of 104 /104
BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA TUZLANSKI KANTON TUZLA CANTON OPĆINA SREBRENIK MUNICIPALITY SREBRENIK SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SREBRENIK Godina XLIX – Broj 10 Srebrenik, 01.12.2014.godine

SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge...

Page 1: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA TUZLANSKI KANTON TUZLA CANTON OPĆINA SREBRENIK MUNICIPALITY SREBRENIK

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SREBRENIK

Godina XLIX – Broj 10 Srebrenik, 01.12.2014.godine

Page 2: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

SADRŽAJ:

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Strana

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o snabdijevanju toplotnom energijom na

području općine Srebrenik.............................................................................................................1 2. Programa obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2015.godinu.........................2-7 3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta općine Srebrenik sa Izvještajem

o troškovima tekuće budžetske rezerve za period 01.01.-31.03.2014.godine...............................8 4. Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta općine Srebrenik sa Izvještajem

o troškovima tekuće budžetske rezerve za period 01.01.-30.06.2014.godine...............................9 5. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Srebrenik sa Izvještajem o troškovima tekuće

budžetske rezerve za period 01.01.-30.06.2014.godine.........................................................10-64 6. Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta općine Srebrenik sa Izvještajem

o troškovima tekuće budžetske rezerve za period 01.01.-30.09.2014.godine.............................65 7. Zaključak broj: 01-703/14 od 26.11.2014.godine.......................................................................66 8. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda Informacije o gazdovanju šumama i stanju šuma

na području općine Srebrenik za 2013/2014.godinu...................................................................67 9. Zaključak o podržavanju Informacije o toku postupka po raspisanom javnom konkursu

za prenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu općine................................................68 10. Zaključak broj: 01-702/14 od 26.11.2014.godine.......................................................................69 11. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta Dorić (Mujo) Harisu

iz Srebrenika..........................................................................................................................70-71 12. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu u

korist Šabuljić (Kadro) Ibrahima iz Srebrenika.....................................................................72-73 13. Zaključak broj: 01-692/14od 26.11.2014.godine........................................................................74 14. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o

utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....................75

II – AKTI JAVNIH PREDUZEĆA

15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije broj:N.O.1347/14 od 27.11.2014.godine................76

III – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

16. Odluka o raspisivanju javnog konkursa i kriterijima za raspodjelu sredstava Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima, dvojici vlasnika uništene stambene zgrade prirodnom nesrećom koji posjeduju odobrenje za građenje..................................................77-80

17. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem depozitnog, transakcijskog računa i računa posebnih namjena budžeta općine Srebrenik.............................81

18. Odluka o uspostavljanju Programa postinvesticione podrške ulagačima..............................82-83 19. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma............................................................................84-85 20. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za opću

upravu općine Srebrenik........................................................................................................86-87 21. Rješenje o postavljenju savjetnika za pravna pitanja..................................................................88 22. Rješenje o postavljenju savjetnika za infrastrukturu...................................................................89 23. Zaključak o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Podorašje...............................................90 24. Zaključak o odobravanju isplate namjenskih novčanih sredstava.........................................91-92

Page 3: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

25. Zaključak o odobravanju sredstava Šerifović Elvisu..................................................................93 26. Zaključak o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Čekanići................................................94 27. Zaključak o odobravanju sredstava Bajraktarević Miralemu iz D.Špionice...............................95

IV – AKTI OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

28. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli mandata članovima Vijeća mjesne zajednice

Špionica Centar broj: 98/14 od 10.09.2014.godine.....................................................................96 29. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli mandata članovima Vijeća mjesne zajednice

Gornja Tinja broj: 190/14 od 05.11.2014.godine........................................................................97 30. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli mandata članovima Vijeća mjesne zajednice

Gornji Srebrenik broj: 188/14 od 05.11.2014.godine.................................................................98 31. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli mandata članovima Vijeća mjesne zajednice

Zahirovići broj: 192/14 od 11.11.2014.godine............................................................................99 32. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli mandata članovima Vijeća mjesne zajednice

Ježinac broj: 194/14 od 13.11.2014.godine...............................................................................100

Page 4: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

1

Na osnovu člana 6. i 8. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine TK“, broj: 11/05, 7/07 i 14/13), i člana 24. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08) Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 26.11.2014. godine, d o n o s i :

ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o snabdijevanju toplotnom energijom

na području općine Srebrenik Član 1.

U Odluci o snabdijevanju toplotnom energijom na području općine Srebrenik („Sl. glasnik općine Srebrenik“, broj: 7/12). član 2. stav 2. mijenja se i glasi:

„Općina Srebrenik obavljanje djelatnosti snabdijevanja toplotnom energijom na području općine Srebrenik povjerava javnom preduzeću za obavljanje komunalnih djelatnosti ili drugom pravnom licu (u daljem tekstu Distributer), prema Odluci o komunalnim djelatnostima općine Srebrenik.“

Član 2.

U članu 8. Odluke, briše se stav 2.

Član 3. Iza člana 8. Odluke, dodaje se novi član 8a), koji glasi: „Prije izvođenja priključka na sistem snabdijevanja toplotnom energijom potrošači su dužni platiti

posebnu priključnu taksu. Obračun i naplatu priključne takse vrši Općinska služba nadležna za komunalne poslove, a sredstva

prikupljena po tom osnovu koristit će se isključivo za dalji razvoj i izgradnju sistema toplifikacije. Cijena priključne takse za poslovne objekte i poslovne prostore iznosi 12 KM /m2 poslovnog prostora, a

za stambene objekte-prostore iznosi 10 KM /m2 stambenog prostora. Plaćanje priključne takse je obavezno i kod dogradnje i promjene namjene objekta, na način da se kod

dogradnje taksa plaća za novu korisnu površinu objekta, a u slučaju promjene namjene objekta iz stambenog u poslovni plaća se razlika priključne takse.“

Član 4.

U članu 13. mijenja se stav 1. i glasi: „Visinu cijene i način plaćanja usluge snabdijevanja toplotnom energijom utvrđuje Distributer, prema cjenovniku na koji saglasnost daje Općinsko vijeće.“

Član 5.

U članu 27. iza riječi „Srebrenik“ umjesto zareza stavlja se tačka, a preostali dio teksta se briše.

Član 6. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆI FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLANSKI KANTON Nišandžić Bono, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-691/14 Datum, 26.11.2014.godine

Page 5: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

2

Na osnovu člana 4. stav 2. i člana 6. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine TK“, broj: 11/05 i 7/07), člana 24. Statuta općine Srebrenik („Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 01/08) i članova 76., 89. i 128. Odluke o komunalnom redu („Sl. glasnik općine Srebrenik“, broj: 6/06 i 10/11), Općinsko vijeće Općine Srebrenik, na sjednici održanoj dana 26.11.2014. godine, d o n o s i :

P R O G R A M obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2015. godinu

Programom obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2015. godinu (u daljem tekstu Program), utvrđuje se obim i kvalitet usluga zajedničke komunalne potrošnje na području grada Srebrenika i ostalih naseljenih mjesta na području općine Srebrenik za 2015. godinu, izvori finansiranja, nosioci pojedinih poslova i rokovi za provođenje Programa.

Programom su obuhvaćeni sljedeći poslovi i usluge:

1. Održavanje čistoće, u dijelu koji se odnosi na čišćenje i pranje javnih saobraćajnih površina, uklanjanje snijega i poledice sa javnih površina;

2. Održavanje javnih površina, što uključuje čišćenje, uređenje i održavanje javnih zelenih površina, održavanje gradskih fontana, odvoz smeća sa javnih površina, kao i uklanjanje divljih deponija na području općine Srebrenik;

3. Održavanje javne rasvjete, što podrazumijeva održavanje objekata i uređaja javne rasvjete kojom se osvjetljavaju prometne i druge javne površine;

4. Obavljanje kafilerijskih poslova, što podrazumijeva uklanjanje pasa lutalica, eutanaziju i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa sa javnih površina;

5. Dekorisanje, što podrazumijeva ukrašavanje javnih površina i prostora prigodnim ukrasnim rekvizitima a povodom državnih i vjerskih praznika, kulturnih, zabavnih, sportskih, sajamskih i drugih manifestacija.

A) VRSTE, OBIM I KVALITET USLUGA

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE 1.1. Čišćenje javnih saobraćajnih površina Čišćenje javnih saobraćajnih površina na području grada Srebrenika podrazumijeva ručno ili mašinsko čišćenje-metenje asfaltiranih površina, uključujući i trotoare i parking prostore pored istih, a u ulicama sa makadamskom podlogom vršit će se samo ručno branje otpada (bez metenja), a ovi poslovi obavljat će se u periodu od 15.03.2015. do 15.11.2015. godine. Učestalost pojedinih operacija čišćenja vršit će se različito po zonama. a) javne saobraćajne površine na području grada Srebrenika koje su predviđene za ručno ili mašinsko čišćenje jedanput dnevno: - ulica Alije Izetbegovića, ulica Bosanskih branilaca , ulica Žrtava genocida u Srebrenici, ulica 25. Novembra, ulica Maršala Tita, Radnička ulica, ulica 1. Marta, ulica Zlatnih ljiljana, saobraćajne površine između Doma zdravlja i bivše uprave Majevice, ulica Srebreni grad, ulica 211. Oslobodilačke brigade, ulica Kulina bana, ulica 21. Srebreničke brigade, ulica TO-92, saobraćajnice oko zgrade

Page 6: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

3

“Tinjanka I i II”, saobraćajnica iznad SP zgrada “Bistrica I i II”, saobraćajnica iza SP zgrade “Srebrenka II” i iznad dječijeg obdaništa, saobraćajnica prema dječijem obdaništu, saobraćajnica iza SP zgrade "Bigeraj", saobraćajnica iza SP zgrade "Papagajka", plato ispred i parking prostor iza Robne kuće, plato ispred sportske dvorane, javni i posebni parking prostori u tim ulicama. Ukupna površina ovih javnih saobraćajnih površina iznosi ca 34.000 m2. b) javne saobraćajne površine na području grada Srebrenika koje su predviđene za ručno ili mašinsko čišćenje jedanput sedmično: - poligon malih sportova pored Srednje škole, saobraćajne površine oko SP zgrade "Auto pijaca" i "Sekvoja", ulica Tuzlanskog odreda, ulica Varoških polja, ulica Mije Gudeljevića, ulica Posavskog odreda, ulica Meše Selimovića, (do Gradske džamije). Ukupna površina ovih javnih saobraćajnih površina iznosi ca 17.000 m2. c) javne saobraćajne površine na području grada Srebrenika koje su predviđene za ručno ili mašinsko čišćenje jedanput mjesečno: - Ulica Kiseljaci, ulica 9. Septembra, Kiseljačka ulica, Industrijska ulica, ulica Ahmeta Šiljića, ulica Otvorenog grada umjetnosti, ulica Mehmedalije Mak Dizdara, ulica Ibrahima Cvike, ulica Benjamina Hogića Benka, ulica Hazima Vikala, ulica Džemala Bijedića, Bosanska ulica, ulica Safet-Bega Bašagića, ulica Muhsina Rizvića, ulica 21. Divizije, ulica Reufa Hodžića, ulica Ahmeta Džanića, ulica Zdrastvenih radnika, ulica Hasana Kikića, ulica B. Kešetovića, ulica 21. Juna, ulica Nedžada Šećića, ulica Husein-Kapetana Gradaščevića, ulica Rukiba Sinanovića do mosta na regionalnom putu, ulica Ivana Markovića Irca, ulica Mehmeda Ibrahimovića, ulica 16. Muslimanske brigade, ulica Džemaludina ef. Čauševića, ulica Stjepana II Kotromanića, Majevička ulica, ulica Vahida Ibrića, ulica Mehmeda Ramića Ramba, ulica Ismeta Ahmetovića, ulica Mehmeda Spahe, ulica Hazima Fazlića, ulica Srebreničkog odreda, ulica Derviša Sušića i Sarajevska ulica. Ukupna površina ovih javnih saobraćajnih površina iznosi ca 77.000 m2. 1.2. Pranje asfaltiranih površina u gradu Srebreniku

Pranje saobraćajnica je predviđeno u periodu od 15.03.2015. do 15.11.2015. godine, a vrši se u vremenu od 2300 do 0600 sati, i podrazumijeva pranje saobraćajnica na kojima se obavlja i čišćenje. Kao i kod čišćenja predviđena je različita učestalost pranja pojedinih saobraćajnica i to: - Saobraćajnice koje se peru dva puta mjesečno su javne saobraćajne površine koje se čiste jedanput dnevno. Ukupna površina ovih javnih saobraćajnih površina iznosi ca 34.000 m2.

- Saobraćajnice koje se peru jedanput mjesečno su javne saobraćajne površine koje se čiste jedanput sedmično.

Ukupna površina ovih javnih saobraćajnih površina iznosi ca 17.000 m2. - Saobraćajnice koje se peru jedanput u dva mjeseca su javne saobraćajne površine koje se čiste jednanput mjesečno. Ukupna površina ovih javnih saobraćajnih površina iznosi ca 77.000 m2.

Pored redovnog pranja gore navedenih javnih saobraćajnih površina, Komunalno ili drugo preduzeće koje obavlja ove poslove (u daljem tekstu: Davalac usluge) je obavezno vršiti pranje i otklanjanje eventualnih oštećenja na saobraćajnim znakovima pored istih, a u slučaju da saobraćajni znak nedostaje, nedostatak prijavi nadležnom općinskom organu i nakon nabavljanja saobraćajnih znakova obaveza je Davaoca da izvrši njihovo postavljanje.

Page 7: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

4

Takođe, obaveza je Davaoca usluga da redovno vrši čišćenje prihvatnih šahtova i rešetki na slivnicima, a u slučaju da rešetka nedostaje ili je oštećena, istu popravi ili nakon nabavke od strane Općine istu ugradi. 1.3. Uklanjanje snijega i poledice sa javnih površina, odnosno organizovanje zimske službe Zimska služba organizuje se u periodu od 01.01. do 15.03.2015. godine i od 15.11. do 31.12.2015. godine. Općina Srebrenik organizuje zimsku službu u gradu Srebreniku, te na lokalnim i nekategorisanim putevima na području općine Srebrenik, dok su za zimsku službu na regionalnim i magistralnom putnom pravcu nadležne direkcije cesta TK i F BiH. Zimska služba vršila bi se u obimu kako slijedi: - Čišćenje snijega i leda sa kolovoza cesta, trotoara, parking prostora, taksi i autobuskih stajališta (osim gradske autobuske stanice) i ostalih javnih saobraćajnih površina, - Sprečavanje klizavosti zbog poledice, - Nabavka, preuzimanje i deponovanje abrazivnog materijala za sprečavanje klizavosti, - Deponovanje posipnog materijala na proširenjima uz kolovoze na usponima cesta, - Uklanjanje ledenica i nanosa snijega sa krovova objekata u javnoj upotrebi (objekti organa uprave i sl.), - Informisanje javnosti o stanju na cestama,

- Druge neophodne radnje kojima se osigurava stalan, nesmetan i siguran promet na cestama (uklanjanje odrona kamena i zemlje, drveća, granja, čišćenje saobraćajnica i sl.). Davalac usluga je obavezan sačiniti Operativni plan zimske službe, na koji saglasnost daje Općinski načelnik. U slučaju povoljnih vremenskih uslova, odnosno periodima bez snijega, poslove čišćenja javnih saobraćajnih površina u periodu obavljanja zimske službe, vršit će Davalac usluga zimske službe u obimu i na način predviđen tačkom 1.1. ovog programa, a poslove pranja asfaltiranih površina, kada je vanjska temperatura zraka iznad 5ºC, u obimu i u vrijeme kako to odredi općinska služba nadležne za komunalne poslove ili komunalna inspekcija. 2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 2.1. Čišćenje, uređenje i održavanje javnih zelenih površina u gradu Srebreniku i ostalim naseljenim mjestima na području Općine

Čišćenje, uređenje i održavanje javnih zelenih površina vršit će se u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine. Pod pojmom čišćenja, uređenja i održavanja javnih zelenih površina podrazumijeva se: - košenje trave, - šišanje žive ograde, sitnog rastinja i sječenje suhih grana i grana drveća koje ulaze u slobodan profil saobraćajnica (slobodan profil je 4,5 m iznad kolovoza saobraćajnice), - zasađivanje i okopavanje cvijeća i drveća, te o potrebi zalivanje, prihranjivanje i tretiranje hemijskim sredstvima, - uklanjanje smeća sa istih, - redovno održavanje (popravak, farbanje i dr.) klupa za sjedenje i korpi za smeće, - uklanjanje plakata, reklmnih listića, panoa i sl., postavljenih izvan za to predviđenih mjesta i

Page 8: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

5

- uništavanje-uklanjanje ambrozije. Javne zelene površine na području grada Srebrenika koje se čiste, uređuju i održavaju su: - park “Hrastik”, - park “Spomen kosturnica” i, - ostale javne zelene površine u gradu. Ukupna površina ovih javnih zelenih površina iznosi ca 20.000 m2. U ovu karegoriju spadaju i gradski stadion i javni vodotoci na gradskom području. Kada je u pitanju gradski stadion obaveza Davaoca usluga po ovom programu je čišćenje, odnosno branje i uklanjanje smeća sa prostora stadiona (terena, tribina i prostora oko samog stadiona), a isti će se obavljati u slučaju kada je organizator manifestacije na stadionu Općina Srebrenik. Pod javnim vodotocima na gradskom području podrazumijeva se ukorićeni dio rijeke Tinje od Koprića mosta do mosta za NN Kiseljak, te Mulahmetovića potok od naselja Neum do ušća u rijeku Tinju. Kada je u pitanju korito rijeke Tinje, predviđeno je redovno košenje uređenog i zatravljenog dijela korita-nasipa minimalno jedanput mjesečno u toku sezone, kao i branje i odvoz otpadaka sa ovih površina tokom cijele godine, sa učestalosti od jedanput sedmično. Ukupno zatravljenih površina cca. 36.000 m2. Također, predviđeno je i uklanjanje smeća i rastinja iz samog korita rijeke Tinje i sa površina urađenih u kamenoj oblozi i to minimalno dva puta godišnje. Ukupna površina cca. 44.000 m2. Kada je u pitanju Mulahmetovića potok predviđeni su radovi na uklanjanja smeća iz i pored korita ovog vodotoka, krčenje i uklanjanje rastinja i slično i to najmanje dva puta godišnje (period proljeće i jesen). Javnim zelenim površinama u ostalim naseljenim mjestima smatraju se parkovi, spomen obilježja i sl., obuhavatajući i ostale uređene površine kao što su: trgovi, poligoni (osim školskih) i druge asfaltirane i slične površine koje su locirane pored zgrada centara naseljenih mjesta. Spomen obilježjima smatraju se uređene površine na kojima je izgrađeno spomen obilježje Šehidima i poginulim borcima u ratu 1992. - 1995. godine i spomen obilježja poginulim borcima u NOR-u 1941.-1945. godine na području općine, kao i lokaliteti Starog grada i Šehitluka u G. Srebreniku. Ukupna površina ovih javnih površina iznosi ca 21.000 m2. 2.2. Održavanje gradskih fontana Održavanje gradskih fontana podrazumijeva redovno čišćenje velike fontane ispred Doma kulture, te dvije manje fontane na šetalištu, odgovarajući tretman vode potrebnim hemikalijama, pregled automatike, eventualne zamjene rezervnih dijelova i popravke u periodu rada fontana, kao i odgovarajuće održavanje u zimskom periodu. U pravilu fontane rade u periodu od 1. aprila do 31. oktobra. Predviđeno je da se ovi poslovi obavljaju u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine. 2.3. Odvoz smeća sa javnih površina u gradu Srebreniku i Mjesnim zajednicama Smeće prikupljeno sa javnih gradskih saobraćajnih površina i javnih zelenih površina u gradu Srebreniku i ostalim naseljenim mjestima (naročito na uređenim javnim površinama u mjesnim područjima sa postavljenim posudama-kantama za smeće), odvozit će se prema Planu odvožnje otpada, koji će sačiniti Davalac usluga, na koji je obavezan pribaviti saglasnost Općinske službe nadležne za komunalne poslove. Ovi poslovi organizovat će se kontinuirano tokom cijele godine i to na području grada svakodnevno, a sa područja ostalih mjesnih zajednica najmanje jednom mjesečno, a po potrebi i češće.

Page 9: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

6

Odvoz krupnog otpada sa cijelog područja općine Srebrenik vršit će se najmanje jednom godišnje. Plan odvoza krupnog otpada po pojedinim naseljenim mjestima sačiniti će Davalac usluga, na koji je obavezan pribaviti saglasnost Općinske službe nadležne za komunalne poslove. U slučajevima potreba Općine za izvršavanjem vanrednih poslova (poslovi slični ugovorenim u ovom programu i drugi poslovi u manjem obimu), Davalac usluga će na traženje Općinske službe nadležne za komunalne poslove izvršiti te poslove bez posebne naknade, na način da se angažuju ljudstvo i materijalna sredstva predviđena za poslove na realizaciji ovog programa. 2.4. Uklanjanje divljih deponija smeća na području općine Srebrenik Uklanjanje divljih deponija smeća vršit će se na cijelom području općine Srebrenik, prema Planu uklanjanja divljih deponija, koji će sačiniti Općinska služba nadležna za komunalne poslove. Ovi poslovi organizovat će se najmanje jedanput godišnje. U slučaju potrebe za hitnom intervencijom uklanjanja neke divlje deponije smeća, uklanjanje će se izvršiti prema nalogu Službe nadležne za komunalne poslove ili komunalnog inspektora, a prema cijenama koje budu ugovorene za redovno uklanjanje divljih deponija. 3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se održavanje objekata i uređaja općinske javne rasvjete kojom se osvjetljavaju prometne i druge javne površine, i to:

- zamjena neispravnih i oštećenih rasvjetnih armatura, grla, sijalica, prigušnica i drugih elemenata, odnosno osnovnog i pomoćnog pribora;

- ispitivanje i popravka nadzemnih i podzemnih instalacija; - intervencije na javnoj rasvjeti i vremenska podešavanja.

Predviđeno je da se ovi poslovi obavljaju u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine. 4. KAFILERIJSKI POSLOVI Kafilerijski poslovi podrazumijevaju uklanjanje pasa lutalica u svim naseljenim mjestima na području općine Srebrenik, eutanaziju i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa sa javnih površina. Ovi poslovi obavljaju se kontinuirano, a najmanje jedanput mjesečno, prema Planu koji je obavezan sačiniti Davalac usluge, na koji saglasnost daje Općinska služba nadležna za komunalne poslove. Uvažavajući odredbe Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, br. 25/09), planirano je da se veći dio poslova koji se odnose na zbrinjavanje pasa lutalica u 2015. godini organizuju putem Veterinarske stanice, a da Komunalnom preduzeću ostaje dio poslova koji će obavljati u saradnji sa Veterinarskom stanicom, te poslovi koji se odnose uklanjanje i zbrinjavanje uginulih životinja sa javnih površina. Predviđeno je da se ovi poslovi obavljaju u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine. 5. DEKORISANJE Za sve međunarodne, državne, općinske i vjerske praznike, te u povodu drugih značajnih prigodnih svečanosti Davalac usluga je obavezan da izvrši dekoraciju grada u skladu sa posebnim programom, najkasnije dva dana prije nastupajućeg praznika i to isticanjem odgovarajućih zastava na predviđenim mjestima u ulicama grada, postavljanjem odgovarajućih panoa, plakata i ostalih natpisa na za to predviđenim mjestima, te da u te dane sa posebnom pažnjom izvrši čišćenje javnih površina i

Page 10: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

7

pranje javnih saobraćajnica. Nabavku materijala (zastave, plakate, natpise, ukrasne svjetiljke i sl.) vrši Općina, a postavljanje i uklanjanje vrši Davalac usluga. Predviđeno je da se ovi poslovi obavljaju u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine. B) IZVORI FINANSIRANJA I PREDVIÐENA SREDSTVA

Odredbama člana 6. i 19. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine TK“, broj: 11/05, 7/07 i 14/13), propisano je da Općine obezbjeđuju obavljanje komunalnih djelatnosti, te da se sredstva za obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti obezbjeđuju iz budžeta Općine. Polazeći od toga, u budžetu općine Srebenik za 2015. godinu potrebno je planirati sredstva za finansiranje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje iz ovog programa. C) MJERE, NOSIOCI I ROKOVI ZA SPROVOÐENJE PROGRAMA Odlukom o komunalnim djelatnostim („Sl. glasnik općine Srebrenik“, broj: 10/11), obavljanje većine djelatnosti iz ovog programa (osim poslova navedenih pod tačkom 2.2. Održavanje gradskih fontana, 2.4. Uklanjanje divljih deponija, 3. Održavanje javne rasvjete i dijela Kafilerijskih poslova tačka 4. ), direktno je povjereno JP „9. Septembar“ Srebrenik. Djelatnosti održavanja gradskih fontana, održavanja javne rasvjete i uklanjanje divljih deponija biće povjerene Pravnom licu registrovanom za obavljanje predmetne djelatnosti, nakon provedenog postupka javne nabavke, a u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima TK-a i Zakonom o javnim nabavkama BiH. Kada je u pitanju obavljanje Kafilerijskih poslova, pri čemu prije svega mislimo na zbrinjavanje pasa lutalica, a uvažavajući odredbe Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, br. 25/09), planirano je da se veći dio ovih poslova u 2015. godini organizuju putem Veterinarske stanice, a da Komunalnom preduzeću ostaje dio poslova koji će obavljati u saradnji sa Veterinarskom stanicom (poslovi hvatanja i prevoza pasa), te poslovi koji se odnose na uklanjanje i zbrinjavanje uginulih životinja sa javnih površina. U cilju sprovođenja ovog programa, općinska služba nadležna za komunalne poslove i komunalna inspekcija, ostvarit će punu koordinaciju sa preduzećima, odnosno pravnim ili fizičkim licima, koja će učestvovati u realizaciji istog. Nadzor nad sprovođenjem ovog programa vršit će općinska služba nadležna za komunalne poslove, a inspekcijski nadzor komunalna inspekcija i komunalni redari općine Srebrenik, o čemu će izvještavati Općinskog načelnika, a Općinski načelnik po potrebi Općinsko vijeće. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆI FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Bono Nišandžić, s.r. Općinsko vijeće Broj: 01-687/14 Srebrenik, 26.11.2014. godine

Page 11: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

8

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08), razmatrajući Izvještaj o izvršenju budžeta općine Srebrenik sa Izvještajem o troškovima tekuće budžetske rezerve za period 01.01. do 31.03.2014. godine, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 26.11.2014. godine, donijelo je: Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Izvještaj o izvršenju budžeta općine Srebrenik sa Izvještajem o troškovima tekuće budžetske rezerve za period 01.01. do 31.03.2014. godine.

II Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆI FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Bono Nišandžić, s.r. Općinsko vijeće Broj: 01-688/14 Datum, 26.11.2014.godine

Page 12: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

9

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08), razmatrajući Izvještaj o izvršenju budžeta općine Srebrenik za period 01.01. do 30.06.2014. godine, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 26.11.2014. godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Izvještaj o izvršenju budžeta općine Srebrenik sa Izvještajem o troškovima tekuće budžetske rezerve za period 01.01. do 30.06.2014. godine.

II Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆI FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Bono Nišandžić, s.r. Općinsko vijeće Broj: 01-689/14 Datum, 26.11.2014.godine

Page 13: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

10

I Z V J E Š T A J O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE SREBRENIK SA IZVJEŠTAJEM O

TROŠKOVIMA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ZA PERIOD 01.01.2014. DO 30.06.2014. GODINE

Programom rada Općinskog vijeća općine Srebrenik za 2014. godinu («“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 2/14) predviđeno je da se Općinskom vijeću općine Srebrenik podnese na razmatranje i usvajanje polugodišnji i godišnji Izvještaj o izvršenju budžeta općine Srebrenik a što je bila obaveza propisana ranijim Zakonom o budžetima u F BiH („Sl. novine FBiH“, broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12).

Međutim, novim Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, br: 102/13, 9/14 i 13/14) koji je stupio na snagu 02.01.2014. godine a primjenjuje se od 01. januara 2014. godine, u članu 92. istog propisano je da općinske službe za finansije dužne su dostaviti kvartalne izvještaje općinskom vijeću i kantonalnim ministarstvima finansija u roku od 20 dana po isteku obračunskog perioda a za IV kvartal prethodne godine do 28. februara tekuće godine.

