SLU@BENI LIST 2.16. Urbanisti~ki projekat pravoslavnog hrama sa prate}im objektima na podru~ju ^ukarice

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SLU@BENI LIST 2.16. Urbanisti~ki projekat pravoslavnog hrama sa prate}im objektima na podru~ju...

 • Skup{tina grada Beograda na sednici odr`anoj 13. de- cembra 2002. godine, na osnovu ~lana 9. Odluke o gra|evin- skom zemqi{tu („Slu`beni list grada Beograda”, br. 16/96 i 26/01) i ~lana 27. Statuta grada Beograda („Slu`beni list grada Beograda”, br. 18/95, 20/95 i 21/99), donela je

  R E B A L A N S P R O G R A M A

  URE\IVAWA GRADSKOG GRA\EVINSKOG ZEMQI- [TA I IZGRADWE OBJEKATA KOMUNALNE

  INFRASTRUKTURE I FINANSIJSKOG PLANA ZA 2002. GODINU

  á – PROGRAM PRIPREMAWA GRADSKOG GRA\EVINSKOG ZEMQIŠTA

  1. PRIBAVQAWE URBANISTI^KIH PLANOVA

  A. PLANOVI LOKACIJA

  1. PLANOVI KOJI SU U POSTUPKU DONOŠEWA

  1.1. Regulacioni plan naseqa „Mirijevo” (utvr|ivawe predloga i dono{ewe plana) 635.000 Rebalans: 656.600

  1.2. Regulacioni plan radne zone Sur~in – Dobanovci (utvr|ivawe predloga i dono{ewe plana) 555.000 Rebalans: 478.900

  1.3. Regulacioni plan Bulevara revolucije – blokovi C4, C5, C10, C17 (utvr|ivawe nacrta, predloga i dono{ewe plana) 500.000 Rebalans: 583.600

  1.4. Regulacioni plan Bulevara revolucije – blokovi C19 i C20 (utvr|ivawe nacrta, predloga i dono{ewe plana) 160.000 Rebalans: 173.700

  1.5. Regulacioni plan blokova izme|u Trga Slavija, ulica: Svetog Save, Kru{edolske, Tir{ove, Kati}eve i Bulevara JA (utvr|ivawe nacrta, predloga i dono{ewe plana)

  1.6. Regulacioni plan bloka 34 u Novom Beogradu (utvr|ivawe nacrta, predloga i dono{ewe plana) Rebalans: 377.000

  1.7. Regulacioni plan bloka izme|u ulica: Blagoja Parovi}a, @arkova~ke, Mire Popare i Petra Lekovi}a, na Banovom brdu (utvr|ivawe predloga i dono{ewe plana) 50.000 Rebalans: 42.400

  1.8. Regulacioni plan bloka izme|u ulica: 14. decembra, Maksima Gorkog, [umatova~ke i ^uburske – Kikevac (utvr|ivawe predloga i dono{ewe plana)

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– SVEGA 1: 1.900.000 Rebalans svega 1: 2.312.100

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 2. PLANOVI KOJI SU U FAZI

  IZRADE NACRTA 2.1. Regulacioni plan SRC „Ko{utwak”

  (izrada nacrta, utvr|ivawe nacrta, predloga i dono{ewe plana)

  2.2. Regulacioni plan podru~ja izme|u ulica: Kneza Vi{eslava, Petra Martinovi}a, Beogradskih bataqona i @arkova~ke – lokacija Mihajlovac (izrada nacrta, utvr|ivawe nacrta, predloga i dono{ewe plana) 160.000 Rebalans: 137.500

  2.3. Regulacioni plan Umke (izrada nacrta, utvr|ivawe nacrta, predloga i dono{ewe plana) 3.925.000 Rebalans: 3.279.900

  2.4. Regulacioni plan Bulevara revolucije – blok D6 (izrada nacrta, utvr|ivawe nacrta) 235.000 Rebalans: 498.000

  2.5. Regulacioni plan Bulevara revolucije – blokovi B12, B13, B14, B18, B19 i B29 (izrada nacrta plana, utvr|ivawe nacrta, predloga) 1.025.000 Rebalans: 1.499.000

