of 40 /40
[email protected] OBJAVE UPIS U SUDSKI REGISTAR BIHA] Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u broj: 017-0-Reg-13-000 170 od 26.03.2013. godine u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa DOO "IZBOR" Cazin upisani su podaci o osnivanju Podru`nice dru{tva u Te{nju. [email protected]/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA Naziv: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "IZBOR" Cazin, Podru`nica Te{anj Skraaeni naziv: D.O.O. "IZBOR" Cazin, Podru`nica Te{anj Poreski pod broj: 4263136190887 Sjedi{te: Bra}e Pobri}a bb, Te{anj, op{tina: Te{anj Akt o osnivanju poslovne jedinice: Odluka o osnivanju Podru`nice OPU-Ip-broj: 88/2013 od 14.03.2013. godine. Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, Trgovina na malo odje}om u specijaliziranim prodavao- nicama, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo obu}om i proiz- vodima od ko`e u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo satovima i nakitom, te sve djelatnosti u okviru upisane djelatnosti Dru{tva. Ferizovi} Emir, direktor, bez ograni~enja. (SR-170/13-B) Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u broj: 017-0-Reg-13-000 171 od 22.032013. godine u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa DOO "IZBOR" Cazin upisani su podaci o osnivanju podru`nice dru{tva u Novom Gradu. [email protected]/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA Naziv: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "IZBOR" Cazin,Podru`nica Novi Grad Skra}eni naziv: D.O.O. "IZBOR" Cazin,Podru`nica Novi Grad Poreski podbroj: 4263136190879 Sjedi{te: Kara|or|a Petrovi}a br. 29, Novi Grad, op{tina: Novi Grad Akt o osnivanju poslovne jedinice: Odluka o osnivanju Podru`nice OPU-Ip-broj: 87/2013 od 14.03.2013. godine. Trgovina na malo u okviru upisane djelatnosti dru{tva. Ferizovi} Emir, Direktor, bez ograni~enja. (SR-171/13-B) Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u broj: 017-0-Reg-13-000 138 od 07.03.2013. godine u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa DOO "IZBOR" Cazin upisani su podaci o osnivanju Podru`nice dru{tva u Prijedoru. [email protected]/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA Naziv: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "IZBOR" Cazin, Podru`nica Prijedor Skra}eni naziv: D.O.O. "IZBOR" Cazin, Podru`nica Prijedor Poreski podbroj: 4263136190852 Sjedi{te: Muharema Suljanovi}a bb, Prijedor, op{tina: Prijedor Akt o osnivanju poslovne jedinice: Odluka o osnivanju Podru`nice OPU-Ip-broj: 62/13 od 28.02.2013. godine. Trgovina na veliko i malo u okviru registrovane djelatnosti dru{tva. Ferizovi} Emir, direktor, bez ograni~enja. (SR-172/13-B) Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u broj: 017-0-Reg-13-000 147 od 12.03.2013. godine u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa DOO "KRUPATURIST" Bosanska Krupa upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje dru{tva. Odlukom osniva~a od 25.02.2013. godine raniji direktor Mustafa Muri} razrije{en je du`nosti. ZASTUPNICI Omerdi} Muharem, direktor, bez ograni~enja. (SR-173/13-B) Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u broj: 017-0-Reg-13-000 019 od 20.03.2011. godine u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa PZU - Poliklinika "Ku}a zdravlja" Biha} upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje ustanove. Odlukom Upravnog odbora ustanove od 04.03.2013. godine raniji direktor Ismet Ibuki} razrije{en je du`nosti. ZASTUPNICI Vukovi} Marko, direktor, bez ograni~enja. (SR-174/13-B) Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj: 017-0-Reg-13-000 166 od 21.03.2013. godine, u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa upisani su podaci o osnivanju dru{tva: OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "GRIMNITZSEE" BIHA], "GRIMNI- TZSEE" d.o.o. BIHA], Velika Gata bb, Velika Gata, Biha}, 17-01-0226-13, 4263657080000, OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA, Thielebeule Klaus KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA Ugovoreni kapital: 2000 Upla}eni kapital: 2000 Thielebeule Klaus ugovoreni: 2000 procenat: 100% ZASTUPNICI,Thielebeule Klaus, direktor, bez ograni~enja. DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 36.0 Sakupljanje, pro~i{}avanje i snabdijevanje vodom, 41.10 Organizacija izvo|enja gra|evinskih projekata, 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada, 42.11 Gradnja cesta i autocesta, 42.12 Gradnja `eljezni~kih pruga i podzemnih `eljeznica, 42.13 Gradnja mostova i tunela, 42.21 Gradnja cjevovoda za te~nosti i plinove, 42.22 Gradnja vodova za elektri~nu struju i telekomunikacije, 42.91 Gradnja hidrogra|evinskih objekata, 42.99 Gradnja ostalih gra|evina niskogradnje, d.n., 43.11 Uklanjanje gra|evina, 43.12 Pripremni radovi na gradili{tu, 43.13 ispiti- vanje terena za gradnju bu{enjem i sondiranjem, 43.21 Elektroinstalacijski radovi, 43.22 Uvo|enje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju, 43.29 Ostali gra|evinski instalacijski radovi, 43.31 Fasadni i {tukaturski radovi, 43.32 Ugradnja stolarije, 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 43.34 Bojenje i staklarski radovi, 43.39 Ostali zavr{ni gra|evinski radovi, 43.91 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 43.99 Ostale specija- lizirane gra|evinske djelatnosti, d.n., 45.11 Trgovina automobilima i motornim vozilima Lake kategorije, 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima, 45.20 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 45.31 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 45.40 Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te odr`avanje i popravak motocikala, 46.11 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 46.12 Godina XXII - Broj 59 Petak, 31. 7. 2015. godine SARAJEVO ISSN 1512-7079

[email protected] OBJAVE - sllist.basllist.ba/oglasi/2015/federacija/broj59/Oglasi-59.pdf · telekomunikacije 61.20 Djelatnosti be`i~ne telekomunikacije, 61.30 Djelatnosti satelitske telekomunikacije,

Embed Size (px)

Text of [email protected] OBJAVE - sllist.basllist.ba/oglasi/2015/federacija/broj59/Oglasi-59.pdf ·...

 • [email protected] OBJAVE

  UPIS U SUDSKI REGISTAR

  BIHA]Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u broj: 017-0-Reg-13-000 170 od

  26.03.2013. godine u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa DOO "IZBOR"Cazin upisani su podaci o osnivanju Podru`nice dru{tva u Te{nju.

  [email protected]/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTANaziv: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "IZBOR" Cazin, Podru`nica Te{anjSkraaeni naziv: D.O.O. "IZBOR" Cazin, Podru`nica Te{anjPoreski pod broj: 4263136190887Sjedi{te: Bra}e Pobri}a bb, Te{anj, op{tina: Te{anjAkt o osnivanju poslovne jedinice: Odluka o osnivanju Podru`nice

  OPU-Ip-broj: 88/2013 od 14.03.2013. godine.Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na

  malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo elektri~nimaparatima za doma}instvo, Trgovina na malo odje}om u specijaliziranim prodavao-nicama, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo obu}om i proiz-vodima od ko`e u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim itoaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malosatovima i nakitom, te sve djelatnosti u okviru upisane djelatnosti Dru{tva.

  Ferizovi} Emir, direktor, bez ograni~enja.

  (SR-170/13-B)

  Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u broj: 017-0-Reg-13-000 171 od22.032013. godine u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa DOO "IZBOR"Cazin upisani su podaci o osnivanju podru`nice dru{tva u Novom Gradu.

  [email protected]/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTANaziv: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "IZBOR" Cazin,Podru`nica

  Novi Grad Skra}eni naziv: D.O.O. "IZBOR" Cazin,Podru`nica Novi GradPoreski podbroj: 4263136190879Sjedi{te: Kara|or|a Petrovi}a br. 29, Novi Grad, op{tina: Novi GradAkt o osnivanju poslovne jedinice: Odluka o osnivanju Podru`nice OPU-Ip-broj:

  87/2013 od 14.03.2013. godine.Trgovina na malo u okviru upisane djelatnosti dru{tva.Ferizovi} Emir, Direktor, bez ograni~enja.

  (SR-171/13-B)

  Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u broj: 017-0-Reg-13-000 138 od07.03.2013. godine u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa DOO "IZBOR"Cazin upisani su podaci o osnivanju Podru`nice dru{tva u Prijedoru.