Donošenje i izvršavanje budžeta, vođenje poslovnih knjiga, vrste finansijskih izvještaja, načini sačinjavanja izvještaja i rokovi njihovog donošenja i predaje nadležnim tijelima i organima, regulisano je sljedećim Zakonskim i drugim propisima:

- Zakonom o budžetima u FBiH (“Službene novine FBiH”, br: 102/13, 9/14 i 13/14), - Uredbom o računovodstvu budžeta u F BiH (“Službene novine F BiH”, broj: 87/10), - Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u F BiH (“Službene novine F BiH”, broj:1/11), čiji je sastavni dio

i analitički kontni plan, - Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u F BiH (“Sl. novine F BiH”,

broj: 27/12), - Zakonom o PDV-u («Službeni glasnik BiH», broj: 9/05, 35/05 i 100/08), - Pravilnikom o primjeni zakona o PDV-u («Službeni glasnik BiH»,broj: 93/05, 21/06, 60/06, 6/07,

100/07, 35/08 i 65/10), - Zakonom o doprinosima (“Službene novine FBiH”, broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i

14/08), - Pravilnikom o načinu obrač. i uplate doprin. (“Sl. novine FBiH”, br: 64/08 i 81/08), - Zakonom o porezu na dohodak (“Sl. novine FBiH”, broj: 10/08, 9/10 i 44/11), - Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Sl. novine FBiH”, broj: 67/08, 4/10, 86/10 10/11,

53/11 i 20/12), - Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti F BiH („Sl. novine F BiH“, broj: 45/10).

Pored navedenih propisa, u pogledu rokova, načina sačinjavanja i dostavljanja finansijskih izvještaja, svi

budžetski korisnici su se dužni pridržavati i uputstava Federalnog ministarstva finansija, kao i uputstava odgovarajućih drugih ministarstava na svim nivoima vlasti u F BiH.

Prilikom izrade Izvještaja o izvršenju budžeta općine Srebrenik za period 01.01. do 30.06.2014. godine za planirane prihode i primitke i rashode i izdatke korišteni su podaci iz Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, br: 12/13).

Isplate iz budžeta vršene su u skladu sa Odlukom o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2014. godinu (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 12/13).

U Izvještaju o izvršenju budžeta općine Srebrenik za period 01.01. do 30.06.2014. godine prikazani su: A - Prihodi i primici B - Rashodi i izdaci Rashodi i izdaci po organizacionoj klasifikaciji

Page 14: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

11

Rashodi i izdaci po funkcionalnoj klasifikaciji C - Rashodi i izdaci po budžetskim korisnicima i vrsti rashoda i izdatka Izvještaj o troškovima tekuće budžetske rezerve za period 01.01.- 30.06.2014. godine Obrazloženje pojedinih pozicija prihoda i primitaka i rashoda i izdataka Pregled novčanih sredstava, potraživanja i obaveza općine Srebrenik na dan 30.06.2014. godine.

Svi prikazani prihodi i primici i rashodi i izdaci označeni su analitičkim kontima iz kontnog plana za

budžete. Kod obrazloženja pojedinih pozicija prihoda i primitaka i rashoda i izdataka korišteni su tabelarni pregledi kako bi se što transparentnije prikazala pojedinačna ostvarenja kako prihoda i primitaka tako i rashoda i izdataka.

Page 15: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

12

Na osnovu člana 92. Zakona o budžetima u Federaciji BiH («Službene novine Federacije BiH», broj: 102/13, 9/14 i 13/14) i člana 38. Statuta općine Srebrenik („Sl. glasnik općine Srebrenik, broj: 1/08), Općinski načelnik općine Srebrenik, podnosi:

I Z V J E Š T A J o izvršenju Budžeta općine Srebrenik za period 01.01. - 30.06.2014. godine

Budžet općine Srebrenik («Službeni glasnik općine Srebrenik», broj: 12/13) izvršen je u periodu 01.01. do 30.06.2014. godine, kako slijedi: A) PRIHODI I PRIMICI 3.666.927,77 KM - Prihodi od poreza 2.328.458,78 KM - Neporezni prihodi 1.264.409,09 KM - Tekući transferi (transferi i donacije) 71.500,00 KM - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 59,90 KM - Primici 2.500,00 KM B) RASHODI I IZDACI 3.591.695,87 KM - Bruto plaće i naknade plaća 1.158.785,44 KM - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 111.419,92 KM - Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 820.556,65 KM - Tekući transferi i drugi tekući rashodi 709.859,24 KM - Kapitalni transferi 20.570,71 KM - Izdaci za kamate i ostale naknade 53.079,26 KM - Kapitalni izdaci 692.731,89 KM - Tekuća rezerva 24.692,76 KM C) RAZLIKA (A-B) - SUFICIT 01.01.-31.06.2014. GODINE 75.231,90 KM Pregledi planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka kao i raspoređenih rashoda i izdataka Budžeta općine Srebrenik za period 01.01.-30.06.2014. godine tabelarno su prikazani u Izvještaju.

Page 16: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

13

PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA BUDŽETA OPĆINE SREBRENIK ZA PERIOD 01.01.-30.06.2014. GODINE

A - PRIHODI I PRIMICI

u KM

Vrsta prihoda OPIS VRSTE PRIHODA

Prijedlog budžeta za

2014.g.

Planirano za 01.01.-

30.06. 2014. god.

Ostvareno za

01.01.-30.06.

2014.god.

Index (5/4) x 100

% učešća

1 2 3 4 5 6 7

710000 I - PRIHODI OD POREZA 5.203.200,00 2.601.600,00 2.328.458,78 89,50 63,50%

711100 Porez na dobit pojedinca (zaostale uplate poreza) 30.200,00 15.100,00 11.744,81 77,78 0,32%

711111 Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti (zaostale uplate poreza) 6.000,00 3.000,00 4,00 0,13 0,00%

711112 Porez na dohodak od poljoprivredne djelatnosti (zaostale uplate poreza) 23.000,00 11.500,00 11.740,81 102,09 0,32%

711113 Porez na osnovu autorskih prava, patenata i tehni. unapređ. (zaostale uplate poreza) 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00%

711115 Prihod na porez od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza) 1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00%

711200 Porez na dobit preduzeća 0,00 1.217,00 0,03%

711211 Porez na dobit 0,00 1.217,00 0,03%

713100 Porezi na plaće (zaostale uplate poreza) 53.500,00 26.750,00 18.028,03 67,39 0,49%

713111 Porez na plaću i druga lična primanja (zaostale uplate poreza) 52.000,00 26.000,00 18.028,03 69,34 0,49%

713113 Porez na dodatna primanja (zaostale uplate poreza) 1.500,00 750,00 0,00 0,00 0,00%

714100 Porez na imovinu 820.000,00 410.000,00 331.025,80 80,74 9,03%

714111 Porez na imovinu od fizičkih lica 80.000,00 40.000,00 23.761,53 59,40 0,65%

714112 Porez na imovinu od pravnih lica 35.000,00 17.500,00 19.456,97 111,18 0,53%

714113 Porez na imovinu za motorna vozila 180.000,00 90.000,00 106.670,00 118,52 2,91%

714121 Porez na nasljeđe i darove 25.000,00 12.500,00 5.336,60 42,69 0,15%

714131 Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica 360.000,00 180.000,00 119.054,30 66,14 3,25%

714132 Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica 140.000,00 70.000,00 56.746,40 81,07 1,55%

715100 Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost 1.000,00 500,00 495,78 99,16 0,01%

715132 Porez na promet proizvoda iz čl. 12. Zakona o PPP i usluga osim proizvoda iz čl.12.stav 1. tač.1.,2., 4., 12., 13., i 16., 500,00 250,00 0,00 0,00 0,00%

715141 Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu 500,00 250,00 495,78 198,31 0,01%

715900 Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze) 2.800,00 1.400,00 200,00 14,29 0,01%

715914 Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku ishranu iz čl. 12. stav 1. tač. 1. i 2. ZPPPU 300,00 150,00 0,00 0,00 0,00%

Page 17: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

14

715915 Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz čl. 12. stav 1. tač. 12. ZPPPU i PPU u građ. koji se obračunava naosnovicu iz čl. 18. tač. 5. Zakona 2.500,00 1.250,00 200,00 16,00 0,01%

716100 Porez na dohodak 764.100,00 382.050,00 336.409,18 88,05 9,17%

716111 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti 648.000,00 324.000,00 281.577,67 86,91 7,68%

716112 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti 16.000,00 8.000,00 7.087,29 88,59 0,19%

716113 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava 10.000,00 5.000,00 3.640,77 72,82 0,10%

716114 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00%

716115 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću 10.000,00 5.000,00 2.715,76 54,32 0,07%

716116 Prihodi od poreza na dohodak od drugih samos. djel. iz čl.12. st.4. Zakona o porezu na dohodak 53.000,00 26.500,00 25.318,58 95,54 0,69%

716117 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu 27.000,00 13.500,00 16.069,11 119,03 0,44%

717100 Prihodi od indirektnih poreza 3.529.500,00 1.764.750,00 1.627.530,82 92,22 44,38%

717131 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta 360.000,00 180.000,00 157.196,20 87,33 4,29%

717141 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave 3.169.500,00 1.584.750,00 1.470.334,62 92,78 40,10%

719100 Ostali porezi 2.100,00 1.050,00 1.807,36 172,13 0,05%

719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nes. (zaostale obaveze) 2.000,00 1.000,00 1.611,17 161,12 0,04%

719115 Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze) 100,00 50,00 196,19 392,38 0,01%

720000 II - NEPOREZNI PRIHODI 3.668.300,00 1.834.150,00 1.264.409,09 68,94 34,48%

721100 Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija 164.300,00 82.150,00 91.439,33 111,31 2,49%

721112 Prihodi od davanja prava na eksploat. prir. resursa, patenata i autorskih prava 158.000,00 79.000,00 91.331,13 115,61 2,49%

721119 Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 300,00 150,00 8,20 5,47 0,00%

721121 Prihodi od iznajmljivanja zemljišta 6.000,00 3.000,00 100,00 3,33 0,00%

721200 Ostali prihodi od imovine 500,00 250,00 2.564,27 1.025,71 0,07%

721211 Prihodi od kamate za depozite u banci 500,00 250,00 514,27 205,71 0,01%

721239 Ostali prihodi od imovine 0,00 2.050,00 0,06%

722100 Administrativne takse 250.000,00 125.000,00 83.704,70 66,96 2,28%

722131 Općinske administrativne takse 135.000,00 67.500,00 33.183,50 49,16 0,90%

722133 Takse za ovjeravanje dokumenata 90.000,00 45.000,00 40.227,20 89,39 1,10%

722134 Takse za vjenčanja i druge civilne registracije 25.000,00 12.500,00 10.294,00 82,35 0,28%

722300 Komunalne naknade i takse 770.000,00 385.000,00 258.283,80 67,09 7,04%

722321 Općinske komunalne takse 350.000,00 175.000,00 243.489,80 139,14 6,64%

Page 18: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

15

722329 Ostale općinske komunalne naknade i takse - naknade i takse za priključenje korisnika na vodovodnu i kanalizacionu mrežu 200.000,00 100.000,00 14.794,00 14,79 0,40%

722329 Ostale općinske komunalne naknade i takse - naknade i takse za priključenje korisnika na toplifikacionu mrežu 220.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00%

722400 Ostale budžetske naknade i takse 1.549.500,00 774.750,00 308.467,84 39,82 8,41%

722433 Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 268.000,00 134.000,00 23.373,82 17,44 0,64%

722434 Naknada za korištenje građevinskog zemljišta 350.000,00 175.000,00 68.647,95 39,23 1,87%

722435 Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti - Renta 743.500,00 371.750,00 171.684,14 46,18 4,68%

722436 Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina 30.000,00 15.000,00 18.050,00 120,33 0,49%

722437 Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina 500,00 250,00 0,00 0,00 0,00%

722442 Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa 5.000,00 2.500,00 2.399,54 95,98 0,07%

722449 Ostale općinske naknade 99.500,00 49.750,00 10.516,98 21,14 0,29%

722454 Naknada za korištenje državnih šuma 10.000,00 5.000,00 2.426,00 48,52 0,07%

722461 Naknada za zauzimanje javnih površina 5.000,00 2.500,00 7.272,85 290,91 0,20%

722463 Naknada za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca 30.000,00 15.000,00 3.001,10 20,01 0,08%

722465 Naknada za reklame postavljene na javnim površinama 8.000,00 4.000,00 1.095,46 27,39 0,03%

722500 Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima 568.500,00 284.250,00 266.733,05 93,84 7,27%

722515 Naknade za korištenje podataka premjera i katastra 25.000,00 12.500,00 6.510,40 52,08 0,18%

722516 Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra 175.000,00 87.500,00 95.771,50 109,45 2,61%

722531 Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 120.000,00 60.000,00 64.380,40 107,30 1,76%

722532 Naknade za uptrebu cesta za vozila građana 160.000,00 80.000,00 60.347,82 75,43 1,65%

722581 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu 82.000,00 41.000,00 37.957,85 92,58 1,04%

722582 Posebna naknada za zaštitu od prir. i drugih nesr. gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne dje. i povr. samost. rada 3.000,00 1.500,00 917,34 61,16 0,03%

722583 Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imov. od požara i prir. sila 2.000,00 1.000,00 544,69 54,47 0,01%

722584 Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od auto odgovornosti za vatr. jed. 1.500,00 750,00 303,05 40,41 0,01%

722600 Prihodi od pružanja javnih usluga (Prihodi od vlast. djel. kor. Budžeta i vlast. pr.) 1.500,00 750,00 100,00 13,33 0,00%

722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 500,00 250,00 0,00 0,00 0,00%

722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 1.000,00 500,00 100,00 20,00 0,00%

722700 Neplanirane uplate-prihodi 347.500,00 173.750,00 250.016,10 143,89 6,82%

722719 Ostali povrati 21.000,00 10.500,00 11.112,50 105,83 0,30%

722719 Ostali povrati - Povrat PDV za zgradu Općine 320.000,00 160.000,00 238.283,60 148,93 6,50%

Page 19: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

16

722732 Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate 5.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00%

722741 Naplate premije osiguranja 1.500,00 750,00 620,00 82,67 0,02%

723100 Novčane kazne 16.500,00 8.250,00 3.100,00 37,58 0,08%

723131 Novčane kazne po općinskim propisima 3.000,00 1.500,00 650,00 43,33 0,02%

723133 Novčane kazne za prek. koje su registrovane u registru novč. kazni i tr.pp 12.000,00 6.000,00 2.450,00 40,83 0,07%

723139 Ostali prihodi 1.500,00 750,00 0,00 0,00 0,00%

730000 III - TEKUĆE TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE) 2.148.000,00 1.074.000,00 71.500,00 6,66 1,95%

732100 Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti 2.148.000,00 1.074.000,00 71.500,00 6,66 1,95%

732111 Primljeni tekući transferi od Države 48.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00%

732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 1.500.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00%

732114 Primljeni tekući transferi od Kantona 600.000,00 300.000,00 71.500,00 23,83 1,95%

770000 IV - PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA 600,00 300,00 59,90 19,97 0,00%

777700 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 600,00 300,00 59,90 19,97 0,00%

777779 Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata 600,00 300,00 59,90 19,97 0,00%

A - PRIHODI ( I+II+III+IV) 11.020.100,00 5.510.050,00 3.664.427,77 66,50 99,93%

810000 B - KAPITALNI PRIMICI 166.200,00 83.100,00 2.500,00 3,01 0,07%

811100 Primici od prodaje stalnih sredstava 166.200,00 83.100,00 2.500,00 3,01 0,07%

811111 Primici od prodaje zemljišta 150.000,00 75.000,00 2.500,00 3,33 0,07%

811116 Primici od prodaje stanova 16.200,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00%

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (A + B) 11.186.300,00 5.593.150,00 3.666.927,77 65,56 100,00%

Page 20: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

17

PREGLED PRANIRANIH I OSTVARENIH RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA OPĆINE SREBRENIK ZA PERIOD 01.01.-30.06.2014. GODINE

B - RASHODI I IZDACI u KM

Ekonom. kod RASHODI IZ BUDŽETA

Prijedlog budžeta za

2014.g.

Planirano za 01.01.-

30.06. 2014. god.

Ostvareno za

01.01.-30.06.

2014.god.

Index (5/4) x 100

% učešća

1 2 3 4 5 6 7

610000 I - TEKUĆI RASHODI 7.912.700,00 3.956.350,00 2.874.271,22 72,65 80,03%

611000 BRUTO PLAĆE I NAKNADE PLAĆA 2.580.000,00 1.290.000,00 1.158.785,44 89,83 32,26%

611100 Bruto plaće i naknade plaća 2.227.900,00 1.113.950,00 1.024.865,74 92,00 28,53%

611110 Plaće i naknade plaće po umanjenju doprinosa 1.536.000,00 768.000,00 707.157,29 92,08 19,69%

611131 Doprinosi za PIO - 17 % 378.900,00 189.450,00 174.227,15 91,96 4,85%

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 279.000,00 139.500,00 128.108,30 91,83 3,57%

611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 34.000,00 17.000,00 15.373,00 90,43 0,43%

611200 Naknade troškova zaposlenih 352.100,00 176.050,00 133.919,70 76,07 3,73%

611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 34.800,00 17.400,00 15.809,00 90,86 0,44%

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 251.100,00 125.550,00 107.272,00 85,44 2,99%

611224 Regres za godišnji odmor 25.200,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00%

611225 Otpremnine zbog odlaska u penziju 21.000,00 10.500,00 7.458,70 71,04 0,21%

611227 Pomoć u slučaju smrti 10.000,00 5.000,00 3.380,00 67,60 0,09%

611228 Pomoć u slučaju povrede na radu, teške bolesti i invalidnosti 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00%

612000 DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI 243.700,00 121.850,00 111.419,92 91,44 3,10%

612100 Doprinosi poslodavca 243.700,00 121.850,00 111.419,92 91,44 3,10%

612111 Doprinosi za PIO - 6 % 133.900,00 66.950,00 62.073,09 92,72 1,73%

612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 89.500,00 44.750,00 41.382,05 92,47 1,15%

612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 11.500,00 5.750,00 5.172,78 89,96 0,14%

612114 Doprinos za beneficirani radni staž 8.800,00 4.400,00 2.792,00 63,45 0,08%

613000 IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE 2.631.000,00 1.315.500,00 820.556,65 62,38 22,85%

613100 Putni troškovi 7.300,00 3.650,00 1.649,30 45,19 0,05%

613111 Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 800,00 400,00 0,00 0,00 0,00%

613113 Putovanje, lična vozila (upotreba vlastitog vozila u službene svrhe) 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00%

Page 21: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

18

613114 Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 400,00 200,00 0,00 0,00 0,00%

613115 Troškovi dnevnica u zemlji 3.400,00 1.700,00 748,50 44,03 0,02%

613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu 2.500,00 1.250,00 900,80 72,06 0,03%

613200 Izdaci za energiju 195.000,00 97.500,00 74.572,73 76,48 2,08%

613211 Izdaci za električnu energiju 122.800,00 61.400,00 45.607,52 74,28 1,27%

613213 Lož ulje 66.300,00 33.150,00 28.965,21 87,38 0,81%

613214 Ugalj 4.900,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00%

613215 Drvo 1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00%

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 371.100,00 185.550,00 177.673,38 95,75 4,95%

613310 Izdaci za komunikaciju (telefon, internet, mobilni telefon, poštanske usluge) 47.600,00 23.800,00 17.828,90 74,91 0,50%

613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 5.700,00 2.850,00 1.906,78 66,90 0,05%

613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 6.900,00 3.450,00 3.441,20 99,74 0,10%

613324 Izdaci za usluge održavanje čistoće - ZKP 297.900,00 148.950,00 150.712,50 101,18 4,20%

613329 Ostale komun. usl.- komunalne usluge u kolektivnim centr. 13.000,00 6.500,00 3.784,00 58,22 0,11%

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 59.400,00 29.700,00 27.477,27 92,52 0,77%

613411 Izdaci za obrasce i papir 15.000,00 7.500,00 15.000,00 200,00 0,42%

613412 Izdaci za kompjuterski materijal 9.400,00 4.700,00 1.376,65 29,29 0,04%

613413 Izdaci za obrazovanje kadrova 8.000,00 4.000,00 5.891,25 147,28 0,16%

613416 Sitni inventar 2.000,00 1.000,00 158,50 15,85 0,00%

613417 Kancelarijski materijal 6.000,00 3.000,00 2.105,52 70,18 0,06%

613418 Auto gume 5.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00%

613419 Izdaci za ostali administrativni materijal 9.000,00 4.500,00 2.839,40 63,10 0,08%

613481 Izdaci za odjeću, uniforme i platno 3.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00%

613484 Materijal za čišćenje 2.000,00 1.000,00 105,95 10,60 0,00%

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 41.900,00 20.950,00 15.806,55 75,45 0,44%

613511 Benzin 9.000,00 4.500,00 3.874,29 86,10 0,11%

613512 Dizel 26.700,00 13.350,00 10.610,00 79,48 0,30%

613513 Motorno ulje 700,00 350,00 33,00 9,43 0,00%

613523 Registracija motornih vozila 5.500,00 2.750,00 1.289,26 46,88 0,04%

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 20.400,00 10.200,00 11.820,86 115,89 0,33%

613611 Unajmljivanje prostora i zgrada 10.400,00 5.200,00 3.618,00 69,58 0,10%

Page 22: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

19

613619 Zatezne kamate i troškovi spora 10.000,00 5.000,00 8.202,86 164,06 0,23%

613700 Izdaci za tekuće održavanje 853.700,00 426.850,00 57.170,30 13,39 1,59%

613711 Materijal za popravak i održavanje zgrada 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00%

613712 Materijal za popravak i održavanje opreme 7.000,00 3.500,00 5.000,00 142,86 0,14%

613713 Materijal za popravak i održavanje vozila 13.000,00 6.500,00 1.544,14 23,76 0,04%

613714 Materijal za popravak i održavanje cesta, mostova, nasipa 60.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00%

613716 Materijal za popravaku i održavanje objekata vodosnabdijavanja i kanalizacije 6.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00%

613721 Usluge popravka i održavanje zgrada 4.000,00 2.000,00 1.696,25 84,81 0,05%

613722 Usluge popravka i održavanja opreme 11.700,00 5.850,00 5.144,81 87,95 0,14%

613723 Usluge popravka i održavanja vozila 10.000,00 5.000,00 513,00 10,26 0,01%

613724 Usluge popravka i održ. cesta, mostova, nasipa, provođenje prev. i hitnih mjera zaštite i spaš. 624.000,00 312.000,00 21.973,23 7,04 0,61%

613725 Usluge popravka i održavanja vodovoda i kanalizacije, hidroge. istraživanja 31.000,00 15.500,00 2.628,00 16,95 0,07%

613726 Usluge održavanja ulične rasvjete 45.000,00 22.500,00 8.670,87 38,54 0,24%

613727 Ostale usluge opravke i održavanja - Reg. i san korita r. Tinje i regulacija Mulahmetovića potok, uređenje grada 40.000,00 20.000,00 10.000,00 50,00 0,28%

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 12.500,00 6.250,00 6.377,00 102,03 0,18%

613813 Osiguranje vozila 4.600,00 2.300,00 1.025,00 44,57 0,03%

613814 Osiguranje zaposlenih - kolektivno osiguranje 3.100,00 1.550,00 2.952,00 190,45 0,08%

613821 Izdaci bankarskih usluga 4.800,00 2.400,00 2.400,00 100,00 0,07%

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.069.700,00 534.850,00 448.009,26 83,76 12,47%

613911 Usluge medija 6.000,00 3.000,00 599,63 19,99 0,02%

613912 Usluge štampanja 3.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00%

613914 Usluge reprezentacije 14.500,00 7.250,00 2.145,10 29,59 0,06%

613915 Ugovorene usluge - Angažovanje Veterinarske stanice za potrebe propisnog zbrinjavanja i preventivne zaštite pasa lutalica 30.000,00 15.000,00 15.539,15 103,59 0,43%

613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa i drugo 16.000,00 8.000,00 3.023,25 37,79 0,08%

613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge - Nabavka software-a 12.000,00 6.000,00 7.634,25 127,24 0,21%

613937 Izdaci za usluge vještačenja 2.800,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00%

613970 Izdaci po osnovu drugih samost. djelatnosti i povremenog samost. rada - Mrtvozorstvo 9.000,00 4.500,00 3.480,00 77,33 0,10%

613974 Izdaci za rad komisija 55.000,00 27.500,00 14.756,00 53,66 0,41%

613975 Izdaci za naknade općinskim vijećnicima - Paušal 149.000,00 74.500,00 54.305,00 72,89 1,51%

Page 23: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

20

613976 Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti 3.500,00 1.750,00 350,00 20,00 0,01%

613980 Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog sam. rada - Mrtvozorstvo 2.100,00 1.050,00 806,83 76,84 0,02%

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 9.600,00 4.800,00 3.915,90 81,58 0,11%

613986 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povr. samost. rada 9.600,00 4.800,00 3.127,97 65,17 0,09%

613987 Doprinos za PIO na primitke od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 14.300,00 7.150,00 4.691,99 65,62 0,13%

613988 Porez na dohodak od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 22.800,00 11.400,00 7.507,08 65,85 0,21%

613991 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 381.500,00 190.750,00 79.063,23 41,45 2,20%

613994 Sredstva za obuku i vježbe struktura CZ i za učeće u provođ. prev. mjera zaštite i spaš. 9.000,00 4.500,00 3.500,00 77,78 0,10%

613997 Izdaci za PDV - Za zgradu općine 320.000,00 160.000,00 243.563,88 152,23 6,78%

614000 TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI 2.115.100,00 1.057.550,00 709.859,24 67,12 19,76%

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 602.100,00 301.050,00 189.607,37 62,98 5,28%

614117 Tekući transferi Mjesnim zajednicama 130.800,00 65.400,00 58.176,76 88,96 1,62%

614121 Transfer za kulturu - Obilježavanje dana općine, "OGUS", Dani povelje i ostale kulturne manifestacije 35.000,00 17.500,00 7.900,00 45,14 0,22%

614124 Naknade izbornoj komisiji i troškovi izbora 115.000,00 57.500,00 5.605,17 9,75 0,16%

614181 Transfer za Centar za socijalni rad - JU Centar za socijalni rad 321.300,00 160.650,00 117.925,44 73,41 3,28%

614200 Tekući transferi pojedincima 253.300,00 126.650,00 117.120,62 92,48 3,26%

614232 Izdaci za RVI, članove porodica poginulih boraca i DP OS RBiH 26.500,00 13.250,00 13.121,56 99,03 0,37%

614223 Novčane naknade nezaposlenim licima 112.500,00 56.250,00 50.041,51 88,96 1,39%

614233 Izdaci za raseljena lica 8.000,00 4.000,00 4.960,00 124,00 0,14%

614234 Isplate stipendija 17.000,00 8.500,00 6.400,00 75,29 0,18%

614239 Ostali transferi pojedincima 65.300,00 32.650,00 24.982,50 76,52 0,70%

614241 Transfer za posebne namjene - prirodne i druge nesreće - Za troškove preduzimanja prev. i hitnih mjera zaštite i spašavanja 24.000,00 12.000,00 17.615,05 146,79 0,49%

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.068.800,00 534.400,00 384.125,56 71,88 10,69%

614311 JU Centar za kulturu i informisanje 222.700,00 111.350,00 78.844,98 70,81 2,20%

614311 Sportski savez 158.300,00 79.150,00 59.260,02 74,87 1,65%

614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Sportski klubovi 107.600,00 53.800,00 49.300,00 91,64 1,37%

614311 NK "Gradina" Srebrenik - Održavanje gradskog stadiona 20.000,00 10.000,00 15.942,00 159,42 0,44%

614311 JU Sportsko rekreativni centar 42.900,00 21.450,00 21.450,00 100,00 0,60%

Page 24: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

21

614311 Izdaci za izmirenje poreza i doprinosa po osnovu plaća i naknada u JU "Centar za kulturu i informisanje i JU SRC Srebrenik 40.000,00 20.000,00 14.344,62 71,72 0,40%

