of 236 /236
Godina XVI. • Broj 1 • 16. ožujka 2010. SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE SLUŽBENI LIST GRADA VELIKE GORICE Sadržaj ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novo Čiče ………………………………………… 4 1. ODLUKA 2. o izradi URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA BUŠEVEC …………………………… 54 ODLUKA 3. o izradi URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA MRACLIN …………………………… 57 ODLUKA 4. o izradi URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ŠPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA JEZERA NOVO ČIČE …....…………………………………………………………………………………………………… 60 ODLUKA izmjenama i dopunama Odluke o držanju i postupanju sa psima i mačkama, načinu postupanja s neupisanim 5. psima, te napuštenim i izgubljenim životinjama …………………………………………………………………… 62 ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na 6. području Grada Velike Gorice na 1. (prvom) dimnjačarskom području ………………………………………………63 ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na 7. području Grada Velike Gorice na 2. (drugom) dimnjačarskom području …………………………………………… 64 ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na 8. području Grada Velike Gorice na 3. (trećem) dimnjačarskom području……………………………………………… 66 ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na 9. području Grada Velike Gorice na 4. (četvrtom) dimnjačarskom području ………………………………………… 67 ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na 10. području Grada Velike Gorice na 5. (petom) dimnjačarskom području …………………………………………… 69 ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na 11. području Grada Velike Gorice na 6. (šestom) dimnjačarskom području …………………………………………… 70 ZAKLJUČAK o potpisivanju Sporazuma gradonačelnikâ (Covenant of Mayors) ………………………………… 71 12. ZAKLJUČAK o dostavi rezultata poslovanja, Plana poslovanja za 2010.g., stanje računa i stanje potraživanja i 13. dugovanja trgovačkih društava u vlasništvu Grada Velike Gorice…………………………………………………… 72 PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Velike Gorice ………………… 72 14. S M J E R N I C E za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanjana području Grada Velike Gorice od 2010. – 15.

Službeni glasnik 01/2010

Embed Size (px)

Text of Službeni glasnik 01/2010

 • G o d i n a X V I . B r o j 1 1 6 . o u j k a 2 0 1 0 .

  SLUBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE

  S L U B E N I L I S T G R A D A V E L I K E G O R I C E

  Sadraj

  ODLUKE GRADSKOG VIJEA

  ODLUKA o donoenju Urbanistikog plana ureenja naselja Novo ie 41.

  ODLUKA 2. o izradi URBANISTIKOG PLANA UREENJA NASELJA BUEVEC 54

  ODLUKA 3. o izradi URBANISTIKOG PLANA UREENJA NASELJA MRACLIN 57

  ODLUKA 4. o izradi URBANISTIKOG PLANA UREENJA PORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA JEZERA NOVO IE .... 60

  ODLUKA izmjenama i dopunama Odluke o dranju i postupanju sa psima i makama, nainu postupanja s neupisanim 5. psima, te naputenim i izgubljenim ivotinjama 62

  ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjaarskih poslova na 6. podruju Grada Velike Gorice na 1. (prvom) dimnjaarskom podruju 63

  ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjaarskih poslova na 7. podruju Grada Velike Gorice na 2. (drugom) dimnjaarskom podruju 64

  ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjaarskih poslova na 8. podruju Grada Velike Gorice na 3. (treem) dimnjaarskom podruju 66

  ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjaarskih poslova na 9. podruju Grada Velike Gorice na 4. (etvrtom) dimnjaarskom podruju 67

  ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjaarskih poslova na 10. podruju Grada Velike Gorice na 5. (petom) dimnjaarskom podruju 69

  ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjaarskih poslova na 11. podruju Grada Velike Gorice na 6. (estom) dimnjaarskom podruju 70

  ZAKLJUAK o potpisivanju Sporazuma gradonaelnik (Covenant of Mayors) 7112.

  ZAKLJUAK o dostavi rezultata poslovanja, Plana poslovanja za 2010.g., stanje rauna i stanje potraivanja i 13. dugovanja trgovakih drutava u vlasnitvu Grada Velike Gorice 72

  PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o ocjenjivanju slubenika i namjetenika Grada Velike Gorice 7214.

  S M J E R N I C E za organizaciju i razvoj sustava zatite i spaavanjana podruju Grada Velike Gorice od 2010. 15.

 • Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  16. oujka 2010.

  2012 godine 72

  ZAKLJUAK o razrjeenju i imenovanju lana u Upravno vijee Pukog otvorenog uilita Velika Gorica 74 16.

  ZAKLJUAK o razrjeenju i imenovanju lana u Upravno vijee Muzeja Turopolja 7517.

  ZAKLJUAK o razrjeenju i imenovanju lana u Upravno vijee Djejeg vrtia Ciciban 7518.

  ZAKLJUAK o razrjeenju i izboru predsjednika Odbora za fi nancije i proraun 7619.

  ZAKLJUAK o razrjeenju i izboru lanova Odbora za poljodjelstvo, umarstvo i vodoprivredu 7620.

  ODLUKE GRADONAELNIKA

  ZAKLJUAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine s Maricom i Josipom Mireni 771.

  ZAKLJUAK o prihvaanju varijantnog rjeenja izrade projekta: Izgradnja sustava odvodnje i proiavanja otpadnih 2. voda Grada Velike Gorice - I etapa 77

  ZAKLJUAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine s Plepeli Evom, Plepeli Ivanom, Kotrman Ivanom i 3. Kotrman Damirom 78

  ZAKLJUAK o sufi nanciranju polaznika kole za sticanje zvanja voar 78 4.

  Z A K LJ U A K o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, usluga i radova Grada Velike Gorice za 2009. Godinu . 795.

  ZAKLJUAK o preraspodjeli sredstava planiranih u Proraunu Grada Velike Gorice za 2009. Godinu 806.

  RJEENJE o brojanim oznakama stvaratelja i primatelja akata na podruju Grada Velike Gorice 817.

  PLAN I PROGRAM8. osposobljavanja slubenika i namjetenika Grada Velike Gorice za rad na siguran nain 82

  ZAKLJUAK o sklapanju Nagodbe o zamjeni nekretnina u postupku potpunog izvlatenja nekretnina sa 9. upanijskom upravom za ceste Zagrebake upanije i trgovakim drutvom Asamer-Hufnagl d.o.o. 98

  ZAKLJUAK o dodjeli fi nancijske pomoi enskom odbojkakom klubu Volksbank Azena 99 10.

  ZAKLJUAK o davanju prethodne suglasnosti upanijskoj upravi za ceste Zagrebake upanije za izdavanje 11. posebnih uvjeta za izgradnju prilaza i prikljuka ID 0177 A ZA Kobilii bazna stanica VIPnet mree br: 3068 ( Sasi Novski itarjevo Kobilii Velika Gorica ( D30 )) na k.. br: 1332/2, k.o., Velika Gorica, u naselju Kobilii, za podnositelja zahtjeva HIDROELEKTRA PROJEKT d.o.o., iz Zagreba, azmanska 2, u ime investitora VIPnet d.o.o. iz Zagreba, Vrtni put 1 100

  ZAKLJUAK o donaciji fi nancijske pomoi i prihvaanju pokroviteljstva humanitarnog malonogometnog turnira u 12. organizaciji Udruge HVIDR-a Velika Gorica 100

  ZAKLJUAK o preuzimanju prava vlasnitva nekretnine bez naknade 10013.

  ZAKLJUAK o preuzimanju prava vlasnitva nekretnine bez naknade 10114.

  PLAN prijama u slubu za 2010. godinu 10215.

  ZAKLJUAK o kratkoronoj pozajmici trgovakom drutvu VG Komunalac d.o.o. za obavljanje komunalnih 16. usluga Velika Gorica 103

  ZAKLJUAK o osnivanju i imenovanju Radne grupe za preuzimanje predmeta iz djelatnosti Upravnog odjela za 17. prostorno ureenje i graditeljstvo 103

  ZAKLJUAK o tiskanju Radne biljenice Moj zaviaj za uenike 3. razreda osnovnih kola 10418.

 • 16. oujka 2010.

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  ZAKLJUAK19. o fi nancijskoj potpori obrtu Ivanica 104

  ZAKLJUAK o dodjeli fi nancijske pomoi Nogometnom klubu Polet iz Buevca 10520.

  ZAKLJUAK o zapoinjanju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjaarskih poslova 21. na podruju Grada Velike Gorice 105

  ZAKLJUAK o utvrivanju mjesene norme rjeavanja predmeta za slubenike Upravnog odjela za prostorno 22. ureenje i graditeljstvo 107

  ZAKLJUAK o otkupu zbirke pjesama Rumena svitanja autora Vladimira Markovia 10723.

  ZAKLJUAK o prodaji jabuka na javnim prostorima Grada Velike Gorice 10824.

  ZAKLJUAK o osnivanju i imenovanju Povjerenstva zaizradu nacrta Pravilnika o postavljanju kioska i pokretnih 25. naprava te nacrta Pravilnika o postavljanju reklamnih predmeta, antena, klima-ureaja, tendi i slinih predmeta ... 108

  ZAKLJUAK o osnivanju i imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga opih akata kojima se ureuje uredsko 26. poslovanje u Gradskoj upravi 109

  ZAKLJUAK o donaciji fi nancijske pomoi za provedbu programa Udruge edukacijom protiv raka dojke Zagrebake 27. upanije .. 109

  ZAKLJUAK o dodjeli fi nancijske pomoi obitelji Vrbeti povodom prvog roendana Eme, Lane, Filipa i Lovre 28. 110

  ZAKLJUAK o primanju na znanje Izvjea o koritenju proraunske zaliheza razdoblje od 1. prosinca do 31. 29. prosinca 2009. godine 110

  ZAKLJUAK o dodjeli fi nancijske pomoi enskom rukometnom klubu Udarnik 11030.

  ZAKLJUAK o nabavi klima ureaja u prostorijama NK Metrica 11131.

  ZAKLJUAK o sufi nanciranju rada Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu slubu, Podrunica Velika 32. Gorica 111

  ZAKLJUAK o imenovanju osobe odgovorne za koordinaciju uspostave procesa upravljanja rizicima 11233.

  ZAKLJUAK o dodjeli pomoi trgovakom drutvu AGRO ROKI d.o.o. 11234.

  ZAKLJUAK o izmjeni Zakljuka o osnivanju i imenovanju lanova Pregovarakog odbora za potpisivanje 35. Kolektivnog ugovora za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Velika Gorica 112

  ZAKLJUAK o odricanju od prava prvokupa preventivno zatienog kulturnog dobra 11336.

  ZAKLJUAK o jednokratnom fi nanciranju usluge informiranja na Internetskom portalu VGdanas.hr 11337.

  ZAKLJUAK o dodjeli fi nancijske pomoi Hrvatskom rukometnom klubu Gorica 11438.

  ZAKLJUAK o dodjeli fi nancijske pomoi za nabavu portske opreme NK Dinamo-Hidrel 11439.

  ZAKLJUAK o dodjeli fi nancijske pomoi kuglakom klubu Radnik .. 11440.

  ZAKLJUAK o subvencioniranju dijela trokova prijevoza pitke vode na podruju Grada Velike Gorice 11541.

  ZAKLJUAK o osnivanju i imenovanju Radne skupine za sustav fi nancijskog upravljanja i kontrole 11542.

  ZAKLJUAK o imenovanju voditelja za fi nancijsko upravljanje i kontrole 11643.

  ZAKLJUAK o imenovanju osobe zaduene za nepravilnosti 11644.

  ZAKLJUAK o imenovanju koordinatora za fi nancijsko upravljanje i kontrole 11745.

  ZAKLJUAK o dodjeli fi nancijske pomoi Hrvatskom nogometnom klubu Gorica 11746.

  ZAKLJUAK o prihvaanju pokroviteljstva i fi nancijskoj potpori organizaciji 48. hrvatskog natjecanja uenika i 47.

 • Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  16. oujka 2010.

  studenata glazbe i plesa 117

  ZAKLJUAK o privremenom koritenju javnih prometnih i zelenih povrina u Velikoj Gorici, bez naknade 11848.

  ZAKLJUAK o osnivanju Povjerenstva za prevenciju drutveno neprihvatljivih ponaanja djece i mladih Grada 49. Velike Gorice .... 118

  PLAN rasporeda sredstava za fi nanciranje javnih potreba iz razdjela Upravnog odjela za drutvene djelatnosti, 50. kolstvo i predkolski odgoj u 2010. godini 119

  ZAKLJUAK o prihvaanju pokroviteljstva izdavanja Monografi je Ogranka Seljake sloge Buevec 12551.

  ZAKLJUAK o dodjeli fi nancijske pomoi Zakladi Ana Rukavina 12552.

  ZAKLJUAK o dodjeli fi nancijske pomoi RKT upi Navjetenje BDM 12553.

