Click here to load reader

Soalan Ulangkaji

  • View
    37

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ar

Text of Soalan Ulangkaji

Soalan UlangkajiFormat Peperiksaan

1.Yang mana satukah kajian yang berikut yangtidak sesuaidijalankan melalui pendekatan penyelidikan kualitatif?

(A)Mengkaji sistem hidup dan budaya sesuatu kaum

(B)Mengkaji sejarah hidup seorang tokoh politik

(C)Mengkaji prestasi pelajar dalam sesuatu ujian

(D)Mengkaji dilema guru yang bertugas di pedalaman

2. Yang manakah yang berikutpaling tepattujuan penyelidikan penilaian?

(A)Menyelesaikan masalah yang melibatkan program

(B)Menguji teori yang berkaitan dengan program

(C)Membuat justifikasi ke atas sesuatu program

(D)Mengkaji prasarana pelaksanaan program

3. Seorang penyelidik ingin membandingkan keberkesanan dua kaedah pengajaran A dan B ke atas prestasi pelajar tahun 3. Dia telah memilih dua kelas tahun tiga . Kelas pertama diajar dengan kaedah A dan kelas kedua diajar denagn kaedah B. Sebelum rawatan murid-murid diberi ujian pra dan selepas sesi rawatan murid- murid diberi ujian pasca. Apakah penyelidikan yang paling sesuai dijalankan untuk memenuhi tujuan tersebut?

(A)Kajian korelasi

(B)Kajian eksperimental (C)Kajian kuasi-eksperimental

(D) Kajian tinjauan

4. Yang mana satukah yang berikuttidakbenar tentang perbezaan antara pendekatan penyelidikan kualitatif dengan pendidikan penyelidikan kuantitatif?

Ciri

Pendekatan KuantitatifPendekatan Kualitatif

(A)Digunakan untuk mengesahkan sesuatu teori

Digunakan untuk meneroka sesuatu teori

(B)Pelaporan menggunakan bahasa yang bersifat teknikalPelaporan menggunakan bahasa naratif

(C)Persampelan secara rawak dan bersistematikPersampelan yang bertujuan

(D)Analisis data secara deduktif

Analisis data secara induktif

5. Yang manakah berikut tidak benar mengenai kajian kes.

(A)Dijalankan menggunakan pendekatan kualitatif sahaja

(B)Subjek dipilih menggunakan teknik persampelan betujuan

(C)Mengkaji isu sekumpulan manusia yang mempunyai ciri yang sama

(D)Tidak digunakan untuk membuat generalisasi

I.Membina ujian pra dan ujian pasca

II.Merangka strategi pelaksanaan sesi rawatan

III.Menyediakan senarai semak pemerhatian

IV.Menyediakan peralatan untuk melaksanakan sesi pengajaran 6. Aktiviti di atas telah dijalankan oleh penyelidik semasa menjalankan kajian tindakan. Di peringkat manakah aktiviti-aktiviti tersebut ?

(A)Mengenalpasti isu kajian

(B)Merancang tindakan

(C)Melaksanakan tindakan

(D)Mereflek

7. Seorang pensyarah pembimbing telah meningatkan pelajar di bawah seliaanya

anda perlu menjalankan kajian rintis sebelum menjalankan kajian sebenar

Yang berikut perlu dijalankan oleh pelajar tersebutkecuali?

(A)Menentukan kesahan instrumen kajiannya(B)Menentukan kebolehpercayaan instrumennya(C)Menguji instrumen dan melihat kesesuaiannya(D)Membuat kritikan dalaman dan kritikan luaran

8. Seorang penyelidik ingin menyediakan kertas cadangan kajiannya. Yang berikut perlu dipertimbangkan dalam penyediaan kertas cadangan tersebutkecuali?

(A)Objektif kajian

(B)Jangkamasa yang diperlukan

(C)Instrumen yang akan digunakan

(D)Jangkaan kejayaan tindakan

9. Seorang pengkaji ingin menggunakan soal selidik untuk mengkaji persepsi muridnya terhadap kaedah pengajaran yang dipraktikkannya. Perkara yang berikut harus dipertimbangkan ketika membina soal selidik tersebut,kecuali?

(A) Kesahan kandungan (B) Kesahan konstruk (C) Kebolehpercayaan (D) Kesinambungan item

10. Seorang penyelidik telah meminta seorang guru cemerlang berpengalaman untuk memeriksa instrumen ujian yang akan digunakan dalam kajiannya. Apakah yang boleh ditentukan oleh guru cemerlang tersebut?

(A) Kesahan kandungan item ujian (B) Kesahan konstruk item ujian (C) Kebolehpercayaan item ujian (D) Kesinambungan item ujian

11. Seorang penyelidik telah meminta seorang pensyarah bidang kaunseling di sebuah IPTA untuk memeriksa soal selidik kajian motivasi yang akan digunakan dalam kajiannya. Apakah yang boleh ditentukan oleh guru cemerlang tersebut?

