. Was kannst du sie fragen? Notiere die

  Fragen und die Antworten von deinem Mitschüler/deiner Mitschülerin. Wie geht

  das Gespräch?Sedaj imaš veliko novih sošolcev v razredu. Kaj jih lahko vprašaš? Napiši vprašanja

  in odgovore od tvojega sošolca/tvoje sošolke. Kako poteka pogovor?Fragen:

  Antworten:

  Spiel. Schreibe möglichst schnell einen Ländernamen zu jedem Buchstaben.Igra. K podanim črkam čim hitreje napiši imena dežel.

  A

  S

  Ö

  S

  B

  P

  F

  Sch

  4

  Lektion 1+ | Arbeitsblätter5 Buchstabensuppe. Bilde Wörter mit den Buchstaben aus der Suppe. Die

  Buchstaben können am Anfang, in der Mitte oder am Ende stehen. Wer die meisten Wörter findet, gewinnt. Juha iz črk. Iz črk iz juhe tvori nove besede. Črke lahko stojijo na začetku, sredini

  ali na koncu besede. Kdor najde največ besed, zmaga.

  Beruf,

  4

  Lektion 1 | Mittelschule für Tourismus und Gastgewerbe

  Wie heißen die Personen auf den Fotos? Bilde Fragen zu den Antworten. Kako se imenujejo osebe na slikah? Tvori vprašanja na odgovore.

  Wer ist das? – Das ist Michael Schumacher. ? – Am 3. Januar 1969. ? – Er kommt aus Deutschland. ? – Er ist Rennfahrer. ? – Er hat zwei Kinder.

  ? – Er heißt

  . ? – Er ist in Ulm geboren. ? – Er ist Physiker. ? – Ja, er ist sehr bekannt.

  5 Was kennst du aus Deutschland, Österreich und der Schweiz? Die Fotos helfen. Kaj poznaš iz Nemčije, Avstrije in Švice? Pomagaj si s slikami.

  DEUTSCHLAND SCHWEIZ ÖSTERREICH

  Und was ist typisch für Slowenien?

  6

  4

  Lektion 1 | Mittelschule für Betr iebswirtschaft5 Arbeit und Beruf.

  Delo in poklic.

  a) Lies den Dialog und beantworte die Fragen unter dem Text. Preberi dialog in odgovori na vprašanja pod besedilom.

  ∞ Guten tag! Ich bin simon Bela. Ich arbeite bei der Firma „Profitech“. Wo arbeiten sie, Herr Maier?∞ Ich arbeite bei „slo-Import“.∞ Was machen sie?

  ∞ Ich bin Buchhalter von Beruf. Und das ist Frau tanja Koder. sie arbeitet auch bei uns.

  sie ist Personalleiterin.∞ Es freut mich!∞ Was sind sie von Beruf, Herr Bela?∞ Ich bin Geschäftsführer.

  1. Was ist Herr Bela von Beruf? Er ist Geschäftsführer von Beruf.2. Wo arbeitet Frau Koder? 3. Was ist sie von Beruf? 4. Wo arbeitet Herr Bela? 5. Was ist Herr Maier von Beruf? 6. Wo arbeitet er?

  b) Was ist die richtige Verbform? Ergänze die Tabelle. Kakšna je pravilna glagolska oblika? Dopolni razpredelnico.Person

  Verb: machen Verb: arbeiten Verb: seinHerr Bella er machtFrau Koder

  sie arbeitetHerr Maier und Herr Belaalle drei

  Že

  spomlAdi

  2013

  3

  Lektion 1 | Arbeitsblätter

  2 Deutsch macht richtig Spaß! Jedes Wort hat einen Artikel. Verbinde die Artikel mit dem richtigen Wort. Nemščina je resnično zabavna. Vsaka beseda ima tudi svoj člen. Poveži člene in besede.

  3 Bilde Sätze mit den Wörtern in Übung 2.Iz besed v nalogi 2 tvori povedi.

  2

  Lektion 1 | Arbeitsblätter

  1 Diese jungen Leu

  te kennen sich noch nicht. Hilf ihne

  n. Schreib die fehlenden

  Wörter in die Sprechblasen.

  Ti najstniki se še ne poznajo. Poma

  gaj jim. Napiši manjkajoče besede v

  oblačke.

  Hallo, ich

  Marion McCarthy. Ich

  in London und bin 14 alt.

  Morgen!

  Mein ist John Zuckerberg.

  komme aus New York.

  Ich 15 Jahre alt.

  H ! Mein ist Pe

  tra.

  Mein Nachname Vodopivec.

  Ich bin S aus Slowenien.

  Grüezi!

  heiße Ricardo.

  Ich komme aus

  Schweiz.

  Ich nur Italienisch und

  jetzt ich

  Deutsch.

  Hallo! Ich heiße Ana

  Maria und

  aus Kroatien.

