of 71 /71
BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA TUZLANSKI KANTON TUZLA CANTON OPĆINA SREBRENIK MUNICIPALITY SREBRENIK SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SREBRENIK Godina XLVIII – Broj 11 Srebrenik, 11.12.2013.godine

SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o...

Page 1: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA TUZLANSKI KANTON TUZLA CANTON OPĆINA SREBRENIK MUNICIPALITY SREBRENIK

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SREBRENIK

Godina XLVIII – Broj 11 Srebrenik, 11.12.2013.godine

Page 2: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

SADRŽAJ: I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Strana

1. Odluka o privremenom prenosu na korištenje rabljenog teretnog motornog vozila sa odvojivom cisternom za prevoz i dostavu vode.............................................................1

2. Program izgradnje i održavanja javnih skloništa i zaklona, odnosno prilagođavanja drugih zaštitnih objekata za sklanjanje za period 2014-2019.godina...............................2-8 3. Program utroška sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj

proizvodnji utvrđenih Budžetom općine Srebrenik za 2013.godinu na poziciji „ostali transferi pojedincima-podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji.............................9-13

4. Rješenje o imenovanju Komisije za razmatranje Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu Tuzlanskog kantona..........................................14

5. Rješenje o peuzimanju uz naknadu neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište, radi rekonstrukcije ulica Tuzlanskog odreda odnosno radi privođenja zemljišta trajnoj namjeni............................................................................................................15-16

6. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2014.godinu......17 7. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o izvršavanju budžeta općine Srebrenik

za 2014.godinu..................................................................................................................18 8. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Programa izgradnje infrastrukture na području

općine Srebrenik u 2014. godini........................................................................................19 9. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta

za 2014.godinu.................................................................................................................20 10. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Programa obavljanja usluga zajedničke komunalne

potrošnje za 2014.godinu..................................................................................................21 11. Zaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine

Srebrenik 2011-2015.godina.............................................................................................22 12. Zaključak o usvajanju Informacije u povodu pisma namjere gosp. Hercegovac Sulejmana za donaciju fontane u sklopu gradskog parka u Srebreniku...........................23 13. Zaključak o usvajanju Izvještaja Popisne komisije općine Srebrenik o obavljenom

popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH u 2013. godini na području općine Srebrenik...............................................................................................................24

14. Zaključak o neprihvatanju ponude po pravu preče kupovine nekretnine Herceg Hilme sin Mehmedalije iz Srebrenika............................................................25-26

15. Zaključak o neprihvatanju ponude po pravu preče kupovine nekretnine Muratović Hamide kći Nurage i dr. Iz Lukavca.........................................................27-28

16. Zaključak o neprihvatanju ponude po pravu preče kupovine nekretnine Smajlović Senada sin Mustafe iz Srebrenika..............................................................29-30

17. Zaključak o neprihvatanju ponude po pravu preče kupovine nekretnine Jašić Senahida sin Sulje iz Srebrenika........................................................................31-32

18. Zaključak broj: 01-846/13 od 05.12.2013.godine............................................................33 19. Zaključak o davanju saglasnosti Općinskom načelniku da potpiše Izjavu o politici

energetske efikasnosti i zaštite okoliša općine Srebrenik..................................................34 II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

20. Izjava o politici energetske efikasnosti i zaštite okoliša ...................................................35 21. Poslovnik o radu Kolegija Općinskog načelnika.........................................................36-39

Page 3: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

22. Rješenje o imenovanju Komisije za reviziju „Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara općine Srebrenik“.............................................................................................40

23. Zaključak o odobravanju sredstava Sindikalnoj organizaciji državnih službenika i namještenika organa uprave općine Srebrenik...............................................................41

24. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju mladih Tinja...........................................42 25. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana FK „Bukovik“ Srebrenik..........43 26. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju penzionera/umirovljenika

općine Srebrenik...............................................................................................................44 27. Zaključak o odobravanju sredstava Buševac Kimeti iz Srebrenika.................................45 28. Zaključak o odobravanju sredstava MDD „Merhamet“ Srebrenik..................................46 29. Zaključak o odobravanju sredstava „Gradskom teatru“ Srebrenik..................................47 30. Zaključak o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Srebrenik..................48 31. Zaključak o odobravanju sredstava Huremović Damiru iz Ćojluka................................49 32. Zaključak o odobravanju sredstava udruzi za etno-ekološki i ruralni razvoj

„Stara sinija“ Hrgovi Gornji..............................................................................................50 33. Zaključak o odobravanju sredstava UG „Generacija bez kompasa“ Srebrenik...............51 34. Zaključak o odobravanju sredstavaMDD „Merhamet“ Srebrenik...................................52 35. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik........53 36. Zaključak o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Falešići.......................................54 37. Zaključak o odobravanju sredstava JP Vodovod i kanalizacija „Srebrenik“

dd Srebrenik......................................................................................................................55 38. Zaključak o odobravanju sredstava Tursunović Najmi iz Dubokog Potoka....................56 39. Zaključak o odobravanju sredstava Omladinskom fudbalskom klubu „Gradina“

Srebrenik............................................................................................................................57 40. Zaključak o odobravanju sredstava Lovačkom društvu „Majevica“ Srebrenik...............58 41. Zaključak o odobravanju sredstava Ahmetašević Sabahudinu iz Lušnice.......................59 42. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju mladih Tinja...........................................60 43. Zaključak o odobravanju sredstava Sportskom savezu općine Srebrenik........................61 44. Zaključak o odobravanju sredstava JU „Sportsko-rekreativni centar“ Srebrenik............62 45. Zaključak o odobravanju sredstava Organizaciji ratnih vojnih invalida Srebrenik.........63 46. Zaključak o odobravanju sredstava Crvenom križu Srebrenik.........................................64 47. Zaključak o odobravanju sredstava Bjelić Mevludinu iz Srebrenika...............................65

III – AKTI ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

48. Naredba o angažovanju i upotrebi Službe za zaštitu i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla na sprečavanju posljedica od djelovanja pasa lutalica na području općine Srebrenik..............................................................................66

49. Odluka o korištenju sredstava posebne naknade...............................................................67

Page 4: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

1

Na osnovu člana 13. stav 2. alineja 5. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 49/06 i 51/09) i člana 24. stav 1. tačka 7. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici održanoj dana 05.12.2013.godine, d o n o s i:

O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog teretnog motornog vozila sa odvojivom

cisternom za prevoz i dostavu vode

Član 1. Javnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ d.d. Srebrenik privremeno se prenosi na korištenje rabljeno teretno motorno vozilo sa odvojivom cisternom za prevoz i dostavu vode.

Član 2.

Teretno motorno vozilo je marke DAF, tip FA 75, a odvojiva cisterna za prevoz i dostavu

vode je marke Fa-Schwarte kapaciteta 8.000 litara.

Član 3.

JP „Vodovod i kanalizacija“ d.d. Srebrenik dužno je isti koristiti u skladu sa pozitivnim zakonskim odredbama koji regulišu ovu oblast.

Član 4.

JP „Vodovod i kanalizacija“ d.d. Srebrenik dužno je u roku od 30 dana, od dana stupanja na

snagu ove Odluke, zaključiti poseban ugovor sa Općinskim načelnikom općine Srebrenik o privremenom prenosu na korištenje rabljenog teretnog motornog vozila sa odvojivom cisternom za prevoz i dostavu vode, u kojem će bliže biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.

Član 5.

Vrijednost rabljenog teretnog motornog vozila sa odvojivom cisternom za prevoz i dostavu

vode koja se privremeno prenosi na korištenje, prema dokumentaciji o izvršenoj nabavci iznosi 30.000,00 KM.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku općine

Srebrenik”.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON PREDSJEDAVAJUĆA OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKOG VIJEĆA Općinsko vijeće Veselčić Vesna, s.r. Broj: 01-818 /13 Srebrenik, 05.12.2013. godine

Page 5: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

2

Na osnovu člana 62. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ( „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 39/03; 22/06 i 43/10 ), člana 24. Statuta općine Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik“ broj: 1/08 ), Općinsko vijeće općine Srebrenik na svojoj sjednici održanoj dana,05.12.2013 godine, d o n o s i

PROGRAM IZGRADNJE I ODRŽAVANJA JAVNIH SKLONIŠTA I ZAKLONA,

ODNOSNO PRILAGOĐAVANJA DRUGIH ZAŠTITNIH OBJEKATA ZA SKLANJANJE za period 2014 - 2019. godine

1. UVOD

Zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća većih razmjera, podrazumijeva preduzimanje preventivnih i operativnih radnji i postupaka, odnosno mjera zaštite i spašavanja, među kojima značajno mjesto zauzima sklanjanje ljudi i materijalnih dobara. U procesu planiranja i provođenja sklanjanja ljudi i materijalnih dobara, pored Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ( „Službene novine Federacije BiH“ broj: 39/03; 22/06 i 43/10), primjenjuju se i odredbe: * Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta Federacije Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH“ broj: 2/06 ); * Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja ( „Službene novine Federacije BiH“ broj: 63/04 i 50/07); * Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa ( „Službene novine Federacije BiH“ broj: 21/05 i 59/07).

Sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i drugih nesreća većih razmjera jedna je od osnovnih i najefikasnijih mjera zaštite i spašavanja koje se provode u okviru sistema zaštite i spašavanja. Sklanjanje, kao mjera zaštite i spašavanja provodi se kroz organizovane radnje i postupke preventivne i operativne prirode, a odnose se na planiranje i izgradnju skloništa i drugih zaštitnih objekata, njihovo održavanje u ispravnom stanju, kao i organizovanje korištenja ovih objekata u slučaju nastanka prirodnih i drugih nesreća većih razmjera.

Preventivne radnje i postupci mirnodopske su prirode, složeni su i skupi, pa im nadležna tijela ne pridaju odgovarajuću pažnju. Međutim, u slučaju prirodnih i drugih nesreća svi propusti načinjeni tokom mirnodopskog preventivnog planiranja i izgradnje ovakvih objekata dovode do ljudskih žrtava ili nenadoknadivih materijalnih šteta. Tokom planiranja i izgradnje, potrebno je obezbijediti da skloništa omogućavaju zaštitu ljudi i materijalnih dobara od zračnih, raketnih, topovskih, minobacačkih i drugih napada, kao i upotrebe radijacijskih, hemijskih i bioloških sredstava, te opasnosti od tehničko-tehnoloških nesreća. Koncepcija programiranja i izgradnje dvonamjenskih objekata, koji su potrebni kako u miru tako i u eventualnom ratu i u velikim prirodnim i drugim nesrećama, ima veliko opravdanje sa stanovišta ekonomičnosti, racionalnosti i zaštite. Zato je svrsishodno da se takvi mirnodopski objekti na vrijeme projektuju, grade, prilagođavaju i održavaju, imajući u vidu njihovu mirnodopsku i funkcionalnu namjenu. S ciljem zaštite ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i drugih nesreća, Zakonom o zaštiti i spašavanju se reguliše: * opća obaveza za izgradnju skloništa i drugih zaštitnih objekata, odnosno obaveze pravnih i fizičkih lica da grade skloništa ili ukoliko su iz opravdanih razloga oslobođeni gradnje skloništa da plate naknadu za izgradju skloništa, * način finansiranja izgradnje skloništa, * obaveza izgradnje novih i prilagođavanje postojećih skloništa u planskim dokumentima, a u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju.

Page 6: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

3

Određena pitanja planiranja izgradnje skloništa regulisana su i odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa, kojima se uređuju:

• planiranje i izgradnja skloništa, • mjerila i kriteriji za izgradnju skloništa, • tehnički uvjeti za izgradnju skloništa, zaklona i drugih zaštitnih objekata, • uvjeti izgradnje, opremanje, održavanje i korištenje skloništa i drugih zaštitnih objekata, • način prilagođavanja izgrađenih skloništa njihovoj osnovnoj namjeni i dr. U cilju planske izgradnje skloništa i drugih zaštitnih objekata, u skladu sa potrebama svakog

grada i drugog većeg naseljenog mjesta u kojima se moraju izgrađivati ti objekti, članom 50. Stav 6. Zakona o zaštiti i spašavanju, utvrđena je obaveza da se potrebe za skloništima i drugim zaštitnim objektima planiraju u dokumentima prostornog uređenja.

To znači da se u tim dokumentima vrši i sljedeće planiranje: * za skloništa se određuju stambeni i drugi objekti ( poslovni objekti ) u kojima se trebaju graditi skloništa i određuju se mjesta za izgradnju javnih skloništa. Te potrebe planiraju se prema razmještaju stanovništva, industrijskih i drugih objekata i procjenjuje prostor sa kojeg bi ljudi mogli koristiti pojedina skloništa. U skladu sa razmještajem stanovništva i mogućim korisnicima skloništa, određuju se i kapaciteti pojedinih javnih skloništa, kao i kapaciteti za skloništa u objektima pravnih lica; * kada se radi o zaštitnim objektima, u dokumentima prostornog uređenja određuju se stambene i druge zgrade, čiji se podrumi i drugi prostori mogu prilagoditi sklanjanju ljudi i materijalnih dobara, kao zaštitni objekti. Ovdje se u obzir uzimaju već izgrađene stambene i druge zgrade, a i zgrade koje će se graditi.

