of 53 /53
BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA TUZLANSKI KANTON TUZLA CANTON OPĆINA SREBRENIK MUNICIPALITY SREBRENIK SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SREBRENIK Godina XLIX – Broj 1 Srebrenik, 17.02.2014.godine

SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje...

Page 1: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA TUZLANSKI KANTON TUZLA CANTON OPĆINA SREBRENIK MUNICIPALITY SREBRENIK

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SREBRENIK

Godina XLIX – Broj 1 Srebrenik, 17.02.2014.godine

Page 2: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

SADRŽAJ: I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Strana

1. Zaključci Općinskog vijeća Srebrenik usvojeni na sjednici dana 12.02.2014.godine (predloženi zaključci od stane Kolegija Općinskog vijeća i Općinskog načelnika).......1-2

2. Odluka o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje četiri člana Općinske izborne komisije Srebrenik ............................................................................................3-5

3. Rješenje o imenovanju Konkursne komisije za sprovođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje 4 (četiri ) člana Općinske izborne komisije ...............................6-7

4. Rješenje o imenovanju Komisije za razmatranje Nacrta Zakona o zaštiti od buke...........8 5. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Mujkić Mevludina sin Adema

i Mujkić Razije kći Vele iz Srebrenika, kao graditeljima zgrade.................................9-10 6. Zaključak o usvajanju Programa rada Općinskog vijeća općine Srebrenik

za 2014.godinu.................................................................................................................11 7. Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti od požara općine Srebrenik.......................12 8. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju zaštite od požara i vatrogastva na

području općine Srebrenik za 2013.godinu ....................................................................13 9. Zaključak o usvajanju Informacije o dobrovoljnom darivanju krvi na području

općine Srebrenik u 2013.godini........................................................................................14 10. Zaključak o usvajanju Informacije o realizaciji dopunskih prava iz oblasti

boračko-invalidske zaštite, koja su u nadležnosti općine Srebrenik, za period januar-septembar 2013.godine.........................................................................................15

11. Zaključak o usvajanju Informacije o socijalno-materijalnom položaju penzionera/umirovljenika na području općine Srebrenik................................................16

12. Zaključak o davanju saglasnosti za otuđenje nedovršenog stambenog objekta- kuće Hadžić Izudinu, sin Abdulaha iz Srebrenika........................................17-18 13. Zaključak o podržavanju Programa rada Općinskog načelnika za 2014.godinu..............19

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

14. Odluka o strateškim ciljevima provođenja ISO 9001:2008 za 2014.godinu u radu općine Srebrenik..............................................................................................20-21

15. Odluka o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava tekuće rezerve.......................22-23 16. Odluka o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupka dodjele sredstava za finansiranje

rada mjesnih zajednica na području općine Srebrenik za 2014.godinu...........................24 17. Odluka o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupka dodjele sredstava za

finansiranje vjerskih zajednica sa budžetske pozicije „Tekući transferi vjerskim zajednicama-Vjerske zajednice“......................................................................................25

18. Odluka o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupka dodjele sredstava za finansiranje projekta iz oblasti kulture sa budžetske pozicije „Transferi za kulturu-OGUS, Dani povelje i ostale kulturne manifestacije“........................................26

19. Odluka o utvrđivanju načina i postupka raspodjele sredstava sa budžetske pozicije „Obilježavanje godišnjica i memorijalnih datuma“...........................................27

20. Odluka o uslovima, načinu i postupku odobravanja pomoći za izgradnju i adaptaciju spomen obilježja šehidima-poginulim borcima na prostoru mjesnih zajednica općine Srebrenik...............................................................................................28

21. Odluka o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupka dodjele sredstava sa budžetske pozicije „Grantovi pojedincima-pomoć za raseljena lica i pomoć za održivi povratak“.........................................................................................................29

Page 3: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

22. Odluka o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka dodjele sredstava sa budžetske pozicije-„Ostali grantovi pojedincima-pomoć po zahtjevima“.................30-34

23. Odluka o finansiranju sportskih klubova sa područja općine Srebrenik za 2014.godinu.................................................................................................................35

24. Odluka o kriterijima, uslovima i postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći borcima i članovima njihovih porodica..........................................36-39

25. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Općinskog štaba civilne zaštite.........................................................40

26. Zaključak o odobravanju sredstava JU „Osnovna škola Podorašje“................................41 27. Zaključak o odobravanju sredstava JU „Prva osnovna škola“ Srebrenik.........................42 28. Zaključak o odobravanju sredstava JU „Prva osnovna škola“ Srebrenik.........................43 29. Zaključak o odobravanju sredstava MZ Kuge..................................................................44 30. Zaključak o odobravanju sredstava JU „Sportsko-rekreativni centar“ Srebrenik............45 31. Zaključak o odobravanju sredstava JU „Sportsko-rekreativni centar“ Srebrenik............46 32. Zaključak o odobravanju sredstava Bajraktarević Miralemu iz Špionice........................47 33. Zaključak o odobravanju sredstava Zukić Bersiji iz Lisovića..........................................48

III – AKTI OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

34. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli mandata članovima Vijeća mjesne

zajednice Brezik, broj:3/14 od 22.01.2014.godine...........................................................49

Page 4: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

1  

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08) razmatrajući utvrđeni Prijedlog zaključaka Kolegija Općinskog vijeća Srebrenik i Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 12.02.2014.godine, usvojilo je s l i j e d e ć e :

Z A K L J U Č K E

I

1. Paušale vijećnika Općinskog vijeća Srebrenik smanjiti za 50 % 2. Naknade svim komisijama i radnim tijelima koje imenuje Općinsko vijeće i

Općinski načelnik smanjiti za 50%; 3. Poduzeti sve mjere u zaustavljanju zapošljavanja u općinskim organima uprave

Srebrenik; 4. U skladu sa zakonskim odrebama izvršiti reviziju zapošljavanja u posljednjih 5

godina u općinskim organima uprave, javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač općina Srebrenik;

5. Naknade upravnim i nadzornim odborima u javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač općina Srebrenik utvrditi u iznosu od 50,00 KM;

6. Općinski načelnik prihvata inicijativu kada su u pitanju šefovi službi u cilju izvršenja detanje analize rada svih službi te preduzeti odgovarajuće mjere u cilju realizacije navedene incijative, pri tom će koristiti trenutne uposlenike organa uprave Srebrenik koji ispunjavaju zakonske i druge uslove za obavljanje navedenih poslova;

7. U javnim preuzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač općina Srebrenik sva nova zapošljavanja za koja se ukaže neophodna potreba, obavezno raspisati javne oglase a sve u cilju transparentnog upošljavanja vodeći računa o boračkim i socijalnim potrebama;

8. Hitno razmotriti sve zakonske uslove koji se odnose na izdavanje upotrebnih dozvola za poslovne i stambene objekte na području općine Srebrenik s posebnim akcentom na proizvodne objekte a što je u domenu i nadležnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika sve zakonske rokove svesti na minimum kao i cijene koštanja navedenih dozvola svesti na minimalan iznos u odnsou na okruženje a sve u cilju stvaranja povoljnoj poslovnog ambijenta na prostoru naše općine;

9. Iznos sredstava iz tačke 1 i 2 ovih zaključaka usmjeriti u poseban fond o čemu će odluku donijeti Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

10. U cilju realizacije gore navedenih zaključaka, a svako iz svoje nadležnosti kenuti odmah.

II

Zaključke dostaviti Općinskom načelniku, javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač općina Srebrenik.

Page 5: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

2  

III

Zaključci stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''.

BOSNA I HERCEGOVINA ZAMJENIK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE PREDSJEDAVAJUĆE TUZLANSKI KANTON OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće prim. dr Ziher Suljić, s.r. Broj:01-74/14 Datum,12.02.2014.godine

Page 6: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

3  

Na osnovu člana 2.2. i 2.12. Izbornog Zakona BiH (“ Službeni glasnik BiH“, broj : 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25 /05, 52/05, 65/05, 77/05,11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13), člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj : 9/10, 37/10 i 74/11), i člana 24. Statuta općine Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik“, broj:1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 12.02.2014.godine, d o n o s i:

O D L U K U o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje četiri člana

Općinske izborne komisije Srebrenik

Član 1. Ovom Odlukom utvrđuje se: objavljivanje Javnog oglasa; mjesto oglašavanja; uslovi koje kandidat mora ispunjavati; rok za podnošenje prijava kandidata; trajanje mandata izabranih članova i imenovanje komisije za provođenje postupka po javnom oglasu (u daljem tekstu; konkursna komisija), za imenovanje 4 (četiri) člana Općinske izborne komisije Srebrenik (u daljem tekstu:izborna komisija).

Član 2. Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati: I Opći uslovi propisani članom 2.2. Izbornog zakona BiH:

1. član izborne komisije je lice sa pravom glasa i 2. član izborne komisije je lice sa odgovarajućom stručnošću i iskustvom u

provedbi izbora. II Pored općih uslova propisanih članom 2.2. Izbornog zakona BiH član općinske izborne komisije mora ispunjavati i posebne uslove:

a) da ime prebivalište u općini Srebrenik, b) da ima završen pravni fakultet, odnosno VII/1 stepen stručne spreme društvenog

smjera ili završenu višu školu odnosno VI/1 stepen stručne spreme društvenog smjera, c) da posjeduje iskustvo u provođenju izbora.

III Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:

a) članstvo u izbornoj komisiji, b) članstvo u biračkom odboru, c) rad u stručnim organima koji su pružali pomoć u provođenju izbora i d) objava stručnih i naučnih radova iz oblasti izbora.

Izuzetno od odredbe iz člana 2. Stav 1. tačke II b) ove odluke, član izborne komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne komisije u trajanju od najmanje dvije godine od stupanja na snagu Izbornog zakona BiH. Izuzetno od odredbi iz člana 2. stav 1. tačka II c) ove odluke, član izborne komisije može biti osoba koja ima završen pravni fakultet odnosno VII/1 stepen stručne spreme.

Page 7: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

4  

Član 3. Za člana izborne komisije ne može biti imenovano lice (član 2.3. Izbornog zakona):

1. koje se ne može kandidirati u smislu odredbi člana 1.6; 1.7. i 1.7.a) Izbornog zakona BiH;

2. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpretsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora),

3. koje je nosilac izabrenog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. stav (4) Izbornog zakona BiH,

4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti i 5. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona

i propisa za koje je lično odgovorno u posljednje 4 godine računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Član 4. Sastav izborne komisije treba biti multietičan tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.

Član 5. Sastav općinske izborne komisije će u pravilu odražavati ravnopravnu zastupljenost spolova.

Član 6. Javni oglas objavit će se: na oglasnoj table općinskih organa uprave Srebrenik; Radio Srebreniku; web stranici općine Srebrenik; srebrenik.ba; NTV “Jata” Srebrenik.

Član 7. Rok za podnošenje prijava kandidata na javni oglas je 8 (osam) dana od dana objavlivanja javnog oglasa na web stranici općine Srebrenik – srebrenik.ba.

Član 8. Mandat člana izborne komisije traje 7 (sedam) godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH na Odluku Općinskog vijeća Srebrenik o imenovanju izborne komisije.