  Meine sind Gitarre spiele

  n,

  Musik hören und

  Computerspiele.

  Moin, . Ich die Leh

  rerin.

  Ich Gabriela Wesche

  und Deutsch.

  Ich komme Hamburg.

  3

  Lektion 1+ | Arbeitsblätter

  3 Versteckte Zahlen. Im Buchstabenkasten sind einige Zahlen. Kannst du sie finden? Wie viele hast du? Skrite številke. V kvadratu s črkami je nekaj številk. Jih lahko najdeš? Koliko jih imaš?

  D N E S I E B E N F

  R E A C T Z I G A Ü

  E U Z E H N T R W N

  I N V N H U N D E F

  ß Z W O S L V I E R

  I E B K E L F G S E

  G H K O ß Z W Ö L F

  B N E I N S E C H S

  4 Notiere die Zahlen aus Übung 3.Izpiši številke iz naloge 3.

  2

  Lektion 1+ | Arbeitsblätter

  1

  2

  Eine Europareise. Spiele mit deinem

  Partner/deiner Partnerin.

  Welche Länder möchtest du besuc

  hen? Welche Sprache spricht man d

  ort?

  Spielt Dialoge wie im Beispiel.

  Potovanje po Evropi. Igraj se s partn

  erjem/partnerko. Katere dežele bi r

  ad/-a

  obiskal/-a? Kateri jezik govorijo tam

  ? Zaigrajta pogovore, kot kaže prim

  er.

  Beispiel:

  Ich reise nach/in die/…

  Hier spricht man …

  Wohin reist du?

  Ich reise nach/in die/…

  Wähle fünf Länder und mache ein Q

  uiz mit deinem Nachbarn. Welche

  Sprachen

  spricht man dort? Wie nennt man ..

  .?

  Izberi pet dežel in s sosedom/sosed

  o naredita kviz. Katere jezike govor

  ijo tam?

  Kako se reče ...?

  LandSprache

  Einwohner/Einwohnerin

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  3

  Lektion 1 | Mittelschule für Tourismus und Gastgewerbe

  4 Slowenien und die Nachbarländer. Slovenija in sosednje države.a) Suche im Internet und ergänze die Tabelle.

  Poišči podatke na internetu in dopolni razpredelnico.

  Land Slowenien Kroatien

  Sprache Slowenisch

  Währung - Geld Euro

  Hauptstadt Ljubljana

  Mitglied der EU ja

  Einwohner der Slowene/die Slowenin

  Auto-Kennzeichen

  SLO

  Meeresküste ja

  b) Was ist richtig (r), was ist falsch (f)? Was ist nicht in der Tabelle? Kreuze an.Kaj je pravilno (r), kaj napačno (f)? Česa ni v razpredelnici? Označi.

  nicht in Tabelle:

  1. Slowenien ist eine Republik. r f X

  2. Slowenien grenzt an Italien. r f

  3. Die Slowenische Währung heißt Dinar. r f

  4. Das Slowenische Auto–Kennzeichen ist SLO. r f

  5. Die Hauptstadt Deutschlands ist Berlin. r f

  6. Kroatien hat kein Meer. r f

  2

  Lektion 1 | Mittelschule für T

  ourismus und Gastgewerbe

  1

  2

  3

  Was verstehst du?

  Katere besede razumeš?

  ZEITUNG FREI AUTO BAR TE

  LEFON SCHOKOLADE

  GARDEROBE BENZIN CREMESCH

  NITTE KAFFEE TABLETTE

  KIOSK GARAGE PARKPLATZ BÜ

  GELEISEN TERRASSE GARTEN

  BÜRO MALER TISCHLER MASC

  HINE RADIO HAUS PILOT KEL

  LNER

  KABEL SPIEGEL SCHAUFEL ZU

  G JACKE DESSERT PAPIER

  KULI HANDTUCH SEIFE FLASC

  HE GLAS LAMPE UHR BIER

  LIMONADE SUPPE SCHNITZEL

  ZITRONE SALAT RAPUNZEL Z

  UCKER

  TEE SPIEL FUSSBALL TASSE TA

  SCHE HAMMER SCHULE

  Wie viele Wörter verstehst du?

  Mehr als zehn?

  Super! Du sprichst schon Deutsch!

  Welche Länder sind das? Ordne zu

  .

  Katere države so to? Razporedi.

  a) A b)

  CH c) FL d)

  D

  1. Schweiz2. Deutschland

  3. Österreich4. Liechtenstein

  a) b) c)

  d)

  Das sind deutschsprachige Länder. H

  ier sprechen die Leute Deutsch.

  Was sagst du wann? Ordne zu. Welc

  he Begrüßungen kennst du noch?

