soalan objektif t5 2004-2011.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 soalan objektif t5 2004-2011.pdf

  1/20

  Cikgu Rosle Bin Yasin SMK Danau Kota K.L

  Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011) 1

  Bab 1

  2004

  22 Pernyataan manakah berkaitan dengan

  maklumat di atas?

  A Melaksanakan dasar imperialisme

  B Mengatasi masalah kepadatan

  penduduk

  C Memajukan ekonomi penduduk

  tempatan

  D Masyarakat Timur memerlukan

  bantuan Barat

  23 Antara berikut yang manakah berkaitan

  dengan pentadbiran birokrasi Barat di

  Asia Tenggara?

  I Kedudukan pemimpin setempat

  dikekalkan

  II Pemimpin setempat berkuasa

  memungut cukai

  III Jabatan kerajaan diketuai oleh

  pegawai Barat

  IV Undang-undang Barat diguna kan

  secara meluas

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  24 Antara berikut yang manakah ciri-ciri

  persamaan gerakan nasionalisme

  peringkat awal di Asia Tenggara?

  I Perjuangan secara militant

  II Membentuk organsasi politik

  III Mengutamakan isu kebudayaan

  IV Golongan intelek menjadi pemimpin

  A I dan IIB II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  25 Apakah matlamat golongan nasionalis di

  Asia Tenggara pada tahap kedua?

  I Memajukan kegiatan ekonomi

  II Menimbulkan kesedaran politik

  III Menyebarkan ilmu pengetahuan

  IV Membebaskan diri daripada penjajah

  A I dan IIB I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  2005

  Slogan Kuasa

  Beban orang Putih InggerisX Perancis

  21 Rajah di atas adalah slogan penjajah barat

  di Timur. X ialah

  A Asia untuk orang Asia

  B Asia Tanggungjawab Barat

  C Tugas menyebarkan tamadun

  D Agama tanggungjawab bersama

  22 Antara berikut yang manakah berkaitan

  dengan sistem di atas?

  I Mengutip cukai

  II Menjaga keamanan

  III Menasihati pemerintah

  IV Mengkristiankan penduduk

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  23 Merujuk pernyataan di atas, pemilihan

  tersebut dibuat berdasarkan

  A Pungutan suara rakyat

  B Pencapaian dalam peperiksaan

  C Pelantikan oleh gabenor JeneralD Pencalonan oleh pembesar tempatan

  2006

  Tahun perkara

  1887

  1889

  Akta kampong Ulu Burma

  Akta Perkampungan Burma

  23 Apakah implikasi pengenalan akta di atas

  kepada Burma?

  A Pengaruh golongan agama meningkat

  B System pentadbiran tradisional

  terhapusC Kedudukan institusi beraja

  diperkukuhkan

  Sistem Encomeinda telah diperkenalkan

  oleh Sepanyol di Filipina

  Terdapat persamaan pemilihan golongan

  mandarin dalam birokrasi di Vietnam

  dengan system pentadbiran di Tanah

  Besar China

  Beban orang putih Tugas mentamadunkan manusia

 • 8/14/2019 soalan objektif t5 2004-2011.pdf

  2/20

  Cikgu Rosle Bin Yasin SMK Danau Kota K.L

  Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011) 2

  D Pendapatan penduduk tempatan

  merosot

  24 Pembesar mandarin di Vietnam dipilih

  melalui

  A Peperiksaan

  B Pemilihan rakyat

  C Pelantikan maharaja

  D Persetujuan golongan bangsawan

  Sistem Pendidikan di Indonesia awal abad

  ke-20

  Bandar

  Kampung

  Anak golongan Priyayi

  Anak orang kebanyakan

  25 Berdasarkan maklumat di atas, apakah

  tujuan Belanda mengasingkan sistem

  pendidikan tersebut?

  A Mengelakkan masalah pemberian

  bantuan

  B Menyekat penghijrahan penduduk ke

  Bandar

  C Memecahbelahkan perpaduan

  penduduk tempatan

  D Menghapuskan amalan tradisi

  penduduk tempatan

  26 Mengapakah corak nasionalisme di asia

  Tenggara berubah daripada sederhana

  kepada radikal?

  A Sekatan pengaruh luar

  B Perjuangan tidak berkesan

  C Kekurangan sumber kewangan

  D Sokongan pemerintah tempatan

  2007

  21 Apakah tuntutan gerakan nasionalisme

  tahap awal di Filipina?

  A Hak mengundi

  B Hak kebebasan bersuara

  C Pengembalian kuasa raja

  D Pemerintahan kerajaan sendiri

  Tokoh Hasil Karya

  Raden

  Adjeng

  Kartini

  Habis Gelap terbitlah terang Penulisan Seorang Puteri

  Jawa

  22 Karya di atas mendedahkan tentang

  A Kemunduran rakyat

  B Kemerosotan ekonomi

  C Ketidakadilan undang-undang

  D Kelemahan sistem pemerintahan

  2008

  21 Mengapakah kerajaan Belanda bersikap

  pilih kasih dalam menyediakan

  kemudahan pendidikan di Indonesia?

  A Menghalang perkembangan sekolah

  agama

  B Mengehadkan aktiviti budaya

  tempatan

  C Menyekat rakyat mendapat

  pekerjaan

  D Memecahbelahkan perpaduan

  rakyat

  22 Jadual 1 merujuk kepada novel yang

  dihasilkan di Asia Tenggara sebelum

  Perang Dunia Kedua.

  Novel Penulis

  Noli Me Tengere Jose Rizal

  Kerikil-Kerikil Tajam Chairil Anwar

  Putera Gunung Tahan Pak Sako

  Jadual 1

  Apakah persamaan isu yang dimuatkan

  dalam novel tersebut?

  A Nasib kaum wanita

  B Penindasan oleh penjajah

  C Peningkatan status sosial

  D Tuntutan kemerdekaan

  2009

  21 Jadual 2 menerangkan perubahan dalam

  bidang pentadbiran yang berlaku di

  Thailand pada abad ke-19.

  Tokoh Perubahan Yang Dibuat

  Raja Mongkut Melantik 80 orang

  penasihat British

  Raja

  Chulalongkorn

  Memperkenalkan Majlis

  Penasihat Rendah

  Jadual 2

  Mengapakah perubahan tersebut

  dilakukan?

  A Memperkukuhkan sistem

  pemerintahan beraja

  B Memantapkan pentadbiran kerajaan

  C Memelihara kedaulatan negara

  D Memenuhi tuntutan rakyat

 • 8/14/2019 soalan objektif t5 2004-2011.pdf

  3/20

  Cikgu Rosle Bin Yasin SMK Danau Kota K.L

  Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011) 3

  22 Pertubuhan Muhammadiyah merupakan

  pertubuhan yang penting dalam gerakan

  nasionalisme tahap pertama di Indonesia.

  Apakah matlamat perjuangan pertubuhan

  tersebut?

  A Mempertahankan kuasa pemimpin

  tempatan

  B Meningkatkan kerjasama dengan

  kerajaan

  C Memperjuangkan kemajuan ekonomi

  D Menghindari ancaman sekularisme

  2010

  22 Apakah kesan akta berikut terhadap

  masyarakat Burma?

  A Peningktan taraf hidup

  B Penindasan golongan petani

  C Pengukuhan golongan agama

  D Penghapusan pentadbiran tradisional

  23 Apakah kesan kesengsaraan berikut

  terhadap penduduk Tanah Melayu

  A Mendapatkan bantuan luar

  B Menolak penguasaan kuasa asing

  C Menyerah nasib kepada penjajahD Membentuk sistem politik tersendiri

  2011

  21 Jadual berikut berkaitan dengan kejayaan

  Jepun dalam bidang ketenteraan

  Tahun Kejayaan

  1895 Menewaskan China

  1905 Menewaskan Rusia

  Apakah kesan kejayaan tersebut terhadap

  Asia Tenggara?

