Click here to load reader

SMK MUNSHI ABDULLAH BATU BERENDAM, 75350 · PDF fileketinggalan dalam arus pemodenan dan globalisasi. ... Jepun, Amerika Syarikat ... pada tahun 1990-an masih berlaku pada abad ke-21

 • View
  235

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of SMK MUNSHI ABDULLAH BATU BERENDAM, 75350 · PDF fileketinggalan dalam arus pemodenan dan...

 • 1

  SMK MUNSHI ABDULLAH

  BATU BERENDAM, 75350 MELAKA

  KOLOKIUM

  TINGKATAN 6 ATAS

  TAHUN 2011

  FAKTOR SOSIOEKONOMI MEMPENGARUHI MINAT MEMBACA DALAM

  KALANGAN PELAJAR TINGKATAN 6 ATAS

  DISEDIAKAN OLEH:

  KHOO WEI SHENG

  HWA CHEN ANN

  LIM SWEE LONG

  TAN CHIN YAP

  ANDY CHONG CHIN SHIN

  GURU PENYELIA:

  CIK HENG GI WA

 • 2

  ABSTRAK

  Kajian ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana faktor sosioekonomi keluarga

  pelajar-pelajar mempengaruhi minat membaca mereka. Faktor sosioekonomi keluarga

  yang dikaji ialah tahap pendidikan ibu dan bapa, pendapatan keluarga dan peralatan

  dan kemudahan yang disediakan di rumah. Kajian ini berbentuk tinjauan yang

  menggunakan soal selidik. Sampel kajian ini terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatan 6

  Atas dari aliran sains dan sastera di SMK Munshi Abdullah dan pelajar-pelajar ini dipilih

  secara nonprobability sampling yang berdasarkan sampel mudah (convenience

  sampling). Pelajar-pelajar terdiri daripada pelbagai latar belakang etnik dan

  sosioekonomi. Empat hipotesis dirumuskan berdasarkan aspek-aspek dalam bidang

  kajian yang menekankan minat membaca pelajar. Hipotesis telah diuji berpandukan

  data-data yang dikumpulkan. Hasil daripada analisis ini telah memberikan jawapan

  bahawa keempat-empat hipotesis yang diramalkan itu adalah benar. Hipotesis Pertama;

  Bahawa adanya hubungan yang signifikan antara taraf pendidikan ibu dengan minat

  membaca pelajar. Kajian ini mendapati bahawa ibu yang mempunyai tahap pendidikan

  yang tinggi mempunyai anak-anak yang kerap membaca juga; manakala bagi ibu yang

  berpendidikan rendah pula, anak-anak kurang minat membaca. Hipotesis Kedua;

  Bahawa adanya hubungan yang signifikan antara taraf pendidikan bapa dengan minat

  membaca pelajar. Kajian ini juga mendapati bahawa bapa yang mempunyai tahap

  pendidikan yang tinggi mempunyai anak-anak yang kerap membaca; manakala bagi

  bapa yang berpendidikan rendah pula, anak-anak kurang minat membaca juga.

  Hipotesis Ketiga; Bahawa adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan

  keluarga dengan minat membaca pelajar. Pelajar-pelajar daripada keluarga yang

 • 3

  berpendapatan tinggi menunjukkan kerap membaca, manakala pelajar-pelajar yang

  kurang minat membaca datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah.

  Hipotesis Keempat; Bahawa adanya hubungan yang signifikan antara kemudahan

  pembacaan yang disediakan di rumah dengan minat membaca pelajar. Kajian

  menunjukkan bahawa pelajar-pelajar yang kerap membaca mempunyai banyak

  kemudahan pembacaan di rumah, manakala pelajar-pelajar yang kurang minat

  membaca tidak banyak mempunyai kemudahan pembacaan yang disediakan di

  rumah .Implikasi kajian ini menunjukkan bahawa pengaruh sosioekonomi kelurga tidak

  boleh diketepikan dalam menentukan kekerapan atau kekurangan minat membaca

  dalam kalangan pelajar-pelajar .

 • 4

  PENGHARGAAN

  Terlebih dahulu kami ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada

  penyelia kami, Cik Heng Gi Wa yang telah memberi tunjuk ajar dan bimbingan yang

  tidak ternilai dalam membantu kami menyiapkan projek penyelidikan ini.

  Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Pengetua SMK Munshi Abdullah dan

  Guru Penolong Kanan Tingkatan 6, di atas kerjasama dan sumbangan dalam

  melicinkan pengendalian soal selidik di sekolah ini.

  Kepada rakan-rakan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung,

  khususnya pelajar-pelajar Tingkatan 6 Atas Sains dan Sastera yang telah memberikan

  kerjasama, pandangan dan bantuan, saya ucapkan ribuan terima kasih.

  Akhir sekali, kami ucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan salam kasih saying

  kepada ahli keluarga kami yang telah memberikan dorongan dan sokongan yang kuat

  kepada kami dari awal hinggalah siapnya projek penyelidikan ini.