  Kaj kdaj rečeš? Razporedi. Katere po

  zdrave še poznaš?

  a) Hallo! 3 b) Guten Morgen!

  c) Guten Tag!

  d) Gute Nacht! e) Auf Wiederseh

  en! f) Ich verstehe nicht!

  1

  5

  2 3

  4

  6

  3

  Lektion 1 | Mittelschule für Betr iebswirtschaft

  2

  3

  4

  Was passt? Markiere. Kaj spada skupaj? Napiši.

  1. Ich heiße Gregor Häuser. a. sie heißt selina Carolli.

  2. Was sind sie von Beruf? b. Ich arbeite bei techno Design.

  3. Herzlich willkommen! c. Es freut mich!

  4. Wo arbeiten sie? d. Ja, ich arbeite erst 10 tage hier.

  5. sind sie neu hier? e. Ich bin Bürokaufmann von Beruf.

  6. Wie heißt die Frau dort? f. Danke, ich freue mich auf die Arbeit!

  1 2 3 4 5 6

  c

  Was passt nicht: a, b oder c? Kreuze an. Kaj ne spada zraven: a, b ali c? Označi.

  1. a Büro b sekretärin c schüler

  2. a Begrüßung b Entschuldigung c Guten tag

  3. a Firma b schule c Direktor

  4. a Land b telefon c Gespräch

  5. a statistik b Büroangestellter c statistikerin

  6. a telefongespräch b Handynummer c telefonnummer

  Wie heißen die Wörter auf Deutsch? Schreibe. Kako se besedam reče po nemško? Napiši.

  podjetnik

  Deutsch: der Unternehmer

  mobilni telefon pisarna vizitka

  dokumenti fascikel prenosni računalnik

  2

  Lektion 1 | Mittelschule für B

  etr iebswirtschaft

  1 Praktikant in Deu

  tschland.

  Praktikant v Nemčiji.

  a) Höre das Gespräch. Kreuze an.

  Poslušaj pogovor. Označi.

  1. Welches Foto passt zum Hörtext?

  a) Foto 1 b) Foto 2

  2. Was sagen die Personen?

  a) Guten tag! b) Hallo!

  b) Lies das Gespräch und ergänze.

  Preberi pogovor in dopolni.

  Guten Tag , ich bin der neue .

  Gott. Wie , bitte?

  Carlos Rodriguez.

  Und ?

  Argentinien.

  Und Frau Lange,

  .

  Herzlich bei techno Design

  .

  c) Höre und lies das Gespräch in Ü

  bung 1 b noch einmal. Ist alles richt

  ig?

  Schreibe die richtigen Aussagen au

  f.

  Še enkrat poslušaj in preberi pogov

  or v nalogi 1 b. Ali je vse pravilno?

  Napiši pravilne povedi.

  Guten Morgen, ich bin der neue Che

  f. Guten Tag,

  Guten Abend. Wie ist Ihr Name, bitte

  ?

  Ich bin Carlos Rodriguez.

  Und wo leben sie?

  Ich lebe in Argentinien.

  Und ich bin Herr Lange, der Bürokau

  fmann.

  Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit be

  i techno Design.

  MP3-Verlinkung

 • Alles stimmt! v svojem temelju sledi smernicam Skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike in učnega načrta. S svojim komunikacijskim pristopom dijake popelje v vsakdanje situacije v nemško govorečem okolju. Spodbuja jih, da o tem tudi spregovorijo in izrazijo podobne izkušnje.

  vseživljenjske, resnične teme Učbenik prinaša zanimive zgodbe junakov in resnične življenjske situacije v nemško govorečem okolju. V eni od lekcij bodo dijaki na primer srečali študenta, ki išče študentsko sobo in primerno pohištvo, v eni od naslednjih pa bodo spremljali dogovarjanje za srečanje v restavraciji – od rezervacije mize do izbire jedi in poravnave računa. Prav tako se bodo dijaki seznanili s spletnim nakupovanjem oblačil in izvedeli, kako to izpeljati v praksi. Seveda vsaka lekcija ponuja drugo temo in naloge, v katerih lahko dijaki povejo svoje sorodne izkušnje.

  Uspešno razvijanje jezikovnih spretnosti Ob vseživljenjskih temah bodo dijaki razvijali sporazumevalne zmožnosti, ki temeljijo na resničnih potrebah v neki situaciji. Učbenik je zasnovan na komunikacijskem pristopu in spodbuja dijake, da se vživijo v te situacije in razvijajo dana jezikovna sredstva. Vseskozi seveda razvijajo tudi preostale spretnosti – pisanje, branje in poslušanje. Dobro izhodišče za pogovor so tudi avtentični avdio- in videoposnetki.

  Raznolika besedila in novi elektronski medijiV učbeniku se vrstijo raznolika besedila in besedilne vrste. Tako dijaki spoznajo kratke intervjuje, dialoge, kratke opise, obrazce, reklamna besedila, oglase, časopisne članke, bloge, razglednice in kulinarične recepte. velik poudarek pa je na novih besedilnih vrstah, kot so elektronska pošta in SMS-i.

