Soalan Reka Cipta Percubaan Spm 2011

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/13/2019 Soalan Reka Cipta Percubaan Spm 2011

  1/18

  NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN

  NAMA CALON : .

  SULIT 3763/1

  3763/1Reka Cipta SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK BENDAHARA2010 JALAN PEGAWAI, 77000 JASIN2 jam MELAKA

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2011

  REKA CIPTA

  Dua jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Tuliskan nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan.

  2. Kertas soalan ini mengandungi tigabahagian, iaitu; Bahagian A, Bahagian B,dan

  Bahagian C.

  3. Jawab semuasoalan daripada Bahagian A.

  4. Jawab dua soalan daripada Bahagian B, sama ada Soalan 16atau Soalan 17DANsama ada Soalan 18atau Soalan 19.

  5. Jawab satusoalan daripada Bahagian C.

  6. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan.

  7. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan

  Buku soalan ini mengandungi 17halaman bercetak

 • 8/13/2019 Soalan Reka Cipta Percubaan Spm 2011

  2/18

  [Lihat sebelah

  SULIT

  2

  BAHAGIAN A

  Jawab semuasoalan

  1. Jadual 1 menyenaraikan nama pereka cipta terkemuka.Lengkapkan Jadual 1 dengan menulis hasil ciptaan pada ruang disediakan.

  Pereka Cipta Hasil Ciptaan

  John Deere i.

  Guglielmo Marconi ii.

  J.L Baird iii.

  Heinrich Focke iv.

  Jadual 1

  2. Nyatakan dua faktor yang perlu dipertimbangkan bagi menghasilkan lukisan rendering

  i) _______________________________________________________________________

  ii) _______________________________________________________________________

  [2 markah]

  3. Rajah 1 menunjukkan lukisan isometrik bagi satu bongkah.

  Rajah 1

  Namakan jenis pandangan ortografik unjuran sudut ketiga bagi bongkah itu pada ruang yang

  disediakan.

  i. ................................. ii. ....................................... iii. ......................................

  [3 markah]

  [4 markah]

 • 8/13/2019 Soalan Reka Cipta Percubaan Spm 2011

  3/18

  [Lihat sebelah

  SULIT

  3

  4. Berikut adalah beberapa aktiviti pengumpulan data sebelum proses mereka cipta yang diwakilioleh A, B, C dan D

  A. Mengumpul borang yang telah diedarB. Menetap tarikh, tempat dan masa temu janji

  C. Menentu bilangan sampelD. Merekod jawapan responden ke dalam pita rakamanKelaskan aktiviti itu mengikut kaedah pengumpulan data dengan menulis A , B , C atau D pada

  petak yang disediakan.

  Kaedah Temubual Kaedah Soal Selidik

  i). ______________________iii) _______________________

  ii) ______________________ iv) _______________________

  [4 markah]

  5. Jadual 2 menunjukkan beberapa jenis teknik berfikir

  Kritikal Kreatif Sumbangsaran

  Logikal Intuitif Lateral

  Jadual 2

  Padankan jenis teknik berfikir itu dengan pernyataan di bawah. Contoh jawapan (iii) telah diberi.

  Pernyataan Teknik berfikir

  (i)Berdasarkan kepada suara hati atau gerak hati dannaluri

  (ii) Keupayaan mengubah idea dan persepsi lama kepadayang baru

  (iii)Bersifat generatif yang bertujuan menerbitkan sesuatu

  perubahanLateral

  (iv)Menekan sesuatu perkara yang betul atau salah darisegi logik dan kenyataan hidup sebenar

  (v)Aktiviti berkumpulan bagi penjanaan idea untuktujuan membuat keputusan.

  [4 markah]

 • 8/13/2019 Soalan Reka Cipta Percubaan Spm 2011

  4/18

  [Lihat sebelah

  SULIT

  4

  6. Rajah 3 menunjukkan satu model sebuah telefon bimbit.

  Rajah 2

  Senaraikan tigaciri model itu.

  i) _______________________________________________________________________

  ii) _______________________________________________________________________

  iii) _______________________________________________________________________

  [3 markah]

  7. Jadual 3 menunjukkan sebahagian proses kerja yang akan dipamerkan dalam satu carta alir.Lakarkan simbol carta alir yang mewakili proses kerja yang dinyatakan. Jawapan (ii) telah diberi.