614311 Razvoj sporta na općini Srebrenik 3.700,00 1.850,00 2.000,00 108,11 0,06%

614311 Boračke organizacije i udruženja 187.900,00 93.950,00 66.845,04 71,15 1,86%

614311 Vatrogasno društvo 16.300,00 8.150,00 5.704,98 70,00 0,16%

614311 Dječije obdanište 117.600,00 58.800,00 42.000,02 71,43 1,17%

614311 Za održavanje skloništa i drugih zaštitinih objekata 5.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00%

614319 Tekući transferi vjerskim zajednicama - Vjerske zajednice 20.300,00 10.150,00 5.684,00 56,00 0,16%

614323 Transfer za parlamentarne političke klubove 65.000,00 32.500,00 22.749,90 70,00 0,63%

614324 Transfer udruženjima građana - Razna udruženja i mladi 15.700,00 7.850,00 0,00 0,00 0,00%

614329 Ostali transferi neprofitnim org. - Udruženje roma i JZU Dom zdravlja Srebrenik 45.800,00 22.900,00 0,00 0,00 0,00%

614400 Subvencije javnim preduzećima 39.900,00 19.950,00 0,00 0,00 0,00%

614411 Izdaci za zajedničko održavanje zgrada 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00%

614417 Veterinarskoj stanici Srebrenik - po Programu prev. zaštite životinja 29.900,00 14.950,00 0,00 0,00 0,00%

614800 Drugi tekući rashodi 151.000,00 75.500,00 19.005,69 25,17 0,53%

614811 Naknade za povrat više naplaćenih sredstava 16.000,00 8.000,00 11.985,90 149,82 0,33%

614817 Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju 135.000,00 67.500,00 7.019,79 10,40 0,20%

615000 KAPITALNI TRANSFERI 211.900,00 105.950,00 20.570,71 19,42 0,57%

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 157.200,00 78.600,00 10.070,71 12,81 0,28%

615117 Kapitalni transferi Mjesnim zajednicama 157.200,00 78.600,00 10.070,71 12,81 0,28%

615200 Kapitalni transferi pojedincima 40.700,00 20.350,00 10.500,00 51,60 0,29%

615211 Kapitalni transferi pojedincima 40.700,00 20.350,00 10.500,00 51,60 0,29%

615300 Kapitalni transferi neprofitnim oragnizacijama 14.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00%

615311 Kapitalni transferi neprofitnim oragnizacijama 14.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00%

616000 IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE 131.000,00 65.500,00 53.079,26 81,04 1,48%

616200 Izdaci za inostrane kamate 123.000,00 61.500,00 49.714,43 80,84 1,38%

616212 Izdaci za kamate na kredite odobrene od finansijs. instit. 123.000,00 61.500,00 49.714,43 80,84 1,38%

616300 Kamate na pozajmice od drugih nivoa vlasti 8.000,00 4.000,00 3.364,83 84,12 0,09%

616331 Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija 8.000,00 4.000,00 3.364,83 84,12 0,09%

820000 II - KAPITALNI IZDACI 2.806.800,00 1.403.400,00 692.731,89 49,36 19,29%

821100 Nabavka zemljišta 140.000,00 70.000,00 18.887,80 26,98 0,53%

821111 Nabavka zemljišta - Izuzimanje zemljišta 140.000,00 70.000,00 18.887,80 26,98 0,53%

Page 25: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

22

821200 Nabavka građevina 1.610.000,00 805.000,00 507.551,58 63,05 14,13%

821211 Nabavka zgrada - Zgrada općine 225.000,00 112.500,00 223.286,90 198,48 6,22%

821213 Nabavka ostalih pomoćnih građ. - Izgradnja toplovoda 435.000,00 217.500,00 117.432,96 53,99 3,27%

821213 Nabavka ostalih pomoćnih građevina - Izgradnja nove deponije 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00%

821221 Vanjska rasvjeta, pločnici i ograde 70.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00%

821222 Putevi i mostovi - izgradnja 250.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00%

821224 Objekti vodovoda i kanalizacije 450.000,00 225.000,00 166.831,72 74,15 4,64%

821224 Odvodnja površinskih voda 50.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00%

821225 Izgradnja sportskih poligona 30.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00%

821300 Nabavka opreme 192.000,00 96.000,00 40.000,00 41,67 1,11%

821311 Namještaj 50.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00%

821312 Kompjuterska oprema 30.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00%

821321 Motorna vozila 55.000,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00%

821361 Uređaj, totalna stanica geodetski instrument za Geodetsku službu 15.000,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00%

821371 Ugrađena oprema - nabavka eksterne baterije za Geodetsku službu 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00%

821373 Mehanička oprema - Nabavka parking automata 40.000,00 20.000,00 40.000,00 200,00 1,11%

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 600.000,00 300.000,00 576,00 0,19 0,02%

821611 Rekonstrukcija na zemljištu - Sanacija gradske deponije 150.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00%

821612 Rekonstrukcija cesta i mostova 165.000,00 82.500,00 0,00 0,00 0,00%

821614 Rekonstr. zgrada - Rekonstrukcija zgrade za potrebe Općinskog suda 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00%

821619 Revitalizacija kompleksa Starog grada "Gradina" Srebrenik 185.000,00 92.500,00 576,00 0,62 0,02%

822200 Pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama 48.800,00 24.400,00 25.920,00 106,23 0,72%

822211 Pozajmljivanja pojedincima - Studentski krediti 48.800,00 24.400,00 25.920,00 106,23 0,72%

823100 Otplate dugova primljenih kroz državu 216.000,00 108.000,00 99.796,51 92,40 2,78%

823111 Otplate finansijskim institucijama - Razvojna banka FBiH 216.000,00 108.000,00 99.796,51 92,40 2,78%

600000 III - TEKUĆA REZERVA 85.500,00 42.750,00 24.692,76 57,76 0,69%

600000 Tekuća rezerva 85.500,00 42.750,00 24.692,76 57,76 0,69%

UKUPNO: I + II +III 10.805.000,00 5.402.500,00 3.591.695,87 66,48 100,00%

BROJ ZAPOSLENIH 126

Page 26: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

23

PREGLED PRANIRANIH I OSTVARENIH RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIONOJ KLASIFIKACIJI ZA PERIOD 01.01.-30.06.2014. GODINE

u KM

Organizac. Klasifik. Naziv organizacije

Prijedlog budžeta za

2014.g.

Planirano za 01.01.-

30.06. 2014. god.

Ostvareno za

01.01.-30.06.

2014.god.

Index (5/4) x 100

% učešća

1 2 3 4 5 6 7

O1 Općinsko vijeće 416.400,00 208.200,00 105.668,98 50,75 2,94%

O1 Stručna služba općinskog vijeća 117.300,00 58.650,00 55.393,28 94,45 1,54%

O2 Služba za finansije i inspekcijski nadzor 396.100,00 198.050,00 175.252,96 88,49 4,88%

O3 Služba za geodetske i imov. pravne poslove 536.400,00 268.200,00 178.574,84 66,58 4,97%

O4 Općinsko pravobranilaštvo 201.800,00 100.900,00 44.017,74 43,63 1,23%

O5 Služba za opću upravu i zajedničke poslove 967.400,00 483.700,00 340.994,29 70,50 9,49%

O6 Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije 412.600,00 206.300,00 141.404,01 68,54 3,94%

O7 Stručna služba općinskog načelnika 580.100,00 290.050,00 218.778,47 75,43 6,09%

O8 Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice 4.653.300,00 2.326.650,00 1.402.018,57 60,26 39,04%

O9 Služba za BIZ i društvene djelatnosti 1.981.700,00 990.850,00 670.587,40 67,68 18,67%

O10 Služba za civilnu zaštitu 541.900,00 270.950,00 259.005,33 95,59 7,21%

Ukupno: 10.805.000,00 5.402.500,00 3.591.695,87 66,48 100,00%

Page 27: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

24 PREGLED PRANIRANIH I OSTVARENIH RASHODA I IZDATAKA PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI ZA PERIOD 01.01.-30.06.2014. GODINE

u KM

Funkc. kod Funkcionalna klasifikacija

Prijedlog budžeta za

2014.g.

Planirano za 01.01.-

30.06. 2014. god.

Ostvareno za

01.01.-30.06.

2014.god.

Index (5/4) x 100

% učešća

1 2 3 4 5 6 7

O110 Općinsko vijeće 416.400,00 208.200,00 105.668,98 50,75 2,94%

O110 Stručna služba općinskog vijeća 117.300,00 58.650,00 55.393,28 94,45 1,54%

O110 Stručna služba općinskog načelnika 430.600,00 215.300,00 171.703,21 79,75 4,78%

O110 Služba za finansije i inspekcijski nadzor 367.100,00 183.550,00 159.071,53 86,66 4,43%

O140 Organi općih službi 1.820.900,00 910.450,00 746.053,12 81,94 20,77%

O210 Aktivnosti vojne i civilne službe 520.600,00 260.300,00 253.300,35 97,31 7,05%

O310 Aktivnosti vatrogasne zaštite 16.300,00 8.150,00 5.704,98 70,00 0,16%

O320 Aktivnosti sudova - Općinsko pravobranilaštvo 201.800,00 100.900,00 44.017,74 43,63 1,23%

O410 Aktivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja 117.600,00 58.800,00 42.000,02 71,43 1,17%

O430 Aktivnosti visokog obrazovanja 48.800,00 24.400,00 25.920,00 106,23 0,72%

O520 Aktivnosti zdravstva 11.100,00 5.550,00 4.286,83 77,24 0,12%

0590 Aktivnosti organa uprave u oblasti zdravstva 59.900,00 29.950,00 15.539,15 51,88 0,43%

O620 Aktivnosti institucija socijalne pomoći 330.100,00 165.050,00 122.885,44 74,45 3,42%

O710 Aktivnosti stambeno-komunalnog razvoja 40.700,00 20.350,00 10.500,00 51,60 0,29%

0720 Objekti vodovoda i kanalizacije 500.000,00 250.000,00 166.831,72 66,73 4,64%

O740 Aktivnosti vezane za uličnu rasvjetu 215.000,00 107.500,00 42.646,53 39,67 1,19%

O790 Aktivnosti organa uprave u oblasti stambeno-komunalnog razvoja 3.843.000,00 1.921.500,00 1.061.792,85 55,26 29,56%

O810 Rekreacione aktivnosti 376.500,00 188.250,00 147.952,02 78,59 4,12%

O820 Kulturne aktivnosti 25.000,00 12.500,00 7.000,00 56,00 0,19%

0830 Usluge medija 6.000,00 3.000,00 599,63 19,99 0,02%

O840 Aktivnosti vezane za religiju 20.300,00 10.150,00 5.684,00 56,00 0,16%

O890 Aktivnosti organa uprave u oblasti kulture i rekreacije 222.700,00 111.350,00 78.844,98 70,81 2,20%

1010 Aktivnosti vezane za poljoprivredu 35.000,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00%

1130 Aktivnosti u oblasti graditeljstva 40.100,00 20.050,00 10.250,30 51,12 0,29%

Page 28: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

25

1330 Višenamjenski razvojni projekti 50.000,00 25.000,00 5.000,00 20,00 0,14%

1410 Transakcije javnog duga 131.000,00 65.500,00 53.079,26 81,04 1,48%

1420 Transferi između nivoa vlasti 288.000,00 144.000,00 68.247,47 47,39 1,90%

1490 Ostali rashodi neklasificirani po glavnim grupama 553.200,00 276.600,00 181.722,48 65,70 5,06%

Ukupno: 10.805.000,00 5.402.500,00 3.591.695,87 66,48 100,00%

Page 29: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

26

PREGLED PRANIRANIH I OSTVARENIH RASHODA I IZDATAKA PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA I VRSTI RASHODA I IZDATKA C - RASHODI PO KORISNICIMA

u KM

Or. kl.

Fun. klas.

Ekon. kod RASHODI IZ BUDŽETA

Prijedlog budžeta za

2014.g.

Planirano za 01.01.-

30.06. 2014. god.

Ostvareno za

01.01.-30.06.

2014.god.

Index (7/6) x 100

% učešća

1 2 3 4 5 6 7 8 9

O1 O110 OPĆINSKO VIJEĆE

613111 Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 700,00 350,00 0,00 0,00 0,00%

613611 Unajmljivanje prostora za sjednice Općinskog vijeća 2.500,00 1.250,00 210,60 16,85 0,01%

613914 Usluge reprezentacije 500,00 250,00 0,00 0,00 0,00%

613974 Izdaci za rad komisija - Komisije vijeća 30.000,00 15.000,00 6.076,00 40,51 0,17%

613975 Izdaci za naknade općinskim vijećnicima - Paušal 149.000,00 74.500,00 54.305,00 72,89 1,51%

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - paušal, komisije vijeća 900,00 450,00 301,97 67,10 0,01%

613986 Doprinosi za ZO iz primitaka od druge sam. djel. i povr. samost. rada - Komisije vijeća 1.400,00 700,00 281,28 40,18 0,01%

613987 Doprinos za PIO na primitke od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada - Komisije vijeća 2.100,00 1.050,00 421,96 40,19 0,01%

613988 Porez na dohodak od druge sam. djel. i povr. sam. rada-Komisije vijeća 3.400,00 1.700,00 675,11 39,71 0,02%

613986 Doprinosi za ZO iz primitaka od druge sam. djel. i povr. sam. rada - Paušal 6.900,00 3.450,00 2.518,75 73,01 0,07%

613987 Doprinos za PIO na primitke od druge sam. djet. i povr. sam. rada - Paušal 10.400,00 5.200,00 3.778,20 72,66 0,11%

613988 Porez na dohodak od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada - Paušal 16.600,00 8.300,00 6.045,04 72,83 0,17%

614121 Obilježavanje dana općine i drugih praznika 10.000,00 5.000,00 900,00 18,00 0,03%

614124 Naknade izbornoj komisiji i troškovi izbora 115.000,00 57.500,00 5.605,17 9,75 0,16%

614239 Ostali transf. pojedincima - Obilježavanje Dana općine 2.000,00 1.000,00 1.800,00 180,00 0,05%

614323 Transfer za parlamentarne političke klubove u OV 65.000,00 32.500,00 22.749,90 70,00 0,63%

Ukupno: Općinsko vijeće 416.400,00 208.200,00 105.668,98 50,75 2,94%

O1 O110 STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA - 4 zaposlena

611110 Plaće i naknade plaće po umanjenju doprinosa 49.500,00 24.750,00 25.824,22 104,34 0,72%

611131 Doprinosi za PIO - 17 % 12.200,00 6.100,00 6.362,47 104,30 0,18%

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 9.000,00 4.500,00 4.678,32 103,96 0,13%

Page 30: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

27

611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 1.100,00 550,00 561,41 102,07 0,02%

611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 1.100,00 550,00 492,00 89,45 0,01%

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 7.800,00 3.900,00 3.600,00 92,31 0,10%

611224 Regres za godišnji odmor 800,00 400,00 0,00 0,00 0,00%

612111 Doprinosi za PIO - 6 % 4.300,00 2.150,00 2.245,58 104,45 0,06%

612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 2.900,00 1.450,00 1.497,06 103,25 0,04%

612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 400,00 200,00 187,14 93,57 0,01%

613211 Izdaci za električnu energiju 3.800,00 1.900,00 1.684,97 88,68 0,05%

613213 Lož ulje 22.800,00 11.400,00 7.596,53 66,64 0,21%

613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 500,00 250,00 187,99 75,20 0,01%

613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 800,00 400,00 346,44 86,61 0,01%

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirod. i drugih nesreća 300,00 150,00 129,15 86,10 0,00%

Ukupno: Stručna služba općinskog vijeća 117.300,00 58.650,00 55.393,28 94,45 1,54%

O7 O110 STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG NAČELNIKA - 9 zaposlenih

611110 Plaće i naknade plaće po umanjenju doprinosa 164.000,00 82.000,00 67.476,85 82,29 1,88%

611131 Doprinosi za PIO - 17 % 40.500,00 20.250,00 16.624,73 82,10 0,46%

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 29.800,00 14.900,00 12.224,07 82,04 0,34%

611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 3.600,00 1.800,00 1.466,89 81,49 0,04%

611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 2.300,00 1.150,00 919,00 79,91 0,03%

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 17.500,00 8.750,00 7.640,00 87,31 0,21%

611224 Regres za godišnji odmor 1.800,00 900,00 0,00 0,00 0,00%

612111 Doprinosi za PIO - 6 % 14.300,00 7.150,00 5.867,55 82,06 0,16%

612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 9.600,00 4.800,00 3.911,71 81,49 0,11%

612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 1.200,00 600,00 488,96 81,49 0,01%

613115 Troškovi dnevnica u zemlji 1.900,00 950,00 160,00 16,84 0,00%

613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu 1.500,00 750,00 446,40 59,52 0,01%

613310 Izdaci za komunikaciju (telefon, internet, mobilni telefon) 9.500,00 4.750,00 2.465,03 51,90 0,07%

613512 Dizel 6.700,00 3.350,00 243,03 7,25 0,01%

613914 Usluge reprezentacije 13.000,00 6.500,00 1.390,10 21,39 0,04%

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 900,00 450,00 337,38 74,97 0,01%

614223 Novčane naknade nezaposlenim licima 112.500,00 56.250,00 50.041,51 88,96 1,39%

Page 31: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

28

1490 614239 Ostali transferi pojedincima - Pomoći po zahtjevima 24.000,00 12.000,00 22.382,50 186,52 0,62%

1490 600000 Tekuća rezerva 85.500,00 42.750,00 24.692,76 57,76 0,69%

Ukupno: Stručna služba općinskog načelnika 540.100,00 270.050,00 218.778,47 81,01 6,09%

O2 O110 SLUŽBA ZA FINANSIJE I INSPEKCIJSKI NADZOR - 16 zaposlenih

611110 Plaće i naknade plaće po umanjenju doprinosa 203.500,00 101.750,00 88.898,15 87,37 2,48%

611131 Doprinosi za PIO - 17 % 50.200,00 25.100,00 21.902,42 87,26 0,61%

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 36.900,00 18.450,00 16.104,74 87,29 0,45%

611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 4.500,00 2.250,00 1.932,56 85,89 0,05%

611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 5.700,00 2.850,00 2.364,00 82,95 0,07%

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 31.000,00 15.500,00 13.424,00 86,61 0,37%

611224 Regres za godišnji odmor 3.200,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00%

612111 Doprinosi za PIO - 6 % 17.700,00 8.850,00 7.992,06 90,31 0,22%

612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 11.800,00 5.900,00 5.328,03 90,31 0,15%

612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 1.500,00 750,00 666,00 88,80 0,02%

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirod. i drugih nesreća 1.100,00 550,00 459,57 83,56 0,01%

1490 614811 Naknade za povrat više naplaćenih sredstava 16.000,00 8.000,00 11.985,90 149,82 0,33%

1490 613991 Ostale nes. usl. i dadž. - Izdaci za rušenje bespravno izgrađenih objekata i označavanje zatvorenog gradilišta 5.000,00 2.500,00 830,70 33,23 0,02%

1410 616331 Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija 8.000,00 4.000,00 3.364,83 84,12 0,09%

Ukupno: Služba za finansije i inspekcijski nadzor 396.100,00 198.050,00 175.252,96 88,49 4,88%

O6 O140 SLUŽBA ZA PODUZETNIŠTVO, LOKALNI RAZVOJ I INVESTICIJE -10 zaposlenih

611110 Plaće i naknade plaće po umanjenju doprinosa 131.000,00 65.500,00 69.510,65 106,12 1,94%

611131 Doprinosi za PIO - 17 % 32.300,00 16.150,00 17.125,81 106,04 0,48%

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 23.800,00 11.900,00 12.592,50 105,82 0,35%

611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 2.900,00 1.450,00 1.511,10 104,21 0,04%

611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 2.200,00 1.100,00 1.033,00 93,91 0,03%

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 21.300,00 10.650,00 8.928,00 83,83 0,25%

611224 Regres za godišnji odmor 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00%

612111 Doprinosi za PIO - 6 % 11.400,00 5.700,00 6.044,41 106,04 0,17%

612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 7.600,00 3.800,00 4.029,61 106,04 0,11%

612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 1.000,00 500,00 503,70 100,74 0,01%

Page 32: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

29

613111 Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00%

613113 Putovanje, lična vozila (upotreba vlastitog vozila u služb. svrhe) 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00%

613114 Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 400,00 200,00 0,00 0,00 0,00%

613115 Troškovi dnevnica u zemlji 1.500,00 750,00 588,50 78,47 0,02%

613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu 1.000,00 500,00 454,40 90,88 0,01%

613211 Izdaci za električnu energiju 19.000,00 9.500,00 9.946,89 104,70 0,28%

613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 2.000,00 1.000,00 814,29 81,43 0,02%

613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 5.700,00 2.850,00 2.833,17 99,41 0,08%

613611 Unajmljivanje prostora za sastanke Općinskih službi 1.600,00 800,00 140,40 17,55 0,00%

O140 613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirod. i drugih nesreća 700,00 350,00 347,58 99,31 0,01%

1330 613991

Učešće u projektima na implementaciji Strategije razvoja Općine Srebrenik i garancija za dobijanje kredita privred.- Za Udruženje za razvoj Nerda Tuzla 50.000,00 25.000,00 5.000,00 20,00 0,14%

1010 614239 Ostali transferi pojedincima - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji 35.000,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00%

1490 614329 Ostali trans. neprof. org. - Grant sredstva za rad udruženja obrtnika, privrednika i ZZ 30.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00%

O590 614417 Subvencije za veterinarstvo- Veterinarskoj stanici Srebrenik- Po Programu preventivne zaštite životinja 29.900,00 14.950,00 0,00 0,00 0,00%

Ukupno: Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije 412.600,00 206.300,00 141.404,01 68,54 3,94%

O5 O140 SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE-26 zaposlen.

611110 Plaće i naknade plaće po umanjenju doprinosa 246.000,00 123.000,00 126.692,75 103,00 3,53%

611131 Doprinosi za PIO - 17 % 60.500,00 30.250,00 31.214,16 103,19 0,87%

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 44.500,00 22.250,00 22.951,59 103,15 0,64%

611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 5.400,00 2.700,00 2.754,20 102,01 0,08%

611211 Naknade za prevoza sa posla i na posao 6.000,00 3.000,00 3.090,00 103,00 0,09%

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 52.200,00 26.100,00 22.096,00 84,66 0,62%

611224 Regres za godišnji odmor 5.200,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00%

611225 Otpremnine zbog odlaska u penziju 21.000,00 10.500,00 7.458,70 71,04 0,21%

611227 Pomoć u slučaju smrti 10.000,00 5.000,00 3.380,00 67,60 0,09%

611228 Pomoć u slučaju povrede na radu, teške bolesti i invalidnosti 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00%

612111 Doprinosi za PIO - 6 % 21.400,00 10.700,00 11.016,75 102,96 0,31%

612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 14.300,00 7.150,00 7.344,51 102,72 0,20%

612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 1.800,00 900,00 918,07 102,01 0,03%

Page 33: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

30

613213 Lož ulje 19.000,00 9.500,00 8.891,90 93,60 0,25%

613214 Ugalj 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00%

613215 Drvo 500,00 250,00 0,00 0,00 0,00%

613310 Izdaci za komunikaciju (telefon, internet, mobilni telefon, poštanske usl.) 30.000,00 15.000,00 11.463,50 76,42 0,32%

613411 Izdaci za obrasce i papir 15.000,00 7.500,00 15.000,00 200,00 0,42%

613412 Izdaci za kompjuterski materijal 9.400,00 4.700,00 1.376,65 29,29 0,04%

613413 Izdaci za obrazovanje kadrova - Stručna literatura, seminari 8.000,00 4.000,00 5.891,25 147,28 0,16%

613416 Sitni inventar 2.000,00 1.000,00 158,50 15,85 0,00%

613417 Kancelarijski materijal 6.000,00 3.000,00 2.105,52 70,18 0,06%

613418 Auto gume 5.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00%

613419 Izdaci za ostali administrativni materijal 9.000,00 4.500,00 2.839,40 63,10 0,08%

613481 Izdaci za odjeću, uniforme i platno 3.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00%

613484 Materijal za čišćenje 2.000,00 1.000,00 105,95 10,60 0,00%

613511 Benzin 9.000,00 4.500,00 3.874,29 86,10 0,11%

613512 Dizel 12.000,00 6.000,00 6.399,40 106,66 0,18%

613513 Motorno ulje 700,00 350,00 33,00 9,43 0,00%

613523 Registracija motornih vozila 5.500,00 2.750,00 1.289,26 46,88 0,04%

613711 Materijal za popravak i održavanje zgrada 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00%

613712 Materijal za popravak i održavanje opreme 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00%

613713 Materijal za popravak i održavanje vozila 13.000,00 6.500,00 1.544,14 23,76 0,04%

613721 Usluge popravka i održavanja zgrada 4.000,00 2.000,00 1.696,25 84,81 0,05%

613722 Usluge popravka i održavanja opreme - Fotokopirni aparati, kompjuterska oprema i kompjuterska mreža 11.700,00 5.850,00 5.144,81 87,95 0,14%

613723 Usluge popravka i održavanja vozila 10.000,00 5.000,00 513,00 10,26 0,01%

613813 Osiguranje vozila 4.600,00 2.300,00 1.025,00 44,57 0,03%

613814 Osiguranje zaposlenih - Kolektivno osiguranje 3.100,00 1.550,00 2.952,00 190,45 0,08%

613821 Izdaci bankarskih usluga 4.800,00 2.400,00 2.400,00 100,00 0,07%

613912 Usluge štampanja 3.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00%

613914 Usluge reprezentacije 1.000,00 500,00 755,00 151,00 0,02%

613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa i drugo 16.000,00 8.000,00 3.023,25 37,79 0,08%

613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge - Nabavka software-a 12.000,00 6.000,00 7.634,25 127,24 0,21%

613937 Troškovu vještačenja 800,00 400,00 0,00 0,00 0,00%

Page 34: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

31

613976 Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povrem. samost. rada 1.000,00 500,00 350,00 70,00 0,01%

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 1.300,00 650,00 635,03 97,70 0,02%

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00%

613986 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 100,00 50,00 16,20 32,40 0,00%

613987 Doprinos za PIO na primitke od druge samost. djel. i povr. sam. rada 100,00 50,00 24,31 48,62 0,00%

613988 Porez na dohodak od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 100,00 50,00 38,89 77,78 0,00%

613991 Ostale nesp. usluge i dadžbine - arhiviranje dokum., nadzorni audit ISO stand., prevod dokum. za zgradu Općine, održavanje WEB str. i drugo 15.000,00 7.500,00 3.694,23 49,26 0,10%

613991 Za naknadu po čl. 18. Zakona o profes. rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom 6.500,00 3.250,00 2.512,50 77,31 0,07%

1420 614117 Tekući transferi Mjesnim zajednicama 24.300,00 12.150,00 6.000,00 49,38 0,17%

1420 614117 Tekući transferi Mjesnim zajednicama - Za loženje u kancelarijama Matičnih ureda u D. Potoku, Tinji, Podorašju i Špionici 4.500,00 2.250,00 1.594,26 70,86 0,04%

1420 615117 Kapitalni transferi Mjesnim zajednicama 10.000,00 5.000,00 1.095,82 21,92 0,03%

1420 615117 Kapitalni transferi Mjesnim zajednicama-Za projektovanje i izvođenje radova na Domu mladih u Potpeću 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00%

Ukupno: Služba za opću upravu i zajedničke poslove 887.400,00 443.700,00 340.994,29 76,85 9,49%

O3 O140 SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE - 18 zaposlenih

611110 Plaće i naknade plaće po umanjenju doprinosa 209.000,00 104.500,00 90.684,71 86,78 2,52%

611131 Doprinosi za PIO - 17 % 51.600,00 25.800,00 22.342,65 86,60 0,62%

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 38.000,00 19.000,00 16.428,42 86,47 0,46%

611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 4.600,00 2.300,00 1.971,41 85,71 0,05%

611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 4.500,00 2.250,00 1.546,00 68,71 0,04%

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 35.000,00 17.500,00 12.032,00 68,75 0,33%

611224 Regres za godišnji odmor 3.600,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00%

612111 Doprinosi na teret poslodavca - PIO - 6 % 18.200,00 9.100,00 8.122,73 89,26 0,23%

612112 Doprinosi na teret poslodavca - Zdravstveno osiguranje 4 % 12.200,00 6.100,00 5.415,15 88,77 0,15%

612113 Doprinosi na teret zaposlenih - Doprinos za zapošljavanje - 0,5 % 1.600,00 800,00 676,90 84,61 0,02%

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 1.100,00 550,00 467,07 84,92 0,01%

