S£¾NG (LED) D£â„¢NG TRONG C£â€‌NG NGHI P CHI„›¾U S£¾ S£¾NG (LED) D£â„¢NG TRONG C£â€‌NG NGHI ... quang, t„»«

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of S£¾NG (LED) D£â„¢NG TRONG C£â€‌NG NGHI P...

 • S KHOA HC V CNG NGH TP-HCM

  TRUNG TM THNG TIN KHOA HC V CNG NGH

  BO CO PHN TCH XU HNG CNG NGH

  Chuyn :

  CNG NGH NANO V NGHIN CU IT PHT

  SNG (LED) DNG TRONG CNG NGHIP

  CHIU SNG

  Bin son: Trung tm Thng tin Khoa hc v Cng ngh TP. HCM

  Vi s cng tc ca: PGS. TS. ng Mu Chin

  Gim c Phng th nghim Cng Ngh Nano

  Trng i hc Quc Gia TP HCM

  TP. H Ch Minh, 10/2011

 • -1-

  MC LC

  I. TNG QUAN V CNG NGH NANO .................................................................................................. 3

  1. C s cng ngh nano .................................................................................................................................... 3

  2. nh ngha cng ngh nano ............................................................................................................................ 4

  3. Mt s nghin cu v cng ngh nano ........................................................................................................... 4

  3.1. Cng ngh ch to LED dng trong cng nghip chiu sng .................................................................. 4

  3.2. Cng ngh ch to vt liu nano t lm sch v dit khun trn gch men ............................................ 5

  3.3. Cng ngh tng hp ht nano ng v ch to mc in phun ng .......................................................... 7

  3.4. Cng ngh ch to si nano dng cho cm bin sinh hc ....................................................................... 9

  3.5. Ch to pin nng lng mt tri theo cng ngh mng mng .............................................................. 10

  3.6. Cng ngh Dc Nano ......................................................................................................................... 12

  II. PHN TCH XU HNG NGHIN CU CNG NGH NANO MT S NG DNG CA NANO TRN C S SNG CH QUC T ........................................................................................ 13

  1. Tnh hnh nghin cu nano ........................................................................................................................... 13

  1.1. ng k sng ch v nano (giai on 1970-2011) ................................................................................ 13

  1.2. Danh sch 10 quc gia c nhiu ng k sng ch v nano .................................................................. 14

  1.3. Cc lnh vc sng ch ng k .............................................................................................................. 15

  2. Tnh hnh nghin cu nano mt s lnh vc ng dng c th ................................................................... 15

  2.1. ng nano cacbon ................................................................................................................................... 15

  2.2. Nano trong sn xut pin mt tri ........................................................................................................... 18

  2.3. Nano trong sn xut Led........................................................................................................................ 20

  2.4. Vt liu nano t lm sch v dit khun ............................................................................................... 22

  3. Nhn xt v xu hng nghin cu cng ngh nano v mt s ng dng ca nano trn c s sng ch quc t ...................................................................................................................................................................... 24

  III. NGHIN CU CH TO LED PHT NH SNG TRNG TRN TH GII .............................. 24

  1. Tnh hnh cng nghip Led trn th gii ...................................................................................................... 24

  1.1. Lch s ra i ca Led .......................................................................................................................... 24

  1.2. Tim nng ng dng ca Led ............................................................................................................... 25

  2. Tnh hnh cc sng ch Led ng k trn th gii ................................................................................... 26

  2.1. Lch s cc sng ch v Led ................................................................................................................. 26

  2.2. Cc cng ngh ch to Led pht nh sng trng v cc sng ch ng k ...................................... 27

  2.2.1. Ch to Led pht nh sng trng t chip Led pht xanh dng ph pht pho vng ..................... 27

  2.2.2. Ch to Led pht nh sng trng t chip Led pht xanh dng ph 2 loi pht pho v xanh l

  cy ........................................................................................................................................................... 32

  2.2.3. Ch to Led pht nh sng trng t chip Led pht tia t ngoi (UV) ph 3 loi pht pho , xanh

  l cy v xanh dng .............................................................................................................................. 39

  2.2.4. Ch to Led pht nh sng trng t 3 loi chp Led pht nh sng , xanh l cy v xanh dng ................................................................................................................................................................ 42

  IV. TNH HNH SN XUT V NG DNG LED TRONG NC ....................................................... 45

 • -2-

  1. Quy trnh c bn ch to bng Led .............................................................................................................. 45