To planiranje predstavlja uslov za izgradnju skloništa i zaštitnih objekata, pa je neophodno da se te potrebe iskažu u dokumentima prostornog uređenja, jer tada i nastaje obaveza izgradnje skloništa i zaštitinih objekata. Iskustva u planiranju i izgradnji skloništa, koja je vršena u skladu sa ranijom zakonskom regulativom, bila su razlog da se odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa, značajno smanji stepen zaštite za skloništa osnovne i dopunske zaštite. Prema odredbama pomenute Uredbe, stepen zaštite u skloništima osnovne zaštite ograničava se na 50 do 100 kPa nadpritiska, dok je u skloništima dopunske zaštite ograničen do 50 kPa nadpritiska. Izgradnja skloništa sa ovakvim zaštitnim osobinama znatno pojeftinjuje gradnju, a istovremeno odgovara optimalnom stepenu zaštite ljudi i materijalnih dobara.

Sredstva za izgradnju i održavanje javnih skloništa, kao i za prilagođavanje drugih zaštitnih objekata za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara, osiguravaju se iz:

- naknada investitora koji su oslobođeni gradnje skloništa, - sredstava ostvarena po osnovu naknade za izdavanje skloništa u zakup u miru, i - sredstava koja se planiraju u budžetu Općine. Investitor koji bude oslobođen obaveze izgradnje skloništa, odnosno zaklona ili koji nije

izgradio sklonište odnosno zaklon u skladu sa rješenjem o dozvoli gradnje, obavezan je platiti naknadu za izgradnju skloništa u iznosu od 1 % od ukupne vrijednosti građevinskog dijela objekta i unutrašnjih instalacija. U vrijednost građevinskog dijela objekta ne uračunava se oprema i namještaj, kao ni troškovi za uređenje građevinskog zemljišta koje služi za redovnu upotrebu objekta, privremeni objekti izvođača koji su služili prilikom izgradnje i svi drugi uređaji i oprema koji ne čine sastavni dio stambene odnosno poslovne zgrade. Oslobođeni investitor, sredstva u iznosu od 1 % uplaćuje na poseban, transakcijski račun „ za izgradnju i održavanje javnih skloništa“.

Page 7: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

4

Služba za budžet, poduzetništvo i nadzor je u skladu sa Odukom Općinskog načelnika broj: 07-430-1/08 od 12.02.2008 godine, provela proceduru oko otvaranja navedenog transakcijskog računa, te je kod NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, filijala Srebrenik otvoren transakcijski račun „ za izgradnju i održavanje javnih skloništa“.

Sredstva prikupljena po ovom osnovu služe isključivo za izgradnju i održavanje skloništa i zaklona, kao i za kapitalne investicije po kojima je predviđena izgradnja skloništa osnovne zaštite.

To su strogo namjenska sredstva i mogu se koristiti samo za te namjene. Dakle, od 2008 godine, kada je otvoren poseban račun na koji se uplaćuju sredstva za

skloništa, stvoreni su preduslovi za njihovo akumuliranje, namjensko trošenje i da se neutrošena sredstva na kraju godine prenose kao prihod za narednu godinu.

Ukupno stanje računa sa 19.07.2013 godine iznosi: 83.779,34 KM. 2. STANJE SKLONIŠTA, ZAKLONA I DRUGIH OBJEKATA POGODNIH ZA

SKLANJANJE a) JAVNA SKLONIŠTA

Na području općine Srebrenik nije izgrađeno ni jedno javno sklonište. Ova skloništa se u

pravilu grade na mjestima gdje se stalno okuplja veći broj ljudi, kao što su autobuske i željezničke stanice, sportski centri i sl., i namijenjena su za sve građane koji se za vrijeme rata u trenutku borbenih djelovanja ili u vrijeme većih tehničko-tehnoloških ili RHB nesreća zateknu na tim mjestima.

Javna skloništa, u mirnodopska vremena mogu biti pretvorena u dečije igraonice, teretane, internet kafee, streljane, kuglane, umjetničke radionice itd.

Ova skloništa, predviđena za zaštitu stanovništva u ratu, daju se u zakup pravnim licima i preduzetnicima registrovanim za određene delatnosti.

Skloništa se u miru mogu izdavati u zakup pod sljedećim uslovima: a) zakupac ne smije vršiti adaptacije skloništa koje bi uticale ili bi mogle uticati na promjenu njihove osnovne namjene i smanjenje zaštitne moći, kao i za namjene drugih prostorija u zgradi; b) sklonište se ne smije koristiti u svrhe kojim bi se pogoršali higijensko-tehnički uslovi skloništa; c) u skloništu se ne smiju čuvati radioaktivne, zapaljive ili druge opasne materije štetne po ţivot i zdravlje ljudi ili zagađenje okoliša; d) korištenjem skloništa se ne smije narušavati kućni red; e) u slučaju neposredne ratne opasnosti ili rata, skloništa se moraju odmah, bez odgode, a najkasnije u roku od 24 sata isprazniti i osposobiti za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara; f) zakupac je dužan na zahtjev nadležnog organa civilne zaštite, omogućiti ovlaštenom licu civilne zaštite obavljanje inspekcijskog nadzora skloništa i g) skloništa se ne smiju davati u podzakup.

Page 8: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

5

b) SKLONIŠTA OSNOVNE I DOPUNSKE ZAŠTITE I DRUGIH ZAŠTITNIH OBJEKATA

Na području općine Srebrenik postoji samo jedno sklonište osnovne zaštite koje je smješteno u suterenskom dijelu II Osnovne škole. I ovo sklonište ne odgovara propisanim uslovima. Naime, ovo sklonište ima izvedene samo građevinske radove bez ugrađenih filter - ventilacionih uređaja, pod stalnom je vlagom i nije za najmensku upotrebu. Niti jedna druga javna ustanova ( osam osnovnih škola, srednja škola, dječije obdanište, dom zdravlja ) nemaju izgrađeno sklonište osnovne zaštite koje je neophodno za potrebe sklanjanja radnog osoblja, učenika, pacijenata, korisnika i sl. U javnoj ustanovi Centar za kulturu i informisanje, u projektnoj dokumentaciji je predviđeno sklonište osnovne zaštite. U istom tom prostoru, koji nije prilagođen funkciji kojoj je namijenjen, smještena je Općinska arhiva. Nakon iznesenog, na području općine Srebrenik ne postoji ni jedno sklonište osnovne zaštite koje može funkcionalno zadovoljiti potrebe sklanjanja ljudi i materijalnih dobara. U stambenim i stambeno-poslovnim zgradama, planirana i izgrađena skloništa dopunske zaštite, djelimično zadovoljavaju tehničke uslove za eventualno sklanjanje ljudi i materijalnih dobara. Naime, sva ta skloništa dopunske zaštite uglavnom služe za druge potrebe, ali smatramo da bi se u slučaju ukazane potrebe, a po naredbi Općinskog štaba civilne zaštite, relativno brzo mogla staviti u funkciju.

SKLONIŠTA PO MJESNIM PODRUČJIMA r/b

Mjesno područje

Broj

stanovnika ( 1991 g )

Za sklanjanje

Vrsta, broj i kapacitet skloništa Ukupno

Osnovne zaštite

Dopunske zaštite

Ostala

skloništa i zakloni

1. SREBRENIK

10.359

6.558

1/ 100

420/ 2.300

166/ 4.158

6.558

2. RAPATNICA

5.633

4.954

-

450/ 1.800

126/ 3.154

4.954

3. SLADNA

3.293

3.123

-

250/1.000

85/ 2.123

3.123

4. ŠPIONICA

4.937

3.925

-

320/1.280

105/ 2.645

3.925

5. D. POTOK

6.184

4.073

-

400/ 1.600

99/ 2.473

4.073

6. TINJA

5.060

3.287

-

300/ 1.200

83/ 2.087

3.287

7. PODORAŠJE

5.303

5.676

- 330/ 1.320

174/ 4.356

5.676

UKUPNO:

40.769

31.596

1/ 100

2.470/ 10.500

838/ 20.996

31.596

Podaci preuzeti iz neposredno poslijeratne arhive civilne zaštite Srebrenik.

Tabela predstavlja dominantno podrumske i druge prostore u stambenim ( kolektivnim i individualnim ) objektima, koji su u relativno lošem stanju sa aspekta provođenja mjere zaštite i spašavanja „Sklanjanje ljudi i materijalnih dobara“.

Page 9: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

6

Međutim, ovdje je drugačija situacija u pogledu mogućnosti prilagođavanja ovog prostora u skloništa. Ovi objekti se veoma brzo po naredbi Općinskog štaba civilne zaštite mogu prilagoditi za potrebe sklanjanja.

c) STANJE DRUGIH ZAŠTITNIH OBJEKATA ( PRIRODNIH I VJEŠTAČKIH OBJEKATA POGODNIH ZA SMJEŠTAJ I SKLANJANJE )

r/b

MJESTO

NAZIV OBJEKTA

POVRŠINA

( m2 )

STANJE/NEDOSTACI

1.

Lušnica „Strana“ 45 m2 Zarasla raznim niskim rastinjem, dosta

smeća cca 1 m3, otežan pristup pećini. 2. Lušnica „Strana“ 55 m2

Zabacana smećem cca 1 m3, zarasla raznim niskim rastinjem,dosta smeća, skoro neprohodna.

3. Babunovići „Majdan“ 25 m2 Zabacana smećem cca 0,5 m3, zarasla

raznim niskim rastinjem, pristup otežan. 4. Babunovići „Grabik“ 338 m2

Zabacana smećem cca 2,5 m3, zarasla raznim niskim rastinjem, pristup strm i otežan.

5. Babunovići „Majdan škrinja“ 200 m2 Zabacana smećem cca 2 m3, zarasla

raznim niskim rastinjem, teško prohodna. 6. Babunovići „Grabik“ 70 m2 Zabacana smećem cca 1,5 m3, zarasla

raznim niskim rastinjem, teško prohodna. 7. Babunovići „Majdan“ 200 m2

Zabacana smećem cca 2 m3, zarasla raznim niskim rastinjem, teško prohodna.

8. D.Potok „Drenik“ 35 m2 Zarasla raznim niskim rastinjem, skoro

neprohodna. 9. D.Potok „Drenik“ 40 m2 Zarasla raznim niskim rastinjem, skoro

neprohodna. 10. Brda „Gluhara-I“ 30 m2 Zarasla raznim niskim rastinjem, razne

vrste smeća cca 1 m3. 11. Brda „Gluhara-II“ 60 m2 Zarasla raznim niskim rastinjem, teško

prohodna, razne vrste smeća cca 1,5 m3. 12. Brda „Pećnica“ 50 m2 Zarasla raznim niskim rastinjem, teško

prohodna, razne vrste smeća cca 1 m3. 13. Brda Topoluša I“ 25 m2 Zarasla raznim niskim rastinjem, teško

prohodna, razne vrste smeća cca 1 m3. 14. Brda Topoluša II“ 15 m2

Zarasla raznim niskim rastinjem, teško prohodna, razne vrste smeća cca 0,5 m3.

15. Ćojluk Bjelovoda 8 m2

Zarasla raznim niskim rastinjem i kamenjem, teško prohodna.

16. Potpeć Orlova klisura 100 m3 Pristup teško prohodan i nesiguran

Pored navedenih pećina koje se mogu koristiti za sklanjanje ljudi i smještaj određenih

materijalnih dobara, na području mjesne zajednice Jasenica postoji napuštena rudarska jama, koja bi uz odgovarajuću adaptaciju i čišćenje mogla primiti cca 3.000 stanovnika, ili za uskladištavanje i zaštitu nekih vrsta materijalnih dobara, o kojoj lokaciji nismo uspjeli pronaći više konkretnijih podataka.

Page 10: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

7

3. PROGRAMSKI ZADACI Središte Općine ( centar grada ) je najgušće naseljeno stanovništvom, gdje su smješteni

administrativni, željeznički, autobuski, kulturni, sportski, trgovinski, ugostiteljski i drugi objekti, gdje se svakog dana okuplja veliki broj građana koji ne stanuju u centru grada, nego su zbog zadovoljavanja različitih potreba pristigli iz udaljenijih naseljenih mjesta Općine.