  ZAKLJUAK54. o produljenju radnog vremena caffe baru Music Hall 126

  ZAKLJUAK55. o djelominom usvajanju zahtjeva za produljenje radnog vremena caffe baru Liquid 126

  ODLUKU o izmjeni Odluke o Stipendiji Grada Velike Gorice za uenike koji se obrazuju za defi citarna zanimanja za 56. potrebe obrtnitva 127

  PRAVILNIK o izmjeni i dopuni Pravilnika za dodjelu potpora mentorima praktine nastave 12757.

  ZAKLJUAK o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora mentorima praktine nastave 12758.

  ZAKLJUAK59. o utvrivanju popisa zanimanja i maksimalnog iznosa potpore po nauniku za 2010. godinu 128

  ZAKLJUAK o izmjeni Zakljuka o osnivanju i imenovanju Radne grupe za preuzimanje predmeta iz djelatnosti 60. Upravnog odjela za prostorno ureenje i graditeljstvo 128

  ZAKLJUAK o dodjeli fi nancijske pomoi za restauratorske radove u crkvi Navjetenja BDM 12961.

  ZAKLJUAK o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za praenje Ugovora o zakupu dravnog poljoprivrednog 62. zemljita 129

  ZAKLJUAK o potpisivanju Ugovora s RVG-om o realizaciji radio emisije Zvonjalica 13063.

  ZAKLJUAK o dodjeli fi nancijske pomoi Udruzi urbarskih zemljinih zajednica Turopolja 13064.

  ZAKLJUAK o sufi nanciranju programa edukacije poljoprivrednih proizvoaa za integriranu proizvodnju ratarskih 65. kultura 130

  ZAKLJUAK o fi nancijskoj potpori Udruzi povrara Turopoljka 13166.

  ZAKLJUAK o sufi nanciranju uzgojno selekcijskog rada na podruju Grada Velike Gorice u 2010. Godini 13167.

  ZAKLJUAK o podmirenju trokova veterinarsko-zdravstvenog nadzora na stonom sajmu u Velikoj Gorici .. 13268.

  ZAKLJUAK o sklapanju Sporazuma o suradnji u provoenju meunarodnog programa Eko-kole u Republici 69. Hrvatskoj na podruju Grada Velike Gorice tijekom 2010. godine 132

  ZAKLJUAK o preraspodjeli sredstava planiranih u Proraunu Grada Velike Gorice za 2010. godinu 13370.

  ZAKLJUAK o odreivanju roba i usluga (nabavnih kategorija) za koje se nabava provodi objedinjeno na razini 71. Grada Velike Gorice 134

  ZAKLJUAK o imenovanju ovlatenih predstavnika Grada Velike Gorice u postupcima javne nabave 13472.

  ANALIZA o stanju sustava zatite i spaavanja na podruju Grada Velike Gorice u 2009. Godini 13573.

  ZAKLJUAK o utvrivanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zatite i spaavanja na podruju Grada Velike 74. Gorice od 2010. 2012. godine 138

 • 16. oujka 2010.

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  PROGRAM MJERA - PREVENTIVNE I OBVEZNE PREVENTIVNE DERA TIZACIJE I DEZINSEKCIJE 75. KOMARACA NA PODRUJU GRADA VELIKE GO RICE TIJEKOM 2010. GODINE 138

  ZAKLJUAK o izmjeni Zakljuka o osnivanju Povjerenstva za mlade Grada Velike Gorice 14976.

  ZAKLJUAK o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prostorno ureenje za podruje Grada Velike Gorice . 14977.

  PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA GRADA VELIKE GORICE ZA 2010. GODINU 78. 150

  ZAKLJUAK o pokroviteljstvu i fi nancijskoj potpori manifestaciji 101. Turopoljski fanik 16379.

  ZAKLJUAK o dodjeli fi nancijske pomoi Hrvatskom nogometnom klubu Gorica 16380.

  ZAKLJUAK o dodjeli fi nancijske potpore Kazalitu SVAROG 16381.

  ODLUKA o kriterijima, mjerilima i nainu fi nanciranja decentraliziranih funkcija osnovnog kolstva Grada Velike 82. Gorice za 2010. godinu 164

  PLAN rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini u osnovnom 83. kolstvu Grada Velike Gorice za 2010. godinu 166

  PLAN rashoda za materijal, dijelove i usluge tekueg i investicijskog odravanja u osnovnom kolstvu Grada Velike 84. Gorice za 2010. Godinu 169

  ZAKLJUAK obronoj otplati dugovanja Branka Mamuze iz Velike Gorice, Jelaieva 82 17085.

  ZAKLJUAK o otpisu dijela dugovanja Bala Save iz Male Bune bb za zatienu najamninu i komunalnu naknadu 86. za stan 171

  ZAKLJUAK o prihvaanju Programa poboljanja komunalne infrastrukture i standarda naselja Mievec za 2010. 87. godinu 171

  ZAKLJUAK o upuivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanistikog plana ureenja naselja Buevec Gradskom 88. vijeu Grada Velike Gorice na donoenje .. 172

  ZAKLJUAK o upuivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanistikog plana ureenja naselja Mraclin Gradskom 89. vijeu Grada Velike Gorice na donoenje 173

  ZAKLJUAK o fi nancijskoj pomoi DVD-u Dubranec 17390.

  ZAKLJUAK o fi nanciranju programa udruga mladih Grada Velike Gorice za 2010 . godinu 17391.

  ZAKLJUAK o osnivanju i imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga Odluke o uvjetima, nainu i postupku 92. raspolaganja i upravljanje nekretninama u vlasnitvu Grada Velike Gorice 175

  ZAKLJUAK o dodjeli fi nancijske pomoi Udruzi veterana Domovinskog rata Velika Gorica za potrebe 93. informatike edukacije 175

  ZAKLJUAK o potpisivanju Sporazuma o sufi nanciranju programa predkolskog odgoja s Opinom Orle 17594.

  ZAKLJUAK o utvrivanju Konanog prijedloga Urbanistikog plana ureenja naselja Novo ie 17695.

  PRAVILNIK O ZATITI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA 17696.

  PLAN klasifi kacijskih oznaka i brojanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Grada Velike Gorice 97. za 2010. godinu 180

  ZAKLJUAK o utvrivanju Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ocjenjivanju slubenika i namjetenika Grada Velike 98. Gorice 193

  ZAKLJUAK o upuivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanistikog plana ureenja portsko rekreacijskog centra 99. jezera Novo ie Gradskom vijeu Grada Velike Gorice na donoenje 194

  ZAKLJUAK o utvrivanju Prijedloga Zakljuka o potpisivanju Sporazuma gradonaelnik (Covenant of Mayors) 100.

 • Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  16. oujka 2010.

  194

  ZAKLJUAK o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga Grada Velike Gorice za 2010. godinu 194101.

  ZAKLJUAK o sklapanju Nagodbe s Ivanom Munerom iz Velike Gorice, Vladimira Nazora 46 radi 102. obrone otplate dugovanja 196

  ZAKLJUAK sklapanju nagodbe s Matom Martiem iz Velike Gorice, Jelaiev odvojak 9, radi obrone otplate dugovanja 103. 196

  ZAKLJUAK o utvrivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dranju i postupanju sa psima i 104. makama, nainu postupanja s neupisanim psima, te naputenim i izgubljenim ivotinjama 196

  ZAKLJUAK o podmirenju trokova izdavanja povijesnih gruntovnih izvadaka 197105.

  ZAKLJUAK o podmirenju trokova veterinarsko-zdravstvenog nadzora na stonom sajmu u Velikoj Gorici 197106.

  ZAKLJUAK o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za utvrivanje trine cijene nekretnina u vlasnitvu Grada Velike 107. Gorice .. 198

  ZAKLJUAK o primanju na znanje Izvjea o koritenju proraunske zalihe za razdoblje od 1. sijenja do 31. sijenja 108. 2010. Godine 198

  NAPUTAK o delegiranju i kolanju predmeta u uredskom poslovanju 198109.

  ZAKLJUAK o dodjeli jubilarnih nagrada u 2010. godini 204110.

  ZAKLJUAK o preraspodjeli sredstava planiranih u Proraunu Grada Velike Gorice za 2010. godinu . 204111.

  ZAKLJUAK o sufi nanciranju polaznika Pelarske kole 205112.

  ZAKLJUAK o donaciji fi nancijske pomoi za sufi nanciranje maarskog nacionalnog praznika 206113.

  ZAKLJUAK o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga Grada Velike Gorice za 2010. Godinu 206114.

  ZAKLJUAK o sklapanju nagodbe s Mihali Ivanom radi obrone otplate i odgode dugovanja 210115.

  ZAKLJUAK o otpisu dugovanja i kamata pok. Vini Nikoli iz Velike Mlake, Svete Barbare 17 210116.

  ZAKLJUAK o osnivanju i imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga Odluke o uvjetima, nainu i postupku 117. raspolaganja i upravljanja stanovima i poslovnim prostorima u vlasnitvu Grada Velike Gorice 210

  ZAKLJUAK o dodjeli fi nancijske pomoi portskom drutvu osoba s tjelesnim invaliditetom Uspon za nabavu 118. kontejnera 211

  ZAKLJUAK o prihvaanju pokroviteljstva 18. Turopoljske trke te o dodjeli fi nancijske potpore Maraton klubu 119. Velika Gorica 211

  ZAKLJUAK o potpisivanju Ugovora o provedbi projekta Pomonik u nastavi 212120.

  ZAKLJUAK o donaciji fi nancijske pomoi portskom drutvu osoba sa tjelesnim invaliditetom USPON za 121. nastup na Dravnom prvenstvu stolnotenisaa s invaliditetom u Splitu 212

  ZAKLJUAK o preraspodjeli sredstava planiranih u Proraunu Grada Velike Gorice za 2010. godinu 212122.

  ZAKLJUAK o dodjeli fi nancijske pomoi enskom veteranskom rukometnom klubu Udarnik 213123.

  ZAKLJUAK o potpisivanju ugovora o koritenju sredstava Ministarstva kulture za program zatitnih radova na 124. kulturnim dobrima 213

  ZAKLJUAK o dodjeli fi nancijske pomoi Gradu Vukovaru za provedbu Akcije Solidarnost za Vukovar .. 214125.

  ZAKLJUAK o sklapanju nagodbe o obronoj otplati dugovanja s ade Katicom iz Gradia, Gradika ulica 13 126. ... 214

  ZAKLJUAK o sklapanju Nagodbe sa Hrvatskim cestama d.o.o. radi potpunog izvlatenja nekretnine oznaene kao 127.

 • 16. oujka 2010.

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  novoformirana .k.br. 742/7 k.o. Pleso 215

  PRAVILNIK o kriterijima i nainu dodjele potpora obrtnicima 215128.

  ZAKLJUAK o fi nanciranju emisije Od oranice do kovanice129. 222

  ZAKLJUAK o potvrivanju zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog drutva Kue 130. 222

  ZAKLJUAK o dodjeli fi nancijske pomoi portskom ribolovnom klubu Sava itarjevo 131. 222

  ZAKLJUAK o izmjeni Zakljuka o odreivanju roba i usluga (nabavnih kategorija) za koje se nabava provodi 132. objedinjeno na razini Grada Velike Gorice 223

  ZAKLJUAK o dodjeli fi nancijske pomoi Turopoljskom Glasniku 133. 223

  ZAKLJUAK o privremenom koritenju nekretnina za postavljanje reklamnih panoa bez naknade 134. 223

  ZAKLJUAK o dodjeli fi nancijske pomoi Udruzi umirovljenika Grada Velike Gorice Podrunica Kue 224 135.

  ZAKLJUAK o dodjeli fi nancijske pomoi Zaviajnom drutvu Kravarske gorice 136. 224

  ZAKLJUAK o privremenom koritenju nekretnina za postavljanje reklamnih panoa bez naknade 137. 225

  ZAKLJUAK o plaanju trokova komunalnih usluga i energije za objekt vienamjenskog sklonita u Kolareva bb 225138.

  ZAKLJUAK o izmjeni Zakljuka o imenovanju lanova Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice 139. 225

  IZMJENE I DOPUNE KOLEKTIVNOG UGOVORA za radnike u Gradskoj knjinici Velika Gorica,Muzeju 140. Turopolja,Pukom otvorenom uilitu Velika Gorica,Ustanovi za upravljanje portsko rekreacijskim centrom Velika Gorica i Centru za djecu,mlade i obitelj Velika Gorica 226

  II. ANEKS KOLEKTIVNOM UGOVORU za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Velike Gorice ... 228141.

  ODLUKA o prikljuenju na komunalnu infrastrukturu (proieni tekst) 142. 229

 • Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  16. oujka 2010.4

  Na temelju lanka 100. stavka 7. Zakona o prostornom ureenju i gradnji (Narodne novine, br. 76/07 i 38/09) i lanka 31. Statuta Grada Velike Gorice (Slubeni glasnik Grada Velike Gorice, br. 10/09 i 11/09) Gradsko vijee Grada Velike Gorice na svojoj 7. sjednici odranoj dana 15. oujka 2010. godine donijelo je

  O D L U K Uo donoenju

  Urbanistikog plana ureenja naselja Novo ie

  I. TEMELJNE ODREDBElanak 1.

  (1) Donosi se Urbanistiki plan ureenja Novo ie (u daljnjem tekstu: Plan), koji je izradio Urbanistiki zavod grada Zagreba d.o.o., tijekom 2008/2009. godine. Ovim Planom utvruje se urbana regulacija prostora naselja Novo ie.

