22
5227/1 Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah MEI 2015 2 ½ jam SMA MAAHAD AL -AZIZ PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN EMPAT 2015 PENDIDIKAN AL – QURAN DAN AL-SUNNAH Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian.Bahagian A dan Bahagian B. 2. Bahagian A mengandungi 20 soalan objektif aneka pilihan dan aneka gabungan. Calon dikehendaki menjawab semua soalan. Berfikirlah dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan kemudian hitamkan pilihan anda yang baru. 3. Bahagian B mengandungi enam soalan.Jawab empat soalan sahaja.

SOALAN PQS T4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soalan pqs t4

Citation preview

5227/1Pendidikan Al-QuranDan Al-SunnahMEI20152 jam SMA MAAHAD AL -AZIZPEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TI!"ATA EMPAT 2015 PENDIDIKAN AL QURAN DAN AL-SUNNAH Dua jam tiga puluhminit #A!A $%"A "E&TAS S'ALA II SEHI!!A DI$E&ITAH%1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian.Bahagian A dan Bahagian B.2. Bahagian A mengandungi 20 soalan objektif aneka pilihan dan aneka gabungan.Calon dikehendaki menjawab semua soalan. Berfikirlah dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika andahendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan kemudian hitamkan pilihan anda yang baru.. Bahagian B mengandungi enam soalan.Jawab empat soalan sahaja. !. Jawapan Bahagian B hendaklah ditulis dalam tulisan jawi pada kertas jawapan yang disediakan.

Liha( )e*elah+522,-1S%LIT0 A( 20 ) . ! ! "#$%& ' ()* ' + , - ./0#1 23&"456 4 0#1 7 .8 % 9 :;#1 7 ?# @ 2ABB$> #BB? .BB5 C# DBB #BBivC i N iii >ivD ii N iii >iv13.;GO D "LC2323 ? +9 #QD $%? > #$R S: R#& DB KBB TBB @BF B Ui>VWii9 .O+iiiC# R+ivC# X&Ai N ii >iiiBi N ii >ivCi N iii >ivDii N iii >iv5Y$> D ? K+ & &3$R C+ U T EOZ>$[AE%G >$[BEO [$:CKV&iii Ci > iv Dii > iv7? #? : .;GO - :?& Z@#233 T 3 #QivRJ& ; R4 iv5*(3 I A.\;n 1 K4L M# 6*): #L I 9 d - $ @ T%A.uB 6 ' oJ 6 ' oJ %W H @ . [$> > I $ : ' ` #=#)# ={`|}#=##)# # # # !# | ##&(# ##(#%)/ (# ##{# | | # # .{# =:# ### # / / (Ar-Rahman 1-13) y .- . z .