Click here to load reader

SLUŽBENIKE I SAMOUPRAAMA ... A SRBIJI SLUŽBENIKE I SAMOUPRAAMA 2012. CBMM za povratnika Projekat M C Y K M C Y K M C Y K M C Y K A SRBIJI SLUŽBENIKE I SAMOUPRA AMA 2012. CBMM za

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENIKE I SAMOUPRAAMA ... A SRBIJI SLUŽBENIKE I SAMOUPRAAMA 2012. CBMM za povratnika Projekat M...

Zastita prava migranata u Republici Srbiji Final.inddPRIRUČNIK ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I
SLUŽBENIKE U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA
Projekat
Projekat finansira Evropska unija preko Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji
Beograd, 2012.
Projekat
PRIRUČNIK ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE
Autorka:
Doc. dr Ivana Krs� ć, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Lektura i korektura:
ISBN 978-86-85003-10-3
Sva prava zadržana. Umnožavanje, kopiranje i distribucija ove publikacije u celini ili bilo kog njenog dela mogući su samo uz prethodnu pismenu saglasnost izdavača. Stavovi izne- � u ovoj publikaciji su autorski i ne izražavaju nužno stavove Međunarodne organizacije za migracije, kao ni stavove Komesarijata za izbeglice Republike Srbije.
Projekat „Jačanje kapaciteta ins� tucija Republike Srbije za upravljanje migracijama i re- integraciju povratnika“ fi nansira Evropska unija. / The project “Capacity Building of Ins� - tu� ons Involved in Migra� on Management and Reintegra� on of Returnees” is funded by European Union.
Dodatna sredstva obezbeđuju Međunarodna organizacija za migracije i Republika Češka.
Objavljivanje ove publikacije je podržala Evropska unija. Stavovi izne� u ovom dokumen- tu ne izražavaju nužno stavove Evropske unije. / The publishing of this document was done with the support of the EU. The views expressed in this document do not necessa- rily refl ect the posi� ons of the EU.
3
SADRŽAJ
1.1. Stranci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.6. Povratnici po osnovu sporazuma o readmisiji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.7. Žrtve trgovine ljudima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
II. USTAVNE ODREDBE KOJIMA SE ŠTITE PRAVA MIGRANATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1. Položaj stranaca u Ustavu Republike Srbije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2. Status garantovanih prava migranata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
III. MEĐUNARODNI STANDARDI U OBLASTI ZAŠTITE MIGRANATA . . . . . . . . . . . . . . 25
1. Univerzalni standardi u okviru Ujedinjenih nacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.1. Univerzalni instrumen� kojima se š� te ljudska prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.2. Nadzor nad implementacijom preuze� h obaveza od strane komiteta UN . . 29
2. Evropski standardi zaš� te migranata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.1. Uspostavljeni standardi u Evropskoj uniji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2. Ugovor iz Lisabona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.3. Standardi zaš� te migranata u okviru Saveta Evrope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.4. Evropska konvencija o ljudskim pravima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.5. Relevantna praksa Evropskog suda za ljudska prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Zaš� ta prava migranata u Republici Srbiji
4
1. Stranci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1.1.2. Boravak stranaca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
1.1.2.1. Privremeni boravak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
1.2. Zadržavanje i udaljenje stranca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2. Radnici migran� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.1. Pravo na rad radnika migranata prema važećim propisima. . . . . . . . . . . . . . . 50
2.2. Novi Zakon o zapošljavanju stranaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.3. Ostala prava radnika migranata i članova njihovih porodica . . . . . . . . . . . . . . 53
3. Azilan� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.4. Obustavljanje postupka po službenoj dužnos� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.5. Uskraćivanje prava na azil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.6. Prava tražioca azila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.7. Obaveze tražilaca azila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.8. Ins� tut privremene zaš� te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.9. Prestanak prava na utočište . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4. Izbeglice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.2. Prava izbeglica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5. Interno raseljena lica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.1. Opš� principi raseljenos� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.2. Principi koji se odnose na zaš� tu od raseljavanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.3. Principi u toku raseljavanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.4. Principi koji se odnose na humanitarnu pomoć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
5.5. Principi u slučaju povratka, nastanjenja i reintegracije . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
5.6. Relevantne strategije koje se odnose na raseljena lica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
6. Povratnici po osnovu sporazuma o readmisiji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
6.1. Sporazum o readmisiji sa EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Sadržaj
5
6.3. Postupak readmisije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
6.5. Zbrinjavanje povratnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
7.1. Inkriminacija krivičnog dela trgovine ljudima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
7.2. Pružanje pomoći žrtvama trgovine ljudima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
7.3. Mere zaš� te u krivičnom postupku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
DRUGI DEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
V. ULOGA DRŽAVNIH I LOKALNIH VLASTI U PROMOCIJI I ZAŠTITI PRAVA MIGRANATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
1. Relevantna vladina tela i njihova uloga u zaš� � prava migranata. . . . . . . . . . . . 87
1.1. Principi rada organa državne uprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
1.2. Pružanje pravih i pouzdanih informacija migran� ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
1.3. Obezbeđenje besplatne pravne pomoći . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
1.4. Zabrana diskriminatornog postupanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
1.5. Pravično i individualno ispi� vanje zahteva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
1.6. Obezbeđenje jasnih i pravičnih procedura u postupanju sa migran� ma . . . . 99
2. Zaš� ta migranata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.1. Zabrana povratka lica u nesigurne zemlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.2. Zabrana zloupotrebe koncepta sigurne treće zemlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
2.3. Obaveza spajanja porodice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
2.4. Zaš� ta dece i maloletnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
2.5. Zaš� ta žena od nasilja u porodici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
2.6. Obezbeđenje ljudskih prava prilikom deportacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
3. Postupanje prema migran� ma na lokalnom nivou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
3.1. Relevantni organi na lokalnom nivou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
3.1.1. Poverenik za izbeglice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
3.1.2. Save� za migracije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
3.2. Obezbeđenje odgovarajućih fi nansijskih sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
3.3. Značaj integracije i uloga lokalnih vlas� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Zaš� ta prava migranata u Republici Srbiji
6
4. Uloga lokalnih vlas� u ostvarenju pojedinih prava migranata. . . . . . . . . . . . . . . 120
4.1. Zapošljavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.3. Obrazovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
5. Uloga nevladinog sektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
VI. PREPORUKE ZA DALJE POSTUPANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
1. Opšte preporuke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
2. Preporuke koje se odnose na pojedine kategorije migranata…

Search related