Socialini¥³ ir gamtos moksl¥³ metodinio b¥«relio numatoma ...basan Tarptautin¤â€”s tolerancijos dienos

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Socialini¥³ ir gamtos moksl¥³ metodinio b¥«relio numatoma ...basan...

  • Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija

    Metodinės tarybos veiklos planas

    2015-2016 m. m.

    I. Žinios apie narius

    Metodinės tarybos pirmininkė – technologijų vyresnioji mokytoja Aušra Jurgaitienė

    Nariai:

    Eil.

    Nr.

    Metodinės grupės

    pavadinimas

    Metodinės grupės

    pirmininkas

    Kvalifikacinė

    kategorija

    Pirmininko

    pavaduotojas

    Kvalifikacinė

    kategorija

    1. Pradinių klasių

    Silva Šegţdienė Vyr. mokytoja Jolita Piliponienė Vyr. mokytoja

    2. Lietuvių kalbos ir

    dorinio ugdymo

    Genovaitė Dobikaltienė Metodininkė Asta Šalkauskaitė Vyr. mokytoja

    3. Socialinių ir gamtos

    mokslų

    Irena Stalnionienė Vyr. mokytoja Kristina

    Šimoniūtytė

    Vyr. mokytoja

    4. Tiksliųjų mokslų ir IT

    Jolita Verseckaitė Vyr. mokytoja Rita Šatkauskienė Metodininkė

    5. Menų ir kūno

    kultūros

    Aušra Jurgaitienė Vyr. mokytoja Jolita

    Šakočiuvienė

    Vyr. mokytoja

    6. Prancūzų kalbos

    Danutė Stankaitienė Metodininkė Jūratė Simaitytė Vyr. mokytoja

    7. Anglų-rusų kalbų

    Lina Sudintienė Vyr. mokytoja Vitalija Kliaščiūtė Mokytoja

  • I. Ugdymo kokybė ir veiksmingumas.

    1 tikslas: Kelti mokymo ir mokymosi kokybę.

    Eil

    Nr.

    Veiklos kryptys ir priemonės Data Atsakingi

    1. Gerinti pamokos vadybą.

    9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

    Socialinių ir gamtos mokytojų, kolegų

    pamokų stebėjimas:

    Seminaras metodinio būrelio nariams

    „Pamokos uţdavinio kėlimas“.

    + Simona Stankutė

    Apskritojo stalo diskusija. Kaupiamasis

    balas pamokoje.

    + Socialinių ir gamtos

    mokslų metodinio

    būrelio nariai

    Pranešimas metodinėje grupėje

    „Diferencijuotų atsiskaitomųjų darbų

    uţduočių rengimas“

    + Z. Didikienė

    Praktinis metodinis uţsiėmimas „Ţaidţiame

    pamoką: kaip taikome aktyviuosius

    mokymo(si) metodus pamokose.“

    + Pradinių klasių

    mokytojai

    Seminaras grupei: „Uţduočių

    diferencijavimas atsiskaitymų metu“.

    + Vilma Gudynienė

  • Posėdis „Metinių mokinių pasiekimų

    analizė ir ugdymo plano 2016-2017 m.m.

    aptarimas.

    + Pradinių klasių

    mokytojai

    2.

    Stebėti mokinių asmeninę pažangą.

    9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

    Mokinių asmeninės paţangos sistemos

    kūrimas

    + + + Metodinių grupių nariai,

    būrelių pirmininkai

    Standartizuoti testai 8 klasėse + Metodinių būrelių nariai

    Diagnostiniai testai 5 klasėse + Metodinių būrelių

    nariai.

    Organizuoti metodinėse grupėse 5-8 kl.

    mokytojų susitikimus su Jono

    Basanavičiaus gimnazijos atstovais, aptarti

    buvusių progimnazijos mokinių paţangą.

    + Metodinė taryba,

    metodinių būrelių nariai

    Metodinės grupės susirinkimas „Ketvirtų

    klasių mokinių patikrinamieji darbai

    (standartizuoti testai): darbo organizavimas,

    mokinių darbų taisymas, analizė, išvados,

    gairės ateičiai.

    + Pradinių klasių

    metodinės grupės nariai

    Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės

    susirinkimas „Mokinių asmeninės paţangos

    stebėjimas”.

    + S.Šegţdienė,

    J.Piliponienė.

    3.Užtikrinti įvairių programų ir projektų įgyvendinimą ugdymo procese.