  [email protected]/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTANaziv: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "IZBOR" Cazin, Podru`nica

  PrijedorSkra}eni naziv: D.O.O. "IZBOR" Cazin, Podru`nica PrijedorPoreski podbroj: 4263136190852Sjedi{te: Muharema Suljanovi}a bb, Prijedor, op{tina: PrijedorAkt o osnivanju poslovne jedinice: Odluka o osnivanju Podru`nice OPU-Ip-broj:

  62/13 od 28.02.2013. godine.

  Trgovina na veliko i malo u okviru registrovane djelatnosti dru{tva.Ferizovi} Emir, direktor, bez ograni~enja.

  (SR-172/13-B)

  Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u broj: 017-0-Reg-13-000 147 od12.03.2013. godine u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa DOO"KRUPATURIST" Bosanska Krupa upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog zazastupanje dru{tva. Odlukom osniva~a od 25.02.2013. godine raniji direktor MustafaMuri} razrije{en je du`nosti.

  ZASTUPNICIOmerdi} Muharem, direktor, bez ograni~enja.

  (SR-173/13-B)

  Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u broj: 017-0-Reg-13-000 019 od20.03.2011. godine u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa PZU - Poliklinika"Ku}a zdravlja" Biha} upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanjeustanove. Odlukom Upravnog odbora ustanove od 04.03.2013. godine raniji direktorIsmet Ibuki} razrije{en je du`nosti.

  ZASTUPNICIVukovi} Marko, direktor, bez ograni~enja.

  (SR-174/13-B)

  Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj: 017-0-Reg-13-000 166 od21.03.2013. godine, u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa upisani supodaci o osnivanju dru{tva:

  OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUDru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "GRIMNITZSEE" BIHA], "GRIMNI-

  TZSEE" d.o.o. BIHA], Velika Gata bb, Velika Gata, Biha}, 17-01-0226-13,4263657080000,

  OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA, Thielebeule KlausKAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 2000 Upla}eni kapital: 2000 Thielebeule Klaus ugovoreni:

  2000 procenat: 100%ZASTUPNICI,Thielebeule Klaus, direktor, bez ograni~enja.DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU36.0 Sakupljanje, pro~i{}avanje i snabdijevanje vodom, 41.10 Organizacija

  izvo|enja gra|evinskih projekata, 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada,42.11 Gradnja cesta i autocesta, 42.12 Gradnja `eljezni~kih pruga i podzemnih`eljeznica, 42.13 Gradnja mostova i tunela, 42.21 Gradnja cjevovoda za te~nosti iplinove, 42.22 Gradnja vodova za elektri~nu struju i telekomunikacije, 42.91Gradnja hidrogra|evinskih objekata, 42.99 Gradnja ostalih gra|evina niskogradnje,d.n., 43.11 Uklanjanje gra|evina, 43.12 Pripremni radovi na gradili{tu, 43.13 ispiti-vanje terena za gradnju bu{enjem i sondiranjem, 43.21 Elektroinstalacijski radovi,43.22 Uvo|enje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje iklimatizaciju, 43.29 Ostali gra|evinski instalacijski radovi, 43.31 Fasadni i{tukaturski radovi, 43.32 Ugradnja stolarije, 43.33 Postavljanje podnih i zidnihobloga, 43.34 Bojenje i staklarski radovi, 43.39 Ostali zavr{ni gra|evinski radovi,43.91 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 43.99 Ostale specija-lizirane gra|evinske djelatnosti, d.n., 45.11 Trgovina automobilima i motornimvozilima Lake kategorije, 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima, 45.20Odr`avanje i popravak motornih vozila, 45.31 Trgovina na veliko dijelovima ipriborom za motorna vozila, 45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom zamotorna vozila, 45.40 Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle teodr`avanje i popravak motocikala, 46.11 Posredovanje u trgovini poljoprivrednimsirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 46.12

  Godina XXII - Broj 59 Petak, 31. 7. 2015. godineS A R A J E V O ISSN 1512-7079

 • Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama,46.13 Posredovanje u trgovini drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, 46.14Posredovanje u trgovini ma{inima, industrijskom opremom, brodovima i avionima,46.15 Posredovanje u trgovini namje{tajem, proizvodima za doma}instvo i`eljeznom robom, 46.16 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, krznom,obu}om i ko`nim proizvodima, 46.17 Posredovanje u trgovini hranom, pi}ima iduhanom, 46.18 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode iligrupe ostalih proizvoda, 46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima,46.21 Trgovina na veiiko `itaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za`ivotinje, 46.22 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 46.23 Trgovina na veliko`ivim `ivotinjama, 46.24 Trgovina na veliko sirovim, {tavljenim i dovr{enimko`ama, 46.31 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 46.32 Trgovina na velikomesom i mesnim proizvodima, 46.33 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nimproizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, 46.34 Trgovina na veliko pi}ima,46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 46.36 Trgovina na veliko{e}erom, ~okoladom i slatki{ima, 46.37 Trgovina na veliko kafom, ~ajem, kakaom iza~inima, 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, ljuskare imeku{ce, 46.39 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskimproizvodima, 46.41 Trgovina na veliko tekstilom, 46.42 Trgovina na veliko odje}omi obu}om, 46.43 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, 46.44Trgovina na veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za ~i{}enje,46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 46.47 Trgovina na velikonamje{tajem, tepisima i opremom za rasvjetu, 46.48 Trgovina na veliko satovima inakitom, 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 46.51Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, 46.52 Trgovina naveliko elektroni~kim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom, 46.61 Trgovinana veliko poljoprivrednim ma{inima, opremom i priborom, 46.62 Trgovina na velikoalatnim ma{inima, 46.63 Trgovina na veliko ma{inima za rudarstvo i gra|evinarstvo,46.64 Trgovina na veliko ma{inima za tekstilnu industriju te ma{inima za {ivanje ipletenje, 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namje{tajem, 46.66 Trgovina naveliko ostalim kancelarijskim ma{inima i opremom 46.69 Trgovina na velikoostalim ma{inima i opremom, 46.71 Trgovina na veliko krutim, te~nim i plinovitimgorivima i srodnim proizvodima, 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnimrudama, 46.73 Trgovina na veliko drvom, gra|evinskim materijalom i sanitarnomopremom, 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom,ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 46.75 Trgovina na veliko hemijskimproizvodima, 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 46.77 Trgovina naveliko ostacima i otpacima, 46.90 Nespecijalizirana trgovina na veliko, 47.11Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima, 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, 47.21 Trgovina na malo vo}em i povr}em u specijaliziranimprodavnicama, 47.22 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama, 47.23 Trgovina na malo ribama, Ijuskarima imeku{cima u specijaliziranim prodavnicama, 47.24 Trgovina na malo hljebom,proizvodima od bra{na, kola~ima i slatki{ima u specijaliziranim prodavnicama,47.25 Trgovina na malo pi}ima u specijaliziranim prodavnicama, 47.26 Trgovina namalo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 47.29 Ostalatrgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama, 47.41Trgovina na malo ra~unarima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranimprodavnicama, 47.42 Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom uspecijaliziranim prodavnicama, 47.43 Trgovina na malo audio i videoopremom uspecijaliziranim prodavnicama, 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranimprodavnicama, 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom uspecijaliziranim prodavnicama, 47.53 Trgovina na malo tepisima i prostira~ima zapod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavnicama, 47.54 Trgovina namalo elektri~nim aparatima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, 47.59Trgovina na malo namje{tajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima zadoma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, 47.61 Trgovina na malo knjigama uspecijaliziranim prodavnicama, 47.62 Trgovina na malo novinama, papirnom robomi pisa}im priborom u specijaliziranim prodavnicama, 47.63 Trgovina na malomuzi~kim i videozapisima u specijaliziranim prodavnicama, 47.64 Trgovina na malosportskom opremom u specijaliziranim prodavnicama, 47.65 Trgovina na maloigrama i igra~kama u specijaliziranim prodavnicama, 47.71 Trgovina na maloodje}om u specijaliziranim prodavnicama, 47.72 Trgovina na malo obu}om iproizvodima od ko`e u specijaliziranim prodavnicama, 47.74 Trgovina na malomedicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima u specijaliziranimprodavnicama, 47.75 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama, 47.76 Trgovina na malo cvije}em, sadnicama,sjemenjem, gnojivom, ku}nim ljubimcima i hranom za ku}ne ljubimce u

