of 47 /47
Broj: 9/2014 Službeni glasnik Grada Garešnice Stranica: 1 SLUŽBENI GLASNIK GRADA GAREŠNICE Godina XXXVI Garešnica, 10.11.2014. Broj: 9 S A D R Ž A J AKTI GRADONAČELNIKA R. br. Naziv akta Str. 1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2014. godine 2 AKTI GRADSKOG VIJEĆA R. br. Naziv akta Str. 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Garešnice za razdoblje I. - VI. mjesec 2014. godine 16 2. Odluka o javnim priznanjima Grada Garešnice 17 3. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Garešnice 19 4. Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja za Grad Garešnicu 33 5. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova 38 6. Rješenje o imenovanju ravnateljice Knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ Garešnica 46

Službeni glasnik 9-2014

 • Author
  vuhuong

 • View
  233

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Službeni glasnik 9-2014

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 1

  SLUBENI GLASNIK GRADA GARENICE

  Godina XXXVI Garenica, 10.11.2014. Broj: 9

  S A D R A J

  AKTI GRADONAELNIKA R. br. Naziv akta Str. 1. Izvjee o radu gradonaelnika za razdoblje sijeanj - lipanj 2014. godine 2

  AKTI GRADSKOG VIJEA

  R. br. Naziv akta Str. 1. Zakljuak o prihvaanju Izvjea o radu Gradonaelnika Grada Garenice za

  razdoblje I. - VI. mjesec 2014. godine 16 2. Odluka o javnim priznanjima Grada Garenice 17 3. Odluka o nerazvrstanim cestama na podruju Grada Garenice 19 4. Odluka o organizaciji, nainu naplate i kontrole parkiranja za Grad Garenicu 33 5. Odluka o obavljanju dimnjaarskih poslova 38 6. Rjeenje o imenovanju ravnateljice Knjinice i itaonice uro Sudeta Garenica 46

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 2

  AKTI GRADONAELNIKA

  1. U skladu s lankom 35.b stavkom 1. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi i lankom 53. stavkom 1. Statuta Grada Garenica (Slubeni glasnik 2/13), gradonaelnik Grada Garenice, Gradskom vijeu Grada Garenice, podnosi

  I Z V J E E o radu gradonaelnika Grada Garenica

  za razdoblje od I. - VI. mjesec 2014. godine

  S A D R A J : UVOD ........................................................................................................................................... 3 POTPISANI UGOVORI, SPORAZUMI, ODLUKE I OSTALO ............................................................... 4 PRIJEDLOZI IZVJEA I ODLUKA KOJE JE ZA GRADSKO VIJEE UTVRDIO GRADONAELNIK GRADA GARENICE .......................................................................... 6 PROJEKTI - REALIZACIJA I PLANOVI ............................................................................................... 8 FINANCIJSKO POSLOVANJE GRADA GARENICE ......................................................................... 12 ZAKLJUAK .................................................................................................................................. 15

  UVOD Sukladno obvezi iz Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi, kao gradonaelnik Grada Garenice, Gradskom vijeu Grada Garenice moram podnijeti izvjee o svom radu za prvu polovicu kalendarske 2014. godine. U izvjeu je pobrojano sljedee:

  - popis potpisanih ugovora, - utvreni i proslijeeni akti gradonaelnika, - popis projekata koji su u tijeku, ali i onih planiranih za nadolazee razdoblje, - osvrt na financijsko poslovanje Grada Garenice, - zakljuni osvrt.

  U obnaanju odgovorne dunosti gradonaelnika, nastojim to je mogue pravednije i uspjenije djelovati. To uope nije lako, pogotovo u uvjetima ve vie od est godina sveprisutne gospodarske krize i besparice, no i u takvim uvjetima mora se raditi najkvalitetnije to se moe.

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 3

  Tijekom 2012. godine uravnoteen je Proraun Grada Garenica, a konano su zaustavljeni i trendovi smanjenja prihoda s osnova poreza na dohodak i prireza, iako s manjim iznosima nego prije 2009. godine. Kao rezultat poslovanja ostvaren je proraunski suficit, to je praksa koja je nastavljena i u 2013. i u 2014. godini. I dalje nema znaajnih izmjena zakonske regulative u smislu decentralizacije prihoda ostvarenih na lokalnom podruju. Ba suprotno, najavljena porezna reforma e upravo lokalnoj samoupravi ponovno oduzeti velik dio prihoda, bez ikakvih mjera koje e taj manjak kompenzirati. Dakle, slino mnogim gradovima i opinama, nastavit emo teku bitku za preivljavanje, sa izraenim tekoama u funkcioniranju. Osnovna svrha lokalne samouprave jest stvaranje preduvjeta za razvoj vlastite sredine u svakom smislu, te bolji drutveni i ivotni standard svih svojih graana. Naalost, bez stvarne promjene zakonske regulative, tj. kvalitetnije decentralizacije sredstava i nadlenosti u praksi, teko e biti uiniti osjetnije promjene na bolje, na nain da ih osjete i nai sugraani.

  POTPISANI UGOVORI U razdoblju od I. - VI. 2014. godine, potpisao sam sljedee ugovore:

  Ugovor o poslovnoj suradnji Bjelovarski list d.o.o. (1. mjesec) Ugovor o poslovnoj suradnji Nezavisna televizija d.o.o. (1. mjesec) Ugovor o meusobnim uvjetima poslovne suradnje Nivokolor d.o.o. (1. mjesec) Ugovor o financiranju izrade studije izvedivosti za potrebe prijave projekta Regionalna razvoja

  agencija Bjelovarskobilogorske upanije d.o.o. (1. mjesec) 8 Ugovora o koritenju stipendije (1. mjesec) Ugovor o pruanju savjetodavnih usluga Poduzetniki centar Pakrac (1. mjesec) 9 Ugovora o zakupu javnih povrina (1. i 3. mjesec) Ugovor o opskrbi elektrinom energijom GEN-I Zagreb d.o.o. (2. mjesec) Ugovor o koritenju javne usluge kupca kategorije potronje kuanstvo (2. mjesec) Ugovor o konji livada u vlasnitvu Grada Garenica eljko Sabo (3. mjesec) Ugovor o provoenju graevinskih radova DST promet d.o.o. (3. mjesec) Ugovor o zakupu poslovnog prostora Lali d.o.o. (3. mjesec) Ugovor o koritenju aplikacije ARHINET Dravni arhiv u Bjelovaru (3. mjesec) Ugovor o zakupu poslovnog prostora Marija Turkovi (3. mjesec) Ugovor o zakupu reklamnog prostora na e-portalu CEF Stentor zadruga za proizvodnju,

  trgovinu i usluge (3. mjesec) Ugovori o prikljuenju : HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. (3. i 4. mjesec) Ugovor o izvoenju radova MD gradnja, graevinski obrt (4. mjesec) Ugovor o koritenju gradskog prostora Udruga umirovljenika Gareniki Brestovac (4. mjesec) Ugovor o kupoprodaji Bisnode d.o.o. (5. mjesec) Ugovor o zakupu poslovnog prostora : Tril commerce d.o.o. (5. mjesec)

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 4

  Ugovor o provedbi energetskog pregleda javne rasvjete Ured ovlatenog inenjera elektrotehnike, Ivana Meda, dipl.ing.el. (6. mjesec)

  Ugovor o odvozu i zbrinjavanju glomaznog otpada Sirovina promet d.o.o. (6. mjesec) Sporazumi

  Sporazum o sufinanciranju izrade studije izvedivosti i analize trokova Bjelovarsko-bilogorska upanija (1. mjesec)

  Sporazum o sufinanciranju rekonstrukcije antenskog sustava Krugovala 93,1 MHz Djeji vrti Maslaak, Hrvatska knjinica i itaonica uro Sudeta, Opina Hercegovac, Opina Velika Trnovitica, Opina Berek (6. mjesec)

  Odluke

  Odluka o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti (1. mjesec) Odluka o razrjeenju i imenovanju lana Upravnog vijea Djejeg vrtia Maslaak (1. mjesec) Odluka o razrjeenju i imenovanju lanova Upravnog vijea Javne vatrogasne postrojbe

  Garenica (1. mjesec) Odluka o imenovanju lana Povjerenstva za procjenu trokova stavljanja u funkciju

  poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljita koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo viegodinjim raslinjem i vrijednost drvne mase (1. mjesec)

  Odluka o imenovanju lana Povjerenstva za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske (1. mjesec)

  Odluka o imenovanju lanova Nadzornog odbora Vode d.o.o. Garenica (2. mjesec) Odluka o isplati jednokratne pomoi u novcu za uenike s tekoama u razvoju (2. mjesec) Odluka o imenovanju voditelja projekta za izgradnju kue oprotaja u Tomaici (2. mjesec) Odluka o imenovanju voditelja projekta za dovretak izgradnje mjesnog doma u Kajgani (2.

  mjesec) Odluka o utvrivanju blagajnikog maksimuma (5. mjesec) Odluka o imenovanju lanova Upravnog vijea Djejeg vrtia Maslaak (6. mjesec) Odluka o imenovanju lanova Povjerenstva za nadzor proizvoda hrvatskog seljaka (6. mjesec)

  Ostalo

  - 10 zamolbi fizikih i pravnih osoba, te razgovor sa 73 osobe tijekom uredovnog vremena (najei upiti i zamolbe su u svezi pronalaska zaposlenja, dobivanja prostora za ivljenje, zamolbe za financijsku pomo i novanu pomo za ogrjev).

  PRIJEDLOZI IZVJEA I ODLUKA KOJE JE ZA GRADSKO VIJEE UTVRDIO GRADONAELNIK GRADA GARENICE * 28. oujak 2014. godine

  - Izvjee gradonaelnika o radu za razdoblje VII. - XII. mjesec 2013. godine - Izvjee o poslovanju Gradskog drutva Crvenog kria Garenica za 2013. godinu

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 5

  - Izvjee o radu Hrvatske knjinice i itaonice uro Sudeta Garenica za 2013. godinu - Izvjee o radu Javne vatrogasne postrojbe Garenica za 2013. godinu - Izvjee o radu za 2013. godinu lanica Zajednice tehnike kulture Grada Garenice - Razmatranje i usvajanje Analize o stanju zatite i spaavanja na podruju Grada Garenica za

  2013. godinu - Razmatranje prijedloga i donoenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zatite i spaavanja

  na podruju Grada Garenica za 2014. godinu - Razmatranje prijedloga i donoenja Odluke o razrjeenju i imenovanju lana Zapovjednitva

  civilne zatite Grada Garenica - Razmatranje prijedloga i donoenja Odluke o prijenosu poslova utvrivanja, evidentiranja,

  nadzora, naplate i ovrhe, radi naplate gradskih poreza - Razmatranje prijedloga i donoenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje

  komunalnih poslova nabava graevinskog materijala za odravanje nerazvrstanih cesta u 2014. godini na podruju Grada Garenica

  - Razmatranje prijedloga i donoenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova vrenja usluga graevinskom mehanizacijom u 2014. godini za potrebe Grada Garenice

  - Razmatranje prijedloga i donoenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasnitvu Grada Garenice

  - Razmatranje prijedloga i donoenje Odluke o osnivanju trgovakog drutva Poduzetniki centar d.o.o.

