Click here to load reader

SN - 4-17 - Umag

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SN - 4-17 - Umag

SN - 4-17Broj: 4 Umag, 20.oujka 2017. Godina: XXIII. Cijena: 25,00 kn
S A D R A J
GRADSKO VIJEE
1 ODLUKA o davanju koncesije u svrhu posebne upotrebe - gradnje kanalizacijskog sustava na k..br. 544 k.o. Savudrija……………………………118 2 ODLUKA o davanju koncesije u svrhu posebne upotrebe-rekonstrukcije crpnih stanica aglomeracije Umag- CS Finida, CS Špina i CS Pelegrin............... 121
3 ODLUKA o davanju koncesije u svrhu posebne upotrebe-rekonstrukcije tlanih cjevovoda iz crpnih stanica CS Finida, CS Špina i CS Pelegrin ............... 124
4 ODLUKA o davanju koncesije u svrhu posebne upotrebe- rekonstrukcije havarijskog ispusta CS Zambratija, CS Pelegrin, CS Špina i CS Finida ............. 127
5 ODLUKA o davanju koncesije u svrhu posebne upotrebe-rekonstrukcije postojeih fekalnih kolektora Broštolon, Stari Grad, Umag i Moela .................... 130
6 ZAKLJU AK o prihva anju Izvješa o stanju sustava civilne zaštite na podruju Grada Umaga za 2016. godine ...................................................................... 133
7 GODIŠNJI Plan razvoja sustava civilne zaštite na podruju Grada Umaga za 2017. godinu ........................................................................................................................ 153
8 ODLUKA o kriterijima za financiranje Javne vatro gasne postrojbe Umag u 2017. godini.......................................................................................................................... 157
9 ODLUKA o rasporeivanju sredstava politikim strankama u Gradskome vijeu Grada Umaga za 2017. godinu ............................................................................ 159
10 ODLUKA o kriterijima, mjerilima i na inu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Umag u 2017. godini ...................................... 161
11 ODLUKA o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Grada Umaga ................................................................................................................................... 168
12 ODLUKA o dodjeli javnih priznanja Grada Umaga u 2017. godini .............. 173
GRADONAELNIK
16 ZAKLJUAK o prethodnoj suglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu Ustanove za upravljanje, korištenje i odravanje športskih objekata………..174
17 ZAKLJUAK o prethodnoj suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem redu Ustanove za upravljanje, korištenje i odravanje športskih objekata……198
18 ODLUKA o postavljanju prinudnog upravitelja za nekretninu izgraenu na k..br. 2412 k.o. Umag – Umag, Svodna 5 .............................................................. 205
19 ODLUKA o imenovanju lana Upravnog vijea Talijanskog djejeg vrti a „Vrtuljak“ Umag ...................................................................................................... 206
20 ODLUKA kojom se utvruje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Grada Umaga ..................................................................................................................................... 207
21 ODLUKA o izradi Procjene rizika od velikih nesrea za Grad Umag…….211
22 ZAKLJUAK o prethodnoj suglasnosti Djejem vrti u i jaslicama "Duga" na donošenje Odluke o sudjelovanju korisnika u cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja u predloenom obliku……………………………………..213
23 ZAKLJUAK o prethodnoj suglasnosti Talijanskom djejem vrti u "Vrtuljak" na donošenje Odluke o sudjelovanju koris nika u cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja u predloenom obliku……………………..216
24 ZAKLJUAK o utvr ivanju ekonomske cijene programa predškolskog odgoja i naobrazbe u predškolskim ustanovama iji je osniva Grad Umag za 2017. godinu………………………………………………………………………219
25 ODLUKA o privremenom odreenju zakupnine za zakup javnih površina na podruju Trnice Umag ........................................................................................... 220
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 118 __________________________________________________________________________________________
GRADSKO VIJEE
1
Na temelju lanka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16 - dalje: Zakona), temeljem odredbe lanka 27. st. 2. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), temeljem odredbe lanka 35. st. 1. to. 2. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) te odredaba lanaka 56. i lanka 109. Statuta Grada Umaga („Slubene novine Grada Umaga“ br. 9/09, 3/13 i 14/13) Gradsko vijee Grada Umaga na sjednici odranoj dana 16. oujka 2017. godine, donijelo je sljedeu
ODLUKU o davanju koncesije u svrhu posebne upotrebe - gradnje kanalizacijskog sustava
na k..br. 544 k.o. Savudrija
I. TEMELJNA ODREDBA
Gradsko vijee Grada Umaga na temelju zahtjeva trgovakog društva 6. maj odvodnja d.o.o. Umag, Tribje 2, OIB 568387770652 koji je podnesen putem odvjetnika Milomira Milanovia iz Rijeke, daje istome koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobru u svrhu izgradnje graevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - izgradnja kanalizacijskog sustava: kanalizacijski cjevovod i crpne stanice na k..br. 554 k.o. Savudrija. Za navedeni zahvat ishodovana je Lokacijska dozvola Upravnog odjela za izdavanje akata za gradnju Grada Umaga Klasa:UP/I-350-05/13-02/68;Urbr:2105/05-09/02-16-7 od 29.07.2016. (pravomona od dana 09.08.2016.). II. POVRŠINA I PODRU JE OBUHVATA KONCESIJE
lanak 2.
U koncesiju se daje dio pomorskog dobra na k..br. 554 k.o. Savudrija u površini od 84m2. Širina zahvata je 4m (2m sa svake strane osi cjevovoda) dok je duljina osi cjevovoda 8,0m. Preslike katastarskog plana u mjerilu 1:500 ini sastavni dio ove Odluke. III. VRIJEME TRAJANJA KONCESIJE
lanak 3.
Koncesija se daje na vrijeme od 20 godina od dana sklapanja ugovora.
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 119 __________________________________________________________________________________________
IV. NAKNADA ZA KONCESIJU
lanak 4.
Godišnja naknada za koncesiju koju ovlaštenik koncesije plaa za korištenje pomorskog dobra odreuje se u simbolinom iznosu od 1 kunu (slovima: jednu kunu). Naknada se plaa na sljedei nain: - od trenutka zakljuivanja ugovora o koncesiji u roku od 30 (trideset) dana. Za sljedee godine naknada se plaa uvijek za tekuu godinu unaprijed, do 01. oujka. V. PRAVA I OBVEZE OVLAŠTENIKA KONCESIJE
lanak 5.
Ovlaštenik koncesije se obvezuje da e pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na posebnu koncesiju, koristiti iskljuivo na namjenu odreenu u lanku 1. ove Odluke. Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemoguiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro duan je uvati i unapreivati. Isti je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed upotrebe pomorskog dobra. Davatelj koncesije zadrava pravo izmjene visine naknade, uz obvezu da o tome 3 (tri) mjeseca ranije pismeno obavijesti ovlaštenika koncesije.
lanak 6.
Ovlaštenik koncesije je duan za vrijeme trajanja koncesije odravati i štiti pomorsko dobro iz ove Odluke panjom dobrog gospodara. Nakon isteka Ugovora o koncesiji, ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to mogue po prirodi stvari, bez vee štete za pomorsko dobro. Ako to nije mogue, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošu pomorskog dobra, ali davatelj koncesije moe traiti od ovlaštenika da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni u cijelosti ili djelomino i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje. Ovlaštenik koncesije duan je pridravati se svih obvezujuih normi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Takoer je duan koristiti dodijeljeno pomorsko dobro u skladu sa hrvatskim zakonima i podzakonskim aktima te je duan za svaku eventualnu rekonstrukciju na dodijeljenom podruju redovnom procedurom ishoditi prethodnu suglasnost davatelja koncesije. Ovlaštenik koncesije ne moe prava steena koncesijom ni djelomino niti u cijelosti prenositi na drugog, bez izriitog odobrenja davatelja koncesije.
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 120 __________________________________________________________________________________________
VI. UVJETI ZA PRESTANAK, ODUZIMANJE I OPOZIV KONCES IJE
lanak 7.
Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrene Zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji e biti utvreni Ugovorom o koncesiji. Koncesija moe prestati ako doe do izmjena dokumenata prostornog ureenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predvieni posebnim propisima. Koncesija se oduzima ako ovlaštenik u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave na potpisivanje ne potpiše Ugovor o koncesiji. VII. ZAKLJU NE ODREDBE
lanak 8.
Ugovorom o koncesiji, a u skladu sa Zakonom, urediti e se sva pitanja koja nisu
obuhvaena ovom Odlukom. Ovlašuje se Gradonaelnik da u ime donositelja koncesije s ovlaštenikom sklopi
Ugovor o koncesiji u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja ove Odluke.
lanak 9.
Ukoliko se eventualni sporovi vezani uz ovu Odluku i Ugovor o koncesiji ne riješe sporazumno, spor e rješavati nadleno Ministarstvo.
lanak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Slubenim novinama Grada Umaga“. KLASA: 342-01/16-01/05 URBROJ: 2105/05-01/01-17-6 Umag, 16. oujka 2017.
GRADSKO VIJEE GRADA UMAGA PREDSJEDNIK
Milan Vukši, v.r.
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 121 __________________________________________________________________________________________
2
Na temelju lanka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16 -dalje: Zakona), temeljem odredbe lanka 27. st. 2. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), temeljem odredbe lanka 35. st. 1. to. 2. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) te odredaba lanaka 56. i lanka 109. Statuta Grada Umaga („Slubene novine Grada Umaga“ br. 14/13, 4/15 i 15/15) Gradsko vijee Grada Umaga na sjednici odranoj dana 16. oujka 2017. godine, donijelo je sljedeu
ODLUKU o davanju koncesije u svrhu posebne upotrebe-rekonstrukcije crpnih stanica
aglomeracije Umag- CS Finida, CS Špina i CS Pelegrin
I. TEMELJNA ODREDBA
Gradsko vijee Grada Umaga na temelju zahtjeva trgovakog društva 6. maj odvodnja d.o.o. Umag, Tribje 2, OIB 568387770652 od dana 30.01.2017. godine, daje istome koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobru u svrhu rekonstrukcije graevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda-rekonstrukcije crpnih stanica aglomeracije Umag-CS Finida, CS Špina i CS Pelegrin s prateim objektima, 3. skupine na k..br. 3616 i 3835, sve k.o Umag.
Za navedeni zahvat ishodovana je Lokacijska dozvola Upravnog odjela za izdavanje akata za gradnju Grada Umaga Klasa:UP/I-350-05/16-01/000024; Urbr:2105/05-09/08-16- 0005 od 12.09.2016. (pravomona od dana 07.10.2016.) II. POVRŠINA I PODRU JE OBUHVATA KONCESIJE
lanak 2.