Ukupno: Služba za geodetske i imov. pravne poslove 379.400,00 189.700,00 159.687,04 84,18 4,45%

O9 O140 SLUŽBA ZA BIZ I DRUŠTVENE DJELATNOSTI - 12 zaposlenih

611110 Plaće i naknade plaće po umanjenju doprinosa 148.000,00 74.000,00 62.334,26 84,24 1,74%

Page 35: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

32

611131 Doprinosi za PIO - 17 % 36.500,00 18.250,00 15.357,72 84,15 0,43%

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 26.900,00 13.450,00 11.292,44 83,96 0,31%

611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 3.300,00 1.650,00 1.355,10 82,13 0,04%

611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 3.200,00 1.600,00 1.246,00 77,88 0,03%

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 25.200,00 12.600,00 9.224,00 73,21 0,26%

611224 Rregres za godišnji odmor 2.400,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00%

612111 Doprinosi za PIO - 6 % 12.900,00 6.450,00 5.420,38 84,04 0,15%

612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 8.600,00 4.300,00 3.613,57 84,04 0,10%

612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 1.100,00 550,00 451,71 82,13 0,01%

613329 Ostale komunalne usl. - Komunalne usluge u Kolektivnim centrima 13.000,00 6.500,00 3.784,00 58,22 0,11%

613611 Unajmljivanje prostora ili zgrada- za boračka udruženja 3.000,00 1.500,00 1.500,00 100,00 0,04%

613611 Unajmljivanje prostora - Za umjetničku radionicu 3.300,00 1.650,00 1.767,00 107,09 0,05%

O830 613911 Usluge medija 6.000,00 3.000,00 599,63 19,99 0,02%

O140 613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 800,00 400,00 311,68 77,92 0,01%

O520 613970 Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Mrtvozorstvo 9.000,00 4.500,00 3.480,00 77,33 0,10%

O520 613980 Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog sam. rada - Mrtvozorstvo 2.100,00 1.050,00 806,83 76,84 0,02%

1490 613991 Ostale nesp. usl. - Obilježavanje godišnjica i memorijalnih datuma 14.300,00 7.150,00 5.119,40 71,60 0,14%

O820 614121 Transf. za kulturu - "OGUS", Dani povelje i ostale kulturne manifestacije 25.000,00 12.500,00 7.000,00 56,00 0,19%

O620 614181 Transfer za Centar za socijalni rad - JU Centar za socijalni rad 260.000,00 130.000,00 112.920,42 86,86 3,14%

O620 614181 Transfer za Centar za socijalni rad - JU Centar za socijalni rad - Za jednokratne pomoći i za neosigurana lica 47.000,00 23.500,00 0,00 0,00 0,00%

O620 614181 Transfer za Centar za socijalni rad - JU Centar za socijalni rad - za rad - održavanje kuće za djecu sa posebnim potrebama 14.300,00 7.150,00 5.005,02 70,00 0,14%

1490 614232 Izdaci za RVI, članove porodica PB i DP OS RBiH 26.500,00 13.250,00 13.121,56 99,03 0,37%

O620 614233 Pomoć za raseljena lica i pomoć za održivi povratak 8.000,00 4.000,00 4.960,00 124,00 0,14%

1490 614234 Isplate stipendija 17.000,00 8.500,00 6.400,00 75,29 0,18%

1490 614239 Ostali transf. pojedincima - Obilježavanje Dana općine 3.300,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00%

1490 614311 Tekući transf. neprofitnim organizacijama - ORVI 55.000,00 27.500,00 19.249,98 70,00 0,54%

1490 614311 Tekući tran. nepr. org.-Organizacija porodica šehida i poginulih boraca 56.000,00 28.000,00 19.600,02 70,00 0,55%

1490 614311 Tekući tran. neprofitnim organiz. - Udruženje demobilisanih boraca 30.000,00 15.000,00 10.500,00 70,00 0,29%

1490 614311 Tekući transf. neprofitnim organizacijamna - Unija veterana 18.000,00 9.000,00 6.300,00 70,00 0,18%

Page 36: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

33

1490 614311 Tekući transf. neprofitnim organizacijama - UBNOR-a 8.400,00 4.200,00 2.940,00 70,00 0,08%

1490 614311 Tekući transf. nepr. org. - Udr. dobrov. i veterana domov. rata HVO 5.000,00 2.500,00 1.750,02 70,00 0,05%

O890 614311 Tekući transferi neprof. organiz. - JU "Centar za kulturu i informisanje" 198.600,00 99.300,00 69.510,00 70,00 1,94%

O890 614311 Tekući transf. nepr. org.-JU "Centar za kulturu i infor."- Za dopisništvo 6.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 0,08%

O890 614311 Tekući transferi nepr. org.-JU "Centar za kulturu i inform."- Za čuvanje Starog grada "Gradina" Srebrenik 18.100,00 9.050,00 6.334,98 70,00 0,18%

1490 614311 Izdaci za izmirenje poreza i doprinosa po osnovu plaća i naknada u JU "Centar za kulturu i informisanje i JU SRC Srebrenik 40.000,00 20.000,00 14.344,62 71,72 0,40%

O810 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Sportski savez 132.600,00 66.300,00 46.410,00 70,00 1,29%

O810 614311 Tekući transferi nepr. org. - Sportski klubovi (OFK, OK i KK "Gradina") 107.600,00 53.800,00 49.300,00 91,64 1,37%

O810 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Sportski savez - Za zakup prostora za Sportske klubove 25.700,00 12.850,00 12.850,02 100,00 0,36%

O810 614311 Tekući transf. nepr. org.-NK "Gradina"- Održavanje gradskog stadiona 20.000,00 10.000,00 15.942,00 159,42 0,44%

O810 614311 Tekući transferi neprofitnim organiz. - JU Soprtsko-rekreativni centar 42.900,00 21.450,00 21.450,00 100,00 0,60%

O810 614311 Tekući transferi neprofitnim org. - Razvoj sporta na općini Srebrenik 3.700,00 1.850,00 2.000,00 108,11 0,06%

1490 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Udruženje penzionera 8.300,00 4.150,00 2.905,02 70,00 0,08%

O410 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Dječije obdanište 110.000,00 55.000,00 38.500,02 70,00 1,07%

O410 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Dječije obdanište - za predškolski odgoj u područnim školama po MP 7.600,00 3.800,00 3.500,00 92,11 0,10%

O840 614319 Tekući transferi vjerskim zajednicama - Vjerske zajednice 20.300,00 10.150,00 5.684,00 56,00 0,16%

1490 614311 Tekući transferi neprofitnim organiz. - Savez općina i gradova BiH 7.200,00 3.600,00 3.600,00 100,00 0,10%

1490 614324 Tekući transfer udruženjima građana - Razna udruženja i mladi 15.700,00 7.850,00 0,00 0,00 0,00%

O620 614329 Ostali transferi neprofitnim org. - Udruženje roma 800,00 400,00 0,00 0,00 0,00%

1490 614329 Ostali trans. neprof. org. - JZU Dom zdravlja Srebrenik -Izrada proj. teh dok. za hitnu službu i pokretanje aktivnosti za bolnicu u Srebreniku 15.000,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00%

1420 615117 Kapitalni tran. MZ- za izgradnju, opravku i održavanje Spomen obilježja u MZ 1992-1995 25.000,00 12.500,00 850,00 6,80 0,02%

O710 615211 Kapit. grant pojed. - Rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija 40.700,00 20.350,00 10.500,00 51,60 0,29%

O810 615311 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - JU Soprtsko-rekreativni centar - Za sanaciju poda i izvođenje građevinskih radova 14.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00%

Ukupno: Služba za BIZ i društvene djelatnosti 1.752.900,00 876.450,00 644.091,40 73,49 17,93%

O4 O320 OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO - 2 zaposlena

611110 Plaće i naknade plaće po umanjenju doprinosa 31.000,00 15.500,00 16.824,14 108,54 0,47%

611131 Doprinosi za PIO - 17 % 7.800,00 3.900,00 4.145,06 106,28 0,12%

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 5.700,00 2.850,00 3.047,84 106,94 0,08%

Page 37: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

34

611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 800,00 400,00 365,74 91,44 0,01%

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 3.900,00 1.950,00 1.768,00 90,67 0,05%

611224 Regres za godišnji odmor 400,00 200,00 0,00 0,00 0,00%

612111 Doprinosi na teret poslodavca - PIO - 6 % 2.800,00 1.400,00 1.462,98 104,50 0,04%

612112 Doprinosi na teret poslodavca - Zdravstveno osiguranje 4 % 1.900,00 950,00 975,30 102,66 0,03%

612113 Doprinosi na teret zaposlenih - Doprinos za zapošljavanje - 0,5 % 300,00 150,00 121,92 81,28 0,00%

613619 Zatezne kamate i troškovi spora 10.000,00 5.000,00 8.202,86 164,06 0,23%

613937 Izdaci za usluge vještačenja 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00%

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 200,00 100,00 84,11 84,11 0,00%

614817 Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju 135.000,00 67.500,00 7.019,79 10,40 0,20%

Ukupno: Općinsko pravobranilaštvo 201.800,00 100.900,00 44.017,74 43,63 1,23%

O10 O210 SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU - 18 zaposlenih

611110 Plaće i naknade plaće po umanjenju doprinosa 206.000,00 103.000,00 90.228,18 87,60 2,51%

611131 Doprinosi za PIO - 17 % 50.800,00 25.400,00 22.230,13 87,52 0,62%

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 37.500,00 18.750,00 16.345,75 87,18 0,46%

611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 4.500,00 2.250,00 1.961,49 87,18 0,05%

611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 5.500,00 2.750,00 2.980,00 108,36 0,08%

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 35.200,00 17.600,00 19.264,00 109,45 0,54%

611224 Ragres za godišnji odmor 3.600,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00%

612111 Doprinosi za PIO - 6 % 18.000,00 9.000,00 7.845,94 87,18 0,22%

612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 12.000,00 6.000,00 5.230,62 87,18 0,15%

612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 1.500,00 750,00 653,82 87,18 0,02%

612114 Doprinos za beneficirani radni staž 8.800,00 4.400,00 2.792,00 63,45 0,08%

613213 Lož ulje 14.800,00 7.400,00 9.550,00 129,05 0,27%

613214 Ugalj 2.900,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00%

613215 Drvo 500,00 250,00 0,00 0,00 0,00%

613310 Izdaci za komunikaciju (telefon, telefaks) 5.200,00 2.600,00 3.250,17 125,01 0,09%

613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 700,00 350,00 359,73 102,78 0,01%

613512 Dizel 8.000,00 4.000,00 3.967,57 99,19 0,11%

613712 Materijal za popravak i održavanje opreme 5.000,00 2.500,00 5.000,00 200,00 0,14%

613724 Usluge za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja 8.000,00 4.000,00 5.622,23 140,56 0,16%

Page 38: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

35

613724 Usluge za prov. hitnih mjera u toku djelov. prirodne i druge nesr. 16.000,00 8.000,00 16.000,00 200,00 0,45%

613976 Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti - 2.500,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00%

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00%

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 1.100,00 550,00 451,17 82,03 0,01%

613986 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00%

613987 Doprinos za PIO na primitke od druge samost. djelat. i povr. sam. rada 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00%

613988 Porez na dohodak od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 300,00 150,00 0,00 0,00 0,00%

613991 Ostale nespomenute usluge i dadžbine - Opremanje struktura CZ 8.000,00 4.000,00 8.000,00 200,00 0,22%

613991 Ostale nespomenute usluge i dadžbine - Izrada Plana procjene ugroženosti zaštite od požara i vatrogastva 9.700,00 4.850,00 9.652,50 199,02 0,27%

613994 Sredstva za pripremanje, obuku i vježbe struktura CZ 5.000,00 2.500,00 3.500,00 140,00 0,10%

613994 Sredstva za učeće u provođenju prevent. mjera zaštite i spašavanja 4.000,00 2.000,00 0,00 0,00%

614239 Ostali transferi pojedincima - Za obilježavanje dana CZ 1.000,00 500,00 800,00 160,00 0,02%

614241 Transfer za posebne namjene - prirodne i druge nesreće - Za saniranje dijela šteta nastalih prir. i drugom nesrećom 8.000,00 4.000,00 2.020,00 50,50 0,06%

614241 Transfer za posebne namjene - prirodne i druge nesreće - Za troškove preduzimanja preventivnih mjera zaštite i spašavanja 8.000,00 4.000,00 7.595,05 189,88 0,21%

614241 Transfer za posebne namjene - prirodne i druge nesreće - Za troškove preduzimanja hitnih mjera u toku djelovanja prirodne nepogode 8.000,00 4.000,00 8.000,00 200,00 0,22%

614311 Tekući transf. nepr. orga.- Izdaci za održavanje skloništa i drugih zaštitnih objekata 5.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00%

O310 614311 Tekući transf. neprofitnim orag. - Vatrogasno društvo Srebrenik 16.300,00 8.150,00 5.704,98 70,00 0,16%

Ukupno: Općinska služba CZ 521.900,00 260.950,00 259.005,33 99,25 7,21%

O8 O790 SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLICE - 11 zaposlenih

611110 Plaće i naknade plaće po umanjenju doprinosa 148.000,00 74.000,00 68.683,38 92,82 1,91%

611131 Doprinosi za PIO - 17 % 36.500,00 18.250,00 16.922,00 92,72 0,47%

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 26.900,00 13.450,00 12.442,63 92,51 0,35%

611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 3.300,00 1.650,00 1.493,10 90,49 0,04%

611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 4.300,00 2.150,00 2.139,00 99,49 0,06%

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 22.000,00 11.000,00 9.296,00 84,51 0,26%

611224 Regres za godišnji odmor 2.200,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00%

612111 Doprinosi za PIO - 6 % 12.900,00 6.450,00 6.054,71 93,87 0,17%

612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 8.600,00 4.300,00 4.036,49 93,87 0,11%

Page 39: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

36

612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 1.100,00 550,00 504,56 91,74 0,01%

O740 613211 Izdaci za električnu energiju - Javna rasvjeta 100.000,00 50.000,00 33.975,66 67,95 0,95%

613213 Lož ulje 9.700,00 4.850,00 2.926,78 60,35 0,08%

613310 Izdaci za komunikaciju (telefon, telefaks i internet) 2.900,00 1.450,00 650,20 44,84 0,02%

613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 500,00 250,00 213,10 85,24 0,01%

613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju - za gradske fontane 2.000,00 1.000,00 331,67 33,17 0,01%

613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 400,00 200,00 261,59 130,80 0,01%

613324 Izdaci za usluge održavanja čistoće - ZKP 297.900,00 148.950,00 150.712,50 101,18 4,20%

613714 Materijal za popravak i održavanje cesta, mostova, nasipa 60.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00%

613716 Materijal za popravaku i održ. objekata vodosnabdijavanja i kanalizacije 6.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00%

613724 Usluge popravka i održavanja cesta, mostova, nasipa 100.000,00 50.000,00 351,00 0,70 0,01%

613724 Usluge popravka i održavanja cesta, mostova, nasipa-Namjenska sredstva 500.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00%

613725 Usluge za popravku i održavanje vodosnabdijevanja i kanaliacije 11.000,00 5.500,00 2.628,00 47,78 0,07%

613725 Hidrogeološka istraživanja i izvođenje radova u MP: Tinja, D. Potok, Srebrenik, Rapatnica, Sladna i Špionica 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00%

O740 613726 Usluge za održavanje ulične rasvjete 45.000,00 22.500,00 8.670,87 38,54 0,24%

O790 613727 Regulacija i san. korita r.Tinje u MP: Srebrenik, Tinja, D. Potok i Špionica i regulacija Mulaahmetović potoka 30.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00%

O790 613727 Usluge za uređenje grada 10.000,00 5.000,00 10.000,00 200,00 0,28%

O590 613915 Ostale stručne usluge - Izdaci za angažovanje Veterinarske stanice za potrebe propisnog zbrinjavanja i preventivne zaštite pasa lutalica 30.000,00 15.000,00 15.539,15 103,59 0,43%

1130 613974 Izdaci za rad komisija - Tehnički prijem objekata i nadzor 25.000,00 12.500,00 8.680,00 69,44 0,24%

O790 613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 800,00 400,00 348,19 87,05 0,01%

1130 613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 200,00 100,00 43,00 43,00 0,00%

1130 613986 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 1.000,00 500,00 311,74 62,35 0,01%

1130 613987 Doprinos za PIO na primitke od druge samost. djel. i povr. sam. rada 1.500,00 750,00 467,52 62,34 0,01%

1130 613988 Porez na dohodak od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 2.400,00 1.200,00 748,04 62,34 0,02%

O790 613991 Izdaci za izradu projektno-planske dokumentacije, nadzore i reviziju 200.000,00 100.000,00 28.253,90 28,25 0,79%

1490 613991 Izdaci za rad oko vođenja aktivnosti toplifikacije grada i obez.deponije 48.000,00 24.000,00 16.000,00 66,67 0,45%

1490 613991 Ostale nesp. usl. i dadž-Za izdatu garanciju JP "9. Septembar" dd Srebrenik 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00%

1490 613991 Ostale nesp. usl. i dadž. - Izdaci za osnivanje JP 15.000,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00%

Page 40: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

37

O790 613997 Izdaci za PDV - Za zgradu općine 320.000,00 160.000,00 243.563,88 152,23 6,78%

1420 614117 Tekući transfer MZ Babunovići - za benefit po osnovu deponije 102.000,00 51.000,00 50.582,50 99,18 1,41%

1130 614411 Izdaci za zajedničko održavanje zgrada 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00%

1420 615117 Kapitalni transferi MZ - Izdaci za infrastrukturne projekte u MZ 22.200,00 11.100,00 8.124,89 73,20 0,23%

1410 616212 Izdaci za kamate na kredite odobrene od fin. inst.-Razvojna banka FBiH 105.000,00 52.500,00 47.155,36 89,82 1,31%

1410 616212 Izdaci za kamate na kredite odobr. od fin. inst.-Saudijski fond za razvoj 18.000,00 9.000,00 2.559,07 28,43 0,07%

Ukupno: Služba za prostorno urđenje i zaštitu okolice 2.372.300,00 1.186.150,00 754.670,48 63,62 21,01%

KAPITALNI IZDACI

821100 Nabavka stalnih sredstava 140.000,00 70.000,00 18.887,80 26,98 0,53%

O3 O790 821111 Nabavka zemljišta - Izuzimanje zemljišta 140.000,00 70.000,00 18.887,80 26,98 0,53%

821200 Nabavka građevina 1.610.000,00 805.000,00 507.551,58 63,05 14,13%

O8 O790 821211 Nabavka zgrada - Renta i uređenje i nadzor za izgradnju zgrade općine 225.000,00 112.500,00 223.286,90 198,48 6,22%

O8 O790 821213 Nabavka ostalih pomoćnih građevina - Izgradnja toplovoda i nadzor 435.000,00 217.500,00 117.432,96 53,99 3,27%

O8 O790 821213 Nabavka ostalih pomoćnih građevina - Izgradnja nove deponije 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00%

O8 O740 821221 Vanjska rasvjeta 70.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00%

O8 O790 821222 Putevi i mostovi - izgradnja 250.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00%

O8 O720 821224 Objekti vodovoda i kanalizacije 450.000,00 225.000,00 166.831,72 74,15 4,64%

O8 O720 821224 Odvodnja površinskih voda 50.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00%

O8 O810 821225 Izgradnja sportskih poligona- terena 30.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00%

821300 Nabavka opreme 192.000,00 96.000,00 40.000,00 41,67 1,11%

O5 O140 821311 Namještaj 50.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00%

O5 O140 821312 Kompjuterska oprema, softveri 30.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00%

O7 O140 821321 Motorna vozila za općinske Službe 40.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00%

O10 O210 821321 Motorna vozila - Opremanje struktura CZ 15.000,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00%

O3 O140 821361 Uređaj, totalna stanica geodetski instrument za Geodetsku službu 15.000,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00%

O3 O140 821371 Ugrađena oprema - nabavka eksterne baterije za Geodetsku službu 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00%

O8 O790 821373 Mehanička oprema - Nabavka parking automata 40.000,00 20.000,00 40.000,00 200,00 1,11%

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 600.000,00 300.000,00 576,00 0,19 0,02%

O8 O790 821611 Rekonstrukcija na zemljištu - Sanacija gradske deponije 150.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00%

O8 O790 821612 Rekonstrukcija cesta i mostova 165.000,00 82.500,00 0,00 0,00 0,00%

O8 O790 821614 Rekonstr. zgrada - Rekonstrukcija zgrade za potrebe Općinskog suda 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00%

Page 41: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

38

O9 O790 821619 Revitalizacija kompleksa Starog grada "Gradina" Srebrenik 185.000,00 92.500,00 576,00 0,62 0,02%

822200 Pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama 48.800,00 24.400,00 25.920,00 106,23 0,72%

O9 O430 822211 Pozajmljivanja pojedincima - Studentski krediti 48.800,00 24.400,00 25.920,00 106,23 0,72%

823100 Otplate dugova primljenih kroz državu 216.000,00 108.000,00 99.796,51 92,40 2,78%

O8 O790 823111 Otplate finansijskim institucijama - Razvojna banka FBiH 216.000,00 108.000,00 99.796,51 92,40 2,78%

Ukupno: Kapitalni izdaci 2.806.800,00 1.403.400,00 692.731,89 49,36 19,29%

UKUPNO: TEKUĆI I KAPITALNI IZDACI 10.805.000,00 5.402.500,00 3.591.695,87 66,48 100,00%

UKUPNO ZAPOSLENIH: 126

IZVJEŠTAJ O TROŠKOVIMA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.06.2014. GODINE

Page 42: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

39

Registar doznaka iz tekuće rezerve budžeta Period izvještavanja od: 01.01.2014. do 30.06.2014. godine

R.b. Datum donošenja Odluke - Rješenja

Ekon. kod

Institucija kojoj se odob-rava izdvajanje sredstava

Opis i svrha isplate, broj Odluke -

Rješenja o odobravanju izdvajanja sredstava

Iznos realizacije

sredstava po Odluci - Rješenju

1 05.02.2014. 6142391 Bajraktarević Miralem Isplata novčanih sredstava na ime pomoći za kupovinu lijekova 350,00

2 17.02.2014. 6142391 Mujkanović Amra-Udruženje

studenata medicine u BiH

Isplata novčanih sredstava na ime pomoći za učestvovanje na Generalnoj skupštini IFMSA 400,00

3 21.03.2014. 6142391 "INTERPLET" PJ Srebrenik

Isplata novčanih sredstava na ime pomoći za plaćanje troškova penzionisanja 3.040,00

4 21.03.2014. 6142391 MZ Srebrenik II - Avdulahović Halil

Isplata novčanih sredstava na ime pomoći za priključak na vodovodnu mrežu novoizgrađene kuće 691,63

5 21.03.2014. 6142391 Udruženje građana Moto

klub "Kojoti" Isplata novčanih sredstava za organizaciju moto susreta 400,00

6 31.03.2014. 6142391 Udruženje demobilisanih

boraca Srebrenik

Isplata novčanih sredstava za plaćanje troškova organizacije obilježavanja godišnjice formiranja OS Armije BiH 2.100,00

7 23.01.2014. 6143111 MZ Kuge

Isplata novčanih sredstava na ime pomoći za sanaciju štete na porodičnoj kući Smajlović Hasana i Fatime 1.000,00

8 24.01.2014. 6143111 Sportsko rekreativni centar

Isplata novčanih sredstava na ime pomoći za plaćanje duga za ugradnju kalorifera u prostorije sportske dvorane 1.000,00

9 24.01.2014. 6143111 Sportsko rekreativni centar

Isplata novčanih sredstava na ime pomoći za nabavku uglja za grijanje prostorija ustanove 750,00

10 05.02.2014. 6143111 JU Osnovna škola

Podorašje Za transport donirane računarske opreme koja se nalazi u Njemačkoj

500,00

11 05.02.2014. 6143111 JU Prva osnovna škola

Srebrenik Za transport donirane računarske opreme koja se nalazi u Njemačkoj

500,00

12 12.02.2014. 6143111 Fabrika obuće "Aida" Tuzla

R.J.Duboki Potok

Isplata novčanih sredstava koja su im potrebna za nastavak pravne borbe za ostvarivanje svojih radničkih prava 1.000,00

13 20.02.2014. 6143111 MZ Podorašje

Isplata novčanih sredstava na ime pomoći za sanaciju štete na porodičnoj kući Mahmutović Fahira 500,00

14 07.03.2014. 6143111 "BH Motors" d.o.o.

Srebrenik

Isplata novčanih sredstava na ime razlike sredstava za nabavku, ugradnju i instaliranje parkomata 321,13

15 18.03.2014. 6143111 JU Osnovna škola "Tinja"

Isplata novčanih sredstava na ime pomoći za posjetu memorijalnom centru u Potočarima,Bratuncu i Vlasenici 750,00

16 27.02.2014. 6143241 Gradski teatar Srebrenik

Isplata novčanih sredstava za sufinansiranje projekta "Novo lice-new face" 500,00

Page 43: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

40

17 07.03.2014. 6143241 BZK "Preporod" Isplata novčanih sredstava koja su im potrebna za nesmetan rad

2.000,00

18 13.03.2014. 6143241 Udruženje građana karate

klub "1.Mart"

Isplata novčanih sredstava koja su im potrebna za plaćanje troškova organizacije turnira 1.000,00

19 17.04.2014. 6142391 Džafić Esudin Na ime pomoći za školovanje djece 300,00

20 10.04.2014. 6143241 Udruženje demobilisanih

boraca Srebrenik Obilježavanje 22.godišnjice formiranja Dobrovoljačke čete 300,00

21 10.04.2014. 6143241 Udruženje demobilisanih

boraca Srebrenik Za nabavku lijekova za pripadnike UDB 1.000,00

22 15.04.2014. 6143241 Organizacija RVI Za kupovinu lijekova pripadnika ove organizacije 1.000,00

23 22.04.2014. 6143241 Organizacija PB i PŠ

Srebrenik Za kupovinu lijekova pripadnika ove organizacije 1.000,00

24 25.04.2014. 6143241

Udruženje građana penzionera civilnih invalida I

i II kategorije

Za finansiranje troškova volontiranja za volontere koji rade sa djecom sa posebnim potrebama u Centru za djecu za posebnim potrebama 220,00

25 07.05.2014. 6143111 ŽOFK "Gradina"

Za plaćanje troškova organizacije međunarodnog malonogometnog turnira za žene 500,00

26 12.05.2014. 6143111 JU Prva osnovna škola

Srebrenik

Za realizaciju projekta "Učenici Prve osnovne škole za Prvu osnovnu" 200,00

27 12.05.2014. 6143111 JU Osnovna škola"Duboki

Potok"

Za plaćanje troškova organizacije posjete Starom gradu Srebrenik učenika-učesnika federalnog takmičenja iz matematike 200,00

28 26.05.2014. 6143111 MZ Gornja Tinja

Za prevoz stvari lica iseljenih iz svojih domova nakon poplava i klizišta koji su zahvatili ovu mjesnu zajednicu 1.120,00

29 13.06.2014. 6143111 JU Prva osnovna škola

Srebrenik

Za plaćanje zakupa sportske dvorane u SRC Srebrenik za održavanje koncerta 300,00

30 13.06.2014. 6143111 Gradski teatar Srebrenik Za održavanje teatarskih predstava u inostranstvu 400,00

31 19.05.2014. 6143241 Sindikat "Gradnja" u stečaju Na ime liječenja Sinanović Osmana 100,00

32 26.05.2014. 6143241 Organizacija RVI

Za zbrinjavanje pripadnika ove organizacije stradalih od posljednjih poplava i klizišta 1.000,00

33 26.05.2014. 6142391 Omerović Ferida Na ime liječenja kćerke 300,00 34 26.05.2014. 6142391 Sinanović Halil Na ime liječenja supruge 100,00

35 12.05.2014. 6142391 Bajraktarević Edin Za udruženje Club Doc "Semper Fidelis" BiH 150,00

36 25.06.2014. 6143241 Planinarsko društvo

"Majevica" Za održavanje Marša mira -Srebrenica 2014. godine 500,00

37 30.06.2014. 6142391 Vehabović Senad Za kupovinu osnovnih namirnica i liječenje 100,00

38 30.06.2014. 6142391 Avdulahović Halil

Isplata novčanih sredstava na ime pomoći za nabavku uglja za grijanje prostorija ustanove 100,00

UKUPNO 25.692,76

Page 44: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

41

OBRAZLOŽENJE

Sredstva tekuće rezerve planirana u budžetu koja se koriste za nepredviđene namjene za koje u budžetu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokažu da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju budžeta nije bilo moguće predvidjeti; podmiruju se iz sredstava tekuće rezerve utvrđenih u godišnjem budžetu čl. 60. Zakona o budžetima u FBiH ("Sl. novine FBiH", broj: 102/13, 9/14 i 13/14). Članom 4. Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu ("Sl. Glasnik općine Srebrenik", broj: 12/13) regulisano je da za budžetske korisnike za koje nisu u budžetu predviđena sredstva u dovoljnom iznosu, a kod kojih se ukaže potreba za sredstvima, predviđena je tekuća rezerva. Sredstva iz tekuće rezerve po prethodno podnesenom zahtjevu odobrava Općinski načelnik u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija sredstava tekuće rezerve i Odlukom o izvršavanju budžeta. Ukupno odobrena sredstva za tekuću rezervu u 2014. godini iznose 85.500,00 KM a za period 01.01.2014. godine do 30.06.2014. godine utrošeno je 25.692,76 KM.