Za sve te ljude koji se tokom dana ili noći nalaze u centru grada, potrebno je obezbijediti sklonišni prostor. Iskustva pokazuju da je optimalno rješenje u gradskim jezgrima izgradnja javnih skloništa koja mogu poslužiti kao javne garaže odnosno parkinzi, streljane, kuglane i sl., jer se kroz njihovo iznajmljivanje vrši relativno brzo povrat sredstava a s druge strane rješava problem parkiranja. a) EVIDENCIJA SKLONIŠTA OSNOVNE I DOPUNSKE ZAŠTITE I DRUGIH ZAŠTITNIH OBJEKATA

U programskom periodu, neophodno je uspostaviti kvalitetnu evidenciju skloništa, a kao prvi korak u smjeru uspostavljanja kompletne evidencije, neophodno je:

* snimiti kompletno stanje sklonišnog prostora na području Općine, * utvrditi broj skloništa, * razmještaj skloništa, * gabarite skloništa, * ukupne kapaciteta smještaja i sl. Služba civilne zaštite će u ovu svrhu izraditi obrazac kartona skloništa.

b) UREĐENJE PRIRODNIH I VJEŠTAČKIH OBJEKATA ( PEĆINA )

Stanje u kakvom se trenutno nalaze prirodni i vještački objekti - pećine, je sa ekološkog, rekreativnog, turističkog i svakog drugog aspekta neprihvatljivo. Kako niko posebno ne vodi brigu o njima, one su i dobile današnji izgled.

Uređenjem pećina će se otvoriti turistički odnosno rekreativni potencijali, jer osnovne karakteristike skoro svih uređenih i za posjetioce pogodnih pećina su njihova unutrašnja uređenost, ekološki uređena pristupna površina, staze za šetnju i trim staze sa pratećim sadržajima koji pružaju potpuni ugođaj ljubiteljima prirode.

Ovo su i prava mjesta za izlet, odmor i rekreaciju. Aktivnostima na uređenju pećina kao što su:

- uklanjanje smeće, - čišćenje pristupnih staza od rastinja, - osiguranje staza, - obilježavanje staza odgovarajućim oznakama, i sl., stvaraju se uslovi za korištenje pećina u različite namjene koje mogu biti od koristi građanima. U programskom periodu, a u sklopu provođenja aktivnosti na uređenju prirodnih i vještačkih objekata, za svaku pećinu pojedinačno sačiniti elaborat pećine koji treba da sadrži sljedeće: - prikaz lokacije pećine na topografskoj karti u razmjeri R= 1: 25.000; - koordinate pećine; - opis prirodnog izgleda pristupa pećini; - opis ulaza u pećinu; - opis unutrašnjeg dijela pećine; - opis i sliku značajnijih elemenata pećine; - vjeran prikaz gabarita pećine itd.

Page 11: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

8

Zbog ograničene pristupačnosti pećinama, složenosti uslova pod kojim se poslovi trebaju obaviti i osposobljenosti Gorske službe spašavanja za obavljanje svih zadataka u i na stijenama, poslove na uređenju prirodnih i vještačkih objekata izvršit će Služba zaštite i spašavanja općine Srebrenik - Gorska služba spašavanja, koja je organizovana Odlukom Općinskog načelnika broj: 07-142/12 od 06.02.2012 godine.

O potrebi i angažovanju namjenskih sredstava za izgradju i održavanje skloništa i zaklona prikupljenih na posebnom namjenskom računu, odlučivat će Općinski štab civilne zaštite. c) IZGRADNJA JAVNIH SKLONIŠTA

Obzirom da u centru grada nema izgrađenih javnih sklništa, postoji realna opravdanost za izgradnjom javnog skloništa kako bi se zadovoljile potrebe sklanjanja ljudi u uslovima utvrđenim u zakonu o zaštiti i spašavanju.

Završetkom zgrade Općine, stvorit će se uslovi za smještaj Općinske arhive, čime će se osloboditi sklonište u J.U. Centar za kulturu i informisanje.

Uz odgovarajuću adaptaciju i prilagodbu to sklonište može biti istodobno pretvoreno u gradsku streljanu i gradsku kuglanu. d) FINANSIRANJE IZGRADNJE, ODRŽAVANJA I PRILAGOĐAVANJA SKLONIŠTA

Za potrebe realizacije ovog Programa u toku planskog perioda se svake godine sa namjenskog računa za skloništa, može izdvojiti:

a) 10 % GODIŠNJE OD PRIKUPLJENIH SREDSTAVA I AKUMULIRANIH IZ PREDHODNOG PERIODA - ZA PRILAGOĐAVANJA DRUGIH ZAŠTITNIH OBJEKATA ZA SKLANJANJE

b) 90 % GODIŠNJE PRIKUPLJENIH SREDSTAVA I AKUMULIRANIH IZ PREDHODNOG PERIODA - ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJA SKLONIŠTA I ZAKLONA

e) ZAVRŠNE ODREDBE Služba civilne zaštite će donositi Godišnje Planove izgradnje i održavanja javnih skloništa i zaklona, odnosno prilagođavanje drugih zaštitnih objekata za sklanjanje u okviru programskog perioda. Za praćenje realizacije Programa izgradnje i održavanja javnih skloništa i zaklona, odnosno prilagođavanje drugih zaštitnih objekata za sklanjanje, zadužuje se Općinska služba civilne zaštite Srebrenik. Ovaj Program, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku općine Srebrenik“. BOSNA I HERCEGOVINA FEEDRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Predsjedavajuća Općinskog vijeća OPĆINA SREBRENIK - Općinsko vijeće - Vesna Veselčić s.r. Broj: 01-819/13 Datum: 05.12.2013 godine

Page 12: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

9

Na osnovu odredbi člana 24. Statuta općine Srebrenik («Službeni glasnik općine Srebrenik» broj: 1/08), člana 2. i 3. Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu («Sl. glasnik općine Srebrenik» broj: 3/13 i 10/13), člana 12. i 23. Odluke o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2013. godinu («Sl. glasnik općine Srebrenik» broj: 3/13) i odredbi Programa rada općinskog vijeća općine Srebrenik za 2013. godinu («Službeni glasnik općine Srebrenik», broj: 2/13) Općinsko vijeće općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 05.12.2013. godine donosi:

P R O G R A M UTROŠKA SREDSTAVA ZA NOVČANE PODRŠKE U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI UTVRĐENIH BUDŽETOM OPĆINE SREBRENIK ZA 2013. GODINU NA POZICIJI «OSTALI TRANSFERI POJEDINCIMA – PODSTICAJ POLJOPRIVREDNOJ

PROIZVODNJI»

Podaci o Programu Program usvojen na sjednici Općinskog vijeća općine Srebrenik održanoj dana 05.12.2013. godine.

Period realizacije Programa: 01. 01. – 31.12.2013. godine.

Trajanje realizacije: 12 mjeseci.

Kraj roka realizacije: 31.12.2013. godine (do kraja budžetske 2013. godine).

Ukupna vrijednost Programa planiranog Budžetom općine za 2013. godinu 33.300,00 KM.

Izvor sredstava: Budžet općine Srebrenik za 2013. godinu, pozicija ekonomskog koda «614 239-Ostali transferi pojedincima – podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji» organizaciona klasifikacija - 02.

I - UVOD Primarna poljoprivredna proizvodnja u našim uslovima predstavlja prioritetnu granu za održavanje i budući razvoj našeg društva.

Prirodni uslovi koje imamo i velika nezaposlenost, poljoprivrednoj proizvodnji daje izuzetan značaj. Usljed niza objektivnih i subjektivnih faktora, mogućnost intenzivnije poljoprivredne proizvodnje na ovim prostorima se do sada minimalno koristila, zbog čega smo dovedeni u poziciju da uvozimo velike količine poljoprivrednih proizvoda veoma sumnjivog porijekla, te na taj način izvozimo novac, odnosno radna mjesta.

Općina Srebrenik ima resursne preduslove (klima, zemljište i voda) za ovu djelatnost i isto može obezbijediti većinu osnovnih prehrambenih proizvoda animalnog i biljnog porijekla za svoje stanovništvo i prerađivačku industriju, uz uslov da se obezbijede povoljni krediti i adekvatne novčane podrške za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i prehranbenu industriju.

Novčana podrška u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji ima za cilj proizvodnju hrane za domaće tržište i stvaranje preduslova za izvoz.

Općina Srebrenik je u Budžetu za 2013. godinu planirala sredstva za podsticaj u poljoprivredi sa općinskog nivoa u ukupnom iznosu od 63.200,00 KM, što čini oko 1,12 % poreznih prihoda Budžeta općine Srebrenik, sredstva su planirana:

iznos od 33.300,00 KM što čini oko 0,59 % poreznih prihoda Budžeta općine Srebrenik Budžet općine Srebrenik za 2013. godinu, na poziciji ekonomskog koda «614239 -Ostali transferi pojedincima – podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji» organizaciona klasifikacija - 02. Ova sredstva u iznosu od 33.300,00 KM se realizuju i predmetom su ovog Programa.

Page 13: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

10

iznos od 29.900,00 KM što čini oko 0,53 % poreznih prihoda Budžeta općine Srebrenik za 2013. godinu, na poziciji ekonomskog koda «614 417- Subvencije za veterinarstvo – Veterinarskoj stanici Srebrenik – po Programu preventivne zaštite životinja i za zbrinjavanje pasa lutalica», organizaciona klasifikacija - 02. Ova sredstva se realizuju i predmetom su posebnog Programa mjera zdravstvene zaštite domaćih životinja na području općine Srebrenik za 2013. godinu i njegovom provođenju i finansiranju, koji program je usvojilo Općinsko vijeće Srebrenik («Sl. glasnik općine Srebrenik», broj: 9/13) a odnose se na subvencioniranje dijela troškova vlasnika životinja u dijelu preventivne zaštite životinja po pomenutom Programu.

II - KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Odobrena finansijska sredstva iz Budžeta općine Srebrenik «Ostali transferi pojedincima – Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji» raspoređivat će se fizičkim i pravnim licima (u daljnjem tekstu: korisnici) prema općim i posebnim kriterijima.

1. OPĆI KRITERIJI

Pravo na ostvarivanje novčanih podrški stiču korisnici – poljoprivredni proizvođači sa područja općine Srebrenik, te prerađivački kapaciteti:

a) koji su imali uginuća stoke u 2013. godini na području općine Srebrenik uz uslove propisane ovim Programom.

b) koji privređuju na općini Srebrenik, bave se prerađivačkom djelatnošću u agro sektoru, a nemaju pravo na podršku sa viših nivoa vlasti.

Pravo na ostvarivanje novčanih podrški iz prethodnog stava imaju korisnici (vlasnici uginulih grla stoke pojedinačno, te prerađivački kapaciteti – otkup industrijskog krompira za proizvodnju čipsa i otkup merkantilne pšenice za proizvodnju brašna) koji kod Općinske službe za budžet, poduzetništvo i nadzor, prijave ili su se prijavili u propisanom roku na odgovarajućem registar obrascu.

2. POSEBNI KRITERIJI

Pravo na ostvarivanje novčanih podrški stiču korisnici koji pored opštih ispunjavaju i posebne kriterije propisane ovim Programom.

Pravo na ostvarivanje novčanih podrški stiču korisnici – poljoprivredni proizvođači sa područja općine Srebrenik koji su imali uginuća stoke u 2013. godini te koji uz prijavni obrazac – zahtjev za novčanu podršku dostave:

- pojedinačni Izvještaj o bolesti i uginuću stoke, ovjeren od strane veterinarskih stanica registrovanih na području općine Srebrenik osim za slučajeve uginuća stoke koje je nastupilo zbog požara gdje se kao dokaz prilaže Zapisnik Komisije Općinske službe civilne zaštite Srebrenik i dokaz od MUP-a TK, PS Srebrenik o nastanku događaja i utvrđenoj šteti.

- fotokopiju žiro – računa korisnika podrške i - fotokopiju lične karte korisnika podrške.

Pravo na ostvarivanje novčanih podrški stiču korisnici – prvna lica u oblasti mlinske industrije i prerade krompira koji djeluju na području općine Srebrenik i izvrše otkup od proizvođača primarnih poljoprivrednih proizvoda sa područja općine Srebrenik u 2013. godini (merkantilna pšenica i industrijski krompir) te uz zahtjev dostave:

Page 14: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

11

a) rješenje o registraciji

b) dokaz o obavljanju osnovne djelatnosti

c) dokaz o otkupu poljoprivrednih proizvoda(otkupni blok,faktura)

d) ugovor o otvaranju žiro-računa kod poslovne banke

III - NAČIN OSTVARIVANJA PODRŠKI Novčane podrške ostvaruju korisnici koji ispunjavaju opće i posebne uslove propisane ovim

Programom. Njime je utvrđen postupak, potrebna dokumentacija, obrasci i drugi relevantni podaci. Korisnici - poljoprivredni proizvođači sa područja općine Srebrenik koji su imali uginuća

stoke u 2013. godini na području općine Srebrenik podnose zahtjev za ostvarivanje novčane podrške Službi, koja je nadležna za poslove poljoprivrede, zajedno sa dokumentacijom propisanom Programom, te odgovaraju za vjerodostojnost podataka sadržanih u istom. Krajnji rok za predaju zahtjeva je 31.12.2013. godine.

