Soalan Topikal Tingkatan 3

 • Upload
  deen

 • View
  330

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  1/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  BAB 1 : RESPIRASI

  1. Gambarajah di bawah menunjukkan sistem respirasi manusia.

  (a) Namakan bahagian berlabelM: ____________________________________________________

  P: ____________________________________________________

  Q: ____________________________________________________

  (3 markah)

  (b) N atakan !ungsi utama sistem respirasi manusia.

  ______________________________________________________________

  (1 markah)

  (") N atakan "iri# "iri al$e%lus ang menjadikann a tempat ang paling %ptimumuntuk pr%ses resapan gas berlaku.

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________ (& markah)

  &. Gambarajah di bawah menunjukkan m%del sistem respirasi manusia.

  1 X

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  2/41

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  3/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  ,erdasarkan gra!- n atakan satu kesimpulan ang b%leh dibuat tentang risik%menghidap kanser peparu. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

  (1 markah)

  (b) erdapat beberapa !akt%r ang mungkin mempengaruhi keputusan kajian ini.erangkan mana#mana satu !akt%r ang harus dipertimbangkan bagi

  mendapat keputusan ang lebih tepat. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

  (& markah)

  (")

  ajarkan pendapat anda tentang pern ataan ang diberikan.

  3

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  4/41

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  5/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  (3 markah)

  (b) 0alur darah manakah ang mempun ai injap ______________________________________________________________

  (1 markah)

  (") 2pakah !ungsi injap di dalam salur darah ang anda namakan di &(b) di atasajarkan.

  ______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

  (& markah)

  (d) ,erikan dua perbe aan salur darah Q dan / ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

  (* markah)

  &. Gambarajah berikut menunjukkan struktur jantung manusia

  (a) (i) 4abelkan struktur P dan Q dalam k%tak ang di sediakan dalam gambarajah di atas.

  (& markah) (ii) N atakan satu !ungsi jantung.

  ________________________________________________________

  (1 markah)

  5

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  6/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  (iii) Namakan salur darah ang membawa darah ber%ksigen ______________________________________________________________

  (1 markah)

  (b) ,erdasarkan gambarajah di bawah tandakan (5 ) pada akti$iti ang b%lehmengekalkan jantung ang sihat.

  (& markah)

  (") N atakan dua jenis pen akit ang akan dihidapi berkaitan dengan jantung ang tidak sihat. _____________________________________________________________

  (& markah)

  (d) +adangkan ga a hidup ang sepatutn a diamalkan untuk mengekalkan kesihatan jantung.

  ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________ (& markah)

  6

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  7/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  3. /ajah di bawah menunjukkan susunan radas untuk satu eksperimen. 0elepas &* jam- satu keratan rentas nipis batang dip%t%ng seperti ang ditunjukkan pada rajahdi bawah.

  (a) (i) Pada rajah keratan rentas batang di atas- l%rekkan bahagian ang

  diwarnakan merah.(1 markah)

  (ii) Namakan bahagian ang diwarnakan merah dan n atakan !ungsibahagian itu.

  ______________________________________ _____________________

  (& markah)

  (b) +arta alir di bawah menunjukkan laluan pengangkutan air dalamtumbuhan.

  7/erambut akar #6akar #6 batang #6 Q #6 atm%s!era

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  8/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  (i) 2pakah pr%ses ang ditunjukkan itu _______________________________________________________ __ (1markah)

  (ii) 2pakah Q ___________________________________________________________

  (1 markah)

  (iii) ,erdasarkan jawapan anda di (b) (ii) - namakan satu !akt%r angmempengaruhi kadar pengangkutan air dalam p%k%k. __________________________________________________________

  (1 markah)

  8

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  9/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  BAB 3 : PERKUMUHAN

  1. Pr%ses perkumuhan di dalam badan manusia melibatkan kulit- ginjal danpeparu.,ahan kumuh ang dikumuhkan ialah air- garam mineral- urea dan karb%ndi%ksida.