    09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08

    Uţtikrinti integruotų pamokų ir projektų

    įgyvendinimą mokomųjų dalykų pamokose

     Integruotas dailės-technologijų projektas „‟Monograma,,

     Integruotas tarpdalykinis projektas „Stalo ţaidimai“

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    J.Šakočiuvienė,

    A.Jurgaitienė

    A.Jurgaitienė

  •  Integruota muzikos, choreografijos ir lietuvių kalbos pamoka „Pasaulio

    medis“

     Integruota etikos-dailės pamoka „Uţgavėnių kaukės“

     Integruota tikybos-dailės pamoka „Krikščionybės simboliai“

     Integruota tikybos ir informacinių technologijų pamoka „Ar meilė

    tai?“

     Kaziuko šventės papročiai- Edukacinė išvyka ,,Tautodailininkų

    darbai Kaziuko mugėje“

     Interaktyvus studentų laikraštis „The Voice“

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    J.Valiulienė,

    D.Bambalienė

    J.Šakočiuvienė,

    M.Mašanauskienė

    J.Šakočiuvienė,

    G.Dobikaltienė

    G.Dobikaltienė

    G.Chmilkevičienė

    M.Mašanauskienė

    L.Sudintienė

    V.Kliaščiūtė

    Organizuoti du kartus per mokslo metus

    edukacinių išvykų dienas.

    + + Metodinė taryba,

    metodinių būrelių nariai

    Tarptautinis Erasmus+ projektas

    „Tarpvalstybinis keitimasis gerąja CLIL

    praktika tarp Europos švietimo institucijų“.

    Veiklos plano parengimas.

    + Anglų-rusų kalbų

    mokytojų metodinė

    Menų ir k.k. metodinė

    grupė grupė

    Projektas „Pabūkime kartu“ + Menų ir k.k. metodinė

    grupė pradinių klasių

    metodinė grupė

    Projektas „Metų ratu”. + + Menų ir k.k. metodinė

    grupė, lietuvių kalbos ir

    dorinio ugdymo

    metodinio būrelio nariai.

    Integruotas tarpmokyklinis projektas ,,Metų

    ratu“ Jurginių šventė

    + J.Valiulienė,

    M.Mašanauskienė

    Projektas „EMILE klasė Lietuvoje”. + + + + + + + + + + + + Menų ir k.k. metodinė

  • grupė, prancūzų k.

    Metodinė grupė

    Vilniaus miesto jaunučių chorų festivalis

    „Šviesa

    + Menų ir k.k. metodinė

    grupė, lietuvių kalbos ir

    dorinio ugdymo

    metodinio būrelio nariai.

    4.Stiprinti mokinių tiksliųjų mokslų kompetencijas.

    09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 Integruota pamoka 5kl. Su IT

    „Geometrinių figūrų naudojimas IT“

    + Z. Didikienė,

    G. Sereika,

    G. Chmilkevičienė

    Integruota matematikos ir IT pamoka 5C

    klasėje „Geometrinės figūros“

    + J. Verseckaitė,

    G. Chmilkevičienė

    Konkursas „Ţiemos fantazija“ 5-7 kl. + + G. Chmilkevičienė,

    G. Sereika

    Projektas 5 klasėse „Kalėdinis ţaisliukas iš

    erdvinių figūrų“

    + R. Šatkauskienė,

    Z. Didikienė,

    J. Verseckaitė

    Mokyklinė matematikos olimpiada (I ir II

    etapai)

    + + R. Šatkauskienė,

    Z. Didikienė,

    J. Verseckaitė

    Matematikos konkursas „Kengūra“ + E.Palikevičienė,

    S.Andrėkienė, S

    Šegţdienė

    Z. Didikienė,

    J. Verseckaitė.

    IT konkursas „Bebras“ + G. Chmilkevičienė,

    G. Sereika

    Konkursas „Olimpis“ + G. Sereika, Pradinių

    klasių mokytojai

    2-4 klasių mokinių matematikos olimpiada. + S.Andrėkienė,

  • I etapas. N.Krasauskienė,

    R.Cicėnienė

    5.Tobulinti mokinių gamtamokslinį ugdymą.

    09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08

    Tęstinis ekologijos programos

    įgyvendinimas:.

     Resursų taupymas mokykloje: 6 – 8 kl. „Makulatūros rinkimo akcija“ (4

    kartus per metus

     Bernardinų sodo lysvės prieţiūra pradinių klasių mokiniai, 7 kl.

     Projektas „Darţininkystė mokykloje“

     Paukščių tyrimai

     Sodinukų mokyklos gėlynams auginimas (6 kl.)

     Mokomosios medţiagos „Kaip rūšiuoti mokykloje“ pirmų klasių

    mokiniams paruošimas

     Varliukų gelbėjimo akcija Vingio parke 7 kl..

    +

    +

    +

    +

    +

    + +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    Vilma Gudynienė

    Paroda “Miško modelis”, 6 kl..

    + Vilma Gudynienė

    Integruotas gamtos – istorijos projektas

    “Savaitės klausimėlis

    + + + + + + + + + Simona Stankutė, Birutė

    Poškienė, Irena

    Karpavičienė

    Integruota geografijos – matematikos

    pamoka “Mastelis”

    + Kristina Šimoniūtytė –

    Šibailienė, Rita

    Šatkauskienė

    +