40
SULIT 1 3763/1 3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelah SULIT

soalan mrsm

  • Upload
    ajeep69

  • View
    164

  • Download
    8

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: soalan mrsm

SULIT 1 3763/1

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Page 2: soalan mrsm

SULIT 2 3763/1

BAHAGIAN A

[ 50 markah]

1. Berikut menunjukkan beberapa hasil reka ciptaan pereka cipta terdahulu.

Televisyen Mentol Enjin Stim Kereta Berenjin

roda tiga

Kapal Terbang Helikopter Kapal Selam Sistem Kod

Lengkapkan Jadual 1 dengan menulis hasil ciptaan di atas pada ruang yang

disediakan.

Pereka Cipta Hasil Ciptaan

Thomas Alva Edison i.

Karl Benz ii.

Wilbur & Orville Wright iii.

Heinrich Focke iv.

Jadual 1

[ 4 markah ]

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Page 3: soalan mrsm

SULIT 3 3763/1

2. Borang soal selidik telah diedarkan secara rawak terhadap 80 pelajar perempuan

di sekolah bagi tujuan untuk mendapatkan maklumat masalah memasak nasi

yang tidak sempurna. Hanya 50 responden telah diterima semula. Hasilnya

pengumpulan maklumat dapat dihuraikan seperti jadual 2 berikut:

Kekerapan menghadapi masalah Bilangan responden Peratus ( % )

1. Kerap kali 30 60

2. Jarang-jarang …P… 30

3. Tidak pernah 5 …Q…

Jadual 2

a. Lengkapkan jadual di atas:

P ..................................

Q ..................................

[ 2 markah ]

b. Jadual di atas boleh juga dipersembahkan dalam bentuk carta bar. Tuliskan

nama label untuk paksi –paksi carta bar tersebut :

Paksi mengufuk ( X) ..........................................................................

Paksi menegak (Y)..........................................................................

[ 2 markah ]

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Page 4: soalan mrsm

SULIT 4 3763/1

3.

Rajah 1

Rajah 1 menunjukkan teknik Rendering yang boleh dihasilkan dengan

menggunakan pensel warna. Burnishing dan blending adalah dua teknik yang

biasa digunakan melalui medium ini. Nyatakan DUA perbezaan antara kedua-dua

teknik ini.

Burnishing Blending

i. iii.

ii. iv.

[ 4 markah ]

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Page 5: soalan mrsm

SULIT 5 3763/1

4.

+

Rajah 2

Rajah 2 di atas merupakan paparan antara muka perisian AutoCAD. Berikan

nama bahagian bertanda pada ruang yang disediakan

P i.

Q ii.

R iii.

[ 3 markah ]

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

P

Q

R

Page 6: soalan mrsm

SULIT 6 3763/1

5. Padankan produk dibawah mengikut jenis bahan buatan yang betul.

Produk Jenis Bahan

Bolt

● ● Kuprum

Wayar

● ●

Keluli

[ 2 markah ]

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Page 7: soalan mrsm

SULIT 7 3763/1

6. Berpandukan Rajah3 di bawah, apakah bahan yang sesuai digunakan untuk

menghasilkan bahagian yang berlabel A, B, C dan D pada komponen elektronik

tersebut?

Rajah 3

Bahagian Nama Bahan

A Lembaran i.

B Perumah ii.

C Serpihan iii.

D Pin iv.

[ 4 markah ]

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

B

D

A

C

Page 8: soalan mrsm

SULIT 8 3763/1

7. Rajah 4 di bawah menunjukkan alatan yang biasa digunakan didalam bengkel

Reka Cipta.

a. Padankan alatan A dan B dari segi kesesuaian dalam penggunaannya pada

ruang di bawah.

Alatan A Alatan B

● ●

● ●

Rajah 4

[ 2 markah ]

b. Berikan alasan untuk setiap jawapan di (a).

i. …………………………………………………………………………………..

..................................................................................................................

ii. …………………………………………………………………………………..

..................................................................................................................

[ 2 markah ]

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Tukul Bongkol Bulat Pahat Tepi Serong

Gandin kayu Pahat Besi Mata Rata

Page 9: soalan mrsm

SULIT 9 3763/1

8. Rajah 5 menunjukkan sistem mekanikal bongkah enjin motosikal.

Rajah 5

Sistem mekanikal terdiri daripada beberapa komponen penting. Berikan nama

komponen bahagian berlabel pada ruang yang disediakan.

i. Label A : _____________________________________

ii.Label B : _____________________________________

iii.Label C : _____________________________________

[ 3 markah ]

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

C

B

A

Page 10: soalan mrsm

SULIT 10 3763/1

9. Berikut menunjukkan beberapa kaedah promosi.

Pengiklanan Publisiti Promosi Jualan Jualan Langsung

Tuliskan kaedah promosi diatas yang bersuaian dengan situasi yang diberikan.