  (a) ,agaimanakah bahan perkumuhan dibawa ke kulit dan peparu untukdisingkirkan ______________________________________________________________

  (1 markah)

  (b) 7elaskan kesan ang akan berlaku jika bahan#bahan kumuh terkumpul dalam badan

  ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

  (& markah)

  (b) 8amarul telah disahkan mengalami kegagalan ginjal %leh d%kt%r. /ajah dibawah menunjukkan rawatan ang diperlukan %leh 8amarul ang mengalamikegagalan ginjal.

  9

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  10/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  (i) ,erdasarkan rajah di atas-namakan rawatan ang perlu dijalani %leh 8amarul. ______________________________________________________________

  (1 markah)

  (ii) N atakan kesan sampingan ang mungkin dialamin a selepas dia menjalani rawatan itu.

  _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

  (& markah)

  (iii) 0e%rang lelaki menjalani pembedahan untuk menggantikan ginjaln a ang r%sak daripada se%rang penderma bukan adik#beradik. 2pakah risik% ang akan dia hadapi selepas pembedahan itu

  ______________________________________________________________

  10

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  11/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  (1 markah)

  (c) 8ajian ang dilakukan menunjukkan peratusan pesakit ken"ing manisdi Mala sia semakin meningkat dari tahun 199* hingga & 1 . +adangkantiga "ara ang b%leh dilakukan untuk mengelakkan pen akit ken"ing manisdan darah tinggi.

  _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

  (3 markah)

  &. /ajah di bawah menunjukkan pelbagai %rgan di dalam badan manusia.

  (3 markah)11

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  12/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  (a) 4abelkan %rgan#%rgan ang terlibat di dalam rajah di atas pr%ses ;pr%sesberikut:

  ':

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  13/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  (a) Namakan bahagian ang berlabel '

  (1 markah)

  (b) 2pakah !ungsi '

  (& markah)

  (") ,agaimanakah perpeluhan membantu mengawal suhu badan

  ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________ (3 markah)

  13

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  14/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  BAB 4 : PEMBIAKAN

  1. /ajah di bawah menunjukkan kitar haid ang berlaku apabila sese%rangperempuan telah men"apai akil baligh.

  (a) (i) 2pakah ang dimaksudkan dengan haid

  __________________________________________________________ __________________________________________________________

  14

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  15/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  (& markah)

  (ii) 2pakah !asa erangkan apakah ang berlaku pada !asa tersebut.

  ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

  (3 markah)

  (b) 0ebelum kedatangan haid- sese%rang wanita akan mengalami 0indr%m Pra

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  16/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  (i) Mengapakah kehamilan tidak berlaku apabila kaedah ini digunakan. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

  (& markah)

  &./ajah menunjukkan !etus membesar di dalam uterus.

  16

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  17/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  (a) 4abelkan tali pusat pada rajah di atas (1 markah)

  (b) 2pakah !ungsi bendalir amni%n ang mengelilingi !etus di dalam uterus ibu ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

  (& markah)

  (") >etus dihubungkan dengan ibun a melalui tali pusat.2pakah kepentingan tali pusat kepada anak ang dikandung %leh ibu

  ______________________________________________________________ (1 markah)

  (d) 2pakah ang berlaku pada bendalir amni%n apabila !etus bersedia untuk keluar dari rahim

  _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

  (& markah)

  3. /ajah menunjukkan ketebalan lapisan uterus semasa kitar haid bagi sese%rang wanita ang sihat.

