16
Prof. dr. sc. Vlado Puljiz Prof. dr. sc. Vlado Puljiz OSNOVNI POJMOVI, DETERMINANTE RAZVOJA OSNOVNI POJMOVI, DETERMINANTE RAZVOJA I PODRUČJA SOCIJALNE POLITIKE I PODRUČJA SOCIJALNE POLITIKE Rabac, 11. rujna 2010. Rabac, 11. rujna 2010.

SOCIJALNA POLITIKA - pojmovi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SOCIJALNA POLITIKA - pojmovi

Prof. dr. sc. Vlado PuljizProf. dr. sc. Vlado Puljiz

OSNOVNI POJMOVI, DETERMINANTE OSNOVNI POJMOVI, DETERMINANTE RAZVOJARAZVOJA

I PODRUČJA SOCIJALNE POLITIKE I PODRUČJA SOCIJALNE POLITIKE

Rabac, 11. rujna 2010. Rabac, 11. rujna 2010.

Page 2: SOCIJALNA POLITIKA - pojmovi

I. ZNAČENJE I OSNOVNI POJMOVI SOCIJALNE POLITIKE

Suvremeno značenje socijalne politike Trokut distribucije blagostanja Socijalna politika Socijalna država Socijalno pravo Socijalna pravda Ostali pojmovi

Page 3: SOCIJALNA POLITIKA - pojmovi

ZNAČENJE SOCIJALNE POLITIKE U SUVREMENOM DRUŠTVU

Suvremena društva počivaju na dva stupa socijalne organizacije:

(1) sustav proizvodnje i potrošnje kojim dominira tržište (2) sustav redistribucije dohotka kojim se ispravljaju nepravde

tržišta, a kojim dominira država putem socijalne politike

Sustav redistribucije dohotka (dobara i usluga) u suvremenim je društvima uređen na različit način, pa se po tome razlikuju politički sustavi odnosno sustavi socijalne politike

O aktualnom značenju sustava državne redistribucije dohotka (socijalna politika) govori podatak da se danas na taj način u Europskoj uniji raspodjeljuje oko 27% DBP-a (u Hrvatskoj oko 24%) Stoga je razumljivo da se oko toga vode ključne političke borbe.

Page 4: SOCIJALNA POLITIKA - pojmovi

TROKUT DISTRIBUCIJE DOBROBITI

Page 5: SOCIJALNA POLITIKA - pojmovi

SOCIJALNA POLITIKASOCIJALNA POLITIKA

(Elementi definicije)(Elementi definicije)

Djelatnost države i drugih čimbenika usmjerena na:Djelatnost države i drugih čimbenika usmjerena na:

prevladavanje socijalnih rizika (što su socijalni rizici?)prevladavanje socijalnih rizika (što su socijalni rizici?)

potporu i uključivanje siromašnih i isključenih građanapotporu i uključivanje siromašnih i isključenih građana

ujednačavanje životnih šansi građana (npr. obrazovanje)ujednačavanje životnih šansi građana (npr. obrazovanje)

podizanje razine općeg blagostanja u društvupodizanje razine općeg blagostanja u društvu

Semantičko značenje i pojava termina „socijalna politika“ Semantičko značenje i pojava termina „socijalna politika“

„„politika“ - umijeće upravljanja društvom (polisom), “socijalna” – politika“ - umijeće upravljanja društvom (polisom), “socijalna” –

utemeljenost na kriterijima socijalne pravdeutemeljenost na kriterijima socijalne pravde

prva upotreba pojma “s.p.” – Nijemac W. Riehl prva upotreba pojma “s.p.” – Nijemac W. Riehl 1854. 1854.