Page 45: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

42

O B R A Z L O Ž E NJ E

Odluka o budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu usvojena je na sjednici Općinskog vijeća općine Srebrenik održanoj 27.12.2013. godine («Službeni glasnik općine Srebrenik», broj: 12/13).

Osnovni parametri za 2014. godinu utvrđeni budžetom su: - ukupni prihodi i primici ..................................................... 11.186.300,00 KM - preneseni deficit iz 2012. godine ........................................ - 2.512.098,71 KM - planirano pokriće deficita iz 2012. godine u budžetskoj 2014. godini ................................................. 381.300,00 KM - ukupni rashodi i izdaci ..................................................... 10.805.000,00 KM - razgraničeni deficit planiran za pokriće u periodu 2014-2017. godina ............................................. - 1.930.798,71 KM Budžet općine Srebrenik izvršen je u periodu 01.01. do 30.06.2014. godine, kako slijedi:

a) ukupni prihodi i primici ........................................ 3.666.927,77 KM b) ukupni rashodi i izdaci ......................................... 3.591.695,87 KM

Razlika (a-b) suficit ............................................... 75.231,90 KM

Razlika između prihoda i primitaka i rashoda i izdataka iskazana u Izvještaju o izvršenju budžeta općine Srebrenik za period 01.01. do 30.06.2014. godine je u iznosu od 75.231,90 KM odnosno iskazan je suficit.

Prikaz ostvarenih rezultata za period 01.01. do 30.06.2014. godine slijedi u nastavku ovog Izvještaja. A - PRIHODI I PRIMICI

Članom 11. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 102/13, 9/14 i 13/14) utvrđeno je da se račun prihoda budžeta Federacije, kantona, gradova i općina sastoji od:

a) poreznih prihoda, b) neporeznih prihoda kao što su prihodi od poduzetništva i imovine, prihodi od taksi i

naknada, novčanih kazni, prihodi od imovine, prihodi od pružanja javnih usluga, prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastitih prihoda, primljenih transfera i donacija i ostalih prihoda

U računu kapitalnih primitaka iskazuju se primici od nefinansijske imovine. U računu finansiranja iskazuju se primici od finansijske imovine, primljeni krediti i zajmovi.

Vrijednost ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u periodu od 01.01. do 30.06.2014. godine iznosi 3.666.927,77 KM i u odnosu na planiranu vrijednost u posmatranom periodu ostvareni su sa 65,56 %.

Dinamiku i strukturu osnovnih kategorija prihoda i primitaka dajemo u sljedećem pregledu:

Vrsta prihoda Planirano za

2014.g.

Planirano za

01.01.-30.06.

2014. g.

Ostvareno za

01.01. -

30.06.2014.g.

Index

(4/3) x

100

%

učešća

1 2 3 4 5 6

Prihodi od poreza 5.203.200,00 2.601.600,00 2.328.458,78 89,50 63,50

Page 46: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

43

Neporezni prihodi 3.668.300,00 1.834.150,00 1.264.409,09 68,94 34,48

Tekući transferi

(transferi i donacije)

2.148.000,00 1.074.000,00 71.500,00 6,66 1,95

Prihodi po osnovu

zaostalih obaveza

600,00 300,00 59,90 19,97 0,00

Kapitalni primici 166.200,00 83.100,00 2.500,00 3,01 0,07

Ukupno: 11.186.300,00 5.593.150,00 3.666.927,77 65,56 100,00

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 2.328.458,78 KM ili sa 89,50% i manji su za 10,50 % u odnosu na planirane prihode od poreza u posmatranom periodu. Prihodi od poreza ostvareni su od:

Vrsta prihoda Planirano za

2014.g.

Planirano za

01.01.-30.06.

2014. g.

Ostvareno za

01.01. -

30.06.2014.g.

Index

(4/3) x

100

%

učešća

1 2 3 4 5 6

Porez na dobit pojedinca 30.200,00 15.100,00 11.744,81 77,78 0,32

Porez na dobit preduzeća 0,00 0,00 1.217,00 0,00 0,03

Porez na plaće 53.500,00 26.750,00 18.028,03 67,39 0,49

Porez na imovinu 820.000,00 410.000,00 331.025,80 80,74 9,03

Porez na prodaju dobara

i usluga, ukupni promet

1.000,00 500,00 495,78 99,16 0,01

Ostali porezi na promet

proizvoda i usluga

2.800,00 1.400,00 200,00 14,29 0,01

Prihodi od poreza na

dohodak

764.100,00 382.050,00 336.409,18 88,05 9,17

Prihodi od indirektnih

poreza

3.529.500,00 1.764.750,00 1.627.530,82 92,22 44,38

Ostali porezi 2.100,00 1.050,00 1.807,36 172,13 0,05

Ukupno: 5.203.200,00 2.601.600,00 2.328.458,78 89,50 63,50

Prihodi od poreza ostvareni su u većem iznosu od planiranih kod: poreza na dohodak

od poljoprivredne djelatnosti (zaostale uplate poreza), poreza na imovinu od pravnih lica, prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava, prihoda od poreza na dohodak po konačnom obračunu i posebnog poreza na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze).

Prihodi po osnovu poreza na plaće Kto: 713111 i 713113 su ostvareni po osnovu obaveza utvrđenih u inspekcijskoj kontroli pravnih lica koje se odnose na period do 31.12.2008. godine a raspoređivali su se u skladu sa propisima koji su važili do tog datuma te je po tom osnovu uplaćeno 18.028,03 KM.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su po osnovu poreza na imovinu od fizičkih i pravnih lica, poreza na imovinu na motorna vozila, poreza na nasljeđe i darove i poreza na promet napokretnosti od fizičkih i pravnih lica te je po ovom osnovu u posmatranom periodu uplaćeno na račun budžeta Općine u iznosu od 331.025,80 KM.

Prihodi od poreza na dohodak u posmatranom periodu ostvareni su u iznosu od 336.409,18 KM. Porez na dohodak ostvaren je od prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica

Page 47: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

44

od nesamostalne djelatnosti, prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti, prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava, prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala, prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću, prihoda od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. st. 4. Zakona o porezu na dohodak i prihoda od poreza na dohodak po konačnom obračunu.

Prihodi od indirektnih poreza ostvareni su od prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta i prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju jedincima lokalne samouprave te je po tom osnovu uplaćeno 1.627.530,82 KM.

Prihodi od posebnog poreza na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze), sa oznakom vrste prihoda: 719114 ostvareni su po osnovu zaostalih obaveza po osnovu posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koje se odnose na period do 31.12.2008. godine, uplaćuju se na račun kantonalnog budžeta, a Kantonalni trezor raspoređuje 20 % ovog prihoda na račun federalnog budžeta, 30 % na račun kantonalnog budžeta i 50 % na račun općinskog budžeta.

Vrijednost ukupno naplaćenih neporeznih prihoda iznosi 1.264.409,09 KM te je u

odnosu na plan za period 01.01.-30.06.2014.g. naplata ovih prihoda ostvarena sa 68,94 %. Neporezni prihodi ostvareni su od: - prihoda od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih

prava u ukupnom iznosu od 91.331,13 KM (od JP Vodovod i kanalizacija „Srebrenik“ Srebrenik - koncesiona naknada u iznosu od 17.430,61 KM i „CGP“ doo za niskogradnju, transport i trgovinu Srebrenik za iskopanu mineralnu sirovinu krečnjaka sa eksploatacionog polja „Orlova klisura“ u iznosu od 14.000,00 KM, Privrednog društva «Ingram» Srebrenik za istraživanje i eksploataciju krečnjaka na ležištu «Drenik» i «Bijela rijeka» u iznosu od 56.171,76 KM i JP Komunalac u iznosu od 1.328,76 KM),

- ostalih prihoda od imovine i prihoda od kamata na depozite u banci u ukupnom iznosu od 2.564,27 KM,

- od administrativnih taksi i komunalnih naknada i taksi u iznosu od 341.988,50 KM, - ostalih budžetskih naknada i taksi u iznosu od 308.467,84 KM (naknada za uređenje i

korištenje građevinskog zemljišta, zemljišne rente, tehničkog pregleda građevina, za izgradnju i odžavanje javnih skloništa, ostalih općinskih naknada, naknada za korištenje državnih šuma, naknada za zauzimanje javnih površina, naknada za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca i naknada za reklame postavljene na javnim površinama),

- naknada i taksi po Federalnim zakonima i drugim propisima (naknada za korištenje podataka premjera i katastra nekretnina, katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja koje se uplaćuju na račun javnih prihoda budžeta kantona prema mjestu u kojem je usluga izvršena a kantonalni trezor prikupljena sredstva raspoređuje: 40% ovog prihoda na račun trezora budžeta FBiH, 30% na račun kantonalnog budžeta i 30% sredstava na račun općinskog budžeta i naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra nekretnina, katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja a naknada se uplaćuje na račun Budžeta općine, nakande za upotrebu cesta za vozila pravnih lica i za vozila građana u iznosu od 197.010,12 KM,

- posebnih naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koje se obračunavaju u skladu sa Uputstvom o načinu obračunavanja i uplati posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća («Sl. novine FBiH», broj: 81/08 čime je regulisana obaveza plaćanja posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za sve isplatioce plaća i dodatnih primanja koja se ostvare izvan redovnog rada za privremene i povremene poslove, ugovore o djelu, ugovore o autorskim honorarima, naknada koje se isplaćuju članovima upravnog odbora, naknada za bavljene sportom i naknada koje se isplaćuju vijećnicima. Osnovicu za plaćanje

Page 48: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

45

naknade predstavljaju isplaćene neto plaće zaposlenika u radnom odnosu a plaća ih poslodavac istovremeno sa isplatom neto plaća i isplate svim licima angažovanim po ugovoru o djelu, ugovoru o vršenju privremenih i povremenih poslova i ugovoru o autorskom honoraru a plaća ih isplatilac) u iznosu od 38.875,19 KM,,

- naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila i naknade iz funkcionalne premije osiguranja od auto odgovornosti za vatrogasne jedinice u iznosu od 847,74 KM,

- prihoda od neplaniranih uplata ( ostali povrati i naplate premije osiguranja) u iznosu od 250.016,10 KM od čega se na povrat PDV za izgradnju zgrade Općine od strane UIO Sarajevo odnosi 238.283,60 KM,

- novčanih kazni po općinskim propisima i novčanih kazni za prekršaje koje su registrovane u registru novčnih kazni i troškova pp u iznosu od 3.100,00 KM. Vrijednost ukupno ostvarenih tekućih transfera (transferi i donacije) u periodu 01.01. do 30.06.2014. godine iznosi 71.500,00 KM a odnose se na: 732114 - Primljeni tekući transferi od Kantona

Opis Iznos

Turistička zajednica TK Tuzla - za realizaciju programa sanacije Starog

grada Srebrenik

2.500,00

Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak TK - za sanaciju putnih

komunikacija u zonama povratka u MZ Jasenica u pravcu za Tursunoviće i

pravca za Dabojeviće (rješavanje projekta održivog povratka)

19.000,00

Kantonalna uprava Civilne zaštite Tuzla - za interventnu pomoć u

otklanjanju šteta nastalih djelovanjem prirodne nesreće od poplava i

klizanja tla na području Općine

10.000,00

Kantonalna uprava Civilne zaštite Tuzla - za hitne intervencije na

otklanjanju šteta nastalih djelovanjem prirodne nesreće uzrokovane

poplavama i klizištima na području TK

40.000,00

Ukupno: 71.500,00

Vrijednost ukupno ostvarenih primitaka u periodu 01.01.-30.06.2014. godine iznosi 2.500,00 KM a odnose se na: 811111 - Primici od prodaje zemljišta

Opis Iznos

Mutapčić Advija, Velid i Emir iz Srebrenika - naknada za dodijeljeno

zemljište, radi legalizacije poslovnog objekta u ulici „1. Marta“ u prvoj

zoni GGZ, a koje zemljište je označeno kao kč.br.1220/7 k.o. Srebrenik po

starom premjeru, a kojoj po novom premjeru odgovaraju k.p.br.900/2 i

k.p.br.1680/16 k.o. Srebrenik grad

2.500,00

Ukupno: 2.500,00

Page 49: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

46

B - RASHODI I IZDACI

Članom 11. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 102/2013 i 9/14) utvrđeno je da se račun rashoda budžeta Federacije, kantona, gradova i općina sastoji od rashoda:

- za plaće i naknade troškova zaposlenih, - doprinosa poslodavca i drugih doprinosa, - za izdatke za materijal, sitni inventar i usluge, - tekući transferi i drugi tekići rashodi, - za subvencije, pomoći i naknade, - kapitalni transferi, - izdaci za kamate. - te izdaci za finansijsku i nefinansijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.

U računu kapitalnih izdataka iskazuju se izdaci za nefinansijsku imovinu. U računu finansiranja iskazuju se izdaci za finansijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Ukupni rashodi i izdaci u budžetu Općine za period 01.01 do 30.06.2014. godine iznose 3.591.695,87 KM i u odnosu na planiranu vrijednost u posmatranom periodu ostvareni su sa 66,48 %.

Opis Planirano za

2014.g.

Planirano za

01.01.-30.06.

2014. g.

Ostvareno za

01.01. -

30.06.2014.g.

Index

(4/3) x

100

%

učešća

1 2 3 4 5 6

I - Tekući rashodi 7.912.700,00 3.956.350,00 2.874.271,22 72,65 80,03

Bruto plaće i

naknade plaća

2.580.000,00 1.290.000,00 1.158.785,44 89,83 32,26

Doprinosi

poslodavca i ostali

doprinosi

243.700,00 121.850,00 111.419,92 91,44 3,10

Izdaci za materijal,

sitan inventar i usl.

2.631.000,00 1.315.500,00 820.556,65 62,38 22,85

Tekući transferi i

drugi tekući rashodi

2.115.100,00 1.057.550,00 709.859,24 67,12 19,76

Kapitalni transferi 211.900,00 105.950,00 20.570,71 19,42 0,57

Izdaci za kamate i

ostale naknade

131.000,00 65.500,00 53.079,26 81,04 1,48

II - Kapitalni izdaci 2.806.800,00 1.403.400,00 692.731,89 49,36 19,29

III- Tekuća rezerva 85.500,00 42.750,00 24.692,76 57,76 0,69

Ukupno: ( I+II+III) 10.805.000,00 5.402.500,00 3.591.695,87 66,48 100,00

Page 50: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

47

Obrazloženje tabele B - Rashodi i izdaci B - 1. Bruto plaće i naknade plaća Budžetom za 2014. godinu ukupno planirana sredstva za bruto plaće iznose:

Opis Planirano za

2014.g.

Planirano za

01.01.-30.06.

2014. g.

Ostvareno za

01.01. -

30.06.2014.g.

Index

(4/3) x

100

%

učešća

1 2 3 4 5 6

1. Bruto plaće 2.227.900,00 1.113.950,00 1.024.865,74 92,00 90,19

Neto plaće 1.536.000,00 768.000,00 707.157,29 92,08 62,23

Doprinosi na teret

zaposlenih

691.900,00 345.950,00 317.708,45 91,84 27,96

2. Doprinosi

poslodavca

243.700,00 121.850,00 111.419,92 91,44 9,81

Doprinosi poslodavca 243.700,00 121.850,00 111.419,92 91,44 9,81

Ukupno (1+2): 2.471.600,00 1.235.800,00 1.136.285,66 91,95 100,00

U periodu 01.01. - 31.06.2014. godine isplaćene su plaće zaposlenim radnicima za pet mjeseci i ukalkulisana je plaća za juni 2014. godine.

U tabeli C Izvještaja - Rashodi po korisnicima, kod pojedinih korisnika - službi, došlo je do povećanja na pojedinim pozicijama izdataka za plaće i poreza i doprinosa na plaće te na pozicijama toplog obroka i troškova prevoza na posao i sa posla, a iz razloga što je u 2014. godini primijenjen novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu općine Srebrenik („Sl. glasnik općine Srebrenik“, broj: 9/13) te su izvršena nova postavljenja državnih službenika i namještenika na osnovu rješenja općinskog načelnika a koja se primjenjuju od 01.01.2014. godine. Također, bilo je i slučajeva premještanja državnih službenika i namještenika između korisnika - službi što je također, uticalo na povećanje otvarenih iznosa izdataka u odnosu na planirane iznose ali treba napomenuti da je sve to odrazilo se samo u tabeli C Izvještaja (Rashodi po korisnicima) dok u zbirnoj tabeli B Izvještaja ostvareni iznosi na navedenim pozicijama kreću se u okviru planiranih vrijednosti, odnosno nije bilo povećanja ostvarenih u odnosu na planirane vrijednosti istih pozicija.

Rashodi i izdaci na pojedinim budžetskim pozicijama su ostvareni u većim iznosima od planiranih za period 01.01.2014. do 30.06.2014. godine u tabeli B - rashodi i izdaci (zbirni podaci iz tabele C) i tabeli C- rashodi po korisnicima i vrsti izdatka, iz razloga što su se pojedine aktivnosti odvijale u prvom polugodištu tako da je izvršenje rashoda i izdataka na tim budžetskim pozicijama u okviru ukupanog godišnjeg plana.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu izvršit će se korigovanje prethodno navedenih izdataka po korisnicima u tabeli C Izvještaja.

Page 51: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

48

B - 2. Naknade troškova zaposlenih

Ovi troškovi obuhvataju izdatke za topli obrok tokom rada i za prevoz na posao i sa posla, otpremnine zbog odlaska u penziju i pomoć u slučaju smrti. Naknade za prevoz na posao i sa posla isplaćivane su po Rješenjima o naknadi troškova prevoza na posao i sa posla od mjesta stanovanja do mjesta rada u mjesečnom iznosu karte. Naknade za topli obrok isplaćivane su u visini od 8,00 KM po izrađenom danu. Otpremnine zbog odlaska u penziju isplaćene su u skladu sa Rješenjima o otpremnini zbog sticanja uslova za penziju ( Kafedžić Fuad i Avdić Edhem). Pomoć u slučaju smrti isplaćena je u skladu sa Rješenjem o naknadi troškova za slučaj smrti (Mutapčić Mustafa za slučaj smrti supruge). Ukupno utrošena sredstva po ovom osnovu za period 01.01.-30.06.2014. godine iznose 133.919,70 KM. B - 3. Putni troškovi

Putni troškovi obuhvataju troškove dnevnica u zemlji i inostranstvu, te je po ovom osnovu u posmatranom periodu utrošeno 1.649,30 KM. B - 4. Izdaci za energiju

Izdaci za energiju obuhvataju troškove nabavke električne energije (općinske zgrade i javna rasvjeta), lož ulja za zagrijavanje prostorija u kojima su smješteni radnici organa uprave te je u posmatranom periodu za ove namjene utrošeno 74.572,73 KM. B - 5. Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge

Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge obuhvataju izdatke za telefon, internet, mobilni telefon, poštanske usluge, vodu i kanalizaciju, usluge odvoza smeća, usluge na čišćenju i pranju javnih saobraćajnih površina, održavanju javnih zelenih površina, odvozu smeća sa javnih površina, kafilerijski i poslovi dekorisanja kao i poslovi zimske službe na gradskim saobraćajnicama, lokalnim i nekategorisanim putevima općine Srebrenik za 2014. godinu za period od 01.01.2014.g. do 30.06.2014. godine i komunalne usluge u kolektivnim centrima, te je u posmatranom periodu po ovom osnovu utrošeno 177.673,38 KM. U strukturi ovih troškova najveći dio odnosi se na izdatke za usluge održavanja čistoće, čišćenje grada - ZKP i zimsku službu. 613324 - Izdaci za usluge održavanja čistoće, čišćenje grada, zimska služba - Služba za prostorno uređenje

Opis Iznos

Radovi na čišćenju i pranju javnih saobraćajnih površina, održavanje

javnih zelenih površina, odvoz smeća sa javnih površina, kafilerijski i

poslovi dekorisanja kao i poslovi zimske službe na gradskim

saobraćajnicama, lokalnim i nekategorisanim putevima općine Srebrenik.

150.712,50

Ukupno: 150.712,50

Page 52: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

49

613329 - Ostale komunalne usluge - Komunalne usluge u kolektivnim centrima Opis Iznos

Odvoz smeća iz izbjegličkog naselja Špionica 3.784,00

Ukupno: 3.784,00

B - 6. Nabavka materijala i sitnog inventara U ovu kategoriju izdataka uključeni su izdaci za obrasce i papir, izdaci za kompjuterski materijal, izdaci za obrazovanje kadrova (stručna literatura i seminari), sitni inventar, kancelarijski materijal, izdaci za ostali administrativni materijal i sredstva za održavanje čistoće. Za ove namjene utrošeno je 27.477,27 KM. B - 7. Izdaci za usluge prijevoza i goriva U ovu kategoriju izdataka spadaju izdaci za benzin, dizel, motorno ulje i registraciju motornih vozila (za vozila općinskih službi). Za ove namjene utrošeno je 15.806,55 KM. B - 8. Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine Ovu kategoriju izdataka čine izdaci za iznajmljivanje poslovnih prostora (korištenje sale Doma kulture za sjednice općinskog vijaća, sastanke općinskih službi, Udruženju porodica šehida i poginulih boraca i UDB za zakup poslovnih prostorija koje koriste Udruženja boračkih oragnizacija, Udruženju građana Umjetnička radionica za zakup poslovnog prostora koji se koristi za potrebe recitatorske, dramske, muzičke, likovne, folklorne sekcije, pisaca i pjesnika) kao i izdaci za zatezne kamate i troškove postupka. B - 9. Izdaci za tekuće održavanje Vrijednost ukupno utrošenih sredstava za materijal za popravak i održavanje opreme, vozila, usluge za popravak i održavanje zgrada, opreme i vozila, usluge za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja objekata, usluge popravka i održavanja cesta, mostova, nasipa i usluge za popravku i održavanje vodosnabdijevanja, usluge održavanja ulične rasvjete i uređenja grada u posmatranom periodu iznosi 57.170,30 KM. Najveći dio ovih sredstava utrošen je za usluge za provođenje preventivnih i hitnih mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja prirodne i druge nesreće. 613724 - Usluge za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja - Služba CZ

Opis Iznos

Klub spasilaca „Gradina“ Srebrenik - za pokrivanje troškova nastalih

provođenjem preventivnih mjera vezano za aktivnosti hvatanja pasa

lutalica

2.000,00

Za nabavku odjeće, obuće i uniformi za opremanje Općinskog štaba CZ i

Službe zaštite i spašavanja

2.087,13

Vatrogasno društvo Srebrenik - za nabavku opreme 1.500,00

Za plaćanje troškova za „špediterske usluge carinskog posredovanja“ -

Humanitarno društvo Rdeči križ Slovenije, Krajevna organizacija Senovo

(Crveni križ R. Slovenije, općina Senovo dana 25.04.2014.g. dostavila

humanitarnu pomoć nastradalom stanovništvu od poplava i klizišta koje su

35,10

Page 53: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

50

pogodile općinu Srebrenik 14.05.2014.g.