Situasi Kaedah promosi

En. Nazri menggunakan saluran radio untuk

memaklumkan tentang pembukaan cawangan

baru syarikat beliau.

i.

Kedai Dobi Rosli memberikan kupon percuma

kepada pelanggan tetap beliau sepanjang bulan

Oktober yang lepas.

ii.

Kedai makan Rosnizam telah menaja minuman

para peserta kejohanan olahraga tahunan sekolah

rendah di daerah yang berhampiran.

iii.

En. Zaman bercadang untuk berjumpa dan

berbincang dengan seorang pelanggan yang

berminat untuk membeli ketuhar daripada syarikat

beliau.

iv.

[ 4 markah ]

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Page 11: soalan mrsm

SULIT 11 3763/1

10. Kebanyakan pengeluar menggunakan perkhidmatan orang tengah untuk

memasarkan produk mereka. Nyatakan TIGA lagi peranan orang tengah yang

terlibat dalam saluran pemasaran perniagaan pada ruang yang disediakan.

[ 3 markah ]

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Peranan orang tengah

i. Kemudahan gudang

iii………………………iv……………………………

…………….

ii…………………………………………..

Page 12: soalan mrsm

SULIT 12 3763/1

11. Jadual 3 dibawah menunjukkan beberapa contoh produk pengguna. Berikan nama

setiap kategori produk dengan betul. Kategori satu telah diberikan namanya.

Produk Pengguna Kategori Produk

Pencuci LantaiBarangan Keperluan Asas

Mesin Cetak

i.

Pakaian

ii.

Ubatiii.

Jadual 3

[ 3 markah ]

12. Padankan jenis-jenis Harta Intelek dengan penyataan maksud Harta Intelek yang

sesuai.

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Page 13: soalan mrsm

SULIT 13 3763/1

Jenis Harta Intelek Penyataan Harta Intelek

Petunjuk Geografi ● ● Melindungi karya untuk tempoh tertentu

Cap Dagangan ● ● Melindungi ciptaan produk atau proses

Hak Cipta ● ● Melindungi produk di negara berkaitan saja

Paten ● ● Melindungi cop atau tanda pada produk

[4 markah]

13 Seksyen 15 Akta Cap Dagangan 1976 dan Peraturan 13,14 dan 15 Peraturan Cap

Dagangan 1997 menyatakan bahawa mana-mana perkataan atau representasi

adalah di larang untuk didaftarkan sebagai cap dagangan sesuatu produk atau

perkhidmatan. Nyatakan TIGA cap dagangan yang tidak bolehdidaftarkan.

i. ..........................................................................................................

ii. ..........................................................................................................

iii. ..........................................................................................................

[ 3 markah ]

14. Senaraikan DUA tujuan pendokumentasian dalam Reka Cipta.

i. ..........................................................................................................

ii. ..........................................................................................................

[ 2 markah ]

15. Jadual 4 menunjukkan jadual kerja yang telah disediakan oleh seorang pelajar

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Page 14: soalan mrsm

SULIT 14 3763/1

Reka Cipta.

Jadual 4

Berdasarkan Jadual kerja 4 di atas, lengkapkan carta alir di bawah dengan menulis

butiran kerja dalam ruangan i,ii dan iii yang telah disediakan.

[ 3 markah ]

BAHAGIAN B

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Perbincangan tema SPM 2012

i.

ii.

Ya

iii.

A AS

Tidak

TarikhMasa

Tempat Butiran KerjaMula Tamat

1.7 2011

2.8.2011

3.9.2011

6.1.2012

4.4.2012

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

12.30

12.30

12.30

12.30

12.30

Bengkel

Bengkel

Bengkel

Bengkel

Bengkel

Perbincangan tema SPM 2012

Memilih tema Penyukatan

Menilai idea

Membina prototaip

Menguji prototaip “BRaHiMi”.

Page 15: soalan mrsm

SULIT 15 3763/1

[30 markah]

Jawab soalan 16 atau soalan 17 DAN soalan 18 atau soalan 19

Soalan 16

Rajah 6 menunjukkan satu aktiviti untuk menggerakkan langsir (vertical blind) yang

terdapat pada tingkap cermin.Rajah 6 ( A ) menunjukkan langsir manakala Rajah 6 ( B )

menunjukkan sistem pengoperasian langsir tersebut.

Rajah 6

a. Apakah sistem mekanikal yang digunakan dalam aktiviti di Rajah 6?