Page 6: SOCIJALNA POLITIKA - pojmovi

IZVORI FINANCIRANJA I OBLICI IZVORI FINANCIRANJA I OBLICI INTERVENCIJE SOCIJALNE POLITIKE INTERVENCIJE SOCIJALNE POLITIKE

I z v o r i f i n a n c i r a n j a :I z v o r i f i n a n c i r a n j a : poreziporezi doprinosidoprinosi ostali izvori ostali izvori

O b l i c i i n t e r v e n c i j e :O b l i c i i n t e r v e n c i j e : novčana i naturalna davanjanovčana i naturalna davanja porezne olakšiceporezne olakšice usluge (socijalni servisi)usluge (socijalni servisi) regulacija socijalnih odnosa (npr. u radu)regulacija socijalnih odnosa (npr. u radu) ostali oblici intervencijeostali oblici intervencije

Page 7: SOCIJALNA POLITIKA - pojmovi

SOCIJALNA DRŽAVASOCIJALNA DRŽAVA

DEFINICIJADEFINICIJA

Socijalna država je ona Socijalna država je ona država koja je na sebe država koja je na sebe preuzela jamstvo preuzela jamstvo osiguranja osnovnih osiguranja osnovnih egzistencijalnih uvjeta egzistencijalnih uvjeta svojih građanasvojih građana

u većini ustava europskih u većini ustava europskih zemalja navodi se zemalja navodi se

da su one socijalne da su one socijalne države, ali neke to ne države, ali neke to ne deklariraju ustavom, nego deklariraju ustavom, nego čine implicitnočine implicitno

Hrvatska se u Ustavu Hrvatska se u Ustavu (čl.1) definira kao socijalna (čl.1) definira kao socijalna državadržava

TERMINITERMINI

„„Welfare state“ - Welfare state“ - anglosaksonskianglosaksonski

„„L' Etat providence“ - L' Etat providence“ - francuskifrancuski

„ „Sozialstaat“ – njemačkiSozialstaat“ – njemački

““Socijalna država” - Socijalna država” - hrvatskihrvatski

(neki u nas govore o(neki u nas govore o “ “skrbnoj državi”)skrbnoj državi”)

Page 8: SOCIJALNA POLITIKA - pojmovi

ETAPE RAZVOJA DRŽAVE - OD FEUDALNE ETAPE RAZVOJA DRŽAVE - OD FEUDALNE DO SOCIJALNE DO SOCIJALNE

(Shema S. Rokkana) (Shema S. Rokkana)

FeudalnaFeudalna (organska) država – temelj su feudalci i o njima ovisni (organska) država – temelj su feudalci i o njima ovisni kmetovi kmetovi

FiskalnaFiskalna država država (uvođenje državnih poreza i centralne vojske) – (uvođenje državnih poreza i centralne vojske) – jačanje centralnih funkcija (kameralizam M. Terezije i Josipa II.)jačanje centralnih funkcija (kameralizam M. Terezije i Josipa II.)

Integrativna država (Integrativna država ( školstvo, jezik, religija) školstvo, jezik, religija)

Političko-participativna država Političko-participativna država (izbori, demokratski procesi)(izbori, demokratski procesi)

Socijalna država Socijalna država (socijalna prava, socijalna sigurnost)(socijalna prava, socijalna sigurnost)

Zahvaljujući globalizaciji i regionalnim integracijama (npr. Zahvaljujući globalizaciji i regionalnim integracijama (npr. Europska unija) danas je na djelu proces konstituiranja Europska unija) danas je na djelu proces konstituiranja nadnacionalne državenadnacionalne države

Page 9: SOCIJALNA POLITIKA - pojmovi

SOCIJALNA PRAVASOCIJALNA PRAVA

TRI GENERACIJE (VRSTE) PRAVATRI GENERACIJE (VRSTE) PRAVA ((Shema T. H. Marshalla )Shema T. H. Marshalla )