  Premišljeno uvajanje slovničnih struktur Učbenik temelji na postopnem uvajanju slovničnih struktur. Dijaki se najprej srečajo z neko slovnično struktu-ro, v naslednji enoti pa jo dodobra spoznajo in nato – spet v naslednji enoti – znanje utrdijo in še dodatno poglobijo.

  Kaj navdušuje v seriji Alles stimmt!

  Pester nabor raznovrstnih nalog in različne metode delaTako učbenik kot delovni zvezek s svojim naborom nalog omogočata različne oblike in metode dela, kot so samostojno delo, delo v paru in v skupinah. Vsaka lekcija v učbeniku prinaša tudi nalogo za projektno delo ali nalogo z medpredmetno vsebino. V delovnem zvezku se lekcija konča z nalogo s projektnim delom. Tu so še naloge, kjer dijaki primerjajo izraze v angleščini, nemščini in slovenščini, in številne naloge s slovarjem. Ne nazadnje pa so v delovnem zvezku tudi težje naloge za tiste dijake, ki zmorejo več.

  Dvojezična navodila in razvijanje strategij učenja Da bi bilo za vse dijake učenje nemščine prijetno, vsebujeta učbenik pri slovničnih nalogah in delovni zvezek pri vseh nalogah tudi navodila v slovenščini (samo v Alles Stimmt! 1 in 2). Slovenščina pa se pojavlja tudi pri okvirčkih TIPP, INFO in LS (Lernstrategie), ki dijake spodbujajo, da razmišlja-jo o svojih strategijah učenja in reševanja nalog, jih ozave-ščajo in izboljšujejo.

  vpogled v družbo in kulturo Tako imenovana komponenta DACHL je v učbeniški seriji Alles stimmt! vključena v samo vsebino lekcij. Pri temi re-stavracija in jedača je kraj dogajanja denimo postavljen v restavracijo s tradicionalnimi avstrijskimi jedmi. Razlike med nemško govorečimi državami so poleg tega poudarjene tudi v okvirčkih INFO.

  vse za dobro izgovarjavoVsaka lekcija v delovnem zvezku vsebuje posebno enoto Phonetik s številnimi dodatnimi vajami za pravilno izgo-varjavo.

  Uspešno pomnjenje besediščaVsaka lekcija v učbeniku in delovnem zvezku vključuje seznam novega besedišča. V učbeniku vsako enoto konča nabor t. i. »osnovnega« besedišča iz lekcije, ta nabor pa je v delovnem zvezku razširjen še z besediščem iz delovnega zvezka.

 • v sodelovanju s profesorji!

  Posamezne lekcije gradiva so med nastajanjem pregledali in zelo pozitivno ocenili številni profesorji nemščine. Pri razvoju kompleta je redno sodelovalo tudi večje število profesorjev nemščine iz različnih šolskih programov in različnih slovenskih regij:

  mag. nataša Bauman, Srednja ekonomska šola Maribor, Darja Črv - Štepec, Gimnazija Jesenice, Aleksandra Čurin, Gimnazija Ptuj, Zorka Gergar, Dvojezična srednja šola Lendava, Simona Granfol, Gimnazija Jožeta Plečnika, Ljubljana, Tina Grmek, Škofijska gimnazija AMZ Maribor, Simona Hozjan, Dvojezična srednja šola Lendava, Alenka Kolenko, Ekonomska šola Murska Sobota, Manica Medved, Gimnazija Antona M. Slomška, Maribor, Dunja Mušić, Šolski center Novo mesto, Maša novakovič, Gimnazija Vič, Ljubljana, Jelka oder, Šolski center Velenje, veronika Prijol, Gimnazija F. Miklošiča, Ljutomer, nuša Rustja, Gimnazija Novo mesto, nataša Sever, Škofijska gimnazija Vipava, Alenka Smole Legat, Gimnazija Jožeta Plečnika, Ljubljana, vilma Šabec, Šolski center Ljubljana, Tina Teraž, Gimnazija Kočevje, Silvija Tintor, Poslovno-komercialna šola Celje, Jožica vatovec, Šolski center Ljubljana, Bernarda vrečko, Šolski center Ravne na Koroškem, Eva Žabot, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana, Andreja Žan, Gimnazija Šiška.

  odlična avtorska ekipa

  Pri nastanku serije Alles stimmt! je sodelovala izvrstna avtorska ekipa, ki je v osnovni koncept gradiva vnesla svoje izkušnje in znanje.

  Marinka Krenker, soavtorica, je profesorica nemščine in angleščine ter avtori ca zbirk vaj za dijake. Večino svojih pedagoških izkušenj je pridobila na Srednji ekonomski šoli v Ljubljani, kjer poučuje že več let.

