44
Smisleno Smisleno učenje učenje Pripremila: Tijana Popović,prof.defektolog-rehabilita

SMISLENO U-îENJE

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SMISLENO U-îENJE

Smisleno Smisleno učenjeučenje

Pripremila: Tijana Popović,prof.defektolog-rehabilitator

Page 2: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

2

ŠTO SVE UČIMO?ŠTO SVE UČIMO?• engleskiengleski• matematikumatematiku• ......• hodanjehodanje• pričanjepričanje• odnose s ljudimaodnose s ljudima• ......

Page 3: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

3

DANASDANAS•ćemo staviti naglasak na ćemo staviti naglasak na

učenje gradiva, učenje gradiva, potrebnog za školovanjepotrebnog za školovanje

Page 4: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

4

NAČINI PAMĆENJANAČINI PAMĆENJA•radno pamćenjeradno pamćenje

–kratkokratko•kratkročno pamćenjekratkročno pamćenje

–7 do 9 čestica7 do 9 čestica•dugoročno pamćenjedugoročno pamćenje

–bezgranično, zauvijekbezgranično, zauvijek

Page 5: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

5

STRUKTURA PAMĆENJA

PODRAŽAJ

KRATKOROČNO PAMĆENJE

DUGOROČNO PAMĆENJE

RADNO PAMĆENJE

ponavljanje, kodiranje

pažnja

pronalaženje

Page 6: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

6

KAKO UČIMO?KAKO UČIMO?

•razina prepoznavanjarazina prepoznavanja•razina dosjećanjarazina dosjećanja

Page 7: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

7

Mnemotehnike služe Mnemotehnike služe zadržavanju zadržavanju

materijala koji bismo materijala koji bismo inače najvjerojatnije inače najvjerojatnije

zaboravili!zaboravili!

MnemotehnikeMnemotehnike

Page 8: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

8

Verbalne Verbalne mnemotehnike:mnemotehnike:

•skraćivanje – zapamtimo skraćivanje – zapamtimo kraticu koja je nastala kraticu koja je nastala uzimanjem prvih slova riječi s uzimanjem prvih slova riječi s neke listeneke liste

npr: very important person - VIPnpr: very important person - VIP

Page 9: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

9

KodiranjeKodiranje • dodaju se informacije i prerađuju dodaju se informacije i prerađuju

na takav način da budu što bolje na takav način da budu što bolje zapamćenezapamćene

npr. za redoslijed boja u spektru – npr. za redoslijed boja u spektru – ljubičasta, modra, zelena, žuta, ljubičasta, modra, zelena, žuta,

narančasta, crvenanarančasta, crvenaLjMZŽNCLjMZŽNC

Ljepotica Miluje Zlatnu Žabu Na CigliLjepotica Miluje Zlatnu Žabu Na Cigli

Page 10: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

10

Za planete: Za planete: MMerkur, erkur, VVenera, enera, ZZemlja, emlja, MMars, ars,

JJupiter, upiter, SSaturn, aturn, UUran, ran, NNeptun, eptun, PPlutonluton

M V Z M J S U N PM V Z M J S U N PMMoja oja VVrlo rlo ZZnatiželjna natiželjna MMajka ajka JJe e

SSvima vima UUvijek vijek NNabrajala abrajala PPlanetelanete

Page 11: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

11

E=mcE=mc²²EEinstein instein mmiriše iriše ccvijeta vijeta dvadva!!

W= U I tW= U I tWWalter je alter je uuredan redan ii ttocan!ocan!

Page 12: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

12

Rime i ritamRime i ritam • unošenje rime i ritma u materijal koji unošenje rime i ritma u materijal koji

treba zapamtiti znatno olakšava treba zapamtiti znatno olakšava ucenjeucenje

Npr: Npr: Mala moja, dajem ti na znanje, sila kroz Mala moja, dajem ti na znanje, sila kroz

masa daje ubrzanje!masa daje ubrzanje!

Svaka masa mora znati- sila ce joj Svaka masa mora znati- sila ce joj ubrzanje datiubrzanje dati

Page 13: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

13

Ako je ispred zagrade više,Ako je ispred zagrade više,zagrada se briše.zagrada se briše.

Ako je ispred zagrade manje,Ako je ispred zagrade manje,u zagradi se mijenja stanje.u zagradi se mijenja stanje.