U koncesiju se daje dio pomorskog dobra na: - k..br. 3616 k.o. Umag, CS Pelegrin, površina zahvata na datoj k..br. iznosi 25,20m². - k..br. 3835 k.o. Umag, CS Špina, površina zahvata na datoj k..br. iznosi 19,00m².
Skice trase ucrtane na preslikama katastarskog plana ine sastavni dio ove Odluke.
III. VRIJEME TRAJANJA KONCESIJE
lanak 3.
Koncesija se daje na vrijeme od 20 godina od dana sklapanja ugovora.
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 122 __________________________________________________________________________________________
IV. NAKNADA ZA KONCESIJU
lanak 4.
Godišnja naknada za koncesiju koju ovlaštenik koncesije plaa za korištenje pomorskog dobra odreuje se u simbolinom iznosu od 1 kunu (Slovima: jednu kunu). Naknada se plaa na sljedei nain: - od trenutka zakljuivanja ugovora o koncesiji u roku od 30 (trideset) dana. Za sljedee godine naknada se plaa uvijek za tekuu godinu unaprijed, do 01. oujka. V. PRAVA I OBVEZE OVLAŠTENIKA KONCESIJE
lanak 5.
Ovlaštenik koncesije se obvezuje da e pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na posebnu koncesiju, koristiti iskljuivo na namjenu odreenu u lanku 1. ove Odluke. Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemoguiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro duan je uvati i unapreivati. Isti je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed upotrebe pomorskog dobra. Davatelj koncesije zadrava pravo izmjene visine naknade, uz obvezu da o tome 3 (tri) mjeseca ranije pismeno obavijesti ovlaštenika koncesije.
lanak 6.
Ovlaštenik koncesije je duan za vrijeme trajanja koncesije odravati i štiti pomorsko dobro iz ove Odluke panjom dobrog gospodara. Nakon isteka Ugovora o koncesiji, ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to mogue po prirodi stvari, bez vee štete za pomorsko dobro. Ako to nije mogue, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošu pomorskog dobra, ali davatelj koncesije moe traiti od ovlaštenika da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni u cijelosti ili djelomino i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje. Ovlaštenik koncesije duan je pridravati se svih obvezujuih normi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Takoer je duan koristiti dodijeljeno pomorsko dobro u skladu sa hrvatskim zakonima i podzakonskim aktima te je duan za svaku eventualnu rekonstrukciju na dodijeljenom podruju redovnom procedurom ishoditi prethodnu suglasnost davatelja koncesije. Ovlaštenik koncesije ne moe prava steena koncesijom ni djelomino niti u cijelosti prenositi na drugog, bez izriitog odobrenja davatelja koncesije. VI. UVJETI ZA PRESTANAK, ODUZIMANJE I OPOZIV KONCES IJE
lanak 7.
Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrene Zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji e biti utvreni Ugovorom o koncesiji.
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 123 __________________________________________________________________________________________
Koncesija moe prestati ako doe do izmjena dokumenata prostornog ureenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predvieni posebnim propisima. Koncesija se oduzima ako ovlaštenik u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave na potpisivanje ne potpiše Ugovor o koncesiji. VII. ZAKLJU NE ODREDBE
lanak 8.
Ugovorom o koncesiji, a u skladu sa Zakonom, urediti e se sva pitanja koja nisu
obuhvaena ovom Odlukom. Ovlašuje se Gradonaelnik da u ime donositelja koncesije s ovlaštenikom sklopi
Ugovor o koncesiji u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja ove Odluke.
lanak 9.
Ukoliko se eventualni sporovi vezani uz ovu Odluku i Ugovor o koncesiji ne riješe sporazumno, spor e rješavati nadleno Ministarstvo.
lanak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slubenim novinama Grada Umaga“. KLASA: 342-35/17-01/05 URBROJ: 2105/05-01/01-17-6 Umag, 16. oujka 2017.
GRADSKO VIJEE GRADA UMAGA
PREDSJEDNIK Milan Vukši, v.r.
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 124 __________________________________________________________________________________________
3 Na temelju lanka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16 -dalje: Zakona), temeljem odredbe lanka 27. st. 2. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), temeljem odredbe lanka 35. st. 1. to. 2. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) te odredaba lanaka 56. i lanka 109. Statuta Grada Umaga („Slubene novine Grada Umaga“ br. 14/13, 4/15 i 15/15) Gradsko vijee Grada Umaga na sjednici odranoj dana 16. oujka 2017. godine, donijelo je sljedeu
ODLUKU o davanju koncesije u svrhu posebne upotrebe-rekonstrukcije tla nih cjevovoda
iz crpnih stanica CS Finida, CS Špina i CS Pelegrin
I. TEMELJNA ODREDBA
lanak 1.
Gradsko vijee Grada Umaga na temelju zahtjeva trgovakog društva 6. maj odvodnja
d.o.o. Umag, Tribje 2, OIB 568387770652 od dana 30.01.2017. godine, daje istome koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobru u svrhu rekonstrukcije graevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda-rekonstrukcija tlanih cjevovoda iz crpnih stanica CS Finida, CS Špina i CS Pelegrin na k..br. 3835, 3842/6 i 3616 sve k.o. Umag. Za navedeni zahvat ishodovana je Lokacijska dozvola Upravnog odjela za izdavanje akata za gradnju Grada Umaga Klasa: UP/I-350-05/16-01/000026; Urbr:2105/05-09/08-16- 0004 od 31.08.2016. (pravomona od dana 30.09.2016.) II. POVRŠINA I PODRU JE OBUHVATA KONCESIJE
lanak 2.
U koncesiju se daje dio pomorskog dobra na: - k..br. 3835 k.o. Umag od CS Špina pa sjeveroistono do mee sa k..br. 3842/6 k.o.
Umag u duini od 18.72m. Površina zahvata na datoj k..br. iznosi 73m². - k..br. 3842/6 k.o. Umag od mee sa k..br. 3842/6 pa sjeverno do mee sa k..br.
3842/2 u duini od 7.83m. Površina zahvata na datoj k..br. iznosi 25m². - k..br. 3616 k.o. Umag od mee sa k..br. 3617 pa jugozapadno do CS Pelegrin, u duini
od 2.57m. Površina zahvata na datoj k..br. iznosi 10m². Skica trase ucrtana na preslici katastarskog plana ini sastavni dio ove Odluke.
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 125 __________________________________________________________________________________________
III. VRIJEME TRAJANJA KONCESIJE
lanak 3.
Koncesija se daje na vrijeme od 20 godina od dana sklapanja ugovora. IV. NAKNADA ZA KONCESIJU
lanak 4.
Godišnja naknada za koncesiju koju ovlaštenik koncesije plaa za korištenje pomorskog dobra odreuje se u simbolinom iznosu od 1 kunu (Slovima: jednu kunu). Naknada se plaa na sljedei nain: - od trenutka zakljuivanja ugovora o koncesiji u roku od 30 (trideset) dana. Za sljedee godine naknada se plaa uvijek za tekuu godinu unaprijed, do 01. oujka. V. PRAVA I OBVEZE OVLAŠTENIKA KONCESIJE
lanak 5.
Ovlaštenik koncesije se obvezuje da e pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na posebnu koncesiju, koristiti iskljuivo na namjenu odreenu u lanku 1. ove Odluke. Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemoguiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro duan je uvati i unapreivati. Isti je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed upotrebe pomorskog dobra. Davatelj koncesije zadrava pravo izmjene visine naknade, uz obvezu da o tome 3 (tri) mjeseca ranije pismeno obavijesti ovlaštenika koncesije.
lanak 6.
Ovlaštenik koncesije je duan za vrijeme trajanja koncesije odravati i štiti pomorsko dobro iz ove Odluke panjom dobrog gospodara. Nakon isteka Ugovora o koncesiji, ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to mogue po prirodi stvari, bez vee štete za pomorsko dobro. Ako to nije mogue, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošu pomorskog dobra, ali davatelj koncesije moe traiti od ovlaštenika da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni u cijelosti ili djelomino i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje. Ovlaštenik koncesije duan je pridravati se svih obvezujuih normi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Takoer je duan koristiti dodijeljeno pomorsko dobro u skladu sa hrvatskim zakonima i podzakonskim aktima te je duan za svaku eventualnu rekonstrukciju na dodijeljenom podruju redovnom procedurom ishoditi prethodnu suglasnost davatelja koncesije. Ovlaštenik koncesije ne moe prava steena koncesijom ni djelomino niti u cijelosti prenositi na drugog, bez izriitog odobrenja davatelja koncesije.
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 126 __________________________________________________________________________________________
VI. UVJETI ZA PRESTANAK, ODUZIMANJE I OPOZIV KONCES IJE
lanak 7.
Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrene Zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji e biti utvreni Ugovorom o koncesiji. Koncesija moe prestati ako doe do izmjena dokumenata prostornog ureenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predvieni posebnim propisima. Koncesija se oduzima ako ovlaštenik u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave na potpisivanje ne potpiše Ugovor o koncesiji. VII. ZAKLJU NE ODREDBE
lanak 8.
Ugovorom o koncesiji, a u skladu sa Zakonom, urediti e se sva pitanja koja nisu
obuhvaena ovom Odlukom. Ovlašuje se Gradonaelnik da u ime donositelja koncesije s ovlaštenikom sklopi
Ugovor o koncesiji u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja ove Odluke.
lanak 9.
Ukoliko se eventualni sporovi vezani uz ovu Odluku i Ugovor o koncesiji ne riješe sporazumno, spor e rješavati nadleno Ministarstvo.
lanak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Slubenim novinama Grada Umaga“. KLASA: 342-35/17-01/03 URBROJ: 2105/05-01/01-17-6 Umag, 16. oujka 2017.
GRADSKO VIJEE GRADA UMAGA PREDSJEDNIK Milan Vukši, v.r.
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 127 __________________________________________________________________________________________
4 Na temelju lanka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16 -dalje: Zakona), temeljem odredbe lanka 27. st. 2. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), temeljem odredbe lanka 35. st. 1. to. 2. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) te odredaba lanaka 56. i lanka 109. Statuta Grada Umaga („Slubene novine Grada Umaga“ br. 9/09, 3/13, 14/13) Gradsko vijee Grada Umaga na sjednici odranoj dana 16. oujka 2017. godine, donijelo je sljedeu
ODLUKU o davanju koncesije u svrhu posebne upotrebe- rekonstrukcije havarijskog
ispusta CS Zambratija, CS Pelegrin, CS Špina i CS Finida
I. TEMELJNA ODREDBA
lanak 1.