Član 9. Konkursna komisija za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje članova izborne komisije broji 5 (pet) članova. Općinsko vijeće Srebrenik će posebnim rješenjem imenovati konkursnu komisiju.

Član 10. Po zatvaranju javnog oglasa konkursna komisija iz člana 9. ove odluke podnosi pisani izvještaj Općinskom vijeću Srebrenik u kojem navodi sve relevantne podatke za svako lice koje je podnijelo zahtjev po javnom oglasu.

Page 8: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

5  

U navedenom izvještaju konkursna komisija vrši klasifikaciju kandidata na one koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom i na one koji ne ispunjavaju uslove. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa konkursna komisija obavlja intervju nakon čega sačinjava rang listu sa redoljedom kandidata prema uspjehu postignutom na intervjuu i istu dostavlja Općinskom vijeću Srebrenik na imenovanje. Općinsko vijeće Srebrenik cijenjeći položaj kandidata na rang listi, donosi odluku o imenovanju članova izborne komisije i dostavlja je Centralnoj izbornoj komisiji BiH na saglasnost.

Član 11. Naknada za rad konkursne komisije utvrđuje se u skladu sa Odlukom o naknadama vijećnika Općinskog vijeća Srebrenik, njegovih organa i tijela, kolegija Općinskog vijeća, stalnih i povremenih komisija koje bira ili imenuje Općinsko vijeća (“Službeni glansik općine Srebrenik “ broj:11/06) Član 12. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku općine Srebrenik” BOSNA I HERCEGOVINA ZAMJENIK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE PREDSJEDAVAJUĆE TUZLANSKI KANTON OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće prim.dr Ziher Suljić, s.r. Broj: 01-67/14 Srebrenik, 12.02.2014.godine.

Page 9: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

6  

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (“Službeni glasnik Općine Srebrenik”, broj: 1/08) i člana 11. i 32. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Srebrenik (“Službeni glasnik Općine Srebrenik”, broj: 10/06 – Prečišćen tekst broj: 2/10 i 8/11) i člana 9. Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje četiri člana Općinske izborne komisije Srebrenik, broj:01-67/14 od 12.02.2014.godine, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 12.02.2014.godine, donijelo je:

R J E Š E NJ E o imenovanju Konkursne komisije

I Imenuje se Konkursna komisija za sprovođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje 4 (četiri ) člana Općinske izborne komisije. U sastav Komisije imenuju se :

1) Mutapčić Edin, predsjednik,

2) Matijević Mato,član,

3) Omerović Safet, član,

4) Sitarević Zlatan, član,

5) Taletović Tifaga, član.

II

Po zatvaranju Javnog oglasa, Konkursna komisija iz tačke I ovog Rješenja podnosi pisani izvještaj Općinskom vijeću Srebrenik, u kojem navodi sve relevantne podatke za svako lice koje je podnijelo zahtjev po javnom oglasu.

U navedenom izvještaju Konkursna komisija vrši klasifikaciju kandidata na one koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom i na one koji ne ispunjavaju uslove.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa Konkursna komisija obavlja intervju nakon čega sačinjava rang listu sa redosljedom kandidata prema uspjehu postignutom na intervjuu i istu dostavlja Općinskom vijeću Srebrenik na imenovanje.

Općinsko vijeće Srebrenik, cijeneći položaj kandidata na rang listi, donosi Odluku o imenovanju članova izborne komisije i dostavlja je Centralnoj izbornoj komisiji BiH na saglasnost.

Page 10: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

7  

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine Srebrenik».

BOSNA I HERCEGOVINA ZAMJENIK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE PREDSJEDAVAJUĆE TUZLANSKI KANTON OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće prim.dr Ziher Suljić, s.r.

Broj: 01-72/14 Srebrenik, 12.02.2014.godine

Page 11: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

8  

Na osnovu člana 24. Statuta općine Srebrenik (''Sl. glasnik općine Srebrenik'', broj: 1/08) i člana 80. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Srebrenik (''Sl. glasnik općine Srebrenik'' broj: 10/06, Prečišćen tekst i broj: 2/10 i 8/11), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici održanoj dana 12.02.2014. godine, donosi:

R J E Š E NJ E O IMENOVANJU KOMISIJE

I Imenuje se Komisija za razmatranje Nacrta Zakona o zaštiti od buke, u sastavu:

1. Suljkanović Jakub, koordinator, 2. Smajlović Ibrahim, član, 3. Begović Hašim, član, 4. Omerović Ekrem, član,

II

Zadatak Komisije je da razmotri Nacrt Zakona o zaštiti od buke, te utvrdi primjedbe i prijedloge na navedeni Nacrt Zakona i iste ispred Općinskog vijeća dostaviti Ministarstvu prostornog uređenja i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Srebrenik». BOSNA I HERCEGOVINA ZAMJENIK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE PREDSJEDAVAJUĆE TUZLANSKI KANTON OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće prim.dr Ziher Suljić, s.r. Broj: 01-73/14 Srebrenik, 12.02.2014. godine  

Page 12: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

9  

Na osnovu člana 61. stav 2. Zakona o građevinskom zemljištu („Sl. novine FBiH“, br.67/05), i člana 24 Statuta općine Srebrenik („Sl.glasnik općine Srebrenik“,br,1/08) Općinsko vijeće Srebrenik na sjednici održanoj dana 12.02.2014.godine donosi:

R J E Š E NJ E 1.Na građevinskom zemljištu označenom kao k.č.br.1323/113 Polje ekonomsko dvorište u površini od 19 m2 upisana u zk.ul.br.84 k.o.Srebrenik po starom premjeru, a kojoj po novom premjeru odgovara k.p.br.881/20 Polje eknomsko dvorište u površini od 19 m2 upisana u pl.br.189 k.o.Srebrenik grad utvrđuje se pavo vlasništva u korist Mujkić Mevludina sin Adema i Mujkić Razije kći Vele iz Srebrenika sa 1/2 dijela kao graditeljima zgrade izgrađene na tom zemljištu. 2. Mujkić Mevludin sin Adema i Mujkić Razija kći Vele iz Srebrenika se obavezuju da u roku od 30 dana od dana prijema rješenja u računovodstvu općine ili na blagajni općine Srebrenik uplate iznos od 3800,00 KM na ime naknade za dodijeljeno zemljište, dok su naknadu na ime rente u iznosu od 934,80 KM i naknadu na ime uređenja u iznosu od 656,00 KM uplatili po rješenju broj:08-23-1-9672/08. 3.Nakon pravosnažnosti ovog rješenja, a uz priložen dokaz o izmirenim obavezama Općinski sud Gradačac-ured za vođenje zemljišnih knjiga i Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Srebrenik izvršit će uknjižbu prava vlasništva na nekretninama iz tačke 1.dispozitiva rješenja u korist Mujkić Mevludina sin Adema iz Srebrenika ul.Alije Izetbegovića jmb:2609960183314 i Mujkić Razije kći Vele iz Srebrenika ul.Alije Izetbegovića jmb:3110957188312 sa 1/2 dijela. 4.Trošove postupka u iznosu od 350,00 KM uplatit će Mujkić Mevludin i Razija iz Srebrenika na blagajni općine Srebrenik u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

O b r a z l o ž e nj e Mujkić Mevludin sin Adema iz Srebrenika ul.Alije Izetbegovića jmb:2609960183314 i Mujkić Razija kći Vele iz Srebrenika ulica Alije Izetbegovića jmb:3110957188312 svojim zahtjevom br: 03/7-31-6245/13 od 11.09.2013.godine obratili su se putem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove , općinskom vijeću Srebrenik za utvrđivanja vlasništva na zemljištu na kojem je izgrađena garaža, a koje zemljište je označeno kao k.č.br.1323/113 k.o. Srebrenik po starom premjeru, a kojoj po novom premjeru odgovara k.p.br.881/20 k.o.Srebrenik grad. Uz zahtjev stranka je podnijela urbanističu saglasnost za legalizaciju pomoćnog objekta garaže, podatke o zemljištu, ugovor o davanju građevinskog zemljišta u zakup, ugovor o kupoprodaji objekta, te stručno mišjenje Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i obnovu. Postupajući po zahtjevu stranke utvrđeno je da je Općinska služba za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i obnovu svojim rješenjem br:08-23-1-6258/13 od 23.09.2013.godine izdala naknadnu urbanističku saglasnost investitorima Mujkić Mevludinu sin Adema i Mujkić Raziji kći Vele iz Srebrenika ulica Alije Izetbegovića iz Srebrenika za izgrađeni pomoćni objekat garažu na zemljištu označenom kao k.p.br.881/20 upisane u k.o.Srebrenik grad, zatim podatke o zemljištu, te stručno mišjenje za formiranje urbanističko građevinske parcele br:08-23-4-sl/13 od 24.10.2013.godine izdato od Službe za prostorno

Page 13: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

10  

uređenje, stambeno-komunalne poslove i obnovu u kojem se navodi da se shodno odredbama Regulacionog plana predmetni garažni objekat zadržava kao objekat stalnog karaktera, postojeće spratnosti i u postojećim gabaritima. Ukupna korisna površina pomoćnog objekta je 16,40 m2. Uvidom u prikupljenu dokumentaciju te izvadke iz zemljišne knjige utvrđeno je da se parcela k.č.br.1323/113 k.o.Srebrenik odnosno k.p.br.881/20 k.o.Srebrenik grad vode na Općini Srebrenik Naknada za zemljište određena je u skladu sa procjenom komisije za procjenu neporetnosti koja je dostavljena dopisom broj:01-678/13 od 26.09.2013.godine, dok je naknada za rentu određena u skladu sa Odlukom o građevinskom zemljištu („Sl.glasnik općine Srebrenik“,br.6/07) za I zonu gradskog građevinskog zemljišta, a koju je stranka uplatila 13.10.2009.godine, a što se vidi iz priložene uplatnice. Dana 12.12.201¸3.godine održana je usmena rasprava na kojoj je podnosilac zahtjeva Mujkić Razija upoznata sa tržišnom cijenom za zemljište, kao i sa snimljenim stanjem objekta-garaže. Općinsko pravobranilaštvo Srebrenik svojim dopisom br.04-M-24/08 od 12.03.2008. godine obavijestilo je Službu za geodetske i imovinsko pravne poslove da rješenja donešena u skladu sa članom 61.Zakona o građevinskom zemljištu ne podliježu davanju mišljenja shodno članu 16.Zakona o građevinskom zemljištu iz razloga što se u ovim slučajevima ne radi o neizgrađenom građevinskom zemljištu. Članom 61. Zakona o građevinskom zemljištu reguisano je sljedeće:“Na građevinskom zemljištu u državnoj svojini na kojem je izgrađena zgrada bez prava korištenja zemljišta radi građenja za koju se može naknadno izdati odobrenje za građenje po odredbama Zakona o prostornom uređenju općinsko vijeće će utvrditi pravo vlasništva u korist graditelja, odnosno njegovog pravnog sljednika, uz obavezu plaćanja naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište na korištenje i za uređenje građevinskog zemljišta“. Imajući u vidu navedeno odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti i voditi upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda Tuzla u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Tužba se podnosi neposredno u dva istovjetna primjerka. BOSNA I HERCEGOVINA ZAMJENIK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE PREDSJEDAVAJUĆE TUZLANSKI KANTON OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće prim.dr Ziher Suljić, s.r. Broj: 01-61/14 Srebrenik, 12.02.2014. godine

Page 14: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

11  

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08), razmatrajući Nacrt Programa rada Općinskog vijeća općine Srebrenik za 2014. godinu, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 12.02.2014. godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Nacrt Programa rada Općinskog vijeća općine Srebrenik za 2014. godinu, uz prijedloge i sugestije koje su iznesene na sjednici Općinskog vijeća općine Srebrenik.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''.

