of 61 /61
Nursing Informatics 2012 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาล และการพยาบาล . . สิรินยา พวงจำาปา สิรินยา พวงจำาปา

SN203 Unit6

Embed Size (px)

Text of SN203 Unit6

Page 1: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

ระบบเทคโนโลยสารสนเทศโรงพยาบาล

และการพยาบาลออ .. สร นยา พวงจ ำาปา สร นยา พวงจ ำาปา

Page 2: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

ว ตถ ประสงคเช งพฤตกรรม

• บอกความหมายและความสำาคญของ Electronic Health Record• อธบายระบบเทคโนโลยสารสนเทศโรง

พยาบาลและการพยาบาลได• ใชระบบเทคโนโลยสารสนเทศโรง

พยาบาลได

Page 3: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Electronic health record

• คอการจ ดเกบประว ต ส ขภาพ ในร ปแบบอเล กทรอนกส

• จดประสงคหลกคอพฒนาคณภาพและลดตนทนดวยการนำาเอาระบบ

อเลกทรอนกส มาทดแทนกองเอกสาร

Page 4: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

ระบบเวชระเบ ยนอ เล กทรอนกส

• electronic health record system • บนทกขอมลประวตการรบบรการ

ของผปวยไวในรปแบบ อเลกทรอนกส เพอความสะดวกใน

การเรยกด แลกเปลยน และสงตอ ขอมลระหวางกน รวมทงเพอนำา

ระบบสารสนเทศมาชวยพฒนาคณภาพและลดโอกาสเกดขอผดพลาดขน

Page 5: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

ระบบเทคโนโลยสารสนเทศในโรง พยาบาล

(HIS : Hospital Information System)

การนำาเทคโนโลยสารสนเทศมาใชใน การบรหารจดการโรงพยาบาล ทงใน

สวนทเปนงานบรการผปวย งาน บรหาร และงานสนบสนนวชาการ

ใหเกดประสทธภาพสงสด

Page 6: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Page 7: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Page 8: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Page 9: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

ระบบการประมวลฐานขอมล

DBMS

โปรแกรม เวชระเบ ยน

โปรแกรม ส งยา

โปรแกรม Lab

โปรแกรม น ด

ฐานขอม ลข อม ลผ ป วย

ขอม ลยาขอม ลหอง Lab

ขอม ลน ด

Page 10: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

การเล อก DBMS ทเหมาะสม

• ความเขากนไดกบ hard ware ทมอย• ความเรวในการประมวลผล• จำานวนผใชเครองคอมพวเตอร• จำานวนแฟมขอมลและขนาดเวช

ระเบยน• ภาษาทใชจดการขอมล

Page 11: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

การเล อก DBMS ทเหมาะสม

• การใชงานโปรแกรมประยกต• การใชงานโปรแกรมชวยสราง

รายงาน• ระบบรกษาความปลอดภยของ

DBMS แตละตว• โครงสรางฐานขอมล DBMS

แตละประเภท• ความเหมาะสมตองานททำาและ

ราคาของ DBMS

Page 12: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

DMS• ทำางานอยบนระบบเครอขาย (Local

Area Network : LAN) เดยวกน คณสมบตของอปกรณ (Hard Ware)

ระบบปฏบตการทใช (Operating System) โปรแกรมภาษา และ / หรอ

โปรแกรมประยกตทเลอกใช(Application System) ควรเปนระบบ

ทเขากนได หรอเปนคณสมบต(Platform) เดยวกน

Page 13: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

ระบบงานสารสนเทศโรงพยาบาล สามารถจำาแนกไดเปน 2 กลมงาน

ใหญๆ คอ

Page 14: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

กลมงานบร การด านการร กษาพยาบาล

• ประกอบดวยระบบงานสารสนเทศ 21 ระบบ

1. ระบบเวชระเบยนและสถต Registry2. ระบบงานผปวยนอก OPD3. ระบบงานผปวยใน IPD4. ระบบงานเภสชกรรม Pharmacy5. ระบบงานพยาธวทยา / ระบบงานชนสตร

(lab)6. ระบบงานรงสวทยา radiology7. ระบบงานหองผาตด OR

Page 15: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

กลมงานบร การดานการร กษาพยาบาล

8. ระบบงานวสญญ anesthesia9. ระบบงานหองคลอด LR10. ระบบงานทนตกรรม Dental11. ระบบงานจตวทยา Phyco12. ระบบงานสงคมสงเคราะห13. ระบบงานเวชกรรมสงคม14. ระบบงานเวชกรรมฟนฟ