Ukupno: 5.622,23

613724 - Usluge za provođenje hitnih mjera zaštite i spašavanja - Služba CZ

Opis Iznos

Za angažovanje službe za spašavanje iz ruševina u provođenju hitnih mjera

na otklanjanju posljedica nastalih nakon pojave klizišta i izlijevanja

bujičnih voda uvrijeme trajanja prirodne nepogode od poplave i klizišta

proglašene od strane Općinskog načelnika Odlukom broj: 07-637/14 od

17.04.2014.g., angažovanom po naredbi općinskog štaba CZ o angažovanju

i upotrebi snaga i sredstava CZ, broj: 10-44-97-105/14 od 17.04.2014.g. i

naredbi o provođenju mjera zaštite i spašavanja od poplava i klizišta broj:

10-44-97-106/14 od 17.04.2014.g. na sanaciji lokalnog puta u C. Brdu,

Bjelavama, intervenciji na poplavi u Špionici, Cvjetkovićima, Potpeću i u

D. Potoku (put lijevo od „Galaksisa“

16.000,00

Ukupno: 16.000,00

B - 10. Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa Ovi izdaci odnose se na izdatke za osiguranje vozila prilikom registracije, osiguranje zaposlenih-kolektivno osiguranje i proviziju poslovne banke za izvršene transakcije u platnom prometu. B - 11. Ugovorene i druge posebne usluge U ovu kategoriju spadaju izdaci za usluge medija, reprezentacije, ugovorene usluge – angažovanje Veterinarske stanice za porebe propisnog zbrinjavanja i preventivne zaštite pasa lutalica, usluge objavljivanja tendera i oglasa i drugo, izdaci za hardverske i softverske usluge - nabavka software-a, izdaci za rad komisija kod: Općinskog vijeća i Službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice, izdaci za naknade općinskim vijećenicima-paušal i ostale nespomenute usluge i dadžbine kod: Službe za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije i nadzor, Službe za opću upravu i zajedničke poslove, Službe za BIZ i društvene djelatnosti, Službe CZ i Službe za prostorno uređenjei zaštitu okolice. Za ove namjene u posmatranom periodu utrošeno je 448.009,26 KM. Utrošak sredstava za izdatke za rad komisija, paušale i ostale izdatke za druge samostalne djelatnosti dajemo u sljedećem tabelarnom pregledu. 613974 - Izdaci za rad komisija - Komisije vijeća - Općinsko vijeće

Opis Iznos

Za komisije koje je formiralo Općinsko vijeće i kolegiju opć. vijeća 6.076,00

Ukupno: 6.076,00

613986 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Komisije vijeća - Općinsko vijeće

Opis Iznos

Za komisije koje je formiralo Općinsko vijeće i kolegiju općinskog vijeća 281,28

Page 54: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

51

Ukupno: 281,28

613987 - Doprinos za PIO na primitake od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Komisije vijeća - Općinsko vijeće

Opis Iznos

Za komisije koje je formiralo Općinsko vijeće i kolegiju općinskog vijeća 421,96

Ukupno: 421,96

613988 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Komisije vijeća - Općinsko vijeće

Opis Iznos

Za komisije koje je formiralo Općinsko vijeće i kolegiju općinskog vijeća 675,11

Ukupno: 675,11

613983 - Posebana naknada na dohodak za zaštitu prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova - Paušal, Komisije vijeća - Općinsko vijeće

Opis Iznos

0,5 % posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

prilikom isplata paušala općinskim vijećnicima

219,65

0,5 % posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

prilikom isplata dnevnica Komisijama koje je formiralo općinsko vijeće

82,32

Ukupno: 301,97

Vršeni su obračuni komisijama koje je formiralo Općinsko vijeće i to: Komisiji za procjenu prometne vrijednosti nepokretnosti i prava, Statutarno-pravnoj komisiji, Komisiji za budžet i ekonomski razvoj, Komisiji za rješavanje žalbi protiv prvostepenih rješenja u upravnim stvarima, Kolegiju općinskog vijeća, Komisiji za izbor i imenovanje, Predsavniku statutarno-pravne komisije, komisije za budžet i ekonomski razvoj i komisije za odlikovanja i općinska priznanja za prisustvo na sjednicama vijeća. 613974 - Izdaci za rad komisija - Tehnički prijem objekata i nadzor - Služba za prostorno uređenje

Opis Iznos

Komisiji za tehnički prijem objekata 8.680,00

Ukupno: 8.680,00

613986 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Tehnički prijem objekata i nadzor - Služba za prostorno uređenje

Opis Iznos

Komisiji za tehnički prijem objekata 311,74

Ukupno: 311,74

613987 - Doprinos za PIO na primitake od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Tehnički prijem objekata i nadzor - Služba za prostorno uređenje

Page 55: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

52

Opis Iznos

Komisiji za tehnički prijem objekata 467,52

Ukupno: 467,52

613988 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Tehnički prijem objekata i nadzor - Služba za prostorno uređenje stambeno-kom. poslove i obnovu

Opis Iznos

Komisiji za tehnički prijem objekata 748,04

Ukupno: 748,04

613983 - Posebana naknada na dohodak za zaštitu prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova - Tehnički prijem objekata i nadzor - Služba za prostorno uređenje

Opis Iznos

0,5 % posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

prilikom isplata plaća radnika

348,19

0,5 % posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

prilikom isplata komisiji za tehnički prijem objekata

43,00

Ukupno: 391,19

613975 - Izdaci za naknade općinskim vijećnicima - Paušal - Općinsko vijeće

Opis Iznos

Za paušale općinskim vijećnicima 54.305,00

Ukupno: 54.305,00

613986 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Paušal - Općinsko vijeće

Opis Iznos

Za paušale općinskim vijećnicima 2.518,75

Ukupno: 2.518,75

613987 - Doprinos za PIO na primitake od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Paušali - Općinsko vijeće

Opis Iznos

Za paušale općinskim vijećnicima 3.778,20

Ukupno: 3.778,20

613988 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Paušali - Općinsko vijeće

Opis Iznos

Za paušale općinskim vijećnicima 6.045,04

Ukupno: 6.045,04

Page 56: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

53

613970 - Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Mrtvozorstvo - Služba za društvene djelatnosti

Opis Iznos

H. Ešref, spec. urgentne med., J. Mevludin dr. med., I. Nedim, spec. por.

med., i T. Samir, dr. med. - za poslove mrtvozorstva

3.480,00

Ukupno: 3.480,00

613980 - Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostale djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Mrtvozorstvo- Služba za društvene djelatnosti

Opis Iznos

H. Ešref, spec. urgentne med., J. Mevludin dr. med., I. Nedim, spec. por.

med., i T. Samir, dr. med. - za poslove mrtvozorstva

806,83

Ukupno: 806,83

Utrošak sredstava za ostale nespomenute usluge i dadžbine dajemo u sljedećem tabelarnom pregledu. 613991 - Izdaci za rušenje bespravno izgrađenih objekata i označavanje zatvorenog gradilišta - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije - Služba za finansije i inspekcijski nadzor

Opis Iznos

Za izvođenje radova na asministrativnom izvršenju rješenja općinskih

službi

830,70

Ukupno: 830,70

613991 - Učešće u projektima na implementaciji Strategije razvoja općine Srebrenik i garancija za dobijanje kredita privrednika - za udruženje za razvoj „Nerda“ Tuzla - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije

Opis Iznos

USAID 3E Sarajevo - za realizaciju Projekta za poboljšanje energetske

efikasnosti ulične rasvjete

5.000,00

Ukupno: 5.000,00

613991 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - arhiviranje dokumentacije, nadzorni audit ISO standarda, prevod dokumentacije za zgradu općine, održavanje WEB stranice i drugo - Služba za opću upravu i zajedničke poslove

Opis Iznos

Za taksu za povart akcize za lož ulje i povrat sredstava za uplanjene

stambeno-poslovnog objekta

20,00

Za certificiranje sistema upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008 2.808,00

Za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za projekat sanacije deponije

komunalnog otpada Babunovići

80,00

Za izdavanje EES na 0,4 KW i izdavanje tehničkih uslova za izmiještanje

elektrodistributivnog objekta

175,50

Za troškove tehničkog nadzora i obezbjeđenja beznaponskog stanja u toku

izvođenja radova na zaštiti/izmiještanju na elektroenergetskom objektu na

234,00

Page 57: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

54

lokaciji Srebrenik, Varoških polja bb

Za davanje saglasnosti BH telecom-u za izvođenje radova na PTT

priključku nove zgrade administacije općine Srebrenik

21,25

Za naknadu za korištenje cestovnog zemljišta po Rješenju broj. 01-02.2-

3548/14 AP za period 01.01.-31.12.2014.g.

20,00

Žilić Ćazim iz NN Kiseljak - za troškove izrade ličnih dokumenata (lične

karte i vozačke dozvole), biometrijska provjera u MU Rapatnica

78,00

Za bankarske troškove povrata sredstava M. Mehmedalija, za troškove

komisije za rješavanje stambenih pitanja

1,85

Za taksu za izdavanje potvrda po osnovu indirektnih poreza da Općina nije

obveznik PDV i da nema neizmirenih obaveza po osnovu indirektnog

oporezivanja radi prijave na javni konkurs i taksenu markicu

33,00

Notar Pazalja Dževad iz Sarajeva - po Ugovoru o prenosu posjeda sa JP

„Elektroprivreda BiH“ dd Sarajevo na općinu Srebrenik

162,63

Za vodnu saglasnost za rekonstrukciju toplane sa ugradnjom nove opreme

u Srebreniku

60,00

Ukupno: 3.694,23

613991 - Za naknadu po članu 18. Zakona o profesionalonoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom - Služba za opću upravu i zajedničke poslove

Opis Iznos

Za naknadu po članu 18. Zakona o profesionalonoj rehabilitaciji,

osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom koja se uplaćuje

mjesečno prilikom isplate plaća Fondu za podsticanje rehabilitacije i

zapošljavanja lica sa invaliditetom (najmanje jedno lice sa invaliditetom

na svakih 16 zaposlenih)

2.512,50

Ukupno: 2.512,50

613991 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - Obilježavanje godišnjica i memorijal. datuma - Služba za BIZ i društvene djelatnosti

Opis Iznos

Za nabavku paketa za obilježavanje godišnjica 659,40

UDB Srebrenik - za obilježavanje godišnjice formiranja Armije R BiH 1.000,00

JOB „Unija veterana“ Srebrenik - za realizaciju Programa manifestacije

„Godišnjica formiranja štaba TO“ općine Srebrenik

700,00

Za nabavku cvijeća za obilježavanje godišnjica 310,00

JOB „Unija veterana“ Srebrenik - za obilježavanje manifestacije „Put

spasa“ na Lipicima

450,00

ORVI Srebrenik - za obilježavanje godišnjice formiranja Špionjačke čete 200,00

UDB Srebrenik - za obilježavanje manifestacije „Dani otpora“ 1.200,00

MZ Ahmići - za obilježavanje godišnjice „Slanjanske čete“ Sladna 300,00

MZ D. Moranjci - za održavanje Memorijalnog turnira u malom nogometu 300,00

Ukupno: 5.119,40

Page 58: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

55

613991 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - Opremanje struktura CZ - Služba CZ

Opis Iznos

Za isporuku odjeće, obuće i uniformi za opremenje Općinskog štaba CZ i

Službe za spašavanje

8.000,00

Ukupno: 8.000,00

613991 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - Izrada Plana procjene ugroženosti zaštite od požara i vatrogastva - Služba CZ

Opis Iznos

Za izradu Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara općine

Srebrenik

9.652,50

Ukupno: 9.652,50

613991 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine-Izdaci za izradu projektno-planske dokumentacije, nadzore i reviziju - Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice

Opis Iznos

Za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju putnih

pravaca Kiseljak-Rapatnica

2.450,00

Za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju putnog

pravca Dedići-D. Potok

2.250,00

Za izradu investiciono-tehničke dokumentacije vodosnabdijevanja MP D.

Potok, Tinja i Podorašje

17.163,90

Za izradu investiciono-tehničke dokumentacije vodosnabdijevanja naselja

Cage i Lipje općina Srebrenik

4.900,00

Izrada projekta enterijera zgrade organa uprave općine Srebrenik 1.490,00

Ukupno: 28.253,90

613991 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine-Izdaci za vođenje aktivnosti oko toplifikacije grada i obezbjeđenje deponije - Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice

Opis Iznos

Za sufinansiranje rada čuvarske službe na deponiji komunalnog otpada

„Babunovići“ .

8.000,00

Za angažovanje koordinatora za realizaciju projekta toplifikacije grada

Srebrenika.

8.000,00

Ukupno: 16.000,00

B - 12. Tekući transferi drugim nivoima vlasti U ovu kategoriju spadaju: tekući transferi Mjesnim zajednicama (za finansiranje rada vijeća mjesnih zajednica, tekuće održavanje prostorija mjesnih zajednica), za loženje u kancelarijama Matičnih ureda u D. Potoku, Tinji, Podorašju i Špionici, za benefit po osnovu deponije MZ Babunovići, transfer za kulturu-«OGUS, dani povelje i ostale kulturne manifestacije (za organizovanje manifestacije «Dani povelje 2014» Srebrenik i organizovanje

Page 59: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

56

likovne kolonije „Majevica“ 2014.g.), naknade izbornoj komisiji i transfer za JU Centar za socijalni rad (plaća, poreza i doprinosa na plaće, naknade troškova zaposlenih, materijalnih troškova, osiguranja neosiguranih lica i održavanje kuće za djecu sa posebnim potrebama). B - 13. Tekući transferi pojedincima U ovu kategoriju izdataka spadaju: novčane naknade nezaposlenim licima, izdaci za vojne invalide, borce i porodice poginulih boraca i demobilisane pripadnike OS RBiH, izdaci za raseljena lica i pomoć za održivi povratak i ostali grantovi pojedincima (pomoći po zahtjevima i isplate stipendija) i izdaci za saniranje šteta nastalih prirodom i drugom nesrećom, troškove preduzimanja preventivnih i hitnih mjera zaštite i spašavanja, te je po ovom osnovu u posmatranom periodu utrošeno 117.120,62 KM. Sa budžetske pozicije Novčane naknade nezaposlenim licima vršene su isplate za: 614223 - Novčane naknade nezaposlenim licima - Stručna služba Općinskog načelnika

Opis Iznos

JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik (R. Belma, I. Irena, H. Rusmir, , R.

Belma, H. Meliha, A. Selma, B. Mehlija, , M. Armin, Z. Eldina)

5.563,63

JU Centar za socijalni rad Srebrenik (S. Elvira, B. Edis, Š. Jasmin, K. Mirela, A.

Ademir)

4.500,00

DOO „Dany“ Srebrenik (H. Selma) 150,00

DOO „Deni šped“ Tuzla (A. Emir) 900,00

JP Vodovod i kanalizacija «Srebrenik» DD Srebrenik (T. Nermina, J. Mirheta, H.

Amela, H. Adis, D. Dejana, Đ. Midheta, B. Hasib, T. Edin)

6.381,82

JU Dom zdravlja Srebrenik (S. Nedim, B. Sabina) 1.800,00

DOO „Elvik“ Srebrenik (M Edin) 900,00

DOO «Herceg» Srebrenik (H. Jasmina, T. Dževad, B. Alma) 1.146,60

DOO „Hidromont“ Srebrenik (K. Jasmina, M. Ibrahim) 1.390,91

DD „Ingram“ Srebrenik (Zejna, J. Mustafa, I. Milada, M. Amra, Š. Enesa) 3.112,70

DOO „Intertrans komerc-Musić“ D. Potok (I. Adisa) 450,00

JKP „9. Septembar“ DD, Srebrenik (Ž. Mirnesa, D. Selmira, K. Edina, D. Amela,

M. Nermin, H. Ilda)

4.172,72

JU OŠ Rapatnica (B. Sabina) 600,00

OŠ Podorašje (D. Adis, Š. Bernarda) 1.200,00

JU Behram begova medresa Tuzla (Ć. Melisa) 1.200,00

JU Druga OŠ Srebrenik (I. Mina, T. Emir, J. Eldina, J. Arnela) 2.400,00

JU Prva OŠ Srebrenik (F. Edin, A. Lejla, S. Ernis, B. Vahid) 2.400,00

Kantonalni porezni ured Tuzla, Porezna uprava Srebrenik (H. Selmira, Ć. Amela) 1.464,00

DOO „Klas“ Srebrenik (S. Maida) 490,91

JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik (S. Jasmina, H.

Alma, M. Erna, Dž. Hrusto)

2.372,72

DOO „Ordagić“ Srebrenik (O. Dženana) 900,00

JU OŠ Sladna (Š. Sabina) 1.200,00

JU OŠ D. Potok (H. Mirnesa, H. Simbi, S. Nirmela, D. Ibrahim) 2.400,00

Page 60: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

57

JU OŠ Špionica (S. Armela) 600,00

Streljački sportski klub „Ljiljan“ Srebrenik (J. Ivan) 900,00

Vatrogasno društvo Srebrenik (H. Elmedin) 545,50

JP „Veterinarska stanica“ Srebrenik (Š. Edin) 900,00

Ukupno: 50.041,51

Sa budžetske pozicije pomoći po zahtjevima isplate su vršene u skladu sa Odlukom o

utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka dodjele sredstava iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i prošireni oblici socijalne pomoći.

Sa budžetske pozicije Izdaci za RVI, članove PPB i DP OS RBiH isplaćena su sredstva licima u skladu sa Pravilnikom o uslovima i postupku za odobravanje jednokratne pomoći borcima i članovima njihovih porodica kojim je uređeno: korisnici prava iz ovog Pravilnika, vrste jednokratne pomoći, kriteriji za odobravanje jednokratne pomoći, organi i postupak odlučivanja kod odobravanja i ostala pitanja iz oblasti koja se reguliše odredbama ovog Pravilnika.

Sa budžetske pozicije Isplate stipendija vršene su isplate učenicima srednjih škola za školsku 2013/2014. godinu. Stipendija se dodjeljuju za jednu školsku godinu. Za školsku 2013/2014. godinu dodijeljene su 32 stipendije učenicima srednjih škola u iznosu od 500,00 KM /korisnik stipendije.

Sa budžetske pozicije pomoć za raseljena lica i pomoć za održivi povratak isplaćena su sredstva licima koja imaju priznat status na području općine Srebrenik, odnosno licima koja su u Službi za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica evidentirana kao povratnici na područje općine Srebrenik a u skladu sa kriterijima Službe za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

614241 - Transfer za posebne namjene - prirodne i druge nesreće - Za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom - Služba CZ

Opis Iznos

Ibrahimović (Mustafa) Sadeta iz Brezja - za pomoć u otklanjanju posljedica

nastalih djelovanjem prirodne i druge nesreće - olujo nevrijeme

120,00

Smajlović Hasan iz Kuga - za pomoć u otklanjanju posljedica nastalih

djelovanjem prirodne i druge nesreće - požar

1.000,00

Husarić (Esad) Edin iz Dedića - za pomoć u otklanjanju posljedica nastalih

djelovanjem prirodne i druge nesreće - požar

300,00

Smajić (Mehmed) Izet iz Behrama - za pomoć u otklanjanju posljedica nastalih

djelovanjem prirodne i druge nesreće - požar

100,00

Tursunović (Alija) Senahid iz NN Kiseljak - za liječenje amputiranog prsta

(radeći na odbrani nasipa)

500,00

Ukupno: 2.020,00

614241 - Transfer za posebne namjene - prirodne i druge nesreće - Za troškove preduzimanja preventivnih mjera u toku djelovanja prirodne nepogode - Služba CZ

Opis Iznos

Za angažovanje službe za spašavanje iz ruševina u provođenju hitnih mjera na

otklanjanju posljedica nastalih nakon pojave klizišta i izlijevanja bujičnih voda

2.800,80

Page 61: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

58

uvrijeme trajanja prirodne nepogode od poplave i klizišta proglašene od strane

Općinskog načelnika Odlukom broj: 07-637/14 od 17.04.2014.g., angažovanom

po naredbi općinskog štaba CZ o angažovanju i upotrebi snaga i sredstava CZ,

broj: 10-44-97-105/14 od 17.04.2014.g. i naredbi o provođenju mjera zaštite i

spašavanja od poplava i klizišta broj: 10-44-97-106/14 od 17.04.2014.g. – na

sanaciji lokalnog puta u C. Brdu, Bjelavama, intervenciji na poplavi u Špionici,

Cvjetkovićima, Potpeću i u D. Potoku (put lijevo od „Galaksisa“

Za angažovanje službe za spašavanje iz ruševina u provođenju hitnih mjera na

otklanjanju posljedica nastalih nakon pojave klizišta i izlijevanja bujičnih voda

uvrijeme trajanja prirodne nepogode od poplave i klizišta proglašene od strane

Općinskog načelnika Odlukom broj: 07-637/14 od 17.04.2014.g., angažovanom

po naredbi općinskog štaba CZ o angažovanju i upotrebi snaga i sredstava CZ,

broj: 10-44-97-105/14 od 17.04.2014.g. i naredbi o provođenju mjera zaštite i

spašavanja od poplava i klizišta broj: 10-44-97-106/14 od 17.04.2014.g. – na

lokalitetu Špionica (kod mosta preko Bistričke rijeke)

4.794,25

Ukupno: 7.595,05

614241 - Transfer za posebne namjene - Za troškove preduzimanja hitnih mjera u toku djelovanja prirodne nepogode - Služba CZ

Opis Iznos

Za angažovanje službe za spašavanje iz ruševina u provođenju hitnih mjera na

otklanjanju posljedica nastalih nakon pojave klizišta i izlijevanja bujičnih voda

uvrijeme trajanja prirodne nepogode od poplave i klizišta proglašene od strane

Općinskog načelnika Odlukom broj: 07-637/14 od 17.04.2014.g., angažovanom

po naredbi općinskog štaba CZ o angažovanju i upotrebi snaga i sredstava CZ,

broj: 10-44-97-105/14 od 17.04.2014.g. i naredbi o provođenju mjera zaštite i

spašavanja od poplava i klizišta broj: 10-44-97-106/14 od 17.04.2014.g. na

sanaciji lokalnog puta u C. Brdu, Bjelavama, intervenciji na poplavi u Špionici,

Cvjetkovićima, Potpeću i u D. Potoku (put lijevo od „Galaksisa“

8.000,00

Ukupno: 8.000,00

B - 14. Tekući transferi neprofitnim organizacijama Grantovi neprofitnim organizacijama obuhvataju sredstva koja se iz budžeta izdvajaju za finansiranje: JU Centar za kulturu i informisanje, Sportskog saveza i za korištenje prostora u JU SRC Srebrenik - Sportski klubovi, Sportskih klubova (NK «Gradina», OK «Gradina» i KK «Gradina» Srebrenik), JU Sportsko-rekreativni centar, Razvoj sporta na općini Srebrenik, Boračkih organizacija i udruženja (ORVI, OPŠPB, UDB, Unija veterana, UDVDR „HVO“ Srebrenik, UBNOR-a Srebrenik, Udruženje penzionera, Savez općina i gradova BiH), za rad parlamentarnih političkih klubova,Vatrogasnog društva i Dječijeg obdaništa. U posmatranom periodu za ove namjene planirana su sredstva u iznosu od 534.400,00 KM od čega je utrošeno 384.125,56 KM ili 71,88 %.

Page 62: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

59

614311 - Grantovi neprofitnim organizacijama Opis Iznos

JU Centar za kulturu i informisanje 78.844,98

NK „Gradina“ Srebrenik - za održavanje gradskog stadiona 15.942,00

Sportski savez i korištenje prostora u JU SRC Srebrenik - Sportski klubovi 59.260,02

Sportski klubovi-NK «Gradina», OK «Gradina» i KK „Gradina“ Srebrenik 49.300,00

JU »Sportsko rekreativni centar» Srebrenik 21.450,00

Razvoj sporta na općini Srebrenik 2.000,00

Boračke organizacije i udruženja (Udruženje penzionera 2.905,02 KM,

Savez gradova i općina BiH 3.600,00 KM, ORVI 19.249,98 KM, OPŠPB

19.600,02 KM, UDB 10.500,00 KM, Unija veterana 6.300,00 KM,

UBNOR-a 2.940,00 KM, UDVDR HVO Srebrenik 1.750,02 KM)

66.845,04

Za rad parlamentarnih političkih klubova 22.749,90

Vatrogasno društvo 5.704,98

Dječije obdanište 42.002,02

Vjerske zajednice 5.684,00

Ukupno: 384.125,56

Pregled utrošenih sredstava po Političkim strankama

Opis Iznos

SDA 6.344,52

SDP 4.697,10

LDS 1.951,38

SBB 1.951,38

Stranka za BiH 1.951,38

Klub samostalnih vijećnika „Ordagić“ 1.951,38

Klub samostalnih vijećnika „HDZ-Nacionalna manjine“ 1.951,38

Klub samostalnih vijećnika N. Bono i S. Anel 1.951,38

Ukupno: 22.749,90

B - 15. Drugi tekući rashodi U ovu kategoriju rashoda spadaju naknade za povrat više naplaćenih sredstava u iznosu od 11.985,90 KM (izvršen je povrat naplaćenih sredstava po prethodno podnesenim zahtjevima i donesenim Rješenjima Ministarstva finansija TK Tuzla, Zaključaka Službi općine Srebrenik) i izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju u iznosu od 7.019,79 KM. 614817 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju

Opis Iznos Za isplatu glavnog duga, zakonskih zateznh kamata, troškova takse na tužbu i troškova punomoćnika po tužbi tužitelja „ITK Musić“doo Srebreni

6.258,83

Kandić (Radosav) Vidak iz Srebrenika - za uplatu doprinosa na iznos najniže plaće za vrijeme čekanja posla u periodu od 05.11.1999. g. do 05.05.2000. godine i troškove parničnog postupka

760,96

Ukupno: 7.019,79

Page 63: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

60

B - 16. Kapitalni transferi Mjesnim zajednicama 615117 - Kapitalni transferi MZ - Služba za opću upravu i zajedničke poslove

Opis Iznos

MZ Špionica Donja - za troškove priključka električne energije u objektu

čitaonice

1.095,82

Ukupno: 1.095,82

615117 - Kapitalni transferi MZ - Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice

Opis Iznos

MZ Duboki Potok - za izgradnju kanala odvodnje površinskih voda kroz

igralište NK „Ingram“ D. Potok

7.624,89

MZ Cerik - za asfaltiranje staza na novom groblju u Ceriku 500,00

Ukupno: 8.124,89

615117 - Kapitalni transferi MZ - za izgradnju, opravku i održavanje Spomen obilježja u MZ 1992-1995 - Služba za BIZ i društvene djelatnosti

Opis Iznos

UBNOR-a Srebrenik - za adaptaciju Spomen obilježja-biste Hazima

Vikala u Sladnoj

350,00

MZ Kurtići - za pribavljanje projektno-tehničke dokumentacije za

izgradnju šehidskog spomen obilježja u Kurtićima

500,00

Ukupno: 850,00

B - 17. Kapitalni transferi pojedincima 615211 - Kapitalni transferi pojedincima - Rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija - Služba za BIZ i društvene djelatnosti

Opis Iznos

Džafić Esudin, član DB iz NN Bare, općina Srebrenik - za početak izgradnje

stambenog objekta

3.000,00

Bećirović Ramiz, DB iz NN Polje, općina Srebrenik - za nastavak izgradnje

stambenog objekta

3.000,00

Dedić Mirzet, RVI iz Brezika, općina Srebrenik - za troškove priključenja

stambenog objekta na elektro mrežu

1.000,00

Džananović Sabra, član PŠPB iz Špionice, općina Srebrenik - za nastavak

izgradnje stambenog objekta

1.000,00

Mešetović Ahmet, DB iz G. Srebrenika - za legalizaciju stambenog objekta 500,00

Muratović Omer iz Podorašja, općina Srebrenik - za dovršetak izgradnje

stambenog objekta

2.000,00

Ukupno: 10.500,00

Page 64: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

61

B - 19. Izdaci za kamate i ostale naknade

Izvršena je uplata kamate za period 15.08.2013. g. do 15.02.2014.g. po kreditu Saudijskog fonda za razvoj broj: 4/560 - Projekat izgradnje zgrade za općinske organe u Srebreniku iznosu od 2.559,07 KM (rata 15.02.2014. godine ) na račun Federalnog ministarstva finansija Sarajevo. Izdaci za kamate na kredite odobrene od finansijskih institucija - Razvojna banka F BiH odnose se na izvršene uplate kamata u iznosu od 47.155,36 KM (rata 31.05.2014.g.) na račun Razvojne banke FBiH Sarajevo po kreditu iz sredstava Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (sredstva za finansiranje izgradnje kanalizacije u cilju zaštite izvorišta «Vlahulje» Srebrenik i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Srebreniku).

B - 20. Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija Izvršena je uplata kamate NLB Banci dd Tuzla u iznosu od 3.364,83 KM po Ugovoru o dozvoljenom prekoračenju broj: 105130767/14 po transakcijskom računu broj: 1321500299280097.

B - 21. Kapitalni izdaci

U periodu 01.01.-30.06.2014. godine izdvajanja za kapitalne izdatke odnose se na:

821111 - Nabavka zemljišta-izuzimanje zemljišta Opis Iznos

Gudeljević (Marijan) Ivo iz Cerika - naknada za eksproprisano zemljište

označeno kao k.č.broj:672/28 k.o. Špionica C. po starom premjeru a kojoj

po novom premjeru odgovara k.p.broj: 105/7, njiva 2. klase u površini od

835 m2 upisana u pl. br. 222/02 k.o. Špionica C. radi regulacije korita r.

Tinje u mjestu Špionica - po Sporazumu o određivanju naknade za

eksproprisane nekretnine broj: 07/10-31-194/14 od 05.02.2014. godine

6.262,50

Doo „Sarkop“ Srebrenik - naknada za izuzeto zemljište označeno kao k.p.

br. 345/2, „Polje“ oranica, njiva 3. klase u površini od 82 m2 upisana u k.o.

Srebrenik Grad po novom premjeru, a kojoj po starom premjeru odgovara

1342/22 k.o. Srebrenik za zemljište i štetu za voćna stabla radi

rekonstrukcije ulice Varoška Polja u Srebreniku - po Sporazumu o

određivanju naknade za eksproprisane nekretnine broj: 07-556/14 od

30.04.2014. godine

12.625,30

Ukupno: 18.887,80

821211 - Nabavka zgrada - Renta za izgradnju zgrade općine

Opis Iznos

Za uređenje GGZ i naknade na ime pogodnosti rente u svrhu izdavanja

odobrenja za građenje za zgradu organa uprave općine Srebrenik

190.702,40

Za obavljanje nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade općine

Srebrenik

6.493,50

Za priključak objekta zgrade općine na niskonaponsku distributivnu mrežu 26.091,00

Ukupno: 223.286,90

Page 65: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

62

821213 - Nabavka ostalih pomoćnih garđevina - Izgradnja toplovoda i nadzor Opis Iznos

Za izradu i reviziju Tehničkog elaborata o ispuštanju otpadnih voda i hidro

faze projektno-tehničke dokumentacije za Projekat toplifikacije grada

Srebrenika

1.404,00

Za izgradnju toplovoda sa pripadajućim komorama za priključak objekta na

toplovodnu mrežu

116.028,96

Ukupno: 117.432,96

821224 - Objekti vodovoda i kanalizacije

Opis Iznos

Za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg lokalnog vodovoda u

naselju Brezik

49.165,91

Za izvođenje radova na izgradnji pumpne stanice na bunaru „Ekonomija“ i

potisnog cjevovoda do pumpne stanice „Sastavci“

62.141,90

Za izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodnog sistema u naselju

Omerbašići

20.986,80

Za izvođenje radova vodovodnog i kanalizacionog priključka u ulici H.

Vikala u Barama

1.599,39

Za izvođenje radova na izgradnji kanalizacije u Bijelića Brdu 32.937,72

Ukupno: 166.831,72

821373 - Mehanička oprema - Nabavka parking automata

Opis Iznos

Za nabavku, ugradnju i instaliranje-programiranje parkirnih stubova

(parkomata) u Srebreniku po vrsti, količini i utvrđenoj vremenskoj dinami.