  2. Cng ngh ch to Led ca Phng Th nghim cng ngh Nano (LNT) ..................................................... 45

  2.1. Quy trnh ch to chip Led pht nh sng xanh ti LNT ...................................................................... 45

  2.2. Quy trnh ch to bng Led nh sng trng t chip Led nh sng xanh ............................................... 50

  3. Cc sn phm nghin cu Led ng k s hu tr tu Vit Nam ............................................................ 52

  4. Thc trng nghin cu v xu hng pht trin n Led ti VN ................................................................... 52

  4.1. Thc trng nghin cu .......................................................................................................................... 52

  4.2. Xu hng pht trin .............................................................................................................................. 53

  5. Cc cty sn xut v kinh doanh n Led ti Vit Nam ................................................................................. 54

  6. Tnh hnh ng dng Led trong chiu sng ti Vit Nam .............................................................................. 55

  V. MT S KIN NGH V NGHIN CU LED V SN PHM S DNG CNG NGH LED TI VIT NAM .......................................................................................................................................... 56

  PH LC ........................................................................................................................................................... 58

  TI LIU THAM KHO ................................................................................................................................ 60

 • -3-

  CNG NGH NANO V NGHIN CU IT PHT SNG (LED)

  DNG TRONG CNG NGHIP CHIU SNG

  *****************************

  I. TNG QUAN V CNG NGH NANO

  1. C s cng ngh nano

  Ngy 29 thng 12 nm 1959, ti Vin Cng ngh

  California, ngi ot gii Nobel Vt l - Richard P. Feynman

  ni chuyn ti cuc hp hng nm ca Hip hi Vt l M

  tr thnh mt trong nhng bi ging khoa hc c in th

  k hai mi, c ta Theres Plenty of Room at the

  Bottom. ng trnh by mt tm nhn cng ngh thu cc

  nh trc khi "chip" tr thnh mt phn ca thut ng. ng

  ni v vn thao tc v kim sot mi th trn mt quy m

  nh. Ngoi suy t cc nh lut vt l bit, Feynman

  hnh dung ra mt cng ngh bng cch s dng hp cng c

  cui cng ca t nhin, xy dng cng trnh nano nguyn t

  ca nguyn t hay phn t ca phn t. K t nhng nm 1980, nhiu pht minh v

  khm ph trong ch to cc cng trnh nano tr thnh mt minh chng cho tm nhn

  ca ng. ghi nhn thc t ny, cc Hi ng Khoa hc v Cng ngh Quc gia

  (NSTC) ca Nh Trng lp ra Interagency Working Group v khoa hc nano, C

  kh v Cng ngh (IWGN) vo nm 1998. Trong mt bi pht biu nm 2000 ti cng

  mt vin, cu Tng thng William J. Clinton ni chuyn v nhng ha hn th v

  ca cng ngh nano, v ni chung, tm quan trng ca vic m rng nghin cu trong

  khoa hc v cng ngh cp nano. Cui thng , ng tuyn b sng kin v Cng

  ngh Nano cp Nh nc y tham vng, bao gm s phi hp lin ngnh v mt d

  tho ngn sch tr gi $ 497 triu USD trong nm ti chnh 2001, v quyt nh rng

  y l chnh sch khoa hc cng ngh phi c u tin hng u v lm cho n

  mt khoa hc hng u v u tin cng ngh. Mc tiu ca sng kin ny l to

  thnh mt lin minh rng ri trong cc vin nghin cu, khu vc t nhn v nh nc,

  a phng, v chnh ph lin bang s lm vic vi nhau thc y khoa hc nano v

  cng ngh nano gt hi li ch kinh t x hi v tim nng cng ngh nano.

  Cng ngh nano l ngnh khoa hc v nghin cu, ch to, iu khin v ng

  dng cc vt liu v linh kin c kch thc siu nh, trong khong t 1-100 nm (1 mt

  = 109 nm). Nh th nu 1 ht nano c ng knh l 1 nm, th ht c c nh hn 80

  nghn ln so vi dy trung bnh ca si tc ngi. Kch thc v cu trc siu nh

  dn n cc thay i ln v bn cht v tnh cht vt l, ha hc, cng nh tnh cht

  quang, t v.v..ca vt liu v linh kin. Nhng thay i v tnh cht mi ny khi c

  khai thc v s dng thch hp (thng) mang li nhng ng dng mi, vi kh nng

  RichardP. Feynman

 • -4-

  Pro.