  Špela novljan Potočnik, soavtorica, je profesorica nemščine in španščine s književnostjo. Na začetku svoje poklicne poti je vodila jezikovne tečaje na različnih jezikovnih šolah, zdaj pa že vrsto let poučuje na Gimnaziji Litija. Poleg pouka jo še posebej veselijo različni projekti in literarni večeri z dijaki.

  Andreja Retelj, soavtorica, je profesorica nemščine na Gimnaziji Novo mesto in podiplomska študentka didaktike tujih jezikov. Tako je zanjo poučevanje in učenje tujih jezikov praktičen in hkrati tudi teoretičen izziv.

  Dagmar Glück, avtorica izbranih besedil,je tekstopiska, novinarka in urednica pri Vitamin de – reviji za mlade, ki se učijo nemščino kot tuji jezik. Trenutno živi v Berlinu.

  nataša Čebular, urednica, ki ureja učbeniške komplete in dodatna gradiva za nemščino, pa tudi zbirko didaktičnih pripomočkov PONS za različne tuje jezike. Po izobrazbi je diplomirana nemcistka in sociologinja kulture. Posebno znanje, nepogrešljivo v založništvu, je med drugim pridobila na FU Berlin.

  Iz recenzij:

  »Z učbenikom dijaki uspešno razvijajo vse štiri jezikovne zmožnosti: govorno, bralno, jezikovno in slušno. Med

  besedila je lepo integrirana slovnica s številnimi preglednicami in vajami. Številne ilustracije in fotografije, ki so iz avtentičnega nemškega okolja, naredijo učbenik še

  privlačnejši.«

  Nadja Gliha, Gimnazija Ledina, Ljubljana

  »Učbeniški komplet Alles Stimmt! je v srednjem strokovnem izobraževanju primeren tako za začetnike kot tudi za tiste, ki so se nemščino kot 2. tuji jezik učili že v osnovni šoli. Dijakom omogoča samostojno delo, delo

  v dvojicah in v skupinah ter projektno delo.«

  mag. Andreja Zver Dobaj, Srednja ekonomska šola Maribor

  »Alles stimmt! je s svojim svežim pristopom velika pridobitev za učenje nemščine pri nas. Temelji na

  komunikacijskem pristopu in upošteva tako učni načrt kot najsodobnejša didaktična načela in metode. Naloge razvijajo pri dijakih kompetence vseživljenjskega učenja

  in – kjer je smiselno – omogočajo medpredmetno povezovanje. Besedila so praktično naravnana – dijaki takoj vidijo smisel učenja nemščine in njeno uporabnost! Odlična

  je tudi oblikovna podoba skupaj s slikovnim gradivom.«

  dr. Brigita Kosevski Puljić , docentka za didaktiko nemščine,

  Filozofska fakulteta v Ljubljani

  »Gradivo je zanimivo zastavljeno, tudi zelo lepo na pogled. Prav zato pritegne dijaka, ki se bo z njim z veseljem učil.«

  Aleksandra Čurin, Gimnazija Ptuj

 • Bogata zasnova s pomembnimi dodatki

  Učbenik Alles stimmt! je zasnovan na kratkih zgodbah, ki se nadaljujejo skozi celotno enoto. Pripetljaje protagonista spremljajo raznolike dejavnosti in metode dela.

  Dejavnosti omogočajo različne oblike in metode dela pri pouku – od samostojnega dela dijakov in dela v paru ali skupini do projektnega dela ali reševanja nalog z medpredmetno vsebino.

  Učbenik Alles stimmt! 1 sestavlja šest lekcij in štiri dodatne rubrike Extra, učbenik Alles stimmt! 2 pa sedem lekcij in tri rubrike Extra.

  Unternehmen Familie

  3

  V tej lekciji se naučim: Sporazumevalni cilji:

  1. prepoznati in poimenovati gospodinjska opravila in

  živila 2. prositi za dodatno pojasnilo pri nejasnostih

  3. pogovarjati o tem, kaj znam, moram in želim 4. uporabljati

  izraze za živila in količino 5. napisati nakupovalni listek

  6. prepoznati in povedati ceno 7. tvoriti in izpeljati pogovor

  pri nakupovanju živil 8. pripovedovati o družini 9. opisati

  tortni diagram z odstotki Besedišče in strukture:

  a. besedišče o gospodinjskih opravilih in živilih b. besedišče

  o družini in njenih članih c. modalna glagola können in

  müssen ter posebno glagolsko obliko od mögen v sedanjiku

  d. besedni red v povedih z modalnimi glagoli e. veznik und

  f. svojilne zaimke v imenovalniku in tožilniku

  NEM 1 UC notranjost.indd 44 10.2.12 14:54

  2

  1 Ordne die Ausdrücke den Bildern zu.

  1. putzen 6. das Auto waschen2. am Abend fernsehen 7. das Essen kochen3. im Garten spielen 8. einen Apfelstrudel backen4. telefonieren 9. im Park grillen5. Lebensmittel kaufen

  Wer macht bei euch den Haushalt? Was macht die Mutter und was der Vater? Was machst du im Haushalt?