1. 1. Građanska prava (18. stoljeće)Građanska prava (18. stoljeće) 2. Politička prava (19. stoljeće)2. Politička prava (19. stoljeće) 3. Socijalna (ekonomska i kulturna) prava 3. Socijalna (ekonomska i kulturna) prava (20. stoljeće)(20. stoljeće) Razlike između građanskih i političkih, na Razlike između građanskih i političkih, na jednoj, te socijalnih prava, na drugoj strani; pokušajijednoj, te socijalnih prava, na drugoj strani; pokušaji ujednačavanjaujednačavanja

Primjenjivost Marshallove sheme za zapadni civilizacijskiPrimjenjivost Marshallove sheme za zapadni civilizacijski krug, ali ne i za zemlje izvan tog krugakrug, ali ne i za zemlje izvan tog kruga Nove generacije pravaNove generacije prava

Page 10: SOCIJALNA POLITIKA - pojmovi

SOCIJALNA PRAVDA

Socijalna pravda se može definirati kao načelo raspodjele dobara i usluga unutar društva, kojeg prihvaća većina ljudi

Tri su osnovna kriterija na kojima se temelji socijalna pravda: - (1) pravo - (2) zasluga - (3) potreba U praksi se na različite načine ti kriteriji kombiniraju i tvore

specifičnosti nacionalnih socijalnih država

Postoje različite koncepcije socijalne pravde, od kojih možemo navesti liberalnu, kršćansku, komunističku, socijaldemokratsku i druge

Najpoznatiji teoretičar socijalne pravde je J. Rawls, a njegova su glavna načela: načelo jednakosti šansi i načelo diferencije

Page 11: SOCIJALNA POLITIKA - pojmovi

SOCIJALNO OSIGURANJE, SOCIJALNA SOCIJALNO OSIGURANJE, SOCIJALNA SIGURNOST, SOCIJALNA ZAŠTITASIGURNOST, SOCIJALNA ZAŠTITA

SOCIJALNO OSIGURANJESOCIJALNO OSIGURANJE Osiguranje temeljnih socijalnih rizika (bolest, starost, Osiguranje temeljnih socijalnih rizika (bolest, starost,

invaliditet, nezaposlenost, gubitak hranitelja) preko invaliditet, nezaposlenost, gubitak hranitelja) preko zaposlenosti. Socijalno se osiguranje u pravilu financira zaposlenosti. Socijalno se osiguranje u pravilu financira doprinosima.doprinosima.

SOCIJALNA SIGURNOST SOCIJALNA SIGURNOST Obuhvaća socijalno osiguranje, univerzalna davanja, davanja Obuhvaća socijalno osiguranje, univerzalna davanja, davanja

posebnim skupinama te socijalnu pomoć. Financira se posebnim skupinama te socijalnu pomoć. Financira se porezima i doprinosima.porezima i doprinosima.

SOCIJALNA ZAŠTITASOCIJALNA ZAŠTITA Obuhvaća sve ono što i socijalna sigurnost, ali k tome i Obuhvaća sve ono što i socijalna sigurnost, ali k tome i

socijalne usluge te mjere uključivanja isključenih (npr. na socijalne usluge te mjere uključivanja isključenih (npr. na tržište rada). tržište rada).

U našim krajevima pojam “socijalna zaštita” koristi se i u U našim krajevima pojam “socijalna zaštita” koristi se i u svom užem značenju (u Hrvatskoj kao “socijalna skrb”)svom užem značenju (u Hrvatskoj kao “socijalna skrb”)

Page 12: SOCIJALNA POLITIKA - pojmovi

II. OSNOVNE DETERMINANTE I II. OSNOVNE DETERMINANTE I ETAPE RAZVOJA SOCIJALNE ETAPE RAZVOJA SOCIJALNE

POLITIKEPOLITIKE

- Determinante razvoja socijalne- Determinante razvoja socijalne politike politike