BOSNA I HERCEGOVINA ZAMJENIK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE PREDSJEDAVAJUĆE TUZLANSKI KANTON OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće prim. dr Ziher Suljić, s.r. Broj : 01-63/14 Datum, 12.02.2014.godine

Page 15: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

12  

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08), razmatrajući Procjenu ugroženosti od požara općine Srebrenik, Općinsko vijeće općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 12.02.2014. godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Procjena ugroženosti od požara općine Srebrenik.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''.

BOSNA I HERCEGOVINA ZAMJENIK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE PREDSJEDAVAJUĆE TUZLANSKI KANTON OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće prim. dr Ziher Suljić,s.r. Broj : 01-65/14 Datum, 12.02.2014.godine

Page 16: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

13  

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08) razmatrajući Informaciju o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Srebrenik za 2013. godinu, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 12.02.2014. godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine

Srebrenik za 2013. godinu uz slijedeće zaključke: 1. Nastaviti aktivnosti na jačanju kapaciteta profesionalne vatrogasne jedinice u

pogledu njene lične i materijalne formacije; 2. Zadužuje se Služba za civilnu zaštitu za nosioca aktivnosti oko rješavanja pitanja

za uslovan smještaj vatrogasnog voznog parka, smještaj i boravak vatrogasaca (proširenje i završetak postojećeg vatrogasnog doma);

3. Pri izgradnji lokalnih vodovoda obavezno planirati, projektovati i raditi hidrantska mjesta, a u mjesnim područjima, gdje postoji adekvatno napajanje sa vodom instalirati hidrante, za čije praćenje se zadužuje služba nadležna za prostorno uređenje i komunalne poslove.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA ZAMJENIK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE PREDSJEDAVAJUĆE TUZLANSKI KANTON OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće prim. dr Ziher Suljić,s.r. Broj: 01-68/14 Datum, 12.02.2014.godine

Page 17: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

14  

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08) razmatrajući Informaciju o dobrovoljnom darivanju krvi na području Općine Srebrenik u 2013. godini, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 12.02.2014. godine, donijelo je: Z A K L J U Č A K I

Usvaja se Informacija o dobrovoljnom darivanju krvi na području općine Srebrenik u 2013. godini.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA ZAMJENIK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE PREDSJEDAVAJUĆE TUZLANSKI KANTON OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće prim. dr Ziher Suljić,s.r. Broj: 01-69/14 Datum, 12.02.2014.godine

Page 18: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

15  

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08) razmatrajući Informaciju o realizaciji dopunskih prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, koja su u nadležnosti Općine Srebrenik, za period januar-septembar 2013. godine, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 12.02.2014. godine, donijelo je: Z A K L J U Č A K I

Usvaja se Informacija o realizaciji dopunskih prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, koja su u nadležnosti općine Srebrenik, za period januar-septembar 2013. godine, uz prijedloge i sugestije koje su iznesene na sjednici Općinskog vijeća općine Srebrenik.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA ZAMJENIK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE PREDSJEDAVAJUĆE TUZLANSKI KANTON OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće prim. dr Ziher Suljić,s.r. Broj: 01-70/14 Datum, 12.02.2014.godine

Page 19: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

16  

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08) razmatrajući Informaciju o socijalno-materijalnom položaju penzionera/umirovljenika na području općine Srebrenik, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 12.02.2014. godine, donijelo je: Z A K L J U Č A K I

Usvaja se Informacija o socijalno-materijalnom položaju penzionera/umirovljenika na području općine Srebrenik, uz primjedbe, prijedloge i sugestije koje su iznesene na sjednici Općinskog vijeća općine Srebrenik.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA ZAMJENIK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE PREDSJEDAVAJUĆE TUZLANSKI KANTON OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće prim. dr Ziher Suljić,s.r. Broj: 01-66/14 Datum, 12.02.2014.godine

Page 20: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

17  

Na osnovu člana 54.Zakona o građevinskom zemljištu („Sl.novine FBiH“,br.67/05),

člana 24. Statuta općine Srebrenik („Sl.glasnik općine Srebrenik“,br.01/08), Općinsko vijeće Općine Srebrenik, na sjednici održanoj dana 12.02.2014. godine, d o n i j e l o je:

Z A K LJ U Č A K

1.Daje se saglasnost Hadžić Izudinu sin Abdulaha iz Srebrenika ul.Stjepana II Kotromanića bb JMB:0608960183310 za otuđenje nedovršenog stambenog objekata - kuće započetog na parceli označenoj kao k.p. 58/4 Jošak oranica u površini od 450 m2 upisana u p.l.2706/01 k.o. Srebrenik grad po novom premjeru, a kojoj po starom premjeru odgovara k.č.br.1483/23 Jošik oranica u površini od 450 m2, upisana u zk.ul.br.2460(el) k.o.Srebrenik, započetog po Rješenju o odobrenju izgradnje objekta br.08-23-2-6592/12 od 25.09.2012 izdatog od Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i obnovu.

2.Raniji vlasnik odnosno korisnik gradskog građevinskog zemljišta Hadžić Izudin sin Abdulaha iz Srebrenika će na osnovu ove saglasnosti i zaključenog ugovora izvršiti prenos nekretnina u zemljšnim knjigama općinskog suda Gradačac i katastarskim knjigama općine Srebrenik u korist kupca.

3.Troškovi postupka određuju se u iznosu od 100,00 KM koje je dužan uplatiti Hadžić Izudin u roku od 8 dana od dana prijema zaključka na blagajni općine Srebrenik. O b r a z l o ž e nj e

Hadžić Izudin sin Abdulaha iz Srebrenika ul.Stjepana II Kotromanića bb zahtjevom broj 03/7-31-126/14 od 10.01.2014 godine tražio je saglasnost Općinskog vijeća Srebrenik za otuđenje nedovršenog stambenog objekta – kuće započetog sa izgradnjom na parceli k.p.br.58/4 upisana u k.o.Srebrenik grad po novom premjeru, a kojoj po starom premjeru odgovara k.č.br.1483/23 k.o.Srebrenik. Otuđenje nedovršenog objekta traži zbog ekonomske krize i nedostatka sredstava za završenje objekta.

Uz zahtjeve stranka je podnijela zemljišno knjižni izvadak i izvod iz posjedovnog lista i odobrenje za izgradnju objekta.

Postupajući po zahtjevu imenovanog izvršen je uviđaj na licu mjesta dana 14.01.2014. godine na kojem je vještak geodetske struke izvršio identifikaciju predmetnih parcela i konstatovao da se radi o parceli k.p.br.58/4 Jošak oranica u površini od 450 m2 upisana u pl.br.2706/01 k.o.Srebrenik grad po novom premjeru, a kojoj po starom premjeru odgovara k.č.br.1483/23 Jošik oranica u površini od 450 m2 upisana u zk.ul.br.2460 (el) k.o.Srebrenik, te da se na istoj nalazi nedovšen stambeni objekat prizemlje, sprat i potkrovlje i pokriven crijepom sa ugrađenim prozorima i vanjskim vratima.Objekat nije izmalterisan. Da se u konkretnom slučaju radi o gradskom građevinskom zemljištu koje je podruštvljeno Odlukom Skupštine Srebrenik, a kao takvo je određeno i Odlukom Općinskog vijeća Srebrenik 2003.godine.

Članom 54.Zakona o građevinskom zemljištu predviđeno je da raniji vlasnik može uz saglasnost Općinskog vijeća otuđiti nedovršenu zgradu ukoliko je isti bio spriječen opravdanim razlozima da nastavi građenje.

Page 21: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

18  

Ukoliko Općinsko vijeće ne da saglasnost za otuđenje nedovršene zgrade dužno je da preuzme zemljište sa nedovršenom zgradom i plati naknadu prema odredbama ovog Zakona u roku od tri mjeseca od podnošenja zahtjeva za pribavljanje saglasnosti.

Protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti Upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda Tuzla u roku od 30 dana od dana prijema zaključka.

Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka. BOSNA I HERCEGOVINA ZAMJENIK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE PREDSJEDAVAJUĆE TUZLANSKI KANTON OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće prim. dr Ziher Suljić,s.r. Broj: 01-62/14 Srebrenik, 12.02.2014.godine

Page 22: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

19  

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine

Srebrenik'', broj: 1/08) razmatrajući Program rada Općinskog načelnika Općine Srebrenik za 2014.godinu, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 12.02.2014. godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K

I

Podržava se Program rada Općinskog načelnika općine Srebrenik za 2014.godinu, uz prijedloge i sugestije koje su iznesene na sjednici Općinskog vijeća općine Srebrenik.

II Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA ZAMJENIK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE PREDSJEDAVAJUĆE TUZLANSKI KANTON OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće prim. dr Ziher Suljić,s.r. Broj: 01-64/14 Datum, 12.02.2014.godine

Page 23: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

20 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Općinski načelnik- Broj:07-51/14 Datum, 22.01.2014.godine Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj:1/08) Općinski načelnik, d o n o s i:

O D L U K U

o strateškim ciljevima provođenja ISO 9001:2008 za 2014. godinu u radu općine Srebrenik

I

Ova Odluka definiše strateške ciljeve provođenja sistema kvaliteta prema standardu za 2014. godinu u radu općine Srebrenik, kako slijedi:

R/B STRATEŠKI CILJEVI IDNIKATORI

OSTVARENJA CILJEVI ZA 2013 GODINU

POTREBNA AKCIJA

1. Poboljšanje kvaliteta rješavanja zahtjeva korisnika i informisanosti o radu općinske administracije

-ukupan broj primljenih/riješenih predmeta -informisanost o stanju rješavanja UP na nivou službi, općine i kantona

- INDEKS-poboljšanje riješenih predmeta za 10% - kvartalno informisanje - rang iznad prosjeka kantona

- obezbijediti efikasne tehnike praćenja rješavanja predmeta i imjesečna analiza od strane šegfa službe - edukacije uposlenih -uskladiti rokove rješavanja predmeta usvojene u projektu IFC u procedure i pravilnike

2. Poboljšanje kvaliteta usluga i zadovoljstva korisnika

Rezultati ispitivanja zadovoljstva korisnika - Web stranica - anketa - izvještaj o reklamacijama -realizacija IFC projekta -uvođenje funkcije informisanja u novoj šalter sali

Količina preuzetih podataka ≤13 GB Povećanje zadovoljstva za 5% Smanjen broj reklamacija u odnosu na proteklu godinu za 10%