  45

  AS 1 UC 2012 notranjost.indd 45 10.2.12 15:15

  Partnerarbeit: im Haushalt helfen – Wer macht was und wann? Sprich mit einem Partner/einer Partnerin über deine Familie. Erzählt dann in der Klasse von euren Familien. Am Ende beschreibe deine Familie auch im Heft.

  Aufgaben im Haushalt das Frühstück vorbereiten • einkaufen • den Tisch decken • kochen • das Geschirr spülen • aufräumen • staubsaugen • das Auto waschen • die Wäsche waschen • den Müll rausbringen

  Wann? jeden Tag • nachmittags/… • samstags/… • jeden Donnerstag/jeden Freitag/… • jeden Samstagvormittag/... • zweimal/dreimal/…-mal pro Woche

  Bei mir zu Hause ist es so …Meine Mutter …/Mein Vater …Ich … Mein (kleiner/großer) Bruder …/Meine (kleine/große) Schwester …Mein Großvater …/Meine Großmutter …

  Fächerübergreifend: Grafen von Cilli (1341 – 1456). Sieh den Stammbaum der Cilli an und schreibe die fehlenden Wörter.

  7 AB: C 14

  8

  3C | Meine neue Famil ie

  1361/62 1392

  WilhelmY Anna von Polen

  1380/81 1416

  AnnaY Jagiello Wladyslaw

  1363 1372

  Hanns

  um 1340 1389

  KatharinaY 1. Albert von GörzY 2. Johann von Waldburg

  um 1340 ?

  AnnaY Otto von Ortenburg

  1300 1359/60

  Friedrich i. Y Diemut von Wallsee

  1385

  Hermann i. Y Katharina von Bosnien

  1365 1435

  Hermann ii. Y Anna von Schaunberg

  1368

  Ulrich i.Y Adelheid von Ortenburg

  kurze Geschichte der Grafen von Cilli•Auf Slowenisch: Celjski grofje oder gospodje Žovneški•Hauptresidenz: die Stadt Cilli (Celeja)

  •Bedeutung: eine der wichtigsten Adelsfamilien im Spätmittelalter, in der Geschichte sehr berühmt•Position: viel Macht, erfolgreich in der Politik

  •Wohnsitz: Burgen und Schlösser in der Steiermark, der Krain, in Ungarn und Kroatien• Ende: historischer Untergang

  um 1456 (wegen der Habsburger)

  56

  NEM 1 UC notranjost.indd 56 10.2.12 14:54

  Meine neue Famil ie | 3C

  vor 1400 1424/26

  ElisabethY Heinrich von Görz

  vor 1400 nach 1438

  AnnaY Miklos Garaj

  1392 1451

  BarbaraY Kaiser Sigmund

  1378/79 1454

  Friedrich ii. Y 1. Elisabeth von Modrusch(Y 2. Veronika von Desnic)

  1380 1426

  Hermann iii.Y 1. Elisabeth von AbensbergY 2. Beatrix von Bayern

  1417

  Ludwig

  1463 verstoßen 1474

  N. N. tochter (?) Y Vlatko Herzegovic

  Friedrich (2.)

  Hans (?)

  1407 1456

  Ulrich ii. (1.)Y Katharina Kantakouzina Brankovic

  1452

  Hermann

  1445

  Georg

  1441 1455

  Elisabeth

  1480

  margaretha (1.) Y 1. Hermann von Montfort Y 2. Wladislaw von Teschen

  um 1400 1421

  Hermannunehelich. Bischof von Freising

  1. Der letzte Cillier heißt Ulrich II. 2. Sein Vater heißt Friedrich II. und Elisabeth von Modrusch ist seine .3. Friedrich II. ist der von Hermann II. Seine heißt Anna von Schaunberg.4. Der von Hermann II. heißt Hermann I. und war mit verheiratet.5. Hermann I. ist der von Hermann II. und der von Ulrich I.6. Der von Hermann II. heißt Friedrich I. Er ist auch der Begründer der Adelsfamilie

  von Cilli. 7. Ulrich I. und Hermann I. sind seine .

  57

  NEM 1 UC notranjost.indd 57 10.2.12 14:54

  3C Meine neue Familie

  2 AB: C 3–4

  mein AlltagSylvie schreibt an ihre deutsche Freundin in Florenz und beschreibt ihren Alltag und

  ihre Au-pair-Familie. Lies ihre E-mail und beantworte die Fragen.