Privredni subjekti - prerađivači sa područja općine Srebrenik koji izvrše otkup (industrijski

krompir za proizvodnju čipsa i merkantilne pšenice za proizvodnju brašna) podnose zahtjev za ostvarivanje novčane podrške Službi, koja je nadležna za poslove poljoprivrede, zajedno sa dokumentacijom propisanom Programom, te odgovaraju za vjerodostojnost podataka sadržanih u istom. Krajnji rok za predaju zahtjeva je 31.12.2013. godine.

Dokumentacija korisnika dostavljena općinskoj službi zavodi se u djelovodnik predmeta i akata,te momentom upisa postaje službena dokumentacija sa kojom se postupa u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu F BiH (“Sl. novine FBiH”, broj: 20/98).

Služba, u skladu sa Programom, zaprima, obrađuje i vrši provjeru dokumentacije. Nakon

provjere i obrade dostavljene dokumentacije, Služba će uraditi obračun i prijedlog za isplatu novčanih sredstava i dostaviti Općinskom načelniku Srebrenik na odobravanje, a nakon odobravanja Služba će isplate vršiti svakom pojedinačnom korisniku na njegov žiro-račun otvoren kod neke od poslovnih banaka.

Isplata novčanih podrški korisnicima, vrši se:

• za uginuća stoke, na kraju budžetske 2013. godine, nakon što Služba na osnovu dostavljenih i obrađenih pojedinačnih zahtjeva sačini Zbirni izvještaj o uginućima stoke sa pojedinačnim iznosima za nadoknadu korisnicima,

Isplate na ime novčanih podrški po ovom Programu a koja su planirana u Budžetu općine Srebrenik, vršit će se u skladu sa likvidnim mogućnostima Budžeta o čemu će odlučivati Općinski načelnik, kako je to propisano članom 12. Odluke o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2013. godinu («Sl. glasnik općine Srebrenik» broj: 3/13).

Poljoprivredne proizvođače - aplikante koji podnesu zahtjeve za novčane podrške utvrđene ovim Programom a iz bilo kojih razloga ne budu ispunila sve kumulativne uslove propisane Programom, Služba za budžet, poduzetništvo i nadzor, će obavijestiti putem pisane obavijesti o neispunjavanju uslova i nemogućnosti ostvarivanju prava na novčanu podršku te će se u obavijesti navesti razlozi zbog kojih nisu ostvarili to pravo.

Page 15: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

12

IV - SVRHA PROGRAMA Svrha ovog programa je:

• Jednokratne novčane pomoći za uginuće stoke imaju za svrhu da pomognu poljoprivrednim proizvođačima u djelimičnom saniranju nepredviđenih šteta usljed uginuća stoke i kao pomoć u obnavljanju stočnog fonda na području općine Srebrenik;

- Podrška privrednim subjektima koji su otkupili poljoprivredne proizvode (merkantilna pšenica i industrijski krompir) sa područja općine Srebrenik, kao mjera povezivanja primarne i prerađivačke djelatnosti.

V - VISINA SREDSTAVA Sredstva odobrena Budžetom općine Srebrenik za 2013. godinu («Sl. glasnik općine

Srebrenik», broj: 3/13 i 10/13) iznose 33.300,00 KM. Novčane pomoći poljoprivrednicima za uginuće stoke iznose ukupno 13.300,00 KM, za prerađivačke kapacitete ukupno 20.000,00 KM.

VI – IZVORI SREDSTAVA Izvor sredstava je Budžet općine Srebrenik za 2013. godinu u kojem su na poziciji

«organizaciona klasifikacija 02, funkcionalna klasifikacija 1010, ekonomski kod 614239 - Ostali transferi pojedincima – Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji» planirana sredstva u iznosu od 33.300,00 KM

VII – KORISNICI SREDSTAVA Korisnici novčanih podrški iz ovog Programa su – poljoprivredni proizvođači i prerađivači

(fizička i pravna lica) koji ispune opće i posebne kriterije prema odredbama ovog Programa.

Minimalne količine za otkup merkantilne pšenice 200 tona po otkupljivaču - prerađivaču, a minimalne količine za otkup industrijskog krompira 250 tona po otkupljivaču - prerađivaču.

Iznos podrške za otkup pšenice po kg je do 0,04 KM, a ukupan maksimalni iznos podsticaja za otkup pšenice je 10.000,00 KM.

Iznos podrške za otkup industrijskog krompira po kg je do 0,03 KM, a ukupan maksimalni iznos podsticaja za otkup krompira je 10.000,00 KM.

Ukoliko se pojavi više zahtjeva u jednoj oblasti, predviđeni iznos će se dijeliti srazmjerno na broj aplikanata koji ispunjavaju uslove iz Programa.

Korisnici ne mogu ostvariti novčane podrške za istu proizvodnju odnosno namjenu iz sredstava predviđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine, Budžetom Tuzlanskog kantona i Budžetom općine Srebrenik.

Plan raspodjele novčanih podrški u 2013. godini po vrstama i korisnicima

R/ B

VRSTA PODRŠKI IZNOS PODRŠKE

( KM ) A ANIMALNA PROIZVODNJA 13.300,00

1. Jednokratna novčana pomoć – uginuće stoke 13.300,00

1.1. krupna stoka – iznos pomoći po odraslom grlu do 600 ,00 KM

a podmladak krupne stoke do 200,00 KM po grlu.

Page 16: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

13

1.2. sitna stoka – iznos pomoći po odraslom grlu do 130,00 KM a podmladak sitne stoke do 40,00 KM po grlu.

B BILJNA PROIZVODNJA 20.000,00

1.

1.1. Novčana podrška prerađivačkim kapacitetima koji su otkupili poljoprivredne proizvode - merkantilna pšenica i ispunjavaju uslove propisane programom. Iznos podrške za otkup pšenice po kg je do 0,04 KM, a ukupan maksimalni iznos podsticaja za otkup pšenice je 10.000,00 KM.

10.000,00

1.2. Novčana podrška prerađivačkim kapacitetima koji su otkupili poljoprivredne proizvode - industrijski krompir i ispunjavaju uslove propisane programom. Iznos podrške za otkup industrijskog krompira po kg je do 0,03 KM, a ukupan maksimalni iznos podsticaja za otkup krompira je 10.000,00 KM. 10.000,00

UKUPNO U KM

33.300,00

U gore navedenoj tabeli dati su maksimalni iznosi za pojedinu oblast, ukoliko se pojavi više zahtjeva u jednoj oblasti, predviđeni iznos će se dijeliti srazmjerno na broj aplikanata koji ispunjavaju uslove iz Programa.

U slučaju da se utvrđeni iznos sredstava po vrstama novčanih podrški iz objektivnih okolnosti u cjelosti ili djelimično ne iskoristi, preraspodjelu neutrošenih sredstava iz jedne oblasti u drugu oblast može izvršiti Općinski načelnik općine Srebrenik uz kriterije utvrđene ovim Programom.

Program utroška sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji utvrđenih budžetom općine Srebrenik za 2013. godinu na poziciji «Ostali transferi pojedincima - podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji», objavit će se u Službenom glasniku općine Srebrenik.

Program stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Srebrenik.

BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Veselčić Vesna, s.r. Općinsko vijeće

Broj: 01- 820 /13 Datum, 05.12. 2013. godine

Page 17: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

14  

Na osnovu člana 24. Statuta općine Srebrenik (''Sl. glasnik općine Srebrenik'', broj: 1/08) i člana 80. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Srebrenik (''Sl. glasnik općine Srebrenik'' broj: 10/06, Prečišćen tekst i broj: 2/10 i 8/11), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici održanoj dana 05.12.2013.godine, donosi:

R J E Š E NJ E O IMENOVANJU KOMISIJE

I

Imenuje se Komisija za razmatranje Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu Tuzlanskog kantona, u sastavu:

1. Ibračević Sakib, koordinator 2. Škahić Imšir, član 3. Salihbašić Ramiz, član 4. Hasić Jusuf, član 5. Nišandžić Bono, član

II

Zadatak Komisije je da razmotri Nacrt Zakona o o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu Tuzlanskog kantona, te utvrdi primjedbe i prijedloge na navedeni Nacrt Zakona, iste ispred Općinskog vijeća uputi Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Srebrenik». BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Veselčić Vesna, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-816/13 Srebrenik, 05.12.2013. godine

Page 18: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

15  

Na osnovu člana 24 . Zakona o građevinskom zemljištu („Sl.novine FBiH“,br.67/05), člana 8.Odluke o građevinskom zemljištu („Sl.glasnik općine Srebrenik br.6/07 i člana 24 Statuta općine Srebrenik („Sl.glasnik općine Srebrenik“, br.1/08) Općinsko vijeće Srebrenik na sjednici održanoj dana 05.12.2013.godine donosi:

R J E Š E NJ E

1. Preuzima se uz naknadu neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište, radi rekonstrukcije ulica Tuzlanskog odreda odnosno radi privođenja zemljišta trajnoj namjeni i to:

- k.č.br. 1326/12 Teravija neplodno, u površini od 5 m2, upisana u zk.ul. br. 55 k.o.Srebrenik po starom premjeru u korist DOO «Sekvoja» Srebrenik, a kojoj po novom premjeru odgovara kp.br.944/4 Teravija neplodno u površini od 5 m2 upisana u pl.br. 2071 k.o. Srebrenik grad, čiji je vlasnik-korisnik DOO „Sekvoja“ Srebrenik iz Srebrenika,

- k.č.br. 1340/27 Polje oranica, u površini od 57 m2, upisana u zk.ul. br. 34 k.o.Srebrenik po starom premjeru u korist privremenog korisnika Himze Ibrića sin Šahbaza iz Ćehaja sa još 11 suvlasnika, a kojoj po novom premjeru odgovara k.p. br. 774/2 Polje oranica u površini od 57 m2, upisana u pl.br. 54 k.o.Srebrenik grad čiji je stvarni vlasnik-korisnik Beganović Mustafe Adil iz Srebrenika, a čiji su stvarni nasljednici Beganović Hamdija, Hadžiselimović Nazifa,Begović Naila, Hasanović Adila i Kadirić Esma svi djeca Adila,

-k.č.br. 1342/21 Polje oranica u površini od 51 m2, upisana u zk.ul. br. 48 k.o. Srebrenik po starom premjeru u korist privremenog korisnika Osmana Bašića sin Ismeta zvani Ićo iz Špionice, a kojoj po novom premjeru odgovara k.p. br. 345/2 Polje oranica u površini od 51 m2, upisana u pl. br. 2604 k.o.Srebrenik grad čiji je korisnik DOO „Sarkop“ Srebrenik iz Srebrenika.

2. Postupak određivanja naknade za razliku u površini između preuzetog i dodijeljenog zemljišta odredit će se nakon pravosnažnosti ovog rješenja.

3. Nakon pravosnažnosti ovog rješenja, a uz priložen dokaz o izmirenim obavezama Općinski sud Gradačac-ured za vođenje zemljišnih knjiga i Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Srebrenik izvršit će uknjižbu nekretnina iz tačke 1. dispozitiva rješenja u korist Općine Srebrenik.

O b r a z l o ž e nj e

Općinsko pravobranilaštvo Srebrenik svojim prijedlogom br.04-U-3/13 od 05.02.2013.godine pokrenulo je postupak preuzimanja neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta označenog kao k.č.br.1342/7, k.č.br.1340/3, k.č.br.1325/7, k.č.br.1325/6, k.č.br.1325/2,k.č.br.1326/2, k.č.br.1326/10, k.č.br.1326/11 ko.Srebrenik po starom premjeru, odnosno po novom premjeru k.p.774/2, k.p.br.865/2, k.p.br.866/2, k.p.br.944/2, k.p.br.345/2 k.o.Srebrenik grad radi privođenje zemjišta konačnoj namjeni odnosno radi rekonstrukcije ulica Maršala Tita i Varoška Polja.

Page 19: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

16  

Uz prijedlog Općinsko pravobranilaštvo podnijelo je podatke o zemljištu, izvod iz planske dokumentacije.