Gradsko vijee Grada Umaga na temelju zahtjeva trgovakog društva 6. maj odvodnja d.o.o. Umag, Tribje 2, OIB 568387770652 od dana 30.01.2017. godine, daje istome koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobru u svrhu rekonstrukcije havarijskog ispusta crpne stanice graevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda 2. skupine CS Zambratija 1, CS Pelegrin, CS Špina i CS Finida na k..br. 3961, 3616 i 3835 sve k.o Umag.
Za navedeni zahvat ishodovana je Lokacijska dozvola Upravnog odjela za izdavanje akata za gradnju Grada Umaga Klasa:UP/I-350-05/16-01/000029;Urbr:2105/05-09/08-16- 0005 od 08.11.2016. (pravomona od dana 03.12.2016.) II. POVRŠINA I PODRU JE OBUHVATA KONCESIJE
lanak 2.
U koncesiju se daje dio pomorskog dobra na: - k..br. 3961 k.o. Umag od mee sa k..br. 1123 k.o. Umag pa sjeverozapadno do mee
sa Jadranskim morem u duini od 22.05m. Površina zahvata na datoj k..br. iznosi 88m². - k..br. 3616 k.o. Umag od CS Pelegrin pa jugozapadno do mee sa Jadranskim morem u
duini od 17.90m. Površina zahvata na datoj k..br. iznosi 71m². - k..br. 3835 k.o. Umag od CS Špina pa jugozapadno do mee sa Jadranskim morem u
duini od 19.68m. Površina zahvata na datoj k..br. iznosi 76m². Skice trase ucrtane na preslikama katastarskog plana ine sastavni dio ove Odluke.
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 128 __________________________________________________________________________________________
III. VRIJEME TRAJANJA KONCESIJE
lanak 3.
Koncesija se daje na vrijeme od 20 godina od dana sklapanja ugovora. IV. NAKNADA ZA KONCESIJU
lanak 4.
Godišnja naknada za koncesiju koju ovlaštenik koncesije plaa za korištenje pomorskog dobra odreuje se u simbolinom iznosu od 1 kunu (Slovima: jednu kunu). Naknada se plaa na sljedei nain: - od trenutka zakljuivanja ugovora o koncesiji u roku od 30 (trideset) dana. Za sljedee godine naknada se plaa uvijek za tekuu godinu unaprijed, do 01. oujka. V. PRAVA I OBVEZE OVLAŠTENIKA KONCESIJE
lanak 5.
Ovlaštenik koncesije se obvezuje da e pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na posebnu koncesiju, koristiti iskljuivo na namjenu odreenu u lanku 1. ove Odluke. Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemoguiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro duan je uvati i unapreivati. Isti je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed upotrebe pomorskog dobra. Davatelj koncesije zadrava pravo izmjene visine naknade, uz obvezu da o tome 3 (tri) mjeseca ranije pismeno obavijesti ovlaštenika koncesije.
lanak 6.
Ovlaštenik koncesije je duan za vrijeme trajanja koncesije odravati i štiti pomorsko dobro iz ove Odluke panjom dobrog gospodara. Nakon isteka Ugovora o koncesiji, ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to mogue po prirodi stvari, bez vee štete za pomorsko dobro. Ako to nije mogue, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošu pomorskog dobra, ali davatelj koncesije moe traiti od ovlaštenika da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni u cijelosti ili djelomino i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje. Ovlaštenik koncesije duan je pridravati se svih obvezujuih normi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Takoer je duan koristiti dodijeljeno pomorsko dobro u skladu sa hrvatskim zakonima i podzakonskim aktima te je duan za svaku eventualnu rekonstrukciju na dodijeljenom podruju redovnom procedurom ishoditi prethodnu suglasnost davatelja koncesije. Ovlaštenik koncesije ne moe prava steena koncesijom ni djelomino niti u cijelosti prenositi na drugog, bez izriitog odobrenja davatelja koncesije.
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 129 __________________________________________________________________________________________
VI. UVJETI ZA PRESTANAK, ODUZIMANJE I OPOZIV KONCES IJE
lanak 7.
Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrene Zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji e biti utvreni Ugovorom o koncesiji. Koncesija moe prestati ako doe do izmjena dokumenata prostornog ureenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predvieni posebnim propisima. Koncesija se oduzima ako ovlaštenik u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave na potpisivanje ne potpiše Ugovor o koncesiji. VII. ZAKLJU NE ODREDBE
lanak 8.
Ugovorom o koncesiji, a u skladu sa Zakonom, urediti e se sva pitanja koja nisu
obuhvaena ovom Odlukom. Ovlašuje se Gradonaelnik da u ime donositelja koncesije s ovlaštenikom sklopi
Ugovor o koncesiji u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja ove Odluke.
lanak 9.
Ukoliko se eventualni sporovi vezani uz ovu Odluku i Ugovor o koncesiji ne riješe sporazumno, spor e rješavati nadleno Ministarstvo.
lanak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slubenim novinama Grada Umaga“. KLASA: 342-35/17-01/04 URBROJ: 2105/05-01/01-17-6 Umag, 16. oujka 2017.
GRADSKO VIJEE GRADA UMAGA
PREDSJEDNIK Milan Vukši, v.r.
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 130 __________________________________________________________________________________________
5 Na temelju lanka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16 - dalje: Zakona), temeljem odredbe lanka 27. st. 2. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), temeljem odredbe lanka 35. st. 1. to. 2. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) te odredaba lanaka 56. i lanka 109. Statuta Grada Umaga („Slubene novine Grada Umaga“ br. 14/13, 4/15 i 15/15) Gradsko vijee Grada Umaga na sjednici odranoj dana 16. oujka 2017. godine, donijelo je sljedeu
ODLUKU o davanju koncesije u svrhu posebne upotrebe-rekonstrukcije postojeih
fekalnih kolektora Broštolon, Stari Grad, Umag i Moela
I. TEMELJNA ODREDBA
Gradsko vijee Grada Umaga na temelju zahtjeva trgovakog društva 6. maj odvodnja d.o.o. Umag, Tribje 2, OIB 568387770652 od dana 30.01.2017. godine, daje istome koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobru u svrhu rekonstrukcije graevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda-rekonstrukcije postojeih fekalnih kolektora Broštolon, Stari Grad, Umag i Moela, 3. skupine na k..br. 2231,2232,2239,3962,7107/2,7107/5 i 7107/8 sve k.o Umag. Za navedeni zahvat ishodovano je Rješenje o izmjeni i dopuni Lokacijske dozvola Upravnog odjela za izdavanje akata za gradnju Grada Umaga Klasa: UP/I-350-05/16- 01/000031; Urbr: 2105/05-09/08-16-0005 od 13.12.2016. (pravomono od dana 10.01.2017.)
II. POVRŠINA I PODRU JE OBUHVATA KONCESIJE
lanak 2.
U koncesiju se daje dio pomorskog dobra na: - k..br. 2231 k.o. Umag trasa ide od mee sa k..br. 3962 k.o. Umag pa istono te juno
do mee sa k..br. 2232 u duini od 54,41m. Površina zahvata na datoj k..br. iznosi 185m². - k..br. 2232 k.o. Umag trasa ide od mee sa k..br. 2231 k.o. Umag pa istono do mee
sa k..br. 7107/8 u duini od 117.96m. Površina zahvata na datoj k..br. iznosi 465m². - k..br. 2239 k.o. Umag junim dijelom parcele dijelom po asfaltiranom putu djelom po
zelenoj površini, od mee sa k..br. 7107/8 k.o. Umag pa istono do mee sa k..br. 7107/5 u duini od 40.35m. Površina zahvata na datoj k..br. iznosi 158m².
- k..br. 3962 k.o. Umag u naravi po trotoaru, od postojeeg šahta na datoj k..br. pa istono do mee sa k..br. 2231 k.o. u duini od 11.86m. Površina zahvata na datoj k..br. iznosi 42m².
- k..br. 7107/2 k.o. Umag od mee sa k..br. 7107/5 k.o. Umag pa istono do mee sa k..br. 3946/2 u duini od 10.71m. Površina zahvata na datoj k..br. iznosi 246m².
- k..br. 7107/5 k.o. Umag u naravi dijelom po zelenoj površini, a dijelom po nogostupu
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 131 __________________________________________________________________________________________
uz Šetalište V. Gortana, od mee sa k..br. 2239 k.o. Umag pa istono do mee sa k..br. 7107/2 u duini od 107.37m. Površina zahvata na datoj k..br. iznosi 427m².
- k..br. 7107/8 k.o. Umag u naravi dijelom po asfaltiranom putu, a dijelom po zelenoj površini, od mee sa k..br. 2232 k.o. Umag pa istono do mee sa k..br. 2239 u duini od 180.67m. Površina zahvata na datoj k..br. iznosi 698m². Skice trase ucrtane na preslikama katastarskog plana ine sastavni dio ove Odluke.
II. VRIJEME TRAJANJA KONCESIJE
lanak 3.
Koncesija se daje na vrijeme od 20 godina od dana sklapanja ugovora.
III. NAKNADA ZA KONCESIJU
lanak 4.
Godišnja naknada za koncesiju koju ovlaštenik koncesije plaa za korištenje pomorskog dobra odreuje se u simbolinom iznosu od 1 kunu (Slovima: jednu kunu). Naknada se plaa na sljedei nain: - od trenutka zakljuivanja ugovora o koncesiji u roku od 30 (trideset) dana. Za sljedee godine naknada se plaa uvijek za tekuu godinu unaprijed, do 01. oujka. V. PRAVA I OBVEZE OVLAŠTENIKA KONCESIJE
lanak 5.
Ovlaštenik koncesije se obvezuje da e pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na posebnu koncesiju, koristiti iskljuivo na namjenu odreenu u lanku 1. ove Odluke. Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemoguiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro duan je uvati i unapreivati. Isti je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed upotrebe pomorskog dobra. Davatelj koncesije zadrava pravo izmjene visine naknade, uz obvezu da o tome 3 (tri) mjeseca ranije pismeno obavijesti ovlaštenika koncesije.
lanak 6.