  2.6. Regulacioni plan Bulevara revolucije – blokovi B15, B16, B21, B22, B23, C18, C22, C23, C24, C25, C26 i C30 (izrada nacrta, utvr|ivawe nacrta) 2.050.000 Rebalans: 2.413.200

  2.7. Regulacioni plan ~etiri MZ op{tina Zvezdara i Vo`dovac, naseqe „Padina” (izrada nacrta, utvr|ivawe nacrta) 400.000

  2.8. Regulacioni plan dela stambene zone u Gorwem Zemunu izme|u saobra}ajnica Bulevar Lewina, T-6, Ju`nog bulevara i T-8, nasewe „Altina” (izrada nacrta, utvr|ivawe nacrta) 190.000

  2.9. Regulacioni plan naseqa „Bawica” (pribavqawe podloga, izrada nacrta) 5.600.000 Rebalans: 3.977.500

  2.10. Regulacioni plan dela bloka izme|u ulica: Borivoja Stevanovi}a, Bra}e Simi} i Vojislava Ili}a – naseqe Medakovi} ááá (izrada nacrta, utvr|ivawe nacrta, predloga i dono{ewe plana)

  Godina XLVI Broj 28 16. decembar 2002. godine Cena 120 dinara

  ISSN 0350-4727

  SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA

 • 2.11. Regulacioni plan á MZ u @arkovu – „Julino brdo” (izrada nacrta, utvr|ivawe nacrta) 1.200.000 Rebalans: 1.364.500

  2.12. Regulacioni plan starog jezgra Zemuna (izrada nacrta) 5.800.000 Rebalans: 7.980.700

  2.13. Regulacioni plan bloka izme|u ulica: Save Kova~evi}a, Vojvode Dragomira, 14. decembra i Bo`idara Axije (izrada nacrta, utvr|ivawe nacrta, predloga i dono{ewe plana) 130.000 Rebalans: 127.500

  2.14. Regulacioni plan ~etiri bloka uz Po`e{ku ulicu na Banovom brdu (izrada nacrta, utvr|ivawe nacrta, predloga i dono{ewe plana) 270.000

  2.15. Regulacioni plan dela MZ „Ko{utwak” u Rakovici (izrada nacrta) 2.000.000 Rebalans: 2.972.200

  2.16. Urbanisti~ki projekat pravoslavnog hrama sa prate}im objektima na podru~ju ^ukarice (izrada nacrta, utvr|ivawe nacrta, predloga i dono{ewe plana) 1.500.000 Rebalans: 921.600

  2.17. Regulacioni plan dela MZ „Sportski centar” na teritoriji op{tine ^ukarica (izrada nacrta, utvr|ivawe nacrta, predloga i dono{ewe plana) Rebalans: 1.896.600

  2.18. Regulacioni plan á i áá MZ Dor}ol – blokovi 10 i 13 (izrada i utvr|ivawe nacrta) 650.000 Rebalans: 560.000

  2.19. Regulacioni plan bloka 51u Novom Beogradu (pribavqawe podloga, izrada koncepta, utvr|ivawe koncepta) 3.200.000

  2.19.1. Regulacioni plan bloka 51 na Novom Beogradu – á faza (izrada i utvr|ivawe nacrta) 1.250.000

  2.20. Regulacioni plan dela privredne zone u Krwa~i (izrada nacrta, utvr|ivawe nacrta i predloga) 445.000 Rebalans: 434.600

  2.21. Regulacioni plan pet blokova izme|u ulica: Uzun Mirkove, 7. jula, Gospodar Jevremove i Tadeu{a Ko{}u{ka (pribavqawe podloga, izrada nacrta) 870.000 Rebalans: 755.700

  2.22. Regulacioni plan za izgradwu kompleksa zgrada na gra|evinskoj parceli 44-5 celine „Lisi~iji potok” u okviru Regulacionog plana prostorne celine Dediwe (izrada nacrta, utvr|ivawe nacrta, predloga i dono{ewe plana)