  Proses kerja Simbol carta alir

  Menguji komponen (i)

  Sambungan carta alir ke helaian

  seterusnya

  (ii)

  Melakar perkembangan idea (iii)

  Pembinaan prototaip selesai (iv)

  Jadual 3[3 markah]

  8. Senaraikan duafungsi MOCK-UP

  i. ________________________________________________________________________

  ii. ________________________________________________________________________

  [2 markah]

 • 8/13/2019 Soalan Reka Cipta Percubaan Spm 2011

  5/18

  [Lihat sebelah

  SULIT

  5

  9. Senaraikan empatkelebihan penggunaan Lukisan Berbantu Komputer ( CAD) dalam bidangkejuruteraan

  i) _______________________________________________________________________

  ii) _______________________________________________________________________

  iii) _______________________________________________________________________

  iv) _______________________________________________________________________

  v) _______________________________________________________________________

  [5 markah]

  10. Rajah 3 menunjukkan satu prototaip yang dihasilkan dalam bidang automotif.

  Rajah 3

  Namakan bahan yang sesuai untuk pembuatan komponen:

  i) Pintu : _________________________________________________________________

  ii) Tayar : ________________________________________________________________

  iii) Tingkap : ______________________________________________________________

  [3 markah]

  11. Rajah 4 menunjukkan cara memateri komponen elektronik pada papan litar bercetak.

  Rajah 4

  Susun pernyataan di bawah mengikut urutan kerja yang betul dengan menulis 1, 2, 3, 4, 5 atau 6

  di dalam petak yang disediakan.Langkah 3 telah diberi.

 • 8/13/2019 Soalan Reka Cipta Percubaan Spm 2011

  6/18

  [Lihat sebelah

  SULIT

  6

  Pernyataan Langkah

  i. Letakkan komponen pada kedudukan yang betul

  ii. Bersihkan bahagian yang hendak dipateri secara kimia danmekanikal

  iii. Panaskan bahagian yang hendak dipateri

  iv. Letakkan timah pemateri di sambungan dan panaskan sehingga cair

  v. Sapukan fluks pateri di kawasan sambungan 3

  vii. Kemaskan sambungan

  [5 markah]

  12. Rajah 5 menunjukkan satu litar arus terus (AT)

  Rajah 5

  Nyatakan sama ada mentol M menyalaatau tidak menyalapada ruang yang disediakan dalamjadual 4

  Situasi Suis Mentol M

  Keadaan 1S1 - tertutup (on)S2 - terbuka (off)

  i.____________________

  Keadaan 2S1 - terbuka (off)S2 - tertutup (on)

  ii.____________________

  Keadaan 3S1 - tertutup (on)S2 - tertutup (on)

  iii.____________________

  Jadual 4

  [3 markah]

 • 8/13/2019 Soalan Reka Cipta Percubaan Spm 2011

  7/18

  [Lihat sebelah

  SULIT

  7

  13. Rajah 6 menunjukkan contoh logo pelbagai produk untuk tujuan pemasaran

  Rajah 6

  Kelaskan contoh logo mengikut jenis pada ruang yang disediakan.

  a) _______________________________________________________________________

  b) _______________________________________________________________________

  c) _______________________________________________________________________

  [3 markah]

  14. Jadual 5 menunjukkan maklumat tentang kos purata pengeluaran dan margin keuntunganuntuk satu produk

  Kos Purata Pengeluaran RM 60.00

  Margin Keuntungan 25%

  Jadual 5

  Hitungkan harga jualan untuk produk itu

  [3 markah]

  15. Lakarkan simbol perlindungan reka cipta pada petak yang disediakan.

  i. ii. Iii.

  Berdaftar Cap Dagangan Hak ciptaRegistered Trademark Copyright

  [3 markah]

  EXPRESS RC

 • 8/13/2019 Soalan Reka Cipta Percubaan Spm 2011

  8/18

  [Lihat sebelah

  SULIT

  8

  BAHAGIAN BJawab DUAsoalan

  soalan 16 atau 17 DANsoalan 18 atau 19

  16. Rajah 7(a) menunjukkan satu litar geganti yang digunakan untuk mengawal dua lampu.Rajah 7(b) menunjukkan lokasi pemasangan punat tekan litar kawalan itu.

  Rajah 7

  a. Nyatakan kegunaan:

  i) Angker : _________________________________________________________

  ii) Elektromagnet : ___________________________________________________

  [2 markah]

 • 8/13/2019 Soalan Reka Cipta Percubaan Spm 2011

  9/18

  [Lihat sebelah

  SULIT

  9

  b. i). Nyatakan kesan pada lampu L1apabila pintu bilik X-Ray dibuka.

  _________________________________________________________________

  ii). Terangkan kendalian litar di ( b)(i)

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  [ 7 markah]

  c. i. Cadangkan satu peranti tambahan untuk menarik perhatian ketika pintu bilik X-Ray ditutup.

  _________________________________________________________________

  ii. Di manakah peranti tambahan di (c) (i) disambungkan pada litar itu.

  ________________________________________________________________

  iii. Dengan bantuan lakaran berlabel, lengkapkan litar kawalan pada rajah 8 denganmemasukkan peranti tambahan di ( c) (i) supaya pintu tidak dibuka ketika bilik

  XRay sedang digunakan.

  [6 markah]Rajah 8

 • 8/13/2019 Soalan Reka Cipta Percubaan Spm 2011

  10/18

  [Lihat sebelah

  SULIT

  10

  17 Rajah 9 menunjukkan satu aktiviti memasang kepingan plat dengan bar bersegi geronggangmenggunakan rivet. Kedua-dua bahan adalah keluli lembut.

  Rajah 9

  a. Bagaimanakah anda melakukan proses kerja merivet di rajah 9?

