SME, 23.11.2011 Vysok školy, ktor prijm uchdzačov na ... b 11-11...Fakulta prrodnch vied bez prijmacch skšok UNIVERZITA KONŠTANTNA FILOZOFA v Nitre Fakulta prrodnch vied na asť študijnch programov zoberie

 • Published on
  01-Apr-2018

 • View
  219

 • Download
  7

Embed Size (px)

Transcript

 • SME, 23.11.2011

  Vysok koly, ktor prijm uchdzaov

  na bakalrske tdium bez prijmaiek

  [SME; 23/11/2011; s.: 13; Veronika Pruov ; Zaradenie: Vysok koly]

  UNIVERZITA KOMENSKHO v Bratislave

  Prrodovedeck fakulta bez prijmacch skok, ak poet prihlsench

  nepresiahne kapacitn monosti

  Filozofick fakulta ak sa prihlsi menej uchdzaov, nebud prijmacie skky

  Pedagogick fakulta niektor tudijn programy s bez prijmacej skky

  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky bez prijmacch skok na zklade vsledkov

  zo strednej koly

  Evanjelick bohosloveck fakulta as uchdzaov zoberie na zklade vsledkov zo

  strednej koly

  Fakulta managementu uchdzai o extern tdium nebud robi prijmacie

  skky

  Fakulta socilnych a ekonomickch vied bez prijmacch skok

  UNIVERZITA PAVLA JOZEFA AFRIKA v Koiciach

  Prrodovedeck fakulta uchdzaov zoberie na zklade vsledkov zo strednej

  koly

  Filozofick fakulta na as tudijnch programov zoberie bez prijmacej skky

  PREOVSK UNIVERZITA v Preove

  Filozofick fakulta na as tudijnch programov bez prijmaiek, na zklade

  vsledkov zo strednej koly

  Grckokatolcka teologick fakulta bez prijmacch skok, na zklade

  stredokolskch vsledkov

  Fakulta humanitnch a prrodnch vied na tudijn programy, ktor si nevyaduj

  talentov skku, prijmaky nebud

  Fakulta manamentu bez prijmacch skok

  UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA v Trnave

  Filozofick fakulta na vinu tudijnch programov bud rozhodujce

  stredokolsk vsledky

 • Fakulta prrodnch vied bez prijmacch skok

  UNIVERZITA KONTANTNA FILOZOFA v Nitre

  Fakulta prrodnch vied na as tudijnch programov zoberie uchdzaov len na

  zklade vsledkov zo strednej koly

  Fakulta socilnych vied a zdravotnctva na as tudijnch programov bud

  rozhodujce stredokolsk vsledky

  Filozofick fakulta as tudijnch programov prijme uchdzaov len na zklade

  stredokolskch vsledkov

  Pedagogick fakulta na niektor programy nebude potrebn prijmacia skka

  UNIVERZITA MATEJA BELA v Banskej Bystrici

  Fakulta humanitnch vied ak bude mene] uchdzaov, ako je plnovan poet

  prijatch, nebud prijmacie skky

  Fakulta prrodnch vied pri menom pote uchdzaov ako je plnovan poet

  prijatch, prijmacie skky nebud

  TRNAVSK UNIVERZITA v Trnave

  Filozofick fakulta na as tudijnch programov zober uchdzaov len na zklade

  vsledkov stredokolskho tdia

  Pedagogick fakulta na as tudijnch programov nebud prijmacie skky,

  ale rozhodujce bud vsledky zo strednej koly

  SLOVENSK TECHNICK UNIVERZITA v Bratislave

  Stavebn fakulta uchdzai, ktor splnia zvolen kritri, nebud robi prijmacie

  skky

  Strojncka fakulta uchdzai s dobrmi tudijnmi vsledkami zo strednej koly

  osloboden od prijmacej skky

  Fakulta elektrotechniky a informatiky bez prijmacch skok

  Fakulta chemic, a potravn, technolgie bez prijmacch skok