  A Pengukuhan system pertahanan

  B Perluasan semangat nasionalisme

  C Kemunculan semangat nasionalisme

  D Kemantapan kuasa pemerintahan

  tempatan

  22 X dalam rajah berikut adalah pertubuhan

  nasionalisme tahap awal di Burma

  Apakah X?

  A Liga Antipemisahan

  B Persatuan Belia Buddha

  C Liga Pembebasan Rakyat AntiFasis

  D Parti Dobama Asiayone

  Bab 2

  2004

  26 Mengapakah kedatangan British

  ditentang oleh pemimpin setempat?

  I Memajukan kegiatan ekonomi

  II Mengeksploitasi ekonomi tempatan

  III Menyelaras penggunaan mata wangIV Memperkenalkan sistem pentadbiran

  baru

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  27 Mengapakah Naning berjaya

  mengalahkan British pada tahun 1831?A Menggunakan askar upahan

  B Mempunyai tentera terlatih

  C Membina kubu pertahanan yang

  kukuh

  D Mendapatkan sokongan pembesar

  tempatan

  2005

  25 Andaikan anda seorang pembesar

  tempatan di Pasir Salak, Perak semasa

  British memperkenalkan pentadbiran

  Barat. Mengapakah anda menentang

  British?

  Kesengsaraan

  Hidup Semasa

  Pendudukan

  Jepun

  Kekurangan makanan

  Kekurangan Ubat-ubatan

  Kekejaman pentadbiran

  Ditubuhkan pada tahun

  1906

  Menggunakan isu kasut

  X

  Akta Kampung Ulu Burma 1887 Akta Perkampungan Burma 1889

 • 8/14/2019 soalan objektif t5 2004-2011.pdf

  4/20

  Cikgu Rosle Bin Yasin SMK Danau Kota K.L

  Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011) 4

  I Hilang kawasan pegangan

  II Hak memungut cukai terhapus

  III Larangan memungut hasil hutan

  IV Campurtangan dalam adat resam

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IVD II, III dan IV

  Guru Tema novel Melur Kuala Lumpur

  yang dihasilkan pada tahun 1930-an

  berbeza dengan novel-novel

  sezamannya

  Murid Bolehkah cikgu terangkan

  perbezaannya

  26 Dialog di atas mungkin berlaku dalam

  pengajaran sejarah. Apakah persamaantema novel tersebut?

  A Perpaduan guru

  B Kebebasan wanita

  C Penentangan penjajahan

  D semangat perjuangan pemuda

  27 Antara sumbangan Mohammad Eunos

  Abdullah terhadap orang Melayu di

  Singapura ialah

  A Mewartakan tanah pertanianB Member peluang pendidikan

  C Mendapatkan petempatan khas

  D Menyediakan tapak perniagaan

  2006

  28 Apakah kesan dasar pentadbiran British di

  Tanah Melayu pada awal abad ke-20?

  I Pembukaan Bandar baru

  II Pertambahan buruh asing

  III Pengenalan pendidikan venakular

  IV Peningkatan taraf hidup penduduktempatan

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  29 Mengapakah Gerakan Islah boleh

  berkembang di Negeri-Negeri Selat?

  A Tiada tentangan agama

  B Banyak sumber kewanganC Ramai pemimpin berkaliber

  D Tiada sekatan undang-undang

  30 Mengapakah majalah di atas penting

  ketika itu?

  A Menghayati ajaran agama

  B Menghargai warisan

  C Meningkatkan kemajuan bangsa

  D Menggalakkan budaya membaca

  2007

  Tarikh Peristiwa

  21 Julai

  1875

  Mesyuarat antara Dato

  Maharajalela dengan

  pembesar-pembesar

  Melayu di Durian Sebatang

  23 Peristiwa di atas berlaku di negeri Perak.

  Apakah kesan peristiwa tersebut?

  A Pengurangan kuasa sultan

  B Pemecatan Sultan Ismail

  C Pembunuhan J.W.W Birch

  D Pemansuhan jawatan Residen

  24 Hj Abdul Rahman Limbong telah

  memimpin penduduk tempatan Kuala

  Telemong, Terengganu menentang British.

  Mengapakah penentangan itu dilakukan

  A Pengenalan pendidikan secular

  B Pengenalan peraturan tanah

  C Perlucutan jawatan pembesar

  D Pembunuhan penduduk tempatan

  2008

  24 Jadual 2 menunjukkan tokoh tempatan

  yang telah menentang kuasa British pada

  abad ke-19.

  Tokoh Negeri

  Rentap Sarawak

  Mat Salleh Sabah

  Mengapakah penentangan tersebut

  berlaku?

  A Pencerobohan kawasan

  B Penghapusan system perhambaan

  C Peningkatan kemasukan imigran

  D Paksaan membayar ufti

  Pengasuh 1918 Majalah Guru 1924 Bulan Melayu 1930

 • 8/14/2019 soalan objektif t5 2004-2011.pdf

  5/20

  Cikgu Rosle Bin Yasin SMK Danau Kota K.L

  Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011) 5

  2009

  23 Dialog di bawah mungkin berlaku di

  Naning semasa pentadbiran Dol Said.

  Apakah tindakan British setelah arahannya

  diingkari?

  A Menduduki naming

  B Membunuh Dol Said

  C Merampas hasil penduduk

  D Memulau wilayah Naning

  24 Apakah idea yang diketengahkan oleh

  Kaum Muda pada awal abad ke-20?

  A Penjanaan ajaran islam untuk

  kemajuan

  B Pembentukan Negara yang merdeka

  C Penubuhan syarikat kerjasama

  D Pemelihara tradisi bangsa

  25 Majalah Guru memainkan peranan

  penting dalam memajukan bidang

  pendidikan pada awal abad ke-20 di

  Tanah Melayu. Apakah isu yang

  difokuskan dalam majalah tersebut?

  A Menghargai warisan bangsa

  B Memperjuangkan hak wanita

  C Memajukan bidang kesusasteraan

  D Mengekalkan nilai murni masyarakat

  2010

  24 Pantun berikut menggambarkan

  kedudukan pembesar di Perak semasa

  penjajahan British.

  Bagaimanakah para pembesar tersebut

  berusaha untuk mengembalikan hak

  mereka?

  A Mengadakan kerjasama dengan

  orang BugisB Menghapuskan sistem pemilikan

  hamba

  C Memperkukuhkan sistem

  pentadbiran tradisional

  D Berjuang untuk menolak campur

  tangan Barat

  25 Akhbar berikut digunakan oleh Kaum

  Muda sebagai wadah perjuangan mereka

  di Tanah Melayu pada tahun 1930-an.

  Apakah isu yang dimuatkan oleh akhbar

  tersebut?

  A Peranan golongan pembesar

  B Mengkritik kelemahan raja

  C Menghapuskan amalan perhambaan

  D Menggalakkan pendidikan Inggeris

  2011

  23 Rajah berikut menerangkan perubahan

  jawatan Tok Janggut di Kelantan

  1910 1915

  Pemimpin

  Tempatan

  Perdana

  Menteri

  Apakah peristiwa yang menyebabkan

  perubahan tersebut?

  A Pembunuhan penasihat British

  B Perluasan kuasa British

  C Penawanan Pasir Puteh

  D Pengunduran tentera siam

  24 Novel berikut adalah karya Ishak Hj

  Muhammad (Pak Sako)

  Apakah persamaan tema dalam novel

  tersebut?

  A Menghargai warisan bangsa

  B Menghargai sumbangan tokoh

  C Kepentingan pendidikan moden

  D Cinta akan tanah air

  Bab 3

  2004 (tiada soalan)

  A : Tok, British minta cukai.

  B : Berapa banyak?