40.000,00

Ukupno: 40.000,00

821619 - Revitalizacija kompleksa Starog grada „Gradina“ Srebrenik

Opis Iznos

Za plaćanje naknade na ime pogodnosti rente u svrhu naknadnog odobrenja

za legalizaciju, rekonstrukciju i dogradnju javnog objekta sa pratećim

sadržajima započetog u G. Srebreniku za potrebe Starog grada „Gradina“

576,00

Ukupno: 576,00

822211 - Pozajmljivanja pojedincima - Studentski krediti

Opis Iznos

Sa budžetske pozicije Pozajmljivanja pojedincima vršene su isplate redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku 2013/2014. godinu. Odlukom o utvrđivanju kriterija za dodjelu kredita redovnim studentima dodiplomskog studija i stipendija učenicima srednjih škola utvrđeni su uslovi, kriteriji i postupak za dodjelu kredita redovnim studentima dodiplomskog studija i stipendija učenicima srednjih škola sa područja općine Srebrenik, te način isplate kredita i stipendija i način vraćanja kredita („Sl. glasnik općine Srebrenik“, broj: 6/06 i 8/13).

25.920,00

Page 66: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

63

Kredit se dodjeljuje za jednu akademsku-školsku godinu. Za školsku 2013/2014. godinu dodijeljeno je 54 kredita redovnim studentima dodiplomskog studija koji imaju status redovnog studenta u iznosu od 800,00 KM/ korisnik kredita. Ukupno: 25.920,00

823111 - Otplate finansijskim institucijama - Razvojna banka F BiH

Opis Iznos Izvršena je uplata anuiteta (rata 31.05.2014. godine) na račun Razvojne banke FBiH DOO Sarajevo po kreditu iz sredstava Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (sredstva za finansiranje izgradnje kanalizacije u cilju zaštite izvorišta «Vlahulje» Srebrenik i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Srebreniku).

99.796,51

Ukupno: 99.796,51

B - 22. Tekuća rezerva budžeta Za tekuću rezervu budžeta u planirana su sredstva u iznosu od 85.500,00 KM. Sredstva iz tekuće rezerve odobrava Općinski načelnik po prethodno podnesenom zahtjevu a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava tekuće rezerve. U posmatranom periodu utrošeno je 24.692,76 KM što je i prikazano u tabelarnom prikazu: Izvještaj o troškovima tekuće budžetske rezerve za period 01.01. - 30.06.2014. godine, koji je sastavni dio ovog izvještaja.

Page 67: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

64

PREGLED NOVČANIH SREDSTAVA, POTRAŽIVANJA I OBAVEZA BUDŽETA OPĆINE

SREBRENIK NA DAN 30.06.2014. GODINE R/B Opis Stanje na dan

30.06.2013.g. Stanje na dan

30.06.2014.g. 1. Stanje novčanih sredstava u blagajni i žiro-računi 326.814,47 464.989,06

A) POTRAŽIVANJA (2+3+4+5+6+7+8+9) 1.983.820,15 1.814.833,60

2. Potraživanja od pravnih lica (naknade za korištenje, uređenje

GGZ i rentu ) 1.198.171,31 1.206.804,20

3. Potraživanja od fizičkih lica (naknade za korištenje GGZ,

rente i uređenja) 419.828,12 492.409,83

4. Sumnjiva i sporna potraživanja od pravnih lica (naknade za

korištenje GGZ, rente i uređenja) 50.052,42 50.052,42

5. Potraživanja za refundacije bolovanja od Ministarstva za rad i

socijalnu politiku i Fonda za zdrav. osig. Tuzla 0,00 7.476,99

6. Potraživanja za studentske kredite 241.095,60 0,00 7. Potraživanja od zakupa poljoprivrednog zemljišta 10.240,25 10.160,25 8. Ostala potraživanja (potraživanja za prodate stanove- boračke

populacije) 63.882,45 47.547,98

9. Ostala potraživanja (akont. za sl. put i ostalo) 550,00 381,93

B) OBAVEZE (10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) 5.928.093,54 8.427.842,87

Obaveze prema dobavljačima 2.088.786,65 1.668.226,44

Obaveze prema dobavljačima - Saudijski fond za razvoj za

realizaciju Projekta izgradnje zgrade za općinske organe

uprave u Srebreniku- izvedeni a neplaćeni radovi

0,00 983.298,85

Obaveze prema dobavljačima - Konzorcij „Herceg“ doo za

PDV za realizaciju projekta izgradnje zgrade za općinske

organe uprave u Srebreniku

0,00 0,00

10. Ukupne obaveze prema dobavljačima - Kto 311111 2.088.786,65 2.651.525,29 11. Obaveze prema MZ za uplaćena sredstva za asfaltiranje

puteva i izgradnju vodovoda 12.632,38 12.632,38

12. Obaveze za uplaćena sredstva od Kantona za jednokratne

pomoći boračkim populacijama 3.169,32 4.867,31

13. Obaveze za doprinose i poreze po osnovu naknada po osnovu

drugih samostalnih djelatnosti 24.245,34 21.073,31

14. Obaveze za ukalk. bruto plaće radnika i doprinose posl. 188.072,37 206.731,25 15. Obaveze za topli obrok i prevoz radnika 16.562,30 16.046,00

16. Obaveze prema fizičkim licima (za Ugovore o privr. i povr.

poslovima, naknade komisijama vijeća, paušali vijećnika,

đačke stipendije i studentski krediti)

172.444,66 104.285,66

17. Ostale kratkoročne ukal. obaveze - za troškove po planu

Budžeta ( JU, Boračke org., Udruženja i JP) 507.336,44 518.981,50

18. Obaveze po kreditu kod RB FBiH Sarajevo 2.914.844,08 2.713.159,57 19. Obaveze za dio povučenih sred. iz Saudijskog fonda za realiz.

Projekta izg. zgrade za općinske organe uprave 0,00 2.178.540,60

OBRAĐIVAČ:

Page 68: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

65

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08), razmatrajući Izvještaj o izvršenju budžeta općine Srebrenik sa Izvještajem o troškovima tekuće budžetske rezerve za period 01.01.2014. do 30.09.2014. godine, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 26.11.2014. godine, donijelo je: Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Izvještaj o izvršenju budžeta općine Srebrenik sa Izvještajem o troškovima tekuće budžetske rezerve za period 01.01.2014. do 30.09.2014.godine.

II Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆI FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLANSKI KANTON Nišandžić Bono, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-690/14 Datum, 26.11.2014.godine

Page 69: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

66

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08) razmatrajući Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o snabdijevanju toplotnom energijom na području općine Srebrenik, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 26.11.2014. godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K

I

Zadužuje se Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice da do 01.05.2015. godine pripremi novu Odluku o snabdijevanju toplotnom energijom na području općine Srebrenik sa utvrđenim novim cijenama priključne takse, kako za poslovne objekte i prostore, tako i za stambene objekte-prostore.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆI FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLANSKI KANTON Nišandžić Bono, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-703/14 Datum, 26.11.2014.godine

Page 70: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

67

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08) razmatrajući Informaciju o gazdovanju šumama i stanju šuma na području općine Srebrenik za 2013/2014. godinu, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 26.11.2014. godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K

I

Skida se sa dnevnog reda Informacija o gazdovanju šumama i stanju šuma na području općine Srebrenik za 2013/2014. godinu.

II

Općinsko vijeće Srebrenik nalaže Općinskom načelniku da sa nadležnim općinskim službama hitno organizuje sastanak sa predstavnicima: JP „Šume TK“ dd Kladanj; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona; ŠG „Majevičko“ Srebrenik; prestavnicima mjesnih zajednica: MZ Jasenica, MZ Zahirovići i MZ Kurtići, te predstavnicima drugih nadležnih organa na temu eksploatacija šume na području planine Majevica i uništavanje lokalnih puteva, na kome će utvrditi konkretne zaključke, u cilju prevazilaženja problema, te iste dostave na slijedeću sjednicu Općinskog vijeća Srebrenik.

III

Daje se saglasnost Općinskom načelniku da poduzme sve mjere utvrđene zakonom, a vezane za zabranu sječe šuma na području općine Srebrenik, te korištenja putne dionice Lipici-Zahirovići-Kurtići-Brezik-Lisovići preko koje se vrši izvoz drvne mase.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆI FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLANSKI KANTON Nišandžić Bono, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-696/14 Datum, 26.11.2014.godine

Page 71: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

68

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08), razmatrajući Informaciju o toku postupka po raspisanom javnom konkursu za prenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu općine, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 26.11.2014. godine, donijelo je: Z A K L J U Č A K

I

Podržava se Informacija o toku postupka po raspisanom javnom konkursu za prenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu općine.

II Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆI FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLANSKI KANTON Nišandžić Bono, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-693/14 Datum, 26.11.2014.godine

Page 72: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

69

Na osnovu člana 24. člana 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08), i člana 81. Poslovnika o radu Općinskog Vijeća općine Srebrenik(''Službeni glasnik općine Srebrenik“ broj 10/06, Prečišćen tekst 2/10 i 8/11), Općinsko vijeće općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 26.11.2014. godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K I Obavezuju se javne ustanove i javna preduzeća, čiji su se Izvještaji o radu i poslovanju za 2013.godinu trebali razmatrati na 18. sjednici Općinskog vijeća Srebrenik zakazanoj za 18.06.2014. godine, da do održavanja slijedeće sjednice, dostave Finansijske izvještaje poslovanja za period 01.01. do 30.06.2014. godine na razmatranje.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆI FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLANSKI KANTON Nišandžić Bono, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-702/14 Datum, 26.11.2014.godine

Page 73: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

70

Na osnovu člana 44.Zakona o građevinskom zemljištu („Sl. novine FBiH“, br. 67/05), člana 8. Odluke o građevinskom zemljištu („Sl. glasnik općine Srebrenik br. 6/07 i člana 24 Statuta općine Srebrenik („Sl. glasnik općine Srebrenik“, br. 1/08) Općinsko vijeće Srebrenik na sjednici održanoj dana 26.11.2014. godine donosi:

R J E Š E NJ E 1. Dorić (Muje) Harisu iz Srebrenika, ulica Majevička br. 3, Srebrenik, JMBG: 2306986180000, dodjeljuje se uz naknadu neizgrađeno građevinsko zemljište radi izgradnje stambenog objekta u Srebreniku, u Majevičkoj ulici, na zemljištu označenom kao: -kč.br.1351/81 brezik u Polju oranica u površini od 300 m2 upisana u zk.ul.br.24 k.o.Srebrenik po starom premjeru, a kojoj po novom premjeru odgovara k.p. br. 251/35 zv. ˝Brestik˝ njiva u površini od 300m2, upisana u pl.br.189/19 k.o. Srebrenik Grad kao dr.sv.opština Srebrenik. 2. Dorić Haris je, shodno zaključku o provedenom Konkursu za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta radi izgradnje individualno - stambenog objekta, po osnovu rente i naknade za preuzeto zemljište uplatio iznos od 28.044,00 KM. 3. Dorić (Muje) Haris iz Srebrenika gubi pravo korištenja radi građenja ako u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini, tj. izgradnju sa prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom. 4.Općinsko pravobranilaštvo Srebrenik svojim dopisom broj:04-M-37/14 od 21.05.2014.godine dalo je saglasnost-mišljenje na nacrt rješenja o dodjeli neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta Dorić Muje Harisu iz Srebrenika. 4. Nakon pravosnažnosti ovog rješenja, a uz priložen dokaz o izmirenim obavezama, Općinski sud Gradačac-ured za vođenje zemljišnih knjiga i Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Srebrenik izvršit će uknjižbu prava korištenja na nekretninama iz tačke 1.dispozitiva rješenja u korist Dorić (Muje) Harisa, ul. Majevička br. 3, Srebrenik, JMBG: 2306986180000.

O b r a z l o ž e nj e Dorić (Muje) Haris iz Srebrenika svojim zahtjevom br: 03/7-31-1951/14 od 16.05.2014. godine, obratio se putem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Općinskom vijeću Srebrenik za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta koje je stekao putem raspisanog konkursa. Postupajući po zahtjevu podnosioca, utvrđeno je da je Općinski načelnik svojim aktom broj:07-1619/12 od 10.09.2012. godine raspisao Konkurs za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na parceli označenoj kao k.p. br. 251/35, k.o. Srebrenik Grad, koja se nalazi u V zoni gradskog građevinskog zemljišta u ulici Majevičkoj, kod objekta ˝Šumarije˝, površine 300 m2, a na kojoj je planirana izgradnja individualnog stambenog objekta dimenzija 8.0 x 10,0 m, spratnosti Sut + Pr + 1, ukupne korisne površine 192,00m2.

Page 74: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

71

Općinski načelnik, zaključkom br.07-1619/12 od 24.10.2012. godine, utvrdio je da je po Konkursu za dodjelu građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja individualnog stambenog objekta ukupne korisne površine 192 m2 na parceli označenoj po novom premjeru kao 251/35, u ulici Majevičkoj, površine 300 m2 k.o. Srebrenik Grad, pravo na dodjelu navedene parcele stekao Dorić (Muje) Haris iz Srebrenika, kao najpovoljniji ponuđač, sa ponuđenom ukupnom cijenom po osnovu rente i naknade za preuzeto zemljište u iznosu od 28.044,00 KM.

Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i obnovu svojim rješenjem broj:08-23-1-4835/13 od 22.07.2013. godine izdala je podnosiocu zahtjeva Dorić Harisu urbanističku saglasnost za izgradnju stambenog objekta u Srebreniku, ul. Majevička, dimenzija – krajnjih gabarita 9,00 x 11,00m, spratnosti Sut. + P + Pot. i ukupne korisne površine cca 190 m2, dok će bruto građevinska površine objekta biti 240 m2.

Dimenzije objekta po raspisanom konkursu i izdatoj urbanističkoj saglasnosti se ne slažu pa su podaci o korisnoj površini pri izradi rješenja uzeti iz raspisanog konkursa. Zemljište se nalazi u V zoni gradskog građevinskog zemljišta.

Podnosilac zahtjeva Dorić (Muje) Haris gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od pravosnažnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini tj.izgradnju sa prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.

Općinsko pravobranilaštvo Srebrenik svojim dopisom broj:04-M-37/14 od 21.05.2014. godine dostavilo je svoje mišljenje na nacrt rješenja o dodjeli zemljišta Dorić Harisu, te da je predložena dodjela u skladu sa odredbama Zakona o građevinskom zemljištu. Imajući u vidu navedeno odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti i voditi upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda Tuzla u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Tužba se podnosi neposredno u dva istovjetna primjerka. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆI FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLANSKI KANTON Nišandžić Bono, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-685/14 Srebrenik, 26.11.2014. godine

Page 75: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

72

Na osnovu člana 61. stav 2. Zakona o građevinskom zemljištu («Sl novine FBiH», broj 67/05), i člana 24. Statuta općine Srebrenik («Sl glasnik općine Srebrenik», broj 1/08), općinsko vijeće Srebrenik na sjednici održanoj dana 26.11.2014. godine, d o n o s i:

R J E Š E N J E

1. Na gradskom građevinskom građevinskom zemljištu označenom kao k.č. broj 1317/10 Jusićka –oranica površine 8m2 upisana u zk. ul. broj 266 k.o. Srebrenik po starom premjeru na Državna svojina sa 1/1 sa zabilježbom prava korišćenja u korist sopstvenika zgrade a po novom premjeru odgovoara k.p. broj 822/7 zvana Jusićka-njiva površine 8m2 upisana u p.l. 189/19 k.o. Srebrenik grad na Društvena svojina –Opština Srebrenik sa 1/1, utvrđuje se prava vlasništva u korist:

Šabuljić Ibrahima sin Kadre iz Srebrenika , ulica Posavskog odreda broj 11-Srebrenik a u cilju doformiranja urbanističko građevinske parcele.

2. Šabuljić Ibrahim kao sticalac zemljišta obavezuje se da u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti rješenja u korist računa općine Srebrenik uplati nakandu za ustupljeno zemljište u iznosu od 240,00 (dvijestotine i četerdeset) KM.

3. Po pravosnažnosti ovog rješenja uz priloženi dokaz uplati naknade iz tačke 1 za

zemljište, kao i troškova postupka iz tačke 4, zemljišno knjižni ured suda Gradačac i općinska služba za geodetske i imovinskjo pravne poslove Srebrenik izvršit će uknjižbu prava vlasništva na parceli iz tačke 1 u korist Šabuljić Ibrahima sin Kadre iz Srebrenika, ul. Posavskog ordreda broj 11, j.m.b. 0106935183310.

4. Troškovi postupka određuju se u iznosu od 150,00 KM koje je dužan uplatiti Šabuljić

Ibrahim u roku od 15 dana po pravosnažnosti rješenja.

O b r a z l o ž e n j e Šabuljić Ibrahim sin Kadre iz Srebrenika obratio se Službi za godetske i imovinsko pravne poslove zahtjevom broj 03/7-31-8166/13 od 30. 12. 2013 godine za ispravku upisa u svoju korist za parcelu k.p. broj 822/7 zvana Jusićka-njiva površine 8m2 upisana na Društvena svojina opština Srebrenik sa 1/1 k.o. Srebrenik grad a po starom premjeru k.č. broj 1317/10 Jusićka-oranica površine 8m2 upisana u zk.ul. 266 k.o. Srebrenik na Državno vlasništvo sa poravom korišćenja u korist sopstvenika zgrade.

Postupajući po zahtjevu utvrđeno je da se ne radi o grešci upisa, te je podnosilac dana 17. 06. 2014 godine izmijenio zahtjev tako da traži ustupanje uz naknadu predmetne parcele i utvrđivanje prava vlasništva za koji postupak je nadležno općinsko vijeće.

U zahtjevu ističe da ustupanje parcele traži u cilju doformiranja urbanističko građevinske parcele koja se sastoji od parcela k.p. broj 827/3 i 830 k.o. Srebrenik na kojim parcelama ima izgrađen stambeni objekat prema odobrenju za građenje broj 08-23-2-1858/12 od 08. 05. 2014 godine a na licu mjesta pored parcela navedenih u odobrenju za građenje njegova urbanističko građevinska parcela obuhvata i parcelu k.p. broj 822/7.

Page 76: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

73

Postupajući po zahtjevu izvršen je uviđaj na licu mjesta na kojem je utvrđeno da parcela k.p. broj 822/7 ulazi u sastav urbanističko građevinske parcele Šabuljić Ibrahima. U cilju upotpunjavanja činjeničnog stanja zatraženo je stručno mišljenje nadležne službe prostornog uređenja koja se aktom broj 08-23-4-369/14 od 16. 07. 2014 godine izjasnila da prema izvodu iz planske dokumentacije sa stručnim mišljenjem broj 08-23-4-Sl/11 parcela k.p. broj 822/7 ulazi u sastav urbanističko građevinske parcele Šabuljić Ibrahima, te je na osnovu toga potrebno ispraviti eventualnu grešku učinjenu u prethodnom postupku formiranja urbanističko građevinske parcele Šabuljić Ibrahima. Osim navedenog zatražena je procjena tržišne vrijednosti predmetnog zemljišta od strane Općinske komisije za procjenu vrijednosti nepokretnosti koja se aktom broj 01-410/2014 od 25. 06. 2014 godine izjasnila da vrijednost predmetne parcele po jednom metru kvadratnom iznosi 30,00 (trideset) KM. Članom 61. Zakona o građevinskom zemljištu propisano je da na građevinskom zemljištu u državnoj svojini na kojem je izgrađena zgrada bez prava korišćenja zemljišta radi građenja za koju se može naknadno izdati odobrenje za građenje po odredbama Zakona o prostornom uređenju općinsko vijeće će utvrditi pravo vlasništva u korist graditelja, odnosno njegovog pravnog sljednika, uz obavezu plaćanja naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište. Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u izreci. Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba ali se može pokrenutu upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda Tuzlča u roku od 30 dana od dana prijema rješenja a podnosi se u dva istovjetna primjerka. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆI FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLANSKI KANTON Nišandžić Bono, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj:01-686/14 Srebrenik, 26.11.2014 godine

Page 77: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

74

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08) razmatrajući Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o snabdijavanju toplotnom energijom na području općine Srebrenik, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 26.11.2014. godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K

I Općinsko vijeće općine Srebrenik, razmatrajući Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama

Odluke o utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije, zaključilo je sljedeće:

- U Odluci umjesto tačke I, II, III, ubaciti članove 1.,2.,3., kao što stoji u osnovnom tekstu

Odluke. - Da se u istom članu 2. dodaju novi stavovi 2. i 3. koji bi glasili:

Cijena isporučene toplotne energije za pravna lica koja koriste toplotnu energiju a nemaju mjerni uređaj(kaloliletar) iznosi 2,50 KM po m² bez PDV-a.

Navedene cijene iz stava 2 primjenjivale bi se do sticanja uslova za mjerenje utroška

toplotne energije, odnosno do ugradnje mjernog uređaja (kalolimetra) od strane potrošača.

- U sljedećem članu 3. dodati da će se Odluka primjenjivati od 15.10.2014. godine. II

Zadužuje se JP „9. Septembar“ d.d. Srebrenik, da uskladi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije sa navedenim Zaključkom Općinskog vijeća.

III

Nakon usklađivanja navedene Odluke sa tačkom I ovog Zaključka daje se saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.

IV Zaključak objaviti u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆI FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLANSKI KANTON Nišandžić Bono, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-692/14 Datum, 26.11.2014.godine

Page 78: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

75

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj:

1/08) razmatrajući Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o snabdijavanju toplotnom energijom na području općine Srebrenik, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 26.11.2014. godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K

o davanju saglasnosti

I

Daje se saglasnost JP „9. Septembar“ d.d. Srebrenik, na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije broj: N.O. 1347/14 od 27.11.2014. godine.

II

Sastavni dio ovog Zaključka je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.

III

Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''.

BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆI FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLANSKI KANTON Nišandžić Bono, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-701/14 Datum, 28.11.2014.godine

Page 79: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

76

U skladu sa odredbama člana 21. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine TK“, broj: 11/05 i 7/07), člana 9. stav 1. Odluke o komunalnim djelatnostima Općinskog vijeća općine Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik“, broj: 10/11), te člana 8. stav 2. i člana 13. stav 1. Odluke o snabdijavanju toplotnom energijom na području općine Srebrenik („Službeni glasnik općine

Srebrenik“, broj: 7/12), člana 1. Odluke o privremenom prenosu na upravljanje-korištenje Sistema toplifikacije grada Srebrenika („Službeni glasnik općine Srebrenik“, broj: 7/12) i člana 10. tačka 8. Statuta JP „9. Septembar“ d.d. Srebrenik, razmatrajući prijedlog uprave Društva, Nadzorni odbor istog Društva na XIX sjednici održanoj dana 27.11.2014. godine, donio je:

O D L U K U o izmjenama i izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju cijene komunalne usluge

proizvodnja i distribucija toplotne energije

Član 1. U Odluci o utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije,

broj: N.O. 1191/13 od 25.09.2013. godine („Službeni glasnik općine Srebrenik“, broj: 10/13) u članu 2. stav 1. iza riječi „korištenje“ dodaju se riječi „i mjerenje“.

U istom članu 2. dodaju se stavovi 2. i 3. koji glase:

„Cijena isporučene toplotne energije za pravna lica koja koriste toplotnu energiju a nemaju ugrađen mjerni uređaj (kalorimetar) iznosi 2,50 KM po m² bez PDV-a“. „Navedena cijena iz stava 2. primjenjivat će se do sticanja uslova za mjerenje utroška toplotne energije, odnosno do ugradnje mjernog uređaja (kalorimetra) od strane potrošača“.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu dobijanjem saglasnosti od strane Općinskog vijeća općine Srebrenik. a primjenjivat će se od 15.10.2014. godine.

Član 3. Odluku objaviti u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. JP “9. Septembar” d.d. Srebrenik Predsjednik Nadzorni odbor Nadzornog odbora: Mehmedović Ahmet, dipl.ecc., s.r. Broj: N.O. 1347/14 Datum, 27.11.2014.godine

Page 80: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

77

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 49/06.), člana 38. Statuta Općine Srebrenik („Službeni glasnik Općine Srebrenik“, broj 1/08), a u vezi sa Zakonom o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 59/14.), Uredbom o kriterijima za dodjelu sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 66/14.) i Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju prioriteta u raspodjeli sredstava za izgradnju stambenih objekata na području Tuzlanskog kantona za potrebe porodica čiji su stambeni objekti uništeni usljed prirodne nesreće, broj: 02/1-14-026197/14 od 07.11.2014. godine, Općinski načelnik Srebrenik, na prijedlog Službe civilne zaštite, donosi

ODLUKU o raspisivanju javnog konkursa i kriterijima za raspodjelu sredstava Federalnog fonda za

pomoć nastradalim područjima, dvojici vlasnika uništene stambene zgrade prirodnom nesrećom koji posjeduju odobrenje za građenje

Član 1.

Raspisuje se javni konkurs za pomoć vlasnicima (pravnim i faktičkim) uništenih stambenih zgrada na području općine Srebrenik usljed prirodne nesreće uzrokovane obilnim kišnim padavinama i koji posjeduju odobrenje za građenje za namjenu izgradnje dva uništena stambena objekta.

Član 2. Za raspodjelu sredstava iz prethodnog člana ove Odluke, obezbjeđuju se sredstva Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, na način da su određena novčana sredstva u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM (slovima: pet stotina hiljda konvertibilnih maraka) za izgradnju stambenih objekata za potrebe porodica čiji su stambeni objekti uništeni za vrijeme prirodne nesreće, a da su ista članom II Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju prioriteta u raspodjeli sredstava za izgradnju stambenih objekata na području Tuzlanskog kantona za potrebe porodica čiji su stambeni objekti uništeni usljed prirodne nesreće, broj: 02/1-14-026197/14 od 07.11.2014. godine, raspoređena po općinama Tuzlanskog kantona tako da Općini Srebrenik za ukupno 2 (dva) korisnika dodijeljen iznos od 71.400,00 KM (slovima: sedamdeset jedna hiljada četiristo KM) pri čemu je pojedinačna vrijednost bespovratnih sredstava po jednom korisniku 35.700,00 KM (slovima: tridesetpethiljada sedamstotina KM).

Član 3. Pravo na učešće po osnovu javnog konkursa iz člana 1. ove Odluke, imaju lica, koja ispunjavaju slijedeće uslove: 1.da su bili vlasnici stambenih zgrada, (pravni ili faktički) u momentu proglašenja stanja prirodne nesreće, odnosno na dan 14.05.2014. godine ili 06.08.2014.godine; 2.imali državljanstvo BIH i prijavljeno mjesto prebivališta na području općine Srebrenik na dan 14.05.2014. godine odnosno 06.08.2014.godine. 3. da je odlukom nadležne komisije za procjenu šteta utvrđeno, da je stambena zgrada iz tačke 1. ovog stava, uništena prirodnom nesrećom proglašenom na području općine Srebrenik 14.05.2014. godine i 06.08.2014.godine i da se ne može koristiti za stanovanje; 4.da su za uništenu stambenu zgradu, imali pravomoćno odobrenje za građenje izdato od strane nadležnog organa uprave za oblast prostornog uređenja i građenja.

Page 81: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

78

Pod stambenom zgradom u smislu ove Odluke podrazumjeva se objekat namijenjen za stanovanje i koji je bio uništen prirodnom nesrećom, ako je u momentu prirodne nesreće imao pravomoćno odobrenje za građenje izdato od strane nadležnog organa i u kojem su u vrijeme proglašenja stanja prirodne nesreće pravni i faktički vlasnik objekta i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, imali prijavljeno mjesto prebivališta. Pravo na novčanu pomoć može ostvariti samo jedan član porodičnog domaćinstva vlasnika uništene stambene zgrade iz predhodnog člana ove Odluke. Ako zgrada ima više suvlasnika i više domaćinstava, pravo na pomoć po odredbama ove Odluke može ostvariti samo jedan od suvlasnika uništene stambene zgrade. Posebni uslovi: -da do sada podnosilac zahtjeva i njegovi članovi domaćinstva nisu dobili sredstva ili dovoljan iznos sredstava kojima je mogao obezbijediti uslove stanovanja predviđene standardima za izgradnju stambenih jedinica i objekata ugroženih poplavama i klizištima donesenim od Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH broj:01-44-8/14 od 04.09.2014.godine.

Član 4. Javni Konkurs se objavljuje u jednom dnevnom listu, na web stranici Općine Srebrenik, oglasnoj tabli Općine Srebrenik, na oglasnim tablama mjesnih zajednica i u drugim sredstvima javnog informisanja po potrebi, što će se precizirati odlukom iz predhodnog člana ove Odluke. Tekst javnog konkursa sadrži: 1.predmet javnog konkursa; 2.korisnike sredstava, koji imaju pravo na podnošenje prijave; 3.uslove iz Odluke, koji podnosioci prijave moraju ispunjavati: 4.popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu; 5.osnovne kriterije odabira, 6.mjesto i rok za dostavu prijave; 7.rok za donošenje odluke o odabiru, koji ne može biti duži od 15 dana od dana zatvaranja javnog konkursa.

