Soalan Percubaan Pqs 2008

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  1/38

  SULIT 5227/1

  5227/1PendidikanAl-QurandanAl-SunnahKertas 1Ogos20132 ja

  S!KO"A# A$A%A %!&!&$A#

  'A&(O&$ KA)A&$

  *************************************************

  P!P!)+KSAA& P!)'!&$A#A& 'A#,&

  2013

  P!&++KA& A"-Q,)A& A& A"-S,&&A#

  Kertas 1

  Dua jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  Kertas Soalan ini mengandungi 16 Halaman bercetak

  Lihat sebelah5227/1

  SULIT

  1. Kertas soalan ini mengandungi duabahagian. Bahagian Adan Bahagian B. Bahagian Amengandungi 20soalan objektif dan Bahagian Bmengandungi enam soalan subjektif.

  2. Anda dikehendaki menjawab semuasoalan dalam Bahagian Adan empatsoalan dalamBahagian B.

  3. Jawab Bahagian Adengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan dihalaman

  4. Jawapan Bahagian B hendaklah ditulis dalam tulisan jawi pada buku jawapan yangdisediakan.

  5. Kertas jawapan Bahagian A hendaklah diikat dan dihantar bersamasama jawapanBahagian B

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  2/38

  SULIT 5227/1

  A

  [20]

  "! %$##,+*%)('&

  A$-.

  B*0 C346&'

  D&68

  2>.;:86 096

  i=. ;.ii4>*?@ABiiiC4&.&6D*4.-E)FGivC4&.&6D*AB.-E)FG

  Ai , ii6iiiBi , ii6ivCi , iii6ivDii , iii6iv

  Lihat sebelah5227/1

  SULIT

  1

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  3/38

  SULIT 5227/1

  H'D9FI,A;.@B*%JCH'JD*4

  Lihat sebelah5227/1

  SULIT

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  4/38

  SULIT 5227/1

  K09.0.*L

  A4..$'8M)FN

  B4.O';M)FN030')&

  C4.P.'J$' NM)F64=)&D4.FMQBR

  Lihat sebelah5227/1

  SULIT

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  5/38

  SULIT 5227/1

  .'&84'.6NM)F

  5. S0T; !A.B

  UC

  (?DV&W

  6T609X&.0'V'

  8(0P'6HYZ6:

  Lihat sebelah5227/1

  SULIT

  ):6

  6J(

  .

  Q\'

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  6/38

  SULIT 5227/1

  AQ.(*0^*'=G4

  9(B

  2KP;_.GS0.*-.'.=;

  C-'W4_.8 %H@D

  *%6FW0*.-.-*=.4.-)

  "4.#.`-0*@4'.Sa-

  i&E-bGii*-E*Tcdiiicbe.Eiv&D=9

  Ai6iiB#6iiiCii6ivDiii6iv

  $TfM0 %

  g9>.G(0i.G(0*d:ii.G(0.!iii.G(06:;.

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  7/38

  SULIT 5227/1

  iv.G(0*aFh6:

  Aii i6iiiBii i6ivCiii i6ivDii iiii6iv

  j4>FX4X'^-g.%W

  A+'J4G=6.B+'.)C

  6P.-^*-&-iiCM:M')@-iii$'`%`*Giv*4$'-E.-l6

  Ai6iiLihat sebelah

  5227/1SULIT

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  8/38

  SULIT 5227/1

  B#6iiiCii6ivDiii6iv

  11

  $H

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  9/38

  SULIT 5227/1

  @&_&@S0T09*G8_ 0,

  A&..:'HY6:`-lB.G('HY6:Q$Ct.e+'HY)ED

  :6;.0@(')

  1w6&@_.I6

  :6

  A8&4)FNB=9+*blJ6*'hCn'b6x(&-D*@440VFHyFQ

  1K

  S0Tz&( !&A)@P.BS0P.

  Lihat sebelah5227/1

  SULIT

  .H(BHE'J'&&`

  34W.-

  =-: G

  F.mEP

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  10/38

  SULIT 5227/1

  CO.GP.DH@P.

  1'&'!0_&@F84,8{FlB(0

  A&'GB4C&'D'N

  00!66'+.\E-0_W6X&'G(-63&(

  "4%Z

  ,)&zS0T096A*.-(6MW!)EB3I6MW!)ECG6MW!)EDHJE6MW!)E

  Lihat sebelah5227/1

  SULIT

  1212

  |

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  11/38

  SULIT 5227/1

  { g8r.}4 096"1 Aa$'[email protected]('B

  .%4.'.4>68'.C

  4>8-BT%.6'$'Da$'8*.`9('0..'0

  .*Lihat sebelah

  5227/1SULIT

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  12/38

  SULIT 5227/1

  1$(.04~X

  &D(-IZ6&0.0M6

  iQM6J0Mii&'.60*.-.0iii*M40X46ivO.0 I*%0.0

  Ai6iiB

  iii#6 Cii6ivDiii6iv

  1j-H..0@)4.0G6

  X40!=4)FN

  A)HE*FNCm&@4&D6I.-G

  Lihat sebelah5227/1

  SULIT

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  13/38

  SULIT 5227/1

  # !

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  14/38

  SULIT 5227/1

  [ [ K

  -$0*%H&@( 09

  S%;HYS0T II_6

  i

  [ K ]