  A : Satu persepuluh daripada hasil kita

  B : Jangan bayar walau sedikit pun

  Buah pala dari Makasar

  Jatuh sebiji ke dalam dulang

  Diberi pencen kepada pembesar

  Jawatan diwarisi turut hilang

  Al-Imam Neracha Saudara

  Anak Mat Lela Gila Putera Gunung Tahan

 • 8/14/2019 soalan objektif t5 2004-2011.pdf

  6/20

  Cikgu Rosle Bin Yasin SMK Danau Kota K.L

  Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011) 6

  2005

  28 Bagaimanakah pengaruh kekuasaan

  seseorang raja kerajaan Melayu

  tradisional ditentukan?

  A Kesetiaan rakyat

  B Kegiatan ekonomi

  C konsep ketuhanan

  D Kekayaan hasil bumi

  2006

  31 Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor

  yang dikuatkuasakan pada tahun 1895

  mempunyai ciri asas bagi pembinaan

  negara dan bangsa. Apakah buktinya?

  A Pemerintahan raja berkuasa mutlak

  B Perlembagaan bertulis yang lengkap

  C Pengiktirafan kerakyatan pelbagai

  kaum

  D Persamaan dengan Hukum Kanun

  Melaka

  2007

  25 Senarai di atas menunjukkan peperangan

  yang melibatkan negara Jerman.

  Mengapakah peperangan tersebut

  berlaku?

  A Serangan balas

  B Penyatuan Negara

  C Penguasaan ekonomi

  D Kediktatoran pemerintah

  26 Antara yang berikut, yang manakah ciri

  kenegaraan dalam Kesultanan Melayu

  Melaka?I Rakyat

  II Kerajaan

  III Pembesar

  IV kedaulatan

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  2008

  25 Mengapakah Count Camillo Benso di

  Cavour menyanjung amalan realpolitik?

  A Kestabilan politik terjamin

  B Kejayaan menyatukan Itali

  C Kerjasama dengan negara lain

  D Kemakmuran ekonomi negara

  26 Kata perbilangan adat berikut berkaitan

  dengan Adat Perpatih yang diamalkan di

  Negeri Sembilan.

  Perbilangan adat tersebut dapat dikaitkan

  dengan

  A protokol istana

  B upacara perkahwinan

  C menyambut kelahiran

  D Pemilihan pemimpin

  2009

  26 Kata perbilangan adat berikut diamalkan

  oleh Masyarakat Negeri Sembilan

  Apakah corak pentadbiran yang

  digambarkan oleh kata perbilangan adat

  tersebut?

  A Teokrasi

  B Demokrasi

  C Autokrasi

  D Birokrasi

  27 Tokoh berikut mengamalkan konsep

  realpolitik serta politik darah dan besi

  semasa memerintah Jerman pada abadke-19.

  Mengapakah beliau mengamalkan konsep

  tersebut?

  A Menyatukan NegaraB Melicinkan pentadbiran

  C Menghapuskan sistem beraja

  D Menggubal perlembagaan moden

  Peperangan dengan Denmark- 1864 Peperngan dengan Austria- 1866 -

  Alam beraja

  Luak berpenghulu

  Suku berlembaga

  Anak buah berbuapak

  Alam beraja

  Luak berpenghulu

  Suku berlembaga

  Anak buah berbuapak

 • 8/14/2019 soalan objektif t5 2004-2011.pdf

  7/20

  Cikgu Rosle Bin Yasin SMK Danau Kota K.L

  Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011) 7

  2010

  26 Tokoh berikut telah membangkitkan

  semangat rakyat Prusia di medan perang

  Bagaimanakah beliau berjaya

  membangkitkan semangat tersebut?

  A Membebaskan golongan hamba

  B Menyingkirkan golongan kapitalisC Menyemaikan sikap anti kuasa asing

  D Menghapuskan pemerintahan

  diktator

  27 Apakah peranan Buapak dalam sistem

  pemerintahan yang berasaskan adat

  perpatih di Negeri Sembilan?

  I Menasihati Undang

  II Memimpin Suku

  III Mengetuai Perut

  IV Melantik LembagaA I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  28 Pada awal abad ke-20, kegiatan

  berpesatuan di Sabah tidak menonjol.

  Apakah kesan perjanjian tersebut?

  A Halangan daripada pemerintah

  B Kelemahan sistem perhubungan

  C Menghadapi masalah kewanganD Perbezaan taraf hidup antara etnik

  2011

  25 Senarai berikut adalah undang-undang

  tubuh kerajaan Melayu

  Mengapakah undang-undang tersebut

  digubal?

  A Meningkatkan kecekapan

  pemerintah

  B Membentuk pentadbiran demokratik

  C Memperkukuhkan sistem pertahanan

  D Mengekalkan kedaulatan negeri

  26 Tokoh berikut telah berjaya menyatukan

  negara masing-masing pada abad ke19.

  Bagaimanakah mereka Berjaya melakukan

  pen yatuan tersebut?

  A Mewujudkan pakatan strategic

  B Menyekat pengaruh agama

  C Mengamalkan realpolitik

  D Melaksanakan sistem perundingan

  Bab 4

  2004

  Akbar Tempat

  Utusan Melayu Singapura

  Majlis Kuala Lumpur

  Warta Negara Pulau Pinang

  28 Apakah peranan akhbar di atas semasa

  Malayan Union diperkenalkan?

  A Menyeru orang Melayu bersatu

  B Menganjurkan pertubuhan politik

  C Menyebarkan ideologi demokrasi

  D Memulaukan upacara perlantikan

  gabenor

  2005

  29 Vyner Brooke menyerahkan Sarawak

  kepada British pada tahun 1946.

  Mengapakah penyerahan tersebut tidak

  dipersetujui oleh penduduk Sarawak?

  A Mencanggahi Perlembagaan 1941

  B Mendapat tentangan ahli Majlis

  Negeri

  C Mengugut pembesar bagi mendapat

  persetujuan

  D Menghapuskan hak istimewa

  pemimpin

  Undang-undang Tubuh KerajaanJohor 1895

  Undang-undnag Tubuh Kerajaan

  Count Camillo Benso di Cavour-Itali

  Otto Eduard von Bismack -

 • 8/14/2019 soalan objektif t5 2004-2011.pdf

  8/20

  Cikgu Rosle Bin Yasin SMK Danau Kota K.L

  Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011) 8

  2006

  tarikh Peristiwa

  8 Februari

  1946

  Vyner Brooke menyerahkan

  Sarawak kepada kerajaan

  British

  32 Mengapakah penyerahan tersebut

  ditentang oleh pemimpin dan persatuan

  kaum tempatan di Sarawak?

  A Penentangan Majlis Negeri

  B Penipuan terhadap pembesar

  C Penghapusan hak istimewa peribumi

  D Percanggahan dengan Perlembagaan

  1941

  2007

  Tahun Peristiwa

  1946 Pengenalan Malayan Union

  27 Apakah kesan peristiwa di atas terhadap

  orang Melayu?

  A Perpaduan kukuh

  B Ekonomi meningkat

  C Budaya berkembang

  D Kuasa sultan bertambah

  Sebelum Perang

  Dunia Kedua

  -Negeri-negeri Selat

  -Negeri-negeriMelayu

  Bersekutu

  -Negeri-negeri

  Melayu

  Tidak Bersekutu

  Selepas

  Perang DuniaKedua

  Malayan

  Union

  28 Rajah di atas menunjukkan perubahan

  pentadbiran British di Tanah Melayu.

  Apakah tujuan British melakukan

  perubahan di atas

  A Melicinkan pentadbiran

  B Memajukan penduduk tempatan

  C Menghapuskan sempadan negeri

  D Menghapuskan pengaruh komunis

  29 Apakah gesaan Pertubuhan Bangsa-

  Bangsa Bersatu (PBB) yang terkandung

  dalam piagam di atas?

  A Dasar liberalisasi

  B Amalan Realpolitik

  C Dasar dekolononisasi

  D Amalan monarki

  2008

  27 Senarai berikut menerangkan pertubuhan

  yang ditubuhkan di Tanah Melayu selepas

  perang dunia kedua

  Apakah persamaan pendirian ahli

  pertubuhan tersebut?