  (2) Urbanistiki plan ureenja je provedbeni dokument prostornog ureenja koji sadri osnove urbane regulacije prostora, uvjete za podizanje kvalitete i standarda opremljenosti prostora, odreivanje novih prometnica i infrastrukturne mree, namjenu i svrhovito koritenje prostora, uvjete za izgradnju i ureenje, oblikovanje javnih povrina, sanaciju graevinskog i drugog zemljita i zatitu okolia i povijesnih cjelina, kao i druge elemente vane za urbanu regulaciju naselja.

  Granicelanak 2.

  (1) Granica obuhvata Plana prikazana je na grafi kom prikazu 3. UVJETI ZA KORITENJE, UREENJE I ZATITU PROSTORA Prostornog plana ureenja Grada Velike Gorice u mjerilu 1:25000 te na grafi kim prikazima graevinskih podruja u mjerilu 1:5000, te na svim kartografskim prikazima Urbanistikog plana ureenja naselja Novo ie. Opisno, granica obuhvata Plana obuhvaa graevinsko podruje naselja Novo ie ukupne povrine od oko 82 ha.

  lanak 3.(1) Ovaj plan ureenja prostora sadran je u elaboratu Urbanistiki plan ureenja naselja Novo ie i sastoji se od dvije knjige:

  Knjiga I. OSNOVNI DIO PLANA: 0. Opi podaci o strunom izraivau plana i odgovornom voditelju izrade

  I.1. Tekstualni dio - Odredbe za provoenje I.2. Kartografski prikazi 1.1. NAMJENA I KORITENJE PROSTORA

  - POVRINE ZA RAZVOJ I UREENJE 2.1. PROMETNA, ULINA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREA - PROMET

  ODLUKE GRADSKOG VIJEA

  1.

 • 516. oujka 2010.

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  2.2. PROMETNA, ULINA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREA - POTA I JAVNE TELEKOMUNIKACIJE ELEKTROENERGETSKI SUSTAV 2.3. PROMETNA, ULINA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREA - PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA 2.4. PROMETNA, ULINA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREA - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - VODOOPSKRBA I ODVODNJA 3.1. UVJETI KORITENJA, UREENJA I ZATITE POVRINA 3.2. OBLICI KORITENJA I NAIN GRADNJE - OBLICI KORITENJA 3.3. OBLICI KORITENJA I NAIN GRADNJE

  - NAIN GRADNJE

  Knjiga II. OBVEZNI PRILOZI PLANA:

  II.1. Obrazloenje Urbanistikog plana ureenja naselja Novo ieII.2. Izvod iz prostornog plana ireg podrujaII.3. Strune podloge II.4. Popis Zakona i drugih propisa koritenih tijekom izrade PlanaII.5. Zahtjevi i miljenja II.6. Izvjea o prethodnoj i javnoj raspraviII.7. Evidencija postupka izrade i donoenja PlanaII.8. Saetak za javnost

  Elaborat iz stavka 1. ovog lanka sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se peatom Gradskog vijea (2) Grada Velike Gorice i potpisom predsjednika Gradskog vijea Grada Velike Gorice.

  II. ODREDBE ZA PROVOENJElanak 4.

  (1) Ako ovim Urbanistikim planom ureenja nije drugaije odreeno, izrazi i pojmovi koji se koriste imaju sljedea znaenja i organizirani su po skupinama:

  Graevne estice

  1. postojea katastarska estica je estica evidentirana katastarskim planom;2. graevna estica ili ureena graevna estica je ve formirana estica (izgraena) ili neizgraena estica

  na kojoj je mogua gradnja zgrada i graevina odreene namjene. Ona se moe formirati iz dijela jedne ili iz vie meusobno susjednih estica konano formiranog oblika i povrine koji omoguava njeno

 • 6

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  16. oujka 2010.

  funkcionalno i racionalno koritenje i izgradnju u skladu s odredbama Plana, te koja ima direktan pristup na javnu prometnu povrinu i mogunost prikljuka na komunalnu infrastrukturu;

  3. koridor ulice je prostor izmeu regulacijskih linija graevnih estica, namijenjen formiranju estice te izgradnji prometnica i ureenju pripadajuih javnih prometnih povrina;

  Vrste zgrada / graevina

  4. graevina je graenjem nastao i s tlom povezan sklop, svrhovito izveden od graevnih proizvoda sa zajednikim instalacijama i opremom, ili sklop s ugraenim postrojenjem, odnosno opremom kao tehniko tehnoloka cjelina ili samostalna postrojenja povezana s tlom, te s tlom povezan sklop koji nije nastao graenjem, ako se njime mijenja nain koritenja prostora

  5. postojea zgrada i/ili graevina je graevina koja se gradi ili je ve izgraena na temelju graevinske dozvole ili drugog odgovarajueg akta, te svaka druga zgrada / graevina temeljem Zakona s njom izjednaena (sukladno odredbi toke 41. lanka 2. Zakona o prostornom ureenju i gradnji.

  6. izgraena zgrada (ili graevina) smatra se izgraenom ako su joj dovreni najmanje jedna etaa i krov te ako su dovreni dijelovi prikladni za uporabu.

  7. zgrada je zatvorena i/ili natkrivena graevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smjetaju ivotinja, biljaka i stvari, osim pojedinanih graevina unutar sustava infrastrukturne graevine (trafostanice, pothodnici, mostovi i sl. graevine)

  8. zgrada osnovne namjene je ona zgrada ija je namjena osnovna ili preteita unutar povrine odreene namjene. Zgrade osnovne namjene se grade na graevinskoj liniji.

  9. zamjenska zgrada je nova zgrada izgraena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojee zgrade unutar iste graevne estice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veliina i utjecaj na okoli dotadanje zgrade. Izgradnja zamjenskih zgrada regulirana je odredbama Plana neovisno o tome da li zgrada koja se uklanja izlazi iz okvira odredbi Plana ili ne.

  10. pomona zgrada je zgrada koja se nalazi se na istoj estici kao i zgrada osnovne namjene i moe biti slijedee namjene i slijedeih sadraja:a) da namjenom upotpunjuje zgradu osnovne namjene:

  garaa za osobna vozila, drvarnica, spremite, ljetne kuhinje, ostave sitnog alata, nadstrenica i sl. b) da slui u domainstvu za proizvodnju za vlastite potrebe / za trite bez izvora

  oneienja:sjenici, staklenici, plastenici, graevine za smjetaj strojeva i alata, male zgrade za tihe i iste djelatnosti za potrebe domainstva i sl.).

  c) manja poslovna zgrade (na povrinama stambene i mjeovite namjene) u kojima se mogu odvijati i druge djelatnosti kompatibilne sa namjenom zgrade osnovne namjene: javni i drutveni sadraji, poslovni prostori, obrti, zanatske radnje, servisi, uslune, ugostiteljsko-turistike djelatnosti, i sl.

  d) manji sportski sadraji manje dvorane, kuglane i sl.)Pomone zgrade mogu biti zidane (nerastavljive krute konstrukcije) ili montane (sastavljive / rastavljive konstrukcije (metal, drvo...). Pomone zgrade mogu biti najvie jedne etae (iznimno dvije etae za manje poslovne zgrade) do visine od 6,0 m, s mogunou gradnje podruma ili suterena, te krovita bez nadozida. Mogu se graditi u dubini estice iza i nakon izgradnje zgrade osnovne namjene. Djelatnosti koje se u njima odvijaju ne smiju smetati okolini i umanjivati kvalitetu stanovanja i rada na vlastitoj i na susjednim graevnim esticama;

  11. pomona graevina je graevina koja je u funkciji zgrade ili graevine osnovne namjene ali je u sustavu infrastrukture (kotlovnice za kruto i tekue gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva za grijanje i sl.). Nain gradnje ovakvih graevina te njihov poloaj isti je kao i za pomone zgrade na graevnoj estici.

  12. nadstrenice su pomone zgrade koje natkrivaju prostor, otvorene sa svih strana osim u sluaju da se najvie sa dvije strane naslanjaju na druge zgrade, potporne zidove ili na mee susjednih graevnih estica, u kojem sluaju moraju biti zatvorene sa tih strana;

  13. paviljon je zgrada koja natkriva prostor u funkciji javnog koritenja neizgraenih povrina (javne zelene povrine), slobodnostojea u prostoru i otvorena sa svih strana;

 • 716. oujka 2010.

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  14. kiosci su montane predgotovljene zgrade najvee povrine do 12 m2 i najvee ukupne visine do 3,5 m (vanjski gabarit), preteno postavljene unutar javno-prometnih / pjeakih povrina.

  Namjena zgrada

  15. stambene zgrade su zgrade ija je osnovna namjena stanovanje. Na prostoru obuhvata Plana to su individualne stambene zgrade koje se dijele na:- jednoobiteljske zgrade - s najvie dva stana;- vieobiteljske zgrade - s najmanje 3, te s najvie 4 stana.

  16. stambeno-poslovne zgrade su individualne stambene zgrade koje uz stambene jedinice, u pravilu u prizemlju, suterenu i podrumu imaju smjetene gospodarske djelatnosti kompatibilne stanovanju kod kojih se ne javljaju buka, zagaenje zraka, vode i tla, te ostali tetni utjecaji po ljudsko zdravlje i okoli. To su: uslune, intelektualne, bankarske, potanske, ugostiteljske, turistike, servisne /servis bijele tehnike, informatike opreme i sl., trgovake te komunalno-servisne djelatnosti. U stambeno-poslovnim zgradama (u njenom dijelu ili u cijeloj zgradi osim u podrumu) mogu se pojaviti i javni i drutveni - sadraji socijalnog ili smjetajnog karaktera: domovi socijalne skrbi, staraki domovi, ueniki domovi, domovi za rehabilitaciju ovisnika, domovi za zbrinjavanje rtava obiteljskog nasilja i sl., te vjerski sadraji.

  17. zgrade gospodarske namjene su zgrade osnovne namjene i dijele se na:a) zgrade proizvodno-poslovne namjene

  Mogu graditi na povrinama mjeovite namjene (M) i u njima se (u dijelu ili u cijeloj zgradi), obavljaju: neopasne djelatnosti kojima se obavljaju uslune (intelektualne, bankarske, potanske, ugostiteljske, turistike, servisne /servis bijele tehnike, informatike opreme i sl./ i druge usluge), trgovake, komunalno-servisne i proizvodne djelatnosti (zanatska proizvodnja) kod kojih se ne javljaju: buka, zagaenje zraka, vode i tla, te ostali tetni utjecaji po ljudsko zdravlje i okoli.potencijalno opasne djelatnosti po ljudsko zdravlje i okoli kojima se obavljaju uslune (servis automobila, ugostiteljske djelatnosti s glazbom i sl.), trgovake (trnica, prodaja graevinskog materijala i sl.), komunalno-servisne i proizvodne djelatnosti (zanatska proizvodnja - limarije, lakirnice, bravarije, kovanice, stolarije, i sl.).

  b) zgrade ugostiteljsko - turistike namjene Mogu graditi unutar povrina mjeovite namjene (M), sporta i rekreacije (R) i unutar zone stambene namjene (S). To su:manji hoteli, moteli, pansioni, prenoita (depadanse / paviljoni) i sl. Unutar ovih zgrada nije mogua gradnja i ureenje stambenih prostora (osim za privremeni smjetaj sezonskih radnika / pomonog osoblja).

  18. zgrade javne i drutvene namjene su zgrade osnovne namjene koje se u pravilu grade na povrinama javne i drutvene namjene (D), te na povrinama mjeovite namjene (M), u kojima se obavlja javna djelatnost, a po namjeni na prostoru Plana dijele se na:

  upravne (D1), socijalne (D2), zdravstvene (D3), predkolske (D4), kolske (D5), kulturne (D7) i vjerske (D8)

  i ne sadravaju stambene i druge gospodarske sadraje.

 • 8

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  16. oujka 2010.