  .)='

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  15/38

  SULIT 5227/1

  [

  2 ]

  @&_08:e 09

  S%Z

  i

  [ K ]

  MI6066-Gm&EJc.8F-G!-G

  c.6

  ii

  [ K ]

  8'0-E)='H'G6:6

  iii

  Lihat sebelah5227/1

  SULIT

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  16/38

  SULIT 5227/1

  6-, oq 2

  [ 2 ]

  ,34096 096.0H& ~P

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  17/38

  SULIT 5227/1

  [ 2 ]

  Z%S@&_:e 09 i

  [ [ K 4..46-G Z-Eii

  [ K ]

  X&.0G4)='MZ6?0=C-E

  iii

  [ [ 2Z:-E6(.0-G i oq w

  [ K ]

  -E( 04G8'&&:0C:6

  NZ)F4=

  ii

  [ K ]

  :4Wa4\604H$@&8'6J.G~G+

  Z:6

  iii

  Lihat sebelah5227/1

  SULIT

  &E*T 'EaJ=b-*% ,a-a: :R-f d

  --EQW. : $'NHdn fN4

  HyF

  rM

  W.@6nu*4 * 4Mb; n-E&b QM (: n-E

  6N4Zc -b 6TH94.u4.u

  ; 9 #4' N494-b

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  18/38

  SULIT 5227/1

  [ 2 ]

  .W&.H4m' i oq

  [ K ]

  .%WmH.6H.&P.=(0

  .b6

  ii

  [ K ]

  '.G.4%*-G:aFhZ6*.G(0

  iii

  [ 2 ]

  @&_#*%-E 094)HZ

  i oq K

  [ K ]

  &@H_-E 4-G.b0DZ6&

  ii

  [

  K ]

  0&@Z_~08 iii

  [ K ]

  &@,_.0-G1o_&@z2o_&@zl:

  i oq

  [ 2 ]

  Z&@z_8@QE( 09 ii

  %.4%4*-G iiiLihat sebelah

  5227/1SULIT

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  19/38

  SULIT 5227/1

  [ K ]

  .4)N+;6!_

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  20/38

  SULIT 5227/1

  [ K ]

  G3>-...08R..*%3GMZ

  ii

  [ K ]

  ?*b4C4&.)0H.G@Z-

  iii

  [ [ K

  '&&: 4G-G)E&H.T6.FIHDH6&

  6&0ZH4

  i oq

  [ K ]

  ?@&(=04348)FN;EF;&.Z3E

  ii

  [ 2 ]

  @Z'.4Q.B@G' iii

  K!)'AS SOA"A& 'A%A'

  Lihat sebelah5227/1

  SULIT

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  21/38

  SULIT 5227/1

  A[20]

  "! %$##,+*%)('&

  A$-. B

  *0C346&'D&68

  2>.;:86 096

  i=. ;.ii4>*?@ABiiiC4&.&6D*4.-E)FGivC4&.&6D*AB.-E)FG

  Ai , ii6iiiBi , ii6ivCi , iii6ivDii , iii6iv

  Lihat sebelah5227/1

  SULIT

  1

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  22/38

  SULIT 5227/1

  H'D9FI,

  A;.@B*%JCH'JD*4

  Lihat sebelah5227/1

  SULIT

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  23/38

  SULIT 5227/1

  K09.0.*L

  A4..$'8M)FN

  B4.O';M)FN030

  ')&C

  4.P.'J$'NM)F64=)&

  D4.FMQBRLihat sebelah

  5227/1SULIT

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  24/38

  SULIT 5227/1

  .'&84'.6NM)F

  5. S0T; !A.B

  UC

  (?DV&W

  6T609X&.0'V'

  8(0P'6HYZ6:

  Lihat sebelah5227/1

  SULIT

  ):6

  6J(

  .

  Q\'

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  25/38

  SULIT 5227/1

  AQ.(*0^*'=G4

  9(B

  2KP;_.GS0.*-.'.=;

  C-'W4_.8 %H@D

  *%6FW0*.-.-*=.4.-)

  "4.#.`-0*@4'.Sa-

  i&E-bGii*-E*Tcdiiicbe.Eiv&D=9

  Ai6iiB#6iiiCii6ivDiii6iv

  $TfM0 %

  g9>.G(0i.G(0*d:ii.G(0.!iii.G(06:;.