  A Menentang kemasukan kaum imigran

  B Menentang pembentukan sistem ahli

  C Menyokong pendidikan sekular

  D Menyokong Malayan Union

  28 Rajah 3 menunjukkan penyatuan ketiga-

  tiga unit politik di Tanah Melayu dalam

  pentadbiran Malayan Union.

  Mengapakah British bertindak demikian?

  A Menjimatkan kewangan kerajaan

  B Memelihara hak istimewa peribumiC Memperkukuhkan pemerintahan

  beraja

  D Melatih penduduk tempatan

  mentadbir

  29 Apakah manfaat yang diperoleh oran

  Melayu melalui Perjanjian Persekutuan

  Tanah Melayu 1948?

  A Kebebasan politik

  B Menguasai pentadbiran

  C Menentukan kerakyatanD Kedudukan istimewa dilindungi

  SPM 2009

  28 Apakah kesan Perjanjian Persekutuan

  Tanah Melayu 1948 terhadap sistem

  pemerintahan beraja di Tanah Melayu?

  A Pelaksanaan system penasihat

  B Penubuhan Majlis Raja-Raja

  C Penyelarasan sistem pewarisan

  takhtaD Pengenalan sistem Raja

  Berpelembagaan

  Piagam Atlantik 1945

  Angkatan Pemuda Insaf (API) Angkatan Wanita Sedar

  (AWAS)

  Negeri-Negeri Selat

  Negeri-Negeri Melayu

  Bersekutu

  Malayan

  Union

  Negeri-Negeri Melayu

  Tidak Bersekutu

 • 8/14/2019 soalan objektif t5 2004-2011.pdf

  9/20

  Cikgu Rosle Bin Yasin SMK Danau Kota K.L

  Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011) 9

  29 Apakah muslihat British memperkenalkan

  Malayan Union di Tanah Melayu pada

  tahun 1946?

  A Menyekat pengaruh dan campur

  tangan luar

  B Mendapatkan sokongan penduduk

  tempatan

  C Mengurangkan kemasukan orang

  dagang

  D Menghapuskan negara dan bangsa

  Melayu

  2010

  29 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu

  telah ditandatangani oleh Raja-Raja

  Melayu dan British pada 15 Ogos 1957.

  Apakah kesan perjanjian tersebut?

  A Pemisahan kuasa negeri dan

  persekutuan

  B Pembentukan kerajaan bercorak

  republic

  C Pesuruhjaya Negeri dikekalkan

  D Pengaruh golongan kiri dihapuskan

  30 Pada tahun 1949, Gabenor Sarawak,

  Duncan Stewart telah dibunuh. Apakah

  kesan peristiwa pembunuhan tersebut?A Pengaruh golongan radikal

  meningkat

  B Pentadbiran kerajaan menjadi lemah

  C Rosli Dhobi dihukum gantung

  D Vyner Brooke melepaskan kuasa

  pemerintahan

  SPM 2011

  27 Mengapakah Pertubuhan Kebangsaan Melayu

  Bersatu (UMNO) ditubuhkan pada tahun1946?

  A Mengeratkan perpaduan antara kau m

  B Menentang perlaksaan Malayan Union

  C Memperjuangkan kemerdekaan Tanah

  Melayu

  D Mengimbangi kemajuan ekonomi antara

  28 Malayan Union memperkenalkan prinsip

  kerakyatan jus soli. Mengapakah orang

  Melayu menentang prinsip kerakyatan

  tersebut?A Menggugat kedudukan raja

  B Memusnahkan status quo

  C Pembentukan pelbagai budaya

  D Penghapusan ekonomi tradisional

  Bab 5

  2004

  29 Kesan daripada persetujuan di atas dalam

  Pakatan Murni menyebabkan pemimpin

  bukan Melayu bersetuju menerima

  I Agama persekutuan

  II Bahasa kebangsaan

  III Prinsip kehakiman

  IV Kedudukan raja-raja Melayu

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  SPM 2005 (tiada soalan)

  SPM 2006 (tiada soalan)

  SPM 2007

  30 Apakah kepentingan pembentukan sistem

  di atas?

  I Melatih berkerajaan sendiri

  II Memulakan proses perpaduan

  III Memperoleh kerakyatan yang sama

  IV Mendapat sokongan padu rakyat

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  31 Suruhanjaya Reid dibentuk di Tanah

  Melayu pada tahun 1956 sebagai

  persediaan kemerdekaan. Apakah tugas

  suruhanjaya tersebut?

  A Menganjurkan rundingan antara

  kaum

  B Melantik pegawai pentadbiran baru

  C Mencadangkan tarikh pilihanraya

  D Merangka perlembagaan

  Pemimpin Melayu Perikatan : Kami

  bersetuju menerima prinsipkerakyatan secara jus soli

  Sistem AhliJanuari 1951 hingga Jun 1955

 • 8/14/2019 soalan objektif t5 2004-2011.pdf

  10/20

  Cikgu Rosle Bin Yasin SMK Danau Kota K.L

  Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011) 10

  SPM 2008

  30 Mengapakah parti bverikut ditubuhkan?

  Parti Parti Kemerdekaan Malaya

  Pengasas Dato Onn bin Jaafar

  Tahun

  Penubuhan

  1951

  A Menyekat pengaruh komunis

  B Mewujudkan perpaduan kaum

  C Mempertahankan hak peribumi

  D Mengurangkan pengaruh golongan

  radikal

  31 Apakah kepentingan Sistem Ahli yang

  diperkenalkan di Tanah Melayu pada

  tahun 1951?

  A Mengukuhkan kuasa penjajah

  B Memelihara hak peribumi

  C Melatih pemimpin dalam pentadbiran

  D Memperaku kuasa pembesar

  tempatan

  SPM 2009

  30 Jadual 3 menunjukkan keputusan pilihan

  raya Majlis Perundangan Persekutuan

  1955

  Parti Bilangan Kerusi Yang

  Dimenangi

  Perikatan 51

  PAS 1

  Jadual 3

  Apakah menifesto Parti Perikatan

  sehingga membawa kepada kemenangan

  tersebut?

  A Peningkatan taraf kesihatan

  B Pengekan sistem pentadbiran Barat

  C Peluang pekerjaan kepada rakyat

  D Perjuangan kemerdekaan tanah air

  31 Gambar 2 menunjukkan Tunku Abdul

  Rahman sedang diarak di Bandar hilir,

  Melaka pada 20 Februari 1956.

  Gambar 2

  Mengapakah peristiwa tersebut penting

  kepada masyarakat di Tanah Melayu?

  A Pengisytiharan tarikh kemerdekaan

  B Kunjungan pemimpin Negara

  C Kempen pilihan raya umum

  D Pembentukan Persekutuan Malaysia

  2010

  31 Apakah perkara yang dipersetujui dalam

  rundingan berikut?

  Tahun Rundingan

  1949 Rundingan antara UMNO dengan

  Jawatankuasa Hubungan Antara

  Kaum atau Communities Liaison

  Commitee (CLC)

  A Pengehadan bilangan kaum imigran

  B Penyertaan Singapura dalam

  Persekutuan Malaysia

  C Penggubalan perlembagaan

  Persekutuan Malaysia

  D Penubuhan Lembaga Kemajuan

  Industri Desa (RIDA)

  32 Tokoh berikut memberi sumbangan

  dalam pentadbiran negara sebelum

  Merdeka?

  Apakah sumbangan mereka?