Shodno podnesenom prijedlogu nadležna općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove je dana 11.06.2013.godine, održala usmenu raspravu na kojoj su vlasnici DOO „Sekvoja“Srebrenik, DOO „Sarkop“Srebrenik, Fazlić Enisa i Kovačević Samid i nasljednici iza Beganović Adila izjavili da se ne protive izuzimanju zemljišta stim što je Kovačević Samid postavio uslov da mu se na ime ovog zemljišta dozvoli legalizacija poslovnog objekta „Malboro“ i da mu se formira urbanističko građevinska parcela u površini od 100 m2 i ista da u zamjenu. Takođe i DOO“Sarkop“ je tražio u zamjenu drugo zemljište. Do izrade prijedloga rješenja sa preduzećem doo «Sekvoja» Srebrenika. Kao i sa nasljednicima iza Beganović Adila i to sa Beganović Hamdijom, Hadžiselimović Nazifom, Begović Nailom, Hasanović Adilom i Kadirić Esmom postignut je sporazum o određivanju naknade,dok se odustalo sa izuzimanjem zemljišta od Fazlić Enise i Kovačevoć Samidom.

Uvidom u podatke o zemljištu i podatak o vlasništvu utvrđeno je da se katastarski i zemljišno-knjižni korisnici ne poklapaju pa je prethodno utvrđeno vlasništvo na navedenom zemljištu. Katastarski posjednici su izjavili da se radi o njihovom zemljištu i da su oni jedini i stvarni vlasnici navedenog zemljišta, a nasljednici iza Beganović Adila su izjavili da su oni jedini i stvarni nasljednici iza oca Adila, te da ostavinski postupak iza oca još nije okončan.Vlasnik doo «Sarkop» Srebrenik je izjavio da je navedeno zemljište zemljište kupilo preduzeće doo»Kopeks-Sarajlić» Hasana Sarajlića i da je isto naslijeđeno u ostavinskom postupku iza preduzeća i Hasana Sarajlića.

U konkretnom slučaju radi se o gradskom građevinskom zemljištu koje je podruštvljeno Odlukom 1975,godine. Za navedeno područje je na snazi Regulacioni plan zone „Centar“ pa je donošenjem navedenog plana utvrđen i javni interes.

Shodno izvodu iz Regulacionog plana „Centar“ Srebrenik izdatog od Službe za prostorno uređenje,stambeno-komunalne poslove i obnovu br.08-23-4-78/13 od 11.02.2013. izvršen je prenos mjera na teren i iskoličavanje prilikom čega su na licu mjesta bili vlasnici zemljišta i isti su upoznati sa granicom do koje se ide sa rekonstrukcijom ulica.

Sa vlasnicima sa kojima nije okončan postupak određivanja naknade isti će se sprovest nakon pravosnažnosti rješenja o izuzimanju zemljišta.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti i voditi upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda Tuzla u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Tužba se podnosi neposredno u dva istovjetna primjerka.

BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA Veselčić Vesna s.r. TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće

Broj:01-821/13 Srebrenik, 05.12.2013.godine

Page 20: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

17  

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08) razmatrajući Nacrt Odluke o Budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 05.12.2013.godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K

I

Utvrđuje se Nacrt Odluke o Budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu, uz primjedbe i sugestije koje su iznesene na sjednici Općinskog vijeća općine Srebrenik.

II

Javna rasprava sprovest će se u skladu sa odredbama Odluke o javnim raspravama u općini Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik“ br. 11/04).

III

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Veselčić Vesna, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-827/13 Datum, 05.12.2013.godine

Page 21: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

18  

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08) razmatrajući Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta općine Srebrenik za 2014.godinu, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 05.12.2013.godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K

I

Utvrđuje se Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta općine Srebrenik za 2014. godinu.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Veselčić Vesna, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-828/13 Datum, 05.12.2013.godine

Page 22: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

19  

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08) razmatrajući Nacrt Programa izgradnje infrastrukture na području općine Srebrenik u 2014. godini, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 05.12.2013.godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K

I

Utvrđuje se Nacrt Programa izgradnje infrastrukture na području općine Srebrenik u 2014. godini, uz primjedbe i sugestije koje su iznesene na sjednici Općinskog vijeća općine Srebrenik.

II

Javna rasprava sprovest će se u skladu sa odredbama Odluke o javnim raspravama u općini Srebrenik („Službeni glasnik Općine Srebrenik“ br. 11/04).

III

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Veselčić Vesna, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-829/13 Datum, 05.12.2013.godine

Page 23: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

20  

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08) razmatrajući Nacrt Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2014. godinu, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 05.12.2013.godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K

I

Utvrđuje se Nacrt Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2014. godinu, uz primjedbe i sugestije koje su iznesene na sjednici Općinskog vijeća općine Srebrenik.

II

Javna rasprava sprovest će se u skladu sa odredbama Odluke o javnim raspravama u općini Srebrenik („Službeni glasnik Općine Srebrenik“ br. 11/04).

III

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Veselčić Vesna, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-830/13 Datum, 05.12.2013.godine

Page 24: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

21  

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08) razmatrajući Nacrt Programa obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2014.godinu, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 05.12.2013.godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K

I

Utvrđuje se Nacrt Programa obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2014.godinu, uz primjedbe i sugestije koje su iznesene na sjednici Općinskog vijeća Općine Srebrenik.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Veselčić Vesna, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-831/13 Datum, 05.12.2013.godine

Page 25: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

22   Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08) razmatrajući Informaciju o realizaciji Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Srebrenik 2011-2015.godina, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 05.12.2013.godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Informacija o realizaciji Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Srebrenik 2011-2015. godina.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''.

BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Veselčić Vesna, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-832/13 Datum, 05.12.2013.godine

Page 26: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

23   Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08) razmatrajući Informaciju u povodu pisma namjere gosp. Hercegovac Sulejmana za donaciju fontane u sklopu gradskog parka u Srebreniku, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 05.12.2013.godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K

I Usvaja se Informacija u povodu pisma namjere gosp. Hercegovac Sulejmana za

donaciju fontane u sklopu gradskog parka u Srebreniku, uz slijedeće zaključke:

- Općinsko vijeće Općine Srebrenik prihvata donaciju gosp. Hercegovac Sulejmana iz Srebrenika, (u daljem tekstu Donatora), u vidu izgradnje česme i fontane, koju je imenovani ponudio u pismu namjere dostavljenom Službi za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i obnovu općine Srebrenik dana 21.10.2013.godine,

- Po želji Donatora, a u skladu sa potrebema uređenja gradskog prostora, česma i fontana će biti izgrađena na dijelu zelene površine ispred objekta motela „Gradina“ u Srebreniku, između pješačkog pristupa, objekta motela „Gradina“ i Spomen kosturnice, sa platoom vezanim za trotoar, kao što je prikazano na dostavljenom idejnom rješenju objekta fontane, s tim da će se veličina fontane i okolno uređenje uskladiti sa ostalim elementima lokacije, odnosno, usaglasiti sa Službom za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i obnovu općine Srebrenik i Institutom „IPSA“ iz razloga što je navedeni istitut nosilac izrade Regulacionog plana „Centar“ Srebrenik, a koji je u toku izrade,

- Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i obnovu općine Srebrenik će na osnovu ovog zaključka izdati urbanističku saglasnost za lociranje fontane, a urbanističko-tahničke uslove će odrediti u skladu sa ponuđenim idejnim rješenjem. Nakon što Donator dostavi glavni projekat objekta fontane sa uređenjem pripadajućeg zemljišta, ista Služba će izdati odobrenje za građenje,

- Donator će u roku od 30 dana od prihvatanja donacije izvršiti usaglašavanje idejnog projekta i dostaviti glavni projekat fontane, te u roku od 60 dana od izdavanja odobrenja za građenje izvesti sve radove predviđene projektno-tehničkom dokumentacijom,

- Općinski načelnik će odrediti revidente za pregled projektno-tehničke dokumentacije-glavnog projekta, te nadzornog organa koji će ispred općine Srebrenik vršiti kontrolu nad izvođenjem radova,

- Bliži uslovi oko preuzimanja donirane fontane biće definisani ugovorom između Općinskog načelnika i donatora.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''.

BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Veselčić Vesna, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-833/13 Datum, 05.12.2013.godine

Page 27: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

24   Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08) razmatrajući Izvještaj Popisne komisije općine Srebrenik o obavljenom popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH u 2013.godini na području općine Srebrenik, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 05.12.2013.godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Izvještaj Popisne komisije općine Srebrenik o obavljenom popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH u 2013.godini na području općine Srebrenik.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''.

BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Veselčić Vesna, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-834/13 Datum, 05.12.2013.godine

Page 28: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

25  Na osnovu člana 25. Zakona o građevinskom zemljištu („Sl. novine FBiH“, br.67/05), člana 24. Statuta općine Srebrenik („Sl. glasnik općine Srebrenik“, br.01/08), Općinsko vijeće Srebrenik na sjednici održanoj dana 05.12.2013. godine d o n i j e l o je:

Z A K LJ U Č A K

1.Ne prihvata se ponuda Herceg Hilme sin Mehmedalije iz Srebrenika kojom je općini Srebrenik ponudio po pravu preče kupovine nekretnine označene kao k.č.br.1171/10 k.o.Srebrenik po starom premjeru, odnosno po novom premjeru k.p.br. 1630/3 zv.Tela oranica njiva 3 klase u površini od 2436 m2 upisana u pl.br.2553/01 k.o.Srebrenik grad po cijeni od 50,00 KM/m2 .

2.Raniji vlasnik gradskog građevinskog zemljišta Herceg (Mehmedalije) Hilmo iz Srebrenika može prenijeti pravo korištenja na treća lica ali ne po cijeni nižoj od cijene po kojoj je ponudio Općini.

O b r a z l o ž e nj e

Herceg Hilmo sin Mehmedalije iz Srebrenika svojim zahtjevom br:03/7-31-7233/13 od 01.11. 2013. godine ponudio je Općini Srebrenik po pravu preče kupovine svoje nekretnine označene kao k.č.br.1171/10 površine 2436 m2 k.o. Srebrenik po starom premjeru, a kojoj po novom premjeru odgovara k.p.br.1630/3 zv Tela oranica njiva 3 klase u površini od 2436 m2 upisana u pl.br. 2553/01 k.o.Srebrenik grad po cijeni od 50,00 KM/m2.

Postupajući po zahtjevu ponudioca Općinska komisija za procjenu nekretnina aktom broj 01-618/2013 od 05.09.2013 godine utvrdila da je tržišna cijena za ponuđene nekretnine iznosi 50,00 KM/m2.

Sa tržišnom cijenom upoznato je Općinsko pravobranilaštvo Srebrenik koje se svojim dopisom br.04-M-60/13 od 14.11. 2013. godine izjasnilo da Općina Srebrenik nije zainteresirana za kupovinu navedene nekretnine po ponuđenoj cijeni.

Članom 25.Zakona o građevinskom zemljištu predviđeno je da raniji vlasnik neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini, odnosno nosilac privremenog prava korištenja i prije donošenja rješenja o preuzimanju zemljišta može ponuditi neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište općini, a općina ima prvenstveno pravo preuzimanja tog zemljišta. Ukoliko Općinsko vijeće ne prihvati ponudu iz prethodnog stava raniji vlasnik može prenijeti pravo korištenja na treća lica, ali ne po nižoj cijeni od one koja je ponuđena Općini.

Kako se u konkretnom slučaju radi o gradskom građevinskom zemljištu obuhvaćenom urbanističkim planom za koje Općina Srebrenik nema interesa za kupovinu, vlasnik iste može prenijeti na treća lica, ali ne po nižoj cijeni od ponuđene Općini.

Page 29: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

26  Protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti Upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda Tuzla u roku od 30 dana od dana prijema zaključka.

Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka.

BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA Veselčić Vesna, s.r. TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj:01-822/13 Srebrenik, 05.12.2013.godine

Page 30: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

27  Na osnovu člana 25. Zakona o građevinskom zemljištu («Sl. novine F BiH», br. 67/05), člana 24 Statuta općine Srebrenik («Sl. glasnik općine Srebrenik», br. 1/08), Općinsko vijeće Srebrenik na sjednici održanoj 05.12.2013.godine donijelo je:

Z A K LJ U Č A K 1. Ne prihvata se ponuda Muratović Nurage Hamide i dr. iz Lukavca, kojom su Općini Srebrenik ponudili po pravu preče kupovine nekretnu označenu kao k.č. br. 1158/7 zv. Bara oranica upisana u zk.ul. br. 2042 k.o. Srebrenik kao državna svojina sa upisanim pravom korištenja u korist Mustafe Suljkanovića iz Srebrenika sa 1/9, Suljkanović Osmana um. Mustafe iz Srebrenika sa 4/9, Suljkanović Hane um. Fazle iz Srebrenika sa 1/9, Suljkanović Osmana im. Ahmeta iz Srebrenika sa 1/6 i Suljkanović Mustafe um. Jusufa iz Srebrenika sa 1/6 po starom premjeru, a kojoj po novom premjeru odgovara k.p. br. 1621 zv. Bara i kulturi oranica njiva 2 kl. u površini od 1939 m2 upisana u p.l. br. 2782 k.o. Srebrenik Grad, na imena: Muratović Nurage Hamida sa ¼, Sekić Nurage Nijazeta iz Gornjeg Srebrenika sa ¼, Sekić Nurage Sadeta iz Gornjeg Srebrenika sa ¼ i Sekić Nurage Samida iz Gornjeg Srebrenika sa dijelom posjeda ¼ , k.o. Srebrenik Grad po novom premjeru , po cijeni od 70,00 KM po 1m2 zemljišta, što ukupno iznosi 135730,00 KM (stotinutridesetpethiljadasedamstotinatrideset KM). 2. Raniji vlasnici, odnosno korisnici gradskog građevinskog zemljišta mogu prenijeti pravo korištenja na treća lica ali ne po nižoj cijeni od cijene koju su ponudili općini. 3. Raniji vlansici-posjednici se obavezuju da na ime troškova postupka uplate iznos od 100,00 KM na žiro račun broj: 1321500299280097 vrsta prihoda 722 516 kod NLB Banke d.d. Tuzla – Ekspozitura Srebrenik.