Član 5. Dokumentacija, koja se prilaže kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz ove Odluke je slijedeća: 1.dokaz o državljanstvu (ovjerena foto-kopija lične karte ili uvjerenje o državljanstvu); 2.dokaz o vlasništvu (pravnom ili faktičkom) na uništenoj stambenoj zgradi na području općine Srebrenik na dan proglašenja stanja prirodne nesreće (zk.izvod, izvod iz posjedovnog lista ili drugi dokumenat koji može poslužiti kao dokaz o vlasništvu); 3.kopija zapisnika Općinske komisije za procjenu šteta o pričinjenoj šteti u iznosu od 100% na stambenoj zgradi podnositelja zahtjeva, odnosno u kojem je navedeno da je objekat potpuno uništen; 4.ovjerenu izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su podnosilac zahtjeva i punoljetni članovi porodičnog domaćinstva imali mjesto prebivališta u uništenoj ili oštećenoj stambenoj zgradi na dan 14.05.2014. godine odnosno 06.08.2014.godine; 5.kopija pravomoćnog odobrenja za građenje izdata od strane nadležnog organa za oblast prostornog uređenja i građenja. 6. ovjerena kućna lista

Page 82: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

79

7.uvjerenje JU Centar za socijalni rad (za korinsike stalne novčane pomoći i osobe u stanju socijalne potrebe) 8. dokaze o dosadašnjem korištenju novčanih sredstava ili građevinskog materijala za izgradnju uništenih objekata koje je dodijelila općina Srebrenik ili čijoj je dodjeli posredovala općina Srebrenik putem svojih ustanova (uvjerenje izdato od Službe civilne zaštite) 9.uredno popunjen zahtjev na prijavnom obrascu Dokaz iz tačke 3., 5. i 7. ovog člana će biti pribavljena po službenoj dužnosti od Općinske komisije za procjenu šteta (tačka 3), organa uprave nadležnog za oblast prostornog uređenja i građenja (tačka 5) i JU Centar za socijalni rad (tačka 7.).3 U slučaju sumnje o ispunjavanju uvjeta iz tačke 4. predhodnog stava ovog člana, od nadležnog organa uprave za vođenje evidencije o prebivalištu, provjerit će se izjava iz tačke 4. predhodnog stava ovog člana ili provjera izvršiti na drugi pogodan način.

Član 6. Radi provođenja javnog konkursa, Općinski načelnik će na prijedlog Službe civilne zaštite i Službe za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti formirati Komisiju, koja ima predsjednika i 2. člana, različitih struka. Na osnovu prijava, komisija po potrebi izlazi na teren, provjerava navode podnositelja zahtjeva, po potrebi saslušava predsjednika savjeta mjesne zajednice o činjenicama vezanim za zahtjev korisnika i po službenoj dužnosti pribavlja dokumentaciju od nadležnih organa. Po okončanju provjere i kompletiranju dokumentacije iz predhodnog stava ovog člana, Komisija vrednuje i boduje prijave o čemu sačinjava zapisnik i rang listu korisnika sa prioritetima u odabiru korisnika.

Član 7. Prioritet u odabiru korisnika za dodjele sredstava u skladu sa ovom Odlukom utvrđuje se na način da se vlasnici (faktički ili pravni) uništenih stambenih zgrada boduju po slijedećim kriterijima: 1.korisnici stalne novčane pomoći.......................10 bodova 2.osobe u stanju socijalne potrebe.......................20 bodova; 2.broj članova porodičnog domaćinstva..............10 bodova po članu domaćinstva 3.mišljenje komisije o prioritetu odabira..............20 bodova

Član 8.

Rang lista iz člana 6. stav 3. ove Odluke, dostavlja se učesnicima javnog konkursa i objavljuje na Oglasnoj tabli Općine Srebrenik i na internet stranici Općine Srebrenik na adresi: www.srebrenik.ba.

Član 9. Protiv rang liste iz člana 8. ove Odluke svaki učesnik javnog konkursa može podnijeti prigovor Komisiji Općinskog vijeća za rješavanje po žalbi u drugostepenom postupku u roku od 3 (tri) dana od prijema Rang liste iz člana 8. ove Odluke. Prigovorom se može tražiti preispitivanje provedene procedure u smislu eventualnih propusta u ocjeni prijava korisnika od strane Komisije iz člana 8. ove Odluke.

Član 10.

Page 83: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

80

Komisija iz člana 9. ove Odluke razmatra prigovore, te utvrđuje njihovu osnovanost. Ukoliko Komisija utvrdi da su prigovori osnovani, izmijenit će rang listu, a ako utvrdi da prigovori nisu osnovani odbit će prigovor kao neosnovan. O svojoj odluci po prigovoru, Komisija obavještava podnosioce zahtjeva i Općinskom načelniku dostavlja konačnu rang listu korisnika i iznosu dodijeljenih sredstava u roku od 3 (tri) dana od dana isteka roka za prigovor.

Član 11. Nacrt Odluke o odabiru korisnika pripremit će Komisija iz člana 6. ove Odluke u roku od 3 (tri) dana od dana dostave Odluke Drugostepene komisije. Općinski načelnik razmatra nacrt i usvaja Odluku o odabiru korsinika sa iznosom dodijeljenih sredstava. Odluka Općinskog načelnika je konačna i protiv nje se ne može izjaviti žalba ili neki drugi redovni pravni lijek.

Član 12. Sa korisnicima sredstava i predstavnicima općine Srebrenik direktor Fonda će potpisati ugovor. Dobijena sredstva korisnik je dužan iskoristi za namjenu plaćanja nabavke građevinskog materijala i troškove izgradnje objekta, što će se precizirati ugovorom iz prethodnog stava ovog člana. Nakon realizacije potpisanih ugovora korisnici sredstava dužni su dostaviti Općini Srebrenik dokumentaciju o namjenskom utrošku sredstava, kako bi ista bila proslijeđena Vladi Tuzlanskog kantona i Federalnom fondu za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 13. Isplatu odobrenih novčanih sredstava će vršiti Služba za finansije i inspekcijski nadzor, na osnovu ugovora iz prethodnog člana ove Odluke na račune korisnika pomoći.

Član 14. Kontrolu namjenskog utroška dodijeljenih sredstava iz prethodnog člana ove Odluke, vršit će Služba civilne zaštite, koja u tu svrhu može formirati posebnu stručnu Komisiju iz reda zaposlenika Općine Srebrenik.

Član 15. Članovi Komisije iz člana 6., 9. i 14. ove Odluke, ne ostvaruju pravo na naknadu za rad u Komisiji.

Član 16. Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Srebrenik“. BOSNA I HERCEGOVINA OPĆINSKI NAČELNIK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Dr. sci. Omerović Nihad, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinski načelnik Broj:07-1520/14 Datum, 20.11.2014.godine

Page 84: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

81

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine FBiH”, broj:49/06 i 51/99) i člana 38. Statuta općine Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj:1/08), Općinski načelnik općine Srebrenik, d o n o s i:

O D L U K U o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem depozitnog, transakcijskog računa i računa posebnih namjena budžeta općine Srebrenik

I Za potpisnike naloga platnih transakcija putem depozitnog, transakcijskog računa i računa posebnih namjena budžeta općine Srebrenik otvorenih kod NLB banke d.d. Tuzla, a prema Ugovoru o vođenju transakcijskog računa broj: 1321500299280097, zaključen dana 17.12.2013. godine, određuju se:

1. Nihad Omerović

II Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka broj: 07-1092/14 od 23.07.2014. godine.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku općine Srebrenik”. BOSNA I HERCEGOVINA OPĆINSKI NAČELNIK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Dr. sci. Omerović Nihad, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinski načelnik Broj:07-1451/14 Datum, 31.10.2014.godine

Page 85: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

82

Page 86: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

83

Page 87: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

84

Page 88: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

85

Page 89: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

86

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH», broj: 49/06), člana 52. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 35/05)člana 8. Odluke o organizaciji i djelokrugu organa uprave općine Srebrenik («Službeni glasnik općine Srebrenik», broj:7/11) i člana 38. Statuta općine Srebrenik («Službeni glasnik općine Srebrenik», broj:1/08) Općinski načelnik općine Srebrenik, d o n o s i:

P R A V I L N I K o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji

službi za upravu općine Srebrenik

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu općine Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik“, broj: 9/13), verše se izmjene i dopune i to kako slijedi:

Član 1. U članu 29. – Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije u tački 1 – Šef Službe za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije postojeći tekst koji se odnosi na uslove za vršenje poslova „VSS (VII/1) završen ekonomski, građevinski, arhitektonski ili mašinski fakultet ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – ekonomske, građevinske, arhitektonske ili mašinske struke, položen ispit općeg znanja, najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme, poznavanje rada na računaru.“ zamjenjuje se tekstom „VSS (VII/i) završen ekonomski fakultet, građevinski, poljoprivredni, elektrotehnički ili arhitektonski fakultet ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – ekonomske, građevinske, arhitektonske, poljoprivredne ili elektrotehničke struke, položen ispit općeg znanja, najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci završene visoke stručne spreme, poznavanje rada na računaru.“

Član 2. U članu 34. – Služba civilne zaštite dodaje se nova tačka 4a, koja glasi: „Viši referent za komunikacije i materijalno-tehničke poslove Obezbjeđuje gorivo, eksterno i pisano komuniciranje za potrebe Operativnog centra civilne zaštite: vrši poslove prijema, obrade, distribucije i evidencije podataka o opasnostima: provjeru ispravnosti telekomunikacijske mreže; rukuje sa sistemom veza i uređaja; rukuje telefonskom centralom; vrši prijem, skladištenje i izdavanje materijala; vodi magacinsku kartoteku; vodi evidenciju o povratu materijala; priprema zahtjeve za narudžbe materijala; priprema, evidentira i prati zaduženja MTS-a i opreme u vlasništvu Službe i Štaba vicilne zaštite odgovara za njegovu ispravnost i funkcionalnost i preduzima mjere na otklanjanju uočenih neispravnosti i nedostataka; upravlja motornim vozilima, vrši redovnu kontrolu i nadzor nad vozilima; upućuje vozila na popravke; vodi potrebnu dokumentaciju i evidenciju o vozilu: obavlja registraciju vozila; održava ga i odgovara za njegovu ispravnost i funkcionalnost, vrši i sve druge poslove i zadatke u Službi po nalogu neposrednog rukovodioca.

Page 90: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

87

Uslovi za vršenje posla: SSS – III stepen stručne spreme (trgovačka, ili slična druga škola), 10 (deset) mjeseci radnog staža u struci, položen stručni ispit, položen vozački ispit „B“ i „C“ kategorije, poznavanje rada u Operativnom centru civilne zaštite. Vrsta djelatnosti: poslovi pomoćne djelatnosti Naziv grupa poslove: operativno-tehnički poslovi Složenost poslova: djelimično složeni Status izvršioca: namještenik Pozicija radnog mjesta: viši referent Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Član 3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u „Službenom glasniku općine Srebrenik“. BOSNA I HERCEGOVINA OPĆINSKI NAČELNIK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Dr. sci. Omerović Nihad, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinski načelnik Broj:07-1577/14 Srebrenik, 01.12.2014.godine

Page 91: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

88

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 35/05) i člana 51. Statuta općine Srebrenik («Službeni glasnik općine Srebrenik», broj: 1/08) Općinski načelnik općine Srebrenik, d o n o s i:

R J E Š E N J E O POSTAVLJENU SAVJETNIKA

ZA PRAVNA PITANJA

I

Jašarević (Senad) Nermin, dipl. pravnik, JMBG 2110982180004, iz Srebrenika imenuje se za savjetnika za pravna pitanja općine Srebrenik, sa danom 03.11.2014. godine.

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku općine Srebrenik“. BOSNA I HERCEGOVINA OPĆINSKI NAČELNIK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Dr. sci. Omerović Nihad, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinski načelnik Broj:07-34-1455/14 Srebrenik, 31.10.2014. godine

Page 92: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

89

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 35/05) i člana 51. Statuta općine Srebrenik («Službeni glasnik općine Srebrenik», broj: 1/08) Općinski načelnik općine Srebrenik, d o n o s i:

R J E Š E N J E O POSTAVLJENU SAVJETNIKA

ZA INFRASTRUKTURU

I

Vikalo (Rasim) Aida, dipl. ing. elektrotehnike, JMBG 1011974186514, iz Srebrenika imenuje se za savjetnika za infrastrukturu općine Srebrenik, sa danom 05.11.2014. godine.

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku općine Srebrenik“. BOSNA I HERCEGOVINA OPĆINSKI NAČELNIK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Dr. sci. Omerović Nihad, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinski načelnik Broj:07-34-1464/14 Srebrenik, 04.11.2014.godine

Page 93: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

90

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i člana 16. Odluke o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2014. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 12/13), a na prijedlog Službe za finansije i inspekcijski nadzor općine Srebrenik broj: 02-3872/14 od 03.11.2014. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se Mjesnoj zajednici Podorašje, isplata novčanih sredstava u iznosu od 500,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva” na ime novčane pomoći za sanaciju krova na društvenom domu u ovoj mjesnoj zajednici u kojoj je smještena apoteka i trebalo bi da se smjesti ambulanta.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Služba za finansije i inspekcijski nadzor i Služba

za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”. BOSNA I HERCEGOVINA OPĆINSKI NAČELNIK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Dr. sci. Omerović Nihad, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinski načelnik Broj:07-514/14 Srebrenik, 04.11.2014.godine

Page 94: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

91

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik„ broj: 1/08), Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu („Službeni glasnik općine Srebrenik“, broj: 12/13 i 8/14), Odluke o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2014. godinu („Službeni glasnik općine Srebrenik“, broj: 12/13), a u vezi sa Odlukom o korištenju sredstava posebne naknade Općinskog štaba civilne zaštite Srebrenik, broj: 010-14-1-1751/14 od 28.08.2014. godine i aktom Službe za civilnu zaštitu općine Srebrenik, broj: 10-14-1-1751/14 od 03.09.2014. godine, Općinski načelnik općine Srebrenik, donosi:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se isplata namjenskih novčanih sredstava u iznosu od 220.500,00 KM dodijeljenih od strane Kantonalne uprave Civilne zaštite Tuzla (Odluka Kantonalne uprave Civilne zaštite Tuzla, broj: 18/01-14-018552-8/14 od 14.08.2014. godine i Odluka Kantonalne uprave Civilne zaštite Tuzla, broj: 18/01-14-018560-8/14 od 14.08.2014. godine) na ime pomoći općini Srebrenik za hitne intervencije u toku djelovanja prirodne nesreće od poplava i klizišta i hitnu sanaciju šteta od poplava i klizišta u maju i avgustu mjesecu 2014. godine a u vezi sa Odlukom o korištenju sredstava posebne naknade Općinskog štaba civilne zaštite Srebrenik, broj: 010-14-1-1751/14 od 28.08.2014. godine i aktom Službe za civilnu zaštitu općine Srebrenik broj: 10-14-1-1751/14 od 03.09.2014. godine i to slijedećim pravnim i fizičkim licima:

1. Služba za spašavanje - ITK „Musić“ doo - po računu - otpremnici broj: 95-01/14 od 30.06.2014. godine i Rješenju Službe za civilnu zaštitu broj: 10-14-1-841/14 od 30.06.2014. godine u iznosu 5.042,18 KM,

2. „Kumulus“ Eksport - import Srebrenik - po fakturi-otpremnici broj: FOM-00064 od 19.06.2014. godine i Rješenju Službe za civilnu zaštitu broj: 10-14-1-754/14 od 16.06.2014. godine u iznosu 136,69 KM,

3. „Orijent“ d.o.o. Srebrenik -po fakturi-otpremnici br: 0003554 od 30.06.2014.g. i Rješenju Službe za civilnu zaštitu br:10-14-1-833/14 od 30.06.2014.g. u iznosu 524,30 KM,

4. „Ajdared“ d.o.o. Ćehaje, Srebrenik - po fakturi-otpremnici broj: FOM-00002 od 30.06.2014. godine i Rješenju Službe za civilnu zaštitu broj: 10-14-1-831/14 od 30.06.2014. godine u iznosu 268,49 KM,

5. Služba za spašavanje - ITK „Musić“ doo po računu broj: 216 - 05/14 od 30.06.2014. godine i Rješenju Službe za civilnu zaštitu broj: 10-14-1-835/14 od 30.06.2014. godine u iznosu 102.967,89 KM,

6. „OSV Metal“ d.o.o. - po računu - otpremnici broj: 751/14 od 02.07.2014.g. i Rješenju Službe za civilnu zaštitu broj: 06/1-14-1-845/14 od 01.07.2014. god. u iznosu 353,44 KM,

7. Prijevoznik Bjelić Nusret - po računu broj: 1/18 od 10.07.2014.g. i Rješenju Službe za civilnu zaštitu broj: 10-14-1-832/14 od 30.06.2014. godine u iznosu 48,82 KM,

8. „EL-DRA Compani“ doo po računu broj: 24/14 od 02.07.2014.g. i Rješenju Službe za civilnu zaštitu broj: 10-14-1-830/14 od 30.06.2014. godine u iznosu 925,28 KM,

9. „Hidromont“ doo Srebrenik - po otpremnici - računu broj: 20-060/14 od 30.06.2014. godine i Rješenju Službe za civilnu zaštitu broj:10-14-1-836/14 od 30.06.2014. godine u iznosu 285,58 KM,

10. „Prosperitet“ doo Previle - po računu/ otpremnici broj: 693/2014 od 30.06.2014.g. i Rješenju Službe za civilnu zaštitu broj: 06/1-14-1-850/14 od 01.07.2014. godine u iznosu 672,75 KM,

11. „Kopex Sarajlić“ doo Srebrenik - po računu broj: 2/14 od 30.06.2014.g. i Rješenju Službe za civilnu zaštitu broj: 06/1-14-1-846/14 od 01.07.2014. godine u iznosu 8.995,27 KM,

12. „Sančo“ doo Srebrenik - po fakturi broj: 098-U-14 od 03.07.2014.g. i Rješenju Službe za civilnu zaštitu broj: 010-14-1-859/14 od 02.07.2014. godine u iznosu 2.878,64 KM,

13. JP „9. Septembar“ dd Srebrenik - po fakturi broj: 0473/14 od 09.07.2014.g. i Rješenju Službe za civilnu zaštitu broj: 010-14-1-857/14 od 02.07.2014. god. u iznosu 8.013,32 KM,

Page 95: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

92

14. Motel „Gradina“ doo Srebrenik - po računu broj: 097/14 od 05.07.2014.g. i Rješenju Službe za civilnu zaštitu broj: 010-14-1-876/14 od 04.07.2014.g. u iznosu 630,42 KM,

15. „ELVISAN“ d.o.o. Špionica, Srebrenik, po računu broj: FA1-00015 od 25.07.2014. godine i Rješenju Službe za civilnu zaštitu broj: 10-14-1-940/14 od 22.07.2014. godine u iznosu 13.433,79 KM,

16. „OKI-ONS - TRANS“ d.o.o. Srebrenik, po računu broj: FOM-00022 od 25.07.2014. godine i Rješenju Službe za civilnu zaštitu broj: 10-14-1-941/14 od 22.07.2014. godine u iznosu 11.430,12 KM,

17. JP „Vodovod i kanalizacija“ d.d. Srebrenik, faktura, broj: 02034-U/14 od 16.09.2014.g. i Rješenju Službe za civilnu zaštitu broj: 10-14-1-1548/14 od 20.08.2014.godine u iznosu 4.808,00 KM,

18. „Hidromont“ doo Srebrenik - po otpremnici-računu broj: 10-474/14 od 06.08.2014.g. i Rješenju Službe za civilnu zaštitu broj: 10-14-1-994/14 od 05.08.2014. godine u iznosu 1.638,00 KM,

19. ITK „Musić“ doo - po računu-otpremnici broj: 112-01/14 od 12.08.2014.g. i Rješenju Službe za civilnu zaštitu br: 10-14-1-1731/14 od 05.08.2014. godine u iznosu 869,06 KM,

20. „Kopex Sarajlić“ doo Srebrenik - po računu broj: 1136/14 od 30.06.2014.g. i Rješenju Službe za civilnu zaštitu broj: 10-14-1-965/14 od 29.07.2014. god. u iznosu 645,84 KM,

21. Služba za spašavanje - ITK „Musić“ doo - po računu broj: 252-05/14 od 24.07.2014.g. i Rješenju Službe za civilnu zaštitu broj: 10-14-1-939/14 od 22.07.2014. godine u iznosu 55.932,12 KM.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda „613724 - Usluge za provođenje hitnih mjera u toku djelovanja prirodne i druge nesreće“, u okviru organizacione klasifikacije 10 - Služba za civilnu zaštitu, prema Odluci o budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu („Službeni glasnik općine Srebrenik“, broj: 12/13 i 8/14).

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Služba za finansije i inspekcijski nadzor i Služba za civilnu zaštitu, svako u okviru svojih nadležnosti.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom glasniku općine Srebrenik.

BOSNA I HERCEGOVINA OPĆINSKI NAČELNIK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Dr. sci. Omerović Nihad, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinski načelnik

Broj: 07-1482/14 Srebrenik, 07.11.2014. godine

Page 96: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

93

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i člana 16. Odluke o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2014. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 12/13), a na prijedlog Službe za finansije i inspekcijski nadzor općine Srebrenik broj: 02-4227/14 od 07.11.2014. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se Šerifović Elvisu, novčani iznos od 2.000,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva” na ime pomoći za nabavku potrbnih proteza koje bi mu omogućile kretanje.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Služba za finansije i inspekcijski nadzor i Služba

za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”. BOSNA I HERCEGOVINA OPĆINSKI NAČELNIK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Dr. sci. Omerović Nihad, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinski načelnik Broj:07-49-4227/14 Srebrenik, 07.11.2014.godine

Page 97: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

94

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i člana 16. Odluke o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2014. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 12/13), a na prijedlog Službe za finansije i inspekcijski nadzor općine Srebrenik broj: 02-4251/14 od 07.11.2014. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se Mjesnoj zajednici Čekanići, isplata novčanih sredstava u iznosu od 300,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva” na ime novčane pomoći za pomoć u izgradnji sportskog poligona.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Služba za finansije i inspekcijski nadzor i Služba

za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”. BOSNA I HERCEGOVINA OPĆINSKI NAČELNIK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Dr. sci. Omerović Nihad, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinski načelnik Broj:07-1490/14 Srebrenik, 12.11.2014.godine

Page 98: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

95

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj:

1/08) i člana 16. Odluke o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2014. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 12/13), a na prijedlog Službe za finansije i inspekcijski nadzor općine Srebrenik broj: 02-4324/14 od 13.11.2014. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se Bajraktarević Miralemu iz D. Špionice, novčani iznos od 300,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva” na ime pomoći za kupovinu neophodnih lijekova i liječenje.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Služba za finansije i inspekcijski nadzor i Služba

za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”. BOSNA I HERCEGOVINA OPĆINSKI NAČELNIK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Dr. sci. Omerović Nihad, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinski načelnik Broj:07-1509/14 Srebrenik, 17.11.2014.godine

Page 99: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

96

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA Broj: 98/14 Datum, 10.09.2014.godine Na osnovu člana 72. i 74. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj.1/08) člana 2. i 3. Odluke o implementaciji izbornih rezultata za dodjelu mandata članovima Vijeća mjesnih zajednica (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj.1/09), Općinska izborna komisija Srebrenik razmatrajući zahtjev Liberalno demokratske stranke OO Srebrenik od 08.09.2014. godine, d o n o s i:

O D L U K U o izmjeni Odluke o dodjeli mandata članovima Vijeća mjesne zajednice

Špionica Centar I

U Odluci o dodjeli mandata članovima Vijeća Mjesne zajednice Špionica Centar (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj:1/13) u tačci I pod rednim brojem 11. umjesto “ Stevanović Marine (LDS)” dodjeljuje se mandat “Muratović Mirelu (LDS)”.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”. PREDSJEDNIK Mehmedović Nihad, s.r

Page 100: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

97

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA Broj: 190/14 Datum, 05.11.2014.godine Na osnovu člana 72. i 74. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj.1/08) člana 2. i 3. Odluke o implementaciji izbornih rezultata za dodjelu mandata članovima Vijeća mjesnih zajednica (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj.1/09), Općinska izborna komisija Srebrenik razmatrajući zahtjev BPS Sefer Halilović OO Srebrenik od 05.09.2014. godine za smjenjivanjem člana u Vijeću mjesne zajednice Gornja Tinja, d o n o s i:

O D L U K U o izmjeni Odluke o dodjeli mandata članovima Vijeća mjesne zajednice

Gornja Tinja I

U Odluci o dodjeli mandata članovima Vijeća Mjesne zajednice Gornja Tinja (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/13), u tačci I pod rednim brojem 6. umjesto “ Suljić Ejuba (BPS)” dodjeljuje se mandat “Tursunović Almiru (BPS)”.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”. PREDSJEDNIK Mehmedović Nihad, s.r

Page 101: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

98

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA Broj:188/14 Datum, 05.11.2014.godine Na osnovu člana 72. i 74. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj.1/08) člana 2. i 3. Odluke o implementaciji izbornih rezultata za dodjelu mandata članovima Vijeća mjesnih zajednica (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj.1/09), Općinska izborna komisija Srebrenik razmatrajući zahtjev BPS Sefer Halilović OO Srebrenik od 05.09.2014. godine, d o n o s i:

O D L U K U o izmjeni Odluke o dodjeli mandata članovima Vijeća mjesne zajednice

Gornji Srebrenik I

U Odluci o dodjeli mandata članovima Vijeća Mjesne zajednice Gornji Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj:1/13) u tačci I pod rednim brojem 6. umjesto “ Pjević Vahidina (BPS)” dodjeljuje se mandat “Kavgić Sanelu (BPS)”.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”. PREDSJEDNIK Mehmedović Nihad, s.r

Page 102: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

99

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA Broj: 192/14 Datum, 11.11.2014. godine Na osnovu člana 72. i 74. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj.1/08) člana 2. i 3. Odluke o implementaciji izbornih rezultata za dodjelu mandata članovima Vijeća mjesnih zajednica (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj.1/09), Općinska izborna komisija Srebrenik, d o n o s i:

O D L U K U o izmjeni Odluke o dodjeli mandata članovima VMZ Zahirovići

I

U Oduci o dodjeli mandata članovima Vijeća mjesne zajednice Zahirovići (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 2/13) tački I pod rednim brojem 4. umjesto “Mešaljić Emir (SDA)” dodjeljuje se mandate “Bećić Seldin (SDA)”

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”. PREDSJEDNIK Nihad Mehmedović, s.r.

Page 103: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

100

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA Broj: 194/14 Datum, 13.11.2014. godine Na osnovu člana 72. i 74. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj.1/08) člana 2. i 3. Odluke o implementaciji izbornih rezultata za dodjelu mandata članovima Vijeća mjesnih zajednica (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj.1/09), Općinska izborna komisija Srebrenik, d o n o s i:

O D L U K U o izmjeni Odluke o dodjeli mandata članovima Vijeća mjesne zajednice

Ježinac I

U Oduci o dodjeli mandata članovima Vijeća mjesne zajednice ježinac (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 2/13) tački I pod rednim brojem 7. umjesto “Mujkić Senaida (SDP)” dodjeljuje se mandat “Taletović Behiji (SDP)”

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”. PREDSJEDNIK Nihad Mehmedović, s.r.

Page 104: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · utvrđivanju cijene komunalne usluge proizvodnja i distribucija toplotne energije.....75 II – AKTI JAVNIH PREDUZE ĆA 15

  

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SREBRENIK

BROJ: 10

IZDAJE: Općinsko vijeće općine Srebrenik Izlazi po potrebi UREĐUJE: Stručna služba Općinskog vijeća općine Srebrenik ODGOVORNI UREDNIK: mr. sc. Sakib Ibračević TIRAŽ: 30 primjeraka ADRESA: Općinsko vijeće općine Srebrenik Stručna služba WEB: www.srebrenik.ba E-MAIL: [email protected] TEL/FAX: 035/369-162