Ovlaštenik koncesije je duan za vrijeme trajanja koncesije odravati i štiti pomorsko dobro iz ove Odluke panjom dobrog gospodara. Nakon isteka Ugovora o koncesiji, ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to mogue po prirodi stvari, bez vee štete za pomorsko dobro. Ako to nije mogue, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošu pomorskog dobra, ali davatelj koncesije moe traiti od ovlaštenika da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni u cijelosti ili djelomino i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje. Ovlaštenik koncesije duan je pridravati se svih obvezujuih normi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 132 __________________________________________________________________________________________
Takoer je duan koristiti dodijeljeno pomorsko dobro u skladu sa hrvatskim zakonima i podzakonskim aktima te je duan za svaku eventualnu rekonstrukciju na dodijeljenom podruju redovnom procedurom ishoditi prethodnu suglasnost davatelja koncesije. Ovlaštenik koncesije ne moe prava steena koncesijom ni djelomino niti u cijelosti prenositi na drugog, bez izriitog odobrenja davatelja koncesije. VI. UVJETI ZA PRESTANAK, ODUZIMANJE I OPOZIV KONCES IJE
lanak 7.
Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrene Zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji e biti utvreni Ugovorom o koncesiji. Koncesija moe prestati ako doe do izmjena dokumenata prostornog ureenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predvieni posebnim propisima. Koncesija se oduzima ako ovlaštenik u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave na potpisivanje ne potpiše Ugovor o koncesiji. VII. ZAKLJU NE ODREDBE
lanak 8.
Ugovorom o koncesiji, a u skladu sa Zakonom, urediti e se sva pitanja koja nisu
obuhvaena ovom Odlukom. Ovlašuje se Gradonaelnik da u ime donositelja koncesije s ovlaštenikom sklopi
Ugovor o koncesiji u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja ove Odluke.
lanak 9.
Ukoliko se eventualni sporovi vezani uz ovu Odluku i Ugovor o koncesiji ne riješe sporazumno, spor e rješavati nadleno Ministarstvo.
lanak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slubenim novinama Grada Umaga“. KLASA: 342-35/17-01/06 URBROJ: 2105/05-01/01-17-6 Umag, 16. oujka 2017.
GRADSKO VIJEE GRADA UMAGA
PREDSJEDNIK Milan Vukši, v.r.
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 133 __________________________________________________________________________________________
6
Na temelju lanka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) i lanka 56. i 109. Statuta Grada Umaga („Slubene novine Grada Umaga“, broj 9/09, 3/13 i 14/13 – proišeni tekst) Gradsko vijee Grada Umaga na sjednici odranoj dana 16. oujka 2017. godine, donijelo je
ZAKLJU AK o prihvaanju Izvješa o stanju sustava civilne zaštite
na podruju Grada Umaga za 2016. godine
lanak 1.
Gradsko vijee Grada Umaga prihvaa Izvješe o stanju sustava civilne zaštite na podruju Grada Umaga za 2016. godinu.
lanak 2.
Izvješe o stanju sustava civilne zaštite na podruju Grada Umaga za 2016. godinu nalazi se u prilogu ovog Zakljuka i ini njegov sastavni dio.
lanak 3.
Ovaj Zakljuak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Slubenim novinama Grada Umaga“.
KLASA:810-01/16-01/09 URBROJ: 2105/05-01/01-17-17 Umag, 16. oujka 2017.
GRADSKO VIJEE GRADA UMAGA
Milan Vukši, v.r.
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 134 __________________________________________________________________________________________
IZVJEŠE O STANJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
GRADA UMAGA ZA 2016. GODINU
UVOD
Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.) stupio je na snagu 1. kolovoza 2015. godine te je njegovom primjenom došlo do odreenih promjena u sustavu civilne zaštite u odnosu na propise koji su se temeljili na ranijem Zakonu o zaštiti i spašavanju iz 2004. godine. Sustav zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj ureen je kao sustav civilne zaštite, a ime se ne samo formalno, ve i suštinski mijenjaju odreeni oblici i sadraji u provedbi mjera i aktivnosti radi spašavanja ljudskih ivota, materijalnih dobara i okoliša u velikim nesreama ili katastrofama. Jedna od osnovnih novina Zakona o sustavu civilne zaštite je jasnije propisivanje nadlenosti sudionika i operativnih snaga u sustavu civilne zaštite po pitanjima znaajnim za integriranje svih djelatnosti snaga, tijela i openito jaanje sposobnosti cjelokupnog sustav za djelovanje u velikim nesreama i katastrofama. Zakonom su preciznije i drugaije ureene zadae i odgovornosti JLP(R)S u pripremi, organizaciji i provedbi mjera civilne zaštite, a izvršene su i odreene promjene u smislu kompatibilnosti sa zakonodavstvom i standardima EU. Temeljem lanka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, predstavnika tijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave u ostvarivanju prava i obveza u podruju sustava civilne zaštite, razmatraju stanje sustava civilne zaštite, donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na svom podruju, u proraunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava civilne zaštite u narednoj godini, te obavljaju i druge poslove iz sustava civilne zaštite utvrene zakonom.
Zakonom o sustavu civilne zaštite ureuje se sustav i djelovanje civilne zaštite; prava i obveze tijela dravne uprave, jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave, pravnih i fizikih osoba; osposobljavanje za potrebe sustava civilne zaštite; financiranje civilne zaštite; upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona i druga pitanja vana za sustav civilne zaštite.
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i graana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, ivotinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesreama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske.
Sudionici u sustavu civilne zaštite, temeljem l. 8. predmetnog zakona, su: – Vlada Republike Hrvatske – središnje tijelo dravne uprave nadleno za poslove civilne zaštite – tijela dravne uprave i druga dravna tijela – Oruane snage Republike Hrvatske i policija – jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 135 __________________________________________________________________________________________
Grad Umag (dalje u tekstu: Grad), u okviru svojih prava i obveza utvrenih zakonom, ureuje, planira, organizira i provedi zaštitu i spašavanje u sustavu civilne zaštite na svom podruju odgovornosti.
1. PROCJENA UGROENOSTI
Procjena ugroenosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara predstavlja temeljni dokument kojim se utvruje realna razina opasnosti, ali i procjenjuju stvarne mogunosti adekvatnog odgovora na sanaciji stanja i dovoenje ivota i rada stanovništva u normalno stanje. Procjena je stoga temeljni dokument na osnovu kojeg se definiraju potrebne snage i sredstva, ali i izrauju planovi zaštite i spašavanja u cjelini. U meuvremenu je došlo i do promjena Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04., 79/07., 38/09 i 127/10), a donijet je i Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroenosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 30/14 i 67/14) koji propisuje metodologiju izrade Procjene ugroenosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, nositelje izrade, sudionike u izradi, te postupke izrade i donošenja Procjene, kao i metodologiju za izradu Planova zaštite i spašavanja. Procjena ugroenosti Grada izraena je i usvojena od Gradskog vijea 23. travnja 2014. godine, a Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite 5. veljae 2015.
2. STOER CIVILNE ZAŠTITE
Odredbama lanka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) i lanka 6. i 8. Pravilnika o sastavu stoera, nainu rada te uvjetima za imenovanje naelnika, zamjenika naelnika i lanova stoera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 37/16), utvrena je obaveza ustrojavanja stoera civilne zaštite u svim jedinicama lokalne samouprave na razini Republike Hrvatske. Stoer civilne zaštite Grada je struno, operativno i koordinativno tijelo koje prua strunu pomo i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Naelnik Stoera. Stoer ima dvanaest lanova koje je odlukom imenovao gradonaelnik 5. srpnja 2016. godine (Odluka o imenovanju lanova Stoera civilne zaštite Grada Umaga objavljena je u Slubenim novinama Grada Umaga“ broj 14/16.), a po prethodnom prijedlogu slubi koje se u sustavu civilne zaštite zaštitom i spašavanjem bave kao redovitom djelatnošu. Sastav stoera ustrojen je i imenovan u skladu sa odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i Pravilnika o sastavu stoera, nainu rada te uvjetima za imenovanje naelnika, zamjenika naelnika i lanova stoera civilne zaštite, te je kao takav kompetentan za pripremu i provedbu zadaa u podruju zaštite i spašavanja, odnosno pruanja maksimalne pomoi Naelniku u izvršavanju njegovih obaveza u sluaju veih nesrea ili katastrofa. Odrana je koordinacija Stoera Grada Novigrada, Umaga i Buja i Opina Brtonigla, Gronjana i Oprtlja temeljem Programa aktivnosti Vlade RH u pripremi za ljetnu poarnu sezonu. Koordinacija stoera odrana je 05. svibnja 2016. g. Osposobljavanje lanova Stoera Grada Novigrada, Umaga i Buja i Opina Brtonigla, Gronjan i Oprtalj, Zapovjedništva civilne zaštite grada Novigrada, Umaga i Buja te Podrune vatrogasne zajednice Umag odrano je 15. svibnja 2014. godine.
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 136 __________________________________________________________________________________________
3. VATROGASTVO
Izvješe o radu JVP Umag za 2016. godinu
JVP Umag za protekli period pored redovitog odravanja tehnike, opreme i osobne opreme, svakodnevno je odravala operativno - taktike vjebe u skladu sa Planom i programom obuke i nastave sa svojim djelatnicima, a sve pod vodstvom zamjenika zapovjednika Borisa Milia.
U planu preventivne djelatnosti, svim djelatnicima je organiziran radno - operativni posjet tvrtkama Sipro d.o.o., ACI- Marina Umag, Holcim d.o.o, Hempel d.d. i Aluflexpack d.o.o. Umag i sa istima su izvedene taktiko-operativne vjebe, sa ciljem upoznavanja istih, njihovom tehnologijom rada, kao i manipulativnim putovima unutar organizacija i rasporedom hidrantske mree kao i uvjebavanje za zajedniko gašenje kod mogueg poara ili akcidenta. Djelatnici su se upoznali sa lokacijama plinskih instalacija u gradu Umagu. Odrana je pokazna vjeba i evakuacija u školama Buje i Oprtalj, te je odrana i vjeba gašenja broda na moru uz pomo luke kapetanije. Pored navedenog, imali su dosta osiguranja vatrometa i ATP turnira za vrijeme njegovog odravanja i osiguranje uništavanja minsko-explozivnih sredstva u suradnji sa djelatnicima MUP-a.