O b r a z l o ž e nj e

Muratović Nurage Hamida i dr. iz Lukavca putem ovog organa podnijeli su zahtjev br. 03/7-31-7414/13 od 14.11.2013.godine, Općinskom vijeću Srebrenik, kojim nude Općini Srebrenik po pravu preče kupovine svoju nekretninu bliže označenu u tačci 1. dispozitiva zaključka. Postupajući po ovom zahtjevu dana 18.11.2013.godine izvršen je uviđaj na licu mjesta gdje je vještak geodetske struke izvršio identifikaciju parcele i konstatovao da se radi o k.p. br. 1621 zv. Bara u u kulturi oranica njiva 2. klase u povrini od 1939 m2 upisana u p.l. br. 2782 k.o. Srebrenik Grad po novom premjeru, a kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 1158/7 zv. Bara oranica upisana u zk.ul. br. 2042 k.o. Srebrenik i da isto zemljište nije izgrađeno. Dopisom broj: 01-778/2013 od 13.11.2013.godine, Komisija za procjenu nepokretnosti izvršila je procijenu, i utvrdila je da cijena zemljišta po 1m2 iznosi 70,00 KM na predmetnoj lokaciji, što ukupno iznosi za 1939 m2 135730,00 KM (stotinutridesetpethiljadasedamstotrideset KM). Općinsko pravobranilaštvo Srebrenik svojim dopisom broj: 04-M-63/13 od 20.11.2013.godine izjasnilo se da općina Srebrenik nije zainteresirana za navedenu nekretninu, te da Muratović Hamida i dr. mogu prenijeti pravo korištenja na treća lica, ali ne po nižoj cijeni od ponuđene Općini. Članom 25. Zakona o građevinskom zemljištu propisano je da raniji vlasnik neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini, odnosno nosilac privremenog prava korištenja i prije donošenja rješenja o preuzimanju zemljišta može ponuditi neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište Općini, a Općina ima prvenstveno pravo preuzimanja tog zemljišta. Ukoliko Općinsko vijeće ne prihvati ponudu iz prethodnog stava raniji vlasnik može prenijeti pravo korištenja na treća lica, ali ne po nižoj cijeni od one koja je ponuđena Općini.

Page 31: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

28  Kako se u konkretnom slučaju radi o gradskom građevinskom zemljištu obuhvaćenom urbanističkim planom za koje općina Srebrenik nema interesa za kupovinu, vlasnik iste može prenijeti na treća lica, ali ne po nižoj cijeni od ponuđene. Protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda Tuzla u roku od 30 dana od dana prijema zaključka koja se podnosi u dva istovjetna primjerka. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA Veselčić Vesna, s.r. TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-823/13 Srebrenik, 05.12.2013. godine                                      

Page 32: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

29  Na osnovu člana 25.Zakona o građevinskom zemljištu („Sl.novine FBiH“,br.67/05), člana 24. Statuta općine Srebrenik („Sl.glasnik općine Srebrenik“,br.01/08), Općinsko vijeće Srebrenik na sjednici održanoj dana 05.12.2013.godine d o n i j e l o je:

Z A K LJ U Č A K 1.Ne prihvata se ponuda Smajlović Senada sin Mustafe iz Srebrenika kojom je općini Srebrenik ponudio po pravu preče kupovine nekretnine označene kao k.č.br.1476/2 k.o.Srebrenik po starom premjeru, odnosno po novom premjeru k.p.br. 62/2 zv.Kajmakuša njiva 5 klase u površini od 500 m2 upisana u pl.br.1111/02 k.o.Srebrenik grad po cijeni od 40,00 KM/m2 . 2.Raniji vlasnik gradskog građevinskog zemljišta Smajlović Senad sin Mustafe iz Srebrenika može prenijeti pravo korištenja na treća lica ali ne po cijeni nižoj od cijene po kojoj je ponudio Općini.

O b r a z l o ž e nj e Smajlović Senad sin Mustafe iz Srebrenika svojim zahtjevom br:03/7-31-7532/13 od 22.11. 2013. godine ponudio je Općini Srebrenik po pravu preče kupovine svoje nekretnine označene kao k.č.br.1476/2 površine 500 m2 k.o. Srebrenik po starom premjeru, a kojoj po novom premjeru odgovara k.p.br.62/2 zv Kajmakuša njiva 5 klase u površini od 500 m2 upisana u pl.br. 1111/02 k.o.Srebrenik grad po cijeni od 40,00 KM/m2. Postupajući po zahtjevu ponudioca Općinska komisija za procjenu nekretnina aktom broj 01-793/13 od 22.11.2013 godine utvrdila da je tržišna cijena za ponuđene nekretnine iznosi 40,00 KM/m2. Sa tržišnom cijenom upoznato je Općinsko pravobranilaštvo Srebrenik koje se svojim dopisom br.04-M-64/13 od 22.11. 2013. godine izjasnilo da Općina Srebrenik nije zainteresirana za kupovinu navedene nekretnine po ponuđenoj cijeni. Članom 25.Zakona o građevinskom zemljištu predviđeno je da raniji vlasnik neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini, odnosno nosilac privremenog prava korištenja i prije donošenja rješenja o preuzimanju zemljišta može ponuditi neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište općini, a općina ima prvenstveno pravo preuzimanja tog zemljišta. Ukoliko Općinsko vijeće ne prihvati ponudu iz prethodnog stava raniji vlasnik može prenijeti pravo korištenja na treća lica, ali ne po nižoj cijeni od one koja je ponuđena Općini. Kako se u konkretnom slučaju radi o gradskom građevinskom zemljištu obuhvaćenom urbanističkim planom za koje Općina Srebrenik nema interesa za kupovinu, vlasnik iste može prenijeti na treća lica, ali ne po nižoj cijeni od ponuđene Općini. Protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti Upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda Tuzla u roku od 30 dana od dana prijema zaključka. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka.

Page 33: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

30   BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA Veselčić Vesna, s.r. TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj:01-824/13 Srebrenik, 05.12..2013.godine

Page 34: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

31  Na osnovu člana 25. Zakona o građevinskom zemljištu («Sl. novine F BiH», br. 67/05), člana 24 Statuta općine Srebrenik («Sl. glasnik općine Srebrenik», br. 1/08), Općinsko vijeće Srebrenik na sjednici održanoj 05.12.2013.godine donijelo je:

Z A K LJ U Č A K 1. Ne prihvata se ponuda Jašić (Suljo) Senahida iz Srebrenika, kojom je Općini Srebrenik ponudio po pravu preče kupovine nekretninu označenu kao k.č. br.1143/43 I Polje, oranica površine 2097 m2 upisana u zk.ul. br.1420 k.o. Srebrenik kao državna svojina sa pravom korištenja Osmana Hadžića sin Jusufa iz Srebrenika i dr. suvlasnika sa različitim suvlasničkim dijelovima po starom premjeru, a kojoj po novom premjeru odgovara k.p. broj 1639/8 zv Polje u kulturi oranica-njiva III klase u površini od 2097 m2 k.o. Srebrenik Grad, upisane u p.l. broj 1140 na ime Jašić Sulje Senahid iz Srebrenika sa dijelom posjeda 1/1, po ukupnoj cijeni zemljišta 62.910,00 KM. 2. Raniji vlasnik, odnosno korisnik gradskog građevinskog zemljišta može prenijeti pravo korištenja na treća lica ali ne po nižoj cijeni od cijene koju je ponudio općini. 3. Raniji vlasnik-posjednik se obavezuje da na ime troškova postupka uplati iznos od 100,00 KM na žiro račun broj: 1321500299280097 vrsta prihoda 722 516 kod NLB Banke d.d. Tuzla – Ekspozitura Srebrenik.

O b r a z l o ž e nj e

Jašić (Suljo) Senahid je putem ovog organa podnio zahtjev br. 03/7-31-7461/13 od 19.11.2013 godine , Općinskom vijeću Srebrenik, kojim nudi Općini Srebrenik po pravu preče kupovine svoju nekretninu bliže označenu u tačci 1. dispozitiva zaključka. Postupajući po ovom zahtjevu dana 26.11.2013 .godine izvršen je uviđaj na licu mjesta gdje je vještak geodetske struke izvršio identifikaciju parcele i konstatovao da se radi o k.p. br. 1639/8 zv. Polje u u kulturi oranica njiva 3. klase u površini od 2097 m2 upisana u p.l. br. 1140 k.o. Srebrenik Grad po novom premjeru, a kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 1143/43 zv. I Polje , oranica površine 2097 m2 upisana u zk.ul. br. 1420 k.o. SP_ Srebrenik i da isto zemljište nije izgrađeno. Dopisom broj: 01-788/2013 od 21.11.2013.godine, Komisija za procjenu nepokretnosti izvršila je procijenu, i utvrdila je da cijena zemljišta po 1m2 iznosi 30,00 KM na predmetnoj lokaciji, što ukupno iznosi za 2097 m2 62.910 KM (šezdesetdvijehiljadedevetstodeset KM). Općinsko pravobranilaštvo Srebrenik svojim dopisom broj: 04-M-64/13 od 26.11.2013.godine izjasnilo se da općina Srebrenik nije zainteresirana za navedenu nekretninu, te da Jašić Senahid može prenijeti pravo korištenja na treća lica, ali ne po nižoj cijeni od ponuđene Općini. Članom 25. Zakona o građevinskom zemljištu propisano je da raniji vlasnik neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini, odnosno nosilac privremenog prava korištenja i prije donošenja rješenja o preuzimanju zemljišta može ponuditi neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište Općini, a Općina ima prvenstveno pravo preuzimanja tog zemljišta. Ukoliko Općinsko vijeće ne prihvati ponudu iz prethodnog stava raniji vlasnik može prenijeti pravo korištenja na treća lica, ali ne po nižoj cijeni od one koja je ponuđena Općini.

Page 35: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

32  Kako se u konkretnom slučaju radi o gradskom građevinskom zemljištu obuhvaćenom urbanističkim planom za koje općina Srebrenik nema interesa za kupovinu, vlasnik iste može prenijeti na treća lica, ali ne po nižoj cijeni od ponuđene. Protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda Tuzla u roku od 30 dana od dana prijema zaključka koja se podnosi u dva istovjetna primjerka. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA Veselčić Vesna, s.r. TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-825/13 Srebrenik, 05.12.2013. godine

Page 36: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

33  Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08) i člana 81. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Srebrenik (''Službeni glasnik općine Srebrenik'', broj: 10/06 - Prečišćen tekst 2/10 i 8/11),  Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 05.12.2013.godine, donosi :

Z A K L J U Č A K

I

Zadužuju se nadležne općinske službe da pristupe aktivnostima oko iznalaženja lokacije za postavljanje spomen obilježja civilnim žrtvama rata općine Srebrenik, kao i sve neophodne radnje vezane za isto.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Veselčić Vesna, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-846/13 Datum, 05.12.2013.godine

Page 37: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

34  Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08) i člana 81. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Srebrenik (''Službeni glasnik općine Srebrenik'', broj: 10/06 - Prečišćen tekst 2/10 i 8/11),  Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 05.12.2013.godine, donosi :

Z A K L J U Č A K O DAVANJU SAGLASNOSTI

I

Daje se saglasnost Općinskom načelniku općine Srebrenik da potpiše Izjavu o politici energetske efikasnosti i zaštite okoliša općine Srebrenik, broj:1189/13 od 03.12.2013.godine.

II Sastavni dio ovog Zaključka je Izjava o politici energetske efikasnosti i zaštite okoliša.