  A Menganggotai Sistem Ahli

  B Menubuhkan Parti Kemerdekaan

  Malaya

  C Menganjurkan Konvensyen

  Kebangsaan

  D Menjadi ahli Suruhanjaya reid

  SPM 2011

  29 Mengapakah sistem berikut diperkenalkan

  oleh British di Tanah Melayu

  Tahun Perkara

  1951 Sistem Ahli diperkenalkan

  A Merangka perlembagaan baru

  B Membincangkan syarat

  kewarganegaraan

  Dato Mahmud Mat Dato E.E.C Thuraisingam Dr. Lee Tiang Keng

 • 8/14/2019 soalan objektif t5 2004-2011.pdf

  11/20

  Cikgu Rosle Bin Yasin SMK Danau Kota K.L

  Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011) 11

  C Melatih penduduk tempatan

  berkerajaan sendiri

  D Melaksanakan pilihan raya umum

  30 Tokoh berikut telah dilantik memegang

  portfolio dalam Sistem Ahli pada tahun

  1951

  Apakah persamaan tugas mereka dalam

  sistem tersebut

  A Menasihati raja dalam pentadbiran

  B Mencadangkan undang-undang

  C Merangka sistem pendidikan

  D Memajukan kegiatan ekonomi

  Bab 6

  SPM 2004

  Tokoh Tunku Abdul Rahman

  Tarikh 27 Mei 1961

  Idea Penggabungan Tanah

  melayu, Singapura, Sabah,

  Sarawak dan Brunei

  30 Mengapakah tokoh di atas

  mengemukakan idea pengabungan

  tersebut?

  I Mengembangkan ekonomi

  II Menamatkan penjajahan British

  III Menyediakan kemudahan sosial

  IV Mengukuhkan institusi kesultanan

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  SPM 2005 (tiada soalan)

  SPM 2006 (tiada soalan)

  SPM 2007

  32 Kemenangan Barisan Sosialis dalam

  pilihan raya Hong Lim pada bulan April

  1961 membimbangkan kerajaan

  Singapura pimpinan Lee Kuan Yew.

  Mengapakah kerajaan Singapura bimbangdengan kemenangan itu?

  A Melambatkan penyertaan dalam

  Malaysia

  B Memecahbelahkan perpaduan rakyat

  C Menggugat rancangan kemerdekaan

  D Mengukuhkan kedudukan British

  Tahun Parti

  1961 Parti Perikatan Sabah

  1962 Parti Perikatan Sarawak

  33 Apakah persamaan perjuangan parti

  politik di atas?

  A Menyekat pengaruh komunis

  B Mengembalikan kuasa rakyat

  C Menuntut kemerdekaan negeri

  D Menyokong gagasan Malaysia

  SPM 2008

  32 Jadual 3 menerangkan peristiwa

  penentangan Indonesia terhadap gagasan

  Malaysia.

  Tarikh 20 Januari 1963

  Peristiwa Konfrontasi Indonesia

  terhadap Malaysia

  kempen Ganyang Malaysia

  Jadual 3

  Mengapakah Indonesia bertindakdemikian?

  A Terpengaruh dengan dakyah komunis

  B Tidak dijemput untuk berunding

  C Terpedaya dengan penjajah Belanda

  D Tindakan perluasan wilayah

  terhalang

  33 Maklumat berikut merujuk kepada

  penubuhan Parti Perikatan Sarawak.

  Tahun Peristiwa

  1963 Parti PANAS, SNAP, BERJASA,

  SCA dan PESAKA membentuk

  Parti Perikatan Sarawak

  Apakah kesan penubuhan parti tersebut?

  A Meneruskan sistem politik tradisional

  B Menamatkan pemerintahan Brooke

  C Merealisasikan pembentukan

  Malaysia

  D Menjayakan pengasasan Persekutuan

  Borneo

  Dato Onn bin Jaafar Dr. Lee Tiang Keng Dato E.E.C Thuraisingam

 • 8/14/2019 soalan objektif t5 2004-2011.pdf

  12/20

  Cikgu Rosle Bin Yasin SMK Danau Kota K.L

  Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011) 12

  2009

  32 Jawatankuasa berikut ditubuhkan pada

  bulan Julai 1961.

  Jawatankuasa Pengerusi

  Jawatankuasa Perundingan

  Perpaduan Kaum

  Donald

  Stephens

  Apakah peranan jawatankuasa tersebut?

  A Merangka perlembagaan Negara

  B Menetapkan tarikh pilihan raya

  umum

  C Menjelaskan tentang gagasan

  malaysia

  D Merintis kerjasama pelbagai parti

  Politik

  33 Apakah hak keistimewaan yang diperoleh

  Sarawak dan Sabah apabila menyertai

  Persekutuan Malaysia pada tahun 1963?

  A Menentukan agama rasmi negeri

  B Mengawal hal ehwal imigresen

  C Menentukan dasar luar negeri

  D Mengawal sumber kewangan negeri

  35 Apakah yang terkandung dalam Akta

  Malaysia yang diisytiharkan pada 26 Ogos

  1963?

  I Hak Sabah mengawal perkhidmatan

  awam

  II Hal ehwal negeri tanggungjawab

  negeri

  III Pertahanan di bawah pentadbiran

  kerajaan negeri

  IV Agama Islam sebagai agama rasmi

  Persekutuan

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan IIID III dan IV

  36 Parti Rakyat Brunei pimpinan A.M.

  Azahari telah melancarkan

  Pemberontakan Brunei untuk menentang

  gagasan Malaysia. Mengapakah

  pemberontakan tersebut dilancarkan?

  A Menjaga hak peribumi

  B Tekanan penjajah British

  C Mengawal sumber ekonomiD Berhasrat menubuhkan Persekutuan

  Borneo

  2010

  33 Pada bulan April 1961, parti Barisan

  Sosialis telah memenangi pilihan raya

  hong Lim, Singapura. Mengapakah

  kemenangan parti tersebut

  membimbangkan Lee Kuan Yew?

  A Kuasa british kukuh

  B Proses kemerdekaan tergugat

  C Kemajuan ekonomi tergendala

  D Perpaduan kaum terjejas

  34 Idea pembentukan Malaysia telah

  dikemukakan sejak awal abad ke-19.

  Mengapakah idea tersebut dipersetujui

  British?

  A Mengurangkan kuasa raja-raja

  B Penyatuan pentadbiran tanah jajahan

  C Menghapuskan pengaruh komunis

  D Mengehadkan kemasukan imigran

  2011

  31 Jadual berikut berkaitan dengan keadaan

  hubungan antara Malaysia dengan

  indonesia pada peringkat awal

  penubuhan Malaysia.

  Tarikh Peristiwa

  20 januari

  1963

  Indonesia mengumumkan

  kempen Ganyang Malaysia

  Bagaimanakah kempen tersebut

  dilaksanakan?

  A Mempererat hubungan dengan Filipina

  B Melakukan serangan dari udara

  C Melawat negara Afro-Asia

  D Menyokong parti pembangkang

  32 Rajah berikut berkaitan dengan

  pembentukan Malaysia

  Mengapakah negeri-negeri tersebut

  menokong gagasan Malaysia?

  A Menamatkan ancaman komunis

  B Memperkukuhkan amalan demokrasi

  C Mengelakkan campur tangan asingD Memenuhi desakan penduduk

  tempatan

  Singapura Sabah

  Negeri yang Menyokong

  Gagasan Malaysia

  Sarawak

 • 8/14/2019 soalan objektif t5 2004-2011.pdf

  13/20

  Cikgu Rosle Bin Yasin SMK Danau Kota K.L

  Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011) 13

  Bab 7

  SPM 2004

  31 Berdasarkan pantun di atas, apakah unsur

  yang boleh dikaitkan dengan

  Perlembagaan Malaysia?

  I Kestabilan politik

  II Perpaduan rakyat

  III Kebebasan bercakap

  IV Pembentukan kerajaan

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  32 Berdasarkan maklumat di atas, apakah

  perkara yang membolehkan kerakyatan

  seseorang dilucutkan?

  A Melanggar undang-undangB Bermastautin di negara lain

  C Tidak mentaati Rukun Negara

  D Mempunyai kerakyatan negara lain

  Bab 2005

  33 Apakah peranan Suruhanjaya Pilihan Raya

  (SPR)?