  Materilovotechnologick fakulta bez prijmacch skok

  Fakulta informatiky a informa. technolgi rozhodujce bud stredokolsk

  vsledky

  TECHNICK UNIVERZITA v Koiciach

  Fakulta banctva, ekol., riadenia a geotechn. as uchdzaov prijme na zklade

  vynikajcich stredokolskch vsledkov

  Hutncka fakulta polovica zujemcov nebude robi prijmaky, rozhodn vsledky

  zo strednej koly

 • Strojncka fakulta pri polovici najlepch uchdzaov postaia vsledky

  stredokolskho tdia

  Fakulta elektrotechniky a informatiky prijmacie pohovory odpustia polovici

  najlepch uchdzaov na zklade stredokolskch vsledkov

  Stavebn fakulta polovica uchdzaov s najlepmi vsledkami zo strednej koly

  prijmaky robi nebude

  Fakulta vrobnch technolgi as uchdzaov nebude robi prijmacie skky,

  rozhodujce bude stredokolsk tdium

  ILINSK UNIVERZITA v iline

  Fakulta prevdzky a informatiky dopravy bez prijmacej skky, uchdzaov

  zoberie na zklade vsledkov zo strednej koly

  Strojncka fakulta bez prijmacej skky

  Elektrotechnick fakulta s vnimkou programu multim. technolgie bez prijmacch

  skok

  Stavebn fakulta bez prijmacej skky, na zklade stredokolskch vsledkov

  Fakulta riadenia a informatiky as uchdzaov bez prijmacej skky, ak splnia

  stanoven kritri

  Fakulta humanitnch vied uchdzai, ktor splnia kritri, nebud robi prijmaciu

  skku

  Fakulta pecilneho ininierstva bez prijmacej skky zoberie uchdzaov, ktor

  splnia uren kritri

  Vskumn stav vysokohorskej biolgie uchdzai, ktor splnia kritri, bez prijmacej

  skky

  TRENIANSKA UNIVERZITA A. DUBEKA v Trenne

  Fakulta socilno-ekonomickch vzahov bez prijmacej skky, rozhodujce

  bud vsledky zo strednej koly

  Katedra politolgie bez prijmacej skky, uchdzaov zoberie poda

  stredokolskch vsledkov

  SLOVENSK PONOHOSPODRSKA UNIVERZITA v Nitre

  Fakulta agrobiolgie a potrav. zdrojov bez prijmacej skky

  Fakulta biotechnolgie a potravinrstva rozhodujce na prijatie bud vsledky

  stredokolskho tdia

  Technick fakulta bez prijmacej skky, na zklade stredokolskch vsledkov

  TECHNICK UNIVERZITA vo Zvolene

 • Lesncka fakulta uchdzai, ktor splnia kritri, nebud robi prijmacie skky

  Drevrska fakulta okrem tudijnho programu dizajn bez prijmacej skky

  Fakulta ekolgie a environmentalistiky bez prijmacej skky, na zklade vsledkov

  zo strednej koly

  Fakulta environmentalistiky bez prijmacej skky

  KATOLCKA UNIVERZITA v Ruomberku

  Filozofick fakulta tudijn programy, pri ktorch sa nevyaduj predpokladov

  skky, bez prijmacej skky

  Pedagogick fakulta programy, kde uchdzai nebud robi talentov skky,

  bez prijmacej skky

  Teologick fakulta vina tudijnch programov bez prijmacej skky

  Fakulta zdravotnctva as tudijnch programov bez prijmacej skky

  UNIVERZITA J. SELYEHO v Komrne

  Pedagogick fakulta po splnen stanovench kritri zoberie uchdzaov bez

  prijmacej skky

  Prehad poplatkov za prihlky na verejn a ttne vysok koly

  KOLA/FAKULTA papierov elektronick

  UNIVERZITA KOMENSKHO v Bratislave

  Lekrska fakulta 70 eur 70 eur

  Prvnick fakulta 60 eur 60 eur

  Filozofick fakulta 40 eur 40 eur

  Prrodovedeck fakulta 40 eur (jeden tud. program) 25 eur

  25 eur (kad al program)

