soalan sains pt3 negeri selangor

 • View
  271

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of soalan sains pt3 negeri selangor

 • 7/25/2019 soalan sains pt3 negeri selangor

  1/16

  1. Semua benda hidup terdiri daripada sel-sel. Sel-sel ini dapat diperhatikan di bawah

  mikroskop seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

  a) Kenal pasti sel-sel di atas.P :..Q :.

  ! markah)

  b) "yatakan #iri setiap sel.i. Sel P :

  ..ii. Sel Q :

  ....! markah)

  #) "yatakan perbe$aan antara sel P dan Q.

  ..

  ! markah)!. %ajah berikut menunjukkan bahagian-bahagian dalam sistem pen#ernaan manusia.

  a) i) Susun huru&-huru& dalam turutan yang betul untuk menunjukkan

  bagaimana makananbergerak melalui sistem pen#ernaan.

  1

 • 7/25/2019 soalan sains pt3 negeri selangor

  2/16

  ! markah)

  ii) 'erdasarkan rajah di atas( pada bahagian manakah penyerapan semula

  air berlaku

  1 markah)b) *pakah yang berlaku pada makanan ter#erna dalam Q

  1 markah)#) +ika anda demam( anda tiada selera makan. ,bu anda menyediakan bubur nasi

  untuk anda. enurut

  ibu anda( bubur nasi lebih mudah di#erna berbanding nasi. erangkan mengapa.

  !markah)/. erdapat empat jenis daya yang berbe$a. 0aya-daya ini ialah daya graiti( daya

  elektrostatik( daya geseran dan daya magnet.a) %ajah di bawah menunjukkan beberapa perlakuan yang memerlukan daya.

  0alam jadual di bawah( tandakan 2 )( samada perlakuan ini merupakan satutolakan( tarikan atau kedua-duanya.

  !

 • 7/25/2019 soalan sains pt3 negeri selangor

  3/16

  3 markah)b) 4engkapkan pernyataan berikut berdasarkan jawapan dalam !a).

  0aya boleh dihuraikan sebagai . atau..

  ! markah)3. %ajah di bawah menunjukkan sistem peredaran darah dalam badan manusia.

  a) "amakan salur darah P dan Q.

  /

 • 7/25/2019 soalan sains pt3 negeri selangor

  4/16

  P :

  ..Q :..

  ! markah)b) 'agaimanakah pengaliran darah dapat dielakkan daripada berpatah balik ke

  ena

  1 markah)#) engapakah arteri berupaya menahan darah bertekanan tinggi yang mengalir

  daripada jantung..

  1 markah)

  d) 0inding kapilari darah adalah berbe$a berbanding dinding ena dan arteri.

  +elaskan mengapa

  ..

  ! markah)5. +adual di bawah menunjukkan pelbagai aktiiti yang melibatkan pelbagai bentuk

  tenaga.a) 4engkapkan jadual berikut dengan bentuk-bentuk tenaga yang betul.

  3 markah)

  Aktiviti / ObjekBentuk-bentuk

  tenaga

  (i) 0idihkan air

  (ii) 'uah tergantung di atas pokok sebelum ia gugur

  (iii

  )embolehkan objek di tempat gelap dapat dilihat

  (iv) +am yang sedang berdetik

  b) andakan 2 ) pada pernyataan yang betul dan pangkah 6 ) pada pernyataan

  yang palsu.i. 'eras dan arang batu mengandungi bentuk tenaga yang sama.ii. 4ilin yang menyala memberi tenaga #ahaya sahaja.

  ! markah)7. %ajah di bawah menunjukkan model penyejatan air.

  3

 • 7/25/2019 soalan sains pt3 negeri selangor

  5/16

  a) 'erdasarkan rajah di atas( terangkan maksud penyejatan.

  ..

  ...

  ! markah)b) Penyejatan air dipengaruhi oleh beberapa &aktor. +elaskan &aktor yang

  mempengaruhi kadarpenyejatan.

  ..! markah)

  #) "yatakan perbe$aan antara pendidihan dan penyejatan.

  ..

  ! markah)8. a) %ajah di bawah menunjukkan suatu proses yang berlaku dalam bahagian betina

  sekuntum bunga.

  5

 • 7/25/2019 soalan sains pt3 negeri selangor

  6/16

  9um

  i. "amakan 6...

  1 markah)ii. "yatakan apa yang akan berlaku pada % selepas pendebungaan dan

  persenyawaan.

  ..1 markah)

  b) %ajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada sistem pembiakanperempuan.

  i. "amakan bahagian yang berlabel Q dan %. !

  markah)ii. "yatakan proses yang berlaku di

  Q :.% :.

  ! markah);. %ajah di bawah menunjukkan keratan membujur kulit manusia. Kulit mengandungi

  banyak kelenjar peluh.

  a) "amakan bahan kumuh yang disingkirkan melalui liang peluh.

  7

 • 7/25/2019 soalan sains pt3 negeri selangor

  7/16

  ! markah)b) %ajah di bawah menunjukkan sistem urinari manusia.

  i. "amakan struktur yang berlabel6 :..

  < :..! markah)

  ii. =injal gagal ber&ungsi apabila ginjal tidak dapat menyingkir bahan kumuhan

  dan tidak dapat mengawal bendalir dan garam mineral dalam badan."amakan duapun#a yang menyebabkan kegagalan ginjal.

  ..