  - Razmatranje prijedloga i donoenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Grada Garenice

  - Izvjee o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Garenice za 2013. godinu * 16. lipnja 2014. godine

  - Razmatranje Izvjea o radu Vatrogasne zajednice Grada Garenica za 2013. godinu i Plana rada za 2014. godinu

  - Razmatranje Izvjea o radu Djejeg vrtia Maslaak Garenica u 2013. godini - Razmatranje Izvjea o radu Krugoval 93,1 MHz Garenica za 2013. godinu - Razmatranje Izvjea o poslovanju Komunalac d.o.o. Garenica za 2013. godinu - Razmatranje prijedloga i donoenje Izvjetaja o izvrenju Programa javnih potreba u

  kulturi Grada Garenice za 2013. godinu - Razmatranje prijedloga i donoenje Izvjetaja o izvrenju Programa javnih potreba u

  predkolskom odgoju i obrazovanju Grada Garenice za 2013. godinu - Razmatranje prijedloga i donoenje Izvjetaja o izvrenju Programa socijalnih potreba

  Grada Garenice za 2013. godinu - Razmatranje prijedloga i donoenje Izvjetaja o izvrenju Programa javnih potreba u

  sportu Grada Garenice za 2013. godinu - Razmatranje prijedloga i donoenje Izvjetaja o izvrenju Programa javnih potreba u

  tehnikoj kulturi Grada Garenice za 2013. godinu

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 6

  - Razmatranje prijedloga i donoenje Izvjetaja o izvrenju Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

  - Razmatranje prijedloga i donoenje Izvjetaja o izvrenju Programa odravanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

  - Razmatranje prijedloga i donoenje Izvjetaja o izvrenju Programa gradnje komunalnih vodnih graevina za 2013. godinu

  - Razmatranje prijedloga i donoenje Godinjeg obrauna Prorauna Grada Garenice za 2013. godinu

  - Razmatranje prijedloga i donoenje Odluke o pravima iz socijalne skrbi Grada Garenice - Razmatranje prijedloga i donoenje Odluke o osnivanju gradskog Savjeta mladih Grada

  Garenice i Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor lanova i zamjenika lanova Savjeta mladih Grada Garenice

  - Razmatranje prijedloga i donoenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi - Razmatranje prijedloga i donoenje Odluke o koeficijentima za obraun plae slubenika

  i namjetenika u Gradskoj upravi Grada Garenice - Razmatranje prijedloga i donoenje Odluke o plaama gradonaelnika, zamjenika

  gradonaelnika te visini naknade za rad zamjeniku gradonaelnika koji dunost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa.

  PROJEKTI - REALIZACIJA I PLANOVI

  I u prvoj polovici 2014. godine intenzivno se radilo na realizaciji i dovretku zapoetih projekata, ali i na pripremi i provedbi novih projekata razdoblje. Prvo u spomenuti najvanije projekte koji su se zapoeli ili dovravali na podruju Grada Garenice, s osvrtom na trenutno stanje u realizaciji projekta: 1) Izgradnja vodoopskrbne mree naselja Ciglenica (ukupna duljina oko 4.500 metara): sve u potpunosti zavreno, graani su zapoeli s prikljucima na vodoopskrbni sustav. Investitor Komunalac d.o.o. Garenica, uz sufinanciranje Hrvatskih voda i Grada Garenice, 2) Izgradnja vodoopskrbne mree naselja Kanika Iva (ukupna duljina oko 5.000 metara): sve u potpunosti zavreno i spremno za prikljuivanje graana na vodoopskrbni sustav. Investitor Komunalac d.o.o. Garenica, uz sufinanciranje Hrvatskih voda i Grada Garenice, 3) Dovrena je 2. faza rekonstrukcije proistaa otpadnih voda Grada Garenice: proista otpadnih voda jo je u probnom radu jer su uoeni odreeni problemi, te se tek oekuje tehniki pregled sustava. Investitor Komunalac d.o.o. Garenica, uz sufinanciranje Hrvatskih voda i Grada Garenice. 4) Izgradnja vodoopskrbne mree naselja Zdenac (ukupna duljina oko 2.600 metara): radovi na izgradnji vodoopskrbne mree u potpunosti su zavreni. Tehniki pregled je odraen i graani se mogu prikljuivati na vodoopskrbni sustav.

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 7

  5) Izgradnja vodoopskrbne mree naselja Trnovitiki Popovac (ukupna duljina oko 5.700 metara): radovi na izgradnji vodoopskrbne mree takoer su zavreni u potpunosti. Tehniki pregled je odraen i graani se mogu prikljuivati na vodoopskrbni sustav. 6) Izgradnja vodoopskrbne mree naselja Kapelica (ukupna duljina oko 2.000 metara): veina radovi na izgradnji vodoopskrbne mree je odraena. Dionica od oko 300 metara koja nije projektirana je u meuvremenu projektirana, te se oekuje da e tijekom 2014. godine biti odraeni kompletni radovi, a nakon toga slijede tlane probe i tehniki pregled. 7) Izgradnja novog bunara u Garenici (lokacija Skresovi) za potrebe vodoopskrbnog sustava je bila planirana jo u 2013. godini, s ciljem da se osigura dovoljna koliina vode za nove prikljuke (investitor Komunalac d.o.o. u suradnji s Gradom Garenica i Hrvatskim vodama). Poeli su radovi na jo jednom novom bunaru (lokacija: Skresovi). Valja naglasiti da su investitori na tom bunaru Hrvatske vode, a financiranje u 100%-tnom iznosu snose upravo Hrvatske vode. U 2014. godini revitaliziran se jo jedan bunar, a sredstva su takoer osigurana preko Hrvatskih voda (vrijednost radova je bila oko 160.000,00 kn). Slijede projekti koji su pripremani u prvoj polovici 2013. godine, podijeljeni prema institucijama prema kojima su bili kandidirani:

  A) Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

  U okviru natjeaja ministarstva, a u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom BB i Poduzetnikim centrom Pakrac, pripremali smo dokumentaciju i predali projekt Izgradnja osnovne infrastrukture u Poduzetnikoj zoni Kapelica u Garenici (procijenjena vrijednost oko 15.000.000,00 kuna). Iako je projekt proao sve administrativne provjere, naalost, na finalnom odabiru u Ministarstvu nije prihvaen. Ne preostaje nam nego jo doraditi projektnu dokumentaciju i projekt ponovno aplicirati na prvom sljedeem natjeaju koji oekujemo krajem 2014. godine.

  U sklopu Poziva za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2014. godini za Program odrivog razvoja lokalne zajednice navedenog ministarstva, u veljai smo aplicirali dva projekta:

  1. Dovretak izgradnje mjesnog doma u Kajgani, 2. Izgradnja kue oprotaja u Tomaici,

  Naalost, niti jedan od spomenutih projekata nije pozitivno ocijenjen.

  B) Hrvatske vode

  Sukladno dosadanjoj odlinoj suradnji Grada Garenica i Komunalac d.o.o. Garenica s Hrvatskim vodama, opet smo kandidirali prilian broj projekata na podruju grada:

  - Vodoopskrba:

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 8

  1) Izgradnja vodoopskrbne mree naselja Dinik (ukupna duljina oko 9.500 metara).

  Proveden je natjeaj i odabran izvoa radova. Potrebno je naglasiti da je spomenuta dionica ula u prioritete Hrvatskih voda za 2015. godinu. Oekujemo realizaciju tijekom 2015. godine.

  - Odvodnja:

  1) Izrada projektne dokumentacija za izgradnju sustava odvodnje naselja cijelog gradskog podruja, u suradnji s Bjelovarsko - bilogorskom upanijom,

  2) Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju sustava odvodnje naselja Gareniki Brestovac, i dalje nije odobrena. Naalost, projekt je ponovno prolongiran, jer Hrvatske vode i u 2014. godini sufinanciraju iskljuivo ve zapoete projekte.

  3) Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kolektora Gareniki Brestovac - Garenica, takoer nije odobrena. Projekt je ponovno prolongiran, jer Hrvatske vode i u 2014. godini sufinanciraju iskljuivo ve zapoete projekte.

  Izradu navedene projektne dokumentacije kandidirali smo i prolih godina, ali kako Hrvatske vode u 2014. godini nisu financirale projektnu dokumentaciju, ve samo radove, opet smo kandidirali navedene projekte. Nadamo se da e do njihove realizacije doi u 2015. godini.

  C) Fond za zatitu okolia i energetsku uinkovitost U sklopu Natjeaja za koritenje sredstava Fonda za zatitu okolia i energetsku uinkovitost radi sufinanciranja projekata energetske uinkovitosti u zgradarstvu (veljaa 2013. godine), Grad je aplicirao projekt: Zamjena stolarije, izrada termo izolacijske fasade, izolacija stropa prema tavanu i zamjena sustava grijanja i rasvjete na objektu poslovna zgrada Grada Garenica. Spomenuti projekt je pozitivno ocijenjen, no do potpisa Ugovora s Fondom za zatitu okolia i energetsku uinkovitost je dolo tek koncem 2013. godine, tako da realizacija projekta u potpunosti ide u 2014. godini, kada se isti mora u cijelosti izvriti (otvorenim postupkom javne nabave postignuta je cijena od oko 770.000,00 kuna, od ega 60% sufinancira Fond). U sklopu Natjeaja za koritenje sredstava Fonda za zatitu okolia i energetsku uinkovitost radi sufinanciranja projekata energetski uinkovite i ekoloke javne rasvjete, Grad je aplicirao projekt: Modernizacija dijela javne rasvjete u Garenici. Naalost, spomenuti projekt nije pozitivno ocijenjen i kao takav nije odabran za sufinanciranje. Projektna dokumentacija e se doraditi i projekt e se prijaviti na prvom sljedeem natjeaju ili javnom pozivu Fonda za zatitu okolia i energetsku uinkovitost. Grad je aplicirao i na sljedea dva natjeaja Fonda:

  1. Koritenje obnovljivih izvora energije u kuanstvima na podruju Grada Garenica (prijavljeni iznos 990.000,00 kuna, od ega 60% sufinancira Fond, a 5% sufinancira Grad),

  2. Energetska obnova obiteljskih kua na podruju Grada Garenica (prijavljeni iznos je 975.000,00 kuna, od ega 60% sufinancira Fond, a 5% Grad).

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 9

  Oba projekta su pozitivno ocijenjena, i njihova implementacija je u tijeku.

  U suradnji s tvrtkom Komunalac d.o.o. Garenica, a sukladno novom Zakonu o gospodarenju otpadom, Grad je u 2014. godini aplicirao sljedee projekte:

  1) Nabava novog kamiona smeara i novog specijalnog radnog stroja je odraena (vrijednost oko 1.500.000,00 kuna, Fond sufinancira 40% vrijednosti, dok ostatak financira Komunalac d.o.o.),

  2) Izgradnja reciklanog dvorita na odlagalitu Johovaa je pri samom kraju, gdje se eka jo samo tehniki pregled i izdavanje uporabne dozvole (vrijednost radova i opreme je oko 1.700.000,00 kuna, od ega Fond sufinancira 80%, a preostalih 20% financiraju Grad i Opine Hercegovac, Velika Trnovitica i Berek, sukladno udjelima u Komunalac d.o.o.), 3) Nabava 6 novih zelenih otoka (svaki s 5 kontejnera) i 10 kompostera za biorazgradivi otpad je u tijeku (vrijednost opreme je oko 85.000,00 kuna, od ega Fond sufinancira 60%, a preostali dio financira Grad), te se oekuje realizacija do kraja 2014. godine.

  D) OSTALI PROJEKTI Za izgradnju novog djejeg vrtia traimo nove izvore financiranja, bilo nacionalne, bilo iz sredstava fondova Europske unije. Projektna dokumentacija je u potpunosti spremna, a izradili smo i studiju predizvodljivosti, koja je sada takoer neophodna. Spomenuti projekt izgradnje je proslijeen u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, te je kao takav uvrten zalihu nacionalnih projekata za period 2014. - 2020. godina.

  U sklopu natjeaja IPA IVC Improving labour market access of persons with disabilities, aplicirali smo zajedno s partnerima projekt In - to - WORK (vrijednost projekta je oko 110.000 EUR). Iako je saetak projekta bio pozitivno ocijenjen, pri finalnom odabiru projekt nije odabran za provedbu (partneri su udruge GEA iz Garenice i CeDePe iz Zagreba).