I. Kesahan konstruk item ujian II. Kesahan kandungan item ujian III. Kebolehpercayaan item ujian IV. Kesinambungan item ujian

(A) I dan II (B) II dan III (C ) I, II dan III (D) II, III dan IV

Seorang guru ingin membuat penilaian kendiri terhadap dirinya, samada dia seorang guru yang prihatin atau tidak dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antara yang berikut yang manakah perlu dimasukkan dalam senarai semak pemerhatian yang akan dilakukan oleh rakannya?

12.I. Mengajar sepenuhnya berdasarkan rancangan pengajaran

II Memberi perhatian kepada murid bermasalah

III. Galakan kepada murid yang pandai

IV. Memberi pujian untuk meningkatkan motivasi (V) Memberi kebebasan sepenuhnya kepada murid

(A)I, II dan III(B)II, III dan IV(C)I, III dan IV(D)III dan IV

13. Seorang penyelidik telah menjalankan satu ujian sebelum memulakan kajiannya kajiannya. Anatara berikut yang manakah bukan tujuan utama ujian tersebut dijalankan?

(A)Memilih subjek yang paling sesuai dengan objektif kajian

(B)Menentukan aspek yang perlu ditambahbaik

(C)Menguji kesahan instrumen kajiannya

(D)Membantunya merancang tindakan

14. Berikut adalah markah kuiz yang diperolehi oleh 11 orang murid

2 5 6 9 9 10 11 13 14 16 17

Yang manakah yang berikuttidak benartentang taburan markah di atas?

(A)Mod ialah 9(B)Median ialah 9.5(C)Min markah ialah 10.2(D)Serakan markah adalah besar

15. Keputusan skor markah dalam sesuatu ujian boleh dipaparkan dalam bentuk berikutkecuali?

(A)Jadual markah

(B)Histogram

(C)Peratus dan gred

(D)Kriteria penilaian

16. Sisihan piawai markah kelas A ialah 5.5, sementara sisihan piawai markah kelas B ialah 10.5. Yang manakah yang berikuttidak benar? (A) Serakan markah kelas A lebih kecil berbanding kelas B (B) Pencapaian murid kelas A lebih homogen (C ) Pencapaian murid kelas B lebih heterogen berbanding kelas A ( D) Pencapaian murid kelas A lebih rendah berbanding pencapaian murid kelas B

17. Selepas melaksanakan sesuatu penyelidikan tindakan. Berdasarkan dapatannya seseorang penyelidik boleh. Berkongsi dapatan kajiannya kepada orang lain. Antara perkongsian yang boleh dilakukan adalah berkaitan dengan:

I.Keberkesanan kaedah yang digunakan

II.Masalah atau kekangan pelaksanaan kaedah yang digunakan

III.Apa yang dipelajari melalui pengalaman menjalankan kajian

IV.Generalisasi yang boleh dibuat berdasarkan dapatan kajian

(A)I, II dan III

(B)I, II dan IV

(C)II dan IV

(D)III dan IV

BilMuridUjian PraUjian Pasca

1M16575

2M25550

3M34560

4M46070

....

24M244055

25M254565

26M265070

27M275565

28M284550

29M296080

30M306585

18. Jadual di atas menunjukkan keputusan ujian pra dan ujian pasca murid-murid dalam satu kajian tindakan yang dijalankan oleh seorang guru mengkaji kesan penggunaan kaedah P dalam membantu pelajar meningkatkan presasi mereka. Yang manakah yang berikut perlu dilakukan oleh guru ketika membuat refleksi ke atas hasil kajiannya?

I.Menyemak semula kesesuaian rawatan yang diberikanII.Tidak lagi melaksanakan kaedah P di masa akan datangIII.Mengkaji semula proses rawatanIV.Mengkaji faktor kemerosotan pencapaian murid

(A) I, II dan III (B) I, III dan IV (C ) II, III dan IV (D) I, II, III dan IV

Seorang pengkaji mendapati teknik Al-Hikmah berjaya meningkatkan prestasi muridnya. Terdapat empat orang penyelidik lain dalam jadual di bawah yang memperolehi dapatan yang sama.

Nama Penyelidikpenyelidikan

Dato Abdul Fatah b. Hassan2008

Hjh Fatimah bt. Busu2010

Dr. Saifullah b. Sayuti2004

Prof. Zakaria b. Kasa1998

Yang manakah yang berikut penulisan rujukan yang betul dalam teks laporan

19. (A) . Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa teknik Al-Hikmah berjaya meningkatkan prestasi murid. Dapatan ini adalah selari dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Dato Abdul Fatah b.Hassan (2008), Hjh Fatimah bt. Busu (2010), Dr. Saifullah b. Sayuti dan Prof. Zakaria b. Kasa (1998).