  Pedagogick fakulta 50 eur 50 eur

  Farmaceutick fakulta 50 eur 50 eur

  Fakulta telesnej vchovy a portu 50 eur (jeden tud. program) 50 eur

  20 eur (kad al program) 20 eur

  Jesseniova lekrska fakulta v Martine 60 eur 60 eur

  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 33 eur 33 eur

  Rmskokatolcka cyrilometodsk bohosloveck fakulta 45 eur 45 eur

  Evanjelick bohosloveck fakulta 40 eur 40 eur

  Fakulta managementu 40 eur 40 eur

 • Fakulta socilnych a ekonomickch vied 50 eur 50 eur

  UNIVERZITA PAVLA JOZEFA AFRIKA v Koiciach

  Lekrska fakulta 50 eur 40 eur

  Prrodovedeck fakulta 40 eur 30 eur

  Prvnick fakulta 50 eur 40 eur

  Fakulta verejnej sprvy 45 eur 40 eur

  Filozofick fakulta 40 eur (bez prijmaiek) 30 eur

  50 eur (s prijmakami) 40 eur

  PREOVSK UNIVERZITA v Preove

  Filozofick fakulta 34 eur 34 eur

  Grckokatolcka teologick fakulta 34 eur 34 eur

  Fakulta humanitnch a prrodnch vied 34 eur 34 eur

  Fakulta manamentu 34 eur 34 eur

  Pedagogick fakulta 34 eur 34 eur

  Pravoslvna bohosloveck fakulta 34 eur 34 eur

  Fakulta portu 34 eur 34 eur

  Fakulta zdravotnckych odborov 34 eur 34 eur

  UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA v Trnave

  Filozofick fakulta 40 eur 35 eur

  Fakulta masmedilnej komunikcie 40 eur 35 eur

  Fakulta prrodnch vied 35 eur 30 eur

  Intitt fyzioterapie, balneolgie a lieeb. rehabilitci 40 eur 35 eur

  Intitt socilnych vied 40 eur 35 eur

  UNIVERZITA VETERINRSKEHO LEKRSTVA A FARMCIE v Koiciach

  40 eur 30 eur

  UNIVERZITA KONTANTNA FILOZOFA v Nitre

  Fakulta prrodnch vied 30 eur 25 eur

  Fakulta socilnych vied a zdravotnctva 30 eur 25 eur

  Fakulta stredoeurpskych tdi 30 eur 25 eur

  Filozofick fakulta 30 eur 25 eur

  Pedagogick fakulta 30 eur 25 eur

  UNIVERZITA MATEJA BELA v Banskej Bystrici

  Ekonomick fakulta 35 eur 32 eur

 • Fakulta humanitnch vied 40 eur 37 eur

  Fakulta prrodnch vied 35 eur 32 eur

  Fakulta politickch vied a medzinrodnch vzahov 60 eur 57 eur

  Pedagogick fakulta 35 eur 32 eur

  Prvnick fakulta 60 eur 57 eur

  TRNAVSK UNIVERZITA u Trnave

  Filozofick fakulta 38 eur 33 eur

  Pedagogick fakulta 33 eur 25 eur

  Teologick fakulta 35 eur 30 eur

  Fakulta zdravotnctva a socilnej prce neuveden neuveden

  Prvnick fakulta 60 eur 58 eur

  SLOVENSK TECHNICK UNIVERZITA v Bratislave

  Stavebn fakulta 20 eur 20 eur

  Strojncka fakulta 35 eur 25 eur

  Fakulta elektrotechniky a informatiky 35 eur 20 eur

  Fakulta chmie, a potravn, technolgie 35 eur 25 eur

  Fakulta architektry 40 eur/70 eur (v anglic. jazyku) 40 eur/70 eur

  Materilovotechnologick fakulta 30 eur 30 eur

  Fakulta informatiky a informanch technolgi 50 eur 20 eur

  stav manamentu 40 eur 30 eur

  TECHNICK UNIVERZITA v Koiciach

  Fakulta banctva, ekolgie, riadenia a geotechnolgi 35 eur 30 eur

  Hutncka fakulta 35 eur 30 eur