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  26/38

  SULIT 5227/1

  iv.G(0*aFh6:

  Aii i6iiiBii i6ivCiii i6ivDii iiii6iv

  j4>FX4X'^-g.%W

  A+'J4G=6.B+'.)C

  6P.-^*-&-iiCM:M')@-iii$'`%`*Giv*4$'-E.-l6

  Ai6iiLihat sebelah

  5227/1SULIT

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  27/38

  SULIT 5227/1

  B#6iiiCii6ivDiii6iv

  11

  $H

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  28/38

  SULIT 5227/1

  @&_&@S0T09*G8_ 0,

  A&..:'HY6:`-lB.G('HY6:Q$Ct.e+'HY)ED

  :6;.0@(')

  1w6&@_.I6

  :6

  A8&4)FNB=9+*blJ6*'hCn'b6x(&-D*@440VFHyFQ

  1K

  S0Tz&( !&A)@P.BS0P.

  Lihat sebelah5227/1

  SULIT

  .H(BHE'J'&&`

  34W.-

  =-: G

  F.mEP

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  29/38

  SULIT 5227/1

  CO.GP.DH@P.

  1'&'!0_&@F84,8{FlB(0

  A&'GB4C&'D'N

  00!66'+.\E-0_W6X&'G(-63&(

  "4%Z

  ,)&zS0T096A*.-(6MW!)EB3I6MW!)ECG6MW!)EDHJE6MW!)E

  Lihat sebelah5227/1

  SULIT

  1212

  |

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  30/38

  SULIT 5227/1

  { g8r.}4 096"1 Aa$'[email protected]('B

  .%4.'.4>68'.C

  4>8-BT%.6'$'Da$'8*.`9('0..'0

  .*Lihat sebelah

  5227/1SULIT

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  31/38

  SULIT 5227/1

  1$(.04~X

  &D(-IZ6&0.0M6

  iQM6J0Mii&'.60*.-.0iii*M40X46ivO.0 I*%0.0

  Ai6iiB

  iii#6 Cii6ivDiii6iv

  1j-H..0@)4.0G6

  X40!=4)FN

  A)HE*FNCm&@4&D6I.-G

  Lihat sebelah5227/1

  SULIT

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  32/38

  SULIT 5227/1

  # !

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  33/38

  SULIT 5227/1

  [ K ]

  -$0*%H&@( 09

  S%;HYS0T II_6

  i

  [ K ]

  .)='

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  34/38

  SULIT 5227/1

  [ K ]

  8 ;$m$4*G8 Zm

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  35/38

  SULIT 5227/1

  [ 2 ]

  Z%S@&_:e 09 i

  [ K ]

  4..46-GZ-E

  ii

  [ [ 2

  C.;-GF(-E

  p.E6pG-ZH( ZS0T4-E&0

  iii

  [ 2 ]

  &@S0T_&60 iv

  [ K ]

  6:-E6(.0-G6T:Z

  i

  oq

  w

  [ 2 ]

  -E('&&:)'.08)F40HC:6

  ii

  [ K]

  04:@6T04H8~+

  iii

  Lihat sebelah5227/1

  SULIT

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  36/38

  SULIT 5227/1

  [ 2 ]

  .W&.H4m' i oq

  [ 2 ]

  .%WmH.6

  H.&P.=(0 .b6

  ii

  [ K ]

  '.G.4%*-G:aFhZ6*.G(0

  iii

  ]2] 0; 4)' V 0.G(0Z9>

  iv

  [ 2 ]

  e:8)-EZ_&

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  37/38

  SULIT 5227/1

  2 ]

  [

  K ]

  %.4%4*-G_!6;N+)4.

  Z

  iii

  [ 2 ]

  NZ)F'4.. 09 i oq 5

  [ K ]

  ..'6TX&'-G8M.O.0Z..O

  ii

  [ K ]

  .&$'34&R.a4 )~ Z&

  iii

  [ 2 ]

  e:80&.Z i oq

  [ K ]

  (8Z=U. ii

  [ K ]

  #'84X-GG0-a4. opq3IZ

  iii

  Lihat sebelah5227/1

  SULIT

 • 7/25/2019 Soalan Percubaan Pqs 2008

  38/38

  SULIT 5227/1

  [ 2 ]

  D6&$'&6 094*G8Z&(-I

  i oq |

  [ K ]

  G3>-...08R..*%3GMZ

  ii

  [ K ]

  *b)048.G&(H4Z)FN

  iii

  [ K ]

  '&&: 4-GE.ZHT6.FIHDH6&

  i oq

  [ K ]

  N&)F046G08'Z'

  ii

  [ [ 2@Z'.4Q.B@G' iii

  K!)'AS SOA"A& 'A%A'