- uspostava novih načina preispitivanja zadovoljstva korisnika /prigovori i reklamacije (u šalter sali i dr) -edukacija uposlenih -postavljanje svih administrativnih postupaka na web stanicu

3. Poboljšanja u programskim podrškama procesa

- nabavka novog hardwera (serveri, switchevi, hubovi, štampači, kopiri i računari) -nabavka i instaliranje novog softwera za nesmetan rad u novoj zgradi općine

-osposobljavanje i poboljšavanje uslova u novoj zgradi općine Srebrenik

-nabavka novih programa i opreme -edukacija uposlenih -ugradnja dodatne memorije u serveru

4. Povećenje naplate potraživanja (starijih od 6 mjeseci i ostalih

Obračunato : naplaćeno 31.12.2013:31.12.2014

INDEKS povećanje naplate za 5%

-ažuriranje evidencija -redovno slanje opomena

Page 24: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

21

potraživanja) - redovni zahtjevi pravobranioca za pokretanje postupka -izvještavanje Načelnika

5. Edukacija uposlenih: -Sistem upravljanja kvalitetom - Finansije -Informacioni sistem -primjena propisa

Broj dana na obuci 150 radnih dana - izvršenje Plana obrazovanja za 2014.godinu

6. Ažuriranje strategije integralnog razvoja općine Srebrenik za period 2010-2020. g. Provođenje lokalnog ekološkog akcionog plana za period 2012-2017 u 2014.godini

- Usvojen i ažuriran akcioni i finansijski plan i pokrenuta realizacija projekata iz Strategije

Usklađenost budžeta i akcionih planova provođenja Strategije i LEP-a za 2014.godinu sa 95%

-Učešće u projektu UNDP i ILDP -Aktiviranje partnerskih grupa za usklađivanje i praćenje relaizacije projekata

7. Institucionalno jačanje općinskih kapaciteta za izradu projekata za fondove EU i druge međunarodne institucije

-osposobljavanje općinskog tima u okviru odsjeka za poduzetništvo od pet osoba -Obuka 25 mladih stručnjaka sa područja općine za PCM;

Urađena i aplicirana dva projekta za korištenje sredstava EU i UN-a i 5 projekata za natječaje državnih fondova

- Praćenje natječaja EU i UN i drugih - Izrada i dostavljanje aplikacija za natječaje - implementacija odobrenih projekata -edukacija

8. Poboljšanje uslova rada općinskih organa uprave

-završena izgradnja i nabavljena oprema za rad organa

- useljena nova zgrada općine i organizovano funkcionisanje u novim uslovima

- praćenje izvođenja radova i -tehnički prijem -organizovan rad u novim uslovima

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.. OPĆINSKI NAČELNIK

Sanel Buljubašić,s.r.

Page 25: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

22

Na osnovu člana 4. Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 12/13), člana 16. Odluke o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2014. godinu (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 12/13) i člana 38. Statuta općine Srebrenik («Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinski načelnik, d o n o s i:

O D L U K U o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava tekuće rezerve

I

Ovom Odlukom utvređuju se kriteriji za korištenje sredstva tekuće rezerve, korisnici sredstava tekuće rezerve i obim korištenja sredstava tekuće rezerve utvrđene u Budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu.

Sredstva tekuće rezerve mogu se odobriti budžetskim korisnicima, drugim korisnicima i ostalim korisnicima (u daljem tekstu: Korisnici sredstava).

II

Sredstva tekuće rezerve mogu se odobriti za podmirenje nepredviđenih i nedovoljno predviđenih rashoda i izdataka.

Pod nepredviđenim rashodima i izdacima podrazumijevaju se rashodi i izdaci nastali zbog okolnosti koje korisnici sredstava nisu mogli predvidjeti na početku fiskalne godine.

Pod nedovoljno predviđenim rashodima i izdacima podrazumijevaju se rashodi i izdaci koje korisnici sredstava nisu mogli predvidjeti u dovoljnom iznosu na početku fiskalne godine

III

Sredstva iz tačke I ove Odluke mogu se odobriti u sljedećim omjerima:

a) budžetskim korisnicima do 10 % utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu godinu, b) drugim korisnicima do 45 % utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu godinu, c) ostalim korisnicima do 45 % utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu godinu.

IV

Pod budžetskim korisnicima u smislu ove Odluke podrazumijevaju se budžetski korisnici

koji su kao takvi definisani Odlukom o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2014. godinu. Pod drugim korisnicima u smislu ove Odluke podrazumijevaju se Mjesne zajednice, Javne

ustanove, Javna preduzeća i Privredna preduzeća na području Općine Srebrenik. Pod ostalim korisnicima u smislu ove Odluke podrazumijevaju se svi ostali korisnici koji

nisu definisani u stavu 1. i 2. ove tačke (zahtjevi fizičkih lica za jednokratne novčane pomoći, stipendije učenicima i studenatima, razna udruženja i vjerske zajednice).

V

Odobravanje sredstava tekuće rezerve budžetskim korisnicima će se vršiti ukoliko ispunjavaju

jedan od sljedećih kriterija: a) finansiranje nepredviđenih rashoda i izdataka za tekuću fiskalnu godinu, b) finansiranje nedovoljno predviđenih rashoda i izdataka ukoliko se ukaže potreba.

Page 26: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

23

VI

Odobravanje sredstava tekuće rezerve drugim korisnicima će se vršiti u slučaju iskazanih potreba a kada imaju uticaj na redovno obavljanje djelatnosti.

VII

Ostalim korisnicima mogu se odobriti sredstva tekuće rezerve za: a) jednokratne novčane pomoći fizičkim licima, stipendije učenicima i studentima, raznim

udruženjima i vjerskim zajednicama kojima nisu dovoljna sredstva koja im se dodjeljuju u skladu sa Odlukama koje regulišu izdavanje sa budžetskih pozicija: pomoć po zahtjevima, isplate stipendija i kredita, razna udruženja i mladi i vjerskih zajednica.

b) finansiranje sponzorstva, pokroviteljstva, informisanja i dopisništva, c) u drugim slučajevima kada Općinski načelnik utvrdi da je to od interesa za Općinu.

VIII

Odluku o korištenju sredstava tekuće rezerve donosi Općinski načelnik a po dobijanju

prijedloga Službe za finansije i inspekcijski nadzor a na osnovu pribavljenog mišljenja nadležne Službe o opravdanosti predmetnog zahtjeva propisano članom 16. Odluke o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2014. godinu (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 12/13).

Općinski načelnik može odobriti isplatu sredstava iz tekuće rezerve do 500,00 KM bez prijedloga Službe.

IX

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i važi za fiskalnu 2014. godinu, a ista će se

objaviti u Službenom glasniku općine Srebrenik.

BOSNA I HERCEGOVINA OPĆINSKI NAČELNIK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Sanel Buljubašić s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinski načelnik Broj: 07-50/14. Srebrenik, 22.01.2014. godine

Page 27: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

24

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Srebrenik („Službeni glasnik Općine Srebrenik“, broj 1/08), i člana 24. Odluke o izvršenju budžeta općine Srebrenik za 2014. godinu („Službeni glasnik općine Srebrenik“, broj:12/13), Općinski načelnik, donosi:

O D L U K U o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupka dodjele sredstava za finansiranje

rada mjesnih zajednica na području općine Srebrenik za 2014.godinu

I Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i postupak za dodjelu sredstava za finansiranje

rada mjesnih zajednica, koja su odobrena u budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu-grantovi mjesnim zajednicama.

II Sredstva za finansiranje rada mjesnih zajednica mogu koristiti mjesne zajednice koje

nemaju vlastite prihode, a koristit će se u skladu s procentom ostvarenja budžeta za 2014. godinu.

III Sredstva sa pozicije grantovi mjesnim zajednicama mogu se koristiti za plaćanje osnovnih

režijskih troškova (ptt; električna energija; voda i nabavka kancelarisjkog materijala) u ukupnom iznosu do 500,00 KM pojedinačno svakoj mjesnoj zajednici.

Obzirom da su za ove potrebe predviđena sredstva u iznosu od 24.300,00 KM, sredstva će se odobravati na osnovu podnešenih zahtjeva od strane mjesnih zajednica, a čiju će opravdanost finansiranja utvrditi Općinski načelnik na prijedlog Službe za opću upravu i zajedničke poslove.

IV

Služba za opću upravu i zajedničke poslove Srebrenik, blagovremeno će dostaviti prijedloge Općinskom načelniku o svakom podnešenom zahtjevu od stzrane mjesnih zajednica.

V

Podnosiocima zahtjeva (mjesnim zajednicama) kojima nisu odobrena sredstva iz budžeta po njihovom zahtjevu , dostavit će se pismena obavijest uz obrazloženje.

VI Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku općine

Srebrenik.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKI NAČELNIK TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Sanel Buljubašić, s.r. Općinski načelnik Broj: 07- 63 /2014. Datum, 24.01.2014. godine

Page 28: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

25

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Srebrenik („Sl. glasnik Općine Srebrenik“, broj 1/08) , Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2014. godine („Službeni glasnik Općine Srebrenik“, broj 12/13 ), i člana 24. Odluke o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2013.godinu („Sl.glasnik općine Srebrenik“, broj:12/13), Općinski načelnik donosi:

O D L U K U o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupka dodjele sredstava za finansiranje vjerskih zajednica

sa budžetske pozicije «Tekući transferi vjerskim zajednicama – Vjerske zajednice»

I

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i postupak za dodjelu sredstava za finansiranje vjerskih zajednica, kao i praćenje načina korišćenja dodijeljenih sredstava u realizaciji programa kojima je odobrena finansijska podrška iz budžeta Općine Srebrenik sa budžetske pozicije «Tekući transferi vjerskim zajednicama – Vjerske zajednice». Sredstva sa ove budžetske pozicije dodjeljuju se prvenstveno za finansiranje vjerskih zajednica, a rasporedit će se na sljedeći način:

• Islamska vjerska zajednica 80 % sredstava, • Pravoslavna vjerska zajednica 13 % sredstava, • Katolička vjerska zajednica 7 % sredstava.

II

Kriteriji za dodjelu sredstava su: 1. Podneseni zahtjev sa detaljnim opisom, 2. Finansijska konstrukcija podnesenog zahtjeva, 3. Afirmacija vjerske tolerancije na području općine Srebrenik.

III Novčana sredstva će se prebacivati vjerskim zajednicama po podnesenim zahtjevima, a u

skladu sa procentom punjenja budžeta. Postupak provodi Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti i prijedlog

dostavlja Općinskom načelniku. Općinski načelnik svojim zaključkom donosi konačnu odluku o rješavanju podnesenog zahtjeva.

Podnosioci zahtjeva za čije projekte ne budu odobrena sredstva iz budžeta bit će o tome blagovremeno obaviještena uz obrazloženje.