  Strojncka fakulta 35 eur 30 eur

  Fakulta elektrotechniky a informatiky 35 eur 30 eur

  Stavebn fakulta 35 eur 30 eur

  Ekonomick fakulta 35 eur 30 eur

  Fakulta vrobnch technolgi 35 eur 30 eur

  Fakulta umen 35 eur 30 eur

  Leteck fakulta 35 eur 35 eur

  ILINSK UNIVERZITA v iline

  Fakulta prevdzky a ekonomiky dopravy 25 eur 25 eur

  Strojncka fakulta 20 eur 20 eur

  Elektrotechnick fakulta 20 eur 20 eur

 • Stavebn fakulta 20 eur 20 eur

  Fakulta riadenia a informatiky 30 eur 25 eur

  Fakulta humanitnch vied 40 eur 40 eur

  Fakulta pecilneho ininierstva 20 eur 20 eur

  Vskumn stav vysokohorskej biolgie 20 eur 20 eur

  TRENIANSKA UNIVERZITA A. DUBEKA v Trenne

  Fakulta pecilnej techniky neuveden neuveden

  Fakulta zdravotnctva 40 eur 40 eur

  Fakulta socilno-ekonomickch vzahov 34 eur 34 eur

  Fakulta priemyselnch technolgi neuveden neuveden

  Katedra politolgie 40 eur 40 eur

  EKONOMICK UNIVERZITA v Bratislave

  Nrodohospodrska fakulta 38 eur 28 eur

  Obchodn fakulta 38 eur 28 eur

  Fakulta hospodrskej informatiky 38 eur 28 eur

  Fakulta podnikovho manamentu 38 eur 28 eur

  Fakulta medzinrodnch vzahov 38 eur 28 eur

  Podnikovohospodrska fakulta 38 eur 28 eur

  Fakulta aplikovanch jazykov 38 eur 28 eur

  SLOVENSK PONOHOSPODRSKA UNIVERZITA v Nitre

  Fakulta agrobiolgie a potravn, zdrojov 33 eur 33 eur

  Fakulta biotechnolgie a potravinrstva 35 eur 35 eur

  Fakulta ekonomiky a manamentu 35 eur 35 eur

  Fakulta eurpskych tdi a regionlneho rozvoja 35 eur 35 eur

  Fakulta zhradnctva a krajinnho ininierstva 30 eur 30 eur

  Technick fakulta 35 eur 35 eur

  TECHNICK UNIVERZITA vo Zvolene

  Lesncka fakulta 33 eur 33 eur

  Drevrska fakulta 49 eur (dizajn) 29 eur 49 eur/29 eur

  Fakulta ekolgie a environmentalistiky 28 eur 28 eur

  Fakulta environmentlnej a vrobnej techniky 25 eur 25 eur

  VYSOK KOLA MZICKCH UMEN v Bratislave

  Hudobn a tanen fakulta 50 eur 50 eur

  Filmov a televzna fakulta 50 eur 50 eur

 • Divadeln fakulta 50 eur 50 eur

  VYSOK KOLA VTVARNCH UMEN v Bratislave

  50 eur 50 eur

  AKADMIA UMEN v Banskej Bystrici

  Fakulta dramatickch umen 50 eur 50 eur

  Fakulta mzickch umen 50 eur 50 eur

  Fakulta vtvarnch umen 50 eur 50 eur

  KATOLCKA UNIVERZITA v Ruomberku

  Filozofick fakulta 30 eur 25 eur

  Pedagogick fakulta 39 eur 39 eur

  Teologick fakulta 35 eur 35 eur

  Fakulta zdravotnctva 40 eur 40 eur

  UNIVERZITA J. SELYEHO v Komrne

  Pedagogick fakulta 50 eur 25 eur

  Ekonomick fakulta 50 eur 25 eur

  Reformovan teologick fakulta 50 eur 25 eur

  AKADMIA OZBROJENCH S L v Lipt. Mikuli

  20 eur 20 eur

  AKADMIA POLICAJNHO ZBORU v Bratislave

  39 eur 29 eur

  SLOVENSK ZDRAVOTNCKA UNIVERZITA v Bratislave

  Fakulta oetrovatestva a zdravotn. odbornch tdi 70 eur 70 eur

  Fakulta verejnho zdravotnctva 70 eur 70 eur

  ZDROJ - vysok koly, Veronika Pruov

Recommended

View more >