  specijaliziranim prodavnicama, 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom uspecijaliziranim prodavnicama, 47.78 Ostala trgovina na malo novom robom uspecijaliziranim prodavnicama, 47.79 Trgovina na malo rabljenom robom uspecijaliziranim prodavnicama, 47.81 Trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima na {tandovima i tr`nicama, 47.82 Trgovina na malotekstilom, odje}om i obu}om na {tandovima i tr`nicama, 47.89 Trgovina na maloostalom robom na {tandovima i tr`nicama, 47.91 Trgovina na malo putem po{te iliinterneta, 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, {tandova i tr`nica, 49.39Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n., 49.41 Cestovni prijevoz robe, 49.42 Uslugepreseljenja, 49.50 Cjevovodni transport, 52.10 Skladi{tenje robe, 52.21 Uslu`nedjelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom, 52.24 Pretovar tereta, 52.29 Ostalepomo}ne djelatnosti u prevozu, 55.10 Hoteli i sli~an smje{taj, 55.20 Odmarali{ta isli~ni objekti za kra}i odmor, 55.30 Kampovi i prostori za kampiranje, 55.90 Ostalismje{taj, 56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i uslu`ivanjehrane, 56.21 Djelatnosti keteringa, 56.29 Ostale djelatnosti pripreme i uslu`ivanjahrane, 56.30 Djelatnosti pripreme i uslu`ivanja; pi}a, 61.10 Djelatnosti `i~anetelekomunikacije 61.20 Djelatnosti be`i~ne telekomunikacije, 61.30 Djelatnostisatelitske telekomunikacije, 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti, 62.01Ra~unarsko programiranje, 62.02 Savjetovanje u vezi s ra~una rima, 62.03Upravljanje ra~unarskom opremom i sistemom, 62.09 Ostale uslu`ne djelatnosti uvezi s informacijskom tehnologijom i ra~unarima, 63.11 Obrada podataka, uslugehostinga i djelatnosti u vezi s njima, 63.12 Internetski portali, 63.91 Djelatnostinovinskih agencija, 63.99 Ostale informacijske uslu`ne djelatnosti, d. n., 66.19Ostale pomo}ne djelatnosti kod finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskihfondova, 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, 68.20 Iznajmljivanje iupravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing), 68.31Agencije za poslovanje nekretninama, 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknaduili na osnovu ugovora, 69.20 Ra~unovodstvene, knjigovodstvene i revizijskedjelatnosti; porezno savjetovanje, 70.10 Upravlja~ke djelatnosti, 70.21 Odnosi sjavno{}u i djelatnosti saop}avanja, 70.22 Savjetovanje u vezi s poslovanjem iostalim upravljanjem, 71.11 Arhitektonske djelatnosti, 71.12 In`injerske djelatnostii s njima povezano tehni~ko savjetovanje, 71.20 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 73.11Agencije za promociju (reklamu i propagandu), 73.12 Ogla{avanje putem medija,73.20 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnjenja, 74.10 Specijalizirane dizajne-rske djelatnosti, 74.20 Fotografske djelatnosti, 74.30 Prevodila~ke djelatnosti iusluge tuma~a, 74.90 Ostale stru~ne, nau~ne i tehni~ke djelatnosti, d. n., 77.40Davanje u zakup (leasing) prava na upotrebu intelektualnog vlasni{tva i sli~nihproizvoda, osim radova koji su za{ti}eni autorskim pravima, 79.11 Djelatnostiputni~kih agencija, 79.12 Djelatnosti turoperatora, 79.90 Ostale rezervacijske uslugei djelatnosti u vezi s njima, 81.10 Pomo}ne djelatnosti upravljanja zgradama, 81.21Osnovno ~i{}enje zgrada, 81.22 Ostale djelatnosti ~i{}enja zgrada i objekata, 81.29Ostale djelatnosti ~i{}enja, 81.30 Uslu`ne djelatnosti ure|enja i odr`avanja zelenihpovr{ina, 82.11 Kombinirane kancelarijske administrativne uslu`ne djelatnosti,82.19 Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane kancelarijskepomo}ne djelatnosti, 82.20 Djelatnosti pozivnih centara, 82.30 Organizacijasastanaka i poslovnih sajmova, 82.91 Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatura~una te kreditnih kancelarija, 82.92 Djelatnosti pa kovanja, 82.99 Ostale poslovnepomo}ne uslu`ne djelatnosti, d. n., 93.11 Rad sportskih objekata, 93.12 Djelatnostisportskih klubova, 93.13 Fitnes centri, 93.19 Ostale sportske djelatnosti, 93.21Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova, 93.29 Ostale zabavne i rekreacijskedjelatnosti, 96.01 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstila i krznenih proizvoda, 96.02Frizerski i drugi tretmani za uljep{avahje, 96.04 Djelatnosti za njegu i odr`avanjetijela, 96.09 Ostale li~ne uslu`ne djelatnosti, d.n.

  DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETUVanjskotrgovinsko poslovanje:- Prehrambenim i neprehrambenim proizvodima- Me|unarodni prevoz robe i putnika- Me|unarodna {pedicija i {pediterske usluge- Zastupanje i predstavljanje stranih pravnih i fizi~kih lica.

  (SR-175/13-B)

  Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj: 017-0-Reg-13-000193 od28.03.2013. godine, u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa upisani supodaci o osnivanju dru{tva:

  OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUDru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "CONTAKT" Cazin, d.o.o.

  "CONTAKT" Cazin, Trg zlatnih ljiljana S - 47 L1., Cazin, Cazin, 17-01-0231-13,4263657750005,

  OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAD`aferovi} Elvir

  [email protected] NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 59 - Strana 2 Oglasni dio Petak, 31. 7. 2015.

 • KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA

  Ugovoreni kapital: 2000 Upla}eni kapital: 2000

  D`aferovi} Elvir ugovoreni: 2000 procenat: 100%

  ZASTUPNICI

  D`aferovi} Mejro, direktor, bez ograni~enja

  DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU

  41.10 Organizacija izvo|enja gra|evinskih projekata, 41.20 Izgradnjastambenih i nestambenih zgrada, 42.11 Gradnja cesta i autocesta, 42.12 Gradnja`eljezni~kih pruga i podzemnih `eljeznica, 42.13 Gradnja mostova i tunela, 42.21Gradnja cjevovoda za te~nosti i plinove, 42.22 Gradnja vodova za elektri~nu struju itelekomunikacije, 42.91 Gradnja hidrogra|evinskih objekata, 42.99 Gradnja ostalihgra|evina niskogradnje, d. n., 43.11 Uklanjanje gra|evina, 43.12 Pripremni radovina gradili{tu, 43.13 Ispitivanje terena za gradnju bu{enjem i sondiranjem, 43.21Eiektroinstalacijski radovi, 43.22 Uvo|enje instalacija vodovoda, kanalizacije iplina i instalacija za grijanje i klimatizaciju, 43.29 Ostali gra|evinski instalacijskiradovi, 43.31 Fasadni i {tukaturski radovi, 43.32 Ugradnja stolarije, 43.33Postavljanje podnih i zidnih obloga, 43.34 Bojenje i staklarski radovi, 43.39 Ostalizavr{ni gra|evinski radovi, 43.91 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanjekrovova, 43.99 Ostale specijalizirane gra|evinske djelatnosti, d. n., 45.11 Trgovinaautomobilima i motornim vozilima lake kategorije, 45.19 Trgovina ostaiimmotornim vozilima, 45.20 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 45.31 Trgovinana veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 45.32 Trgovina na malodijelovima i priborom za motorna vozila, 45.40 Trgovina motociklima, dijelovima ipriborom za motocikle te odr`avanje i popravak motocikala, 46.11 Posredovanje utrgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama ipoluproizvodima, 46.12 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima iindustrijskim hemikalijama, 46.13 Posredovanje u trgovini drvenom gra|om igra|evinskim materijalom, 46.14 Posredovanje u trgovini ma{inima, industrijskomopremom, brodovima i avionima, 46.15 Posredovanje u trgovini namje{tajem,proizvodima za doma}instvo i `eljeznom robom, 46.16 Posredovanje u trgovinitekstilom, odje}om, krznom, obu}om i ko`nim proizvodima, 46.17 Posredovanje utrgovini hranom, pi}ima i duhanom, 46.18 Posredovanje u trgovini specijaliziranojza odre|ene proizvode ili grupe ostalih proizvoda, 46.19 Posredovanje u trgoviniraznovrsnim proizvodima, 46.21 Trgovina na veliko `itaricama, sirovim duhanom,sjemenjem i hranom za `ivotinje, 46.22 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama,46.23 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 46.24 Trgovina na veliko sirovim,{tavljenim i dovr{enim ko`ama, 46.31 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 46.32Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 46.33 Trgovina na velikomlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i maslima, 46.34 Trgovinana veliko pi}ima, 46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 46.36 Trgovinana veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima, 46.37 Trgovina na veliko kafom, ~ajem,kakaom i za~inima, 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribe,ljuskare i meku{ce, 46.39 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima, 46.41 Trgovina na veliko tekstilom, 46.42 Trgovina naveliko odje}om i obu}om, 46.43 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima zadoma}instvo, 46.44 Trgovina na veiiko porculanom, proizvodima od stakla isredstvima za ~i{}enje, 46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 46.47Trgovina na veliko namje{tajem, tepisima i opremom za rasvjetu, 46.48 Trgovina naveliko satovima i nakitom, 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima zadoma}instvo, 46.51 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom isoftverom, 46.52 Trgovina na veliko elektroni~kim i telekomunikacijskimdijelovima i opremom, 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inima,opremom i priborom, 46.62 Trgovina na veliko alatnim ma{inima, 46.63 Trgovina naveliko ma{inima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 46.64 Trgovina na veliko ma{inimaza tekstilnu industriju te ma{inima za {ivanje i pletenje, 46.65 Trgovina na velikokancelarijskim namje{tajem, 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskimma{inima i opremom 46.69 Trgovina na veliko ostalim ma{inima i opremom, 46.71Trgovina na veliko krutim, te~nim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima,46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 46.73 Trgovina na velikodrvom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 46.74 Trgovina na velikometalnom robom, instalacijskim materijalom, ure|ajima i opremom za vodovod igrijanje, 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 46.76 Trgovina na velikoostalim poluproizvodima, 46.77 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 46.90Nespecijalizirana trgovina na veliko, 47.11 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 47.19 Ostalatrgovina na malo u nespecijaiiziranim prodavnicama, 47.21 Trgovina na malo vo}emi povr}em u specijaliziranim prodavnicama, 47.22 Trgovina na malo mesom imesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 47.23 Trgovina na maloribama, tjuskarima i meku{cima u specijaliziranim prodavnicama, 47.24 Trgovina namalo hljebom, proizvodima od bra{na, kola~ima i slatki{ima u specijaliziranim