(B) . Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa teknik Al-Hikmah berjaya meningkatkan prestasi murid. Dapatan ini adalah selari dengan dapatan kajian ng telah dijalankan oleh Abdul Fatah b.Hassan (2008), Fatimah bt. Busu (2010), Saifullah b. Sayuti dan Zakaria b. Kasa (1998)

(C) . Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa teknik Al-Hikmah berjaya meningkatkan prestasi murid. Dapatan ini adalah selari dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh (Abdul Fatah Hassan (2008); Fatimah Busu (2010); Saifullah Sayuti dan Zakaria Kasa (1998)).

(D) . Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa teknik Al-Hikmah berjaya meningkatkan prestasi murid. Dapatan ini adalah selari dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Abdul Fatah Hassan (2008), Fatimah Busu (2010), Saifullah Sayuti dan Zakaria Kasa (1998).

David, D.,Thomas, G.W.,Murray, D.K.,Robert, S.Q. & Tom, R. S.(2006). Improving students performance in reading.Journal of Early Childhood, 20 (5), 102-118.

20. Seorang penyelidik membaca satu artikel yang ditulis oleh beberapa penulis seperti di atas. Bagaimanakah penulisan yang betul bagi rujukan dalam teks laporan?

(A) dapatan kajian ini disokong oleh dapatan kajian yang dijalankan oleh David, D.,Thomas, G.W.,Murray, D.K.,Robert, S.Q. & Tom, R. S.(2006).

(B) dapatan kajian ini disokong oleh dapatan kajian yang dijalankan oleh David, Thomas, Murray, Robert & Tom (2006).

(C )dapatan kajian ini disokong oleh dapatan kajian yang dijalankan oleh David et al. (2006).

(C )dapatan kajian ini disokong oleh dapatan kajian yang dijalankan oleh David et al. (2006) dalam kajian mereka bertajuk Improving students performance in reading yang diterbitkan dalamJournal of Early Childhood, 20 (5), 102-118.

Soalan ulangkaji

1.(a) Nyatakan dua jenis pendekatan dalam penyelidikan

(i) _____________________________________________________________

(ii)_____________________________________________________________( 2 markah)(b) (i) Nyatakan dua ciri pendekatan penyelidikan yang anda nyatakan dalam a(i)

___________________________________________________________( 2 markah) (ii) Nyatakan dua ciri pendekatan penyelidikan yang anda nyatakan dalam a(ii)

_________________________________________________________________( 2 markah)

(c) Apakah perbezaan utama antara penyelidikan asas dan penyelidikan tindakan?

(i)Penyelidikan asas

_________________________________________________________________ __________________________________________________________________( 1 markah)

(ii)Penyelidikan tindakan

________________________________________________________________

________________________________________________________________( 1 markah)

(e) Apakah perbezaan antara kajian tinjauan dan kajian korelasi?

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________(2 markah)

2. (a) Nyatakanduaciri penyelidikan eksperimental

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________( 2 markah)

(c ) Apakah andaian yang dibuat dalam penyelidikan eksperimental?

______________________________________________________________________(1 markah)

(d) Apakah perbezaan antara kajian eksperimental dan kajian kuasi-eksperimental?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________(1 markah)

(i)Dalam Kajian kuasi-eksperimental keputusan ujian pra diambil kira dalam menganalisis keputusan ujian pasca bagi setiap kumpulan yang dibandingkan. Mengapa?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________( 1 markah) (ii) Nyatakan contoh dua kajian yang boleh dijalankan menggunakan kajian eksperimental

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

(2 markah)

(iii) Nyatakan dua kelemahan kajian eksperimental

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________(2 markah) 3. Seorang penyelidik bercadang untuk mengkaji kesan permainan bahasa terhadap peningkatan kerjasama murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dia telah memilih satu kelas tahun 4 yang mengandungi 35 orang murid sebagai subjek kajiannya

(a)Berdasarkan pernyataan di atas:

(i)Apakah isu bagi kajian

_______________________________________________________________(1 markah)(ii)Siapakah Kumpulan sasaran

________________________________________________________________(1 markah)

(iii) Tuliskan objektif yang betul bagi kajian di atas

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________(1 markah) (iv) Nyatakan 2 jenis data yang perlu dikumpulkan dalam kajian tersebut

________________________________________________________________

_________________________________________________________________(2 markah)

(v) Nyatakan dua instrumen yang akan digunakan dalam a(iv) di atas

_________________________________________________________________( 2 markah)

(b) Senaraikan 3 aktiviti yang harus dilakukan pada peringkat pelaksanaan tindakan bagi kajian tersebut

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________(3markah)

4. Seorang penyelidik telah menjalankan kajian tindakan untuk mengkaji kesan penggunaan kad imbasan (flash card) terhadap keupayaan pelajar mengenali objek dalam bahasa Arab. Sebelum sesi rawatan murid telah diberi ujian pra dan selepas sesi rawatan mereka diberi ujian pasca. Semasa proses rawatan rakaman video dilakukan untuk mengkaji tingkahlaku murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Akhirnya murid-murid juga ditemubual untuk menentukan persepsi mereka terhadap penggunaan kad imbasan tersebut.