  Iznimno, zgrade osnovne javne i drutvene namjene koje je mogue graditi i na povrinama stambene namjene (S) su zgrade socijalnog ili smjetajnog karaktera - domovi socijalne skrbi, staraki domovi, ueniki domovi, domovi za rehabilitaciju ovisnika, domovi za zbrinjavanje rtava obiteljskog nasilja i sl., te vjerski sadraji.

  Naini gradnje

  19. slobodnostojea zgrada (SS) je zgrada koja sa svih strana ima neizgraeni prostor (vlastitu graevnu esticu ili javni prostor), uz koju iznimno moe biti prislonjena pomona zgrada i/ ili graevina odnosno nadstrenica;

  20. dvojna odnosno polu ugraena zgrada (D) je zgrada koja se jednom svojom stranom prislanja na graevnu meu susjedne graevne estice, odnosno uz susjednu zgradu. Na nju moe biti prislonjena pomona zgrada i/ili graevina odnosno nadstrenica;

  21. skupna odnosno ugraena zgrada (graena u nizu ili na sloeni nain - S) je zgrada koja se dvjema svojim stranicama prislanja na graevne mee susjednih graevnih estica, odnosno uz susjedne zgrade. Zgrade koje se nalaze na krajevima niza tretiraju se kao polu ugraene odnosno dvojne. Na nju moe biti prislonjena pomona zgrada i/ili graevina odnosno nadstrenica;

  22. interpolacija znai izgradnju na pojedinanoj slobodnoj (neizgraenoj) graevnoj estici unutar preteno izgraenog podruja naselja (izgraene zgrade s obje bone strane graevne estice u istoj ulici ili potezu izgradnje).

  Dijelovi i visina zgrada

  23. etaa (E) je naziv za jednu razinu prostora unutar zgrade izmeu podnih konstrukcija ili izmeu poda i krovne konstrukcije. Visine etaa (za obraun visine graevine) mjereno izmeu gornjih kota podnih konstrukcija su za:

  stambene etae do 3,5 m;poslovne etae (i ostale ne stambene etae) do 4,0 m (pod time se ne misli na velike jednoetane prostore hala, skladita i sl.). Iznimno za osiguranje kolnog pristupa za intervencijska i dostavna vozila, najvea visina prizemne etae iznosi 4,5 m);

  24. podrum (Po) je potpuno ukopani dio zgrade koji se nalazi ispod poda prizemlja, preteno ukopane etae odnosno suterena. Minimalna visina prostora podruma je 2,3 m (mjereno izmeu gornjih kota podnih konstrukcija);

  25. preteno ukopana etaa (Pu) je preteno ukopani dio izgraenih i postojeih zgrada koji je ukopan vie od 50% a manje od 100% svog volumena u konano ureeni i zaravnani teren uz proelje zgrade i koji se nalazi ispod poda prizemlja.

  26. suteren (S) je dio zgrade koji se nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konano ureeni i zaravnani teren uz proelje graevine, odnosno da je najmanje jednim svojim proeljem izvan terena;

  27. prizemlje (P) je dio zgrade iji se prostor nalazi neposredno na povrini, odnosno najvie 1,5 m iznad konano ureenog i zaravnatog terena mjereno na najnioj toki uz proelje graevine ili koji se nalazi iznad podruma / preteno ukopane etae /suterena (ispod poda kata ili krova);

  28. kat (1,2) je dio zgrade koji se nalazi izmeu dva poda iznad prizemlja;29. potkrovlje (Pk) je dio zgrade koji se nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova.

  Gabarit potkrovlja defi niran je najveom visinom nadozida od 1,2 m od gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata. U potkrovlju se moe planirati korisni prostor u samo jednoj razini, uz mogunost izgradnje galerije.

  30. krovna kuica je dio krovne konstrukcije u potkrovlju iznad ravnine krovne plohe. Zbir krovnih povrina krovnih kuica moe iznositi najvie 25% ukupne tlocrtne projekcije krovita zgrade, s time da ukupna duina krovnih kuica moe iznositi najvie 1/3 duine pripadajueg proelja zgrade.

  31. balkoni su dijelovi zgrade u etaama iznad prizemlja, konzolno izbaeni izvan gabarita niih etaa, (graevnog pravca), sa svih strana otvoreni i ograeni ogradama;

 • 916. oujka 2010.

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  32. loggie su:- su dijelovi zgrade u viim etaama, konzolno izbaeni izvan gabarita niih etaa, (graevnog pravca),

  otvoreni i natkriveni te s najmanje s dvije strane (koje nisu nasuprotne) zatvoreni dijelovi graevine;- dijelovi zgrade u viim etaama uvueni u gabarit zgrade i zatvoreni najmanje s dvije strane koje nisu

  nasuprotne;33. istaci su zatvoreni dijelovi zgrade, koji su izbaeni izvan gabarita zgrade (graevnog pravca);34. terase su otvoreni nenatkriveni ili djelomino natkriveni dijelovi zgrade ili uz zgradu izgraene povrine.

  Terase, kao sastavni dijelovi zgrade, mogu biti prohodni krovovi, nenatkriveni / djelomino natkriveni dijelovi potkrovlja, etaa, nenatkriveni / djelomino natkriveni prohodni stropovi podruma izbaenih izvan gabarita tlocrta zgrade u gornjim etaama ili kao otvoreni prostori u razini prizemlja iznad podruma ali unutar gabarita tlocrta zgrade u gornjim etaama. Terase na terenu ispod kojih nema izgraenih podruma smatraju se terasama na terenu do visine 60 cm iznad konano zaravnatog terena na njegovom najniem dijelu.

  35. oznake katnosti odnose se na podrum, sve nadzemne etae i potkrovlje (tavan):Po podrum (100% ukopana etaa);Pu preteno ukopana etaa (etaa ukopana vie od 50 a manje od 100%);S suteren (etaa ukopana do 50%);P prizemlje;1,2... broj katova iznad prizemlja;Pk potkrovlje;

  Elementi vani za gradnju

  36. regulacijska linija je granica izmeu estice javne povrine (ulica, prilazni put, trg i drugo) i graevne estice osnovne namjene;

  37. graevinska linija je zamiljena linija koja odreuje najmanju udaljenost vertikalne projekcije minimalno 60% irine proelja osnovne zgrade prema javno - prometnoj povrini, uz mogue iznimke (izgradnja raznih istaka, balkona, loggia, nagnutih fasada, prilaznih stuba, terasa) koje su posebno navedene u konkretnim odredbama za odreene prostore. Poloaj graevinske linije odreuje se udaljenou od regulacijske linije.

  38. konano zaravnati teren je neizgraena povrina zemljita ispod koje, a niti na kojoj, nema nikakve izgradnje i koja je ureena kao zelena povrina;

  39. graevinska bruto povrina (GBP) je zbroj povrina mjerenih u razini podova svih dijelova zgrade (Po, Pu, S, P, 1(2)..., Pk,) ukljuivo povrine loe, balkone i terase, odreenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uraunavaju obloge, obzidi, parapeti i ograde;

  40. tlocrtna povrina zgrade/graevine je povrina koja je dobivena vertikalnom projekcijom svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih elemenata zgrade/graevine (osim balkona) na graevnu esticu, ukljuujui i istaknuti nadzemni dio podruma i terase u prizemlju (ako se ispod njih nalazi podrum/preteno ukopana etaa/suteren).

  41. koefi cijent izgraenosti (kig) je odnos izgraene povrine zemljita ispod svih zgrada / graevina izgraenih

  na graevnoj estici (njihovih tlocrtnih povrina) i ukupne povrine graevne estice. U izgraenu povrinu ne ulaze cisterne, sabirna jama i sline graevine, ukoliko su ukopane u zemlju, kao i terase na terenu ispod kojih nema izgraenih prostora;

  42. koefi cijent iskoritenosti (kis) je odnos izmeu ukupne graevinske bruto povrine (GBP) svih zgrada/

  graevina izgraenih na graevnoj estici i povrine graevne estice;43. visina graevine mjeri se od konano zaravnatog i ureenog terena uz proelje zgrade na njegovom

  najniem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, ija visina ne moe biti via od 1,2 m.

  44. ukupna visina graevine Ukupna visina graevine mjeri se od konano zaravnatog i ureenog terena na njegovom najniem dijelu uz proelje graevine do najvie toke krova (sljemena);

 • 10

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  16. oujka 2010.

  45. prometna povrina je javno dostupna povrina namijenjena za kretanje osoba ili vozila i koja se Planom smatra ulicom (postojeom ili koja e se tek formirati). Prometna povrina moe biti u vlasnitvu i vlasnika graevnih estica, a ija je kultura odreena kao prometna povrina (ulica, cesta, put ili sl.), odnosno povrina na kojoj je osnovano pravo slunosti prolaza i preko koje se osigurava pristup do graevnih estica.

  Kao prometna povrina (koja se u duhu odredbi ovog Plana odreuje kao jedan od uvjeta za utvrivanje da li je neka estica ureena graevna estica ili ne), moe se smatrati:a) ona izgraena / postojea javno dostupna prometna povrina (ulica, cesta, put ili sl.) sa jasno

  odreenom koridorom tj. regulacijskom linijom (esticom) provedenom u katastarskom planu;b) u sluaju da je planirana, za nju ishoeni akti za gradnju (utvrena regulacijska linija) i temeljem

  njih provedena parcelacija zemljita provedena u katastru;c) iznimno, javno dostupna prometna povrina koje nije evidentirana u katastru niti zemljinim

  knjigama a postoji u naravi, i njom upravlja i odrava ih gradska samouprava temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu.

  46. lokalni uvjeti jesu posebnosti mikrolokacije, npr.: - reljef, voda, zelenilo;- posebno vrijedne graevine i podruja prirodne i kulturne batine;- karakteristini i vrijedni pogledi i slike mjesta;- ambijentalne vrijednosti;- veliina i izgraenost graevnih estica;- naini gradnje na graevnim esticama, graevinska linija susjednih zgrada i sl.;- tipologija gradnje, materijali i sl.- nain gradnje, te visina i povrina izgraenih graevina;- komunalna oprema;- opremljenost komunalnom infrastrukturom;- druge vrijednosti i posebnosti;

  Dokumenti potrebni za gradnju

  47. akti za gradnju su svi oni Zakonima odreeni dokumenti odnosno upravni akti kojima se utvruju svi nuni i potrebni uvjeti za zapoinjanje gradnje (lokacijska dozvola, rjeenje o uvjetima gradnje, rjeenje za graenje i sl.).

  Uvjeti koritenja, ureenja, gradnje i zatite prostora - Oblici koritenja

  48. 1. Graditeljski dovreni prostori naselja

  To su prostori s razvijenom, uglavnom defi niranom mreom ulica, infrastrukture i javnih povrina s prepoznatljivom fi zikom strukturom.

  Prostor se ureuje s ciljem dopune i unapreenja kvalitete zateenog stanja kojom prilikom se intervencije na graditeljskoj strukturi provode sukladno lokalnim uvjetima (obnova i intervencije na izgraenim zgradama, gradnja novih ili zamjenskih zgrada). U ovu skupinu spadaju dovreni dijelovi naselja niske i visoke gradnje te cjeloviti kompleksi javne i drutvene namjene kao i stambeno - poslovnih i gospodarskih sadraja i ureene zelene povrine.

  Na ovim prostorima za prepoznate sljedee oblikovne cjeline daju se naelna pravila i smjernice izgradnje i ureenja:

 • 1116. oujka 2010.

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  1.1. Zatita, odravanje, sanacija, dogradnja i izgradnja novih zgrada te ureenje prostora sredita naselja - povijesna ruralna cjelina

  To je prostor preventivno zatiene povijesne cjeline naselja Novo ie (upis u registar je u tijeku) a prikazan na kartografskom prikazu 3.1. Uvjeti koritenja, ureenja i zatite povrina u mjerilu 1:2000. To je izgraeni i urbanistiki defi niran prostor koji ima svoj karakter i identitet. Povijesni razvoj i tradicija valorizirana je u jednom manjem dijelu u obliku odreivanja zone 2. stupnja (zona B) te preostalog prostora u obliku 3. stupnja (zona C) zatite povijesnih graditeljskih cjelina.

  Oblici koritenja i naini gradnje za zone B i C zatite dani su u lanku 69. ovih Odredbi.

  1.2. Zatita, odravanje, sanacija, dogradnja i izgradnja novih zgrada te ureenje prostora izgraenog dijela naselja

  To je prostor izgraenog dijela naselja izvan obuhvata zone preventivno zatiene povijesne cjeline naselja. To je prostor naselja koji je dovren u obliku gradnje s niskim stambenim, stambeno-poslovnim ili manjim poslovnim (gospodarskim) i prateim zgradama na vlastitim esticama, zgradama koje imaju vrijednosti ureenih prostora i koje treba odravati, dograivati interpolacijama i zamjenom zgrada u gabaritu sukladnima postojeoj izgradnji, te ureivanjem javnih prostora - prometnica. Njihova kvaliteta lei u tipologiji koja defi nira morfoloke kvalitete prostora.