  8 ? 4 11 M 1? N &@ &A

  17

  Masa ( Hari )

  K e

  t e b a

  l a n

  d i n d i n g u

  t e r u s

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  18/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  (a) Namakan !asa#!asa 8-4 dan M

  i) 8 : __________________________________ii) 4 : __________________________________ iii) M: __________________________________

  (3 markah)

  (b) N atakan apa ang berlaku pada !asa 8

  ___________________________________________________________ (1 markah)

  (") erangkan apa ang berlaku semasa !asa M dan N jika berlaku

  persen awaan ___________________________________________________________

  ___________________________________________________________ (& markah)

  (d) 7ika !asa 8 bermula pada &B 7un & 1* -ramalkan tarikh wanita itu akan mengalami !asa 8 semula untuk bulan berikutn a

  ___________________________________________________________ (1 markah)

  BAB 5 : PERTUMBUHAN

  1. /ajah di bawah menunjukkan salah satu pr%ses hidup manusia.

  (a) 2pakah parameter ang digunakan untuk mengukur perubahan manusia ang

  18

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  19/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  ditunjukkan di atas __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

  (3 markah)

  (b) /ajah di bawah menunjukkan !asa#!asa dalam lengkungan pertumbuhan manusia.

  (i) 2pakah ang berlaku pada !asa

  ______________________________________________________________

  (1 markah)

  (ii) ,erdasarkan gra! ang ditunjukkan di atas- n atakan !asa#!asa di mana lelaki mengalami kadar pertumbuhan ang lebih "epat daripada perempuan.

  _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

  (& markah)

  &. /ajah di bawah menunjukkan lengkung pertumbuhan manusia.

  19

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  20/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  (a) Namakan peringkat dan tuliskan jenis pertumbuhan bagi peringkat , dan C.

  , : ____________________________________________________________

  C : ____________________________________________________________

  (& markah)

  (b) Pada peringkat awal tahap +- siapa ang lebih tinggi- perempuan atau lelaki,erikan sebab bagi pilihan anda. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

  (& markah)

  (") Mengapakah penting bagi kanak#kanak untuk memper%leh pr%tein ang men"ukupi dalam gi i mereka

  _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

  (& markah)

  20

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  21/41

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  22/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  men"ukupi dalam gi i mereka _________________________________________________________________

  (1 markah)

  (") erangkan kepentingan nutrisi ang baik kepada kanak#kanak pada awalperingkat kanak#kanak. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

  (& markah)

  BAB 6: SUMBER BAHAN API SEMULAJADI DI BUMI

  1. (a) /ajah di bawah menunjukkan satu akti$iti untuk mengkaji tindak balas l%gamdengan sul!ur.

  22

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  23/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  (i) N atakan warna pr%duk ang terhasil pada akhir tindak balas. ________________________________________________________

  (1 markah)

  (ii) ulis satu persamaan dalam perkataan untuk menunjukkan tindak balas ini. ________________________________________________________

  (1 markah)

  (b) Maklumat di bawah merupakan keputusan tindak balas l%gam magnesium-aluminium- ink dan besi dengan sul!ur. 8enal pasti l%gam ang betulberdasarkan kerakti!ann a dengan sul!ur.

  i. erbakar dengan n alaan terang

  ii. ,erbara dengan sangat terang

  iii. ,erbara

  i$.erbakar dengan n alaan ang

  sangat terang

  (* markah)

  &. ,a"a petikan tentang 0umber ,ahan 2pi 0emula 7adi.

  23

  ,ahan api semula jadi ialah bahan api !%sil ang terbentuk daripadahaiwan dan tumbuh#tumbuhan ang terurai di bawah tekanan dan suhu angsangat tinggi. +%nt%h bahan api semula jadi ialah petr%leum- gas asli- ka u

  dan arang batu. Petr%leum terdiri daripada hidr%karb%n- ang mengandungihidr%gen dan karb%n.