U izvještajnom periodu JVP Umag imala je 412 intervencija i to:
- Poari otvorenog prostora: 24, opoareno ukupno 16 Ha - Poari dimnjaka: 24 - Poari objekta: 16 - Poari prometnih sredstava: 15 - Ostali poari: 33 - Tehnike intervencije u prometu: 25 - Prijevoz vode: 58 - Lana dojava: 14 - Ostale tehnike intervencije (piljenje grana, ispumpavanja, oslobaanje prometnica,
spašavanje ivotinja iz jame i ostalo): 152
Intervencije po mjesecima:
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2 4 7 2 4 2 3 3 8 3 1 4
Intervencije po osnivaima:
Umag Buje Novigrad Brtonigla Gronjan Oprtalj
277 43 62 15 12 3
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 137 __________________________________________________________________________________________
U sezonu su ušli spremni i sa odraenim svim servisima na vozilima i njihovim nadogradnjama. Uestvovali su na ispomoi gašenja poara u Istarskoj upaniji.
Iz priloenog vidljivo je smanjenje broja poara otvorenog podruja zbog izrazito povoljnih vremenskih uvjeta koji su ih pratili i 2016. godine, dok je došlo do velikog poveanja tehnikih intervencija u cestovnom prometu i drugih tehnikih intervencija.
Na intervencijama smo odradili 2302 sata, prijeeno je 10696 km, utrošeno je: 4955 l goriva, 597.222 l vode, 3 kg praha i 220 l pjene. U 2016. godini izdali su 2600 dozvola za loenje vatre na otvorenom prostoru.
Znaajnije intervencije na podruju Grada Umaga:
- 05.01.2016. Oslobaanje prometnice u Juricanima - 07.01.2016. Poar objekta, Vrh Umag - 13.01.2016. Puštanje plina, Bašanija - 16.01.2016. Poar osobnog vozila, Punta - 29.01.2016. Tehnika intervencija u prometu, Ernesta Miloša 5 - 30.01.2016. Poar objekta, Trg Marije i Line - 03.02.2016. Tehnika intervencija u prometu, Zambratija - 06.02.2016. Poar osobnog automobila, Komunela - 25.02.2016. Poar objekta, Trg Venecije - 05.03.2016. Tehnika intervencija u prometu, Finida - 17.03.2016. Poar otvorenog prostora, Alberi - 10.04.2016. Poar sijena, Petrovija - 15.04.2016. Poar objekta, Juricani - 19.04.2016. Poar otvorenog prostora, Vrh - 21.04.2016. Poar objekta, Katoro - 22.04.2016. Poar otvorenog prostora, Vardica - 22.04.2016. Poar osobnog automobila, Jadranska Ulica - 02.05.2016. Poar osobnog automobila, Komunela - 15.05.2016. Poar osobnog automobila, Ul. Joakima Rakovca - 20.05.2016. Tehnika intervencija u prometu, Murine - 24.06.2016. Tehnika intervencija u prometu, Petrovija - 26.07.2016. Poar osobnog automobila, Petrovija - 15.07.2016. Poar objekta, Rijeka 2 - 20.07.2016. Tehnika intervencija u prometu, Polinesija - 26.07.2016. Poar objekta, Babii - 30.07.2016. Poar otvorenog prostora, Murine - 04.08.2016. Puštanje plina, E. Miloša - 17.09.2016. Jeci poar gospodarskog objekta i strojeva - 08.08.2016. Poar otvorenog prostora, Finida - 13.08.2016. Poar otvorenog prostora, Sv. Vid - 13.08.2016. Poar otvorenog prostora, Vilanija - 14.08.2016. Poar plovila na benzinskoj postaji INA - 22.08.2016. Poar osobnog vozila, Karigador - 31.08.2016. Poar objekta, Rijeka 7 - 02.09.2016. Puštanje plina, Jadranska 22 - 03.09.2016. Poar objekta, Vilanija - 09.09.2016. Oslobaanje djeteta iz auta, Bašanija - 28.09.2016. Poar otvorenog prostora, Komunela
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 138 __________________________________________________________________________________________
- 10.10.2016. Tehnika intervencija u prometu, Roac - 18.10.2016. Puštanje plina, N.Tesla 2 - 07.11.2016. Tehnika intervencija u prometu, Školska ulica - 05.12.2016. Poar objekta, Zemljoradnika 15a - 14.12.2016. Tehnika intervencija u prometu, Babii
Potrebe opremanja i razvoja: - Kupnja malog navalnog vozila za gašenje poara u starogradskoj jezgri - Kupnja plovila za intervencije na moru - Kupnja kemijskog vozila - Kupnja vozila za prijevoz pitke vode, agregata i šatora u sluaju veih elementarnih
nepogoda
Prijedlozi za poboljšanje sustava: - Hrvatske šume obavezati o stalnom odravanju protupoarnih poarnih putova u
šumskim kompleksima - Provesti akciju ograivanja jama - Provoditi redovne kontrole o stanju prilaznih putova i prilaza u starogradskoj jezgri - Opremanje i osposobljavanje pripadnika DVD Umag
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poara od interesa za Grad
Umag u 2016. godini. U programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini, utvreni su i zadaci, odnosno obveze koje su dune izvršiti i jedinice lokalne samouprave. Program u provedbi posebnih mjera zaštite od poara od interesa za Republiku Hrvatsku temeljni je dokument koordinacije godišnjih aktivnosti dravnih tijela, javnih ustanova, jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave, udruga graana te drugih organizacija u provedbi mjera zaštite od poara. Na tematskoj sjednici Stoera civilne zaštite koja je bila vezana uz pripremu ljetne protupoarne sezone u 2016. godini usvojen je Plan aktivnog ukljuenja na gašenju poara otvorenog prostora JVP Umag i svih subjekata zaštite od poara na podruju PVZ Umag za 2016. godinu i financijski plan osiguranih sredstava za provoenje zadaa tijekom poarne sezone, te predloen za usvajanje Plan operativne provedbe Programa aktivnosti na podruju PVZ Umag. Zapovjednik JVP Umag obrazloio je ustroj zapovijedanja u akcijama gašenja poara otvorenog prostora, sustav prijema dojave o poaru i ukljuivanja u akciju gašenja poara vatrogasnih postrojbi, te angairanje snaga prema stupnju ugroenosti. Na temelju Zakona o zaštiti od poara i Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od poara od interesa za Grad Umag u 2016. godini, gradonaelnik Grada Umaga donio je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poara na podruju Grada za 2016. godinu.
4. SLUBA CIVILNE ZAŠTITE VATROGASNE ZAJEDNICE ISTARSKE UPANIJE
Osnovna zadaa Slube civilne zaštite je struna i racionalna ispomo tijelima lokalne i podrune (regionalne) samouprave uvijek u okvirima Ustavnih i zakonskih prava i obveza.
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 139 __________________________________________________________________________________________
Uloga strune slube u tom pogledu je struna pomo u obavljanju administrativno-strunih poslova za potrebe stoera, opremanje i osposobljavanje lanova stoera do koordinacije i struno tehnikih poslova na suradnji sa sustavima zaštite i spašavanja susjednih opina, gradova do upanije, uvijek temeljem pozitivnih zakonskih propisa. Od osnivanja Slube, poslove su im povjerili Istarska upanija, svih deset gradova te trideset i jedna opina. Tako uspostavljen sustav i organizacija bili su do sada na provjeri u nizu operativnih akcija spašavanja na podruju itave upanije, od potraga za nestalim osobama do šumskih poara i spašavanja iz mora. U Istarskoj upaniji se nakon donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju krenulo s organizacijom sustava na nain da se koriste postojei resursi i organizacija, da sustav bude što racionalniji i time efikasniji, te da sustav bude kompatibilan i integriran u jedinstven sustav organizacije i zapovijedanja Pored mnogih zadaa i obveza, Sluba civilne zaštite uestvovala je u pripremi i organizaciji sjednice Stoera civilne zaštite Istarske upanije u travnju i svibnju, na kojoj su razmatrana pitanja u svezi programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016.g. i priprema za turistiku sezonu, u listopadu, priprema za poplave i u prosincu sjednica u svezi provedbe mjera zaštite i spašavanja u sluaju zimskih uvjeta na podruju Istarske upanije. Odrano je ukupno 44 sjednica Stoera CZ. Obiljeavanje meunarodnog i nacionalnog dana civilne zaštite odrano je u Istarskoj upaniji, gradovima Puli, Labinu i Pazinu. Peti po redu Dani civilne zaštite, u organizaciji Slube civilne zaštite Vatrogasne zajednice Istarske upanije, odrani su u lipnju 2016. g. u Medulinu konferencijom na temu „Kruzeri i civilna zaštita“. U sklopu 5. Dana civilne zaštite u akvatoriju pulske luke odrana je vjeba "Pula 2016", sveobuhvatna javna vjeba provjere spremnosti operativnih snaga za intervenciju. U Topuskom je u oujku 2016.g. odrana 6. redovna skupština, a u listopadu u Rijeci 7. sjednica Skupštine Platforme hrvatskih upanija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa gdje je u radu Skupštine sudjelovala i Sluba CZ. I u 2016.g. nastavljena je suradnja sa predstavnicima civilne zaštite Republike Slovenije i autonomne pokrajine Friuli-Venezia -Giulia Republike Italije uz podršku Istarske upanije (resor meunarodne suradnje i europske integracije) u okviru Jadranske Euroregije sa ciljem podizanja razine sigurnosti civilnog stanovništva (domaeg i turista), imovine te eko-sustava u regiji. Zajedno s Zavodom za hitnu medicinu I, pomagali protu eksplozivnom odjelu PU Istarske u organizaciji dezaktiviranja minsko eksplozivnih naprava. Za potrebe Istarske upanije, a temeljem Zakona o sustavu CZ i Pravilnika o voenju evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, Sluba CZ izradila je evidenciju operativnih snaga u I (postrojbe CZ JLS, HGSS, Crveni kri I i Vatrogasna zajednica) . Kontinuirano se vršio obilazak JLS te izvršne vlasti i osobe zaduene neposredno za provoenje sustava civilne zaštite te ih se upoznavalo sa zadaama i aktivnostima JLS koji proizlaze iz Zakona o sustavu CZ i podzakonskih akata. Sluba CZ je uestvovala u
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 140 __________________________________________________________________________________________
provoenju vjebi u osnovnim školama i vrtiima, te uestvovala u akcijama potrage za nestalim osobama.