  I Menetapkan manifesto parti

  II Mengendalikan penamaan calon

  III Menguruskan pendaftaran pengundiIV Memastikan pengundian berjalan

  lancar

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  SPM 2006

  33 Mengapakah Jata Negara penting kepada

  warganegara Malaysia?I Memupuk perpaduan

  II Menanam semangat waja

  III Mengukuhkan kedaulatan sultan

  IV Menerapkan semangat patriotisme

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  SPM 2007

  34 Jika seseorang berminat untuk bertanding

  dalam pilihan raya di atas, apakah syarat-

  syarat yang dipenuhi?

  I Bebas daripada kemuflisan

  II Melepaskan jawatan dalam kerajaan

  III Menjadi ahli dalam sebuah pareti

  politik

  IV Berumur tidak kurang daripada 21

  tahunA I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  35 Perlembagaan Malaysia menetapkan

  bidang kuasa Yang Di-Pertuan Agong.

  Antara yang berikut, yang manakah

  bidang kuasa baginda?

  I Membubarkan ParlimenII Mengisytiharkan darurat

  III Mengetuai Kerajaan Persekutuan

  IV Mempengerusikan perkhidmatan

  awam

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  2008

  34 Encik Abu telah diisytiharkan muflis oleh

  mahkamah. Mengikut sistem pilihan raya

  Dari Seremban ke Felda Palong

  Singgah sebentar di gerai Asia

  Bersatu hati, tolong menolong

  Aman makmur rakyat Malaysia

  Unsur taat setia kepada Negara

  termaktub dalam perkara 24

  Perlembagaan Malaysia

  PUTRAJAYA- Suruhanjaya Pilihan Raya

  (SPR) menetapkan Selasa, 16 Januari 2007

  sebagai tarikh penamaan calon bagi

  pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri

  (DUN) Batu Talam, Raub, Pahang

  manakala pengundian pada Ahad, 28

  Januari 2007.

  Sumber: Berita Harian, 7 Januari 2007

 • 8/14/2019 soalan objektif t5 2004-2011.pdf

  14/20

  Cikgu Rosle Bin Yasin SMK Danau Kota K.L

  Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011) 14

  di Malaysia beliau tidak layak untuk

  A Menjadi calon pilihan raya

  B Menyertai parti politik

  C Mendaftar sebagai pengundi

  D menjalankan

  35 Apakah syarat pindaan perlembagaan

  yang berkaitan dengan kedudukan

  istimewa orang Melayu?

  A Persetujuan lebih suara 2/3 Dewan

  Parlimen

  B Persetujuan lebih suara 2/3 Dewan

  Parlimen

  C Persetujuan majoriti lebih 2/3 Dewan

  Parlimen dan persetujuan Majlis

  Raja-Raja

  D Persetujuan majoriti lebih 2/3 Dewan

  Parlimen dan kelulusan Yang

  Dipertua Negeri Sabah dan Sarawak

  2009

  34 Sejak tahun 1957, perlembagaan

  Malaysia telah dipinda beberapa kali.

  Mengapakah perlembagaan tersebut

  dipinda?

  A Perubahan ekonomi semasa

  B Mengelak tekanan pihak luar

  C Memastikan kelancaran pentadbiranD Mematuhi perintah Majlis Raja-Raja

  2010

  35 Rajah berikut menerangkan bidang kuasa

  Kerajaan Persekutuan

  Apakah X?

  A Pelajaran

  B Perhubungan

  C Hiburan awam

  D Perancangan bandar

  36 Rajah berikut menunjukkan komponen

  Parlimen

  Apakah X?

  A Yang di-pertuan Agong

  B Yang Dipertua Negeri

  C Majlis Raja-Raja

  D Jemaah Menteri

  37 Jadual berikut menerangkan sistem

  pemerintahan dua buah negara di Asia

  Tenggara.

  Negara Sistem Pemerintahan

  Malaysia Demokrasi Berparlimen

  Indonesia Republik

  Apakah persamaan sistem pemerintahan

  tersebut?

  A Pilihan raya diadakan untuk memilih

  pemimpin

  B Pentadbiran dijalankan olehgolongan bangsawan

  C Perdana Menteri berkuasa

  membubarkan parlimen

  D Dewan Perhimpunan bersidang

  setiap tiga bulan

  SPM 2011

  34 Jadual berikut menerangkan jenis

  undang-undang yang terdapat di negara

  kita.

  Jenis undang-

  undang

  Keterangan

  Enakmen Dibuat oleh Dewan

  Undangan Negeri

  X Dibuat oleh Dewan

  Undangan Negeri Sabah

  dan Sarawak

  Apakah X?

  A Kanun

  B PiagamC Ordinan

  D Akta

  Hal ehwal luar negeri

  Menggunakan isu kasut

  X

  Bidang Kuasa

  Kerajaan

  Persekutuan

  Dewan

  Negara

  X

  Dewan

  Rakyat

 • 8/14/2019 soalan objektif t5 2004-2011.pdf

  15/20

  Cikgu Rosle Bin Yasin SMK Danau Kota K.L

  Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011) 15

  35 Seorang rakyat Malaysia menghadapi

  masalah beriut:

  Dalam sistem pilihan raya di Malaysia,

  individu terbabit dengan masalah di atas

  tidak berhak

  A Menganggotai parti politik

  B Membuang undi

  C Menyediakan menifesto

  D Menjadi calon pilihan raya

  Bab 8

  SPM 2004

  33 Apakah peramaan agensi kerajaan di atas

  dalam Rancangan Malaysia Pertama

  A Mempelbagaikan jenis tanaman

  B Menumpukan pembangunan luar

  Bandar

  C Mengawal kemasukan bahan

  makanan import

  D Melatih bumiputera dalam bidang

  perindustrian

  SPM 2005

  34 Laporan Rahman Talib 1960

  diperkenalkan dengan penekanan kepada

  perpaduan kaum. Antara berikut yang

  manakah syor laporan tersebut?

  I Aliran vokasional diperkenalkanII Sistem persekolahan bercorak

  intergrasi

  III Sekolah kebangsaan menggantikan

  sekolah umum

  IV Bahasa Melayu sebagai bahasa

  pengantar sekolah menengah

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  SPM 2006

  34 Apakah tindakan Kementerian

  Pembangunan Negara dan Luar Bandar

  untuk menilai pelaksanaan program

  Rancangan Malaya Kedua?

  A Memperkenalkan Buku Merah

  B Menubuhkan Majlis Amanah Rakyat

  C Merangka Pelan Induk Perindustrian

  D Melaksanakan Dasar Pertanian

  Negara

  35 Apakah faedah yang diperoleh daripada

  sukan di atas?

  I Menangkis ancaman luar

  II Memupuk semangat setia kawan

  III Menyatupadukan penduduk

  berbilang kaum

  IV Mewujudkan semangat kerjasama

  negeri terlibat

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  36 Apakah langkah yang perlu diambil bagi

  menghadapi cabaran di atas?

  A Kekayaan Negara dikongsi

  B Pelaburan asing ditingkatkan

  C Peluang pekerjaan ditambah

  D Budaya cemerlang diamalkan

  SPM 2007

  36 X dalam di atas merujuk kepada

  A Jawatankuasa Kabinet

  B Majlis Gerakan Negara

  C Majlis Angkatan Tentera

  D Jawatankuasa Antara Kerajaan

  Disabitkan kesalahanjenayah oleh mahkamah

  Diisytiharkan muflis

  Majlis amanah Rakyat(MARA)

  Lembaga Kemajuan Tanah

  Temasya Sukan Malaysia (SUKMA)

  Cabaran

  kelapan

  Wawasan 2020

  Menjamin masyarakat

  yang adil dan saksama

  ekonominya

  Ditubuhkan selepas peristiwa13 Mei 1969

  Mengembalikankeharmonian kaum.