  1. Wie heißen die Kinder von Martin und Inge May? Jan, Max, Lilli.

  2. Wer wohnt nebenan?

  3. Was ist Patrick von Beruf?

  4. Wer ist Architektin?

  5. Ist Sofia die Schwester von Opa Helmut?

  6. Wer wohnt noch im Haus?

  7. Wer kommt am Nachmittag und trinkt Kaffee?

  8. Was muss Sylvie machen?

  9. Hat sie ihren Deutschkurs um 7 Uhr?

  1 AB: C 1–2

  Liebe Lena,wie geht es dir? Wie ist Florenz? Und deine Au-pair-Familie? Viele Fragen …

  Nun schnell deine Fragen: Meine „neue Familie”, Familie May, ist eine richtige Großfamilie

  und sehr nett. Die Mutter, Inge, ist Altenpflegerin von Beruf. Martin, ihr Mann, ist Arzt. Ihre

  Kinder heißen Jan, Max und Lilli. Max ist 12, Jan ist 10 und Lilli ist 6. Nebenan wohnt der

  Bruder von Inge, Patrick. Er ist Informatiker. Seine Frau heißt Jenny und ist Architektin.

  Sie haben auch drei Kinder. Ihre Töchter heißen Lorena und Sofia, und ihr Sohn heißt

  Niklas. Im Haus wohnen noch zwei alte Tanten, Schwestern von Inges Vater. Es gibt auch

  noch den Großvater Opa Helmut. Er wohnt gegenüber. Nachmittags trinkt er hier immer

  seinen Kaffee zusammen mit den Tanten – ihre Geschichten sind super interessant!

  Freitags essen wir abends immer zusammen. Das macht viel Spaß! Ich besuche einen

  Deutschkurs. Mein Kurs ist am Nachmittag. Ich muss für meinen Deutschkurs viel lernen.

  Das mache ich am Wochenende. Und das ist meine Woche: Morgens um 6.45 Uhr

  muss ich das Frühstück vorbereiten und danach bringt Frau Inge ihre Kinder zur

  Schule. Vormittags mache ich den Haushalt. Ich muss schnell einkaufen und das Essen

  kochen und oft die Kinder betreuen. Jetzt muss ich Schluss machen. Ich muss einen

  Schokoladenkuchen backen, Lilli feiert morgen ihren siebten Geburtstag.

  Viele liebe Grüße,deine Sylvie

  PS. Am Wochenende habe ich frei, da machen Martin und Inge den Haushalt.

  Können wir am Sonntag telefonieren?

  LS

  Najprej preberi

  vprašanja in šele nato

  besedilo. Tako dobiš

  informacije, na kaj

  moraš biti pri branju

  pozoren.

  Lies die E-mail von Sylvie in Übung C 1 noch einmal und finde alle Wörter zum thema

  Familie. Schreibe sie in dein Heft.

  53

  NEM 1 UC notranjost.indd 53

  10.2.12 14:54

  GRAmmAtiK AUF EiNEN BLiCK

  Possessivartikel im Nominativ und

  Akkusativmarkiere die Possessivartikel und die passenden Nomen in der E-mail in Übung C 1

  und schreibe die Formen in die tabelle. Označi svojilne zaimke in ustrezne

  samostalnike v elektronski pošti v nalogi C 1 ter napiši oblike v razpredelnico.

  3C | Meine neue Famil ie

  Verwandte: Wer ist das? Höre das Gespräch von Sylvie und Jan. Von

  wem sprechen sie: a oder b? Kreuze an.

  3AB: C 5–11

  No

  min

  ativ

  M (Maskulin) F (Femininum)

  N (Neutrum) Plural (M, F, N)

  ich

  Soh

  n

  Toch

  ter

  mein

  Kin

  d

  meine

  Söh

  ne,

  Kin

  der

  , Tö

  chte

  r

  du

  dein

  dein

  er + es + man/sie sein/ihr

  /ihre

  sein/ihr

  seine/ihre

  wir

  unser

  unsere

  unser

  unsere

  ihr

  euer

  eure

  euer

  eure

  sie/Sie

  ihr/Ihr

  ihre/Ihre

  ihr/Ihr

  /Ihre

  Akk

  usa

  tiv

  ich

  Soh

  n

  Toch

  ter

  mein

  Kin

  d

  meine

  Söh

  ne,

  Kin

  der

  , Tö

  chte

  r

  du

  deinen

  dein

  er + es + man/sie seinen/ihren

  /ihre

  sein/ihr

  seine/ihre

  wir

  unseren

  unsere

  unser

  ihr

  euren

  euer

  eure

  sie/Sie ihren/

  ihre/Ihre

  ihr/Ihr

  /Ihre

  4 CD1 18

  a die G

  roßeltern

  Helm

  ut und Gertrud

  b

  die Eltern

  Inge und Martin

  a Jan und seine

  Geschw

  ister

  b

  Niklas und seine

  Schwestern

  a O

  nkel Patrick

  b

  Vater Martin

  a M

  utter Inge

  und Tante Jenny

  b

  Schwester Lilli

  und Cousine

  Lorena

  TIPPSvojilni zaimki izražajo

  pripadnost oziroma

  svojino. er + es sein Vater,

  sie ihr Vater

  der Sohn/das Kind

  sein Vater (ein

  Vater)/seine Mutter

  (eine Mutter)

  die Tochter ihr

  Vater/ihre Mutter

  TIPP

  Končnice svojilnih zaimkov = končnicam nedoločnega člena/nikalnega člena. meinen = einen/keinen