(a) (i) Apakah instrumen yang telah digunakan dalam kajian ini?__________________________________________________________________(2 markah)

(i)Apakah maklumat yang boleh diperolehi melalui instrumen yang digunakan dalam (a)(i)?

__________________________________________________________________(2 markah)

(ii)Apakah tujuan penyelidik menggunakan pelbagai jenis instrumen dalam kajiannya?

___________________________________________________________________

( 1 markah)

(b) (i) Apakah yang perlu dilakukan oleh penyelidik sebelum menggunakan instrumen- instrumen yang digunakan dalam kajian tersebut untuk meningkatkan kesahan dapatan kajiannya?

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________(3 markah)

(C) Apakah yang perlu dilakukan oleh penyelidik ketika menganalisis dapatan untuk meningkatkan kesahan kajiannya

(i) ______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(ii) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________(2 markah)

Soalan Ulangkaji

2.(a) Seorang guru bercadang untuk membandingkan keberkesanan dua kaedah pengajaran ke atas murid-murid tahun 5 di sebuah sekolah. Di sekolah tersebut terdapat 200 orang murid tahun 5, namun guru besar hanya membenarkannya melibatkan 50 orang murid sahaja untuk kajian tersebut.

Anda dikehendaki menyediakan kertas cadangan bagi kajian itu berdasarkan aspek-aspek berikut:

(i)Jenis kajian(ii)Objektif dan persoalan kajian(iii)Hipotesis kajian(iv)Pembolehubah kajian(v)Persampelan(vi)Instrumen yang digunakan(vii)Prosedur pelaksanaan kajian(14 markah)

(b) Terangkan 3 cara bagaimana kajian tindakan dapat digunakan oleh guru dalam meningkatkan profesionalismenya(6 markah)

3. (a) Seorang penyelidik telah menjalankan kajian tindakan untuk mengkaji bagaimana kaedah pembelajaran koperatif dapat meningkalan penglibatan murid tahun 5 dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sebelum menjalankan rawatan dia telah membuat hipotesis tiada perbezaan penglibatan murid sebelum dan selepas proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah pembelajaran koperatif. Dia telah memilih seramai 6 murid secara rawak daripada murid-murid tahun 5 di sebuah sekolah. Setelah tamat proses pengajaran dan pembelajaran, murid-murid telah ditemubual untuk menentukan persepsi mereka terhadap rawatan tersebut. Akhirnya berdasarkan dapatan temubual, penyelidik telah menyediakan laporan kajiannya.

(i) Apakah kelemahan yang dapat dikesan daripada kajian ini. (ii) Terangkan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kelemahan tersebut?

(8markah)

(ii) Cadangkan senarai yang boleh digunakan untuk membuat pemerhatian tingkahlaku murid dalam sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kajian ini.

(4 markah)

(c ) Seorang penyelidik bercadang membuat penilaian tentang dirinya ketika melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Dia telah memokuskan pemerhatian ke atas dirinya itu dalam tiga aspek iaitu aspek bimbingan, penyoalan dan galakan kepada pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Cadangkan senarai semak yang perlu disediakan untuk pemerhatian tersebut.

(8 markah)

3. (a) Berikut adalah markah yang diperolehi oleh murid dalam satu peperiksaan

25 50 15 45 55 25 30 40 7015 25 65 55 25 45 35 60 85

(i)Tentukan mod(ii)Median(iii)Min (anda boleh menggunakan cara yang mudah atau cara berjadual dalam menentukan min)(iv)Jika markah lulus ialah 45, apakah yang boleh anda nyatakan tentang prestasi murid

( 8 markah)

(b) Data yang berikut merupakan markah yang diperolehi oleh oleh murid.

30 35 40 45 55 65 75 80 85 90

Jika x mewakili markah:

(i)Lukiskan sebuah jadual yang mengandungi x, ( x x), ( x x )2, ( x x )2

(ii)Kirakan sisihan piawai (SP) menggunakan formula

SP =( x x)2 n-1

(iii)Berdasarkan nilai sisihan piawai, tafsirkan pencapaian murid

( 12 markah)

Posted2nd June 2012byMuhamad Kasim