  X

 • 8/14/2019 soalan objektif t5 2004-2011.pdf

  16/20

  Cikgu Rosle Bin Yasin SMK Danau Kota K.L

  Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011) 16

  37 Apakah tanaman komersial yang

  diusahakan oleh agensi di atas?

  A Nanas dan kopi

  B Kelapa dan koko

  C Tembakau dan teh

  D Getah dan kelapa sawit

  38 Pernyataan di atas merujuk kepada

  cabaran keempat wawasan 2020. Apakah

  yang dapat merealisasikan cabaran

  tersebut?

  I Kecemerlangan budaya

  II Kemampuan para pemimpin

  III Keunggulan institusi keluarga

  IV Keberkesanan sistem pendidikan

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  SPM 2008

  36 Apakah peranan Lembaga Pertubuhan

  Peladang (LPP) yang ditubuhkan pada

  tahun 1973?

  A Membangunkan industry desaB Mengawal kualiti hasil pertanian

  C Menjalanka penyelidikan pertanian

  D Membantu petani dalam kegiatan

  koperasi

  37 Bagaimanakah matlamat Rancangan

  Malaya Pertama untuk membangunkan

  kawasan luar bandar dapat dicapai?

  I Menyatukan penduduk

  II Membuka kawasan pertanian baru

  III Menyediakan kemudahan pinjaman

  IV Menamatkan kutipan cukai pertanian

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  SPM 2009

  37 Rajah 1 menerangkan langkah kerajaan

  untuk memajukan ekonomi negara.

  Apakah kesan langkah tersebut?

  A Pembukaan tanah pertanian secara

  besar-besaran

  B Perkembangan pesat kemudahan

  asas

  C Peningkatan produktiviti sektor

  perkilangan

  D Penglibatan bumiputera dalam sektor

  perusahaan

  SPM 2010 (tiada soalan)

  SPM 2011

  36 Rancangan Malaysia Pertama

  dilaksanakan pada tahun 1956 hingga

  1960. Apakah matlamat rancangan

  tersebut?

  A Membangunkan kawasan luar Bandar

  B Menyusun semula sistem pendidikan

  C Memajukan sektor perindustrian

  berat

  D Memperkukuhkan sistem pertahanan

  37 Kerajaan telah memperkenalkan program

  pembangunan in-situ melalui Dasar

  Pertanian Negara (DPN). Apakah tujuan

  program tersebut?

  A Membuka petempatan baru

  B Menambah peluang pekerjaan

  C Memperkemaskan sistem pemasaran

  D Memulihkan kawasan berproduktif

  rendah

  KEJORA (Lembaga Kemajuan

  Johor Tenggara)

  KETENGAH (Lembaga

  Kemajuan Terengganu Tengah)

  DARA (Lembaga Kemajuan

  Pahang Tenggara)

  Rancangan

  Malaysia

  Ketiga

  Mewujudkan masyarakat yang

  bermoral dan beretika

  Lembaga Pembangunan

  Industri Desa (RIDA) digantikan

  dengan Majlis Amanah Rakyat

  (MARA)

  Bank Bumiputera ditubuhkan

  1 Mac

  1966

 • 8/14/2019 soalan objektif t5 2004-2011.pdf

  17/20

  Cikgu Rosle Bin Yasin SMK Danau Kota K.L

  Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011) 17

  Bab 9

  SP)M 2004

  Tahun Perkara Matlamat

  1984 Dasar

  kependudukan

  Meningkatkan jumlah

  penduduk di Malaysia

  menjadi 70 juta

  dalam tempoh 115

  hingga 120 tahun

  34 Mengapakah kerajaan melaksanakan

  dasar di atas?

  I Menambah bilangan tenaga kerja

  II Merapatkan jurang ekonomi antara

  kaum

  III Mengimbangi kekuatan tentera

  negara jiran

  IV Meningkatkan pasaran keluaran

  barangan tempatan

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  35 Apakah kesan Perang Dunia Pertama

  terhadap negara-negara di Asia Tenggara?

  A Kuasa raja dipulihkanB Kerajaan republik dibentuk

  C Semangat kebangsaan meningkat

  D Wujud pelbagai aliran parti politik

  36 Mengapakah Malaysia menjalinkan

  hubungan rapat dengan Amerika Syarikat

  dan Britain?

  A Memperoleh bahan mentah

  B Memerlukan pasaran modal

  C Meningkatkan teknologi pertanian

  D Mendapatkan bantuan ketenteraan

  37 Mengapakah Malaysia tidak menjalinkan

  hubungan dengan negara Israel?

  A Menjaga pendirian majority Negara

  Islam

  B Tidak mempunyai kepentingan

  ekonomi

  C Tidak diiktiraf oleh negara sekutu

  Malaysia

  D Bukan anggota Pertubuhan Bangsa-

  Bangsa Bersatu

  Hubungan Luar Negara Malaysia

  Negara-negara Komanwell

  Negara-negara Berkecuali Negara-negara Selatan

  38 Apakah tujuan Malaysia mengadakan

  hubungan luar dengan negara di atas?

  I Menjamin keselamatan

  II Mengukuhkan ekonomiIII Mengadakan pakatan ketenteraan

  IV Memantapkan struktur penntadbiran

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  Tempat Sukan Tahun

  Kuala Lumpur Komanwel 1998

  39 Apakah tujuan Malaysia menganjurkantemasya sukan di atas?

  A Mengukuhkan semangat perpaduan

  B Melambangkan kekuatan negara

  peserta

  C Memupuk kerjasama antara negara

  peserta

  D Menunjukkan kecekapan

  mengendalikan sukan dunia

  40 Apakah sumbangan Malaysia untuk

  menghapuskan Dasar Apartheid di AfrikaSelatan?

  A Membantah campur tangan asing

  B Mencadangkan pemerintah yang

  baru

  C Menggugurkan keahliannya dalam

  komanwel

  D Mengesyorkan penglibatan tentera

  negara Komanwel

  SPM 2005

  Pakatan Perbelanjaan

  US $

  Pakatan Bertiga 125 bilion

  Pakatan Kuasa Tengah 60 bilion

  35 Jadual di atas menunjukkan perbelanjaan

  dalam Perang Dunia Pertama. Antara

  berikut yang manakah kesan ekonomi

  kepada negara yang menganggotai

  pakatan tersebut?

  I Kadar inflasi meningkatII Beban hutang bertambah

  III Pengangguran bertambah

 • 8/14/2019 soalan objektif t5 2004-2011.pdf

  18/20

  Cikgu Rosle Bin Yasin SMK Danau Kota K.L

  Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011) 18

  IV Nilai mata wang meningkat

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  Dasar Luar MalaysiaSebelum 1971 Pro-Barat

  Selepas 1971 Berkecuali

  36 Jadual di atas menunjukkan perubahan

  dasar luar Malaysia. Mengapakah berlaku

  perubahan dasar di atas?

  A Suasana yang aman di Vietnam

  B Bantuan pertahanan dari Komanwel

  C Pengaruh Britain di Timur

  berkuranganD Perjanjian Inggeris-Tanah Melayu

  ditandatangani

  37 Apakah tujuan Malaysia menandatangani

  perjanjian pertahanan dengan negara di

  atas?

  A Membeli peralatan perangB Menjamin keselamatan negara

  C Memulihkan hubungan antarabangsa

  D Meningkatkan kemasukan pelabur

  asing

  38 Apakah faktor penubuhan Liga Bangsa?

  A Kemelesetan ekonomi dunia

  B Perluasan pengaruh komunis

  C Kegagalan menghalang peperangan

  D Pengisytiharan kemerdekaan

  kebanyakan negara

  Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM)

  Ditubuhkan pada bulan September 1961 Dianggotai oleh Negara Asia, Afrika dan

  Amerika Selatan

  39 Antara berikut yang manakah berkaitan

  dengan pergerakan di atas?

  I Mengekalkan keamanan dunia

  II Menggalakkan kerjasama ekonomi

  III Mengukuhkan kerjasama pertahananIV Menggalakkan hubungan negara

  anggota

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  40 Apakah kesan daripada mesyuarat di atas?