5. CIVILNA ZAŠTITA (POSTROJBE)
Postrojbe civilne zaštite osnivaju se kao potpora za provoenje mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provoenje mjera civilne zaštite. Temeljem lanka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite postrojbe civilne zaštite jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave ustrojavaju se odlukom predstavnikog tijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave, na temelju procjene ugroenosti i to na razini gradova kao postrojbe specijalistike namjene i postrojbe ope namjene. Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje („Narodne novine“, broj 111/07) ureuje osobni i materijalni ustroj postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje po vrsti, sastavu i veliini, nain popune postrojbi te oblik i sadraj slubene iskaznice pripadnika civilne zaštite. Sukladno navedenim zakonskim odredbama Odlukom o ustrojavanju Postrojbi civilne zaštite Grada Umaga („Slubene novine Grada Umaga“, broj 13/08), ustrojene su Postrojbe civilne zaštite Grada Umaga, i to kao postrojbe civilne zaštite ope namjene i postrojbe civilne zaštite specijalistike namjene. I. Postrojbe civilne zaštite ope namjene u sastavu:
1. Tim ope namjene koji se sastoji se od 1 skupine i veliine je 29 pripadnika.
II. Postrojbe civilne zaštite specijalistike namjene u sastavu: 1. Specijalistiki laki tim za spašavanje iz ruševina (USAR) koji se sastoji se od 3
ekipe i veliine je 10 pripadnika, 2. Specijalistiki tim za RKBN zaštitu koji se sastoji se od 2 ekipe i veliine je 6
pripadnika, 3. Specijalistika skupina za zaštitu i spašavanje iz vode koji se sastoji se od 3
ekipe i veliine je 10 pripadnika, 4. Specijalistiki tim za logistiku koji se sastoji se od 4 ekipe i veliine je 13
pripadnika.
Ukupno: 68 obveznika
Postrojbe su ustrojene sukladno pravilima struke u timove, skupine i ekipe, odreeni su svi zapovjedni sastavi u potrebnom obimu kvalitete, te je svakom pripadniku odreena njegova dunost i raspored u postrojbi. Utvrena su i mobilizacijska zborišta, a za svakog pripadnika postrojbe izraen je mobilizacijski poziv u dva primjerka. Pozivarski sustav za pripadnike civilne zaštite Grada i pripadnike specijalistike postrojbe CZ Istarske upanije
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 141 __________________________________________________________________________________________
razraen je prema naelu samopozivanja, ime je stvoren dio potrebnih uvjeta za uspješno funkcioniranje postrojbi. Postrojbe nisu popunjene skupnom i osobnom opremom te bi njihovo angairanje u situacijama koje zahtijevaju takvu vrstu opreme i sredstava bilo oteano. Bez obzira što su pripadnici postrojbi birani prema zanimanjima, afinitetima i sposobnostima, za zahtjevnije zadae zaštite i spašavanja, pripadnike postrojbi potrebno je dodatno obuiti i uvjebati, što bi trebala biti jedna od zadaa u narednom razdoblju. Kod angairanja snaga CZ treba imati na umu da se radi o priuvnom sastavu kojega prije angairanja treba mobilizirati u postrojbu i opremiti, a za što je potrebno odreeno vrijeme (8 – 12 sati).
6. PRAVNE OSOBE OD ZNAAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUJU GRADA UMAGA
U nastavku ovog Izvještaja kratko su opisane slube i pravni subjekti koji se sustavom civilne zaštite bave u svojoj redovnoj djelatnosti, kao i neke specifine udruge graana znaajne za sustav civilne zaštite u Gradu. Slube i pravne osobe koje imaju zadae u sustavu civilne zaštite, a osobito one u vlasništvu Grada imaju obvezu ukljuivanja u sustav civilne zaštite kroz redovnu djelatnost, a posebno u sluajevima veih nesrea i katastrofa.
6.1. UPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Na podruju grada Umaga u 2016. godini nije prijavljena niti jedna epidemija zarazne bolesti. Takoer nije prijavljena niti jedna zarazna bolest od opeg javnozdravstvenog znaaja. Na podruju grada Umaga nije evidentiran niti jedan ekološki incident. Radi poboljšanja sustava dojave u sluajevima izvanrednih stanja kod pojave zarazne bolesti u epidemiološkom obliku ili kod pojave zaraznih bolesti od javnozdravstvenog znaaja, kao i kod pojave neke druge bolesti ili smrti potrebno je obratiti se ispostavi Slube za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo u Umagu na tel. 721-140 ili u Slubu za epidemiologiju u Puli na tel. 529-017, 529-046, 529-047 ili na mobitel deurnog epidemiologa 098 441 821.
6.2. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU UPANIJE ISTARSKE, ISPOSTAV A UMAG
Tijekom 2016. godine ekipe Zavoda za hitnu medicinu Istarske upanije odradile su ukupno 40860 intervencija od ega 14382 intervencija na terenu i 26478 u reanimacijskim prostorima-ambulantama Zavoda. U Zavodu se kontinuirano provodi edukacija svih radnika po propisanim i licenciranim teajevima iz podruja osnovnog i naprednog odravanja ivota odraslih i djece, zbrinjavanja traumatoloških i drugih hitnih stanja. Odreeni lijenici educirani su i za korištenje FAST
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 142 __________________________________________________________________________________________
ultrazvuka. Radnici se educiraju i za postupanje u sluajevima masovnih nesrea kroz provoenje godišnjih vjebi kojima se radnici vjebaju za izvanredne situacije. Predlau u 2017. godini još bolju suradnju urnih slubi Istarske upanije te provoenje edukacije - zajednikih vjebi, koordinacije postupanja radnika svih slubi za sluaj masovnih nesrea, a sve iz razloga što boljeg postupanja u sluaju izvanrednih dogaaja.
Pregled aktivnosti tijekom 2016. godine
ISPOSTAVA TEREN REANIMACIJSKI
BUZET 466 2454 2920
LABIN 1753 8568 10321
PAZIN 1101 3594 4695
PORE 2159 2896 5055
PULA 5885 372 6257
ROVINJ 1321 2068 3389
UMAG 1697 6526 8223
UKUPNO 14382 26478 40860
6.3. KOMUNALNO PODUZE E „ 6. MAJ“ UMAG Nije bilo aktivnosti tijekom 2016. godine na podruju sustava civilne zaštite. Izvanrednih aktivnosti (nesrea-dogaaj koji je prouzroen iznenadnim djelovanjem prirodnih sila, tehniko-tehnološkim akcidentima, a ugroava zdravlje ljudi i ivotinja, odnosno uzrokuje štetu na materijalnim i drugim dobrima i okolišu) nije bilo. Potrebe za razvoj i opremanje unutar zaštite i spašavanja su neznatne zbog karaktera njihove komunalne djelatnosti. Prijedloga za razvoj i opremanje unutar sustava civilne zaštite nemaju.
6.4. VETERINARSKA STANICA RIJEKA d.o.o.
Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. je temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova: veterinarsko-higijeniarskih usluga na podruju Grada Umaga, u 2016. godini provela sterilizaciju 56 maaka i 12 kuja, kastraciju 52 make, neškodljivo uklanjanje 27 lešina malih ivotinja maka i 4 lešine domaih i divljih ivotinja. Mikroipirano je 13 pasa.
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 143 __________________________________________________________________________________________
Budui da Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. nema javne ovlasti u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti za obavljanje poslova iz l. 109. stavak 3. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/13 i 148/13) za epizootiološku jedinicu Umag provode se samo veterinarsko-higijeniarski poslovi temeljem sklopljenog ugovora: hvatanje i dranje pasa i maaka u prikladnim boksovima do 60 dana uz hranjenje, cijepljenje i lijeenje, eutanazija i zbrinjavanje lešina, dezinfekcija javnih površina nakon intervencije, kastracija maaka i pasa, sterilizacija maaka i kuja te interventno uklanjanje lešina nepoznatog vlasnika s javnih površina na podruju Grada Umaga u roku od 1 sata od poziva.
Za sve hitne intervencije Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. obvezala se pruiti usluge u roku od najviše 6 sati po dojavi, bez obzira na vremenske uvjete i dob dana, zapoeti s otklanjanjem nedostatka ija narav predstavlja opasnost za ljude, ivotinje i okoliš.
6.5. ISTARSKI VODOVOD – BUZET
1. Pregled aktivnosti tijekom 2016. godine na podruju sustava civilne zaštite
1.1. Redoviti pregledi, kontrole i umjeravanja na klornim stanicama na postrojenjima za kondicioniranje vode: - Sv.Ivan (podruje Grada Buzeta), - Gradole (podruje Opine Viinada), - Butoniga (podruje Grada Buzeta).
1.2. Redoviti pregledi, kontrole i umjeravanja na stanicama za dokloriranje vode:
- Beram (podruje Grada Pazina), - Šubjent (podruje Opine Karojba), - Kanfanar (podruje Opine Kanfanar), - Medici (podruje Opine Oprtalj), - Hlaji (podruje Grada Buzeta), - Stari Pazin (podruje Grada Pazina).
Pregledi i kontrole se provode svakodnevno putem sustava daljinskog nadzora i upravljanja, preko uzimaoca uzoraka te preko zaposlenika koji periodiki obilaze objekte na kojima se vrši kloriranje i dokloriranje.
Umjeravanje se vrši u pravilu jedanput tjedno, a po potrebi i eše. Servis i provjera ispravnost rada opreme i ureaja obavlja se jedanput godišnje, sve sukladno Planu intervencija u zaštiti okoliša na skladištima klora IVB.
2. Izvješe o izvanrednim aktivnostima tijekom 2016. godine na podruju sustava civilne zaštite
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 144 __________________________________________________________________________________________
Tijekom 2016. godine nije bilo izvanrednih aktivnosti, odnosno nije bilo tehniko- tehnoloških incidenata kojima bi bili ugroeni zdravlje ljudi i ivotinja kao i prouzroena šteta na materijalnim i drugim dobrima i okolišu.
3. Potrebe za razvoj i opremanje unutar sustava civilne zaštite
- Istarski vodovod d.o.o. Buzet za rješavanje izvanrednih aktivnosti unutar sustava
civilne zaštite ima potrebna sredstva i opremu, s tim da eventualno nedostajuu opremu moe u kratkom roku posuditi od drugih Vodovoda ili drugih tvrtki. Za sada raspolau sa slijedeim materijalno-tehnikim sredstvima:
- prenosivi PVC spremnici za vodu zapremine 1m3 – 5 komada (u svakoj PJ po jedan) - od materijalno – tehnikih sredstava raspolau sa runim, elektrinim i motornim
alatom za potrebe odravanja i saniranja vodovodne mree, a od prijenosnih i fiksnih elektroagregat i potopnih ili motornih pumpi:
Organizacijska jedinica Broj fiksnih i prijenosnih agregata
Broj potopnih ili motornih pumpi
PJ Buje 4 6 PJ Buzet 2 2 PJ Pazin 1 2 PJ Pore 5 4 PJ Rovinj 4 6 RJ Proizvodnja 6 3 RJ Odravanje 3 0 UKUPNO: 25 22
Organizacijska jedinica
RJ Strune slube 21 1 0
RJ Odravanje 6 10 2
UKUPNO: 65 71 14
Napomena: U zagradi, u stupcu osobna vozila je broj mopeda!