  U suradnji s Hrvatskim cestama, pripremljena je kompletna projektna dokumentacija za prometno rjeenje na raskriju Graniarske ulice, Ulice Andrije Lustiga Dade i Industrijske ulice. Zbog odreenih imovinsko-pravnih problema koji su se pojavili, projekt je malo zaustavljen, ali vrsto vjerujemo e poetkom 2015. godine zapoeti izgradnja krunog toka na tom spornom raskriju i da e se na taj nain rijeiti problem koji trenutno imamo.

  Iz svega navedenog, vidljivo je da je planiran, apliciran i realiziran velik broj projekata na podruju Grada Garenica, to govori u prilog injenici da smo dosta radili u proteklom razdoblju. Kontinuirano je prisutna teza o ravnomjernom razvoju cijelog gradskog podruja, to je iz svih spomenutih projekata i vidljivo. Naglasak je stavljen na projekte gradnje komunalne infrastrukture, gdje planiramo poveati postotak pokrivenosti vodoopskrbom na nain da obuhvatimo mnogo vei broj naselja. To je razumljivo jer je sve vea potreba graana za prikljuak na vodoopskrbni sustav, a to ne iznenauje jer su bunari tijekom proteklih sunih godina gotovo presuili. Naravno, odmah iza vodoopskrbe slijedit e projekti odvodnje.

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 10

  Kao etiri najvea projekta za nadolazee razdoblje, planirali smo :

  1. Izgradnju Poduzetnike zone Kapelica,

  2. Izgradnju novog djejeg vrtia,

  3. Rekonstrukciju i ureenje postojee Knjinice i itaonice uro Sudeta,

  4. Izgradnju akumulacije za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih povrina. Rije je o zaista kapitalnim viemilijunskim projektima, iznimno vanim za Grad Garenicu, od kojih oekujemo da umnogome podignu drutveni standard naeg Grada. Za spomenute projekte, posjedujemo gotovo spremnu i dovrenu projektnu dokumentaciju, to je osnovni preduvjet za kandidiranje projekata prema bilo kojem izvoru financiranja, bilo da se radi o resornim ministarstvima, bilo da je rije o fondovima Europske unije. Ponovno pozivam sve koji na bilo koji nain mogu pomoi u svezi lobiranja i realizacije navedenih projekata da se ukljue i pomognu da se isti to prije odobre i realiziraju, na dobrobit svih graana Grada Garenica.

  FINANCIJSKO POSLOVANJE GRADA GARENICA Usporeujui prihode i rashode Prorauna u prvoj polovici 2014. godine, vidljivo je da smo ostvarili proraunski viak u iznosu od 1.075.588,30 kuna. To je rezultat nastavka svih aktivnih mjera koje smo poduzimali tijekom proteklih godina gospodarske krize, to nam je bio i postavljeni cilj.

  U prvoj polovici 2014. godine, nije se ponovio financijski udar i ok iz prethodne godine, nastao zbog dugotrajnog povrata poreza na dohodak, a to je dovelo i do normalnijeg funkcioniranja prorauna. Povrat poreza je rasporeen kroz nekoliko faza (zasad kroz dio svibnja i dio lipnja), tako da je za oekivati da slinih stresova nee biti do kraja 2014. godine.

  Usporeujui Proraune 2013. i 2014. godine, lako je uoiti da su prihodi u prvoj polovici 2014. godine vei za oko 390.000 kuna, dok su rashodi u 2014. godini manji za oko 460.000 kuna. Pozitivno poslovanje Grada nije u prvoj polovici godine usmjereno na realizaciju ve prije nabrojanih projekata, ve je najveim dijelom iskoriteno za potpuno stabiliziranje prorauna i prvenstveno na smanjenje dugovanja prema dobavljaima po svim osnovama. Ovdje istiem da je tijekom prve polovice 2014. godine, dug prema dobavljaima smanjen za preko 1 milijun kuna, s tendencijom daljnjeg smanjenja ukupnog duga. Takoer, smanjivanje plaa, te reorganizacija i racionalizacija Gradske uprave, a sve s ciljem stvaranja uvjeta za bolju likvidnost prorauna i smanjenje svih dugovanja, u konanici donose eljene rezultate.

  Takoer, treba posebno naglasiti da je u travnju 2014. godine otplaena zadnja rata jamstva prema JVP Garenica (u 2009. godini kupljeno novo vatrogasno vozilo). Zbog navedenog razloga, stanje kredita i stanje jamstava koje trenutno Grad Garenica ima je 0,00 kuna, to mnogo olakava funkcioniranje Grada, ali i financiranje brojnih nadolazeih projekata.

  S danom 30. lipnja 2014. godine imamo sljedeu situaciju:

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 11

  1. Stanje potraivanja Grada Garenica od svih subjekata ...................................... 3.615.420,58 kn,

  2. Stanje dugovanja Grada Garenica prema dobavljaima .................................... 4.281.000,00 kn,

  3. Stanje kredita Grada Garenica .......................................................................................... 0,00 kn,

  4. Stanje jamstva danog od Grada Garenica prema JVP Garenica ...................................... 0,00 kn.

  Kod potraivanja najvei dio zauzima dug za komunalnu naknadu i zakup poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu RH.

  Struktura dugovanja je sljedea:

  a) Dug za stanove: period 2000. - 2008. godina ....................................................... 1.720.999,47 kn, (predmet je na Visokom trgovakom sudu, prvostupanjska presuda u nau korist)

  c) Dug za stanove: period 2011. - 2014. godina .......................................................... 502.664,45 kn,

  d) upanijska uprava za ceste: dionica Rogoa - Veliko Vukovje ................................ 528.000,00 kn,

  e) Erste & Steiermrkische banka d.d. - Komunalac . .................................................. 380.000,00 kn,

  f) Ostala dugovanja prema svim dobavljaima ................................................. cca 1.150.000,00 kn. Slijedi usporedba Prorauna Grada Garenice za posljednja etiri polugodinja razdoblja :

  O P I S

  O S T V A R E N J E

  1.7.-31.12.2012 1.1.-30.6.2013 1.7.-31.12.2013 1.1.-30.6.2014

  P R I H O D I

  Porez i prirez na dohodak 3.602.896,56 2.907.376,87 4.109.847,92 3.649.244,37

  Porezi na imovinu 154.868,66 189.259,05 93.111,05 83.667,34

  Porezi na robu i usluge 228.441,34 89.832,99 252.651,72 107.734,72

  Pomoi iz prorauna 919.064,16 589.183,48 1.063.944,76 632.705,13

  Pomoi od ostalih subjekata unutar opeg prorauna

  0,00 0,00 0,00 3.330,17

  Pomoi izravnavanja za decentralizirane funkcije

  982.549,00 947.027,00 891.580,00 913.819,00

  Prihodi od financijske imovine 9.675,26 6.131,38 4.923,59 13.920,52

  Prihodi od nefinancijske imovine 814.830,51 713.411,54 828.921,34 830.608,25

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 12

  Upravne i administrativne pristojbe 60.383,00 70.548,02 66.724,96 80.147,72

  Prihodi po posebnim propisima 428.970,21 534.560,56 462.807,32 621.342,99

  Komunalni doprinosi i naknade 1.128.203,08 821.135,36 974.538,43 836.377,93

  Kazne i upravne mjere 3.463,65 3.200,00 3.600,00 5.687,71

  PRIHODI OD POSLOVANJA (6) 8.333.345,43 6.871.666,25 8.749.451,09 7.778.585,85

  Prihodi od prodaje materijalne imovine - zemljita

  114.776,69 18.247,39 18.850,00 46.166,00

  Prihodi od prodaje stanova 149.084,92 330.645,03 157.073,25 147.582,01

  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)

  263.861,61 348.892,42 175.923,25 193.748,01

  Primici od kratkoronog zaduivanja 0,00 360.000,00 0,00 0,00

  SVEUKUPNO PRIHODI (6) + (7) 8.597.207,04 7.580.558,67 8.925.374,34 7.972.333,36

  O P I S

  O S T V A R E N J E

  1.7.-31.12.2012 1.1.-30.6.2013 1.7.-31.12.2013 1.1.-30.6.2014

  R A S H O D I Plae (bruto) 3.317.018,24 3.259.963,43 3.385.058,49 3.005.947,96

  Ostali rashodi za zaposlene 56.250,00 19.000,00 31.288,00 51.673,69

  Doprinosi na plae 559.915,09 565.311,36 576.359,83 539.699,40

  Naknade trokova zaposlenima 107.587,87 114.420,00 77.403,03 91.061,11

  Rashodi za materijal i energiju 668.544,01 808.674,72 626.151,39 684.090,11

  Rashodi za usluge 1.002.270,66 932.576,39 861.826,54 687.961,72

  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

  277.827,73 242.576,39 849.764,03 343.318,59

  Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 0,00 7.550,83 0,00

  Ostali financijski rashodi 30.010,62 33.258,19 32.684,10 125.671,68

  Subvencije trgovakim drutvima, poljoprivrednicima, obrtnicima

  76.773,53 26.888,18 32.341,37 26.055,98

  Pomoi unutar opeg prorauna 181.500,00 20.000,00 270.000,00 32.000,00

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 13

  Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna

  430.430,19 282.879,42 367.341,67 207.189,21

  Tekue donacije 803.517,78 594.927,40 738.538,08 562.492,69

  Kazne, penali i naknade tete 0,00 0,00 0,00 20.000,00

  Izvanredni rashodi 0,00 0,00 1.500,00 10.975,00

  Kapitalne pomoi 0,00 3.500,00 224.114,56 0,00

  RASHODI POSLOVANJA (3) 7.511.645,72 6.904.390,94 8.081.506,45 6.388.137,14

  Graevinsko zemljite 0,00 0,00 2.013,76 4.215,00

  Graevinski objekti 62.897,50 70.625,00 174.863,75 0,00

  Postrojenja i oprema 17.557,08 36.038,52 12.014,19 64.168,24

  Knjige, umjetnika djela i ostale izlobene vrijednosti

  20.407,57 10.633,27 12.755,68 3.273,88

  Nematerijalna proizvedena imovina 308.991,50 167.301,70 8.065,45 92.150,00

  Dodatna ulaganja u gra. objektima 38.522,90 35.434,94 222.325,79 204.964,55

  RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)

  448.376,55 322.047,19 430.024,46 375.209,51

  Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova

  130.598,85 132.135,49 491.467,23 133.398,91

  IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)

  130.598,85 132.135,49 491.467,23 133.398,91

  UKUPNO RASHODI (3)+(4)+(5) 8.090.621,12 7.358.573,62 9.002.998,14 6.896.745,56

  ZAKLJUAK Funkcioniranje lokalne samouprave je i u 2014. godini vrlo teko, jer su financijske mogunosti jo vie ograniene, a s druge strane, cijeli sustav mora funkcionirati. Posljednjih godina i dalje je najvei problem nedostatak financijskih sredstava, s kojom se velik broj jedinica lokalne samouprave sve tee nosi.

  Naalost, i u 2014. godini imamo situaciju da je ostvarenje prorauna manje nego to smo oekivali. Ipak, zadovoljnijim nas ini podatak da smo nakon vie godina zaustavili negativne trendove, pa i dalje ostvarujemo proraunski suficit. Nakon to je u 2012. po prvi put od 2008. godine prihod s osnove poreza na dohodak s prirezom ostvaren s veim iznosom nego prethodne godine, u 2013. godini trend se nastavio te je ostvaren s neto vie od 7 milijuna kuna, a prema dosadanjim pokazateljima u 2014. godini, taj trend laganog rasta e se nastaviti. Naalost, najavljena porezna reforma e ponovno najvei udar izvriti na jedinice lokalne samouprave (procjena je 2 milijarde kuna za sve JLP(R)S), tako da za 2015. godinu nikako ne moemo biti preveliki optimisti, pogotovo stoga to se taj manjak lokalnoj samoupravi zasad niim nee kompenzirati. Naglaavam da je ovo ve drugo poveanje neoporezivog dijela u posljednje tri godine i teko je sada prognozirati koliko e nam novaca ova reforma odnijeti.