………………………………………………………………………………………………

[ 1 markah ]

b. Huraikan bagaimana sistem di 16 (a) beroperasi.

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Page 16: soalan mrsm

SULIT 16 3763/1

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]

c. Cadangkan DUA sistem atau komponen sistem mekanikal lain yang boleh

digunakan untuk menggerakkan langsir pada tingkap cermin itu.

(i) ……………………………………………………………………

(ii) ……………………………………………………………………

[ 2 markah ]

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Page 17: soalan mrsm

SULIT 17 3763/1

d. Pilih satu sistem yang dicadangkan di 16 (c). Lakar, labelkan dan huraikan

bagaimana sistem tersebut beroperasi.

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

[ 8 markah ]

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Page 18: soalan mrsm

P

Mentol

Q

R

SULIT 18 3763/1

Soalan 17

Rajah 7 menunjukkan sebuah litar skematik elektronik yang berfungsi untuk menyalakan mentol pada waktu malam atau pada waktu gelap.

Rajah 7

a. Tuliskan nama dan nyatakan fungsi komponen yang berlabel.i) P

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

ii) Q

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

iii) R

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

[ 6 markah ]

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Page 19: soalan mrsm

SULIT 19 3763/1

b. Anda dikehendaki mengubahsuai litar skematik elektronik tersebut supaya ia

boleh memberi isyarat apabila berlaku kebakaran. Buzer dan sensor peka haba

akan digunakan untuk menggantikan komponen sedia ada. Nyatakan fungsi buzer

dan sensor peka haba.

(i) Buzer

…………………………………………………………………............................

(ii) Sensor peka haba

………………………………………………………………………………………

[ 2 markah ]

c. Lakar dan label pengubahsuaian litar skematik rajah di atas dengan memasukkan

kedua-dua komponen tersebut bagi menggantikan komponen sedia ada.

[ 4 markah ]

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Page 20: soalan mrsm

SULIT 20 3763/1

d. Jelaskan fungsi operasi litar berdasarkan lakaran di (c).

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

[ 3 markah ]

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Page 21: soalan mrsm

SULIT 21 3763/1

Soalan 18

Jadual 4 di bawah menunjukkan senarai semak pengujian dan penilaian produk yang dijalankan oleh Hafizz selepas membina prototaip mesin untuk menyukat serbuk kopinya.

BIL PERKARASKOR

1 2 3 4 5

1. Adakah produk memenuhi keperluan spesifikasi? √

2. Adakah produk mempunyai kualiti yang tinggi? √

3. Adakah produk selamat digunakan? √

4. Adakah produk boleh diterima oleh semua golongan masyarakat (mesra pengguna)?

5. Adakah produk boleh dihasilkan dengan kos yang efektif?

Jadual 4

Petunjuk 1 sangat tidak setuju

2 tidak setuju

3 tidak pasti

4 setuju

5 sangat setuju

a. Apakah tujuan jadual pengujian dan penilaian tersebut?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

[ 1 markah ]

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Page 22: soalan mrsm

SULIT 22 3763/1

b. Nyatakan TIGA aspek penting untuk membuat penilaian prototaip di atas?

(i) ……………………………………………………………………………………….

(ii) ………………………………………………………………………………………

(iii) ………………………………………………………………………………………

[ 3 markah ]

c. Berdasarkan jadual di atas, adakah prototaip yang telah dihasilkan sesuai untuk dipasarkan?

………………………………………………………………………………………………

[1 markah ]

d. Berikan TIGA alasan anda berdasarkan jawapan di (c).

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

[ 6 markah ]

e. Apakah cadangan pembaikan yang boleh dilakukan terhadap prototaip di atas?

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Page 23: soalan mrsm

SULIT 23 3763/1

i…….…………………………………………………………………………………………

ii………………………………………………………………………………………………

iii.…………………………………………………………………………………………….

iv……………………………………………………………………………………………..

[ 4 markah ]

Soalan 19

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Page 24: soalan mrsm

SULIT 24 3763/1

Rajah 8 di bawah menunjukkan jam dinding edisi baharu keluaran sebuah syarikat

“Program Usahawan Muda” di negeri Pahang.

Rajah 8

a. Nyatakan jenis slogan yang digunakan untuk memasarkan produk di atas.

..................................................................................................................................

[ 1 markah ]

b. Nyatakan EMPAT strategi penentuan harga.

i. ......................................................................................

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Nama Produk: THRee

“SETIAP DETIK MENEPATI JANJI”

Page 25: soalan mrsm

SULIT 25 3763/1

ii. ......................................................................................

iii. ......................................................................................

iv. ......................................................................................