  2.23. Regulacioni plan dela bloka 22 u Novom Beogradu (izrada i utvr|ivawe nacrta)

  2.24. Regulacioni plan izme|u ulica: Strumi~ke, Vojislava Ili}a, Kraqa Ostoje, Ba~vanske i Rada Neimara (pribavqawe podloga, izrada nacrta) 910.000 Rebalans: 1.146.400

  2.25. Regulacioni plan blokova 41a, 41 i dela bloka 43 u Novom Beogradu (izrada nacrta) 2.650.000 Rebalans: 1.947.700

  2.26 Regulacioni plan za podru~je Torlaka uz ulicu Vojvode Stepe u Kumodra`u (izrada nacrta, utvr|ivawe nacrta i predloga) 450.000 Rebalans: 977.900

  2.27 Regulacioni plan bloka 67 u Novom Beogradu (pribavqawe podloga, izrada nacrta, utvr|ivawe nacrta) 900.000 Rebalans: 1.476.000

  2.28 Regulacioni plan dela bloka 69 u Novom Beogradu (izrada nacrta, utvr|ivawe nacrta, predloga i dono{ewe plana) 710.000 Rebalans: 633.600

  2.29 Regulacioni plan privredne zone „Gorwi Zemun” (izrada koncepta i utvr|ivawe koncepta) 3.600.000 Rebalans: 5.199.000

  2.29.1. Regulacioni plan privredne zone „Gorwi Zemun” – á faza (pribavqawe predloga, izrada nacrta) 8.700.000 Rebalans: 11.060.200

  2.30. Regulacioni plan kompleksa izme|u ulica: J. Kuburovi}a, Novogradske, Ugrinova~ke i Ivi}eve u Zemunu (pribavqawe podloga, izrada nacrta) 1.800.000 Rebalans: 2.063.400

  2.31. Regulacioni plan za centralnu zonu i zone centara gradskih potcelina na teritoriji GUP-a

  2.31.1. Regulacioni plan za centralnu zonu izme|u ulica: Strahiwi}a Bana, Cara Uro{a, Cara Du{ana i Rige od Fere (izrada nacrta, utvr|ivawe nacrta, predloga i dono{ewe plana) 850.000 Rebalans: 916.400

  2.31.2. Regulacioni plan za deo centralne zone uz ul. Narodnog fronta (pribavqawe podloga, izrada nacrta, utvr|ivawe nacrta) 1.850.000 Rebalans: 2.070.900

  2.31.3. Regulacioni plan za deo centralne zone – op{tina Vra~ar (izrada koncepta i utvr|ivawe koncepta) 9.600.000 Rebalans: 10.260.000

  2.32. Regulacioni plan bloka 45 u Novom Beogradu (pribavqawe podloga, izrada nacrta) 3.100.000 Rebalans: 1.400.000

  2.33. Regulacioni plan bloka 70 u Novom Beogradu (pribavqawe podloga, izrada nacrta) 3.100.000 Rebalans: 1.650.000

  2.34. Regulacioni plan podru~ja izme|u ulica: Virpazarske, Pqevaqske, Velizara Kosanovi}a, U~iteqske, Mar~anske, Zage Malivuk i Opatijske (pribavqawe podloga, izrada nacrta, utvr|ivawe nacrta, predloga i dono{ewe plana) 2.600.000 Rebalans: 3.589.900

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– SVEGA 2: 71.720.000 Rebalans svega 2: 78.519.900

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  3. STE^ENE OBAVEZE I KONA^NI OBRA^UNI

  3.1. Regulacioni plan bloka izme|u ulica: Dobrovoqa~ke, Ugrinova~ke, S. Jovanovi}a i Dobanova~ke u Zemunu – „Omorika” – k.o. (utvr|ivawe predloga i dono{ewe plana) 60.000

  Broj 28 – 774 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA 16. decembar 2002.

 • 3.2. Regulacioni plan za grobqe na Be`anijskoj kosi (dono{ewe plana) 190.000

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– SVEGA 3: 250.000

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– UKUPNO A: 73.870.000 REBALANS UKUPNO A: 81.082.000

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  B. PLANOVI SAOBRA]AJNIH POVR[INA, KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OBJEKATA

  1. PLANOVI KOJI SU U POSTUPKU DONO[EWA

  1.1. Regulacioni pl