IV Ova Odluka se primjenjuje do kraja fiskalne 2014.godine. Donošenjem ove odluke prestaje

da važi Odluka o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka dodjele sredstava sa budžetske pozicije „Tekući transferi vjerskim zajednicama - Vjerske zajednice“ broj:07-299/13 od 03.04.2013.godine

V Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku općine

Srebrenik.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKI NAČELNIK : TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Sanel Buljubašić s.r. Općinski načelnik

Broj: 07-151/14. Datum:11.02.2014. godine

Page 29: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

26

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Srebrenik („Sl.glasnik Općine Srebrenik“, broj 1/08), Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu („Sl. glasnik Općine Srebrenik“, broj 12/13), i člana 24.Odluke o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2014.godinu („Sl.glasnik općine Srebrenik“, broj:12/13), Općinski načelnik donosi:

O D L U K U o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupka dodjele sredstava za finansiranje projekata iz

oblasti kulture sa budžetske pozicije «Transfer za kulturu – OGUS, Dani povelje i ostale kulturne manifestacije»

I

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i postupak za dodjelu sredstava za finansiranje projekata iz oblasti kulture, kao i praćenje načina korišćenja dodijeljenih sredstava u realizaciji programa kojima je odobrena finansijska podrška iz budžeta Općine Srebrenik sa budžetske pozicije «Transfer za kulturu – OGUS, Dani povelje i ostale kulturne manifestacije». Sredstva sa ove budžetske pozicije dodjeljuju se prvenstveno za finansiranje kulturnih manifestacija:

• Srebrenik otvoreni grad umjetnosti (OGUS) • za finansiranje kulturne manifestacije « Dani povelje » • za finansiranje kulturne manifestacije „Likovna kolonija Majevica 2014” • ostale kulturne manifestacije

Finansiranje pozicija iz predhodnog stava vršit će se u skladu sa Odlukom o budžetu općine Srebrenik za 2014.godinu („Sl.glasnik općine Srebrenik“,br.12/13)

II Kriteriji za dodjelu sredstava:

1. Naziv projekta sa detaljnim opisom, 2. Finansijska konstrukcija ponuđenog projekta, 3. Afirmacija kulture na području općine Srebrenik.

III

Neće se odobriti finansijska pomoć projektima koji imaju komercijalni karaktert.

 

IV Novčana sredstva će se prebacivati aplikantima za projekte iz oblasti kulture po podnesenim zahtjevima, a u skladu sa procentom ostvarenja-punjena budžeta općine Srebrenik za 2014.godinu..

Postupak provodi Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti i prijedlog dostavlja Općinskom načelniku. Općinski načelnik svojim zaključkom donosi konačnu odluku o rješavanju podnesenog zahtjeva

Podnosioci zahtjeva za čije projekte ne budu odobrena sredstva iz budžeta bit će o tome blagovremeno obaviješteni uz obrazloženje.

V Ova Odluka se primjenjuje do kraja fiskalne 2014.godine. Donošenjem ove Odluke prestaje da važi

Odluka o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka dodjele sredstava broj:07-366/13 od 15.04.2013.godinje sa budžetske pozicije „Transfer za kulturu -OGUS, Dani povelje i ostale kulturne manifestacije“.

VI Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku općine

Srebrenik.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKI NAČELNIK : TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Sanel Buljubašić s.r. Općinski načelnik Broj: 07- 150 / 14 Datum,11.02.2014 . godine

Page 30: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

27

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Srebrenik („Službeni glasnik Općine Srebrenik“, br: 1/08) , Odluke o budžetu Općine Srebrenik za 2014. godinu („Službeni glasnik općine Srebrenik“, broj:12/13) i članu 24.Odluke o izvršavanju budžeta Općine Srebrenik za 2014. godinu ( „Službeni glasnik općine Srebrenik“, broj:12/13) Općinski načelnik donosi:

O D L U K U O utvrđivanju načina i postupka raspodjele sredstava sa budžetske pozicije „Obilježavanje godišnjica i

memorijalnih datuma“

I Ovom Odlukom se utvrđuje način i postupak raspodjele sredstava sa pozicije „Obilježavanje godišnjica i

memorijalnih datuma“, prema usvojenom planu Budžeta općine Srebrenik za 2014. godinu. II

Shodno usvojenoj Odluci o budžetu Općine Srebrenik za 2014. godinu, na poziciji „Obilježavanje godišnjica i memorijalnih datuma“, ekonomski kod 613 991 u iznosu od 14.300,00 KM, sredstva se raspoređuju prema sledećem omjeru iznosa i to za:

• Troškovi manifestacije „Dani otpora“ .......................................... 2.800,00 KM • Posjeta porodicama na godišnjicu pogibije člana porodice .......... 3.750,00 KM • Nabavka cvijeća za obilježavanje značajnih datuma na ............... 1.500,00 KM

području Općine Srebrenik u 2014. godini. • Posjeta članovima porodica povodom „Dana šehida“ .................. 3.750,00 KM

-Vjerskih praznika- • Obilježavanje godišnjice formiranja štaba TO ............................. 1.000,00 KM • Obilježavanje ostalih godišnjica i memorijalnih datuma, ...................... 1.500,00 KM

Sredstva na ovoj poziciji će se trošiti shodno dinamici ostvarenja budžeta općine Srebrenik, i u skladu sa odredbama Odluke o izvršenju Budžeta Općine Srebrenik za 2014. godinu.

III

Poslove organizacije obilježavanja manifestacija i godišnjica vršiti će boračka udruženja općine Srebrenik na osnovu programa obilježavanja konkretnog događaja.

Zahtjev za odobravanje sredstava za obilježavanje manifestacije ili godišnjice boračka udruženja podnose Službi za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti.

Uz zahtjev za odobravanje sredstava podnosilac zahtjeva je obavezan priložiti plan održavanje konkretne manifestacije sa specifikacijom troškova održavanja iste.

Nakon završetka planirane manifestacije za koju se odobre sredstva iz Budžeta općine Srebrenik podnosilac zahtjeva je dužan Službi za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti podnijeti finansijski izvještaj o utrošku odobrenih sredstava.

Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti razmatra podnesene zahtjeve i općinskom načelniku upućuju prijedlog za rješavanje istih.

Općinski načelnik svojim zaključkom donosi konačnu odluku o podnesenom zatjevu.

IV

Ova odluka primjenjivat će se u budžetskoj 2014. godini. Donošenjem ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju načina i postupaka raspodjele sredstava sa budžetske pozicije „Obilježavanje godišnjica i memorijalnih datuma“, broj:07-301/13 od 03.04.2013.godine.

V Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a objavit će se u Službenom glasniku općine

Srebrenik. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKI NAČELNIK TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Sanel Buljubašić, s.r Općinski načelnik Broj: 07-21/14. Datum:16.01.2014.godine

Page 31: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

28

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Srebrenik („Službeni glasnik Općine Srebrenik“, br: 1/08), Odluke o budžetu Općine Srebrenik za 2014. godinu („Službeni glasnik općine Srebrenik“, broj:12/13) i članu 24.Odluke o izvršavanju budžeta Općine Srebrenik za 2014. godinu („Službeni glasnik općine Srebrenik“,broj:12/13), Općinski načelnik donosi:

O D L U K U O uslovima, načinu i postupku odobravanja pomoći za izgradnju i adaptaciju spomen

obilježja šehidima – poginulim borcima na prostoru mjesnih zajednica Općine Srebrenik

I Poslove i aktivnosti oko izgradnje spomen obilježja šehidima – poginulim borcima vrše

mjesne zajednice na prostoru Općine Srebrenik. Općina Srebrenik učestvuje u pomoći za izgradnju spomen obilježja u skladu sa planiranim

sredstvima u Budžeta za tekuću godinu.

II Zahtjev za odobravanje sredstava za pomoć u izgradnji spomen obilježja mjesne zajednice podnose Službi za boračko invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti.

Uz zahtjev za odobravanje sredstava za pomoć u izgradnji i adaptaciji spomen obilježja podnosilac je dužan priložiti projektno - tehničku dokumentaciju i predračunsku vrijednost radova izdatu od strane stručnog lica ili drugog ovlaštenog organa.

Služba za boračko invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti razmatra podneseni zahtjev , te općinskom načelniku dostavlja prijedlog o načinu rješavanja istog. Općinski načelnik svojim zaključkom donosi konačnu odluku o rješavanju podnesenog zahtjeva.

III Sredstva za izgradnju spomen obilježja odobravat će Općinski načelnik sa budžetske

pozicije: Kapitalni transferi MZ – za izgradnju spomen obilježja u MZ 1992-1995, ekonomski kod: 615 117.

Realizacija sredstava na ovoj poziciji vršit će se u skladu sa dinamikom ostvarenja budžeta u 2014. godini.

IV Ova Odluka će se primjenjivat u budžetskoj 2014. godini. Donošenjem ove odluke prestaje

da važi Odluka o uslovima, načinu i postupku odobravanja pomoći za izgradnju spomen obilježja šehidima-poginulim borcima na prostoru mjesnih zajednica općine Srebrenik broj:07-389/13 od 10.04.2013.godine.

V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a objavit će se u Službenom

glasniku općine Srebrenik.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKI NAČELNIK TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Sanel Buljubašić, s.r. Općinski načelnik

Broj: 07-22 /2014. Datum: 16.01.2014.godine

Page 32: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

29

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Srebrenik („Službeni glasnik Općine Srebrenik“, broj 1/08), Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu („Službeni glasnik Općine Srebrenik“, broj 12/13), i člana 24. Odluke o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2014. godinu („Službeni glasnik općine Srebrenik“, broj:12/13), Općinski načelnik, donosi:

O D L U K U O utvrđivanju kriterija, mjerila i postupka dodjele sredstava sa budžetske pozicije «Grantovi

pojedincima – pomoć za raseljena lica i pomoć za održivi povratak«

I Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i postupak za dodjelu sredstava sa budžetske

pozicije «Grantovi pojedincima – pomoć za raseljena lica i pomoć za održivi povratak«.

II Pravo na budžetska sredstava sa budžetske pozicije «Grantovi pojedincima-pomoć za

raseljena lica i pomoć za održivi povratak» imaju raseljena i izbjegla lica koja imaju priznat status na području općine Srebrenik, odnosno lica koja su u Službi za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti evidentirani kao povratnici na područje općine Srebrenik.

Novčana pomoć odobravaće se za sljedeće namjene:

1. za raseljena i izbjegla lica: 2. kupovinu prehrambenih namirnica, 3. kupovinu ogreva, 4. kupovinu lijekova, 5. izmirenje duga za utrošenu električnu energiju, 6. i u drugim slučajevima po procjeni Službe koja vodi postupak.

7. za kategoriju povratnika na općinu:

8. za kupovinu stolarije (1 vrata ili prozor u iznosu do 200,00 KM), 9. kupovinu prehrambenih namirnica, 10. kupovinu ogreva, 11. kupovinu lijekova, 12. i u drugim slučajevima po procjeni Službe koja vodi postupak.