III

Zaključak i Izjavu objaviti u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Veselčić Vesna, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-826/13 Datum, 05.12.2013.godine

Page 38: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

 35 

Page 39: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

36  

Na osnovu člana 62. i 70. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH», broj:35/05), člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH», broj:49/06), člana 35. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu općine Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik“, broj:9/13) i člana 118. Statuta općine Srebrenik («Službeni glasnik općine Srebrenik», broj:1/08) Općinski načelnik općine Srebrenik, d o n o s i:

P O S L O V N I K o radu Kolegija Općinskog načelnika

I – OSNOVNE ODREDBE Član 1.

Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Kolegija Općinskog načelnika općine Srebrenik kao stručnog i savjetodavnog tima Općinskog načelnika (u daljem tekstu:Kolegij).

Član 2. Na Kolegiju se vrši razmjena informacija među članovima Kolegija kao način interne komunikacije i i usaglasavanja načina zajedničkog djelovanja u izvršavanju pojedinih poslova iz nadležnosti lokalne samouprave. Putem Kolegija Općinski načelnik vrši koordinaciju rada službi za upravu općine Srebrenik, daje zadatke, smjernice i uputstva za izvršavanje pojedinih poslova i prima izvještaje o izvršenju povjerenih poslova.

Član 3. Kolegij čine: Općinski načelnik, savjetnici Općinskog načelnika, sekretar organa državne službe i šefovi službi. Sjednicama Kolegija mogu prisustvovati i druga lica po pozivu Općinskog načelnika.

Član 4. Na Kolegiju se raspravlja, daju prijedlozi i mišljenje Općinskom načelniku o svim pitanjimka iz djelokruga rada službi za upravu općine Srebrenik, a posebno:

1. Planovima i programima rada službi i njihovoj realizaciji, 2. Stručnim pitanjima koja se pojavljuju u radu, 3. Materijalima koje službe pripremaju za Općinsko vijeće, 4. Planiranju i realizaciji Budžeta općine, 5. Opštim i pojedinačnim aktima, 6. Planiranim investicionim ulaganjima, 7. Finansijskim planovima i izvještajima o realizaciji utrošenih finansijskih sredstava, 8. Stručnoj obuci i usavršavanju uposlenih, 9. Zahtjevima i ostalim pitanjima od značaja za rad Općinskog načelnika i općinskih

službi za upravu.

Page 40: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

37  

II – ODRŽAVANJE SJEDNICA KOLEGIJA

1. Sazivanje sjednice Član 5.

Sjednice Kolegija održavaju se po potrebi, a najmanje jedan puta mjesečno. Sjednice Kolegija saziva i istim predsjedava Općinski načelnik. Za vrijeme spriječenosti ili odsutnosti Općinskog načelnika, sjednicu Kolegija može sazvati i istom predsjedavati jedan od savjetnika kojeg ovlasti Općinski načelnik.

Sazivanje sjednica Kolegija vrši se pismenim putem – pozivom, a samo u hitnim slučajevima i usmeno. Ako se Kolegij saziva putem poziva, isti se dostavlja svakom članu Kolegija i drugim pozvanim dva dana prije održavanja sjednice uz dostavu pripremljenih materijala. Matrijale za Kolegij pripremaju općinske službe i dostavljaju u dovoljnom broju primjeraka za članove kolegija. Materijal za sjednicu Kolegija može se dostaviti neposredno prije sjednice, ako se radi o pitanjima o kojima se treba hitno izjasniti. Koordinaciju u pripremi poslova iz prethodnih stavova ovog člana opbezbjeđuje savjetnik za pravna pitanja.

2. Dnevni red Član 6.

Prijedlog dnevnog reda utvrđuje Općinski načlenik ili lice koje on zaduži. Dnevni red se utvrđuje na osnovu ranije dostavljanog pisanog materijala i prijedloga dnevnog reda. Ako nema posebno dostavljenog pisanog materijala, dnevni red utvrđuje Općinski načelnik, prema svojim i prijedlozima učesnika na sjednici Kolegija.

Član 7. Pri sastavljanju dnevnog reda Općinski načelnik vodi računa da se u dnevni red unesu i pitanja koja po propisima ili po svojoj prirodi imaju karakter hitnosti i prioriteta.

3. Tok sjednice Član 8.

Općinski načelnik otvara sjednicu Kolegija, utvrđuje prisutnost članova i pozvanih lica na sjednicu.

Član 9. Prva tačka dnevnog reda je realizacija zaključaka i zaduženja donijetih na prethodnoj sjednici Kolegija.

Član 10. Rasprava na sjednicama Kolegija vrši se po tačkama dnevnog reda. Predlagač materijala je dužan da na stručan i efikasan način prezentira ranije dostavljani pisani materijal, odnosno obrazloži pitanje koje je na dnevnom redu. O svakoj tački dnevnog reda otvara se rasprava, po redoslijedu prijavljivanja za diskusiju.

Page 41: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

38  

Član 11. Nakon obavljene rasprave predsjedavajući formuliše zaključke koji odražavaju tok rasprave po pojedinim pitanjima.

4. Odlaganje i prekid sjednice

Član 12.

Sjednica Kolegija može biti odložena u slučajevima opravdane spriječenosti Općinskog načelnika ili većine učesnika sjednice. Općinski načelnik će odložiti sjednicu Kolegija i zakazati kada se otklone razlozi zbog kojih je sjednica bila odložena.

Član 13. Sjednica Kolegija se prekida:

- Kada u toku trajanja sjednice broj prisutnih članova bude nedovoljan za raspravu i definisanje stavova po pojedinim pitanjima iz dnevnog reda,

- Kada zbog dužine trajanja sjednice, ista ne može završiti u planirano vrijeme. Sjednice Kolegija prekida Općinski načelnik i određuje dan nastavka sjednice.

5. Održavanje reda na sjednici Član 14.

U odvijanju toka sjednice po odredbama ovog Poslovnika stara se Općinski načelnik. U toku sjednice Općinski načelnik može:

- ograničiti vrijeme rasprave o pojedinim tačkama dnevnog reda, - odrediti pojedinačno vrijeme učešća u raspravi i broj javljanja po jednoj tački dnevnog

reda, - dati riječ i mimo redosljeda prijavljivanja za učešće u raspravi, - opomenuti učesnika u raspravi u slučaju nepridržavanja odredaba ovog Poslovnika.

6. Zapisnik

Član 15. Na svakoj sjednici vodi se Zapisnik koji sadrži:

- redni broj sjednice, - datum, vrijeme i mjesto održavanja sjednice, - dnevni red i imena prisutnih i odsutnih članova Kolegija kao i imena ostalih pozvanih

lica, - imena učesnika u diskusiji i iznijete bitne činjenice, prijedloge, mišljenja i inicijative i

usvojene zaključke po svakoj tački dnevnog reda.

Zapisnik vodi viši stručni saradnik za informisanje i protokol Općinskog načelnika u posebnoj knjizi „Zapisnik Kolegija“.

Viši strručni saradnik za informisanje je obavezan da u roku od sedam dana od dana održavanja sjednice Kolegija sačini izvod iz Zapisnika sa zaključcima kojeg će nakon što ga potpiše Općinski načelnik uz propratni akt Stručne službe Općinskog načelnika dostaviti članovima Kolegija i drugim licima prisutnim na Kolegiju.

Page 42: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

39  

Zapisnici sa svim prilozima čuvaju se po hronološkom redu održavanja sjednica u jednom mandatnom periodu.

7. Javnost rada i informisanje

Član 16. Kolegij obezbjeđuje javnost rada kroz informisanje javnosti putem općinske web stranice i sredstava javnog informisanja.

Obavještenja i informacije mogu davati Općinski načelnik, službenik za informisanje, a mogu i savjetnici Općinskog načelnika i šefovi službi svako iz svoje nadležnosti kada ih za to ovlasti Općinski načelnik. III ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17. Ako neko pitanje u vezi rada Kolegija nije uređeno ovim Poslovnikom, to pitanje će se urediti zaključkom Općinskog načelnika.

Član 18. Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku općine Srebrenik“. BOSNA I HERCEGOVINA OPĆINSKI NAČELNIK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Sanel Buljubašić, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinski načelnik Broj:07-1098/13 Srebrenik, 07.11.2013.godine

Page 43: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

40  

Na osnovu člana 38. tačka 6. Statuta općine Srebrenik (''Sl. glasnik općine Srebrenik'', broj: 1/08) a u skladu sa odredbama člana 1. stav 2. Ugovora o pružanju usluga, broj: 07-272/13 od 12.08.2013.godine, Općinski načelnik donosi:

R J E Š E NJ E o imenovanju Komisije za reviziju „Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara

općine Srebrenik“

Član 1.

Ovim Rješenjem se u Komisiju za reviziju „Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara općine Srebrenik“ imenuju:

1. Imširović Bajro, Služba civilne zaštite - predsjednik 2. Džaferović Rajib, Služba civilne zaštite - član 3. Jašarević Nermin, Služba civilne zaštite - član 4. Ibrić Muhamed, Služba civilne zaštite - član

Poslove tehničkog sekretara će obavljati Suljić Nuraga.

Član 2.

Zadatak Komisije je da izvrši reviziju „Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara općine Srebrenik“, kojeg radi „Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje“ d.d. Tuzla, a na osnovu Uredbe o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 8/11). O izvršenoj reviziji Komisija je dužna sačiniti zapisnik, u koji treba unijeti svoje primjedbe, pitanja i prijedloge, odnosno zaključak o usvajanju ili odbijanju navedenog plana.

Član 3.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenom glasniku Općine Srebrenik». BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKI NAČELNIK TUZLANSKI KANTON Sanel Buljubašić, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinski načelnik Broj: 07-1147/13 Srebrenik, 18.11.2013. godine

Page 44: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

41  

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-6104/13 od 17.10.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K I

Odobravaju se Sindikalnoj organizaciji državnih službenika i namještenika organa uprave općine Srebrenik novčana sredstva, potrebna za ispraćaj člana Savić Dragice u penziju, u iznosu od 200,00 KM sa budžetske pozicije „Tekuća rezerva“.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda “614000 – tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

V Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku

općine Srebrenik“.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKI NAČELNIK Općinski načelnik Sanel Buljubašić, s.r. Broj: 07-1039 /13 Srebrenik, 22.10.2013. godine

Page 45: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

42  

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-5556/13 od 23.10.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se Udruženju mladih Tinja finansijska sredstva, potrebna za nabavku opreme za folklor, u iznosu od 300,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva” .

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKI NAČELNIK Općinski načelnik Sanel Buljubašić, s.r. Broj: 07-49-5556/13 Srebrenik, 24.10.2013. godine

Page 46: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

43  

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-7083/13 od 28.10.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se Udruženju građana FK „Bukovik“ Srebrenik novčana sredstva, potrebna za kotizaciju za jesenski dio prvenstva u iznosu od 500,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva” .

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKI NAČELNIK Općinski načelnik Sanel Buljubašić, s.r. Broj: 07-49-7083/13 Srebrenik, 29.10.2013. godine

Page 47: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

44  

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-6601/13 od 25.10.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se Udruženju penzionera/umirovljenika općine Srebrenik novčana sredstva, potrebna za obilježavanje dana penzionera „25. oktobar“, u iznosu od 1.500,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva” .

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKI NAČELNIK Općinski načelnik Sanel Buljubašić, s.r. Broj: 07-49-6601/13 Srebrenik, 29.10.2013. godine

Page 48: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

45  

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-6621/13 od 28.10.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se Buševac Kimeti iz Srebrenika novčana sredstva za sponzorstvo za odlazak članova Filmske sekcije JU Prve osnovne škole Srebrenik u Dubrovnik na Filmski festival djece i mladeži zemalja Mediterana (DUFF) u iznosu od 300,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva” .

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKI NAČELNIK Općinski načelnik Sanel Buljubašić, s.r. Broj: 07-49-6621/13 Srebrenik, 30.10.2013. godine

Page 49: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

46  

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-6431/13 od 28.10.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se MDD „Merhamet“ Srebrenik novčana sredstva potrebna za obilježavanje „100 godina Merhameta“ u iznosu od 500,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva” .

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKI NAČELNIK Općinski načelnik Sanel Buljubašić, s.r. Broj: 07-49-6431/13 Srebrenik, 30.10.2013. godine

Page 50: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

47  

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-6806/13 od 28.10.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se “Gradskom teatru“ Srebrenik novčana sredstva potrebna za poboljšanje uslova rada „Gradskog teatra“ u iznosu od 300,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva” .

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKI NAČELNIK Općinski načelnik Sanel Buljubašić, s.r. Broj: 07-548/13 Srebrenik, 30.10.2013. godine

Page 51: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

48  

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-6585/13 od 28.10.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se Medžlisu Islamske zajednice Srebrenik novčana sredstva potrebna za obilježavanje Kurban - bajrama u iznosu od 480,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva” .