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 14

  I taman kad se broj zaposlenih na gradskom podruju prilino ustabilio, dogodio se sluaj sa steajem DK Brestovac, gdje je sudbina 500-tinjak zaposlenika vrlo neizvjesna. Uope nije bolje u kompletnom gospodarskom okruenju, jer posljednjih nekoliko godina iz kvartala u kvarta biljee se negativni postotci BDP-a na dravnoj razini.

  Naalost, dugovanja naih lokalnih gospodarstvenika kroz razne oblike poreza (porez na tvrtku odnosno naziv, porez na potronju, porez za koritenje javnih povrina, porez na kue za odmor) i dalje nisu mala, te je taj dug oko 400.000,00 kuna. S Poreznom upravom pokuavamo pronai rjeenje za jo kvalitetniju naplatu ovih dugovanja.

  U 2014. godini nas oekuje vei povrat poreza na dohodak nego proteklih godina, to pomalo iznenauje, jer su mnoge porezne olakice ukinute jo 2010. godine. Smanjivanje ukupnog duga prema svim subjektima je u 2012. i 2013. godini bio jedan od prioritetnih ciljeva. Spomenuti dug uspjeli djelomino smanjiti, a to nam je bila glavna preokupacija i u prvoj polovici 2014. godine, kao to e biti i u nadolazeem periodu. Podsjeam da smo u prvih est mjeseci 2014. godine, ukupni dug prema dobavljaima smanjili za preko milijun kuna.

  Mjere aktivne tednje i maksimalno racionalnog poslovanja su provoene tijekom nekoliko zadnjih godina, a poveane su i aktivnosti u svezi mnogo uinkovitije naplate svih gradskih potraivanja. esto slanje opomena dunicima po svim osnovama, potpisivanje sporazuma s graanima i tvrtkama za obronu otplatu duga, brojnije pokretanje tubi i ovrha za prisilnu naplatu spornih dugovanja, morat emo koristiti i dalje kako bismo zadrali sve ve spomenute trendove, ali i potovali naputke Ministarstva financija i Ureda za dravnu reviziju.

  to se tie komunalne naknade, i dalje imamo solidnu realizaciju naplate. Ponovno napominjem da cijena komunalne naknade nije mijenjana ve gotovo petnaest godina (zadnja izmjena cijena je bila 2000. godine), te smo usprkos logici da bi se cijena trebala poveati ipak odluili cijene ne poveavati, jer smo svjesni da i trenutno zaduenje graani i tvrtke jako teko podmiruju. Tu i dalje imamo pojaanu aktivnost oko naplate dugovanja, ponajvie prisilnim putem, jer se pokazalo da drugim oblicima naalost nije bilo uinka. Najave da e komunalnu naknadu zamijeniti porez na nekretnine dosad se nisu obistinile, a da li e se on na kraju donijeti i primjenjivati, to emo tek vidjeti. Prema zadnjim informacijama, u okviru najavljene porezne reforme, trebala bi ii i izmjena namjene komunalne naknade, kao strogo namjenskog prihoda prorauna u opi prihod.

  I u ovim tekim vremenima u kojima preivljavamo, pripremili smo dosta projekata za koje smatramo da su od velike vanosti za Grad Garenicu. Svi ti projekti su usmjereni k ravnomjernijem razvoju cijelog gradskog podruja, pogotovo u smislu izgradnje komunalne infrastrukture. Takoer, uskoro oekujemo i pokretanje investicija u Poduzetnikoj zoni Kapelica. To je zaista najvaniji od svih projekata ovog grada, jer e jamiti nova radna mjesta, omoguiti ostanak mladih i obrazovanih ljudi pa ak i njihov dolazak iz drugih krajeva, te u konanici omoguiti i poveanje izvornih prihoda Prorauna.

  U odnosu na prethodna razdoblja, primijeen je zaista brojan dolazak naih sugraana koji stvarno sve tee ive, te smo suoeni sa sve veim brojem zahtjeva i zamolbi za financijskom pomoi. Jedan od krivaca za to jest i novi Zakon o socijalnoj skrbi, gdje se na lokalnu samoupravu ponovno stavlja dodatni teret i sve vie ih pretvara u socijalne ustanove.

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 15

  Sa zadovoljstvom mogu po prvi put otkad sam gradonaelnik konstatirati da Grad Garenica trenutno nema kreditnih zaduenja, kao niti onih po osnovi datih jamstava, Obzirom da nam slijedi financiranje velikih projekata, elim skrenuti pozornost da emo se u nadolazeem periodu najvjerojatnije morati kreditno zaduiti, jer uz sve oblike vanjskih izvora, i Grad mora osigurati svoj udio financiranja, tako da je to neto to nas u budunosti neupitno eka.

  Smjernice za nadolazee razdoblje i dalje bi trebale biti sljedee:

  1) nastaviti s mjerama aktivne tednje, smanjivanjem trokova gdje god se to moe, a prvenstveno reorganizacijom u redovima Gradske uprave te proraunskih korisnika (izmeu ostalog i uvoenje lokalne riznice od 1. sijenja 2015. godine),

  2) nastaviti maksimalno racionalno troiti sredstva, ponajvie pazei na zadane prioritete,

  3) raditi na poveanju prihodovne strane Prorauna, kroz jo uinkovitiju naplatu svih gradskih potraivanja, a raspisivanjem natjeaja za nekretnine u vlasnitvu Grada pokuati jo vie poveati prihode,

  4) nastaviti sa smanjivanjem deficita Prorauna, s obvezom ostvarivanja proraunske pozitive,

  5) podmirivati sve dospjele obveze, te postupno smanjivati ukupni dug prema dobavljaima. Kako bismo nastavili ostvarivati sve spomenute ciljeve, morat emo i dalje vrlo disciplinirano i sustavno provoditi dosadanje aktivnosti, jer samo na taj nain moemo dobiti jo uravnoteeniji Proraun i vei proraunski suficit.

  KLASA: 023-01/14-01/11 URBROJ: 2123/01-01-14-1 Garenica, 30. listopad 2014.

  GRADONAELNIK:

  Velimir unac, mag.ing.el., v.r.

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 16

  AKTI GRADSKOG VIJEA 1. Na temelju lanka 37. Statuta Grada Garenice (Slubeni glasnik Grada Garenice broj 2/13), Gradsko vijee Grada Garenice je, na 10. sjednici odranoj 30. listopada 2014. godine, donijelo

  Zakljuak

  o prihvaanju Izvjea o radu Gradonaelnika Grada Garenice za razdoblje I. -VI. mjesec 2014. godine

  I.

  Gradsko vijee Grada Garenice je razmotrilo i prihvatilo Izvjee o radu gradonaelnika Grada Garenice za razdoblje I. -VI. mjesec 2014. godine.

  II.

  Ovaj Zakljuak e se objaviti u Slubenom glasniku Grada Garenice. KLASA: 023-05/14-01/52 URBROJ: 2123/01-01-14-2 Garenica, 30. listopada 2014. godine

  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEA: eljko Starevi, v.r.

  2.

  Na temelju lanka 11. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i lanka 11. stavka 2. Statuta Grada Garenice (Slubeni glasnik Grada Garenice broj 2/13), Gradsko vijee Grada Garenice na svojoj 10. sjednici odranoj dana 30. listopada 2014. godine donijelo je:

  ODLUKU o javnim priznanjima Grada Garenice

  I. Ope odredbe

  lanak 1.

  Ovom Odlukom se ureuju javna priznanja Grada Garenice, uvjeti za njihovu dodjelu, izgled i

  oblik, kriteriji i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja.

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 17

  Rijei i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno znaenje, odnose se jednako na muki i enski rod.

  lanak 2.

  Za iznimna dostignua i doprinos od osobitog znaenja za razvitak i ugled Grada Garenice, a

  poglavito za naroite uspjehe u unapreivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zatite i unapreivanja ovjekovog okolia, porta, tehnike kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene, Grad Garenica dodjeljuje javna priznanja.

  II. Vrste javnih priznanja, uvjeti i nain njihove dodjele

  lanak 3.

  Javna priznanja Grada Garenice su: 1. Povelja poasnom graaninu Grada Garenice 2. Povelja Grada Garenice 3. Zahvalnica Grada Garenice

  lanak 4.

  Poasnim graaninom Grada Garenice moe biti proglaen dravljanin Republike Hrvatske ili

  strani dravljanin koji je svojim radom, humanitarnim, znanstvenim, drutvenim ili javnim djelovanjem znaajno pridonio napretku i promicanju ugleda Grada Garenice u Republici Hrvatskoj ili svijetu.

  Poau se ne stjeu posebna prava odnosno obaveze i ona se moe opozvati, ako se poaeni pokae nedostojnim takve poasti.

  lanak 5.

  Povelja Grada Garenice je javno priznanje koje se dodjeljuje za naroit doprinos i postignua

  koja su od osobitog znaenja za Grad Garenicu. Povelja Grada Garenice dodjeljuje se domaoj ili stranoj fizikoj ili pravnoj osobi za postignua

  u podrujima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, porta, tehnike kulture, zatite okolia te drugih javnih djelatnosti.

  lanak 6.

  Zahvalnica Grada Garenice je javno priznanje koje se dodjeljuje fizikim i pravnim osobama za

  donacije i sline aktivnosti, kao i za uspjenu suradnju te za doprinos zajednici.

  lanak 7.

  Istoj fizikoj ili pravnoj osobi godinje se moe dodijeliti samo jedno javno priznanje Grada Garenice.

  Javna priznanja dodjeljuju se osobama za ivota, a iznimno mogu se dodijeliti i posmrtno.

  III. Postupak podnoenja inicijative, utvrivanja prijedloga i dodjele javnih priznanja

  lanak 8.

  Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Garenice i to Povelje poasnom graaninu Grada Garenice i Povelje Grada Garenice donosi Gradsko vijee Grada Garenice na temelju prijedloga

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 18

  Komisije za dodjelu javnih priznanja na nain da se o svakom pojedinom prijedlogu glasuje odvojeno. Odluku o dodjeli javnog priznanja Zahvalnice Grada Garenice donosi gradonaelnik Grada

  Garenice na temelju diskrecijske odluke. Odluke iz stavka 1. i 2. ovoga lanka objavljuju se u Slubenom glasniku Grada Garenice.

  lanak 9.

  Inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Garenice i to Povelje poasnom graaninu

  Grada Garenice i Povelje Grada Garenice podnosi se Komisiji za javna priznanja na temelju javnog poziva kojeg raspisuje i javno objavljuje (najmanje na web stranici i oglasnoj ploi Grada Garenice) Komisija za dodjelu javnih priznanja.

  Tekst javnog poziva sadri uvjete za dodjelu javnih priznanja, broj priznanja, podatke o dokumentaciji koju je potrebno priloiti uz prijedlog i rokove za podnoenje inicijative.

  lanak 10.

  Pravo podnoenja inicijative iz lanka 9. ove Odluke imaju graani, pravne osobe, gradski

  vijenici i gradonaelnik Grada Garenice.

  lanak 11.