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  24/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  (a) N atakan keadaan ang diperlukan untuk pembentukan bahan api !%sil. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

  (& markah)(b) N atakan unsur#unsur dalam hidr%karb%n. ______________________________________________________________

  (& markah)

  (") N atakan satu "iri sebatian hidr%karb%n ang memb%lehkan sebatian hidr%karb%n ang berbe a dalam petr%leum diasingkan semasa pen ulingan berperingkat. ______________________________________________________________

  (1 markah)

  (d) Namakan pr%duk ang dikumpulkan pada dasar turus pen ulingan. ______________________________________________________________

  (1 markah)

  3.(a) /adas dalam rajah di bawah disusun untuk menentukan urutan kereakti!anbagi beberapa l%gam. ,eberapa "ebisan l%gam ang bersai sama dimasukkandalam tabung uji ang mengandungi isi padu asid hidr%kl%rik ang sama.

  (i) 7ika ink lebih reakti! dari besi- lukis gelembung ang b%leh diperhatikan dalam tabung uji ang mengandungi ink.

  (1 markah)

  24

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  25/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  (ii) 0usunkan l%gam dalam urutan kereakti!an- bermula dengan ang paling reakti!.

  _____________________________________________________________ (& markah)

  (iii) Namakan gas ang dibebaskan. Perihal satu ujian untuk mengenal pastigas ang din atakan di (b)(ii). ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

  (& markah)

  (b) ,agaimana minuman $itamin bergas b%leh men ebabkan ker%sakan gigi.

  (i) Namakan ramuan ang utama dalam minuman bergas.

  ____________________________________________________________ (1 markah)

  (ii) N atakan satu kesan minuman bergas pada gigi. _____________________________________________________________

  (1 markah)

  (iii) erangkan bagaimana anda b%leh melindungi gigi dari kesan $itamin bergas.25

  0atu kajian ang dibuat di Eni$ersiti

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  26/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

  (3 markah)

  BAB 7 : KEELEKTRIKAN

  1. /ajah di bawah menunjukkan susunan radas eksperimen untuk mengkajihubungan antara arus- $%ltan dan rintangan.

  (a) 2pakah k%mp%nen Q _____________________________________________________________

  (1 markah)

  26

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  27/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  (b) N atakan !ungsi P dan /.

  P : _____________________________________________________ / : _____________________________________________________

  (& markah)(") ,erdasarkan rajah di atas- "adangkan satu "ara untuk meningkatkan ba"aan k%mp%nen /.

  _____________________________________________________________ (1 markah)

  (d) /ajah di bawah menunjukkan satu litar selari.

  , 1 dan , &ialah ment%l ang serupa dengan setiap satun a mempun ai rintangan 3F. 7ika ba"aan pada 2 ialah @ ampere- kirakan $%ltan dalam litar.

  27

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  28/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  (& markah)

  &. (a) Padankan k%mp%nen elektrik dengan simb%l ang betul.

  (3 markah)

  (b) Padankan k%mp%nen elektrik dengan!ungsin a ang betul.

  (3 markah)

  28

  0imb%l

  0uis

  >ius

  /e%stat

  8%mp%nen elektrik

  >ungsi

  Mengukur be a keupa aan ($%ltan)elektrik antara dua titik dalam litar elektrik

  Mengukur arus elektrik dalam litar elektrik

  Mengawal arus dalam litar elektrik

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  29/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  3. /ajah di bawah menunjukkan suatu situasi ang berlaku di dalam rumah.

  (a) erangkan kesalahan ang telah dilakukan %leh pemilik rumah ini.

  ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

  (& markah)

  (b) ,uat penilaian anda tentang kesan ang akan berlaku jika kejadian di atasberterusan di dalam rumah anda.

  ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

  (3 markah)(") ,in"angkan langkah#langkah ang patut dijalankan untuk mengelakkan

  kejadian di atas daripada berlaku.

  ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

  (B markah)

  29

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  30/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  BAB 8 : PENJANAAN ELEKTRIK

  1. /ajah di bawah menunjukkan sistem penghantaran dan pengagihan kuasa elektrik.