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 145 __________________________________________________________________________________________
- U Radnoj jedinici Proizvodnja na lokacijama izvorišta i ureaja za kondicioniranje
vode Sv.Ivan, Gradole i Butoniga postoji posada 24 sata na dan. - U dispeerskom centru dispeer operater takoer radi neprekidno 24 sata na dan. - U Poslovnim jedinicama Buje, Pore i Rovinj u ljetnim mjesecima (lipanj – rujan)
van radnog vremena uvodi se deurstvo od 15,00 do 22,00 sata, a nakon toga do 07,00 sati idueg jutra kao i vikendima i neradnim danima uvodi se pripravnost, dok se u zimskim mjesecima uvodi samo pripravnost od 15,00 sati do 07,00 sati idueg dana.
- U poslovnim jedinicama Buzet i Pazin te u Radnoj jedinici Odravanje se u ljetnim mjesecima (lipanj – rujan) uvodi se pripravnost.
6.6. LUKA UPRAVA UMAG - NOVIGRAD
- U 2016. godini izvršena je procjena sigurnosne ugroenosti luke Umag te je donesen novi Plan sigurnosne zaštite luke.
- Osim manjih incidentnih situacija, poput izlijevanja mineralnih ulja sa plovila, u lukama na podruju Grada Umaga, koje ne predstavljaju ekološku opasnost i koje su sanirane neposredno po dojavi, nije bilo znaajnih izvanrednih aktivnosti.
- U sklopu sanacije gata pomorskog graninog prijelaza, postavlja se novi hidrantski sustav koji e biti u funkciji poetkom ove godine.
- Smatraju potrebitim nabaviti plovilo koje bi po karakteristikama bilo pogodno za hitne intervencije kod incidentnih situacija, a naroito za spašavanje ugroenih ivota na moru te prilikom gašenja poara na plovnim objektima i s kopna teško dostupnim mjestima.
7. UDRUGE, KLUBOVI I ORGANIZACIJE OD ZNA AJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Pojedine udruge, klubovi i društvene organizacije od posebnog su znaaja za cjelokupni sustav zaštite i spašavanja. U tim se udrugama stvaraju specifine vještine i znanja toliko potrebna za postupanje u sluaju nesree ili pak katastrofe. lanovi udruga graana koje se sufinanciraju sredstvima opinskog prorauna direktno su ukljueni u sustav zaštite i spašavanja kao lanovi udruge (GSS, GD CK) ili kao pripadnici postrojbi CZ.
7.1. HGSS-Stanica Pula - je u 2016. godini, na podruju svoje odgovornosti izvela 8 akcija spašavanja, a po dojavi C 112 Pazin bila je 9 puta u pripravnosti za intervenciju. Prema svom godišnjem planu rada izvela je 3 redovne stanine vjebe spašavanja, te je po pozivu Komisije za speleospašavanje HGSS-a uestvovala i u meunarodnoj vjebi speleospašavanjana na Junom Velebitu. U smislu sanitetskog deurstva na planinskim manifestacijama i preventive nesrea u svojoj zoni odgovornosti tj. na planinskim i teško prohodnim podrujima, Stanica Pula obavila je 8 deurstava / osiguranja i 6 strunih predavanja i demonstracija za razne interesne skupine graana, od kojih se naroito istie edukacija predškolske i školske djece.
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 146 __________________________________________________________________________________________
Pripravnici za gorske spašavatelje Stanice Pula nastavljaju svoje redovito školovanje i usavršavanje na nain da je u 2016. godini obuku prema nacionalnom planu i programu HGSS-a pohaalo šest pripravnika, dok je jedan pripravnik stekao uvijete za polaganje ispita za licencu gorskog spašavatelja.
Brojno stanje HGSS Stanice Pula na dan 31.12.2016. iznosi: -15 gorskih spašavatelja -11 pripravnika za gorske spašavatelje -1 suradnik Ukupno: 27 lanova
Vozni park ine tri slubena vozila i to: jedno terensko vozilo, jedno kombi vozilo i jedno osobno karavan vozilo, a njihovim redovitim odravanjem Stanica Pula odrava potrebnu interventnost i mobilnost za potrebe svih svojih djelatnosti. Tijekom izvještajnog razdoblja, sva medicinska oprema i oprema za spašavanje uredno je odravana i redovno obnavljana sukladno potrebama, uputama Medkoma HGSS-a i standardima struke. Tri slubene obavještajne toke Stanice Pula, Pl.dom na Brgudskim Koritima, Pl.dom na Skitai i paraglajderski centar na Raspadalici iznad Buzeta, redovito su kontrolirane i opskrbljivane sukladno sporazumima sa upraviteljima tih objekata, osim obavještajna toka Pl.dom pod bevnicom koji je u fazi obnove i izgradnje. Organizacijski raspored gorskih spašavatelja Stanice Pula na dva tima, tim Pula i tim Pazin, nastavlja se pokazivati kao primjeren odgovor na zahtjevnost pokrivanja velikog podruja odgovornosti Istarske upanije, a sukladno tome i razmještaj slubenih vozila i opreme za spašavanje na dvije lokacije.
7.2. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIA BUJE
GDCK Buje je u protekloj godini izvršavalo neposredne zadae:
- aktivno sudjelovanje u radu stoera Civilne zaštite gradova i opina; - izrada analize Procjene ugroenosti prema planovima zaštite i spašavanja gradova u
kojima GDCK Buje djeluje; - novi Operativni plan djelovanja u kriznim situacijama prema novoj zakonskoj
regulativi; - edukacija lanova Gradskog Interventnog tima (dalje u tekstu: GIT); - nabava prema izraenom godišnjem planu nabave opreme koja nedostaje, a prema
utvrenim standardima; - ciljano edukacija stanovnika kroz specifine programe teajeva prve pomoi i Slube
traenja.
1. SUDJELOVANJE U RADU STOERA CIVILNE ZAŠTITE
Upuenim pozivom Grada Umaga u 2016. godini GDCK Buje prisustvuje zajednikoj sjednici Stoera Civilne zaštite gradova i opina s podruja Bujštine odranoj u mjesecu
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 147 __________________________________________________________________________________________
svibnju i to u smislu definiranja pripremnih aktivnosti za protupoarnu (i turistiku) sezonu 2016. lanovi Stoera te predstavnici ostalih subjekata izvijestili prisutne o pripremama i spremnosti za protupoarnu sezonu u 2016. godini, a temeljem obveza iz prijedloga Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poara. Kroz godinu nije bilo novih zakazanih sjednica. Ujedno predstavnik GDCK Buje lan je i ostalih Stoera Civilne zaštite gradova i opina na podruju djelovanja, meutim za ostale sjednice nije dobiven poziv. Stoga im nije poznato jesu li sjednice i odrane.
U sklopu koordinacijske sjednice GDCK Buje uruio je 15 setova prve pomoi u vrijednosti veoj od 3.000,00 kuna Javnoj vatrogasnoj postrojbi Umag za sva vozila kako bi se obnovila postojea oprema i na taj nain podigla sigurnost vatrogasaca na terenu. Ujedno predstavnik GDCK Buje izvijestio je nadlene kako je osigurana pitka voda ukupne koliine 2.500 l u sluaju višednevnih poara, a u svrhu opskrbe vodom interventnih slubi.
2. OPRETIVNI PLAN DJELOVANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA
Skupština GDCK Buje je na svojoj redovitoj sjednici u oujku donijela novi Operativni plan djelovanja u kriznim situacijama. Operativni plan djelovanja usklaen je s novom zakonskom regulativom, te je izvršeno usklaivanje s Planovima Civilne zaštite gradova i opina za podruje djelovanja GDCK Buje.
3. RAD NA EDUKACIJI I OPREMANJU LANOVA GIT-A
U 2016. godini GDDK Buje obavilo je nekoliko edukacija lanova GIT-a, te je sukladno sredstvima koja su predviena za djelatnost vezanu uz Krizne situacije i katastrofe vršilo opremanje prema utvrenom godišnjem planu nabave. U 2017.godini planira se oformiti i educirati nove lanove Gradskog Interventnog tima.
U 2016 godini lanovi GIT-a prošli su nove edukacije vezane uz osposobljavanje u kriznim situacijama istiemo Trening "Priprema i raspodjela hrane u terenskim uvjetima".
4. EDUKACIJA TIMOVA PRVE POMO I
Tijekom 2016. godine u dva navrata vršila se edukacija ekipa prve pomoi kao dio operativnih snaga sustava civilne zaštite, a pripadnika GIT-a.
A) U mjesecu travnju na podruju Opine Gronjan odran je prvi u nizu cjelodnevnih treninga novo oformljene seniorske ekipe Prve pomoi Crvenog kria Bujštine koju ine ujedno i aktivni lanovi Gradskog Interventnog tima. Na više radnih pozicija rasporeenih na podruju itavog grada ekipa je obnavljala znanje prve pomoi, a sve u okviru predviene uloge unutar sustava Civilne zaštite, a definirane planovima Civilne zaštite naših Gradova i Opina, te u svrhu pripreme za nadolazea natjecanja i smotri.
B) U mjesecu rujnu odran je trodnevni trening u Istarskim toplicama seniorskih ekipa Prve pomoi Crvenog kria Bujštine. Na ukupno 24 radnih pozicija rasporeenih na podruju itavih toplica ekipa je obnavljala znanje prve pomoi, upotrebe AVD-a, izvlaenja, oivljavanja, a sve u svrhu predviene uloge timova PP unutar sustava Civilne zaštite, a koje
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 148 __________________________________________________________________________________________
su definirane planovima Civilne zaštite gradova i opina, te pripreme za nadolazea natjecanja.
C) U sklopu priprema u izvještajnom razdoblju GDCK Buje odralo je još:
- 4 puta jednodnevne treninge ekipa PP; - sudjelovanje sa ekipom PP na Regionalnom natjecanju ekipa prve pomoi Republike
Slovenije odranom u Seani u mjesecu svibnju; - odrane individualne pripreme sa svakim pojedinim lanom ekipe. Timovi prve pomoi su tijekom cijele godine bili aktivni, te su uz redovite treninge,
sudjelovali u osiguravanju brojnih manifestacija i sportskih dogaaja (školskih i klupskih), te vjebi evakuacija na Bujštini, kako slijedi:
D) Osiguranje s timovima PP:
- tijekom cijele godine osiguravali su sportske dogaaje (rukometne, odbojkaške košarkaške turnire) u školama Buje Umag, Novigrad
- u svibnju osiguranje Festivala "Istroveneto" Buje - u svibnju osiguranje natjecanja u udiarenju Umag - u kolovozu osiguranje memorijalnog plivakog maratona "Noa Zeli" Umag - u prosincu osiguranje "HO HO HO Run", Boiine utrke Umag.