  ! markah)>. 0ua pelajar sedang belajar tentang Piramid *gung ?heops yang terdapat di esir

  seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

  8

  Y

  X

 • 7/25/2019 soalan sains pt3 negeri selangor

  8/16

  ereka ingin tahu bagaimana orang esir kuno dapat mengangkat bongkah batu

  untuk membina piramid. ereka memperolehi maklumat di internet dan mendapati

  satu lakaran seperti yang ditunjukkan dalam rajah.

  @ntuk ke&ahaman yang lebih baik( mereka melukis satu sistem tuas seperti yang

  ditunjukkan dalam rajah.

  a) "amakan kelas tuas yang dilukis oleh pelajar dalam rajah di atas...

  1 markah)

  b) Padankan bahagian tuas esir dengan tuas yang ditunjukkan dalam rajah.

  Rajah Tuas Mesir

  0aya 0aya ke bawah oleh pekerja

  'eban

  Aulkrum

  4engan tuas

  / markah)

  #) Pelajar memba#a bahawa enam orang pekerja boleh mengangkat batu seberat

  /B BBB "ewton. Setiap orang hanya perlu mengangkat satu perenam daripada

  berat tersebut 5 BBB "ewton). ereka memutuskan untuk menentukan daya

  yang diperlukan untuk seorang bekerja mengangkat batu tersebut.

  ;

 • 7/25/2019 soalan sains pt3 negeri selangor

  9/16

  0engan menggunakan rumus yang diberi( tentukan daya yang diperlukan oleh

  seorang pekerja untuk mengangkut beban.

  ! markah)1B.%ajah menunjukkan pembentukkan hujan asid.

  a) "amakan dua jenis gas yang dikeluarkan dari kilang-kilang dan ek$os kereta.

  >

 • 7/25/2019 soalan sains pt3 negeri selangor

  10/16

  ..

  ! markah)b) "amakan dua bahan yang terkandung dalam hujan asid.

  ! markah)#) Curaikan kesan hujan asid.

  .! markah)

  11.+adual di bawah menunjukkan perbe$aan kandungan udara sedutan dan udara

  hembusan.

  a) 'erdasarkan jadual di atas( nyatakan perbe$aan udara sedutan dan udara

  hembusan.

  1B

 • 7/25/2019 soalan sains pt3 negeri selangor

  11/16

  .

  ! markah)b) 'erikan persamaan antara kedua-dua jenis udara yang terlibat.

  ..

  1 markah)#) ?adangkan satu ujian untuk mengesan kehadiran:

  i. =as oksigen :

  ii. =as karbon dioksida :

  ..iii. Dap air :

  ..

  / markah)d) %ajah di bawah menunjukkan suatu aktiiti untuk mengkaji udara yang

  mengandungi mikroorganisma.

  'erdasarkan rajah di atas( terangkan apa yang berlaku kepada bubur nutrien

  selepas tiga hari.

  .

  ! markah)e) erangkan proses yang berlaku dalam badan manusia yang membantu

  penghasilan tenaga.

  11

 • 7/25/2019 soalan sains pt3 negeri selangor

  12/16

  .

  ! markah)

  1!.?arta bar di bawah menunjukkan bilangan haiwan 6 dan < di lading kelapa sawitdari +anuari ke ei.

  a) "amakan interaksi antara haiwan 6 dan

 • 7/25/2019 soalan sains pt3 negeri selangor

  13/16

  ..

  ! markah)#) 'eri #ontoh organisma yang mempunyai interaksi yang sama dalam b).

  ! markah)d) 0ari +anuari( bilangan haiwan < adalah tidak berubah.

  i. *pakah interaksi yang wujud dikalangan haiwan

 • 7/25/2019 soalan sains pt3 negeri selangor

  14/16

  .

  ! markah)b) andakan EHF pada rajah di atas bagi kawasan yang berkepekatan tinggi dan ELF

  untuk kawasan yang berkepekatan rendah.! markah)

  #) "amakan proses yang berlaku semasa pertukaran gas.

  ..

  1 markah)d) erangkan #iri-#iri yang terdapat pada aleolus yang membolehkan proses di

  11#) berlaku.

  ..

  ! markah)e) Curaikan bagaimana oksigen dalam kapilari darah digunakan untuk respirasi

  sel.

  ..

  / markah)

  13.+irim terdiri daripada $arah-$arah halus dalam bentuk pepejal( #e#air dan gas.a) erangkan bagaimana $arah-$arah dalam gas boleh dimampatkan. *nda boleh

  melakarkan rajah untuk menyokong jawapan anda.

  13

 • 7/25/2019 soalan sains pt3 negeri selangor

  15/16

  / markah)b) %ajah di bawah menunjukkan dua jenis tangki gas.

  i. +elaskan bagaimana gas dalam tangki gas boleh ditukar kepada #e#air.

  / markah)

  ii. Penukaran gas kepada #e#air memberi man&aat kepada kita. +elaskan

  mengapa.

  ..

  ! markah)

  #) ?adang dan terangkan #ara-#ara yang betul untuk mengendalikan silinder gas.

  15

 • 7/25/2019 soalan sains pt3 negeri selangor

  16/16

  .

  ! markah)

  ***************************KERTAS SOALAN TAMAT*****************************

  OO! L"#K

  $ % /

  Disediakan oleh; Disemak oleh; Disahkan oleh;

  .. ..

  (Pn Susillea Saharan) (Pn Siti Fatimah Mohd Salleh) (Datin Halidah Kasmin)Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Sains GKMP Sains & Matematik

  Sains

  17