Page 16: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

กลมงานบรการด านการรกษาพยาบาล

15. ระบบงานโภชนาการ16. ระบบงานหนวยจายกลาง17. ระบบงานธนาคารโลหต18. ระบบงานการเงนผปวย19. ระบบงานสงเสรมสขภาพ20. ระบบงานสขาภบาลและปองกนโรค21. ระบบงานอบตเหตและฉกเฉน

Page 17: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

กลมงานบร หารและว ชาการ

• ประกอบดวยระบบงานสารสนเทศ10 ระบบ

1. ระบบงานธรการ2. ระบบงานพสด ครภณฑ3. ระบบงานบญชและการเงน4. ระบบงานการเจาหนาท5. ระบบงานหองสมด

Page 18: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

กลมงานบร หารและว ชาการ

6. ระบบงานประชาสมพนธ7. ระบบงานพฒนาคณภาพบรการ

และวชาการ8. ระบบงานสำาหรบผบรหารโรง

พยาบาล9. ระบบการศกษา (แพทยศาสตร

ศกษา) และการศกษาตอเนองสำาหรบพยาบาลเพอตออายใบประกอบวชาชพ

10.ระบบงานขอมลขาวสารทางการแพทย

Page 19: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

กลมงานหลกในระบบ HIS

• เวชระเบยน• ผปวยนอก• ผปวยใน• เภสชกรรม• ปฏบตการและชนสตร• รงสวทยา• การเงน

Page 20: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

การเด นทางของขอม ล

เวชระเบยนเวชระเบยน OPD

การเงนนอกการเงนนอก รบยาหองยา

รบยาหองยา

IPD(ward)IPD

(ward)

LAB

LAB ยา

เวชภณฑ(CS)

การเงนผปวยใน

โตะ admit

ผบรหารผบรหาร

หองแพทยสงยา

Page 21: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

ระบบเวชระเบ ยนและ สถต

• เปนระบบสำาหรบบนทกขอมลผ ปวยทเขามารกษากบโรงพยาบาล

สามารถสอบถามรายละเอยดของผ ปวย พมพบตรประจำาตวผปวยรวม

ทงออกรายงานสถตตาง ๆ ไดขอมลผปวยทบนทกไวสามารถนำาไปใชในระบบอนไดอยางรวดเรว

Page 22: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

ระบบเวชระเบ ยน• เปนระบบงานสำาคญลำาดบแรกใน

การกรอกบนทกขอมลของผปวยอยางละเอยด

Page 23: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

โปรแกรมกลวยน ำาไทยเฮลธ ซอฟทแวร

ชอสกลผปวย

หมายเลขบตรประจำาตวประชาชน

ทอยของผปวย

วนเดอนปเกดของผปวย

เพศ

ศาสนา

สถานภาพบคคลทกำาหนดใหตดตอเมอเกดมกรณฉกเฉน

ทอยของบคคลกรณฉกเฉนสทธการรกษาการแพตางๆ

Page 24: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

คนหาผปวยเกา

Page 25: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

โปรแกรม HOMC

คนหาผปวยเกา

Page 26: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

โปรแกรม Medtrak

Page 27: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

0

1,000

2,000

3,000

4,000

มค. กพ. มค. เมย. พค. มย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

จำานวนผปวย(ราย)ไทย

ญปนชาวตางประเทศอนๆ

รวม

43.41%

68.72% 64.70%

47.36%56.58%

31.28% 35.19%

52.62%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

ไทย ญปน ชาวตางประเทศอนๆ รวม

ชาย

หญง

0100020003000400050006000

<20 20-

24

25-

30

30-

34

35-

39

40-

45

45-

49

50-

54

55-

59

60-

64

65-

69

70-

74

75-

79

80-

84

85-

89

>90

Age Range(Year)

จำานวนผปวย(ราย)

ไทย

ญปน

ชาวตางประเทศอนๆ

รวม

Page 28: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

ระบบงานผป วยนอก• ขอมลทไดถกบนทกจากระบบเวช

ระเบยนจะถกสงมายงแผนกหนาหองตรวจของแพทยผเชยวชาญแตละคน• พยาบาลจะเปนผทำาหนาทสำาคญ

ในการดแลผปวยกอนทจะทำาการพบแพทยโดยพยาบาลจะตองเขาสขบวนการ Nurse Screen

Page 29: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

screening สงทำาการ

Page 30: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Page 31: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Page 32: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