E) Evakuacije ustanova i institucija taktike vjebe:
- u listopadu odrana zajednika vjeba u organizaciji Gospodarske škole Buje, a u
suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom Umag i DVD-om iz Buje - u sluaju poara
- u studenom mjesecu zajednika vjeba u organizaciji SŠ "Vladimir Gortan" Buje, a u suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom Umag
- sudjelovanje na smotri prve pomoi koja je u svibnju odrana u Velikoj Gorici, gdje su timovi PP GDCK Buje za graane odrali pokazne vjebe uporabe AVD-a, te odradili edukaciju prve pomoi za prisutne ekipe osnovnih i srednjih škola.
OPREMA GIT-a U 2016. GODINI
U nastavku tablica s popisom trenutne opreme koju posjeduje GDCK Buje
Popis opreme GDCK Buje za djelovanje u katastrofama
Redni
1. Šator model 350 35m² 1 3
2. Šator obiteljski 2 5
3. Poljski kreveti tip economy 10 30
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 149 __________________________________________________________________________________________
4 Kanistri 20l 1 8
5 Podmetai vrea za spavanje 20 30
6 Stolovi 2 5
7 klupe 4 10
9 Radiostanice 8 amaterske 10
10 Torbice pp BLS torba prof. 6 6
11 Torbice pp 10 10
12 Materijal opreme za pp 1 box 2 box
13 Nosila 2 4
15 Set (metalni koveg ) 1 4
16 Kacige (crvene vatrogasne) 10 20
17 Agregat 2kw 1 3
18 Laka prikolica 1 1
19 Stacionirane kuhinje 3 3
20 deke 100 200
22 Kacige bijele prof. Mamaut 10 10
23 Lampe za kacige Mamaut 7 10
24 Metalne ljestve 2 2
25 Isušivai prostorija CFO-12E 220W 2 10
26 Obuhvatna nosila 1 1
27 Spinalna daska 1 1
28 Invalidska Kolica 2 -
29 Posteljina komplet (jedna osoba) 195 300
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 150 __________________________________________________________________________________________
30 Jastunice 50 100
32 Jastuci 20 100
34 Klima ureaj prijenosni 1300 Airwell 1 -
35 Lopate za punjenje pijeska 4 50
36 Plutae za spašavanje na moru 2 -
37 Voda za pranje 1000 l
38 Pitka voda 50 l
39 Runici 500
41 Megafon 2 2
42 Torbe ruksaci 11
5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA KROZ PROGRAME
Osim ve gore navedenih vjebi evakuacija osnovnih i srednjih škola i ustanova na Bujštini, GDCK Buje provelo je više teaja edukacije stanovništva.
U sklopu obiljeavanja Dana prve pomoi 12. rujna organizirali su info-punkt u centru Grada Buja gdje su volonteri odrali prezentaciju osnovnog odravanja ivota za graane, a graani su i sami imali priliku, uz nadzor instruktora, izvesti postupak oivljavanja na lutkama za reanimaciju. Tijekom cijele godine, odravali su teajeve prve pomoi za kandidate za vozae vozila na motorni pogon i zaposlenike u radnim organizacijama. Kroz ukupno 21 odranih teajeva obuili su prvoj pomoi 223 mladih vozaa i 39 radnika.
Tijekom godine, odrali su i jedan teaj Meunarodnog humanitarnog prava i Slube traenja za mlade lanove Crvenog kria.
U tjednu Crvenog kria u mjesecu svibnju zapoeli su sa provoenjem programa "Set to go", a radi se o pripremi graana na vanredne situacije kao što su potres, poari, poplava i slino. Graani su imali priliku sloiti svoj ruksak za katastrofe, a nakon toga su im demonstratori pokazali pravilan set koji bi svako domainstvo trebalo imati u svom ruksaku za katastrofe. Ovaj program provodit e se primarno u 2017.godini.
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 151 __________________________________________________________________________________________
6. AKTIVNOSTI VEZANE UZ MIGRANTSKU KRIZU U RH
Nakon višemjesenog pomaganja izbjeglicama i migrantima na terenu diljem Hrvatske tijekom izbjeglike krize, Hrvatski Crveni kri sada je fokusiran na rad s izbjeglicama koje su smještene u Prihvatilišta za traitelje meunarodne zaštite u Zagrebu i Kutini.
Rad ukljuuje i pomo migrantima koji su u Hrvatsku pristigli nedavno u sklopu Europskog plana za upravljanje migracijama. Svima njima djelatnici i volonteri Hrvatskog Crvenog kria svakodnevno pomau kako bi proces njihove integracije u društvo prošao što lakše.
Premda je zatvaranjem kampa u Slavonskom Brodu izbjeglika kriza u Hrvatskoj završila, problem ljudi koji bjee od sukoba i ratnih stradavanja i dalje nije riješen. Dramatine humanitarne situacije i dalje se dogaaju u zemljama regije i zemljama Mediterana zbog teškoa u zbrinjavanju izuzetno velikog broja imigranata i izbjeglica.
Sustav azila i migracija u Republici Hrvatskoj, ukljuujui sustav prihvata i skrbi, razvijen je u skladu s Europskim standardima i postojeim potrebama. Ukoliko doe do znaajno poveanog broja imigranata i izbjeglica, HCK e pruati pomo na temelju sporazuma s nadlenim institucijama, koristei sve svoje kapacitete i mogunosti za dobrobit svih osoba u stanju humanitarne potrebe, u skladu s temeljnim naelima Meunarodnog pokreta Crvenog kria i Crvenog polumjeseca i standardnim procedurama „Strategije 2020“ Meunarodne federacije društava Crvenog kria i Crvenog polumjeseca.
Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova u Hrvatskoj je u prvih šest mjeseci 2016. godine 211 osoba zatrailo azil, a u razdoblju od 2006. do kraja lipnja 2016. godine azil ili supsidijarnu zaštitu je dobilo 185 osoba. U Hrvatskoj azil naješe trae ljudi iz Sirije, Alira, Nigerije i Afganistana. Za veliki broj traitelja azila i imigranata koji imaju za cilj stii u zemlje s povoljnijim mogunostima zapošljavanja Hrvatska je još uvijek tranzitna zemlja, meutim odreeni broj osoba eli ostati tu i zapoeti novi ivot. Hrvatski Crveni kri, u suradnji sa svim nadlenim institucijama, pomae im kako bi u Hrvatskoj našli svoj novi dom i uspješno se integrirali.
S tim u vezi GDCK Buje redovito prati dogaaje vezane uz Migrantsku krizu, te sudjeluje u koordinacijama na Nacionalnim, upanijskim i lokanim razinama u sluaju potrebe na odgovor, a vezan uz ilegalne prelaske dravne granice. U mjesecu prosincu odrana je koordinacija s PU Istarskom, te PP Buje i Umag, a vezano uz aktivnosti i mjere u sluaju veeg broja ilegalnih prelazaka. S tim u vezi dogovorena je suradnja na nain da GDCK Buje zbrinjava migrante i opskrbi ih potrebnom odjeom, obuom, dekama i hranom. Isto tako dogovorena je lokacija smještaja veeg broja migranta ukoliko se zatekne na podruju Bujštine.
U skladu s tim GDCK Buje ve je u lipnju pokrenulo preventivne mjere, te je izvršena nabava potrebne opreme i hrane za migrante koja se nalazi u skladištu za Izvanredne situacije GDCK Buje u Bujama. Isto tako dva lana GIT-a Buje prošli su posebnu meunarodnu edukacije kroz trening vezan uz teme, rad sa izbjeglicama. Svrha i teme radionice bile su o stjecanje novih znanja, poznavanje naela humanitarnoga rada, zaštita i ranjivost izbjeglica, zaštita djece, razumijevanje i koordinacija misije, osobna zaštita i zdravlja, sigurnost i zaštita te podjela pomoi.
20. oujka 2017. SLUBENE NOVINE GRADA UMAGA Br. 4 STRANA 152 __________________________________________________________________________________________
Organizator seminara bila je meunarodna organizacija "RedR" iz Velike Britanije, koja se bavi edukacijom o djelovanju volontera u kriznim situacijama. 8. ZAKLJU AK Iz ovog Izvješa koji sadri skraenu analizu stanja sustava civilne zaštite na podruju Grada moemo konstatirati: 1. Grad Umag ima „Procjenu ugroenosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara“, „Plan zaštite i spašavanja“ i „Plan civilne zaštite“. 2. Ustrojen je Stoer CZ Grada Umag, a lanovi Stoera imenovani su u skladu sa svim pozitivnim zakonskim propisima. Stoer ja sastavljen od strunih osoba sa podruja Grada i šire, te je na visokoj razini kompetencije za ispunjavanje zadaa u sustavu CZ.
3. Grad Umag raspolae sa dovoljnim operativnim snagama zaštite i spašavanja od stalno aktivnih snaga (JVP, DVD, Postrojbe civilne zaštite, Dom zdravlja, Vodovod, Komunalno poduzee). Najvei dio ovih subjekata dostavio je svoja cjelovita izvješa koje je Gradsko vijee usvojilo, tako da je u ovom izvješu prikazan samo saetak njihovog djelovanja u sustavu civilne zaštite.
4. Prema ovom Izvještaju pa i analizi, stanje sustava civilne zaštite u Gradu je na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava civilne zaštite kako u redovitim aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama.
5. Sukladno zakonskim odredbama ustrojene su Postrojbe civilne zaštite Grada i to kao postrojbe civilne zaštite ope namjene i postrojbe civilne zaštite specijalistike namjene. Postrojbe CZ su popunjene, a izvršeni su i svi preduvjeti za njihovo angairanje u sluaju potrebe.
6. Smjernicama za razvoj sustava zaštite i spašavanja za Grad Umag u razdoblju 2016.-2019. godina, definirana su meusobna prava i obveze svih subjekata zaštite i spašavanja kroz plansko pripremanje, osposobljavanje, opremanje i uvjebavanje njihovih organiziranih operativnih snaga kao i nain meusobne koordinacije u izvršavanju zadaa zaštite