  Na ovom prostoru naselja dozvoljene su sve graditeljske intervencije koje su sukladne ovim Planom odreenom namjenom zgrada i nainom njihove gradnje danima u Odredbama za provoenje.

  49. 2. Graditeljski dovren prostor naselja za ureenje, rekonstrukciju i promjenu namjene - promjena stanja zgrada i prostora

  To su prostori s djelomino razvijenom mreom ulica odnosno u sklopu izgraenog i infrastrukturno opremljenog dijela naselja koje je potrebno urediti, graevinski rekonstruirati (zamjenskom, novom gradnjom ili obnovom te prenamjenom postojeih zgrada).

  Prostor se ureuje s ciljem dopune i unapreenja kvalitete zateenog stanja, privoenjem zgrada i okolnog prostora postojeoj ili nekoj novoj namjeni koja e imati kvalitativni uinak i na okolni prostor. Intervencije se kreu od manjih zahvata pa do nove gradnje koju je potrebno provoditi sukladno lokalnim uvjetima.

  50. 3. Prostori za novu izgradnju i ureenje

  To su dijelovi naselja namijenjeni za urbaniziranje i izgradnju a na kojima ne postoji ni ulina niti mrea komunalne infrastrukture, kao niti mrea drugih javnih povrina ili je postojea defi citarna.

  Nova gradnja nije mogua bez planiranja novih ulica i drugih prateih javnih povrina.

  Predviena je izgradnja individualnih (preteno stambenih) zgrada do visine prizemlja i 1 kata s mogunou gradnje podruma (preteno ukopane etae / suterena) i potkrovlja. Unutar zona je potrebno planirati i pratee javne prostore kao to su parkovi s igralitima i eventualno potrebne poslovne ili drutvene sadraje koji prate stanovanje. Unutar pojedine zgrade je mogue je mijeanje sadraja razliitih namjena koje ne remete osnovnu pretenu namjenu ireg prostora.

 • 12

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  16. oujka 2010.

  1. UVJETI ODREIVANJA I RAZGRANIENJA POVRINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

  lanak 5.(1) S obzirom na zateeno stanje, prostorne karakteristike, kvalitete, dispoziciju u tkivu naselja te optimum rasporeda funkcija, Planom se odreuje razgranienje i koritenje povrina javnih i drugih namjena u cilju omoguavanja kvalitetnog urbanog razvoja, te zadovoljenja to ireg spektra zahtjeva i potreba. Povrine unutar obuhvata Plana dijele se primarno na gradive, negradive, povrine posebnog oblika ureenja te povrine infrastrukturnih sustava.

  a) Gradive povrine (povrine oznaene slovnim oznakama):S stambena namjena;M mjeovita namjena;D javna i drutvena namjena (D1-uprava, D3-zdravstvena, D4-predkolska, D5-kolska, D8-vjerska);R sportsko-rekreacijska namjena (R1-sport, R4-sportsko-rekreacijski centar);IS infrastrukturni objekti graevine

  b) Negradive povrine (povrine oznaene slovnim oznakama):Z1,Z2 javne zelene povrine (javni park, djeja igralita...); Z3 zelene povrine;

  c) Povrine posebnog oblika ureenja i gradnje: groblje;

  d) Povrine infrastrukturnih sustava: prometne povrine; pjeako / biciklistike povrine.

  (2) Na gradivim povrinama iz alineje a) stavka 1 ovog lanka mogue je vriti:preparcelaciju estica i formiranje novih graevnih estica; izgradnja novih zgrada / odravanje, obnova, sanacija i rekonstrukcija postojeih zgrada (zamjenska gradnja);ureenje okolnog prostora estica; izgradnja i ureenje prometnih / pjeakih povrina, (novih ulica, pristupnih putova, parkiralita i sl. uz obavezno potivanje i drugih odredbi Plana) teizgradnja i ureenje novih javno dostupnih zelenih povrina (djeja igralita i sl.) sukladno odredbama Plana.

  (3) Na negradivim povrinama iz alineje b) stavka 1 ovog lanka mogue je vriti:izgradnja i ureenje javnih parkovnih i drugih zelenilom ureenih povrina; izgradnja staza i putova te postava urbane opreme; eventualno i izgradnja vodova, ureaja i graevina infrastrukture sukladno odredbama Plana.

  (4) Na povrinama posebnog oblika ureenja i gradnje iz alineje c) stavka 1 ovog lanka mogue je vriti:organizacija postave i izgradnja grobnih mjesta; ureenje pjeakih i drugih potrebnih komunikacija; izgradnja potrebnih zgrada i graevina; ureenje okolia groblja zelenilom (parternim i visokim),

  i sl.

 • 1316. oujka 2010.

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  (5) Na povrinama infrastrukturnih sustava iz alineje d) stavka 1 ovog lanka mogue je vriti:izgradnja i ureenje prometnih povrina, (novih ulica, pristupnih putova, parkiralita i sl.); izgradnja i polaganje vodova komunalne infrastrukture; ureenje pjeakih povrina / biciklistikih staza; ureenje zelenih poteza u sklopu ulinih profi la; postava i izgradnja infrastrukturnih graevina i opreme; postava reklama i sl. postava montanih graevina (kioska),

  i sl.

  (6) Razgranienje povrina iz stavaka 1 ovog lanka odreeno je na kartografskom prikazu br. 1.1. Namjena i koritenje prostora Povrine za razvoj i ureenje u mjerilu 1:2000. Postojee graevne estice sa postojeim zgradama i graevinama unutar gradivih povrina, a koje povrinom ili oblikom izlaze iz okvira odreenih odredbama ovog Plana, zadravaju se. Sve daljnje intervencije na istima podlone su odredbama ovog Plana.

  lanak 6.(1) Povrine navedene u lanku 5. stavak 1. podrazumijevaju slijedee sadraje:

  S - Stambena namjena (2) Povrine ove namjene (S) izgraene su odnosno predviaju se za izgradnju i ureenje zgrada osnovne:

  stambene (individualne stambene i stambeno-poslovne namjene); ugostiteljsko turistike namjene (manji hoteli, moteli, pansioni i sl. sa ili bez stambenih prostora); javne i drutvene namjene (koja se zasniva na privremenom ili trajnom obliku boravka - djeji vrtii, aki domovi, staraki domovi i sl. sa ili bez stambenih prostora).

  (3) Pored stambenih sadraja u sklopu zgrada osnovne stambene odnosno stambeno-poslovne namjene (ili u pomonim zgradama na istoj graevnoj estici) mogu se nai i drugi nestambeni sadraji kao npr:

  javni i drutveni sadraji, poslovni prostori, obrti, zanatske radnje, servisi, uslune, ugostiteljsko-turistike djelatnosti

  u pravilu u prizemlju (podrumu / suterenu ili preteno ukopanoj etai) osim turistikih sadraja privremenog smjetaja (sobe, apartmani i sl.) koje je potrebno smjetavati u nadzemne etae.

  (4) Na povrinama ove namjene na jednoj graevnoj estici moe se graditi samo jedna zgrada osnovne namjene uz mogunost gradnje pomonih zgrada i graevina. U sluaju gradnje zgrada osnovne ugostiteljsko-turistike i javne i drutvene namjene na istoj graevnoj estici nije mogua gradnja pomonih zgrada iz alineje c) toke 10. lanka 4 ovih Odredbi ija je namjena drugaija od namjene osnovne zgrade, ve samo pomonih zgrada i graevina u funkciji namjene osnovne zgrade (alineja a) toke 10. lanka 4. ovih Odredbi).

  (5) Za sluaj gradnje stambenih i stambeno-poslovnih zgrada unutar najveeg dozvoljenog koefi cijenta izgraenosti - K

  ig omjer GBP-a stambenih i ne stambenih prostora svih zgrada na graevnoj estici ide se u korist

  stambenih prostora do najmanje 50-50 % (odnosno, koliko GBP-a stambenih toliko najvie ne stambenih prostora na graevnoj estici). Ovo se ne odnosi za sluaj izgradnje zgrada osnovne ugostiteljsko turistike i javne i drutvene namjene (stavak 2 ovog lanka).

  (6) Za gradnju nestambenih sadraja iz stavka 2 ovog lanka potrebno je potivati sve druge propise relevantne za te vrste djelatnosti.

 • 14

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  16. oujka 2010.

  (7) Na povrinama ove namjene ne mogu se graditi zgrade za proizvodnju, skladita, uslune djelatnosti to oneiuju okoli, odnosno sadraji koji bukom, mirisom i intenzivnim teretnim prometom smetaju stanovanju. Postojei takvi sadraji mogu se zadrati bez mogunosti irenja, s tendencijom prenamjene u namjenu primjerenu stanovanju.

  M - Mjeovita namjena

  (8) Povrine mjeovite namjene su povrine namijenjene za gradnju stambenih, stambeno poslovnih zgrada, zgrada gospodarske i javne i drutvene namjene. Na povrinama mjeovite namjene (M) sadraji koji se mogu nai u zgradama osnovne namjene su:

  stambeni, stambeno - poslovni; poslovni; manji proizvodni; trgovaki, usluni, ugostiteljsko-turistiki; javni i drutveni; manji sportsko-rekreacijski (u sklopu kompleksa ugostiteljsko - turistikih / javnih i drutvenih sadraja;

  i drugi prihvatljivi sadraji.

  (9) Na povrinama ove namjene na jednoj graevnoj estici prilikom gradnje individualnih stambenih stambeno-poslovnih zgrada moe se graditi samo jedna zgrada osnovne namjene uz mogunost gradnje pomonih i manjih poslovnih zgrada i graevina, ureenje okolnog prostora zgrada.

  (10) Na povrinama mjeovite namjene na jednoj graevnoj estici mogua je gradnja i vie od jedne zgrade osnovne namjene koje tada moraju predstavljati oblikovnu, tehnoloko-funkcionalnu cjelinu, te pomonih zgrada i graevina u funkciji namjene osnovne zgrade (alineja a) toke 10. lanka 4. ovih Odredbi).

  (11) Veliina estice za izgradnju zgrada osnovne gospodarske, trgovake, ugostiteljsko-turistike, te javne i drutvene namjene iz stavka 8 ovog lanka na povrinama mjeovite namjene ne moe biti vea od 5000 m2.

  D Javna i drutvena namjena

  (12) Povrine ove namjene predstavljaju prostore izgraene i planirane za izgradnju zgrada i graevina primarno javne i drutvene namjene:

  upravnog (D1), zdravstvenog (D3), predkolskog (D4), kolskog (D5), i vjerskog (D8) karaktera.

  Sve ostale potrebe naselja Novo ie za sadrajima javnog karaktera mogue je graditi / ureivati u sklopu zone mjeovite (a neke i u zonama stambene) namjene uz potivanje za tu namjenu propisanih Odredbi.

  R sportsko-rekreacijska namjena

  (13) Povrine ove namjene predstavljaju prostore izgraene i planirane za izgradnju i ureenje zgrada, graevina i vanjskih igralita namijenjenih primarno sportu i rekreaciji uz mogunost hortikulturnog ureenja okolnih povrina te izgradnju nune prometne i komunalne infrastrukture. Na prostoru obuhvata Plana predviene su dvije osnovne zone planirane za ovu namjenu i to:

  zona RC-a (sjeverozapadno od krianja Velikogorike i itarjevske ulice u blizini stare kole) namijenjena sportovima na vanjskim igralitima (npr. nogomet), te

 • 1516. oujka 2010.

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  zona sportsko-rekreacijskog centra oko jezera Jeevo (jugozapadno od krianja Vukovinske i Jezerske ulice) koji je ve danas u koritenju za rekreativne vodene sportove, te sportski ribolov.

  (14) Na prostoru RC-a iz alineje 1 prethodnog stavka, pored osnovnih sportsko-rekreacijskih sadraja (npr. nogometno igralite, vanjska igralita sa mogunou natkrivanja, i druge pratee i pomone manje sportske zgrade i graevine) mogu se nai i poslovni usluni, ugostiteljski sadraji npr. lokali, restorani, trgovine sportske opreme, usluni saloni - frizeri, saune, masae i sl. Natkrivanje vanjskih igralita mogue je jedino putem laganih montanih konstrukcija.