Ja znam, jer sam lumen,Ja znam, jer sam lumen,gustoća je masa kroz volumen.gustoća je masa kroz volumen.

Page 14: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

14

Kvadrat nad hipotenuzom, to zna Kvadrat nad hipotenuzom, to zna svako dijete,svako dijete,

jednak je zbroju kvadrata nad obje jednak je zbroju kvadrata nad obje katete.katete.

Sjećam se k’o jučer, rek’o si mi ti,Sjećam se k’o jučer, rek’o si mi ti,površina kruga je er na kvadrat pi.površina kruga je er na kvadrat pi.

Page 15: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

15

Metoda prostornog Metoda prostornog uređenja straniceuređenja stranice

• zabilješke razmjestimo na zabilješke razmjestimo na papiru tako da dobijemo papiru tako da dobijemo prostorni raspored prostorni raspored prikladan za zapamcivanjeprikladan za zapamcivanje

Page 16: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

16

Bizarno predocavanje Bizarno predocavanje •lakše cemo zapamtiti cudnu, lakše cemo zapamtiti cudnu, bizarnu slikubizarnu sliku

Npr. Npr. Einstein miriše cvijeta dvaEinstein miriše cvijeta dva

Page 17: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

17

KOGNITIVNE MAPEKOGNITIVNE MAPEEdward de Bono – Edward de Bono – uveo kognitivne uveo kognitivne

mape kao mape kao nelinearan način nelinearan način

prikazivanja prikazivanja informacijainformacija

Page 18: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

18

Page 19: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

19

Page 20: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

20

Page 21: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

21

Page 22: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

22

Page 23: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

23

STRATEGIJE UČENJASTRATEGIJE UČENJAStrategija – skup postupaka Strategija – skup postupaka kojima se želi postići kojima se želi postići određeni cilj.određeni cilj.

Strategije učenja – svjesni Strategije učenja – svjesni kognitivni procesi kojima se kognitivni procesi kojima se informacije pripremaju za informacije pripremaju za pohranu i integraciju s pohranu i integraciju s postojećim znanjem.postojećim znanjem.

Page 24: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

24

STRATEGIJE UČENJASTRATEGIJE UČENJA•PONAVLJANJEPONAVLJANJE•ORGANIZACIJAORGANIZACIJA•ELABORACIJAELABORACIJA

Page 25: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

25

PonavljanjePonavljanje• doslovno višekratno doslovno višekratno

izgovaranje elementa koji izgovaranje elementa koji želimo upamtitiželimo upamtiti

• koristimo ga kad neki koristimo ga kad neki sadržaj moramo doslovno sadržaj moramo doslovno naučiti naučiti

Page 26: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

26

Nedostatak:Nedostatak: Znanje koje smo na taj Znanje koje smo na taj

način pohranili najčešće je način pohranili najčešće je nepovezano s ostalim nepovezano s ostalim znanjima i ako se na njega znanjima i ako se na njega često ne vraćamo, često ne vraćamo, zaboravit ćemo gazaboravit ćemo ga

Page 27: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

27

PONAVLJANJEPONAVLJANJE1.1. gradivo iz teksta pamtim gradivo iz teksta pamtim

ponavljanjem.ponavljanjem.2.2. svoje zabilješke čitam više svoje zabilješke čitam više

puta uzastopce.puta uzastopce.3.3. napamet učim ključne napamet učim ključne

pojmove kako bih se na ispitu pojmove kako bih se na ispitu mogao/la bolje podsjetiti na mogao/la bolje podsjetiti na važna područja sadržaja.važna područja sadržaja.

4.4. čitajući neki tekst, pokušavam čitajući neki tekst, pokušavam ga napamet ponoviti nakon ga napamet ponoviti nakon svakog odlomka. svakog odlomka.

Page 28: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

28

5.5. na osnovi skripta ili drugih na osnovi skripta ili drugih bilješki pokušavam u što većoj bilješki pokušavam u što većoj mjeri naučiti gradivo napamet.mjeri naučiti gradivo napamet.

6.6. napamet učim pregled napamet učim pregled najvažnijih stručnih izraza koji najvažnijih stručnih izraza koji sam sam izradio/la.sam sam izradio/la.

7.7. napamet učim pravila ili napamet učim pravila ili formule. formule.

