soal matematika dan kunci jawaban

Embed Size (px)

DESCRIPTION

semua macam matematika

Text of soal matematika dan kunci jawaban

1 nllal darl persamaan 2x 410 adalah a 1d 4 b 2e 3 c 3 2 nllal darl 249 49 x 8818 adalah a 1259d 4849 b 48427 e 2429 c 24227

3 haraa 3 ka aula adalah 8p1630000 maka haraa 10 ka aula adalah a 8p3300000d 8p4730000 b 8p3200000e 8p3000000 c 8p3730000 4 nllal darl 115 45 x 610 adalah a 144d 172

b 174 e 8120 c 1412

3 erbandlnaan aa[l lsLrl dan suaml adalah 2 3 [lka aa[l suaml 8p210000000 maka [umlah aa[l mereka adalah 8p a 8p400000000 b 8p330000000 c 8p374000000 d 8p364000000 d 8p360000000 6 SuaLu peker[aan dlselesalkan oleh 4 orana dalam 20 harl 8erapa banvak orana vana harus dlLambahkan aaar peker[aan selesal dalam 3 harl adalah a 8d 16 b 10e 20 c 12 7 SeLelah dlkenakan dlskon 20 haraa sebuah compuLer adalah 8p320000000 maka haraa compuLer sebelum dlkenakan dlskon adalah a 8p400000000 b 8p384000000 c 8p374000000 d 8p364000000 d 8p360000000 8 Skala suaLu peLa adalah 1 300000 [lka [arak sebenarnva anLara dua koLa adalah 30 km maka [arak dua koLa LersebuLpada peLa adalahcm a 4d 7 b 3e 8 c 6 9 Aulla dapaL menvelesalkan suaLu peker[aan dalam wakLu 3 [am dan lcha dapaL menvelesalkan peker[aan LersebuL dalam wakLu 6 [am !lka aulla dan lcha beker[a bersamasama maka peker[aan lLu akan selesal dalam wakLu[am a 43d 23 b 33e 2 c 3 10 !lka z 3l maka nllal Z adalah a1627 l b 1727l c 1827l d1927l e 2027l 11 nllal darl 127 Z adalah a 9 d 13 b 3 e 3 c 1 12nllal darl (2) adalah a 32d 23 b 23e 32 c 16 13 8enLuk akar darl aS4 adalah a Vo5dVo44 bVo53d Vo4 cVo54 14 !lka a8 dan b27 maka nllal darl o19 b19

adalah a 8d 18 b 12e 24 c 16 13 nllal darl (23 24) V a 7d 10 b 8e 12 c 9 16 !lka x 116 dan ? 19 maka nllal darl 2 -34 v 12 adalah a 8d 32 b 8e 48 c 16 17 nllal x darl persamaan 1x` 8 adalah a 3d 3 b 2e 4 c 2 18 nllal darl (12 + 3)12 adalah a 13d 16 b 14e 17 c 13 19 nllal x darl persamaan x 64 adalah a 1d 4 b 2e 3 c 3 20 nllal x darl persamaan x 127 adalah a 3 d 27 b 3e 81 c 9 21 8enLuk sederhana darlV9 adalah a Vd V b Ve 8V c V 22 ul bawah lnl vana merupakan benLuk akar adalah a Vd V b e V c V 23 benLuk sederhana darlV8 + V98 adalah a Vd V b 8Ve V c V 24 8enLuk sederhana darlV V9 adalah a 9Vd V b 8Ve V c V 23 hasll perkallan (V V) adalah a 1d V b 2e 7 c 3 26 8enLuk sederhana V3 adalah a 2d 8 b 4e 16 c 6 27 8enLuk sederhana darlVu.bb.Vu adalah a bd ab b abe ab c ab 28 Pasll meraslonalkan pecahan 2V3 adalah a 23 Vd V b Ve V c 43 V 29 Pasll meraslonalkan2V3- V2 adalah a 12 (V +V) b (V +V ) c 2 (V +V) d 3 (V +V) e 4 (V +V) 30 8enLuk sederhana darl V3- V2V3 + V2 adalah a Vd + V b Ve - V c 43V 31 8enLukbenLukvana ekulvalen denaan loa 181 4 adalah a 3 181d (4) 181 b 3 81e 4 81 c 4 81 32 nllal x darl persamaan x loa 32 adalah a 2d b 3e 6 c 4 33 nllal darl loa 623 adalah a 2 d b 1e 4 c 2 34 8enLuk loaarlLma vana ekulvalen denaan persamaan 2 18 adalah a loa 18 3d loa 2 18 b loa 8 3e loa 2 8 c loa3 18 33nllal x darl persamaan Iog 136 2 adalah a 2d 8 b 4e 18 c 6 36 !lka loa 3 a dam loa 3b maka loa 60 a 2b bd 2 + a + b b 2a + be 3 + a + b c 1 + a + b 37 nllal darl loa 30 + loa 6 loa 123 adalah a 1d 8 b 4e 10 c 3 38 nllal darl loa 2 + loa 4 loa 30 adalah a 1d 4 b 2e 3 c 3 39 !lka loa 2 0301 dan loa 3 0477 maka nllal loa 180 adalah a 2133d 2433 b 2233e 2333 c 2333 40 nllal x darl persamaan loa (4x3) loa (x +3) 1 adalah a 4d 10 b 6e 18 c 8 41 !lka a 27 dan b 32 maka nllal darl 3 (a-V3) x 4 b 23 adalah a 23d 16 b 16e 23 c 0 42 Seorana mendapaL hadlah 8p10000000 dlpoLona pa[ak 20 SeLelah dlpoLona pa[ak lalu dlsumbanakan 13 kepada panLl [ompo dan slsanva dlLabuna Maka besar uana vana dlLabuna adalah a 8p 3200000000 b 8p 4000000000 c 8p 4800000000 d 8p 6000000000 e8p 8000000000 43 8enLuksederhana darl 25X13 X 1Sadalah a 312 x 130d 314x 130 b 314 x 11Se 3x11S c 3x130 44 8alok dlaambar denaan menaaunakan skala 1100 mempunval ukuran 4 cm x 2 cm x 2 cm volume balok sebenarnva adalah a 026d 160 b 16e 1600 c 16 43 LmpaL orana Lukana dapaL menvelesalkan pencaLan suLau aeduna dalam wakLu 330 [am [lka peker[aan lLu dlker[akan oleh 6 orana peker[a dapaL dlselesalkan dalam wakLu berapa [am? a 30d 430 b 73e 1800 c 200 46 8enLuk sederhana darl 2V5- V3 adalah a Vd V -V b Ve V + V c V 47 !lka dlkeLahul loa x a dan loa v b maka loa10 Xy` a10u`b`d 10 + 3a 2b b30u2b e 1 + 3a 2b c 10 (3a2b) 48 8enLuk sederhana darl V +V V adalah a Vd V b 9Ve V c 8V 49VubbVu 13 senllal denaan a o112 b16d ( .ob`6 ) 13 b .`b6e .o`12bc o16 b13 30 !arak koLa A ke koLa 8 pada peLa 60 cm !lka skala peLa 1 230000 maka [arak kedua koLa sebenarnva adalahkm a 13d 1300 b e c