  prodavnicama, 47.25 Trgovina na maio pi}ima u specijaliziranim prodavnicama,47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranimprodavnicama, 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranimprodavnicama, 47.41 Trgovina na malo ra~unarima, perifernim jedinicama isoftverom u specijaliziranim prodavnicama, 47.42 Trgovina na malotelekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavnicama, 47.43 Trgovinana malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavnicama, 47.51 Trgovina namalo tekstilom u specijaliziranim prodavnicama, 47.52 Trgovina na malo metalnomrobom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama, 47.53 Trgovina na malotepisima i prostira~ima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranimprodavnicama, 47.54 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo uspecijaliziranim prodavnicama, 47.59 Trgovina na malo namje{tajem, opremom zarasvjetu i ostalim proizvodima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama,47.61 Trgovina na maio knjigama u specijaliziranim prodavnicama, 47.62 Trgovinana malo novinama, papirnom robom i pisa}im priborom u specijaliziranimprodavnicama, 47.63 Trgovina na malo muzi~kim i videozapisima u specijaliziranimprodavnicama, 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranimprodavnicama, 47.65 Trgovina na malo igrama i igra~kama u specijaliziranimprodavnicama, 47.71 Trgovina na malo odje}om u specijaliziranim prodavnicama,47.72 Trgovina na malo obu}om i proizvodima od ko`e u specijaliziranimprodavnicama, 47.75 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama, 47.76 Trgovina na malo cvije}em, sadnicama,sjemenjem, gnojivom, ku}nim ljubimcima i hranom za ku}ne ljubimce uspecijaliziranim prodavnicama, 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom uspecijaliziranim prodavnicama, 47.78 Ostala trgovina na malo novom robom uspecijaliziranim prodavnicama, 47.79 Trgovina na malo rabljenom robom uspecijaliziranim prodavnicama, 49.41 Cestovni prijevoz robe, 49.42 Uslugepreseljenja, 52.10 Skladi{tenje robe, 52.21 Uslu`ne djelatnosti u vezi s kopnenimprijevozom, 52.24 Pretovar tereta, 52.29 Ostale pomo}ne djelatnosti u prevozu,56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i uslu`ivanje hrane, 56.30Djelatnosti pripreme i usiu`ivanja pi}a, 62.01 Ra~unarsko programiranje, 62.02Savjetovanje u vezi s ra~unarima, 62.03 Upravljanje ra~unarskom opremom isistemom, 62.09 Ostale uslu`ne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom ira~unarima, 63.11 Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti u vezi s njima,63.12 Internetski portali, 63.91 Djelatnosti novinskih agencija, 63.99 Ostaleinformacijske uslu`ne djelatnosti, d.n., 68.10 Kupovina i prodaja vlastitihnekretnina, 68.20 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ilinekretninama uzetim u zakup (leasing), 68.31 Agencije za poslovanje nekretninama,68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu ugovora, 69.20Ra~unovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje,71.11 Arhitektonske djelatnosti, 71.12 In`injerske djelatnosti i s njima povezanotehni~ko savjetovanje, 71.20 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 73.11 Agencije zapromociju (reklamu i propagandu), 73.12 Ogla{avanje putem medija, 73.20Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnjenja, 74.10 Specijalizirane dizajnerskedjelatnosti, 74.20 Fotografske djelatnosti, 74.30 Prevodila~ke djelatnosti i uslugetuma~a, 74.90 Ostale stru~ne, nau~ne i tehni~ke djelatnosti, d. n., 78.10 Djelatnostiagencija za zapo{ljavanje, 78.20 Djelatnosti agencija za privremeno zapo{ljavanje,78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa, 79.11 Djelatnosti putni~kih agencija, 79.12Djelatnosti turoperatora, 79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi snjima, 82.11 Kombinirane kancelarijske administrativne uslu`ne djelatnosti, 82.19Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane kancelarijske pomo}nedjelatnosti, 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova, 95.25 Popravaksatova i nakita.

  DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOUNOTRGOVINSKOM/

  VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

  Vanjskotrgovinski promet:

  - prehrambeni proizvodi u okviru upisane djelatnosti

  - neprehrambeni proizvoda u okviru upisane djelatnosti

  - me|unarodni prevoz robe u drumskom saobra}aju

  - izvo|enje gra|evinskih i drugih radova u inostranstvu

  - posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga

  - skladi{tenje robe.

  (SR-176/13-B)

  Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u broj: 017-0-Reg-l 3-000 205 od01.04.2013. godine u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa DOO"PROLINE" Biha} upisani su podaci o osnivanju dru{tva.

  [email protected] NOVINE FEDERACIJE BiHPetak, 31. 7. 2015. Oglasni dio Broj 59 - Strana 3

 • OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU

  Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "PROLINE" Biha}, D.o.o."PROLINE" Biha}, Mid`i}a Mahala broj 1., Biha}, Biha}, 17-01-0232-13,4263657910002,

  OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA

  Begovi} Mirela

  KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKT

  Ugovoreni kapital: 2000 Upla}eni kapital: 2000

  Begovi} Mirela ugovoreni: 2000 procenat: 100%

  ZASTUPNICI

  Begovi} Mirela, direktor, bez ograni~enja

  DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU

  01.11 Uzgoj `itarica (o{ira ri`e), mahunarki i sjemenja uljarica, 01.12 Uzgojri`e, 01.13 Uzgoj povr}a, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povr}a, 01.19Uzgoj ostalih jednogodi{njih usjeva, 01.21 Uzgoj gro`|a, 01.22 Uzgoj tropskog isuptropskog vo}a, 01.23 Uzgoj agruma, 01.24 Uzgoj jezgri~avog i ko{tuni~avogvo}a, 01.25 Uzgoj bobj~astog, ora{astog i ostalog vo}a, 01.26 Uzgoj plodovauljarica, 01.27 Uzgoj biljaka za pripremanje napitaka, 01.28 Uzgoj bilja za upotrebuu farmaciji, aromatskog, za~inskog i ljekovitog bilja, 01.29 Uzgoj ostalih:vi{egodi{njih usjeva, 01.30 Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja, 01.41 Uzgojmuznih krava, 01.42 Uzgoj ostalih goveda i bivola, 01.43 Uzgoj konja, magaraca,mula i mazgi, 01.44 Uzgoj deva i fama, 01.45 Uzgoj ovaca i koza, 01,47 Uzgojperadi, 01.49 Uzgoj ostalih `ivotinja, 01.50 Mje{ovita poljoprivredna proizvodnja(biljna i sto~na proizvodnja), 01.61 Pomo}ne djelatnosti za uzgoj usjeva, 01.62Pomo}ne djelatnosti za uzgoj `ivotinja, 01.63 Djelatnosti koje se obavljaju nakon`etve/berbe poljoprivrednih proizvoda (priprema za primarna tr`i{ta), 01.64 Doradasjemena za sjemenski materijal, 01.70 Lov, stupi~arenje i uslu`ne djelatnosti u vezi snjima, 02.10 Uzgoj {uma i ostale djelatnosti u {umarstvu, 02.30 Sakupljanjenekultiviranih {umskih plodova i proizvoda, osim {umskih sortimenata, 02.40Pomo}ne usluge u {umarstvu, 03.11 Morski ribolov, 03.12 Slatkovodni ribolov,03.21 Morska akvakultura, 03.22 Slatkovodna akvakultura, 08.11 Va|enje ukrasnogkamena i kamena za gradnju, kre~njaka, gipsa, krede i {krtijevca, 08.12 Djelatnostikopova {ljunka i pijeska; va|enje gline i kaolina, 08.91 Va|enje minerala zaproizvodnju hemikalije i prirodnih mineralnih gnojiva, 08.99 Va|enje ostalih ruda ikamena, d.n., 09.90 Pomo}ne djelatnosti za ostalo va|enje ruda i kamena, 10.11Prerada i konzerviranje mesa, 10.12 Prerada i konzerviranje mesa peradi, 10.13Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 10.20 Prerada i konzerviranje riba,ljuskara i meku{aca, 10.31 Prerada i konzerviranje krompira, 10.32 Proizvodnjasokova od vo}a i povr}a, 10.39 Ostala prerada i konzervisanje vo}a i povr}a, 10.41Proizvodnja ulja i masti, 10.42 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, 10.51Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 10.52 Proizvodnja sladoleda idrugih smrznutih smjesa, 10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 10.62 Proizvodnja{kroba i {krobnih proizvoda, 10.71 Proizvodnja hljeba; svje`ih peciva i kola~a,10.72 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 10.73Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 10.81Proizvodnja {e}era, 10.82 Proizvodnja kakaa, ~okolade i slasti~arskih proizvoda,10.83 Prerada ~aja i kafe, 10.84 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 10.85Proizvodnja gotove hrane ljeta, 10.86 Proizvodnja homogeniziranih prehrambenihpreparata i dijetetske hrane, 10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 10.91 Proizvodnja pripremljene sto~ne hrane, 10.92 Proizvodnja pripremljenehrane za ku}ne ljubimce, 11.01 Destiliranje, pre~i{}avanje i mije{anje alkoholnihpi}a, 11.02 Proizvodnja vina od gro`|a, 11.03 Proizvodnja jabukova~e i ostalihvo}nih vina, 11.04 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pi}a, 11.05Proizvodnja piva, 11.6 Proizvodnja slada, 11.07 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a;proizvodnja mineralne vode i drugih fla{iranih voda, 12.00 Proizvodnja duhanskihproizvoda, 13.10 Priprema i predenje tekstilnih vlakana, 13.20 Tkanje tekstila, 13.30Dovr{avanje tekstila, 13.91 Proizvodnja pletenih i heklanih tkanina, 13.92Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odje}e, 13.93 Proizvodnja tepiha iprekriva~a za pod, 13.94 Proizvodnja u`adi, konopaca, upletenog konca i mre`a,13.95 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odje}e,13.96 Proizvodnja ostalih tehni~kih i industrijskih tekstilnih proizvoda, 13.99Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, d. n., 14.11 Proizvodnja ko`ne odje}e,14.12 Proizvodnja radne odje}e, 14.13 Proizvodnja ostale Vanjske odje}ee, 14.14Proizvodnja ve{a, 14.19 Proizvodnja ostale odje}e i pribora za odje}u, 14.20Proizvodnja proizvoda od krzna, 14.31 Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa,14.39 Proizvodnja ostale pletene i heklane odje}e, 15.11 [tavljenje i obrada ko`e;dorada i bojenje krzna, 15.12 Proizvodnja putnih i ru~nih torba i sli~nih proizvoda,sedlarskih i kai{arskih proizvoda, 15.20 Proizvodnja obu}e, 16.10 Piljenje iblanjanje drva (proizvodnja rezane gra|e); impregnacija drveta, 16.21 Proizvodnjafurnira i ostalih plo~a od drva, 16.22 Proizvodnja sastavljenog parketa, 16.23

  Proizvodnja ostale gra|evne stolarije i elemenata, 16.24 Proizvodnja ambala`e oddrva, 16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame ipletarskih materijala, 17.12 Proizvodnja papira i kartona, 17.21 Proizvodnjavalovitog papira i Kartona te ambala`e od papira i kartona, 17.22 Proizvodnjaproizvoda za doma}instvo i higijenu te toaletnih potrep{tina od papira, 17.23Proizvodnja kancelarijskog materijala od papira, 17.24 Proizvodnja zidnih tapeta,17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, 18.11 [tampanje novina,18.12 Ostalo {tampa nje, 18.13 Usluge pripreme za {tampu i objavljivanje, 18.14Knjigove{ke i srodne usluge, 18.20 Umno`avanje snimljenih zapisa, 20.12Proizvodnja koioranata i pigmenata, 20.13 Proizvodnja ostalih anorganskihosnovnih hemikalija, 20.14 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija,20.15 Proizvodnja gnojiva i du{i~nih spojeva, 20.16 Proizvodnja plasti~nih masa uprimarnim oblicima, 20.17 Proizvodnja sinteti~kog kau~uka u primarnim oblicima,20.30 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, 20.41Proizvodnja sapuna i deterd`enata, sredstava za ~i{}enje i poliranje, 20.42Proizvodnja parfema i toaletno-kozmeti~kih preparata, 20.52 Proizvodnja ljepila,20.53 Proizvodnja eteri~nih ulja, 20.59 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., 20.60 Proizvodnja umjetnih vlakana, 22.11 Proizvodnja vanjskih i unutra{njihguma za vozila; protektiranje vanjskih guma za vozila, 22.19 Proizvodnja ostalihproizvoda od gume, 22.21 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nihmasa, 22.22 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 22.23 Proizvodnja proizvodaod plasti~nih masa za gra|evinarstvo, 22.29 Proizvodnja ostalih proizvoda odplasti~nih masa, 23.11 Proizvodnja ravnog stakla, 23.12 Oblikovanje i obradaravnog stakla, 23.13 Proizvodnja {upljeg stakla, 23.14 Proizvodnja staklenihvlakana, 23.19 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju~uju}i tehni~ke proizvodeod stakla, 23.20 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda, 23.31 Proizvodnja kerami~kihplo~ica i podnih plo~a, 23-32 Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda odpe~ene gline za gra|evinarstvo, 23.41 Proizvodnja kerami~kih proizvoda zadoma}instvo i ukrasnih predmeta, 23.42 Proizvodnja sanitarne opreme od keramike,23.43 Proizvodnja kerami~kih izolatora i izolacijskog pribora, 23.44 Proizvodnjaostalih tehni~kih proizvoda od keramike, 23.49 Proizvodnja ostalih proizvoda odkeramike, 23.51 Proizvodnja cementa, 23.52 Proizvodnja kre~a i gipsa, 23.61Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinarstvo, 23.62 Proizvodnja proizvodaod gipsa za gra|evinarstvo, 23.63 Proizvodnja gotove betonske smjese, 23.64Proizvodnja `buke, 23.65 Proizvodnja (vlaknastog) fibro-cementa, 23.69Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa, 23.70 Rezanje, obliko-vanje i obrada kamena, 23.91 Proizvodnja brusnih proizvoda, 23.99 Proizvodnjaostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n., 24.10 Proizvodnja sirovog `eljeza,~elika i ferolegura, 24.20 Proizvodnja cijevi, crijeva, {upljih profila i pripadaju}egpribora od ~elika, 24.31 Hladno vu~enje {ipki, 24.32 Hladno valjanje uskjh vrpci,24.33 Hladno oblikovanje i profiliranje, 24.34 Hladno vu~enje `ice, 24.51 Lijevanje`eljeza, 25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, 25.12Proizvodnja vrata i prozora od metala, 25.21 Proizvodnja radijatora i kotlova zacentralno grijanje, 25.29 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sli~nihposuda, 25.30 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 25.50Kovanje, presovanje, {tancovanje i valjanje metala; metalurgija praha, 25.61Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 25.62 Ma{inska obrada metala, 25.71Proizvodnja sje~iva, 25.72 Proizvodnja brava i okova, 25.73 Proizvodnja alata,25.91 Proizvodnja ~eli~nih buradi i sli~nih posuda od ~elika, 25.92 Proizvodnjaambala`e od lakih metala, 25.93 Proizvodnja proizvoda od `ice, lanaca i opruga,25.94 Proizvodnja veznih i vij~anih proizvoda, 25.9 Proizvodnja ostalih gotovihproizvoda od metala, d. n., 26.11 Proizvodnja elektroni~kih komponenata, 26.12Proizvodnja punih elektroni~kih plo~a, 26.20 Proizvodnja ra~unara i periferneopreme, 26.30 Proizvodnja komunikacijske opreme, 26.40 Proizvodnja elektro-ni~kih ure|aja za {iroku potro{nju, 26.51 Proizvodnja instrumenata i aparata zamjerenje, ispitivanje i navo|enje, 26.52 Proizvodnja satova, 26.70 Proizvodnjaopti~kih instrumenata i fotografske opreme, 27.11 Proizvodnja elektromotora,generatora i transformatora, 27.12 Proizvodnja ure|aja za distribuciju i kontroluelektri~ne energije, 27.20 Proizvodnja baterija i akumulatora, 27.31 Proizvodnjakablova od opti~kih vlakana, 27.32 Proizvodnja ostalih elektroni~kih i elektri~nih`ica i kablova, 27.33 Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala, 27.40Proizvodnja elektri~ne opreme za rasvjetu, 27.51 Proizvodnja elektri~nih aparata zadoma}instvo, 27.52 Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo, 27.90Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, 28.11 Proizvodnja motora i turbina, osimmotora za avione i motorna vozila, 28.12 Proizvodnja hidrauli~nih pogonskihure|aja, 28.13 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora, 28.14 Proizvodnja ostalihslavina i ventila, 28.15 Proizvodnja le`ajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskihelemenata, 28.21 Proizvodnja pe}i, lo`i{ta i plamenika, 28.22 Proizvodnja ure|aja zadizanje i preno{enje, 28.23 Proizvodnja kancelarijskih ma{ina i opreme (osimproizvodnje ra~unara i periferne opreme), 28.24 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata

  [email protected] NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 59 - Strana 4 Oglasni dio Petak, 31. 7. 2015.

 • s vlastitim pogonom, 28.25 Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim zadoma}instvo, 28.29 Proizvodnja ostalih ma{ina za op}e namjene, d. n., 28.30Proizvodnja ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo, 28.41 Proizvodnja ma{ina zaobradu metala, 28.49 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina, 28.91 Proizvodnja ma{inaza metalurgiju, 28.92 Proizvodnja ma{ina za rudnike, kamenolome i gra|evinarstvo,28.93 Proizvodnja ma{ina za industriju hrane, pi}a i duhana, 28.94 Proizvodnjama{ina za industriju tekstila, odje}e i ko`e, 28.95 Proizvodnja ma{ina za industrijupapira i kartona, 28.96 Proizvodnja ma{ina za plastiku i gumu, 28.99 Proizvodnjaostalih ma{ina za posebne namjene, d. n., 29.10 Proizvodnja motornih vozila, 29.31Proizvodnja elektri~ne i elektroni~ke opreme za motorna vozila, 29.32 Proizvodnjaostalih dijelova i pribora za motorna vozila, 30.11 Gradnja brodova i plove}ihobjekata, 30.20 Proizvodnja `eljezni~kih lokomotiva i tra~ni~kih vozila, 30.30Proizvodnja aviona i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme,30.91 Proizvodnja motocikala, 31.01 Proizvodnja namje{taja za poslovne i prodajneprostore, 31.2 Proizvodnja kuhinjskog namje{taja, 31.09 Proizvodnja ostalognamje{taja, 32.12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda, 32.13 Proizvodnjaimitacije nakita (bi`uterije) i srodnih proizvoda, 32.99 Ostala prera|iva~kaindustrija, d.n., 33.11 Popravak proizvoda od metala, 33.12 Popravak ma{ina, 33.13Popravak elektroni~ko i opti~ke opreme, 33.14 Popravak elektri~ne opreme, 33.19Popravak ostale opreme, 33.20 Instaliranje industrijskih ma{ina i opreme, 38.21Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada, 38.31 Rastavljanje olupina, 38.32Recikla`a posebno izdvojenih materijala, 41.10 Organizacija izvo|enjagra|evinskih projekata, 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada, 42.11Gradnja cesta i autocesta, 42.12 Gradnja `eljezni~kih pruga i podzemnih `eljeznica,42.13 Gradnja mostova i tunela, 42.21 Gradnja cjevovoda za te~nosti i plinove,42.22 Gradnja vodova za elektri~nu struju i telekomunikacije, 42.91 Gradnjahidrogra|evinskih objekata, 42.99 Gradnja ostalih gra|evina niskogradnje, d. n.,43.11 Uklanjanje gra|evina, 43.12 Pripremni radovi na gradili{tu, 43.13 Ispitivanjeterena za gradnju bu{enjem i sondiranjem, 43.21 Elektroinstalacijski radovi, 43.22Uvo|enje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje iklimatizaciju, 43.29 Ostali gra|evinski instalacijski radovi, 43.31 Fasadni i{tukaturski radovi, 43.32 Ugradnja stolarije, 43.33 Postavljanje podnih i zidnihobloga, 43.34 Bojenje i staklarski radovi, 43.39 Ostali zavr{ni gra|evinski radovi,43.91 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 43.99 Ostalespecijalizirane gra|evinske djelatnosti, d. n., 45.11 Trgovina automobilima imotornim vozilima lake kategorije, 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima,45.20 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 45.31 Trgovina na veliko dijelovima ipriborom za motorna vozila, 45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom zamotorna vozila, 45.40 Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle teodr`avanje i popravak motocikala, 46.11 Posredovanje u trgovini poljoprivrednimsirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 46.12Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama,46.13 Posredovanje u trgovini drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, 46.14Posredovanje u trgovini ma{inima, industrijskom opremom, brodovima i avionima,46.15 Posredovanje u: trgovini namje{tajem, proizvodima za doma}instvo i`eljeznom robom, 46.16 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, krznom,obu}om i ko`nim proizvodima, 46.17 Posredovanje u trgovini hranom, pi}ima iduhanom, 46.18 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode iligrupe ostalih proizvoda, 46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima,46.21 Trgovina na veliko `itaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za`ivotinje, 46.22 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 46.23 Trgovina na veliko`ivim `ivotinjama, 46.24 Trgovina na veliko sirovim, stavljen im i dovr{enimko`ama, 46.31 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 46.32 Trgovina na velikomesom i mesnim proizvodima, 46.33 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nimproizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, 46.34 Trgovina na veliko pi}ima,46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 46.36 Trgovina na veliko{e}erom, ~okoladom i slatki{ima, 46.37 Trgovina na veliko kafom, ~ajem, kakaom iza~inima, 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, ljuskare imeku{ce, 46.39 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskimproizvodima, 46.41 Trgovina na veliko tekstilom, 46.42 Trgovina na veliko odje}omi obu}om, 46.43 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, 46.44Trgovina na veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za ~i{}enje,46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 46.46 Trgovina na velikofarmaceutskim proizvodima, 46.47 Trgovina na veliko namje{tajem, tepisima iopremom za rasvjetu, 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom, 46.49 Trgovinana veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 46.51 Trgovina na velikora~unarima, perifernom opremom i softverom, 46.52 Trgovina na velikoelektroni~kim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom, 46.61 Trgovina naveliko poljoprivrednim ma{inima, opremom i priborom, 46.62 Trgovina na velikoalatnim ma{inima, 46.63 Trgovina na veliko ma{inima za rudarstvo i gra|evinarstvo,