Page 29: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

29

OrganizacijaOrganizacija• počiva na pretpostavci da se počiva na pretpostavci da se

dobro organizirane informacije dobro organizirane informacije lakše uče i dosjećajulakše uče i dosjećaju

• npr. identifikacija najvažnijih npr. identifikacija najvažnijih pojmova, traženje unutrašnjih pojmova, traženje unutrašnjih veza u gradivu (uspostava veza u gradivu (uspostava hijerarhije među ključnim hijerarhije među ključnim informacijama)informacijama)

Page 30: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

30

ORGANIZACIJAORGANIZACIJA1.1. izrađujem tablice, dijagrame i grafičke prikaze izrađujem tablice, dijagrame i grafičke prikaze

kako bi gradivo predavanja bilo bolje kako bi gradivo predavanja bilo bolje strukturirano.strukturirano.

2.2. pravim kratke sažetke najvažnijih stvari kao pravim kratke sažetke najvažnijih stvari kao podsjetnik.podsjetnik.

3.3. pri čitanju svojih zabilješki izrađujem shemu s pri čitanju svojih zabilješki izrađujem shemu s najvažnijim točkama.najvažnijim točkama.

4.4. pokušavam veće količine gradiva podijeliti u pokušavam veće količine gradiva podijeliti u manje odlomke, koje zatim pojedinačno manje odlomke, koje zatim pojedinačno obrađujem.obrađujem.

Page 31: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

31

5.5. pokušavam mnoštvo pokušavam mnoštvo pojedinosti nekog gradiva pojedinosti nekog gradiva sažeti u osnovna pravila.sažeti u osnovna pravila.

6.6. u tekstovima i bilješkama u tekstovima i bilješkama podvlačim najvažnija mjesta. podvlačim najvažnija mjesta.

7.7. pokušavam razlikovati važne pokušavam razlikovati važne od nevažnih informacija.od nevažnih informacija.

Page 32: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

32

ElaboracijaElaboracija• proširivanje novih proširivanje novih

informacija dodavanjem ili informacija dodavanjem ili povezivanjem s onim što povezivanjem s onim što već znamo; kritičko već znamo; kritičko provjeravanje gradivaprovjeravanje gradiva

Page 33: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

33

ELABORACIJAELABORACIJA1.1. pitam se je li tekst koji upravo pitam se je li tekst koji upravo

prorađujem doista uvjerljiv.prorađujem doista uvjerljiv.2.2. pokušavam uspostaviti vezu sa pokušavam uspostaviti vezu sa

sadržajima srodnih predmeta sadržajima srodnih predmeta odnosno predavanja.odnosno predavanja.

3.3. za nove koncepte zamišljam za nove koncepte zamišljam mogućnosti njihove praktične mogućnosti njihove praktične primjene.primjene.

4.4. razmišljam o alternativama za razmišljam o alternativama za tvrdnje ili zaključke koji se iznose u tvrdnje ili zaključke koji se iznose u tekstovima koje učim.tekstovima koje učim.

Page 34: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

34

5.5. nove pojmove i teorije nove pojmove i teorije pokušavam povezati s već mi pokušavam povezati s već mi poznatim pojmovima i poznatim pojmovima i teorijama.teorijama.

6.6. neke si sadržaje predočavam neke si sadržaje predočavam u obliku slika.u obliku slika.

7.7. izmišljam konkretne primjere izmišljam konkretne primjere za određene sadržaje učenja.za određene sadržaje učenja.

Page 35: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

35

Spontano javljanje Spontano javljanje strategija:strategija:

- ponavljanje: 5.-6. god.ponavljanje: 5.-6. god.- organizacija: 8.-9. god.organizacija: 8.-9. god.

- elaboracija: oko 13. god.elaboracija: oko 13. god.

Demonstriranjem i Demonstriranjem i upozoravanjem na upozoravanjem na

mogućnost uporabe ove mogućnost uporabe ove strategije se mogu početi strategije se mogu početi

primjenjivati i ranije.primjenjivati i ranije.