- Etape razvoja socijalne politike- Etape razvoja socijalne politike

Page 13: SOCIJALNA POLITIKA - pojmovi

DETERMINANTE RAZVOJA SOCIJALNE DETERMINANTE RAZVOJA SOCIJALNE

P.P. 1. M o d e r n i z a c i j a d r u š t v a 1. M o d e r n i z a c i j a d r u š t v a - raspad tradicionalnih društvenih struktura; - raspad tradicionalnih društvenih struktura; nastanak potrebe za državnom intervencijom i nastanak potrebe za državnom intervencijom i zaštitom građana, koji su se našli izloženizaštitom građana, koji su se našli izloženi socijalnim rizicimasocijalnim rizicima

2. S o c i j a l n a m o b i l i z a c i j a2. S o c i j a l n a m o b i l i z a c i j a - socijalna država - tekovina radničke - socijalna država - tekovina radničke borbe; utjecaj pojedinih političkih borbe; utjecaj pojedinih političkih stranaka i drugih društvenih aktera u nastanku istranaka i drugih društvenih aktera u nastanku i razvoju socijalne politikerazvoju socijalne politike 3. D j e l o v a n j e d r ž a v e i i n s t i t u c i j a3. D j e l o v a n j e d r ž a v e i i n s t i t u c i j a - institucije kao posrednik i pokretač socijalne akcije;- institucije kao posrednik i pokretač socijalne akcije; uloga države i društvenih elita uloga države i društvenih elita

4. U t j e c a j o s t a l i h f a k t o r a4. U t j e c a j o s t a l i h f a k t o r a - religija, ratova, kriza- religija, ratova, kriza

Page 14: SOCIJALNA POLITIKA - pojmovi

ETAPE RAZVOJA SOCIJALNE POLITIKEETAPE RAZVOJA SOCIJALNE POLITIKE 1. P r e t p o v i j e s t (16. - 19. stoljeće)1. P r e t p o v i j e s t (16. - 19. stoljeće) - doba „siromaških zakona“ - doba „siromaških zakona“

2. L i b e r a l n i p r e k i d (19. stoljeće)2. L i b e r a l n i p r e k i d (19. stoljeće) - individualne slobode, „laissez faire“,- individualne slobode, „laissez faire“, povećane nejednakosti, gradska bijedapovećane nejednakosti, gradska bijeda

3. E k s p e r i m e n t i (1880.- 1930.)3. E k s p e r i m e n t i (1880.- 1930.) - promjene u društvu; socijalno osiguranje- promjene u društvu; socijalno osiguranje 4. E k s p a n z i j a (1940. - 1970.)4. E k s p a n z i j a (1940. - 1970.) - gospodarski rast, širenje socijalnih prava- gospodarski rast, širenje socijalnih prava

5. K r i z a i n o v e p e r s p e k t i v e5. K r i z a i n o v e p e r s p e k t i v e s o c i j a l n e d r ž a v e (1975. i dalje)s o c i j a l n e d r ž a v e (1975. i dalje)

Page 15: SOCIJALNA POLITIKA - pojmovi

III. PODRUČJA SOCIJALNE III. PODRUČJA SOCIJALNE POLITIKEPOLITIKE

Klasično socijalno osiguranje (stari socijalni rizici)

- mirovinsko osiguranje (starost, gubitak hranitelja)

- invalidsko osiguranje (gubitak radne sposobnosti)

- osiguranje od nesreće na poslu - osiguranje od nezaposlenosti

Zašto je osiguranje od nezaposlenosti posljednje dospjelo na listu osiguranja

Page 16: SOCIJALNA POLITIKA - pojmovi

OSTALA PODRUČJA SOCIJALNE POLITIKE

Socijalna pomoć i osobna skrb Pomoć djeci i obiteljima Mjere uključivanja (prevladavanje isključenosti) Socijalna politika i tržište rada Stambena politika Obrazovna politika

Pojava tzv. novih socijalnih rizika (npr. socijalne isključenosti , narkomanije, ekoloških rizika i sl.) i širenje polja djelovanja socijalne politike