  (a) 2pakah !ungsi stesen kuasa

  ____________________________________________________________ __________________________________________________________

  (1 markah)

  (b) (i) ,erdasarkan rajah di atas- di manakah trans!%rmer injak naik didapati __________________________________________________________ __________________________________________________________

  (1 markah)

  30

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  31/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  (ii) 2pakah !ungsi trans!%rmer __________________________________________________________ __________________________________________________________

  (1 markah)

  (") Padankan k%mp%nen dengan !ungsin a ang betul.

  >ungsi

  Men alurkan tenaga elektrik daristesen kuasa ke /angkaian GridNasi%nal

  Men ambungkan stesen kuasa didalam Negara

  Menurunkan $%ltan tenaga elektrik

  (3 markah)

  &. (a) (i) /ajah di bawah menunjukkan sebuah plug 3#pin. ulis wa ar bumi- wa ar neutral atau wa ar hidup untuk melabel setiap wa ar.

  31

  i)

  ii) iii)

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  32/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  (ii) andakan (5) !ungsi !ius ang terdapat pada plug 3#pin.

  Men alurkan arus dari bekalan sesalur ke dalam alat

  Melebur dan memutuskan bekalan elektrik apabila arus angberlebihan mengalir melaluin a

  (1 markah)

  (b) (i) 0ebuah "erek elektrik dilabelkan 1 1 - &* . andakan (5) nilai !iusang sesuai untuk "erek itu.

  3 2 B 2 1 2

  (1 markah)

  (ii) andakan (5) keadaan jika arus mengalir melalui lintasan pendek dalamlitar.

  (1 markah)

  &. /ajah di bawah menunjukkan sistem penghantaran dan pengagihan elektrik.

  32

  8ejutan elektrik

  4itar pintas

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  33/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  (a) 2pakah jenis trans!%rmer ' dan

  (i) ':________________________________________ (ii) :________________________________________

  (& markah)

  (b) erangkan mengapa /angkaian Grid Nasi%nal digunakan dalampenghantaran dan pengagihan elektrik. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

  (& markah)

  (") /ajah di bawah menunjukkan dua "ara penghantaran elektrik kekediaman.

  ,in"angkan kebaikan dan keburukan kedua#dua "ara penghantaranelektrik ini.

  ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

  (@ markah)

  33

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  34/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  BAB 9 : BINTANG DAN GALAKSI

  1 (a) 4apisan 2tm%s!era Matahari terbahagi kepada 3 bahagian. padankansetiap lapisan atm%s!era matahari dengan "iri#"irin a

  (3 markah)

  (b) erdapat tiga !en%mena pada permukaanmatahari iaitu Pr%minen- %mp%k Matahari- N alaan

  0uria. N atakan jenis !en%mena pada permukaan matahari ang tepat berdasarkan"iri#"iri berikut

  34

  8/DMD0>H/2

  8D/DN2

  4apisan luar matahari ang ber"aha adan dapat dilihat dari bumi-

  8etebalann a kira#kira B km

  8etebalann a lebih kurang 1 kmD D0>H/2

  8awasan gelap pada !%t%s!era anglebih sejuk daripada sekitarn a. Mun"ulhan a beberapa hari-minggu- bulan

  Pr%minen

  %mp%k Matahari

  N alaan 0uria

  4engkungan merah ang terhasildaripada gas panas ang terbentuk disekeliling t%mp%k matahari

  4etupan gas panas ang berlaku se"aratiba#tiba- di permukaan mata hari. Ian aberlaku beberapa minit hingga beberapa jam sahaja.

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  35/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  (3 markah)

  &.

  Hmpat m%del digunakan untuk menunjukkan sai bagi binatang.