Page 36: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

36

VOĐENJE BILJEŽAKA NA VOĐENJE BILJEŽAKA NA NASTAVINASTAVI

Funkcija Funkcija bilježenja:bilježenja:•usmjeravanje usmjeravanje pažnjepažnje• organiziranje organiziranje informacijainformacija• vanjsko vanjsko skladištenjeskladištenje

Page 37: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

37

Upotreba kratica i simbola:Upotreba kratica i simbola:EU, SAD, psi., npr., def. , istr., eksp., <>, =, EU, SAD, psi., npr., def. , istr., eksp., <>, =,

%%

Zapisivanje primjera i objašnjenjaZapisivanje primjera i objašnjenja

Ostavljanje praznog prostora za Ostavljanje praznog prostora za nadopununadopunu

Voditi bilješke i za vrijeme rasprave Voditi bilješke i za vrijeme rasprave

Page 38: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

38

Postupanje s bilješkama neposredno Postupanje s bilješkama neposredno nakon nastave:nakon nastave:• pročitati bilješke neposredno nakon pročitati bilješke neposredno nakon

nastave nastave • usporediti bilješke s bilješkama kolege i usporediti bilješke s bilješkama kolege i

korigiratikorigirati• odgovoriti na točke napisane na odgovoriti na točke napisane na

marginamamarginama• dopuniti bilješke s nastave dopuniti bilješke s nastave

informacijama iz literatureinformacijama iz literature• obogatiti bilješke povezivanjem s obogatiti bilješke povezivanjem s

osobnim iskustvomosobnim iskustvom

Page 39: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

39

Učenje za ispite :Učenje za ispite :• procijeniti težinu pojedinih procijeniti težinu pojedinih

predmeta i potrebno vrijeme.predmeta i potrebno vrijeme.• saznati način ispitivanja.saznati način ispitivanja.• napraviti raspored učenja i napraviti raspored učenja i

polaganja.polaganja.• dobro je odrediti si poneki dobro je odrediti si poneki

slobodan dan – kao nagradu za slobodan dan – kao nagradu za položeni ispit.položeni ispit.

• pribaviti svu potrebnu literaturu.pribaviti svu potrebnu literaturu.

Page 40: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

40

Opasnosti:Opasnosti:

• strah od strah od počinjanja/odustajanje/ignopočinjanja/odustajanje/ignoriranje obavezeriranje obaveze

• učenje bez razumijevanja i učenje bez razumijevanja i zaboravljanjezaboravljanje

• panika: učenje na brzinu / panika: učenje na brzinu / kaos / nepovezanostkaos / nepovezanost

Page 41: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

41

•gubljenje vremena : gubljenje vremena : a) površno učenje/iluzija naučenog/ a) površno učenje/iluzija naučenog/ prepoznavati ≠ znatiprepoznavati ≠ znatib) posvećivanje previše vremena jednoj stvari b) posvećivanje previše vremena jednoj stvari / učenje nepotrebnih sadržaja/ učenje nepotrebnih sadržaja

•podložnost različitim distraktorimapodložnost različitim distraktorima•nalaženje izgovora i opravdanjanalaženje izgovora i opravdanja

Page 42: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

42

Efikasno učenje: Efikasno učenje: • voditi računa o tome jeste li voditi računa o tome jeste li

vizualni, slušni ili motorički vizualni, slušni ili motorički tip učenikatip učenika

• dobro je imati stalno mjesto dobro je imati stalno mjesto za radza rad

• osigurati optimalne osigurati optimalne okolinske uvjete: svjetlo, okolinske uvjete: svjetlo, tišina, temperatura. isključiti tišina, temperatura. isključiti tv i radio.tv i radio.

Page 43: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

43

• razmišljati o naučenom u razmišljati o naučenom u “praznom hodu” (npr. šetnja “praznom hodu” (npr. šetnja kućo, čekanje i sl.)kućo, čekanje i sl.)

• diskutirati o naučenom s diskutirati o naučenom s prijateljima i poznanicimaprijateljima i poznanicima

• aktivno učenje – učenje s aktivno učenje – učenje s prepričavanjem gradiva svojim prepričavanjem gradiva svojim riječima i samoispitivanjeriječima i samoispitivanje

• googlanjegooglanje

Page 44: SMISLENO U-îENJE

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

44

Ovo sveOvo sve• će možda imati efekt da će možda imati efekt da

neke stvari naučite bolje, neke stvari naučite bolje, brže, točnije, brže, točnije, a i da se to sve vidi na a i da se to sve vidi na ocjenama...ocjenama...