 • 5

  ISI KANDUNGAN

  Muka Surat

  Abstrak................. i

  Penghargaan... ii

  Senarai Jadual. vii

  BAB 1

  LATAR BELAKANG KAJIAN

  1.1 Pengenalan. 1

  1.2 Penyataan Masalah 3

  1.3 Tujuan Kajian 4

  1.4 Hipotesis Kajian 5

  1.5 Kepentingan Kajian.. 6

  1.6 Definisi Istilah 8

  1.6.1 Minat Membaca........................................................................... 8

 • 6

  1.6.2 Status Sosioekonomi................................................................... 10

  1.7 Batasan Kajian....................................................................................... 11

  1.8 Organisasi Kajian................................................................................... 12

  BAB 2

  TINJAUAN KAJIAN

  2.1 Pengenalan............................................................................................. 13

  2.2 Pengaruh Taraf Sosioekonomi Terhadap Minat Membaca.. 13

  2.2.1 Tahap Pendidikan Ibu dan Bapa 17

  2.2.2 Tingkat Pendapatan Keluarga. 18

  2.2.3 Kemudahan pembacaan di rumah. 19

  BAB 3

  METODOLOGI

  3.1 Pengenalan.. 20

  3.2 Pemilihan Sampel.....................................................................20

  3.3 Instrumen Kajian ......................................................................21

  3.4 Kaedah menganalisis data.......................................................21

  3.4.1 Pengukuran Taburan Kekerapan membaca...................21

 • 7

  3.4.2 Pengukuran Taburan Tahap Pendidikan Ibu bapa.........22

  3.4.3 Pengukuran taburan pendapatan ibu bapa.................... 23

  3.4.4 Pengukuran Kemudahan Pembacaan di Rumah.......... 23

  3.5 Prosedur Kajian dan Pengurusan Soal Selidik ................................ 24

  BAB 4

  ANALISIS DATA

  4.1 Pengenalan................................................................................. 25

  4.2 Latar Belakang Responden.......................................................... 25

  4.3 Analisis Terhadap Tabiat Membaca Responden.......................... 28

  4.3.1 Analisis Hubungan Antara Minat Membaca

  Dengan Tahap Pendidikan Bapa..................................... 29

  4.3.2 Analisis Hubungan Antara Minat Membaca

  Dengan Tahap Pendidikan Ibu.......................................30

  4.3.3 Analisis Hubungan Antara Minat Membaca Dengan

  Pendapatan Keluarga..................................................... 32

  4.3.4 Analisis Hubungan Antara Minat Membaca Dengan

  Kemudahan Pembacaan di rumah................................. 33

 • 8

  BAB 5

  RUMUSAN DAN CADANGAN

  5.1 Pengenalan 37

  5.2 Rumusan Dapatan Kajian. 37

  5.2.1 Hubungan minat membaca dengan tahap pendidikan

  ibu dan bapa 37

  5.2.2 Hubungan Antara Minat Membaca dengan Tingkat

  Pendapatan Keluarga 38

  5.2.3 Hubungan Antara Minat Membaca Dengan Kemudahan

  Pembelajaran Yang Disediakan Di Rumah 39

  5.3 Implikasi Kajian dan Cadangan 40

  5.4 Cadangan Kajian Lanjutan. 47

  5.5 Penutup .49

  RUJUKAN 50

  LAMPIRAN

  Lampiran 1 : Borang Soal Selidik 52

 • 9

  SENARAI JADUAL-JADUAL

  Jadual Muka Surat

  3.1 Taburan Sampel Berdasarkan Kelas 21

  3.2 Taburan Kekerapan membaca 22

 • 10

  3.3 Taburan Tahap Pendidikan Ibu Bapa Mengikut

  Tahap Kelulusan 22

  3.4 Jumlah Pendapatan Keluarga Bagi Setiap Kategori 23

  4.1 Taburan Responden Mengikut Jantina 26

  4.2 Taburan Responden Mengikut Tahap Pendidikan Bapa. 26

  4.3 Taburan Responden Mengikut Tahap Pendidikan Ibu. 27

  4.4 Taburan Responden Mengikut Keluarga

  Pendapatan Keluarga Sebulan. 28

  4.5 Hubungan Antara Minat Membaca Dengan

  Tahap Pendidikan Bapa 29

  4.6 Hubungan Antara Minat Membaca Dengan

  Tahap Pendidikan Ibu 31

  4.7 Hubungan Antara Minat Membaca Dengan

  Pendapatan Keluarga 32

  4.8 Hubungan Antara Minat Membaca Pelajar dengan

  Kemudahan yang Disediakan di Rumah 33

  Bab 1

 • 11

  LATAR BELAKANG KAJIAN

  1.1 Pengenalan

  Dalam arus ekonomi yang berasaskan pengetahuan dan literasi teknologi

  maklumat yang semakin canggih, aspek penekanan terhadap ilmu pengetahuan amat

  dititikberatkan dan menjadi amat penting. Tanpa ilmu pengetahuan, seseorang akan

  ketinggalan dalam arus pemodenan dan globalisasi. Membaca merupakan salah satu

  cara untuk menambah dan memperkembangkan ilmu pengetahuan, Manusia berilmu

  sering dikaitkan dengan insan berbudaya membaca. Henry Guntur Tarigan (1994)

  menyatakan bahawa membaca merupakan asas pembentukan diri untuk mendapat

  ilmu pengetahuan. Tidak hairanlah jika masyarakat di negara-negara maju seperti

  Jepun, Amerika Syarikat dan Jerman menjadikan budaya membaca sebagai satu

  daripada budaya hidup mereka.

  Walaupun pelbagai langkah yang dijalankan oleh pelbagai pihak untuk

  menggalakkan orang ramai