  Inicijativa za dodjelu javnog priznanja Grada Garenice podnosi se u pisanom obliku, a obvezno sadri: ime i prezime, odnosno naziv podnositelja inicijative, prebivalite ili sjedite podnositelja inicijative, osobno ime ili naziv osobe na koju se inicijativa odnosi uz navoenje osnovnih podataka o osobi, naziv javnog priznanja i podruje za koje se podnosi inicijativa te iscrpno obrazloenje postignua i doprinosa radi kojih se inicira dodjela javnog priznanja Grada Garenice.

  Uz pisanu inicijativu, prilae s e odgovarajuu dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, strune kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvruju navodi iz inicijative.

  Na traenje Komisije za dodjelu javnih priznanja, inicijator je duan dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

  lanak 12.

  Inicijative koje nisu podnesene u skladu s odredbama ove Odluke nee se uzeti u razmatranje.

  lanak 13.

  Dobitnicima javnih priznanja Grada Garenice ista se dodjeljuju u tiskanom obliku. Dobitnicima Povelje poasnom graaninu Grada Garenice i Povelje Grada Garenice uruuju

  se i plakete.

  lanak 14.

  Javna priznanja Grada Garenice uruuju se dobitnicima na sveanoj sjednici Gradskog vijea koja se odrava povodom Dana Grada Garenice ili iznimno, nekim drugim sveanim povodom.

  lanak 15.

  U upravnom tijelu Grada Garenice, koje je nadleno za poslove Gradskog vijea, vodi se

  evidencija dobitnika javnih priznanja Grada Garenice.

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 19

  IV. Zavrne odredbe

  lanak 16.

  Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o javnim priznanjima Grada Garenice (Slubeni glasnik Grada Garenice, broj 5/98).

  lanak 17.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slubenom glasniku Grada

  Garenice. KLASA: 023-05/14-01/50 URBROJ: 2123/01-01-14-1 Garenica, 30. listopad 2014. godine

  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEA:

  eljko Starevi, v.r.

  3. Temeljem lanka 109. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i lanka 37. Statuta Grada Garenice (Slubeni glasnik Grada Garenice broj 2/13), Gradsko vijee Grada Garenice je na svojoj 10. sjednici odranoj dana 30. listopada 2014. godine donijelo sljedeu

  ODLUKU o nerazvrstanim cestama na podruju Grada Garenice

  I. OPE ODREDBE

  lanak 1.

  Ovom Odlukom ureuje se pravni status, upravljanje, graenje, rekonstrukcija, odravanje, mjere za zatitu nerazvrstanih cesta, kontrola i nadzor nad nerazvrstanim cestama na podruju Grada Garenice te prekrajne odredbe.

  lanak 2. Nerazvrstane ceste u smislu ove Odluke su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko moe slobodno koristiti na nain i pod uvjetima odreenim Zakonom o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13 i 54/13, 148/13 i 92/14, dalje u tekstu: Zakon o cestama) , ovom Odlukom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu Zakona o cestama i to posebice:

  - ceste koje povezuju naselja - ceste koje povezuju podruja unutar grada i naselja - pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih graevina - terminali i okretita vozila javnog prijevoza - povrine za promet u mirovanju -parkiralita - druge ceste na podruju naselja grada

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 20

  lanak 3. Nerazvrstanu cestu ine:

  - cestovna graevina (donji stroj, kolnika konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s nerazvrstane ceste, drenae, most, vijadukt, podvonjak, nadvonjak, propust, tunel, galerija, potporni i obloni zid, pothodnik, nathodnik i slino), nogostup, biciklistike staze te sve prometne i druge povrine na pripadajuem zemljitu (zelene povrine, ugibalita, parkiralita, okretita, stajalita javnog prijevoza i slino), -graevna estica, odnosno cestovno zemljite u povrini koju ine povrina zemljita na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgraena cestovna graevina, povrina zemljinog pojasa te povrina zemljita na kojima su prema projektu ceste izgraene ili se trebaju izgraditi graevine za potrebe odravanja ceste i pruanja usluga vozaima i putnicima (objekti za odravanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i drugo), -zemljini pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano odravanje ceste prema projektu ceste, -prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa, - javna rasvjeta u funkciji nerazvrstane ceste i oprema ceste (odbojnici i zatitne ograde, ureaji za zatitu od buke, ureaji za naplatu parkiranja i slino). II. PRAVNI STATUS NERAZVRSTANIH CESTA

  lanak 4.

  Nerazvrstana cesta na podruju Grada Garenice je javno dobro u opoj uporabi u vlasnitvu Grada Garenice. Nerazvrstana cesta se ne moe otuiti iz vlasnitva Grada niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava slunosti i prava graenja radi graenja graevina sukladno odluci Gradonaelnika Grada Garenice (u daljnjem tekstu: Gradonaelnik), pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i odravanje nerazvrstane ceste. Dio nerazvrstane ceste namijenjen pjeacima (nogostup i slino) moe se dati u zakup sukladno opem aktu o davanju u zakup javnih povrina i drugih nekretnina u vlasnitvu Grada za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta, ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja pjeaka i odravanje nerazvrstane ceste. Nekretnina koja je izvlatenjem, pravnim poslom ili na drugi nain postala vlasnitvo Grada, a lokacijskom dozvolom je predviena za graenje nerazvrstane ceste, ne moe se otuiti.

  lanak 5.

  Kada je trajno prestala potreba koritenja nerazvrstane ceste na podruju Grada ili njezinog dijela moe joj se ukinuti status javnog dobra u opoj upotrebi, a nekretnina kojoj prestaje taj status ostaje u vlasnitvu Grada. Odluku o ukidanju ili utvrivanju statusa javnog dobra u opoj uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi Gradsko vijee Grada Garenice.

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 21

  Odluka iz stavka 2. ovoga lanka dostavlja se nadlenom sudu radi provedbe brisanja statusa javnog dobra u opoj uporabi nerazvrstane ceste u zemljinoj knjizi.

  lanak 6.

  Odredbe ove Odluke na odgovarajui se nain primjenjuju i na odravanje i zatitu drugih javno prometnih povrina na podruju Grada Garenice. Javno prometne povrine, u smislu stavka 1. ovoga lanka, jesu: pjeaka zona, pjeaka staza, trg, javno stubite i druge javno prometne povrine u suglasju sa odlukom kojom se ureuje komunalni red.

  III. UPRAVLJANJE NERAZVRSTANIM CESTAMA

  lanak 7. Grad Garenica upravlja nerazvrstanim cestama na svom podruju. Grad Garenica vodi jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama na svom podruju

  lanak 8.

  Poslovi upravljanja nerazvrstanim cestama, u smislu ove Odluke su: - graenje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, - odravanje nerazvrstanih cesta, - evidentiranje nerazvrstanih cesta kod nadlenog ureda za katastar i upis nerazvrstanih cesta u zemljine knjige - osiguranje obavjeivanja javnosti o stanju i prohodnosti cesta, izvanrednim dogaajima na njima i o meteorolokim uvjetima znaajnim za sigurno odvijanje prometa, - voenje podataka o nerazvrstanim cestama.

  lanak 9. Poslovi graenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta razumijevaju naroito:

  - pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu strunu ocjenu, - ustupanje usluga projektiranja s istranim radovima, - ustupanje usluga projektiranja opreme, prateih objekata i prometne signalizacije, - ishoenje lokacijskih, graevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je doputena gradnja i uporaba graevine sukladno propisima, - ustupanje radova izmjetanja komunalne i druge infrastrukture, - ustupanje geodetskih radova, - ustupanje radova graenja i rekonstrukcije, - ustupanje usluga strunog nadzora graenja, - organizaciju tehnikog pregleda i primopredaju nerazvrstane ceste te dijelova nerazvrstane ceste i objekata na koritenje i odravanje, - investitorski nadzor nad provoenjem projekata, - ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima nerazvrstana cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 22

  lanak 10. Planiranje, graenje i rekonstrukciju obavlja nadleni upravni odjel prema godinjem Programu gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture na podruju Grada Garenice to ga donosi Gradsko vijee Grada Garenice.

  Graenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se prema propisima o prostornom ureenju, gradnji, prometu te u skladu s ovom odlukom.

  lanak 11. Ako se prilikom graenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste predvia i graenje ili rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija i ureaja unutar graevine nerazvrstane ceste, tehnika dokumentacija mora obuhvatiti i te instalacije i ureaje.

  Trokove izrade tehnike dokumentacije te trokove graenja ili rekonstrukcije instalacija i ureaja iz stavka 1. ovoga lanka, snosi investitor odnosno vlasnik tih instalacija i ureaja.

  lanak 12 Nerazvrstane ceste odravaju se prema Programu odravanja komunalne infrastrukture, kojeg donosi Gradsko Vijee Grada Garenice, u skladu s odredbama zakona kojim se ureuje komunalno gospodarstvo.

  Program Odravanja komunalne infrastrukture obuhvaa radove redovitog odravanja i radove izvanrednog odravanja.

  lanak 13. Redovito odravanje obuhvaa skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na nerazvrstanim cestama, ukljuujui sve objekte i instalacije sa svrhom odravanja prohodnosti i tehnike ispravnosti i prometne sigurnosti na cestama. Poslovi redovitog odravanja nerazvrstanih cesta su:

  - redovito praenje stanja nerazvrstanih cesta, - obnavljanje, zamjena i pojaanje donjeg stroja kolnika i kolnike konstrukcije, - obnavljanje i zamjena zavrnog sloja kolnike konstrukcije, - mjestimini popravci zavrnog sloja kolnike konstrukcije od asfalta, betona,betonskih elemenata, kamena te nosivog sloja kolnike konstrukcije i posteljice, - mjestimini popravci dijelova cestovne graevine, - ienje i uklanjanje odronjenog i drugog materijala s nerazvrstane ceste, - ienje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju na nerazvrstanoj cesti, - zatita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka, - unitenje nepoeljne vegetacije, - ureenje bankina i bermi, - popravak, zamjena i obnova vertikalne i horizontalne signalizacije i opreme, - odravanje svjetlosne signalizacije, - hitni popravci i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacije prometa nastalih zbog nepredvidljivih okolnosti, - osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu: zimska sluba).

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 23

  lanak 14.

  Izvanredno odravanje su povremeni radovi koji se obavljaju radi mjestiminog poboljanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehnikih elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i poveanja sigurnosti prometa,

  Poslovi izvanrednog odravanja nerazvrstanih cesta su: sanacija odrona, potpornih i oblonih zidova i klizita, zamjena i vei popravci dijelova cestovne graevine (most, vijadukt, podvonjak,

  nadvonjak, propust, pothodnik, nathodnik, galerija, prolaz ) poboljanje sustava za oborinsku odvodnju, ublaavanje nagiba pokosa i ostali radovi zatite kosina od erozije, korekcija prometno-tehnikih elemenata veeg opsega radi poboljanja sigurnosti

  prometa i poveanja propusne moi, dopuna prometne signalizacije, ureaja i opreme kojima se mijenja osnova postojee

  regulacije prometa. Poslovi izvanrednog odravanja nerazvrstanih cesta obavljaju se na temelju odgovarajue tehnike dokumentacije.

  lanak 15. Zbog opravdanih okolnosti Gradonaelnik je na prijedlog Upravnog Odjela ovlaten opseg poslova pojedinih radova redovitog i izvanrednog odravanja nerazvrstanih cesta urediti posebnim aktom.

  lanak 16.

  Popravci udarnih jama, oteenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti moraju se obaviti u najkraem roku uporabom materijala koji kvalitetom odgovara prometno-tehnikim karakteristikama nerazvrstane ceste. Ako popravak nerazvrstane ceste nije mogue izvesti uporabom materijala iz stavka 1. ovoga lanka,nerazvrstana cesta mora se privremeno popraviti drugim materijalom, dok se ne steknu uvjeti za izvoenje radova u smislu stavka 1. ovoga lanka.

  lanak 17.