  A Pengisytiharan ZOPFAN

  B Penentangan keganasan di Israel

  C Penekanan kepada industri berat

  D Perjanjian kerjasama ketenteraan

  SPM 2006

  37 Rajah di atas merujuk kepada perikatan

  negara di Eropah yang wujud pada kahir

  abad ke-19. Apakah implikasi

  pembentukan pakatan tersebut?A Perebutan bahan mentah

  B Peningkatan ekonomi dunia

  C Permulaan persaingan kuasa

  D Pembentukan perpaduan sejagat

  38 Apakah masalah yang dihadapi oleh

  negara bekas tanah jajahan Barat selepas

  Perang Dunia Kedua?

  I Membentuk kerajaan baru

  II Mewujudkan perpaduan kaum

  III Membangunkan sektor ekonomiIV Menghapuskan warisan penjajah

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  39 Mengapakah Rancangan Colombo

  penting kepada negara anggota

  Komanwel?

  A Membiayai pengajian pelajar

  B Memajukan sektor pertanianC Menggalakkan aktiviti pelancongan

  D Menyediakan kemudahan perubatan

  Britain Australia New Zealand

  Mesyuarat Menteri-Menteri Luar

  ASEAN telah berlangsung di Kuala

  Lumpur pada November 1971

  Austria-Hungary

  Itali

  Perikatan

  Kuasa

  Tengah

  Jerman

 • 8/14/2019 soalan objektif t5 2004-2011.pdf

  19/20

  Cikgu Rosle Bin Yasin SMK Danau Kota K.L

  Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011) 19

  40 Berdasarkan rajah di atas, apakah kesan

  perkembangan teknologi tersebut kepada

  Malaysia?

  I Peningkatan kadar celik huruf

  II Penyatuan dunia tanpa sempadan

  III Pembentukan masyarakat

  berpengetahuan

  IV Penyebaran maklumat dalam masa

  singkat

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  SPM 2007

  39 Bagaimanakah Perang Dunia Kedua

  (1939-1945) bermula di Eropah?

  A Rusia memasuki Berlin

  B Jerman menyerang Poland

  C Itali menceroboh Perancis

  D Austria mengancam Serbia

  40 Kedua-dua pertubuhan di atas

  mempunyai matlamat yang sama iaitu

  A Menyelaraskan system pentadbiran

  B Mengadakan pakatan ketenteraan

  C Mewujudkan kebudayaan serantau

  D Menjamin kerjasama dalam pelbagai

  bidang

  SPM 2008

  38 Peristiwa tersebut berlaku semasa Perang

  Dunia Kedua

  Tarikh Peristiwa

  6 dan 8 Ogos

  1945

  Pengeboman Hiroshima

  dan Nagasaki

  Mengapakah Amerika Syarikat

  mengambil tindakan demikian?A Menguji kekuatan senjata

  B Mengingkari Perjanjian Versailles

  C Mengelakkan peperangan

  berpanjangan

  D Mengatasi masalah kemelesetan

  ekonomi

  39 Sebagai anggota Pertubuhan Bangsa-

  Bangsa Bersatu (PBB). Malaysia telah

  memberi sumbangan ke arah memelihara

  keamanan dunia. Apakah sumbangan

  tersebut?

  I Menetang dasar apartheid

  II Menghantar pasukan pemerhati

  III Membebaskan negara yang dijajah

  IV Menyarankan penggunaan inar emas

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  40 Jadual 4 berkaitan dengan Pertubuhan

  Persidangan Islam (OIC)

  Tahun 2002

  Tempat Kuala Lumpur

  Peristiwa Persidangan Luar Biasa

  Menteri-Menteri Luar

  Pertubuhan Persidangan

  Islam (OIC)

  Apakah isu yang diketengahkan dalampersidangan tersebut?

  A Mewujudkan kerjasama ketenteraan

  B Memerangi penyalahgunaan dadah

  C Memulihara alam sekitar

  D Menentang keganasan

  SPM 2009

  38 MAPHILINDO yang ditubuhkan apda tahun

  1963 adalah pertubuhan serantau yang

  dianggotai oleh Malaysia, Filipina danIndonesia. Mengapakah pertubuhan

  tersebut ditubuhkan?

  I Meningkatkan hubungan

  persahabatan

  II Menyelesaikan pertelingkahan

  III Menggalakkan kerjasama pendidikan

  IV Mewujudkan kerjasama dalam bidang

  ketenteraan

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan IIID III dan IV

  InternetTelefon

  Persatuan Negara-Negara AsiaTenggara (ASA)-1961

  Persatuan Negara-Negara AsiaTenggara (ASEAN)-1967

 • 8/14/2019 soalan objektif t5 2004-2011.pdf

  20/20

  Cikgu Rosle Bin Yasin SMK Danau Kota K.L

  39 Malaysia menentang dasar apartheid

  yang diamalkan oleh Afrika Selatan.

  Apakah tindakan Malaysia terhadap

  negara tersebut?

  A Menamatkan perlindungan politik

  B Menghalang hubungan perdagangan

  C Memutuskan hubungan diplomatik

  D Menyekat bantuan kemanusiaan

  40 Apakah matlamat penubuhan Liga Bangsa

  1919?

  A Memupuk keamanan dunia

  B Mengeratkan hubungan perdagangan

  C Menggalakkan kerjasama pendidikan

  D Meningkatkan kerjasama kebudayaan

  SPM 2010

  38 Pada 28 Jun 1914, peristiwa pembunuhan

  pewaris takhta Austria-Hungary berlaku.

  Antara yang berikut manakah kesan

  daripada peristiwa berikut?

  A Perang Dingin

  B Perang Saudara

  C Perang Dunia Pertama

  D Pembentukan Pakatan Bertiga

  39 Tunku Abdul Rahman telah mencetuskan

  idea penubuhan OIC pada tahun 1971.

  Antara matlamat penubuhan pertubuhan

  tersebut adalah untuk

  A Mengekalkan keamanan dunia

  B Meningkatkan perhubungan sosio

  buaya

  C Mengekalkan perdamaia antara

  negara Islam

  D Meningkatkan taraf hidup penduduk

  tempatan

  40 Tokoh berikut adalah pemimpin Jerman

  yang dituduh mengingkari Perjanjian

  Versailles yang ditandatangani pada

  tahun 1919?

  Adolf Hitler

  Apakah bukti tuduhan tersebut?

  A Memperbesarkan angkatan tentera

  B Menakluki wilayah Itali

  C Menyertai Kuasa Bersekutu

  D Mengamalkan pemerintahan diktator

  SPM 2011

  38 Gambar berikut menunjukkan

  penderitaan yang dialami rakyat Palestin

  akibat kekejaman tentera Israel.

  Bagaimanakah Malaysia membantu untuk

  mengurangkan penderitaan tersebut?

  A Menghantar bantuan ketenteraan

  B Menganjurkan persidangan

  antarabangsa

  C Meningkatkan kerjasama kebudayaan

  D Menambah pelaburan pelbagai sektor

  39 Apakah kesan peperangan berikut

  terhadap Eropah?

  Tahun Peperangan

  1914-1918 Perang Dunia Pertama

  A Keperluan bahan mentah meningkat

  B Kerjasama etnik diperkukuhC Pakatan tentera dibentuk

  D Pemerintahan beraja tamat

  40 Jadual berikut berkaitan dengan Dasar

  Luar Malaysia Tahap I.

  Dasar Luar Malaysia

  Tahap I

  (1957-1970)

  Dasar Pro-Barat Dasar berbaik-baik

  dengan negara jiran dan

  tentera komanwel

  Mengapakah Malaysia mengamalkan

  dasar tersebut?

  I Keperluan pasaran

  II Sikap diskriminasi

  III Persamaan ideologi

  IV Ancaman keselamatan

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan IIID III dan IV