ระบบงานผป วยใน• ระบบบรการหอผปวยใน เปนระบบ

ทรองรบการสงตวจากแผนกผปวยนอกมาสหอผปวยในกรณทผปวยตองนอนโรงพยาบาล

Page 33: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล(Nursing Information System)

• เปนระบบสารสนเทศยอย ภาย ใตระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

ระบบสารสนเทศในงานปฏบตการ พยาบาล เชน ระบบการบนทก

แผนการพยาบาลมาตรฐานทอยใน ระบบผปวยใน มการปอนขอมลท

พยาบาลประเมนไดเขาระบบและ เลอกรายการปญหา การวางแผน

การพยาบาล การใหการพยาบาลและการสรปประเมนผล

Page 34: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Page 35: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Page 36: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Page 37: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

ระบบงานเภส ชกร• ระบบงานเภสชกรรมเปนระบบ

จดยาตามคำาสงแพทยโดยเภสชกร เปนผรบผดชอบในการจายยา

อธบายการใชยาแกผปวย และขณะเดยวกนเภสชกรยงทำาหนาทใหการจดยามความปลอดภยสำาหรบผปวยดวยการตรวจสอบ

ปจจยอนเปนความเสยงของผปวย เชนการแพยาของผปวย การทำา

ปฏกรยาระหวางยา เปนตน

Page 38: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Page 39: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Page 40: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Page 41: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Page 42: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

ระบบหองปฏบ ต การ• ระบบสารสนเทศหองปฏบตการ

เปนระบบสารสนเทศทชวยการใหบรการผปวยทแพทยตองการทราบ

ผลการตรวจทางรางกายเคม เพอ นำามาประกอบการวเคราะหโรค

และอาการของผปวย

Page 43: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Page 44: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Page 45: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Page 46: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Page 47: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Page 48: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

ระบบงานรงสว ทยา• เมอแพทยทำาการสงตรวจรงสกบผ

ปวย ขอมลคำาสงในระบบบรหารจดการสารสนเทศทางการพยาบาล

มาปรากฏขนทหนาจอคอมพวเตอรเพอใหเจาหนาทเทคนครงสทราบวามผปวยตองมาทำาการเรองของ

รงสวทยา การสงทำาการสำาหรบงานดานรงสมทงการวนจฉยหาสาเหตของการปวยและมทงการบำาบดรกษาผปวยดวยเทคนคของรงสวทยา

Page 49: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Page 50: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Page 51: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

PACS: Picture Archiving

Communication System • สามารถคนหาผานระบบเครอขายเพอสงไปยงรงสแพทยเพอวนจฉย

ความผดปกตแปรผล และสงตอให แพทยผตรวจรกษา โดยขอมล

เหลานจะถกเกบไวในศนยขอมล ทางรงสวทยา (Radiology

Information System)

Page 52: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Page 53: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Page 54: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

ระบบงานหองผ าต ด• การสงขอมลของผปวยจะเรมตน

ดวยระบบเวชระเบยน นำาไปสการพบแพทยทหองตรวจแลวจงสงคำา

สงไปยงหองผาตด จะถกบนทกคำาสงโดพยาบาลผทตองบนทกขอมล

ดวยความถกตองและระมดระวงเพอปองกนและลดความเสยงในการเลอกผปวยผดคนไปผาตด

Page 55: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Page 56: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Page 57: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Page 58: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

ระบบงานการเจ า หนาท

• เปนระบบงานทบรหารจดการเกยว กบบคลากร เพอบนทกประวต การทำางาน สวสดการ อตราเงน

เดอนสำาหรบแผนกบคคลและผบรหารใชในการประเมนการ

ปฏบตงาน โดยขอมลจะตองมาจากตวพนกงาน

Page 59: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Page 60: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012

Document Scan - System’s workflow

Patient Register staff / Nurse

Doctor

Doctor record treatment in OPD file

Nurse collect all document in patient files

Keep patient files in file room (Registration Dept.)

Staff scan all document

Document Scan System Retrieve patient record from Document Scan System

Print OPD Record

Page 61: SN203 Unit6

Nursing Informatics 2012