  (a) N atakan jenis bintang ang di wakili N dan DN : ___________________________________________ D : ___________________________________________

  (& markah)

  (b) ,erdasarkan rajah di atas - di manakah kedudukan matahari

  ___________________________________________________________

  (1 markah) (") ,intang adalah berbe a ke"erahann a- N atakan !akt%r ang mempengaruhi ke"erahan bintang

  ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

  (& markah)

  35

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  36/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  (d) ,intang ang besar dipanggil raksasa merah akan mengalami supern%$a. 2pakah nama bintang ang akan terbentuk selepas kematiann a

  ___________________________________________________________ (1 markah)

  3. Galaksi ialah k%leksi berjuta#juta bintang dan planet. Galaksi b%leh dikelaskan mengikut bentukn a.

  (a) Padankan bentuk galaksi ang sesuai bagi rajah di bawah:#

  (3 markah)

  (b) andakan (J) bagi pern ataan ang benar dan (') bagi ang tidak benar.

  1. Matahari merupakan sumber tenaga utama kepada semuahidupan di bumi

  &. Matahari dapat mempengaruhi iklim di bumi

  3. Pasang surut air laut adalah dipengaruhi %leh kedudukan

  bulan

  36

  !"K #$%"&"M

  $' #

  *$% ' +

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  37/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  (3 markah)

  BAB 10 : PENEROKAAN ANGKASA LEPAS

  1. (a) Pen"iptaan telesk%p telah membawa perubahan besar kepada bidangastr%n%mi- andakan (J) %rang pertama ang menggunakan telesk%p untukmemerhati %bjek di angkasa lepas

  (1 markah)

  (b) Pelbagai tekn%l%gi dalam pener%kaan angksa lepas telah di"ipta. Padankan jenis tekn%l%gi dengan "iri#"iri ang din atakan.

  (B markah)

  37

  elesk%p 2ngkasa

  /%ket

  0tesen 2ngkasa

  8apal angkasa ulang alik

  Pr%b angkasa

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  38/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  &. ,a"a petikan di bawah.

  2NG8202 2N NHG2/2 PH/ 2M2

  Bi !"#" S$%i&$ M'()"*$"+ S$'& +

  N"," P%-'$ : Catuk Cr 0heikh Mus aphar 0huk%r 2l Masrie bin 0heikh MustaphaT"+i&$ L"$i+ : &? 7ulai 19?&T%,*"# L"$i+ : 8uala 4umpur K%.'"+/" : ,eliau merupakan anak ke tiga daripada lima %rang adik#beradik.

  ,eliau menjadi d%kt%r %rt%pedik- dan menjadi pens arah perubatan pelatih di Pusat

  Perubatan Eni$ersiti 8ebangsaan Mala sia (PPE8M). 0ebelum itu- beliauberkhidmat di %d%r ur"hikhin dan Dleg 8%t%$

  selepas sembilan hari berada di stesen berkenaan.

  Misi selama 11 hari ini telah berja a dilangsungkan dari 1 Dkt%ber & ? jam 9.&1malam waktu Mala sia dan selamat kembali ke bumi pada &1 Dkt%ber & ? pada jam @.** petang waktu Mala sia.

  ,eliau merupakan %rang Islam pertama ang menjalani ibadah berpuasa danmen ambut

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  39/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  .

  (a) ,erdasarkan maklumat tentang angkasawan tersebut - pada pandangan andaapakah keperluan kerajaan Mala sia menghantar angkasawan ke angkasa

  lepas ______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _

  (3 markah)

  (b) 2pakah tekn%l%gi angkasa lepas ang membawa Cr 0heikh Mus aphar0huk%r ke angkasa lepas

  _______________________________________________________________ (1 markah)

  (") N atakan tempat di mana angkasawan menginap semasa di angkasa lepas

  _______________________________________________________________

  (1 markah)

  (d) 0epanjang berada di angkasa lepas-apakah akti$iti ang dilakukan %leh 2ngkasawan Negara kita _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

  (3 markah)

  (e) 2ngkasa lepas dan ,umi mempun ai perbe aan ang amat ketara- pada pandangan anda apakah perbe aan tersebut.

  _______________________________________________________________ 39

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  40/41

 • 8/17/2019 Soalan Topikal Tingkatan 3

  41/41

  Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

  (& markah)