III Postupak provodi Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti i prijedlog

dostavlja Općinskom načelniku. IV

Ova Odluka će se primjenjivati tokom cijele fiskalne 2014.godine. Donošenjem ove Odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka dodjele sredstava raseljenim licima i za održiv povratak broj: 07-300/13 od 03.04.2013.godine

V Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku općine

Srebrenik.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKI NAČELNIK TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Sanel Buljubašić, s.r. Općinski načelnik Broj: 07- 13 / 2014. Datum, 14.01.2014. godine

Page 33: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

30

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Srebrenik („Sl. glasnik Općine Srebrenik“ , broj 1/08), Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2014.godinu („Sl.glasnik općine Srebrenik“, broj:12/13) i člana 24. Odluke o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2014.godinu („Sl.glasnik općine Srebrenik“, broj:12/13), Općinski načelnik donosi:

O D L U K U

o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka dodjele sredstava sa budžetske pozicije – „Ostali grantovi pojedincima – pomoć po zahtjevima“

I

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i postupak dodjele sredstava pojedincima po

zahtjevima, kao i praćenje načina korištenja dodijeljenih sredstava. Sredstva pojedincima dodjeljuju se na osnovu mjerila i postupaka utvrđenih ovom

Odlukom.

II

Sredstva planirana sa ove pozicije dodjeljivat će se u oblasti: • obrazovanja, dobitnici nagrada – priznanja, • nauke, kulture, sporta, kao i • proširene oblike socijalne pomoći.

III

I OBRAZOVANJE Posebni kriteriji:

• Finansijska pomoć za školovanje učenika osnovnih, srednjih škola i studenata: • Finansijsku pomoć može se odobriti učenicima i studentima iz porodica stalne socijalne

pomoći i učenicima kod kojih su oba roditelja nezaposlena - bez novčanih primanja, i nisu ostvarili pomoć za školovanje djeteta od drugog davaoca.

• Uz zahtjev obavezno priložiti potvrdu o upisu školske godine ili godine studuja, dokaz o nezaposlenosti roditelja, kao i dokaz o statusu porodice (korisnik stalne socijalne pomoći).

• Visina odobrenih sredstava kreće se do 200,00 KM za đake osnovnih škola do 300,00 KM za učenike srednjih škola a pomoć za školovanje studenata na jednom od univerziteta u BiH do 400,00 KM.

• Finansijska pomoć OŠ i MSŠ Srebrenik kod organizacije raznih vidova učeničkih takmičenja kao i odlazak učenika na takmičenja u druga mjesta odobravat će se na osnovu dostavljenog:

13. Programa organizacije takmičenja, 14. Broja učenika – učesnika u takmičenju, 15. Visina odobrenih sredstava za školu koja je organizator takmičenja će se utvrđivati u

svakom pojedinačnom slučaju i zavisit će od broja učenika koji dolaze na takmičenje ( do 4,00 KM po jednom učeniku) odnosno u maksimalnom iznosu do 1000,00 KM. Za škole čiji učenici idu na takmičenje van matične škole visina odobrenih sredstava će se kretati u visini troškova prevoza učenika do škole koja organizuje takmičenje (ako se radi o općinskom takmičenju), a za učenike koji idu na takmičenje u druge općine ili više nivoe školskog takmičenja u visini do 500,00 KM.

Page 34: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

31

• Finansijska pomoć za posdiplomske studije, za izradu i odbranu magistarskih radova i doktorskih disertacija:

4. Uz zahtjev obavezno priložiti potvrdu o upisu na redovni postdiplomski studij ili rješenje komisije o odobrenoj temi za odbranu magistarskog rada odnosno doktorske disertacije (mogućnost odobravanja po jednom osnovu),

5. Za nezaposlena lica uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje, da se vodi na evidenciji nezaposlenih,

6. Kratku biografiju, 7. Dokaz o mjestu zaposlenja, 8. Uvjerenje da ustanova u kojoj je ponosilac zahtjeva uposlen ne finansira troškove

postdiplomskog studija, 9. Visina odobrenih sredstava kreće se za upis posdiplomskog studija do 500,00 KM za lica

koja dokažu da nisu zaposlena, odnosno do 250,00 KM za zaposlena lica , odbranu magistarskog rada do 700,00 KM za nezaposlena lica , odnosno do 350,00 KM za zaposlena lica, a za upis ili odbranu doktorskog rada do 1.500,00 KM za nezaposlena lica , odnosno do 750,00 za zaposlena lica. Pod postdiplomskim studijem podrazumijeva se pohađanje studija za studente koji su već ostvarili osnovnih 180 ili 240 ESPB bodova, a pohađaju nastavu za specijalističke studije od najmanje 60 ESPB bodova.

• Finansijska pomoć za studijska putovanja i druga putovanja od koristi za općinu: 1. Uz zahtjev obavezno priložiti kratak opis očekivanih rezultata putovanja, 2. Poziv organizacije, organizatora, 3. Visinu odobrenih sredstava će odrediti Služba koja obrađuje zahtjev,a zavisit će od dužine

putovanja, mjesta putovanja ako se radi o putovanju u našoj zemlji, zemlje putovanja • Finansijska pomoć dobitnicima nagrada – priznanja: 1. Menadžeri godine u iznosu do 1.000,00 KM, 2. Dobitnici medalja u sportu kao i treneri koji su doveli sportistu do medalje u iznosu do

500,00 KM, što će zavisiti od ranga takmičenja na kome se osvojila medalja.(lokalni, kantonalni, federalni, državni ili međunarodni rang takmičenja).

3. Istaknute ličnosti u oblasti likovne umjetnosti, muzičke i druge oblasti kulture u visini do 1000,00 KM.

IV

Neće se odobriti finansijska pomoć u sljedećim slučajevima:

• Učenicima, studentima, magistrantima i doktorantima koji nisu sa područja općine Srebrenik,

• Magistrantima odnosno doktorantima kojima odbrane magistarskih odnosno doktorskih disertacija finansira ustanova u kojoj su zaposleni,

• Studijskim putovanjima koja imaju komercijalni karakter, • Podnosioci zahtjeva koji su ranije već dobijali sredstva po istom osnovu.

V

Pojedinac se za dodjelu finansijske pomoći za obrazovanje i vaspitanje može obratiti jedan

puta u toku jedne školske godine. za učenike i studente, a jedan puta u toku pohađanja postiplomskog studija ili doktorske disertacije.

Page 35: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

32

VI

Podnosioci zahtjeva kojima ne budu odobrana finansijska sredstva iz budžeta, bit će o tome blagovremeno obaviješteni uz obrazloženje.

 

VII II NAUKA, KULTURA I SPORT

1. Posebni kriteriji za dodjelu novčane pomoći: U oblasti izdavačke djelatnosti:

• projekte iz oblasti stručne literature od značaja za općinu i BiH u iznosu do 1.000,00 KM. U oblasti muzičke djelatnosti:

• projekti iz muzičke djelatnosti, čiji podnosilac nije profesionalni muzičar do 1.500,00 KM, • nastupi na državnim i međunarodnim takmičenjima od značaja za BiH, posebno za općinu

do 2.000,00 KM. U oblasti pozorišne djelatnosti:

• amaterski projekti iz oblasti pozorišne djelatnosti do 500,00 KM.( u zavisnosti od mjesta gdje se održava predstava)

Projekti iz oblasti likovne umjetnosti:

• organizovanje samostalne izložbe, sufinansiranje do 2.000,00 KM, • učešće u kolektivnim izložbama do 3.000,00 KM. • Visina odobrenih sredstava zavisit će od mjesta organizovanja izložbe (u zemlji ili

inostranstvu). U oblasti filmske djelatnosti:

• projekti iz filmske djelatnosti a koji su od značaja za općinu do 5.000,00 KM. Dobitnicima nagrada – priznanja u oblasti kulture:

• za nagrade ili priznanja u ostalim oblastima kuture u iznosu do 300,00 KM • da bi se odobrila sredstva za nagrade i priznanja iz ove oblasti potrebno je da ista budu

dodijeljena od strane Općinskog vijeća ili neke od ustanova kulture sa područja naše općine ili neke od općina iz zemlje ili inostranstva.

VIII

Neće se odobriti finansijska pomoć projektima koji imaju komercijalni karakter.

IX

Finansijska pomoć javnim ustanovama, mjesnim zajednicama i drugim pravnim subjektima, a sredstva će se odobravati u sledeće svrhe:

1. Organizovanje raznih vidova manifestacija iz oblasti nauke, kulture, sporta i obrazovanja, kao i manifestacije humanitarnog karaktera,

2. Podrška mladima kroz razne vrste susreta, takmičenja i edukacije, 3. Rad i finansiranje pravnih subjekata, kao i pomoć u radu i funkcionisanju MZ, 4. Organizovanje takmičenja iz oblasti kulture na kantonalnom, federalnom i državnom nivou.

Page 36: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

33

 

X

III POSEBNI KRITERIJI ZA DAVANJE PROŠIRENE SOCIJALNE POMOĆI

Ovim kriterijima se utvrđuju prošireni oblici socijalne pomoći, određuje krug korisnika, kriteriji i postupak ostvarivanja prava kao i druga pitanja od značaja za sticanje prava na neke od proširenih oblika socijalne pomoći.

Korisnici proširenog oblika socijalne pomoći su lica koja se nađu u stanju socijalne potrebe, lica sa invaliditetom i lica ometena u psihofizičkom razvoju, materijalno neosigurana lica, lica ili porodice žrtve elementarne nepogode, nezaposlena lica, uposlenici na čekanju, stara lica bez porodičnog staranja, penzioneri sa minimalnom penzijom, zdravstveno neosigurana lica, i sva druga lica koja se nađu u stanju socijalne potrebe a nemaju neki drugi oblik socijalnog primanja.

Sredstva će se odobriti onim kategorijama lica koja svoj status iz predhodnog stava dokažu odgovarajućim dokumentima izdatim od nadležnih institucija.

Jednokratna socijalna pomoć može se odobriti u sledećem slučaju:

• Za nabavku lijekova, koje korisnik s obzirom na vrstu ne može nabaviti besplatno preko

liječničkog recepta a pod uslovom da su neophodni za njegovo liječenje ili liječenje člana njegove porodice a da nije u stanju nabaviti sam ili na neki drugi način u iznosu do 200,00 KM.

• Za pokrivanje troškova participacije ljekarskih pretraga, operacija i slično, gdje je u skladu sa zakonom obavezno plaćanje participacije pod uslovom da ih korisnik ili njegov član porodičnog domaćinstva ne može obezbijediti iz vlastitih izvora ili na neki drugi način u iznosu do 300,00 KM.,

• Za djelimično pokrivanje troškova liječenja u inostranstvu koje se ne može obaviti u BiH pod uslovom da ih korisnik ili njegov član porodičnog domaćinstva ne može obezbijediti iz vlastitih izvora ili na drugi način u iznosu do 1000,00 KM.

• Za nabavku ortopedskih i drugih pomagala pod uslovom da ih korisnik ili njegov član porodičnog domaćinstva ne može obezbijediti iz vlastitih izvora ili na drugi način u iznosu do 1000,00 KM.

• Za troškove sahrane člana porodičnog domaćinstva pod uslovom da korisnik ili porodica ne mogu ostvariti pravo na drugi način u iznosu od 500,00 KM.

• Za nabavku hrane i u drgom slučaju kada se utvrdi da je korisnik na ivici egzistencije do 100,00 KM.