  (15) U sklopu povrina iz alineje 2 stavka 13 ovog lanka, pored odredbi iz stavka 13 ovog lanka, i odredbi iz stavka 2 lanka 5. ovih Odredbi, mogue je:

  ureenje vanjskih sportskih igralita (bez mogunosti natkrivanja); hortikulturno ureenje okolia - javnih djejih igralita - manji stupanj parkovnog ureenja); izgradnja potrebne komunalne infrastrukture; odravanje i ureivanje jezera i obale sukladno drugim propisima; ureenje staza i sl. u cilju kretanja pjeaka/biciklista i pristupa samom jezeru na vie lokacija; izgradnja, odravanje, te mogunost koritenja dvonamjenskog sklonita (zapadno od jezera Jeevo) u funkciji sporta i rekreacije (npr. sportski klub ili s.);izgradnja zgrade sportskih drutava, spremita opreme i sl. te u sklopu iste ureenja i manjih ugostiteljsko- turistikih i trgovakih sadraja (do max 30% ukupnog GBP-a) uz Vukovinsku ulicu.

  (16) Dijelovi povrina na kojima je mogua izgradnja zgrada u funkciji sporta i rekreacije iz stavaka 14 i 15 ovog lanka odreena je na kartografskim prikazima 3.2. Oblici koritenja i nain gradnje - Oblici koritenja i 3.3.Oblici koritenja i nain gradnje - Nain gradnje u mjerilu 1:2000. Pojanjenja reima oblika koritenja dana su u lanku 4. toke 48 50, a naina gradnje u lanku 4. toke 19 22, ovih Odredbi.

  Groblje

  (17) Prostor groblja ovim Planom zadrava se u postojeim gabaritima uz planiranu zonu proirenja prema zapadu na prvu slobodnu esticu. Na prostoru groblja, te na kontaktnom prilaznom prostoru (zatitno zelenilo) mogue je ureenje partera i/ili parkovno ureenje prostora, ureenje parkiralinih povrina, postava montanih kioska i druge opreme za usluge i prodaju tj. sve groblju potrebne sadraje. Izgradnja novih zgrada (kapelice, mrtvanica i sl.) unutar prostora groblja ne predvia se ali se u ovisnosti o potrebi dozvoljava. Postojee zgrade Planom e biti omogueno odravati, sanirati, obnavljati.

  IS/TS infrastrukturne graevine;

  (18) To su prostori izgraeni ili namijenjeni za izgradnju vodova infrastrukture ispod, na nivou i iznad povrine zemlje (npr. dalekovodi i sl.), te za izgradnju zgrada i graevina za smjetaj specifi ne opreme (npr. transformatorske stanice i sl.). Gradnja manjih infrastrukturnih zgrada /graevina predviena je i na povrinama drugih namjena sukladno potrebama uz uvjet da im se osigura zasebna graevna estica i direktan pristup sa javno prometne povrine radi izgradnje i/ili odravanja. Izgradnja takvih graevina mora biti u skladu sa preporukama, normativima i drugim odredbama nadlenih institucija i slubi.

  Z1 javne zelene povrine

  (19) Pod ove povrine spadaju zelene povrine javnog koritenja najvieg stupnja ureenosti odnosno sredinji parkovi, zeleni trgovi, te povrine za igru i boravak (ljudi i kunih ljubimaca), a koji predstavljaju zone atrakcije stanovnika, prolaznika i posjetioca itavog prostora grada i ue okolice. Na prostoru sredinjeg parka naselja u povijesnom potezu u blizini Kapele Ranjenog Isusa (Trg Antuna Cvetkovia), dozvoljeno je:

 • 16

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  16. oujka 2010.

  ureenje pjeakih i zelenih povrina, sadnja parternog, niskog i visokog zelenila, postava spomenike plastike, ureenje vodenih elemenata te postave kvalitetne urbane opreme i sprava za igru djece i rekreaciju starijih.

  Svaki drugi oblik gradnje nije dozvoljen. Stupanj ureenosti i opremljenosti biti e odreen, te podrobnije objanjen odredbama Plana vezano za uvjete koritenja, ureenja i zatite prostora.

  Z2 ostale zelene povrine

  (20) Pod ove povrine spadaju svi oni zeleni prostori u naselju koje imaju odreeni stupanj ureenja i opremljenosti, a u javnom su koritenju (park, igralite, odmorite, potezi zelenila u sklopu ulice i sl.). To su planirane zelene povrine urbanog karaktera u formi manjih parkova mjeovitog namjenskog karaktera (odmor, igra, rekreacija) u sklopu preteno zona stambene namjene - podruni parkovi / djeja igralita, te prostori za odmor i boravak stanovnika.

  (21) Na prostorima namijenjenim za ureenje kao zelene povrine naselja, dozvoljeno je: ureenje pjeakih i zelenih povrina,

  sadnja parternog, niskog i visokog zelenila, postava i ureenja manjih infrastrukturnih graevina, spomenike plastike, vodenih elemenata te postave urbane opreme i sprava za igru djece i rekreaciju starijih.

  Svaki drugi oblik gradnje nije dozvoljen. Stupanj ureenosti i opremljenosti biti e odreen te podrobnije objanjen odredbama Plana vezano za uvjete koritenja, ureenja i zatite prostora

  Z3 zelene povrine

  (22) Pod ove povrine spadaju svi oni rubni zeleni prostori naselja koje imaju karakter kultiviranog krajobraza ili elemenata prirodnog krajobraza (potez uz potok Siget, elin i Odricu).

  (23) Na prostoru uz potok Odricu mogue je planirati i manji stupanj ureenja kao to je to sluaj sa javnim zelenim / parkovno-igralinim prostorima druge kategorije ureenja (Z2). To znai stanoviti stupanj parkovnog ureenja i opremljenosti opremom parternog ureenja (staze, pjeaki / biciklistiki potezi), te urbana oprema (klupe, oprema igralita i sl.). Prilikom projektiranja povrina zatitnog zelenila u sklopu prometnica voditi rauna o preglednosti krianja i uoljivosti pjeaka i biciklista u blizini moguih prijelaza.

  Pjeako/biciklistike povrine

  (24) To su potezi pjeako-biciklistikih staza koje presijecaju zone osnovnih namjena i povezuju danas slabo povezane prostore. Njihovo ureenje svodi se na kvalitetno poploenje i ureivanje staza, a napose prijelaznih zona i zona krianja sa kolnicima na nain da se omogui nesmetano kretanje kako biciklista tako i osoba sa smanjenom pokretljivou (izbjegavanje stvaranja arhitektonskih barijera).

  Prometne povrine

  (25) Pod ove povrine spadaju ulica, parkiralita i drugih prostora namijenjenih preteno za kretanje i zadravanje osobnih i drugih vozila. Unutar koridora prometnica na razini terena planira se uz izgradnju kolnika i plonika izgradnja povrina i u funkciji javnog prijevoza, te zatitnog zelenila (tamo gdje to postojee stanje prostora omoguava). U prvom podzemnom sloju u sklopu koridora ulica planira se za rekonstrukciju / izmjetanje / polaganje vodova komunalne infrastrukture sukladno mogunostima i potrebama prostora, a temeljem pozitivnih propisa.

 • 1716. oujka 2010.

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  Opi uvjeti gradnje lanak 7.

  (1) Openito, gradnji zgrada i graevina na gradivim povrinama unutar obuhvata Plana moe se pristupiti samo na ureenim graevnim esticama (toka 2. l. 4. ovih Odredbi) to podrazumijeva da su za iste ispunjeni slijedei uvjeti:

  povrine i dimenzije graevnih estica vee ili jednake minimalnima (u ovisnosti o namjeni); direktan kolni pristup sa prometne povrine (toka 45. l. 4. ovih Odredbi); mogunost prikljuka na vodoopskrbni sustav (ili putem bunara, hidrofora, cisterni i sl. ako isti nije izgraen);mogunost prikljuka na elektroenergetsku mreu; mogunost prikljuka na sustav javne odvodnje.

  Do trenutka izgradnje sustava javne odvodnje, istu je potrebno rijeiti putem nepropusnih sabirnih jama na vlastitoj estici na mjestu na kojem je mogue njeno jednostavno odravanje i ienje.

  (2) Iznimno od odredbi iz stavka 1 ovog lanka, samo za izgradnju novih individualnih stambenih zgrada kao minimalni uvjeti koje graevna estica mora ispunjavati su:

  povrine i dimenzije graevnih estica vee ili jednake minimalnima; direktan kolni pristup sa prometne povrine (toka 45. l. 4. ovih Odredbi); sustav odvodnje moe se rijeiti putem nepropusne sabirne jame (na vlastitoj graevnoj estici) koju je nakon izgradnje sustava javne odvodnje potrebno napustiti i odvodnju rijeiti prikljukom na isti.

  (3) U sluaju formiranja novih graevnih estica na nain da se od postojee katastarske estice dio mora prikljuiti javnoj prometnoj povrini ili osigurati za formiranje nove estice za infrastrukturne graevine, mogue je odstupanje od minimalno dozvoljene povrine graevnih estica.

  (4) Odredba iz stavka 3 ovog lanka odnosi se i na sluaj interpolacijske gradnje za individualnu stambenu izgradnju. Nije mogue dijeljenje postojee katastarske ili graevne estice na manje od minimalno propisanih ovim Odredbama (osim za potrebe formiranja nove estice za infrastrukturne graevine).

  (5) Za sve zgrade koje je mogue odravati, dograivati i graditi na gradivim povrinama unutar obuhvata Plana, omoguava se umjesto zadnje etae potkrovlja (Pk) izgradnja uvuene etae, visine maksimalno dozvoljene u ovisnosti o namjeni etae i iji je vanjski gabarit mogue smjestiti unutar zamiljenog potkrovlja dvostrenog krova kosih krovnih ploha maksimalnog nagiba 45 izgraenog na maksimalno dozvoljeno visokom nadozidu (1,2 m).

  Uvjeti gradnje ogradalanak 8.

  (1) Ograda se moe podizati prema ulici i na mei prema susjednim esticama.

  (2) Ulina ograda se podie sa unutranje strane regulacijske linije u odnosu na javnu prometnu povrinu i to na nain da ne ometa okolni promet (kako fi ziki tako i u smislu zaklanjanja vizura).

  (3) Ograde prema susjednim graevnim esticama postavljaju se s unutranje strane mee.

  (4) Kameno ili betonsko podnoje ograde ne moe biti vie od 50 cm mjereno od kote nieg terena. Dio ograde iznad punog podnoja mora biti prozrano, izvedeno od drveta, metala ili drugog materijala slinih karakteristika ili izvedeno kao zeleni nasad (ivica).

  (5) Najvea ukupna visina ograde moe biti 1,50 m. Iznimno, ograde mogu biti i vie od 1,50 m (najvie 2,0 m), kada je to nuno radi zatite zgrade ili kompleksa zgrada ili naina njenog koritenja i to u pravilu prema susjednim graevnim esticama. Iznimno za gospodarsku proizvodno poslovnu namjenu najvea ukupna visina ograde moe biti 2,50 m.

 • 18

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  16. oujka 2010.

  (6) Na prostoru oko vjerskih zgrada prema javnoj prometnoj povrini ne preporua se graditi ograde. Gradnja ograde nije obvezna.

  2. UVJETI SMJETAJA ZGRADA / GRAEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

  lanak 9.(1) Zgrade gospodarske proizvodno - poslovne namjene (alineja a) toka 17. l. 4 ovih Odredbi) mogu se graditi na ureenim graevnim esticama:

  kao zgrade osnovne namjene (na zasebnim graevnim esticama) na povrinama mjeovite namjene (M);kao pomone zgrade (zajedno sa zgradom osnovne stambene / stambeno poslovne na istoj estici) na povrinama stambene namjene (S).

  (2) Zgrade osnovne gospodarske ugostiteljsko - turistike namjene mogu se graditi na zasebnim ureenim graevnim esticama u sklopu povrina:

  mjeovite namjene (M); sportsko-rekreacijske namjene (R), te u manjem obliku i na povrinama stambene namjene (S)

  odnosno kako je to odreeno u alineji b) toke 17. lanka 4., te u lanku 6. ovih Odredbi.(3) Razgranienje ovih povrina dano je na kartografskom prikazu 1.1. Namjena i koritenje prostora Povrine za razvoj i ureenje u mjerilu 1:2000.

  2.1. Uvjeti smjetaja zgrada proizvodno-poslovne namjene

  lanak 10.(1) Zgrade osnovne gospodarske proizvodno - poslovne namjene mogue je graditi na slobodnostojei (SS) i poluugraeni odnosno dvojni nain (D) uz obvezu potivanja slijedeih parametara:

  najmanja povrina graevne estice ............................................................. 600 m;najmanja irina graevne estice na graevinskoj liniji ...............................25 m;najmanji koefi cijent izgraenosti graevne estice .......................................k

  ig = 0,1 (10%)

  najvei koefi cijent izgraenosti graevne estice .........................................kig = 0,4 (40%)

  najmanja udaljenost zgrade od susjedne mee .............................................h/2(pola visine zgrade prema toj mei ali ne manje od 5,0 m)najmanja udaljenost graevinske linije od regulacijske linije ......................5 mnajmanja ozelenjena povrina graevne estice ...........................................20%;najvea visina h (l. 4. toka 43) 9 m; najvea etanost Po(S)P1(Pk); prikljuak graevne estice na prometnu povrinu minimalne irine kolnika 5,5 m, uz meu sa susjednom stambenom esticom obvezan je pojas zelenila irine 5 m.