  Zimska sluba obuhvaa radove neophodne za odravanje prohodnosti nerazvrstane ceste te sigurnosti odvijanja prometa u zimskim klimatskim uvjetima.

  Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke, smatra se prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogueno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.

  lanak 18.

  Gradonaelnik donosi Operativni program odravanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju na podruju Grada Garenice (u daljnjem tekstu: Operativni program) radi provedbe zimske slube te osniva i imenuje Operativni stoer zimske slube.

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 24

  Operativni program iz stavka 1. ovoga lanka donosi se za razdoblje od 1. studenoga tekue godine do 1. travnja idue godine i obvezno sadri: mjesto pripravnosti zimske slube, stupnjeve pripravnosti usklaene sa stupnjevima pripravnosti utvrenim za javne ceste, potreban broj ljudi, mehanizacije i materijala za posipavanje i njihov razmjetaj, redoslijed i prioritet izvoenja radova, dinamiku provoenja pojedinih aktivnosti, nadzor i kontrolu provoenja zimske slube, uvjete kada se zbog prometne sigurnosti promet ograniava ili zabranjuje za pojedine vrste vozila, procjenu trokova zimske slube i obavjeivanje o stanju i prohodnosti cesta.

  IV. MJERE ZA ZATITU NERAZVRSTANIH CESTA

  lanak 19. Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo za cestovni promet a u druge svrhe samo u sluajevima, na nain i pod uvjetima propisanim zakonom kojim se ureuju ceste, zakonom kojim se ureuje sigurnost prometa na cestama i ovom Odlukom.

  Radi zatite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, na nerazvrstanoj cesti je zabranjeno naroito:

  otetiti, ukloniti, premjestiti, zakriti ili na bilo koji drugi nain izmijeniti postojee stanje prometne signalizacije, prometnu opremu te cestovne ureaje,

  trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi nain smetati posjed nerazvrstane ceste ili njezinog dijela,

  dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekuine, sprjeavati otjecanja voda s nerazvrstane ceste, vui stabla i dijelove stabla te drugi materijal ili predmete, postavljati ograde, saditi ivice, drvee i druge nasade, odlagati drvnu masu, ostale materijale ili druge predmete, postavljati nadgrobne ploe i ostala spomen obiljeja, postavljati transparente, plakate i druge oblike obavjetavanja odnosno oglaavanja bez

  odobrenja nadlenog upravnog odjela, rasipavati materijal, nanositi blato, ulje ili na drugi nain oneiavati nerazvrstanu

  cestu, odlagati snijeg ili led, obavljati druge radnje koje mogu otetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno

  odvijanje prometa na njoj.

  Radi zatite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, u zatitnom pojasu nerazvrstane ceste zabranjeno je naroito:

  - postavljati i koristiti svjetla ili svjetlosne ureaje koji mogu ugroziti sigurnost prometa, - paliti vatru i korov, - putati domae ivotinje bez nadzora, - ostavljati snijeg ili led koji moe skliznuti na nerazvrstanu cestu, - postavljati ograde, saditi ivice, drvee i druge nasade koji onemoguavaju

  preglednost, - ostavljati drvee i druge predmete i stvari koje mogu pasti na nerazvrstanu cestu,

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 25

  - obavljati druge radnje koje mogu otetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

  Pravna ili fizika osoba kojoj je povjereno redovito odravanje nerazvrstanih cesta mora bez odgode, nakon saznanja, s ceste ukloniti sve zapreke ili druge posljedice zabranjenih radnji, koje bi mogle otetiti nerazvrstanu cestu, ugroziti, ometati ili smanjiti sigurnost prometa na nerazvrstanoj cesti.

  Ako osoba iz prethodnog stavka ne moe zapreku ili nastalo opasno mjesto na nerazvrstanoj cesti ukloniti odmah, do njezinog uklanjanja mora je osigurati propisanom prometnom signalizacijom te o zapreci i ostalim posljedicama zabranjenih radnji bez odgode obavijestiti nadleno upravno tijelo Grada Garenice.

  lanak 20.

  Na nerazvrstanoj cesti zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje, ukoliko za to ne postoji prethodno pisano odobrenje nadlenog upravnog odjela Grada Garenice. Nadleni upravni odjel izdaje rjeenje za:

  - prekomjernu uporabu i optereenje nerazvrstane ceste, - zauzimanje nerazvrstane ceste radi ureenja gradilita, izvoenja graevinskih i drugih

  radova, odlaganja materijala radi gradnje i slino, - za privremenu regulaciju prometa na nerazvrstanoj cesti za vrijeme izvoenja radova ili

  radnji iz stavka 1. ovoga lanka Rjeenje iz stavka 2. alineje 3 izdaje se temeljem prometnog elaborata za privremenu regulaciju prometa i pisanog zahtjeva.

  Nadleni upravni odjel izdaje suglasnost:

  - za prekopavanje nerazvrstane ceste radi popravaka, prelaganja ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i ureaja te radi prikljuenja na te instalacije i ureaje

  Pravna ili fizika osoba duna je radi ishoenja odobrenja iz ovoga lanka Odjelu podnijeti pisani zahtjev, o emu Odjel donosi rjeenje odnosno izdaje suglasnost.

  lanak 21. Pri izvoenju radova ili radnji na nerazvrstanoj cesti mora se uspostaviti odgovarajua privremena regulacija prometa na nain koji osigurava sigurno odvijanje prometa i nesmetano izvoenje radova ili radnji sukladno prometnom elaboratu. Po zavretku radova ili radnji privremena regulacija prometa iz stavka 1. ovoga lanka mora se odmah ukloniti. Radovi ili druge radnje na nerazvrstanoj cesti trebaju se planirati i izvoditi u vrijeme najmanjeg prometnog intenziteta.

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 26

  lanak 22.

  Pravne ili fizike osobe u obavljanju ije gospodarske djelatnosti (eksploatacija mineralnih sirovina, koritenje uma, umskog zemljita i umskih proizvoda, industrijska proizvodnja, izvoenje graevinskih radova i slino) dolazi do prekomjerne uporabe javne ceste tekim ili srednje tekim vozilima, dune su platiti naknadu za prekomjernu upotrebu nerazvrstane ceste.

  Pod srednje tekim i tekim teretnim vozilima iz stavka 1. ovoga lanka smatraju se vozila ukupne mase vee od 7,5 tona. Djelatnost iz stavka 1. ovoga lanka i mjerila za utvrivanje prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste utvruju se sukladno zakonu kojim se ureuju ceste. Visinu naknade za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste utvruje Gradonaelnik na prijedlog nadlenog upravnog odjela. Rjeenje o prekomjernoj uporabi nerazvrstane ceste donosi nadleni upravni odjel. Upravni Odjel oevidom na licu mjesta utvruje oteenja izazvana prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste, o emu se sastavlja zapisnik. Radove na dovoenju nerazvrstane ceste u stanje koje je prethodilo oteenjima izazvanim prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste obavlja nadleni upravni odjel, o troku pravne ili fizike osobe iz stavka 1. ovoga lanka.

  lanak 23. Zauzimanje i koritenje nerazvrstanih cesta i zemljita uz nerazvrstane ceste zbog radova koji se ne smatraju odravanjem ili graenjem ceste te radi postavljanja pokretnih naprava reklama i reklamnih panoa, obavlja se u skladu s posebnim propisima i propisima o komunalnom redu.

  lanak 24. Nerazvrstana cesta moe se prekopavati radi izvoenja radova na popravcima, prelaganju ili ugradnji komunalnih i drugih instalacija i ureaja te radi prikljuenja na te instalacije i ureaje. Pod prekopavanjem, u smislu stavka 1. ovoga lanka, razumijeva se izvoenje radova na nerazvrstanoj cesti koji se sastoje od razbijanja i uklanjanja kolnike konstrukcije, iskopa materijala iz temeljnog tla ili iz nasipa, uklanjanja odnosno postavljanja vodova, nasipavanja i zbijanja nasutog materijala te obnove kolnike konstrukcije nakon prekopavanja. Radi osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti cesta uslijed radova sanacije prekopa na nerazvrstanim cestama Odjel e vriti pojaani nadzor i kontrolu nad kvalitetom izvedenih radova u svim fazama izvoenja, s naglaskom na kontrolu kvalitete ugraenog materijala i zbijenosti nasipanog materijala prije zavrnog asfaltiranja. Navedeno se odnosi i za ugradnju instalacija izvan kolnika, kada je blizina ugraene instalacije takva da se rov nalazi unutar podruja koje definira kut unutarnjeg trenja materijala ugraenog u trup ceste.

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 27

  lanak 25. Investitor je duan nadlenom upravnom odjelu dostaviti sve dokaze o zbijenosti materijala po slojevima kao i ateste o kvaliteti ugraenog materijala po fazama izvoenja radova, u skladu sa izdanom suglasnosti za prijekop.

  lanak 26. Radove na obnovi kolnike konstrukcije na mjestu prekopavanja nerazvrstane ceste za koje nije potreban akt na temelju kojeg je doputena gradnja sukladno zakonu kojim se ureuje gradnja izvodi Komunalac d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, o troku investitora, prema cjeniku na koji prethodnu suglasnost daje gradonaelnik. Pod radovima iz stavka 1. ovoga lanka razumijeva se, u pravilu, izvoenje radova asfaltnog zastora, betonskog pokrovnog sloja te popravka nosivo-pokrovnog sloja i veznog nosivog sloja na mjestu prekopavanja.

  lanak 27. Suglasnost kojom se daje odobrenje za prekopavanje nerazvrstane ceste sadri naroito:

  - mjesto i vrijeme izvoenja radova na prekopavanju, - privremenu regulaciju prometa, - uvjete izvoenja radova i sanacije u skladu s pravilima struke, - mjere zatite sudionika u prometu, - druge bitne elemente koji utjeu na ureenu zelenu povrinu zahvaenu prekopavanjem

  nerazvrstane ceste, na sigurnost prometa i stabilnost graevina u blizini mjesta prekopavanja, Prometne znakove za privremenu regulaciju prometa, kao i pratee osiguranje otvorenih graevinskih jama (signalizacija, fizike prepreke i privremeno prekrivanje) postavlja i uklanja investitor, na temelju odobrenog prometnog rjeenja.

  lanak 28.

  Sva prekopavanja nerazvrstanih cesta moraju biti u skladu s planovima gradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na podruju Grada Garenice. Investitori radova duni su nadlenom gradskome upravnom odjelu dostaviti godinji plan prekopavanja nerazvrstanih cesta, najkasnije do 1. oujka za tekuu kalendarsku godinu, u suprotnom nadleni upravni odjel zadrava pravo odbiti izdavanje suglasnosti iz lanka 20. ove Odluke. Prekopavanje nerazvrstanih cesta nije doputeno obavljati na podruju odvijanja veih manifestacija u Gradu Garenice, za trajanja tih manifestacija.

  lanak 29. Investitor je duan po zavretku radova na prekopavanju nerazvrstane ceste bez odgode o tome izvijestiti nadleni upravni odjel.

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 28

  Odjel vodi brigu da radovi u svezi dovoenja nerazvrstane ceste u prvobitno stanje budu izvedeni sukladno pravilima struke. Investitor jami za kvalitetu izvrenih radova iz lanka 24.stavak 3. za razdoblje od najmanje dvije godine od dovretka tih radova. Ako Odjel utvrdi da radovi na dovoenju prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje nisu izvreni kvalitetno i u skladu sa pravilima struke, zahtijevat e od investitora da ih ponovno izvri te da nadoknadi time nastalu tetu.

  lanak 30. Iznimno od odredbe lanka 20. ove Odluke, investitor radova nije duan ishoditi pisanu suglasnost za prekopavanje nerazvrstane ceste, ako je uslijed oteenja na ureajima i instalacijama ugraenim u nerazvrstanu cestu, neposredno ugroena sigurnost prometa odnosno ivot i zdravlje graana ili bi mogla nastati vea gospodarska teta (hitne intervencije). Investitor radova iz stavka 1. ovoga lanka duan je, bez odgode, o potrebi obavljanja radova obavijestiti Odjel te u roku od jednog dana od dana poetka izvoenja radova podnijeti zahtjev za odobrenje prekopavanja nerazvrstane ceste.

  lanak 31.