  54

  NEM 1 UC notranjost.indd 54

  10.2.12 14:54

  Vsaka lekcija se začne z dvojno motivacijsko stranjo z učnimi cilji v slovenščini, slikovnim gradivom

  in motivacijskimi nalogami.

  Lekcija z dodatno

  z medpredmetno projektno

  Podenote A, B in C osvetlijo različne vidike

  teme, obravnavane v lekciji, in slovnične strukture.

  Učbenik

  Logična in pregledna struktura (primer iz učbenika Alles stimmt! 1)

  3B Rund ums Einkaufen

  Diese Woche im Angebot

  Höre die Durchsage im Supermarkt. Was ist heute im Angebot? markiere die Angebote im Prospekt.

  1 CD1 16

  D e r F r i s c h e m a r k t

  äpfel 1,5 kg 2,69 €

  2

  Zwiebeln Netz (1 kg)

  0,88 €

  2

  Tomaten 1 kg

  2,10 €

  2

  Karotten Bund (500 g)

  1,28 €

  2

  Kartoffeln Sack (5 kg)

  3,59 €

  2

  Milch 1 l

  0,89 €

  2

  Butter 250 g 1,18 €

  2

  Brot 500 g 2,35 €

  2

  Gurke 1 Stück 0,65 €

  2

  Mehl 1 kg

  0,69 €

  2

  Zucker 1 kg

  0,89 €

  2

  Schokolade Tafel (100 g)

  1,17 €

  2

  Erbsen Dose (800 g)

  1,65 €

  2

  Sahne 200 g-Becher

  0,55 €

  2

  Rindfleisch 1 kg

  11,90 €

  2

  Erdbeermarmelade Glas (340 g)

  2,89 €

  2

  Bratwürste 100 g 0,89 €

  2

  Eier 10 Stück 1,99 €

  2

  Mineralwasser 1 Kasten 5,88 €

  2

  Orangensaft 1 l-Flasche

  1,59 €

  2

  2,25 C=

  50

  NEM 1 UC notranjost.indd 50 10.2.12 14:54

  Höre die Durchsage in Übung B 1 noch einmal und notiere die neuen Preise.

  Sylvie muss heute noch den Großeinkauf machen.

  Höre das Gespräch zwischen Frau may und Sylvie. Schreibe den Einkaufszettel für Sylvie.

  • 5 kg Kartoffeln • • •

  Rund ums Einkaufen | 3B

  3 CD1 17

  AB: B 5–7

  2 AB: B 1–4

  4

  5 AB: B 8–10

  TIPP

  Wir brauchen X

  Brot.

  Wir brauchen X

  Kartoffeln.

  X brez člen

  a =

  nedoločena ko

  ličina

  Haben wir noch …? Zwei Antworten.

  Welche Antworten sind besser: a oder b?

  1. Haben wir noch Kaffee? a Nein, wir haben keinen Kaffee mehr. b Nein, wir haben keinen mehr. 2. Haben wir noch Brot? a Nein, wir haben kein Brot mehr. b Nein, wir haben keins mehr. 3. Haben wir noch Butter? a Nein, wir haben keine Butter mehr. b Nein, wir haben keine mehr. 4. Haben wir noch Würste? a Nein, wir haben keine Würste mehr. b Nein, wir haben keine mehr.

  Vergleiche die Antworten. Welche Form von kein- ist anders? markiere sie.

  TIPP

  Wir haben keinen Kaffee

  mehr. Wir haben keinen mehr. Nepotrebnih informacij

  ne ponavljaj = bolje!

  51

  NEM 1 UC notranjost.indd 51 10.2.12 14:54

  Iz recenzij:

  »Učbenik mi je resnično všeč. Še prav posebej so me navdušile medpredmetne povezave in povezave s slovenskimi situacijami, ki so dijakom zelo blizu.«

  Silvija Tintor, Poslovno-komercialna šola Celje

  »Gradivo je prijetno, zanimivo, z eno besedo res življenjski uvod v učenje jezika.«

  Zorka Gergar, Dvojezična srednja šola Lendava

  Štiri jezikovne spretnosti so pri posamezni nalogi označene z ustreznimi ikonami.