  (2) Uvjeti gradnje zgrada gospodarskih djelatnosti kao pomonih zgrada u sklopu estice uz zgradu osnovne stambene, stambeno-poslovne namjene (toka 10. lanak. 4. ovih odredbi) odnosno nain njihova smjetavanja u prostor dan je u poglavlju 4. Uvjeti i nain gradnje stambenih zgrada ovih Odredbi u lanku 26. (3) Nain gradnje prikazan je na kartografskom prikazu 3.3.Oblici koritenja i nain gradnje - Nain gradnje u mjerilu 1:2000.

 • 1916. oujka 2010.

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  2.2. Uvjeti smjetaja zgrada ugostiteljsko - turistike namjene

  lanak 11.(1) Zgrade osnovne gospodarske ugostiteljsko - turistike namjene mogue je graditi na slobodnostojei (SS) i poluugraeni odnosno dvojni nain (D) uz obvezu potivanja slijedeih parametara:

  najmanja povrina graevne estice .............................................................. 600 m;najmanja irina graevne estice na graevinskoj liniji ................................ 20 m;najmanja udaljenost zgrade od susjedne mee ............................................. h/2(pola visine zgrade prema toj mei ali ne manje od 5,0 m)najmanja ozelenjena povrina graevne estice ............................................ 20%;najvea etanost ............................................................................................. Po(S)P1(Pk); najmanja udaljenost graevinske linije od regulacijske linije ....................... 5 mprikljuak graevne estice na prometnu povrinu minimalne irine kolnika 5,5 m, najmanji koefi cijent izgraenosti graevne estice ........................................ k

  ig = 0,1 (10%)

  najvei koefi cijent izgraenosti graevne estice .......................................... kig = 0,4 (40%)

  (2) Iznimno od odredbi iz prethodnog stavka ovog lanka, uvjeti smjetaja zgrada gospodarske ugostiteljsko - turistike namjene na povrinama sportsko-rekreacijske namjene (R) a u ovisnosti o lokaciji dani su u poglavlju 3.1. Uvjeti smjetaja zgrada / graevina sportsko - rekreacijske namjene (R).(3) Nain gradnje prikazan je na kartografskom prikazu 3.3.Oblici koritenja i nain gradnje - Nain gradnje u mjerilu 1:2000.

  3. UVJETI SMJETAJA ZGRADA DRUTVENIH DJELATNOSTI

  lanak 12.(1) Zgrade osnovne javne i drutvene namjene iz toke 18. l. 4 ovih Odredbi mogu se graditi na ureenim graevnim esticama u sklopu povrina:

  javne i drutvene namjene (D); mjeovite namjene (M) i stambene namjene (S)

  kako je to odreeno u lanku 6 ovih Odredbi.

  (2) Povrine odreene iskljuivo za ureenje i izgradnju zgrada osnovne javne i drutvene namjene (D) prikazane na kartografskom prikazu 1.1. Namjena i koritenje prostora Povrine za razvoj i ureenje odnose se na:

  postojeu osnovnu kolu i djeji vrti (krianje Velikogorike i itarjevske ul. prostor proirenja i nadogradnje);vatrogasni dom (krianje Velikogorike i itarjevske ul.); upnu crkvu sv. Ivana Krstitelja (sa upnim dvorom); Kapelu Ranjenog Isusa,

  odnosno na prostore planirane za izgradnju:nove osnovne kole (juno od trga Antuna Cvetkovia); pastoralnog centra (juno od upne crkva sv. Ivana Krstitelja) doma zdravlja (iza zgrade stare kole u Velikogorikoj ul.).

 • 20

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  16. oujka 2010.

  (3) Za potrebe izgradnje zgrade osnovne javne i drutvene namjene u sklopu povrina mjeovite (M) i stambene (S) namjene mogue je parcelacijom formirati novu graevnu esticu najvea povrine od 5.000 m2. Najvea povrina za formiranje graevne estice na povrinama javne i drutvene namjene (D) odreena je veliinom dotine zone.

  (4) Minimalne povrine estice za izgradnju zgrada javne i drutvene namjene na povrinama svih namjena unutar obuhvata Plana na kojima se iste mogu graditi, a u ovisnosti o sadraju iznose:

  upravna (D1), socijalna (D2), kulturna (D7) i vjerska namjena (D8) ............................600 m2; (uz najvei k

  ig od 0,3);

  predkolska - djeji vrti (D4) .....................................................................................2 000 m2; (uz najvei k

  ig od 0,3)

  matina osnovna kola (D5) ......................................................................................10 000 m2; (uz najvei k

  ig od 0,4)

  (5) Iznimno od odredbi iz toke 18. lanka 4. ovih Odredbi, u sklopu zgrada osnovne javne i drutvene namjene mogu se nai i stambeni prostori, ali ne vie od jednog stana (stan domara u koli / djejem vrtiu), te poslovni prostori lokali u sklopu zgrada socijalne namjene (npr. frizerski salon u sklopu starakog doma ili manja knjiara u sklopu kole/vrtia ili akog doma) ali ne vie od 100 m2 GBP-a. Lokale je potrebno smjestiti u prizemlju dok se stan moe nai u bilo kojoj etai osim u podrumu. Za potrebe stambenog i spomenutih poslovnih prostora potrebno je zadovoljiti potrebe za parkiranjem na samoj estici (ili u neposrednoj blizini), sukladno normativima danim u tablici br. 5.1.2.1. u lanku 33. ovih Odredbi.

  lanak 13.(1) U sklopu povrina javne i drutvene namjene (D) mogua je rekonstrukcija postojeih, nadogradnja, zamjenska gradnja, te gradnja novih zgrada osnovne javne i drutvene namjene uz obavezno potivanje i drugih odredbi Plana.

  (2) Zgrade osnovne javne i drutvene namjene grade se na graevinskoj liniji, dok se sve pomone zgrade / graevine grade u dubini graevne estice iza zgrade osnovne namjene.

  (3) U sklopu povrina javne i drutvene namjene na graevnim esticama moe se nalaziti i vie od jedne zgrade javne i drutvene namjene ali one tada moraju initi logian uporabno / tehnoloki povezan ili meusobno ovisan / nadopunjiv sklop (npr. kola i sportska dvorana i sl.), te zadovoljavati sve parametre izgradnje. Zgrade mogu ali i ne moraju biti meusobno povezane. Namjena zgrada ne mora biti ista ili u istoj funkciji ali mora biti kompatibilna (npr. djeji vrti i kola).

  (4) Ako se prilikom preparcelacije postojeih graevnih estica formira vie novih neposredno povezanih i ureenih graevnih estica na kojima se planira izgradnja zgrada javne i drutvene namjene, kolni promet, parkiranje, pjeaki i biciklistiki promet, te hortikulturno ureenje moe se rijeiti i dimenzionirati za iri prostor kao cjelinu, a potrebe za parkiranjem mogu se zadovoljiti i u sklopu zajednike ili obodne prometne povrine.

  (5) U sklopu povrina javne i drutvene namjene (D) u sklopu hortikulturnog rjeenja ureenja estice planirati izgradnju sklonita prema Pravilniku o mjerama zatite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, odnosno kako je to navedeno u poglavlju 3.6.3. tekstualnog dijela Plana. Iznimno, sklanjanje ljudi mogue je rijeiti ureenjem zatvorenih prostora unutar zgrada osnovne namjene i/ili pomonih zgrada (dvonamjenski zakloni) koji svojim funkcionalnim rjeenjem, konstrukcijom i oblikovanjem mogu posluiti za sklanjanje osoblja i djece, uz osiguravanje propisane zatite.

  (6) Odredba iz prethodnog stavka ovog lanka ne odnosi se na ureenje prostora javnih i drutvenih sadraja u sklopu zgrada osnovne stambene i/ili stambeno-poslovne namjene.

 • 2116. oujka 2010.

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  lanak 14.(1) Zgrade osnovne javne i drutvene namjene mogue je graditi na slobodnostojei (SS) nain uz obvezu potivanja slijedeih parametara:

  da oblik i veliina graevinske estice omoguuje smjetaj svih sadraja (osnovna zgrada, pomone graevine u njenoj funkciji, parkiralite i ostali ureeni javni prostor), ovisno o namjeni i sadraju;najmanja irina graevne estice na graevinskoj liniji .................... 20 m;najmanja udaljenost zgrade od susjedne mee ................................. h(visina zgrade prema toj mei ali ne manje od 5,0 m)najmanja ozelenjena povrina graevne estice ................................ 25%;najvea etanost (na povrinama javne namjene D) ....................... Po(S)P2(Pk);najvea etanost (na povrinama mjeovite-M / stambene S) ......... Po(S)P1(Pk);najvea visina h (l. 4. toka 43) ..................................................... 15 m;(odnosi se i na sportske dvorane i sve druge pratee zgrade kompleksa)najmanji koefi cijent izgraenosti graevne estice ............................ k

  ig = 0,1 (10%)

  najvei koefi cijent izgraenosti graevne estice .............................. kig = 0,4 (40%)

  najvei koefi cijent iskoritenosti graevne estice ............................ kis = 1,0

  najmanja udaljenost graevinske linije od regulacijske linije ........... 5 mprikljuak graevne estice na prometnu povrinu minimalne irine kolnika 5,5 m,

  (2) Pri projektiranju zgrada javne i drutvene namjene primjenjuju slijedei normativi:

  Sadraj min. GBP (m2)Min. povrina

  graevne estice

  Djeji vrti 3 m2/djetetu 10-20 m2/djetetu

  Osnovna kola 5 m2/ueniku u jednoj smjeni 25-50 m2/ueniku u jednoj smjeni

  Centar za socijalni rad - 25-30 m2/korisniku

  Dom socijalne skrbi 15 m2/korisniku 50 m2/korisniku

  Dom zdravlja15 m2/stalnom stanovniku gravitirajueg podruja

  -

  Ambulanta0,04 m2/stalnom stanovniku gravitirajueg podruja

  -

  (3) Iznimno, rekonstrukcija i preureenje postojeih zgrada koje su izvan ogranienja danih u stavku 1 ovog lanka, mogue je izvoditi u postojeim gabaritima bez mogunosti nadogradnje osim za sluaj potrebne izvedbe pristupa i potrebnih povrina / dijelova zgrada za osobe smanjene pokretljivosti i izvan graevinske linije.

  (4) Zgradu podrune kole / djejeg vrtia (k.b. 287 K.o. Novo ie) oznaenu oznakom D4 i D5 mogue je pored postojee namjene (djeiji vrti - D4) i kompatibilne kolske namjene (D5) urediti i koristiti i za sve druge javne i drutvene namjene (socijalne ustanove, udruge i sl). Prostor na estici iza (k.b. 286/2 K.o. Novo ie) predvien je za izgradnju / nadogradnju postojee zgrade i za tu potrebu dozvoljava se i vei k

  ig od propisanog iz

  stavaka 1 ovog lanka.

  (5) Iznimno, za prostor estice zgrade stare kole (preventivno zatiena civilna graevina na k.b. 103 K.o. Novo ie) koja je predviena za izgradnju nove zgrade podrunog doma zdravlja mogue je odstupanje od propisanih koefi cijenata danih u alinejama 9 i 10 stavka 1. ovog lanka, ali ne vie od k

  ig = 0,6, k

  is = 1,5.

 • 22

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  16. oujka 2010.

  3.1. Uvjeti smjetaja zgrada / graevina sportsko - rekreacijske namjene (R)

  lanak 15.(1) Ovim Planom, kako je to prikazano na kartografskom prikazu 1.1. Namjena i koritenje prostora Povrine za razvoj i ureenje u mjerilu 1:2000., odreene su povrine iskljuivo sportsko-rekreacijske namjene (R) a koje su predviene za formiranje estica, njihovo ureenje, te izgradnju zgrada i graevina u funkciji sporta i rekreacije.

  (2) Oblik i veliina graevne estice mora omoguiti smjetaj svih sadraja vezanih uz sportsko-rekreacijsku namjenu (zgrade / graevine - jedna ili vie njih, parkiralini prostor, komunalno-tehniku infrastrukturu i dr.) Neizgraeni dio prostora treba urediti kao zelene povrine time da najmanje 20% povrine graevne estice mora biti ureena zelena povrina na prirodnom terenu. Pjeake i druge prometne povrine u kontaktnom prostoru prema javnim prometnim povrinama na pristupnoj strani treba poploiti, urediti zelenilom i komunalno opremiti.