[ 4 markah ]

c. Berikan dua kaedah promosi yang bersesuaian untuk memasarkan jenama

“THRee” ini.

i. ......................................................................................

ii. ......................................................................................

[ 2 markah ]

d. Berdasarkan maklumat berikut, kirakan harga jualan produk “THRee” ini dengan

kaedah penetapan peratus margin keuntungan yang diberikan.

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Page 26: soalan mrsm

SULIT 26 3763/1

Kos bahan mentah = RM 11.20

Kos upah = RM 3.00

Kos elektrik = RM0.80

Margin keuntungan = 30%

Sekiranya 100 unit terjual dalam masa sebulan, tunjukkan cara kiraan yang betul :

i. Kos pembinaan

[ 2 markah ]

ii. Keuntungan seunit

[ 2 markah ]

iii. Harga jualan

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Page 27: soalan mrsm

SULIT 27 3763/1

[ 2 markah ]

iv. Keuntungan sebulan

[ 2 markah ]

BAHAGIAN C

Jawab SATU soalan sahaja

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Page 28: soalan mrsm

SULIT 28 3763/1

[ 20 markah]

SOALAN 20

Rajah 9

Rajah 9 di atas menunjukkan DUA jenis mesin gerudi.

a) Mesin gerudi A adalah lebih baik berbanding mesin gerudi B.

Huraikan perbandingan mesin gerudi A dengan mesin gerudi B berdasarkan

kriteria berikut:

i. Ergonomik

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Mesin Gerudi A

Spesifikasi :

Kendalian : ElektrikBahan : PlastikBerat : 350 gramJangka hayat : 3 tahun

Mesin Gerudi B

Spesifikasi :

Kendalian : ManualBahan : BesiBerat : 200 gramJangka hayat : 7 tahun

Page 29: soalan mrsm

SULIT 29 3763/1

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

[ 3 markah ]

ii. Mesra Pengguna

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

[ 3 markah ]

iii. Estetika

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

[ 3 markah ]

iv. Fungsi

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Page 30: soalan mrsm

SULIT 30 3763/1

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...

[ 3 markah ]

b. Syarikat anda mengeluarkan mesin gerudi A. Terdapat beberapa mesin gerudi

yang telah berada di pasaran.

Anda dikehendaki menyediakan satu strategi pemasaran yag meliputi beberapa

faktor penting iaitu produk, harga, tempat dan promosi. Huraikan DUA faktor

penting tersebut.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Page 31: soalan mrsm

SULIT 31 3763/1

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………....

[ 8 markah ]

SOALAN 21

Rajah 10 menunjukkan dua buah kereta dan spesifikasinya.

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Page 32: soalan mrsm

SULIT 32 3763/1

SPESIFIKASI KERETA SEDAN 1 SPESIFIKASI KERETA PELBAGAI GUNA 2.

Harga:

Tempat Duduk:

Kapasiti Tempat Barang:

Kapasiti Tangki Petrol:

Penggunaan bahan api @90km/j:

Transmisi

Aksessori

RM 49,545

5

413L

40L

6.5 L/100km

Automatik (4)

Lampu kabusKerusi Kulit

2 Beg Udara

Harga:

Tempat Duduk:

Kapasiti Tempat Barang

Kapasiti Tangki Petrol:

Penggunaan bahan api@90km/j:

Transmisi

Aksessori

RM 67,445

5

615L

55L

7.3 L/100km

Manual (5)

Pemain DVDKamera undur

Navigasi2 Beg Udara

Rajah 10

a.Berdasarkan reka bentuk dan spesifikasi kereta pada rajah 10, pilih satu kereta yang

bersesuaian untuk percutian sebuah keluarga yang mempunyai 2 orang anak.

………………………………………………………………………………………………….

[1 markah]

b. Berikan DUA alasan dan huraikan pemilihan anda di 21(a) berdasarkan aspek

berikut:

i. Kefungsian

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Page 33: soalan mrsm

SULIT 33 3763/1

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

ii. Estetika

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

iii. Keselamatan

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

[ 12 markah ]

c. Cadangkan DUA penambahbaikan untuk meningkatkan ciri keselamatan pada

kereta yang anda pilih di 21(a).

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT

Page 34: soalan mrsm

SULIT 34 3763/1

(i) ………………………………………………………………………………………..

(ii) ……………………………………………………………………………………….

[ 2 markah ]

d. Lakarkan sebuah logo berwarna bentuk Simbol berasaskan flora dan fauna bagi

kereta yang anda pilih di 21(a).

[ 5 markah ]

KERTAS SOALAN TAMAT

3763/1 ©2012 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahSULIT