Click here to load reader

Službeni glasnik RS', o putnim... · Web view Zahtev za izdavanje putnog lista podnosi se diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Srbije na čijem se području zatekao

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Službeni glasnik RS', o putnim... · Web view Zahtev za izdavanje putnog lista podnosi...

"Službeni glasnik RS", br

"Službeni glasnik RS", br. 54/2008, 34/2010

Na osnovu člana 15. stav 3, člana 18, člana 24. stav 2, člana 25. stav 1, člana 27. stav 7. i člana 45. stav 3. Zakona o putnim ispravama ("Službeni glasnik RS", broj 90/07),

Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o putnim ispravama

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se obrasci putnog lista i vize, način izdavanja pasoša, putnog lista (u daljem tekstu: putne isprave) i vize, način uzimanja biometrijskih podataka i veličina fotografije i vođenje evidencije o putnim ispravama.

II. OBRASCI

Član 2.

Obrazac putnog lista je veličine 351,2 x 125 mm, savijen je na četiri dela i sadrži osam stranica.

Na obrascu putnog lista dominiraju crveni i plavi tonovi, a natpisi su ispisani crnom bojom.

Član 3.

Pored prostora za upis podataka iz člana 24. Zakona o putnim ispravama (u daljem tekstu: Zakon), putni list sadrži i prostor za upis sledećih podataka:

1) tip;

2) kôd;

3) broj putnog lista.

Putni list sadrži i natpis: "Ovaj putni list važi samo za povratak u Republiku Srbiju" i prostor za fotografiju, odštampan belom bojom, dimenzija 35,1 x 44,2 mm.

Član 4.

Zaštitni elementi u obrascu putnog lista su: guilloche tonska podloga, anti-copy elementi, mikrotekst, crteži obrađeni modulacijom linija ili urađeni u ofset štampi i nevidljivi natpisi koji fluoresciraju pod UV svetlom.

Član 5.

Obrazac vize sastoji se iz nalepnice veličine 74 x 105 mm, koja se izdaje na putnu ispravu, i kontrolnog kupona veličine 74 x 45 mm.

Na obrascu vize dominiraju svetlo i tamno-braon tonovi, a natpisi su ispisani crnom bojom, osim serijskog broja vize koji je odštampan crvenom bojom i natpisa: "SRB", koji je odštampan zelenom bojom.

Obrasac vize koja se izdaje na brodarsku knjižicu i pomorsku knjižicu, ispred serijskog broja vize sadrži slovo: "B" a obrazac vize koja se izdaje na putnu ispravu službenog osoblja, ispred serijskog broja vize sadrži slovo: "S".

Saglasno članu 14. stav 3. Zakona, obrazac vize koja se izdaje na osnovu međunarodnog sporazuma, ispred serijskog broja vize sadrži slovo: "M".

Tekst pre izmene

Član 6.

Obrasci putnog lista i vize izrađuju se prema tehničkoj dokumentaciji koju priprema Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Obrasci putnog lista (Obrazac 1) i vize (Obrazac 2) su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

III. POSTUPAK IZDAVANJA PUTNIH ISPRAVA I VIZE

Član 7.

Zahtev za izdavanje pasoša podnosi se lično nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova prema mestu prebivališta, odnosno boravišta podnosioca zahteva u Republici Srbiji.

Zahtev za izdavanje pasoša može se podneti i preko nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije, koje će ga bez odlaganja proslediti Policijskoj upravi za grad Beograd Ministarstva unutrašnjih poslova, radi rešavanja.

Zahtev za izdavanje putnog lista podnosi se diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Srbije na čijem se području zatekao državljanin Republike Srbije koji je u inostranstvu ostao bez putne isprave.

Član 8.

Putna isprava izdaje se na lični zahtev i sadrži lične podatke koji se u nju upisuju, u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Uz zahtev za izdavanje putne isprave stavlja se na uvid lična karta ili druga isprava iz koje se može utvrditi identitet podnosioca, uverenje o državljanstvu - samo kod prvog izdavanja pasoša po odredbama ovog zakona, kao i druge javne isprave kojima se dokazuju podaci iz zahteva.

Uz zahtev se može priložiti i fotografija.

Uz zahtev se, prilikom izdavanja pasoša, prilaže pasoš čiji je rok važenja istekao ili koji ne može služiti svojoj nameni. Priloženi pasoš se poništava.

Uz zahtev se prilaže i dokaz o uplaćenoj naknadi troškova izdavanja putne isprave.

Član 9.

Kad se podnosi zahtev za izdavanje nove putne isprave iz razloga navedenog u članu 33. stav 1. tačka 4) Zakona, smatra se da fotografija na putnoj ispravi više ne odgovara izgledu njenog imaoca ako je lik imaoca putne isprave bitno promenjen kao posledica prirodnih promena ili promena usled fizičkih uticaja (hirurške intervencije, povrede i dr.).

Član 10.

Prilikom prijema zahteva za izdavanje putne isprave službeno lice utvrđuje identitet podnosioca zahteva, kao i da li zahtev sadrži propisane podatke, da li je zahtev potpisan i da li su uz zahtev stavljeni na uvid i priloženi propisani dokumenti i dokazi.

Ako se proverom ustanovi da je podnesen zahtev nepotpun, odnosno da podnosilac zahteva nije priložio potrebna dokumenta i dokaze, zbog čega se po takvom zahtevu ne može postupati, službeno lice će podnosiocu zahteva ukazati na nedostatke u zahtevu, ostavljajući mu primeren rok da ih otkloni.

Ako podnosilac zahteva u određenom roku ne otkloni nedostatke, smatraće se da je odustao od zahteva, o čemu se donosi zaključak i obaveštava podnosilac zahteva.

Član 11.

Kad službeno lice koje primi zahtev utvrdi da je zahtev za izdavanje putne isprave uredan i da se po njemu može postupati, na pogodnom mestu na zahtevu stavlja zabelešku i svojim potpisom potvrđuje da je zahtev podnesen u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Član 12.

Prilikom prijema zahteva za izdavanje putne isprave, podnosiocu zahteva se izdaje potvrda.

Potvrda iz stava 1. ovog člana izdaje se na obrascu veličine 21 x 15 cm, izrađenom od hartije bele boje, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Obrazac 3).

Član 13.

Službeno lice koje rešava o zahtevu vrši proveru kroz evidenciju o putnim ispravama, utvrđuje identitet, državljanstvo, kao i provere drugih podataka značajnih za odlučivanje.

Izvršene provere i radnje službeno lice potvrđuje svojim potpisom na zahtevu za izdavanje putne isprave.

Član 14.

Putnu ispravu preuzima lično podnosilac zahteva, odnosno zakonski zastupnik ili lice koje podnosilac ovlasti.

Član 15.

Kad se putna isprava izdaje iz razloga predviđenih u članu 33. Zakona, prilikom preuzimanja nove putne isprave, prethodna se poništava i vraća imaocu.

Poništavanje se vrši perforiranjem putne isprave u prisustvu lica koje preuzima novu putnu ispravu.

Poništena putna isprava upisuje se u odgovarajuću evidenciju i odmah poništava u elektronskom obliku.

Član 16.

Odredbe ovog pravilnika koje se odnose na postupak izdavanja putnih isprava, na odgovarajući način se primenjuju i na postupak izdavanja viza.

IV. UZIMANJE BIOMETRIJSKIH PODATAKA

Član 17.

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje putne isprave uzimaju se sledeći biometrijski podaci lica kome se izdaje putna isprava:

1) fotografija;

2) otisak prsta;

3) potpis.

Pod uzimanjem biometrijskih podataka, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se uzimanje podataka iz stava 1. ovog člana pomoću odgovarajućih tehničkih sredstava i prevođenje tih podataka u elektronski oblik (u daljem tekstu: uzimanje).

Član 18.

Uzimanje fotografije vrši se digitalnom kamerom ili skeniranjem fotografije priložene uz zahtev.

Fotografija iz stava 1. ovog člana mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da ima veličinu 50 x 50 mm;

2) 70-80% fotografije zauzima lice;

3) da je oštra i jasna, visokog kvaliteta, bez mrlja i ogrebotina;

4) da lice gleda direktno u kameru, da se jasno vide obe ivice lica, bez osmeha i grimasa, sa zatvorenim ustima;

5) da prikazuje prirodnu boju kože;

6) oči otvorene i jasno vidljive (bez kose preko očiju);

7) jednobojna siva pozadina;

8) za lice sa naočarima: oči jasno vidljive, da ram ne zaklanja bilo koji deo oka, bez refleksije;

9) ne smeju da se vide druge osobe, delovi nameštaja ili drugi predmeti.

Član 19.

Uzimanje otiska prsta vrši se skenerom za otiske i podrazumeva uzimanje otiska levog i desnog kažiprsta, na dodir valjanjem prsta u jednom pravcu od jedne do druge ivice nokta.

Ako lice nema kažiprst, uzima se otisak narednog prsta i to ovim redosledom: palac, srednji prst, domali, mali.

Izuzetno, ako uzimanje otisaka prstiju skenerom iz bilo kog razloga nije moguće ili ako tako uzeti otisci ne mogu poslužiti biometrijskoj obradi, otisci se uzimaju na klasičan način, mehaničkim otiskom na kartonu. Ovako uzeti otisak se skenira.

U slučaju iz stava 3. ovog člana na zahtevu za izdavanje putne isprave upisuje se napomena da je otisak uzet na klasičan način.

Ako lice nema prste, na obrascu putne isprave se na mestu za sliku otiska prsta upisuje oznaka ND (nije dostupno).

Na zahtevu za izdavanje putne isprave, na pogodnom mestu, službeno lice upisuje podatak sa kojih prstiju su uzeti otisci, odnosno da uzimanje otiska nije dostupno, što svojim potpisom potvrđuje.

Član 20.

Uzimanje potpisa se vrši pomoću table za digitalizaciju potpisa. Uzeti potpis mora biti čitak, ispisan pisanim slovima i veran originalu.

Ako je lice nepismeno ili iz drugih objektivnih razloga uzimanje potpisa nije moguće, na obrascu putne isprave mesto za potpis ostaje prazno.

V. EVIDENCIJA O PUTNIM ISPRAVAMA I OBRASCI ZA EVIDENCIJU

Član 21.

Evidenciju o putnim ispravama, u skladu sa Zakonom, vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Član 22.

Evidencija o putnim ispravama sastoji se od:

1) Registra o izdatim putnim ispravama;

2) Registra o oduzetim putn