  Ako se na nerazvrstanoj cesti izvode ili izvedu radovi ili radnje koji mogu otetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurnost prometa na njoj, komunalni redar je ovlaten obustaviti radove i/ili naloiti sanaciju nastalih oteenja, putem pravne ili fizike osobe kojoj je povjereno obavljanje poslova redovitog odravanja nerazvrstanih cesta. Trokove sanacije iz stavka 1. ovoga lanka snosi investitor radova na nerazvrstanoj cesti.

  lanak 32.

  Za vrijeme izvoenja radova na nerazvrstanoj cesti investitor je duan osigurati pjeaki promet i promet vozila, uz poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija, fizike prepreke i privremeno prekrivanje graevinskih jama i ulegnua veih od 5 cm i slino) u suglasju sa propisima. Investitor je odgovoran za svaku tetu koja nastane treim osobama uslijed izvoenja radova na nerazvrstanim cestama i njihovog zauzimanja.

  lanak 33. U blizini krianja dviju nerazvrstanih cesta u razini, krianja nerazvrstane ceste s javnom cestom ili eljeznikom prugom u razini ili u unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi drvee i grmlje, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti koji onemoguavaju preglednost na nerazvrstanoj cesti.

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 29

  Vlasnik ili posjednik zemljita uz nerazvrstanu cestu duan je na zahtjev komunalnog redara ukloniti drvee, grmlje, naprave, ograde ili druge predmete iz trokuta preglednosti i iz slobodnog profila nerazvrstane ceste.

  lanak 34. U postupku izdavanja dozvola za gradnju kojima se provode dokumenti prostornog ureenja sukladno posebnim propisima, za graenje objekata i instalacija uz nerazvrstanu cesti ili unutar zatitnog pojasa nerazvrstane ceste, od nadlenog gradskog upravnog tijela moraju se ishoditi posebni uvjeti prikljuenja.

  Prikljuak i prilaz na nerazvrstanu cestu moraju se izvesti iskljuivo u skladu s posebnim uvjetima iz prethodnog stavka.

  Prikljuak i prilaz na nerazvrstanu cestu sa ureenom kolnikom konstrukcijom (asfalt, beton i slino) mora se izgraditi sa istom ili slinom kolnikom konstrukcijom.

  Oborinske vode sa prikljuaka i prilaza ne smiju se isputati na nerazvrstanu cestu.

  Trokove graenja prikljuka i prilaza na nerazvrstanu cestu, ukljuujui i postavljanje potrebnih prometnih znakova, signalizacije i opreme snosi ovlatenik prava graenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

  Osoba koja izvede prikljuak odnosno prilaz na nerazvrstanu cestu protivno odredbama ovoga lanka, kao i osoba koja se slui prikljukom odnosno prilazom izvedenim protivno odredbama ovoga lanka, nema pravo od Grada potraivati naknadu tete nastale koritenjem toga prikljuka odnosno prilaza.

  lanak 35. Vozila u prometu na nerazvrstanoj cesti, sama ili zajedno s teretom, moraju udovoljavati propisanim uvjetima za pojedine vrste vozila u pogledu dimenzija, ukupne mase i osovinskog optereenja.

  Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga lanka, izvanredni prijevoz je mogu na temelju dozvole za izvanredni prijevoz kojom se utvruju uvjeti i nain njegovog obavljanja te iznos i nain plaanja naknade i drugih trokova izvanrednog prijevoza.

  Vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz mora udovoljiti zahtjevima tehnike ispravnosti u suglasju sa zakonom kojim se ureuje sigurnost prometa na cestama.

  Dozvolu za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti u smislu stavka 2. ovoga lanka izdaje nadleni upravni odjel.

  Ako se izvanredni prijevoz treba obaviti na javnoj cesti i na nerazvrstanoj cesti, dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje pravna osoba koja upravlja javnom cestom.

  O izdanim dozvolama za izvanredni prijevoz, Odjel je duan obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku postaju Garenica i inspekciju za ceste nadlenog ministarstva.

  Uvjete i nain obavljanja izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti te uvjete i postupak za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti utvruje gradonaelnik primjenom propisa za javne ceste.

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 30

  lanak 36. Trokove izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti koji se odnose na trokove postupka izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz, trokove poduzimanja posebnih mjera koje se moraju provesti radi sigurnosti izvanrednog prijevoza (podupiranje i ojaanje mostova i drugih objekata, pratnja i drugo) i naknadu za izvanredni prijevoz plaa prijevoznik.

  Sredstva naknade i drugih trokova izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti uplauju se u korist prorauna Grada Garenice.

  lanak 37.

  Ako se kontrolom utvrdi da se izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti obavlja bez dozvole odnosno ako se utvrdi da osovinsko optereenje, ukupna masa i dimenzije vozila premauju dozvolom utvrene iznose, izvanredni prijevoz moe se nastaviti tek nakon pribavljanja odgovarajue dozvole i plaanja naknade za izvanredni prijevoz odnosno nakon odgovarajueg usklaenja sa propisanim osovinskim optereenjem, ukupnom masom i dimenzijom vozila.

  U sluaju iz stavka 1. ovoga lanka, prijevoznik je duan uz trokove kontrole platiti i naknadu za izvanredni prijevoz za prijeeni put do mjesta kontrole odnosno do mjesta usklaenja osovinskog optereenja, ukupne mase i dimenzija vozila, kao i nadoknaditi svu time prouzroenu tetu na nerazvrstanoj cesti.

  V. FINANCIRANJE

  lanak 38. Graenje, rekonstrukcija i odravanje nerazvrstane ceste financira se iz prorauna Grada Garenice, komunalne naknade i komunalnog doprinosa prema propisima koji ureuju komunalno gospodarstvo, naknada za osnivanje prava slunosti, prava graenja i prava zakupa na nerazvrstanoj cesti i iz drugih izvora. Sredstva za graenje, rekonstrukciju i odravanje nerazvrstanih cesta osiguravaju se sukladno Zakonu o cestama :

  dijelom iz godinje naknade iz lanka 86. stavka 1. toke 1. Zakona o cestama, proporcionalno udjelu duljine upanijskih i lokalnih cesta iz lanka 98. stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama u ukupnoj duljini upanijskih i lokalnih cesta razvrstanih prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta u dravne ceste, upanijske ceste i lokalne ceste

  dijelom iz naknade za financiranje graenja i odravanja javnih cesta iz lanka 86. stavka 1. toke 11. Zakona o cestama , u prosjenom godinjem iznosu utroenom za odravanje dravnih, upanijskih i lokalnih cesta u prethodne etiri godine, proporcionalno udjelu duljine dravnih, upanijskih i lokalnih cesta iz lanka 98. stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama u ukupnoj duljini dravnih, upanijskih i lokalnih cesta razvrstanih prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta u dravne ceste, upanijske ceste i lokalne ceste.

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 31

  VI. NADZOR

  lanak 39. Inspekcijski nadzor nad nerazvrstanim cestama, obavljaju komunalni redari sukladno posebnim propisima kojima se ureuje komunalno gospodarstvo.

  lanak 40.

  U obavljanju nadzora komunalni redar ovlaten je: a) pregledati:

  1. nerazvrstanu cestu sa stajalita graevinske i prometne ispravnosti i sigurnosti prometa,

  2. poslove odravanja nerazvrstanih cesta,

  3. radove koji se obavljaju uz nerazvrstane ceste,

  4. radove na nerazvrstanim cestama koji se ne smatraju poslovima odravanja,

  5. tehniku dokumentaciju (projekte) za izvanredno odravanje,

  6. poduzimanje mjera za zatitu nerazvrstanih cesta,

  b) narediti: 1. uklanjanje uoenih nedostataka na nerazvrstanim cestama zbog kojih je ugroena ili bi

  mogla biti ugroena sigurnost prometa ili stabilnost ceste,

  2. uklanjanje uoenih nedostataka na cestovnim objektima zbog kojih je ugroena stabilnost ili

  vijek trajanja objekta,

  3. privremenu obustavu radova ili radnji to se izvode suprotno odredbama ove odluke,

  suprotno uvjetima iz rjeenja odnosno suglasnosti za radove ili radnje na nerazvrstanoj

  cesti te suprotno tehnikim propisima, standardima i normativima s podruja cestovne

  infrastrukture,

  4. uklanjanje zapreka i drugih predmeta koji sprjeavaju odvijanje prometa na nerazvrstanoj

  cesti,

  5. vraanje zaposjednutog dijela nerazvrstane ceste u prijanje stanje,

  6. prestanak i uklanjanje drugog ometanja slobodnog koritenja nerazvrstane ceste,

  7. poduzimanje mjera za urno sprjeavanje nastanka ili uklanjanja posljedica nastale tete

  uzrokovane djelovanjem vie sile ili zbog drugih opasnosti,

  c) izdati rjeenje, pokrenuti prekrajni postupak, izdati obavezni prekrajni nalog i izrei novanu kaznu.

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 32

  lanak 41. Pravne i fizike osobe dune su komunalnom redaru omoguiti nesmetano obavljanje nadzora i na njegov zahtjev u ostavljenom roku dostaviti podatke, oitovanja i dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje nadzora.

  lanak 42. Komunalni redar moe usmeno narediti uklanjanje nedostataka koji izazivanju neposrednu opasnost za ivot i zdravlje ljudi i imovine.

  VII. PREKRAJNE ODREDBE

  lanak 43. Novanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit e se pravna osoba ako:

  1. koristi nerazvrstanu cestu suprotno lanku 19. ove odluke, 2. na nerazvrstanoj cesti poduzima radove ili radnje bez rjeenja odnosno suglasnosti ili

  suprotno uvjetima iz rjeenja odnosno suglasnosti iz lanka 20. ove Odluke, 3. postupa suprotno lanku 22. ove Odluke 4. ne dostavi dokaze zbijenosti iz lanka 25. ove Odluke 5. ne dostavi godinji plan prekopavanja iz lanka 28. ove Odluke 6. postupi suprotno lanku 29. ove Odluke 7. postupi suprotno lanku 30. stavak 2. ove Odluke 8. postupi suprotno lanku 31. ove Odluke 9. na zahtjev komunalnog redara ne postupi po odredbi lanka 33. stavak 2. ove Odluke

  postupi protivno odredbi lanka 34. ove Odluke 10. obavlja izvanredni prijevoz bez dozvole ili suprotno odredbama lanka 35.36 i 37. ove Odluke,

  Novanom kaznom u iznosu od 800,00 do 2.000,00 kuna kaznit e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekraj iz stavka 1. ovoga lanka.

  Novanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit e se fizika osoba obrtnik koja poini prekraj iz stavka 1. ovoga lanka u vezi s obavljanjem njezina obrta.

  Novanom kaznom u iznosu od 800,00 do 2.000,00 kuna kaznit e se fizika osoba koja poini prekraj iz stavka 1. toaka 1, 2, 9 i 10. ovoga lanka.

  VIII. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

  lanak 44. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Slubenom glasniku Grada Garenice. KLASA: 340-01/14-01/2 URBROJ: 2123/01-01-14-1 Garenica, 30. listopad 2014. godine

  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEA:

  eljko Starevi, v.r.