• Za plaćanje zdravstvenog osiguranja licima koja se ne mogu osigurati ni po kom drugom osnovu a u stanju su socijalne potrebe do 100,00 KM godišnje.

• Za djelimično pokriće troškova za popravku imovine onog korisnika čija je imovina oštećena usljed elementarne nepogode u rasponu od 200,00 KM do 2.000,00 KM,a u skladu sa procjenom nadležnog organa, pomoć u izgradnji kuća socijalne kategorije stanovništva do 1.000,00 KM.

• Pomoć boračkim kategorijama za izgradnju stambenih objekata – lica koja nisu ostvarila pravo na kredite koja su isplaćivana preko ove Službe do 500.00 KM, zatim pomoć za priključak na el. energiju, vodu i kanalizaciju, tim kategorijama do 300,00 KM.

• U ostalim slučajevima kada Služba koja provodi postupak ocijeni da se radi o težim socijalnim slučajevima do 200,00 KM.

XI

U okviru raspoloživih sredstava Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatonsti

će kod razmatranja zahtjeva poštovati sledeće kriterije:

Page 37: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

34

• težina oboljenja, odnosno neophodnost nabavke lijekova, • materijalno stanje zdravstveno neosiguranih lica, lica sa invaliditetom, lica ometenih u

psihofizičkom razvoju, stara lica bez porodičnog staranja kao i lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe,

XII

IV NADLEŽNOST I POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA PO OVOJ ODLUCI

Zahtjev za neko od gore navedenog prava pomoći podnosi se pismeno uz gore navedene

dokaze. Postupak provodi Služba za boračko – invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti općine

Srebrenik i dostavlja prijedlog Općinskom načelniku. Odluka će se primjenjivati od dana donošenja , a primjenjivat će se tokom cijele fiskalne

2014.godine. Donošenjem ove Odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka dodjele sredstava broj:07-298/13 od 03.04.2013.godine

XIII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku općine

Srebrenik. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKI NAČELNIK : TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Sanel Buljubašić, s.r. Općinski načelnik Broj: 07- 14/2014. Datum:14.01.2014. godine

Page 38: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

35

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Srebrenik („Sl.glasnik Općine Srebrenik“ broj 1/08), Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2014. godine („Sl. glasnik Općine Srebrenik“, broj 12/13),i člana 24. Odluke o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2014.godinu („Sl.glasnik općine Srebrenik“, broj:12/13), Općinski načelnik donosi:

O D L U K U o finansiranju sportskih klubova sa područja općine Srebrenik za 2014.godinu

I

Ovom Odlukom utvrđuje se način finansiranja sportskih klubova sa područja općine Srebrenik sa budžetske pozicije „Grantovi neprofitnim organizacijama-sportski klubovi (OFK,OK i KK Gradina)“ za 2014.godinu. Finansiranje sa ove budžetske pozicije vršit će se u skladu sa Odlukom o budžetu općine Srebrenik za 2014.godine ( „Službeni glasnik općine Srebrenik“ , broj.:12/13) i članom 24. Odluke o izvršavanju budžeta općine Srebrenik („Sl.glasnik općine Srebrenik“,broj:12 /13) .

II

Sredstva planirana na ovoj budžetskoj poziciji odobravat će se sledećim sportskim klubovima: - finansiranje rada OFK „Gradina“ Srebrenik (muškarci i žene) 71.690,00 KM - finansiranje rada OK „Gradina“ Srebrenik (muškarci i žene) 17.291,00 KM - finansiranje rada KK „Gradina“ Srebrenik 18.619,00 KM

III

Postupak dodjele sredstava provodi Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene

djelatnosti, na osnovu podnesenih zahtjeva sportskih klubova i prijedlog dostavlja Općinskom načelniku.

Općinski načelnik svojim zaključkom donosi konačnu odluku o rješavanju podnesenog zahtjeva.

IV

Ova Odluka će se primjenjivati tokom budžetske 2014.godine.

V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku općine

Srebrenik.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKI NAČELNIK : TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Sanel Buljubašić, s.r Općinski načelnik Broj: 07-15/14 Datum:16.01.2014 . godine

Page 39: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

36

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Srebrenik („Službeni glasnik Općine Srebrenik“, broj: 1/08 ), Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2014.godinu („Službeni glasnik općine Srebrenik“, broj:12/13) i člana 24. Odluke o izvršavanju budžeta za 2014.godinu („Službeni glasnik općine Srebrenik“, broj: 12/13), Općinski načelnik d o n o s i:

O D L U K U o kriterijima, uslovima i postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći borcima i

članovima njihovih porodica

I - Opće odredbe

Član 1. Odlukom o kriterijima, uslovima i postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći

borcima i članovima njihovih porodica u Službi za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti općine Srebrenik (u daljem tekstu Odluka) uređuje se:

• Korisnici prava iz ove odluke, • Vrste jednokratne pomoći, • Kriteriji za odobravanje jednokratne novčane pomoći, • Organi i postupak odlučivanja kod odobravanja, • Prijelazne i završne odredbe.

Član 2.

Jednokratne novčane pomoći, shodno odredbama ove odluke, obezbjeđuju se u Budžetu općine Srebrenik na budžetskoj poziciji „Izdaci za RVI, članove porodica PB i DP OS RBiH“, ekonomski kod: 614 232, a u cilju realizaciju dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica za svaku kalendarsku godinu. II - Korisnici prava

Član 3. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć mogu ostvariti: Članovi porodica šehida-poginulih,

umrlih, nestalih boraca, ratni vojni invalidi i članovi njihove uže porodice, korisnici koji su pravo ostvarili do 06.04.1992. godine, nosioci najvećih ratnih odlikovanja i priznanja i članovi njhove uže porodice, demobilisani borci i članovi njihove uže porodice, mirnodopski vojni invalidi, čije je prebivalište na području općine Srebrenik.

Član 4. Lica iz prethodnog člana (u daljem tekstu korisnici boračko-invalidske zaštite) mogu steći

pravo na jednokratnu pomoć samo na osnovu službene evidencije o statusu korisnika BiZ-a, koja se vodi u Službi za boračko-invalidsku zaštitu i društvenih djelatnosti.

Član 5.

Korisnici boračko-invalidske zaštite, prava iz ove Odluke mogu ostvariti u maksimalnom

iznosu sredstava samo jedanput godišnje, izuzev u posebnim slučajevima kada se ta pomoć može odobriti dva puta pod uslovom da dokažu neophodnost jednokratne pomoći, putem odgovarajuće dokumentacije, medicinske i druge adekvatne naravi

Page 40: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

37 III - Vrsta i visina jednokratne novčane pomoći

Član 6.

Kao jednokratna pomoć, u smislu ove Odluke, smatrat će se pomoć neophodna za: • Prevazilaženje izuzetno teške materijalne situacije podnosioca zahtjeva i njegove uže

porodice u smislu neophodnosti novčanih sredstava za egzistencijalne životne potrebe, • U drugim, specifičnim, a ovim članom neobuhvaćenim slučajevima, po zahtjevima koji se

ocijene kao opravdani i koji su adekvatno dokumentovani, a za koje, objektivno, potrebne troškove, ili dio troškova, ne može snositi podnosilac zahtjeva.

• U svim drugim slučajevima, u kojima se odobrava jednokratna novčana pomoć, prema propisima organa višeg nivoa iz oblasti boračko-invalidske zaštite, a podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove za odobravanje sredstava prema tim propisima, rješavat će se prema odredbama ove odluke (jednokratne novčane pomoći u smislu prevazilaženja teške materijalne situacije, naknade troškova dženaze-sahrane, jednokratne pomoći za nabavku lijekova i dr.).

Član 7.

Najviši iznos koji se po ovoj Odluci može odobriti na ime jednokratne novčane pomoći je

200,00 KM , izuzev u slučajevima zahtjeva za troškove naknade dženaze-sahrane, kada se pomoć može odobriti u iznosu do 300,00 KM, ukoliko to pravo ne može ostvariti po drugom propisu. IV – Kriteriji za odobravanje jednokratne pomoći

Član 8.

U okviru sredstava predviđenih općinskim budžetom, prilikom razmatranja podnesenih

zahtjeva, koristit će se sljedeći kriteriji: a) Status korisnika prava, b) Materijalno stanje korisnika prava, c) Drugi odlučujući kriteriji.

a) Status korisnika prava u smislu odredaba ove Odluke, podrazumijeva da pravo na

jednokratnu novčanu pomoć imaju: 1. Članovi porodica šehida-poginulih boraca, 2. Ratni vojni invalidi i članovi njihove uže porodice, 3. Demobilisani borci sa najmanje godinu dana učešća u OS ARBiH i koji su prijavljeni u

Zavodu za zapošljavanje, kao i članovi njihove uže porodice, koji su prijavljeni u Zavodu za zapošljavanje kao nezaposlena lica,

4. Korisnici koji su pravo ostvarili do 06.04.1992. godine, 5. Nezaposleni nosioci najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i članovi uže porodice, koji

su prijavljeni u zavodu za zapošljavanje, 6. Mirnodopski vojni invalidi, koji su prijavljeni u Zavodu za zapošljavanje.

b) Materijalno stanje korisnika prava, u smislu odredaba ove Odluke, podrazumijeva da pravo

na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti lice i porodica čija ukupna primanja svih članova domaćinstva ne prelaze 60% od prosječne neto plaće ostvarene u prethodnoj godini u Federaciji BiH. Ukupan prihod domaćinstva čine prihodi, koje članovi domaćinstva ostvaruju po osnovu: 1. Plate i drugih primanja iz radnog odnosa, 2. Prihodi po osnovu propisa iz oblasti PIO-a, 3. Primanja po propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite,

Page 41: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

38

4. Primanja po propisima iz prava o zaštiti civilnih žrtava rata. Kriteriji u pogledu imovinskog cenzusa se dokazuju odgovarajućim dokumentima nadležnih organa.

c) Drugi odlučujući kriteriji za odobravanje jednokratne novčane pomoći, u smislu odredaba

ove Odluke, može se smatrati teška i trajna bolest. 1. Kao teška i trajna bolest smatra se:

Akutna tuberkuloza, maligna oboljenja, endemska nefropatija, stanje poslije hirurškog zahvata (srce), sva degenerativna oboljenja centralnog nervnog sistema, infarkti (srčani i moždani), oboljenje mišićnog sistema i paralize, a što se dokazuje nalazom zdravstvene ustanove od strane stručnog tima i vjerodostojne medicinske dokumentacije.

2. Jednokratna novčana pomoć, u slučajevima opisanim u prethodnoj tački, može se odobriti i u oznosu većem od onog utvrđenog u Članu 7. ove Odluke, ali ne u većem iznosu od jedne prosječne neto plaće ostvarene u FBiH u prethodnoj godini.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć, podnosilac zahtjeva može ostvariti, u smislu odredaba ove Odluke, ukoliko to pravo ne može ostvariti po drugim propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, i to jedanput godišnje, izuzev u slučajevima kada se radi o teškoj i trajnoj bolesti (čl.8. tačka c. pod 1.) kada se novčana pomoć može odobriti dva puta tokom jedne kalendarske godine. V -Postupak odlučivanja i organi nadležni za odobravanje jednokratne novčane pomoći

Član 9.