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKI NAČELNIK Općinski načelnik Sanel Buljubašić, s.r. Broj: 07-49-6585/13 Srebrenik, 30.10.2013. godine

Page 52: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

49  

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-6595/13 od 29.10.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se Huremović Damiru iz Ćojluka, općina Srebrenik novčana sredstva potrebna za odlazak u bolnicu „Sveti vid“ u Beogradu radi operacije oka, u iznosu od 200,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva” .

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKI NAČELNIK Općinski načelnik Sanel Buljubašić, s.r. Broj: 07-49-6595/13 Srebrenik, 30.10.2013. godine

Page 53: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

50  

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-5776/13 od 29.10.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se Udruzi za etno-ekološki i ruralni razvoj „Stara sinija“ Hrgovi Gornji, općina Srebrenik novčana sredstva potrebna za realizaciju manifestacije „Žetva“ u iznosu od 500,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva” .

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKI NAČELNIK Općinski načelnik Sanel Buljubašić, s.r. Broj: 07-49-5776/13 Srebrenik, 30.10.2013. godine

Page 54: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

51  

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-6384/13 od 29.10.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se UG “Generacija bez kompasa“ Srebrenik novčana sredstva potrebna za realizaciju muzičke manifestacije „Rock Am Lipik“ u iznosu od 300,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva” .

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKI NAČELNIK Općinski načelnik Sanel Buljubašić, s.r. Broj: 07-49-6384/13 Srebrenik, 30.10.2013. godine

Page 55: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

52  

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-7155/13 od 04.11.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se MDD “Merhamet“ Srebrenik novčana sredstva, potrebna za kupovinu paketića djeci sa posebnim potrebama, a povodom nastupajuće Nove hidžretske godine, u iznosu od 300,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva” .

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKI NAČELNIK Općinski načelnik Sanel Buljubašić, s.r. Broj: 07-49-7155/13 Srebrenik, 05.11.2013. godine

Page 56: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

53  

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-7174/13 od 06.11.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik isplata novčanih sredstava u iznosu od 300,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva” za finansijsku pomoć potrebnu za kupovinu knjiga u Beogradu, na „Sajmu knjige“.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKI NAČELNIK Općinski načelnik Sanel Buljubašić, s.r. Broj: 07-49-7174/13 Srebrenik, 07.11.2013. godine

Page 57: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

54  

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13 i 10/13), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-6629/13 od 06.11.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K I

Odobrava se Mjesnoj zajednici Falešići isplata novčanih sredstava u iznosu od 1.200,00 KM na ime pomoći u finansiranju troškova za rješavanje imovinskih odnosa za priključenje struje na izvorištu “Glib”.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 821 224 - “Objekti vodovoda i kanalizacije” prema Odluci o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

III

Zadužuje se MZ Falešići da Općinskoj službi za budžet, poduzetništvo i nadzor podnese pismeni izvještaj i dokumentaciju o pravdanju odobrenih sredstava.

IV

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i

nadzor.

V Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku

općine Srebrenik”.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKI NAČELNIK Općinski načelnik Sanel Buljubašić, s.r. Broj: 07-49-6629 /13 Srebrenik, 07.11.2013. godine

Page 58: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

55  

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08), Odluke o izvršenju budžeta općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13), a na prijedlog Službe civilne zaštite broj: 010-14-1-436/13 od 12.11.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K I

Odobrava se isplata sredstava u iznosu od 30.000,00 KM (slovima: trideset hiljada konvertibilnih maraka) JP „Vodovod i kanalizacija“ d.d. Srebrenik na sufinansiranja nabavke kamiona-cisterne za prevoz i dostavu vode.

Sredstva će se isplatiti iz namjenskih sredstvava posebne naknade „kapitalni izdaci“ funk. klas. 0210, ek. koda 821321- „motorna vozila-cisterna i vatrogasno vozilo za Službu CZ“ na ž/r JP „Vodovod i kanalizacija“ d.d. Srebrenik.

II

JP „Vodovod i kanalizacija“ d.d. Srebrenik će kamion-cisternu koristiti u skladu sa

odredbama Ugovora o međusobnim pravima i obavezama zaključenim sa općinom Srebrenikom (broj: 07-1297/08 od 30.04.2008.godine) i Odluke o organizovanju službi zaštite i spašavanja (broj: 07-133/08 od 21.01.2008.godine).

III

JP „Vodovod i kanalizacija“ d.d. Srebrenik je dužno u roku od 60 (šezdeset) dana od dana primitka dodijeljenih sredstava, Službi za b udžet, poduzetništvo i nadzor dostaviti pismeni izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije.

IV Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Služba civilne zaštite i Služba za budžet,

poduzetništvo i nadzor.

V Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u “Službenom glasniku

općine Srebrenik”.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKI NAČELNIK Općinski načelnik Sanel Buljubašić, s.r. Broj: 07-1132 /13 Srebrenik, 12.11.2013. godine

Page 59: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

56  

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-7352/13 od 18.11.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se Tursunović Najmi iz Dubokog Potoka, općina Srebrenik novčana sredstva za kupovinu osnovnih životnih namirnica u iznosu od 200,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva”.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKI NAČELNIK Općinski načelnik Sanel Buljubašić, s.r. Broj: 07-49-7352/13 Srebrenik, 18.11.2013. godine

Page 60: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

57  

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-7460/13 od 21.11.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se Omladinskom fudbalskom klubu „Gradina“ Srebrenik isplata novčanih sredstava potrebna za izmirenje tekućih i ostalih neodložnih finansijskih obaveza, režijskih troškova, troškova službenih lica te troškova proisteklih prilikom odigravanja gostujućih utakmica, obaveza prema igračkom kadru u iznosu od 2.000,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva”.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKI NAČELNIK Općinski načelnik Sanel Buljubašić, s.r. Broj: 07-1163/13 Srebrenik, 22.11.2013. godine

Page 61: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

58  

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-7245/13 od 21.11.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se Lovačkom društvu “Majevica“ Srebrenik, Sekcija Duboki Potok i Cage, finansijska sredstva koja su im potrebna za plaćanje troškova ugradnje oluka na lovačkom domu Ratiš iznad naselja Cage u iznosu od 300,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva”.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKI NAČELNIK Općinski načelnik Sanel Buljubašić, s.r. Broj: 07-1167/13 Srebrenik, 22.11.2013. godine

Page 62: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

59  

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-6995/13 od 21.11.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se Ahmetašević Sabahudinu iz Lušnice, općina Srebrenik, finansijska pomoć potrebna za terapije – liječenje kičme koju je operisao u iznosu od 100,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva”.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKI NAČELNIK Općinski načelnik Sanel Buljubašić, s.r. Broj: 07-1166/13 Srebrenik, 22.11.2013. godine

Page 63: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

60  

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-7413/13 od 28.11.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobravaju se Udruženju mladih Tinja finansijska sredstva koja su im potrebna za plaćanje troškova putovanja u Dubrovnik, R. Hrvatska, na međunarodnu smotru folklora, u iznosu od 300,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva”.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKI NAČELNIK Općinski načelnik Sanel Buljubašić, s.r. Broj: 07-49-7413/13 Srebrenik, 28.11.2013. godine

Page 64: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

61  

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-7327/13 od 26.11.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se Sportskom savezu općine Srebrenik isplata novčanih sredstava za organizaciju tradicionalne manifestacije „Izbor najboljeg sportiste i sportskog kolektiva općine Srebrenik u 2013. godini“ u iznosu od 1.000,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva”.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKI NAČELNIK Općinski načelnik Sanel Buljubašić, s.r. Broj: 07-49-7327/13 Srebrenik, 28.11.2013. godine

Page 65: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

62  

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-5943/13 od 29.11.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se JU “Sportsko - rekreativni centar“ Srebrenik isplata novčanih sredstava za adaptaciju podne podloge u ovom sportskom objektu u iznosu od 1.000,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva”.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKI NAČELNIK Općinski načelnik Sanel Buljubašić, s.r. Broj: 07-440/13 Srebrenik, 29.11.2013. godine

Page 66: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

63  

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-7560/13 od 05.12.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se Organizaciji ratnih vojnih invalida Srebrenik isplata novčanih sredstava u iznosu od 1.300,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva”za kupovinu novogodišnjih paketića za djecu populacije RVI.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKI NAČELNIK Općinski načelnik Sanel Buljubašić, s.r. Broj: 07-49-7560/13 Srebrenik, 06.12.2013. godine

Page 67: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

64  

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-7472/13 od 03.12.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se Crveni križ opčine Srebrenik isplata novčanih sredstava u iznosu od 200,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva”za finansijsku podršku za organizovanje 16. Kantonalnog takmičenja iz programa „Upozoravanje na opasnost od mina“.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKI NAČELNIK Općinski načelnik Sanel Buljubašić, s.r. Broj: 07-1195/13 Srebrenik, 06.12.2013. godine

Page 68: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

65  

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-7618/13 od 05.12.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se Bjelić Mevludinu iz Srebrenika finansijska pomoć potrebna za putovanje u Bugarsku na manifestaciju izbor Misster Word ispred agencije BEST MODEL BiH u iznosu od 200,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva”.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKI NAČELNIK Općinski načelnik Sanel Buljubašić, s.r. Broj: 07-49-7618/13 Srebrenik, 06.12.2013. godine

Page 69: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

66  

Na osnovu člana člana 134. stav 3.; člana 141.stav 1. tačka 1., a u vezi sa članom 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“ broj: 39/03; 22/06 i 43/10), člana 29.stav 1. tačka 2. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/06 i 5/07), člana 13c i 13d stav 1. Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja („Službeni glasnik općine Srebrenik“ broj: 06/05; 09/09 i 02/11), Općinski štab civilne zaštite Srebrenik, dana 14.11.2013 godine, d o n o s i,-

N A R E D B U o angažovanju i upotrebi Službe za zaštitu i spašavanje životinja i namirnica životinjskog

porijekla na sprječavanju posljedica od djelovanja pasa lutalica na području općine Srebrenik

I

Angažuje se Služba za zaštitu i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla, formirana u J.U. „Veterinarska stanica“ Srebrenik, na provođenju mjera Zakonom propisanog zbrinjavanja pasa lutalica na području općine Srebrenik, uz prisustvo ovlaštenih osoba Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor.

II Lovačko društvo „Majevica“ Srebrenik, će ODMAH preduzeti i pojačati aktivnosti na uništavanju pasa

lutalica i drugih štetočina u lovištu, na Zakonom utvrđen način. III

Policijska stanica Srebrenik će intenzivirati aktivnosti na sprječavanju dovoza pasa lutalica sa područja

drugih Općine na područje općine Srebrenik. IV

Naređena aktivnost će se provoditi dok se ne otklone opasnosti koje svojim djelovanjem donose psi lutalice, odnosno najdalje do 31.12.2013 godine.

V Naredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ općine Srebrenik. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK KOMANDANT Općinski štab civilne zaštite Vesna Veselčić, s.r. Broj: 010-44- 97- 451/13 Datum: 14.11.2013. godine

Page 70: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

67  

Na osnovu člana 6. stav 3. Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 4/12 i 80/13 u vezi sa članom 29. tačka 1. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/06 i 5/07), na prijedlog Službe civilne zaštite, Općinski štab civilne zaštite Srebrenik, dana 14.11.2013 godine, d o n o s i,-

O D L U K U o korištenju sredstava posebne naknade

I

Općinski štab civilne zaštite daje saglasnost na korištenje sredstava posebne naknade za plaćanje tzroškova nastalih provedbom Naredbe broj: 010-44-97-372/13 od 26.08.2013.godine, a koja se odnosi na angažovanje J.P. „9. Septembar“ d.d. Srebrenik u provedbi preventivnih mjera: snadbijevanje ugroženog stanovništva vodom za piće.

II Visina sredstava posebne naknade za koji se daje saglasnost iznosi: 591,00 KM (slovima: petstotina devedeset jedna konvertibilna marka ). III Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ općine Srebrenik. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK KOMANDANT Općinski štab civilne zaštite Vesna Veselčić, s.r. Broj: 010-14-1- 452/13 Datum: 14.11.2013. godine

Page 71: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik... · Izjava o politici energetske ... d o n o s i: O D L U K U o privremenom prenosu na korištenje rabljenog ... oslobođeni

  

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SREBRENIK

BROJ: 11

IZDAJE: Općinsko vijeće općine Srebrenik Izlazi po potrebi UREĐUJE: Stručna služba Općinskog vijeća općine Srebrenik ODGOVORNI UREDNIK: mr. sc. Sakib Ibračević TIRAŽ: 30 primjeraka ADRESA: Općinsko vijeće općine Srebrenik Stručna služba WEB: www.srebrenik.ba E-MAIL: [email protected] TEL/FAX: 035/645-762