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 33

  4. Na temelju l. 5 stavka 1. toke 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine broj 67/08) i lanka 37. Statuta Grada Garenice (Slubeni glasnik Grada Garenice broj 2/13), uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova Policijska uprava Bjelovarsko - bilogorska (KLASA: 511-02-03/1-20-3230/6-06 od dana 13. prosinca 2006. godine) Gradsko vijee Grada Garenice na svojoj 10. sjednici odranoj dana 30. listopada 2014. godine donijelo je

  O D L U K U o organizaciji, nainu naplate i kontrole parkiranja za Grad Garenicu

  I. OPE ODREDBE

  lanak 1. Ovom Odlukom odreuju se parkiraline povrine (u daljnjem tekstu: javna parkiralita), organizacija i nain naplate parkiranja, te nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralitima s naplatom na podruju Grada Garenice. Javnim parkiralitem s naplatom (u daljnjem tekstu: javno parkiralite) smatra se javna prometna povrina namijenjena iskljuivo za zaustavljanje i parkiranje vozila.

  lanak 2. Javno parkiralite s naplatom moe biti stalno ili privremeno, ulino ili izvanulino. Stalna javna parkiralita s naplatom su parkiralita na kojima se parkiranje naplauje tijekom cijele kalendarske godine. Privremena javna parkiralita s naplatom su parkiralita na kojima se parkiranje naplauje tijekom privremene regulacije prometa, odreenih manifestacija i slino. Davatelj koncesije (Grad Garenica) moe donijeti odluku o ne vrenju usluge naplate parkiranja povodom odravanja manifestacija kojima je Grad Garenica organizator ili suorganizator. Ulina javna parkiralita s naplatom su parkiralita posebno oznaena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom na kolniku i nogostupu u skladu s propisima o sigurnosti prometa te tehnikom dokumentacijom. Izvanulina javna parkiralita s naplatom su parkiralita koja se nalaze izvan kolnika, a mogu biti asfaltirana i neasfaltirana (ljunana), s time da su asfaltirana oznaena vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, a neasfaltirana (ljunana) samo vertikalnom signalizacijom.

  lanak 3.

  Javna parkiralita moraju biti oznaena prometnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa. Javna parkiralita moraju imati oznaku parkiraline zone, doputenog trajanja parkiranja, vremena naplate parkiranja i visinu naknade za parkiranje.

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 34

  lanak 4.

  Javna parkiralita na podruju Grada Garenice na kojima se naplauje parkiranje svrstavaju se u dvije zone i to: I. ZONA parkiraline lokacije: Kolodvorska ulica: - na prostoru izmeu kole i starog kina Ulica Vladimira Nazora:

  - cijelom duinom ulice, - iza zgrade kbr. 6, - uz park, Nazorova 19. i 21., - uz zgradu Hrvatskog doma, - ispred Gradske uprave, - pokraj Krugovala, V. Nazora 25, - ispred ljekarne na broju 27

  II. ZONA parkiraline lokacije: Kolodvorska ulica:

  - prostor ispred stambenog objekta Kolodvorska 17 i nastavak ispred stambenog objekta kbr. 15

  Ulica Andrije Lustiga Dade: - kod djejeg igralita preko puta Prekrajnog suda

  Moslavaka ulica:

  - kod gradske trnice cijela trnica

  Trg hrvatskih branitelja: - iza zgrada kbr. 5, 6, 7, 8, 9 i 10

  Odvojak ulice Petra Svaia: - kod djejeg vrtia

  Humljanova ulica:

  - prostor izmeu parka i kue u Humljanovoj kbr. 5

  lanak 5.

  Vrijeme parkiranja na parkiralitima utvruje se prema slijedeem:

  - radnim danom od 7:00 do 19:00 i subotom od 07:00 do 14:00 sati.

  Naknada za parkiranje na parkiralitima ne naplauje se nedjeljom i blagdanom.

  lanak 6. Tehnike i organizacijske poslove,obiljeavanje parkiralinih mjesta na propisan i zakoniti nain te postaviti propisanu prometnu signalizaciju, naplatu, odravanje i ienje, nadzor nad parkiranjem vozila,

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 35

  te druge poslove na javnim parkiralitima s naplatom obavlja koncesionar (u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja) na temelju ugovora o koncesiji.

  Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralitima obavlja osoba koju ovlasti Organizator parkiranja (kontrolor naplate parkiranja).

  Kontrolori naplate parkiranja koriste se odgovarajuom tehnikom opremom koja omoguuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila, te ispisivanje dnevne karte i naloga za plaanje dnevne parkirne karte, a sve u skladu s odredbama opih uvjeta ugovora o koritenju javnih parkiralita s naplatom propisanih ovom Odlukom. II. OPI UVJETI UGOVORA O KORITENJU JAVNIH PARKIRALITA S NAPLATOM

  lanak 7. Parkiranjem ili zaustavljanjem vozila na javnom parkiralitu s naplatom korisnik parkiralita sklapa s Organizatorom parkiranja (Koncesionarom) Ugovor o koritenju javnog parkiralita s naplatom uz koritenje dnevne parkiraline karte prihvaajui ope uvjete ugovora o koritenju javnih parkiralita s naplatom propisanih ovim Odlukom. Ugovorom o koritenju javnog parkiralita s naplatom uz koritenje dnevne parkiraline karte iz stavka 1. ovoga lanka iskljuuje se uvanje vozila te odgovornost za oteenje ili krau vozila.

  lanak 8.

  Za koritenje javnih parkiralita koriste se satna, dnevna i mjesena parkiralina karta. Dnevna parkiralina karta (dalje u tekstu dnevna karta) vrijedi za parkiralinu zonu i za vremensko razdoblje za koju je izdana. Dnevna parkirna karta vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom sljedeem danu u kojem se naplauje parkiranje. Za krae vrijeme koritenja parkiralita karta izdaje se i kao jednosatna ili viesatna parkiralina karta (u daljnjem tekstu: satna karta). Mjesena parkiralina izdaje se za jedan ili vie mjeseci i vrijedi od datuma kupnje do istog datuma zavrnog mjeseca.

  lanak 9. Korisnik parkiralita moe kupiti dnevnu kartu na ovlatenim prodajnim mjestima i na blagajni Organizatora parkiranja odnosno moe je neposredno preuzeti s nalogom za plaanje na javnom parkiralitu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja. Naplata dnevne karte na ovlatenim prodajnim mjestima i na blagajni Organizatora parkiranja podrazumijeva istodobno plaanje i preuzimanje dnevne karte.

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 36

  Naplata putem naloga za plaanje dnevne karte podrazumijeva neposredno preuzimanje dnevne karte na javnom parkiralitu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja i plaanje dnevne karte u roku od osam dana od dana preuzimanja. Ako Korisnik parkiralita ne kupi odnosno ne preuzme dnevnu kartu na nain iz stavka 1. ovoga lanka smatra se da je preuzeo dnevnu kartu koju mu je osoba koju ovlasti Organizator parkiranja stavila na vjetrobransko staklo vozila i duan ju je platiti u roku od osam dana od dana njenog preuzimanja.

  Dnevna karta s nalogom za plaanje preuzeta na nain iz stavaka 3. i 4. ovoga lanka smatra se uredno dostavljenom i kasnija oteenja ili unitenja ne utjeu na valjanost dostavljanja i ne odgaaju plaanje.

  lanak 10. Ako korisnik parkiralita ne plati dnevnu kartu u roku iz lanka 9. stavka 3. ove Odluke duan je osim iznosa dnevne karte, u daljnjih osam dana, platiti i stvarne trokove Organizatora parkiranja te zakonsku zateznu kamatu, na to e ga se u nalogu upozoriti.

  Ako korisnik parkiralita ne podmiri obveze iz stavka 1. ovoga lanka u danim rokovima, Organizator parkiranja pokrenut e protiv njega, a u svoje ime i za svoj raun, postupak pred nadlenim tijelom.

  lanak 11. Korisnikom javnog parkiralita s naplatom koji podlijee plaanju dnevne karte smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajuim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registracijskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvruje se na drugi prihvatljiv nain.

  Korisnikom parkiralita smatra se i primatelj leasinga kojemu je vozilo preputeno na koritenje na temelju pravnog posla leasinga odnosno najmoprimac kojem je poduzetnik u obavljanu rent-a-car usluge prepustio vozilo na temelju ugovora o najmu.

  lanak 12.

  Cijena satne karte odreuje se za svaki zapoeti sat i iznosi:

  - u 1. ZONI 3,00 kn - u 2. ZONI 2,00 kn.

  lanak 13.

  Cijena dnevne parkirne karte iznosi:

  - 36,00 kn za I. ZONU

  - 24,00 kn za II. ZONU

  Cijena dnevne parkiraline karte preuzete od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja sukladno odredbi iz lanka 9. stavka 3. i 4. ove Odluke uveava se za manipulativne trokove koji iznose 30,00 kuna.

  lanak 14.

  Cijena mjesene parkirne karte iznosi:

  - za fizike osobe 100,00 kn za I. ZONU

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 37

  - za pravne osobe 200,00 kn za I. ZONU

  - za fizike osobe 50,00 kn za II. ZONU

  - za pravne osobe 100,00 kn za II. ZONU

  lanak 15.

  Satna, dnevna i mjesena parkiralina karta kupljena za prvu zonu moe se koristiti i u drugoj zoni, meutim satna, dnevna i mjesena parkiralina karta kupljena za drugu zonu ne moe se koristiti u prvoj zoni.

  lanak 16.

  Satna karta je isprava kojom korisnik parkiralita dokazuje da je platio odgovarajuu naknadu prema cijeni parkiranja, te da se na parkiralitu zadrava u okviru doputenog, odnosno plaenog vremena.

  lanak 17.

  Korisnik parkiralita moe kupiti satnu kartu na javnom parkiralitu putem parkiralinog automata, putem mobilnog telefona, runo na ovlatenim prodajnim mjestima i na blagajni Organizatora parkiranja. Naplata satne parkirne karte putem parkiralinog automata podrazumijeva istodobno plaanje i preuzimanje parkiraline karte neposredno na parkiralitu putem parkiralinog automata. Naplata satne karte mobilnim telefonom podrazumijeva kupnju parkiraline karte elektronikim putem o emu Korisnik parkiranja zaprima SMS poruku o plaenoj parkiralinoj karti putem mobilnog telefona. Naplata satne karte runo podrazumijeva istodobno plaanje i preuzimanje parkiraline karte neposredno na javnom parkiralitu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja. Naplata satne karte na ovlatenim prodajnim mjestima i na blagajni Organizatora parkiranja podrazumijeva istodobno plaanje i preuzimanje parkiraline karte.

  lanak 18.

  Korisnik parkiralita mora u roku od deset (10) minuta od parkiranja vozila valjanu satnu kartu vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila ili zaprimiti SMS poruku o plaenoj parkiralinoj karti putem mobilnog telefona.

  Valjana satna karta je ona parkiralina karta koja je plaena: - za parkiralinu zonu u kojoj se koristi javno parkiralite, - za vrijeme koritenja parkiralita, Ako Korisnik parkiralita postupi suprotno stavku 1. ovoga lanka smatra se da je pristao preuzeti dnevnu kartu koju mu je osoba koju ovlasti Organizator parkiranja stavila na vjetrobransko staklo vozila i duan ju je platiti u roku od osam dana od dana njenog preuzimanja.

  lanak 19. Plaanje satne karte mobilnim telefonom obavlja se slanjem SMS poruke sa registarskim brojem vozila za koje se plaa satna karta.

 • Broj: 9/2014 Slubeni glasnik Grada Garenice Stranica: 38

  Ukoli