Zahtjevi za jednokratnu novčanu pomoć podnose se Službi za boračko-invalidsku i društvene djelatnosti. Razmatranje zahtjeva vrši se kontinuirano redosljedom kako su zaprimljeni.

Član 10.

Jednokratna novčana pomoć se odobrava na osnovu pismenog i dokumentovanog zahtjeva, uz kojeg je potrebno priložiti:

a) Obrazac zahtjeva, b) Dokaz o pripadnost boračkoj populaciji (provjera se vrši u Službi za boračko-invalidsku

zaštitu i društvene djelatnosti za članove PŠ – PB i RVI-a), za demobilisane borce dokaz je uvjerenje koje izdaje nadležni organ odbrane ili uvjerenje o plaćama pripadnika OS ARBiH.

c) Kućna lista podnosioca zahtjeva, d) Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva, e) Dokaz o zaposlenju svih punoljetnih članova domaćinstva i visini stalnih prihoda, f) Dokaz o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva ili člana domaćinstva izdat od strane

ovlaštene zdravstvene ustanove i stručnog tima, koji ne može biti stariji od šest mjeseci.

Član 11.

Zahtjevi za odobravanje jednokratne novčane pomoći podnose se Službi za boračko-invalidsku zaštitu i društve djelatnosti . Uz zahtjev neophodno je priložiti i svu dokumentaciju navedenu u članu 10. ove odluke kojom se dokazuju navodi iz zahtjeva. Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti razmatra podneseni zahtjev, te općinskom načelniku dostavlja prijedlog o načinu rješavanja istog. Općinski načelnik svojim zaključkom donosi konačnu odluku o rješavanju podnesenog zahtjeva.

Član 12.

Page 42: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

39

Službenu evidenciju o podnesenim zahtjevima vodi Služba za boračko-invalidsku zaštitu i

društvene djelatnosti. VI -Prijelazne i završne odredbe

Član 13.

Izmjene i dopune ove Odluke se vrše na način i postupku koji važi za njeno donošenje.

Član 14.

Ova odluka će se primjenjivati tokom budžetske 2014.godine. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Pravilnik o kriterijima, uslovima i postupku za odobravanje jednokratne pomoći borcima i članovima njihovih porodica br. 07-3094/07 od 27.09.2007. godine.

Član 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Srebrenik. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKI NAČELNIK TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Sanel Buljubašić, s.r. Općinski načelnik Broj: 07-23/2014. Datum:16.01.2014.godine

Page 43: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

40

Na osnovu člana 116. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 39/03, 22/06 i 43/10), člana 26. Stav 2. Zakona o zaštiti i spašavanju Tuzlanskog kantona ( „Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 01-02-456-9/08) i člana 13a. Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja („Službeni glasnik općine Srebrenik“ broj: 6/05, 9/09 i 2/11); i člana 38. i 118. Statuta općine Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik“,broj:1/08) na prijedlog Službe za civilnu zaštitu broj: 010-34-2-450/14 od 13.01.2014.godine, Općinski načelnik donosi,-

R J E Š E N J E

o izmjenama i dopunama Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Općinskog štaba civilne zaštite

I

U Rješenju o postavljenju komandanta, načelnika i članova Općinskog štaba civilne zaštite ( „Službeni glasnik općine Srebrenik“, broj: 8/13 ), u članu 1. Redni broj 3. mijenja se i glasi: „Smajlović Ibrahim, rukovodilac službe za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije – na dužnost člana Općinskog štaba civilne zaštite za mjere zaštite i spašavanja: zaštita i spašavanje na vodi i pod vodom i zaštita bilja i biljnih proizvoda“. Redni broj 8. mijenja se i glasi:

„Zahirović Izudin, direktor J.Z.U. Dom zdravlja“ Srebrenik – na dužnost člana Općinskog štaba civilne zaštite za mjere zaštite i spašavanja: prva medicinska pomoć i asanacija terena“.

Redni broj 10. mijenja se i glasi: „Suljkanović Ahmet, direktor J.P. Veterinarska stanica d.o.o. Srebrenik, na dužnost člana

Općinskog štaba civilne zaštite za mjere zaštite i spašavanja: zaštita i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla i asanacija terena“.

Redni broj 11. mijenja se i glasi: „Dedić Esad, viši stručni saradnik za informisanje i protokol u stručnoj službi Općinskog

načelnika, na dužnost člana Općinskog štaba civilne zaštite za: informisanje i odnose sa javnošću“.

II Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku općine Srebrenik“. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKI NAČELNIK TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Sanel Buljubašić, s.r. Općinski načelnik Broj: 07-705/14 Srebrenik, 13.01.2014 godine

Page 44: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

41

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i člana 16. Odluke o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2014. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 12/13), a na prijedlog Službe za finansije i inspekcijski nadzor općine Srebrenik broj: 02-449/14 od 04.02.2014. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K I

Odobrava se JU “Osnovna škola Podorašje”, isplata novčanih sredstava u iznosu od 500,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva” na ime novčane pomoći za transport donirane računarske opreme koja se nalazi u Njemačkoj potrebne za opremanje kabineta informatike.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Služba za finansije i inspekcijski nadzor i Služba

za boračko-inalidsku zaštitu i društvene djelatnosti.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKI NAČELNIK TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Sanel Buljubašić, s.r. Općinski načelnik Broj: 07-124/14 Srebrenik, 05.02.2014. godine

Page 45: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

42

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-7536/13 od 31.12.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se JU “Prva Osnovna škola” Srebrenik, isplata novčanih sredstava u iznosu od 1.000,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva” za finansijsku pomoć potrebnu za nabavku opreme za opremanje kabineta za rad sa djecom sa posebnim potrebama.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i

nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKI NAČELNIK TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Sanel Buljubašić, s.r. Općinski načelnik Broj: 07-49-7536/13 Srebrenik, 31.12.2013. godine

Page 46: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

43

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i člana 16. Odluke o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2014. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 12/13), a na prijedlog Službe za finansije i inspekcijski nadzor općine Srebrenik broj: 02-429/14 od 04.02.2014. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se JU “Prva Osnovna škola” Srebrenik, isplata novčanih sredstava u iznosu od 500,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva” na ime novčane pomoći za transport donirane računarske opreme koja se nalazi u Njemačkoj potrebne za opremanje kabineta informatike.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Služba za finansije i inspekcijski nadzor i Služba

za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKI NAČELNIK TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Sanel Buljubašić, s.r. Općinski načelnik Broj: 07-49-429/14 Srebrenik, 05.02.2014. godine

Page 47: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

44

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 12/13), a na prijedlog Službe za finansije i inspekcijski nadzor općine Srebrenik broj: 02-321/14 od 23.01.2014. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se MZ Kuge, novčani iznos od 1.000,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva” na ime pomoći za sanaciju štete na porodičnoj kući Smajlović Hasana i Fatime, koja je nastala kao posljedica požara.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Služba za finansije i inspekcijski nadzor i Služba

za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKI NAČELNIK TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Sanel Buljubašić, s.r. Općinski načelnik Broj: 07-52/14 Srebrenik, 23.01.2014. godine

Page 48: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

45

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i člana 16. Odluke o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2014. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 12/13), a na prijedlog Službe za finansije i inspekcijski nadzor općine Srebrenik broj: 02-346/14 od 24.01.2014. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se Sportsko rekreativnom centru Srebrenik, isplata novčanih sredstava u iznosu od 750,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva” na ime pomoći za nabavku uglja za grijanje prostorija ustanove.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Služba za finansije i inspekcijski nadzor i Služba

za boračko-inalidsku zaštitu i društvene djelatnosti.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKI NAČELNIK TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Sanel Buljubašić, s.r. Općinski načelnik Broj: 07-73/14 Srebrenik, 24.02.2014. godine

Page 49: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

46

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i člana 16. Odluke o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2014. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 12/13), a na prijedlog Službe za finansije i inspekcijski nadzor općine Srebrenik broj: 02-347/14 od 24.01.2014. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se Sportsko rekreativnom centru Srebrenik, isplata novčanih sredstava u iznosu od 1.000,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva” na ime pomoći za plaćanje duga za ugradnju kalorifera u prostorije sportske dvorane.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Služba za finansije i inspekcijski nadzor i Služba

za boračko-inalidsku zaštitu i društvene djelatnosti.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKI NAČELNIK TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Sanel Buljubašić, s.r. Općinski načelnik Broj: 07-72/14 Srebrenik, 24.01.2014. godine

Page 50: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

47

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 12/13), a na prijedlog Službe za finansije i inspekcijski nadzor općine Srebrenik broj: 02-369/14 od 04.02.2014. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se Bajraktarević Miralemu, novčani iznos od 350,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva” na ime pomoći za kupovinu lijekova.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Služba za finansije i inspekcijski nadzor i Služba

za boračko-inalidsku zaštitu i društvene djelatnosti.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKI NAČELNIK TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Sanel Buljubašić, s.r. Općinski načelnik Broj: 07-49-369 /14 Srebrenik, 05.02.2014. godine

Page 51: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

48

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 3/13), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-7985/13 od 23.12.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se Zukić Bersiji iz Lisovića, općina Srebrenik novčani iznos od 100,00 KM sa budžetske pozicije “tekuća rezerva” na ime pomoći za liječenje.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i

nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKI NAČELNIK TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Sanel Buljubašić, s.r. Općinski načelnik Broj: 07-1270/13 Srebrenik, 24.12.2013. godine

Page 52: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

49 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA Broj:3/14 Datum, 22.01.2014.godine Na osnovu člana 72. i 74. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj.1/08) člana 2. i 3. Odluke o implementaciji izbornih rezultata za dodjelu mandata članovima Vijeća mjesnih zajednica (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj.1/09), Općinska izborna komisija Srebrenik razmatrajući zahtjev Stranke demokratske akcije broj:3/14 od 17.01.2014.godine za smjenjivanjem člana u Vijeću MZ Brezik, d o n o s i:

O D L U K U o izmjeni Odluke o dodjeli mandata članovima Vijeća mjesne zajednice

Brezik I

U Odluci o dodjeli mandata članovima Vijeća Mjesne zajednice Brezik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj:2/13) u tačci I pod rednim brojem 2. umjesto “ Bećić Hasana (SDA)” dodjeljuje se mandat “Dedić Azemu (SDA)”.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”. PREDSJEDNIK Ibračević Sakib, s.r.

Page 53: SLUŽBENI GLASNIK - srebrenik.ba. glasnik opcine... · komisije može biti osoba koja posjeduje VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne

  

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SREBRENIK

BROJ: 1

IZDAJE: Općinsko vijeće općine Srebrenik Izlazi po potrebi UREĐUJE: Stručna služba Općinskog vijeća općine Srebrenik ODGOVORNI UREDNIK: mr. sc. Sakib Ibračević TIRAŽ: 30 primjeraka ADRESA: Općinsko vijeće općine Srebrenik Stručna služba WEB: www.srebrenik.ba E-MAIL: [email protected] TEL/FAX: 035/369-163