  (3) U sklopu prostornog ureenja sportsko - rekreacijskog kompleksa ili pojedinane graevine na zasebnoj estici obavezno je osigurati potreban broj parkiralinih mjesta koja mogu biti u nivou terena i/ili u sklopu zgrade u razini prizemlja / podruma. Obvezno je osigurati 5%, a minimalno 1 parkiralino mjesto za parkiranje osoba sa invaliditetom, od ukupno planiranog/realiziranog broja parkiralinih mjesta. Potreban minimalni broj parkiralinih mjesta u ovisnosti o namjeni dan je u tablici br. 5.1.2.1. u lanku 33. ovih Odredbi.

  (4) Iznimno, ako se preparcelacijom postojeih graevnih estica formira vie novih neposredno povezanih i ureenih graevnih estica na kojima se planira gradnja i ureenje sportsko-rekreacijskih i prateih sadraja, kolni promet, parkiranje, pjeaki i biciklistiki promet te hortikulturno ureenje moe se rijeiti i dimenzionirati za iri prostor kao cjelinu, a potrebe za parkiranjem mogu se zadovoljiti i u sklopu zajednike ili obodne prometne povrine. Za sve sadraje sportsko-rekreacijskog kompleksa omoguava se planiranje preklapanja potreba za parkiranjem vozila u ovisnosti o reimima koritenja sadraja.

  (5) Minimalna povrina ureene graevne estice za izgradnju zgrada, pomonih graevina te ureenje vanjskih sportskih igralita iznosi 1.200 m2, a najvea povrina ureene graevne estice jednaka je povrini zone sporta i rekreacije prikazane na kartografskom prikazu 1.1. Namjena i koritenje prostora Povrine za razvoj i ureenje u mjerilu 1:2000.

  lanak 16.(1) Nain gradnje na povrinama sportsko - rekreacijske namjene (R) oznaen je na kartografskom prikazu 3.3. Oblici koritenja i nain gradnje - Nain gradnje u mjerilu 1:2000 kao mjeovit nain gradnje a podrazumijeva:

  najvea povrina graevne estice je povrina zone sportsko-rekreacijske namjene (R); najvei koefi cijent izgraenosti (zona RC-a) ..................................................k

  ig = 0,4 (40%)

  najvei koefi cijent izgraenosti (zona vodenih sportova uz jezero Jeevo) .....kig = 0,2 (20%)

  najvea ukupna povrina izgraenosti centra (zona RC-a) .............................60% (ukljuuje vanjska sportska igralita koja nisu travnata i izgraene povrine pod zgradama i graevinama)najvei koefi cijent iskoristivosti (zona RC-a) .................................................k

  is = 1,0;

  najvei koefi cijent iskoristivosti (zona vodenih sportova uz jezero Jeevo) ....kis = 0,4;

  najmanja ozelenjena povrina graevinske estice ...........................................20%;najmanja udaljenost zgrade od susjedne mee ................................................h(visina zgrade prema toj mei ali ne manje od 5,0 m)najmanja udaljenost graevinske linije od regulacijske linije ..........................5 m;(Iznimno za ribiki dom uz jezero Jeevo to je 10 m);

 • 2316. oujka 2010.

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  najvea visina - h (lanak 4. toka 43) ..............................................................9 m;najvea etanost (zona RC-a) .........................................................................Po(S)P(Pk); najvea etanost (zona vodenih sportova uz jezero Jeevo) .............................P(Pk); prikljuak graevne estice na prometnu povrinu minimalne irine kolnika 4,5 m (za jednosmjerni promet), odnosno 5,5 m za dvosmjerni promet;

  (2) Na povrinama ove namjene, na jednoj estici mogu biti izgraene jedna ili vie od jedne zgrade / graevine, osnovne namjene odreene lankom 6. stavak 13 do 16 uz uvjet da zadovoljavaju parametre za gradnju, minimalne meusobne udaljenosti, vatrogasne pristupe, osiguranja dostatnog broja parkiralinih mjesta, minimalno potrebne povrine pod zelenilom i poploane i komunalno opremljene pjeake povrine, te da su izgraene unutar povrine dozvoljene za izgradnju.

  (3) Koefi cijent iz alineje 2 stavka 1. ovog lanka za gradnju zgrada i pomonih graevina RC-a (alineja 1 stavak 13. lanka 6. ovih Odredbi) odnosi se na sve zgrade i pomone graevine koje je mogue graditi na jednoj graevnoj estici. Koefi cijenti iz alineje 2 i 5 stavka 1. ovog lanka (k

  ig i k

  is) izraunavaju na povrinu

  cijele estice, dok je dio povrine zone ove namjene na kojoj je dozvoljena gradnja zgrada i pomonih graevina oznaena i prikazana na kartografskom prikazu 3.3. Oblici koritenja i nain gradnje - Nain gradnje u mjerilu 1:2000.(4) Koefi cijent iz alineje 4 stavka 1. ovog lanka predstavlja sveukupnu povrinu na svim graevnim esticama koje zajedno ine RC (alineja 1 stavak 13. lanka 6. ovih Odredbi) koje mogu biti izgraene zgradama, pomonim graevinama i vanjskim sportskim igralitima ija povrina nije travnata (prirodno tlo).

  (5) Koefi cijenti iz alineja 3 i 6 stavka 1. ovog lanka za gradnju zgrade i pomonih graevina u funkciji ribikog doma uz jezero Jeevo izraunavaju se na osnovi dijela povrine zone ove namjene na kojoj je dozvoljena gradnja zgrada i pomonih graevina, a koja je oznaena i prikazana na kartografskom prikazu 3.3. Oblici koritenja i nain gradnje - Nain gradnje u mjerilu 1:2000.

  (6) Za potrebe gradnje ribikog doma uz jezero Jeevo, najmanja udaljenost zgrada od ruba vodene linije (u horizontalnom smislu) iznosi 10 m. Prilikom projektiranja potrebno je slijediti smjernice i odredbe nadlenog tijela za gospodarenje vodama.

  Uvjeti smjetaja graevina sportsko - rekreacijske namjene u sklopu drugih namjena

  lanak 17.(1) Sportsko-rekreacijske sadraje i graevine mogue je smjetavati i na estice drugih namjena (stambena, javna i drutvena, ugostiteljsko-turistika, gospodarsko-poslovna neopasne djelatnosti) u formi prateeg sadraja osnovne namjene.

  (2) Sadraji iz prethodnog stavka mogu se pojavljivati u formi:vanjskih igralita na prirodnom terenu sastavni dio ureenja okolia estice i ne uraunava se u K

  ig

  (neovisno o tome jesu li poploana, zatravljena ili zemljana igralita sa mogunou natkrivanja);u sklopu pomonih zgrada alineja d) toka 10. l. 4 ovih Odredbi. zgrada osnovne namjene oblikovni / funkcionalni dio sklopa ugostiteljsko turistike i javne i drutvene namjene(zatvoreni bazen, sportska dvorana) i sl.

  (3) Vanjska igralita (s mogunou privremenog natkrivanja), predstavljaju:otvoreni bazeni (do 200 m 2);koarkako igralite, odbojkako igralite, rukometno / malonogometno igralite

 • 24

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  16. oujka 2010.

  travnato igralite za mali nogomet tenis teren, boalite, mini golf, visea kuglana, badminton, odbojka na pijesku i sl. trim staze i sl.

  uz obvezu ureenja zatitnog zelenog poteza uz mee susjednih graevinskih estica visine do 3 m, te minimalne udaljenosti ruba igralita od mea susjednih graevinskih estica 3 m.

  (4) Natkrivanje vanjskih igralita mogue je jedino putem laganih montanih konstrukcija, po mogunosti bez krutih elemenata ukupne visine do najvie 6 m. U sluaju natkrivanja odvodnja oborinske vode mora biti izvedena na vlastitu esticu.

  4. UVJETI I NAIN GRADNJE STAMBENIH ZGRADA

  lanak 18.(1) Ovim urbanistikim planom ureenja odreeno je da se stambene zgrade kao zgrade osnovne namjene na graevnim esticama mogu graditi na povrinama stambene namjene (S) i mjeovite namjene (M) sa svim prateim sadrajima i graevinama kako je to dano u lanku 6. ovih odredbi.

  (2) Razgranienje ovih povrina dano je na kartografskom prikazu 1.1. Namjena i koritenje prostora Povrine za razvoj i ureenje u mjerilu 1:2000.

  (3) Oblici koritenja i naini gradnje zgrada osnovne stambene odnosno stambeno-poslovne namjene prikazani su na kartografskim prikazima 3.2. Oblici koritenja i nain gradnje - Oblici koritenja i 3.3.Oblici koritenja i nain gradnje - Nain gradnje u mjerilu 1:2000. Pojanjenja reima oblika koritenja dana su u lanku 4. toke 48 50, a naina gradnje u lanku 4. toke 19 22 ovih Odredbi.

  Individualna stambena (stambeno-poslovna) izgradnja

  lanak 19.(1) Gradnja zgrada osnovne stambene i stambeno poslovne namjene (na povrinama predvienim za ovakav tip izgradnje unutar obuhvata Plana) mogua je na:

  slobodnostojei (SS); poluugraeni nain (D), te na skupni odnosno ugraeni nain (graena u nizu ili na sloeni nain (S)

  na povrinama kako je to prikazano na kartografskom prikazu 3.3.Oblici koritenja i nain gradnje - Nain gradnje u mjerilu 1:2000. Gradnja viestambenih zgrada ovim Planom se ne predvia.

  (2) Na jednoj graevnoj estici moe se graditi samo jedna zgrada osnovne individualne stambene i/ili stambeno poslovne namjene koja se smjetava na graevinsku liniju, te jedna ili vie pomonih zgrada, pomonih graevina i vanjskih igralita (u dubini graevne estice) uz obvezno ureenje neizgraenog dijela graevne estice, pri emu minimalno 20% ukupne povrine graevne estice mora biti povrina zelenila.

  lanak 20.(1) Na povrinama namijenjenim za stambenu izgradnju (stambena namjena - S i mjeovita namjena - M), Planom je predviena mogunost gradnje iskljuivo individualnih stambenih (stambeno-poslovnih) zgrada - jednoobiteljskih (do najvie 2 odvojene stambene jedinice) i vieobiteljskih (do najvie 4 odvojene stambene jedinice). Povrine planirane za spomenute naine gradnje oznaene su na kartografskom prikazu 3.3.Oblici koritenja i nain gradnje - Nain gradnje u mjerilu 1:2000.

 • 2516. oujka 2010.

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 1/ 2010.

  (2) Za svaku od navedenih stambenih jedinica u prethodnom stavku potrebno je osigurati parkiralina mjesta na graevnoj estici sukladno normativu danom u tablici br. 5.1.2.1. u lanku 33. ovih Odredbi.

  (3) Prilikom izgradnje novih individualnih stambenih zgrada ili zamjenske gradnje potrebno je za parkiranje vozila osigurati prostore na estici (bilo u garai ili izvan) po normativu danom u tablici br. 5.1.2.1. u lanku 33. ovih Odredbi.

  lanak 21.(1) Nain gradnje individualnih stambenih zgrada na slobodnostojei nain (SS), podrazumijeva slijedee parametre:

  najmanja povrina graevne estice .............................................................. 350 m;najvea povrina graevne estice ................................................................ 1200 m;najmanja irina graevne estice na graevinskoj liniji ................................. 14 m;najmanji koefi cijent izgraenosti graevne estice ........................................ k

  ig =0,1 (10%);

  najvei koefi cijent izgraenosti graevne estice .......................................... kig =0,4 (40%);

  najmanja udaljenost zgrade od susjedne mee .............................................. 3 m(2) Minimalna udaljenost izmeu slobodno stojeih zgrada osnovne namjene na susjednim graevnim esticama mora biti najmanje jednaka visini vie zgrade, ali ne manje od 6,0 m. U iznimnim sluajevima ta udaljenost moe biti i manja ali ne manja od 4,0 m (prilikom izgradnje zgrada od vatrootpornih materijala).

  (3) Iznimno od odredbi iz prethodnog stavka prilikom izgradnje zamjenske zgrade moe se zadrati i postojea udaljenost izmeu zgrada iako je manja od one propisane u prethodnom stavku.

  (4) Iznimno od odredbi iz alineje 6. stavka 1. ovog lanka, u sluaju interpolacije u izgraenim dijelovima naselja, udaljenost slobodnostojee zgrade od mea susjednih graevnih estica moe biti i manja, ali ne manja od 1,0 m i to samo u sluaju da smjetaj zgrade na susjednoj graevnoj estici omoguava postizanje propisane meusobne udaljenosti izmeu zgrada iz stavka 2 ovog lanka, te da se na jednoj strani graevne estice osigura nesmetan prilaz na njezin stranji dio najmanje irine 3,0 m. Na dijelu zgrade koja je na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne mee ne smiju se projektirati n