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  [6 markah]

  b. Kerja merivet dapat menghasilkan cantuman dua bahan yang kemas dan kukuh.

  Jelaskan duaalasan.________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  [6 markah]

  c. Senaraikan tigajenis bahan lain yang boleh dicantum dengan menggunakan alat-alatmerivet.

  i) _________________________________________________________________

  ii) _________________________________________________________________

  iii) _________________________________________________________________

  [3 markah]

  Besi geronggang

  Kepingan plat

 • 8/13/2019 Soalan Reka Cipta Percubaan Spm 2011

  11/18

  [Lihat sebelah

  SULIT

  11

  18. Jadual 8 menunjukkan kos bahan dan perbelanjaan untuk menghasilkan 100 unit rak buku.

  Bil. Bahan dan PerbelanjaanJumlah

  (RM)

  1 Kayu 4,000.00

  2 Skru1 inci 60.00

  3 Syelek 200.004 Kertas las 500.00

  5 Perekat kayu 400.00

  6 Upah pekerja 1,500.00

  7 Bil air 100.00

  8 Bil elektrik 100.00

  9 Pengangkutan 300.00

  10 Sewa bengkel 340.00

  11 Pembelian mesin dan peralatan 4,500.00

  JUMLAH 12,000.00

  Jadual 8

  a. Hitungkan;

  i. Kos Tetap

  ii. Kos Berubah

  iii. Kos Pengeluaran

  iv. Kos Purata

  [8 markah]

 • 8/13/2019 Soalan Reka Cipta Percubaan Spm 2011

  12/18

  [Lihat sebelah

  SULIT

  12

  b. Margin keuntungan ditetapkan adalah 30%.Hitungkan;

  i. Harga jualan seunit

  ii. Jumlah keuntungan diperoleh

  [5 markah]

  c. Nyatakan kesan pada harga jualan seunit jika;

  i. Kadar sewa bengkel meningkat

  _________________________________________________________________

  ii. Margin keuntungan dikurangkan

  _________________________________________________________________

  [2 markah]

 • 8/13/2019 Soalan Reka Cipta Percubaan Spm 2011

  13/18

  [Lihat sebelah

  SULIT

  13

  19. Rajah 10 menunjukkan satu lukisan ortografik unjuran sudut ketiga sebuah produk.

  Rajah 10

  (a) Lakarkan produk itu dalam bentuk lukisan isometrik pada ruang yang disediakan.

  [5 markah]

 • 8/13/2019 Soalan Reka Cipta Percubaan Spm 2011

  14/18

  [Lihat sebelah

  SULIT

  14

  (b) Lakarkan produk itu dalam bentuk lukisan perspektif titik pada ruang yang

  disediakan.

  [5 markah]

  (c) Lakarkan produk itu dalam bentuk lukisan persembahan (rendering) pada ruang

  yang disediakan.

  [5 markah]

 • 8/13/2019 Soalan Reka Cipta Percubaan Spm 2011

  15/18

  [Lihat sebelah

  SULIT

  15

  BAHAGIAN C

  Jawab SEMUAsoalan

  20. Rajah 1 menunjukkan basikal A dan basikal B serta spesifikasinya.

  Rajah 1

  a. Huraikan faktor kelajuan basikal A dan basikal B berdasarkan mana-mana satuspesifikasi yang sama.

  i. Basikal A

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  [4 markah]

  SPESIFIKASI BASIKAL A

  Bahan kerangka : AluminiumSaiz rim : 56 cm

  Gear : 1 kelajuan

  SPESIFIKASI BASIKAL B

  Bahan kerangka : KompositSaiz rim : 66 cm

  Gear : 5 kelajuan

 • 8/13/2019 Soalan Reka Cipta Percubaan Spm 2011

  16/18

  [Lihat sebelah

  SULIT

  16

  ii. Basikal B

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  [4 markah]

  b. Tentukan basikal yang lebih sesuai untuk menyertai pertandingan lumba basikal dan

  nyatakan alasan anda.

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  [2 markah]

 • 8/13/2019 Soalan Reka Cipta Percubaan Spm 2011

  17/18

  [Lihat sebelah

  SULIT

  17

  20. Rajah 2 menunjukkan sebuah prototaip troli untuk mengangkut tong gas serta spesifikasinya.

  Rajah 2

  a. Anda dikehendaki membuat penilaian untuk menentukan sama ada bahan pembuatanyang digunakan sesuai dengan fungsinya. Huraikan penilaian anda berdasarkan kekuatan

  dan kelemahan bahan pembuatan itu.

  i. Kekuatan bahan

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  [4 markah]

  SpesifikasiMuatan : 1 tong gas

  Bahan pembuatan: Besi dan kepingan besiBerat : 20 kg

  Pengendalian : Manual

 • 8/13/2019 Soalan Reka Cipta Percubaan Spm 2011

  18/18

  [Lihat sebelah

  SULIT

  18

  ii. Kelemahan bahan

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  [4 markah]

  b. Adakah anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan penggunaan bahan pembuatanprototaip troli dan nyatakan alasan anda.

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  [2 markah]

  KERTAS SOALAN TAMAT