  46.64 Trgovina na veliko ma{inima za tekstilnu industriju te ma{inima za {ivanje ipletenje, 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namje{tajem, 46.66 Trgovina naveliko ostalim kancelarijskim ma{inima i opremom, 46.69 Trgovina na velikoostalim ma{inima i opremom, 46.71 Trgovina na veliko krutim, te~nim i plinovitimgorivima i srodnim proizvodima, 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnimrudama, 46.73 Trgovina na veliko drvom, gra|evinskim materijalom i sanitarnomopremom, 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom,ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 46.75 Trgovina na veliko hemijskimproizvodima, 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 46.77 Trgovina naveliko ostacima i otpacima, 46.90 Nespecijalizirana trgovina na veliko, 47.11Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima, 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, 47.21 Trgovina na malo vo}em i povr}em u specijaliziranimpro|avnicama, 47.22 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima uspecijaliziranim pro|avnicama, 47.23 Trgovina na malo ribama, ljuskarima imeku{cima u specijaliziranim pro|avnicama, 47.24 Trgovina na malo hljebom,proizvodima od bra{na, kola~ima i slatki{ima u specijaliziranim pro|avnicama,47.25 Trgovina na malo pi}ima u specijaliziranim pro|avnicama, 47.26 Trgovina namalo duhanskim proizvodima u specijaliziranim pro|avnicama, 47.29 Ostalatrgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim pro|avnicama,47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim pro|avnicama, 47.41Trgovina na malo ra~unarima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranimprodavnicama, 47.42 Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specija-liziranim pro|avnicama, 47.43 Trgovina na malo audio i videoopremom uspecijaliziranim pro|avnicama, 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranimprodavnicama, 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom uspecijaliziranim pro|avnicama, 47.53 Trgovina na malo tepisima i prostira~ima zapod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavnicama, 47.54 Trgovina namalo elektri~nim aparatima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, 47.59Trgovina na malo namje{tajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima zadoma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, 47.61 Trgovina na malo knjigama uspecijaliziranim prodavnicama, 47.62 Trgovina na malo novinama, papirnom robomi pisa}im priborom u specijaliziranim prodavnicama, 47.63 Trgovina na malomuzi~kim i videozapisima u specijaliziranim prodavnicama, 47.64 Trgovina na malosportskom opremom u specijaliziranim prodavnicama, 47.65 Trgovina na maloigrama i igra~kama u specijaliziranim prodavnicama, 47.71 Trgovina na maloodje}om u specijaliziranim prodavnicama, 47.72 Trgovina na malo obu}om iproizvodima od ko`e u specijaliziranim prodavnicama, 47.74 Trgovina na malomedicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima u specijaliziranim prodavni-cama, 47.75 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama, 47.76 Trgovina na malo cvije}em, sadnicama,sjemenjem, gnojivom, ku}nim ljubimcima i hranom za ku}ne ljubimce uspecijaliziranim prodavnicama, 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom uspecijaliziranim prodavnicama, 47.78 Ostala trgovina na malo novom robom uspecijaliziranim pro|avnicama, 47.79 Trgovina na malo rabljenom robom uspecijaliziranim pro|avnicama, 47.81 Trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima na {tandovima i tr`nicama, 47.82 Trgovina na mslotekstilom, odje}om i obu}om na {tandovima i tr`nicama, 47.89 Trgovina na maloostalom robom na {tandovima i tr`nicama, 47.91 Trgovina na malo putem po{te iliinterneta, 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, {tandova i tr`nica, 49.32Taksi slu`ba, 49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n., 49.41 Cestovni prijevozrobe, 49.42 Usluge preseljenja, 50.10 Pomorski i priobalni prijevoz putnika, 50.20Pomorski i priobalni prijevoz robe, 50.30 Prijevoz putnika unutra{njim vodenimputevima, 51.21 Zra~ni prijevoz robe, 52.10 Skladi{tenje robe, 52.21 Uslu`nedjelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom, 52.22 Uslu`ne djelatnosti u vezi svodenim prijevozom, 52.23 Uslu`ne djelatnosti u vezi sa zra~nim prijevozom, 52.24Pretovar tereta, 52.29 Ostale pomo}ne djelatnosti u prevozu, 53.20 Djelatnostipru`anja ostalih po{tanskih i kurirskih usluga, 55.10 Hoteli i sli~an smje{taj, 55.20Odmarali{ta i sli~ni objekti za kra}i odmor, 55.30 Kampovi i prostori za kampiranje,55.90 Ostali smje{taj, 56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu iuslu`ivanje hrane, 56.21 Djelatnosti keteringa, 56.29 Ostale djelatnosti pripreme iuslu`ivanja hrane, 56.30 Djelatnosti pripreme i uslu`ivanja pi}a, 58.11 Izdavanjeknjiga, 58.12 Izdavanje imenika i popisa korisni~kih adresa, 58.13 Izdavanje novina,58.14 Izdavanje ~asopisa i periodi~nih publikacija, 58.19 Ostala izdava~kadjelatnost, 58.21 Izdavanje ra~unarskih igara, 58.29 Izdavanje ostalog softvera,59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, 59.12Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskogprograma, 59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa, 59.20Djelatnosti snimanja zvu~nih zapisa i izdavanja muzi~kih zapisa, 60.10 Emitiranjeradijskog programa, 60.20 Emitiranje televizijskog programa, 61.10 Djelatnosti

  [email protected] NOVINE FEDERACIJE BiHPetak, 31. 7. 2015. Oglasni dio Broj 59 - Strana 5

 • `i~ane telekomunikacije, 61.20 Djelatnosti be`i~ne telekomunikacije, 61.30Djelatnosti satelitske telekomunikacije, 61.90 Ostale telekomunikaciohe djelatnosti,62.01 Ra~unarsko programiranje, 62.02 Savjetovanje u vezi s ra~unarima, 62.3Upravljanje ra~unarskom opremom i sistemom, 62.09 Ostale uslu`ne djelatnosti uvezi s informacijskom tehnologijom i ra~unarima 63.11 Obrada podataka, uslugehostinga i djelatnosti u vezi s njima, 63.12 Internetski portali, 63.91 Djelatnostinovinskih agencija, 63.99 Ostale informacijske uslu`ne djelatnosti, d. n., 68.10Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, 68.20 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitimnekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing), 68.31 Agencije zaposlovanje nekretninama, 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu ili na osnovuugovora, 69.20 Ra~unovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; poreznosavjetovanje, 70.10 Upravlja~ke djelatnosti, 70.21 Odnosi s javno{}u i djelatnostisaop}avanja, 70.22 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, 71.11Arhitektonske djelatnosti, 71.12 In`injerske djelatnosti i s njima povezano tehni~kosavjetovanje, 71.20 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 73.11 Agencije za promociju(reklamu i propagandu), 73.12 Ogla{avanje putem medija, 73.20 Istra`ivanje tr`i{ta iispitivanje javnog mnjenja, 74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti, 74.20Fotografske djelatnosti, 74.30 Prevodila~ke djelatnosti i usluge tuma~a, 74.90Ostale stru~ne, nau~ne i tehni~ke djelatnosti, d.n., 77.11 Iznajmljivanje i davanje uzakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije, 77.12 Iznajmljivanje idavanje u zakup (leasing) kamiona, 77.21 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing)opreme za rekreaciju i sport, 77.22 Iznajmljivanje videokaseta i diskova, 77.29Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za li~nu upotrebu idoma}instvo, 77.31 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednihma{ina i opreme, 77.32 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ma{ina i opreme zagra|evinarstvo, 77.33 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kancelarijskihma{ina i opreme (uklju~uju}i ra~unare), 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup(leasing) plovnih prijevoznih sredstava, 77.35 Iznajmljivanje i davanje u zakup(leasing) zra~nih prijevoznih sredstava, 77.39 Iznajmljivanje i davanje u zakup(leasng) ostalih ma{ina, opreme i materijalnih dobara, d.n., 77.40 Davanje u zakup(leasing) prava na upotrebu intelektualnog vlasni{tva i sli~nih proizvoda, osimradova koji su za{ti}eni autorskim pravima, 79.11 Djelatnosti putni~kih agencija,79.12 Djelatnosti turoperatora, 79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezis njima, 81.10 Pomo}ne djelatnosti upravljanja zgradama, 81.21 Osnovno ~i{}enjezgrada, 81.22 Ostale djelatnosti ~i{}enja zgrada i objekata, 81.29 Ostale djelatnosti~i{}enja, 82.11 Kombinirane kancelarijske administrativne uslu`ne djelatnosti,82.19 Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane kancelarijskepomo}ne djelatnosti, 82.20 Djelatnosti pozivnih centara, 82.30 Organizacijasastanaka i poslovnih sajmova, 82.91 Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatura~una te kreditnih kancelarija, 82.92 Djelatnosti pakovanja, 82.99 Ostale poslovnepomo}ne uslu`ne djelatnosti, d.n., 85.51 Obrazovanje i pou~avanje u podru~jusporta i rekreacije, 85.52 Obrazovanje i pou~avanje u podru~ju kulture, 85.53Djelatnosti voza~kih {kola, 93.13 Fitnes centri, 93.21 Djelatnosti zabavnih itematskih parkova, 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti, 95.11 Popravakra~unara i periferne opreme, 95.12 Popravak komunikacijske opreme, 95.21Popravak elektroni~kih ure|aja za {iroku potro{nju, 95.22 Popravak aparata zadoma}instvo te opreme za ku}u i vrt, 95.23 Popravak obu}e i proizvoda od ko`e,95.24 Popravak namje{taja i poku}stva, 95.25 Popravak satova i nakita, 95.29Popravak ostalih predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, 96.01 Pranje i hemijsko~i{}enje tekstila i krznenih proizvoda, 96.02 Frizer{ki i drugi tretmani zauljep{avanje, 96.04 Djelatnosti za njegu i odr`avanje tijela, 96.09 Ostale li~neuslu`ne djelatnosti, d. n.

  DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/

  VANJSKOTRGOV1NSKOM PROMETU Vanjskotrgovinski promet:

  - vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz okviraregistrovane djelatnosti,

  - usluge iz oblasti vanjskotrgovinskog prometa iz okvira registrovanedjelatnosti,

  - posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga iz okvira registrovanedjelatnosti,

  - uvoz i izvoz proizvoda iz okvira registrovane djelatnosti,

  - prodaja strane robe sa kpnsignacionih skladi{ta

  - vanjska trgovina svih vrsta proizvoda iz okvira registrovane djelatnostidru{tva,

  - zastupanje stranih lica iz okvira registrovane djelatnosti,

  - usluge istra`ivanja, pru`anja i kori{tenja informacija i znanja u privredi inauci (know how)

  - usluge me|unarodnog transporta roba.

  (SR-177/13-B)

  Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u broj: 017-0-Reg-13-000 162 od21.03.2013. godine u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa D.D. "BIRA"Biha} upisani su podaci o osnivanju podru`nice dru{tva u Sarajevu.

  [email protected]/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTANaziv: Biha}ka industrija rashladnih aparata "BIRA" dioni~ko dru{tvo Biha} -

  Podru`nica Sarajevo Skra}eni naziv: "BIRA" d.d. Biha} - Podru`nica SarajevoPoreski podbroj: 4263229280029Sjedi{te: Rajlova~ka cesta broj 41, Sarajevo, op{tina: SarajevoAkt o osnivanju poslovne jedinice: Odluka o osnivanju Podru`nice dru{tva

  "BIRA" d.d. Biha} OPU-IP-310/2013 od 04.03.2013. godine.Podru`nica }e obavljati djlelatnosti u okviru djelatnosti upisanih u dru{tvu.Vujinovi} Sanja, Rukovodilac podru`nice, bez ograni~enja.

  (SR-178/13-B)

  Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u broj: 017-0-Reg-13-000 090 od11.02.2013. godine u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa DOO"ZEJNISA" Cazin upisani su podaci o prenosu udjela, promjeni lica ovla{tenog zazastupanje dru{tva i uskla|eja djelatnosti dru{tva. Ugovorom o prenosu udjela od05.02.2013. godine raniji osniva~ Sead Zejni} prenio je svoj udio u dru{tvu.Odlukom osniva~a od 05.02.2013. godine raniji direktor Sead Zejni} razrije{en jedu`nosti.

  OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAPjani} HasibZASTUPNICIPjani} Hasib, direktor, bez ograni~enja.DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU45.11 Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije, 45.19

  Trgovina ostalim motornim vozilima, 45.20 Odr`avanje i popravak motornih vozila,45.31 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 45.32 Trgovinana malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 45.40 Trgovina motociklima,dijelovima i priborom za motocikle te odr`avanje i popravak motocikala, 46.11Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnimsirovinama i poluproizvodima, 46.12 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama,metalima i industrijskim hemikalljama, 46.13 Posredovanje u trgovini drvenomgra|om i gra|evinskim materijalom, 46.14 Posredovanje u trgovini ma{inima,industrijskom opremom, brodovima i avionima, 46.15 Posredovanje u trgovininamje{tajem, proizvodima za doma}instvo i `eljeznom robom, 46.16 Posredovanjeu trgovini tekstilom, odje}om, krznom, obu}om i ko`nim proizvodima, 46.17Posredovanje u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 46.18 Posredovanje u trgovinispecijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe ostalih proizvoda, 46.19 Posre-dovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 46.21 Trgovina na veliko `itaricama,sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 46.22 Trgovina na velikocvije}em i sadnicama, 46.23 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 46.24 Trgovinana veliko sirovim, Slavljenim i dovr{enim ko`ama, 46.31 Trgovina na veliko vo}em ipovr}em, 46.32 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 46.33 Trgovinana veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i maslima, 46.34Trgovina na veliko pi}ima, 46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 46.36Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima, 46.37 Trgovina na velikokafom, ~ajem, kakaom i za~inima, 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom,uklju~uju}i ribe, ljuskare i meku{ce, 46.39 Nespecijalizirana trgovina na velikohranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 46.41 Trgovina na veliko tekstilom,46.42 Trgovina na veliko odje}om i obu}om, 46.43 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima za doma}instvo, 46.44 Trgovina na veliko porculanom, proizvodima odstakla i sredstvima za ~i{}enje, 46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom,46.47 Trgovina na veliko namje{tajem, tepisima i opremom za rasvjetu, 46.48Trgovina na veiiko satovima i nakitom, 46.49 Trgovina na veliko ostalimproizvodima za doma}instvo, 46.51 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernomopremom i softverom, 46.52 Trgovina na veliko elektroni~kim i telekomuni-kacijskim dijelovima i opremom, 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednimma{inima, opremom i priborom, 46.62 Trgovina na veliko alatnim ma{inima, 46.63Trgovina na veliko ma{inima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 46.64 Trgovina naveliko ma{inima za tekstilnu industriju te ma{inima za {ivanje i pletenje, 46.65Trgovina na veliko kancelarijskim namje{tajem, 46.66 Trgovina na veliko ostalimkancelarijskim ma{inima i opremom 46.69 Trgovina na veliko ostalim ma{inima iopremom, 46.71 Trgovina na veliko krutim, te~nim i plinovitim gorivima i srodnimproizvodima, 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 46.73 Trgovinana veliko drvom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 46.74 Trgovinana veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, ure|ajima i opremom zavodovod i grijanje, 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 46.76Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 46.77 Trgovina na veliko ostacima iotpacima, 46.90 Nespecijalizirana trgovina na veliko, 47.11 Trgovina na malo u

  [email protected] NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 59 - Strana 6 Oglasni dio Petak, 31. 7. 2015.

 • nespecija lizi ran im prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskimproizvodima, 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama,47.21 Trgovina na malo vo}em i povr}em u specijaliziranim prodavnicama, 47.22Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,47.23 Trgovina na malo ribama, ljuskarima i meku{cima u specijaliziranimprodavnicama, 47.24 Trgovina na malo hljebom, proizvodima od bra{na, kola~ima islatki{ima u specijaliziranim prodavnicama, 47.25 Trgovina na malo pi}ima uspecijaliziranim prodavnicama, 47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama, 47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenimproizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 47.30 Trgovina na malo motornimgorivima u specijaliziranim prodavnicama, 47.41 Trgovina na malo ra~unarima,perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavnicama, 47.42 Trgovinana malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavnicama, 47.43Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavnicama, 47.51Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavnicama, 47.52 Trgovina namalo metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama, 47.53Trgovina na malo tepisima i prostira~ima za pod, zidnim i podnim oblogama uspecijaliziranim prodavnicama, 47.54 Trgovina na malo elektri~nim aparatima zadoma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, 47.59 Trgovina na malonamje{tajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za doma}instvo uspecijaliziranim prodavnicama, 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranimprodavnicama, 47.62 Trgovina na malo novinama, papirnom robom i pisa}impriborom u specijaliziranim prodavnicama, 47.63 Trgovina na malo muzi~kim ivideozapisima u specijaliziranim prodavnicama, 47.64 Trgovina na malo sportskomopremom u specijaliziranim prodavnicama, 47.65 Trgovina na malo igrama iigra~kama u specijaliziranim prodavnicama, 47.71 Trgovina na malo odje}om uspecijaliziranim prodavnicama, 47.72 Trgovina na malo obu}om i proizvodima odko`e u specijaliziranim prodavnicama, 47.75 Trgovina ha malo kozmeti~kim itoaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 47.76 Trgovina na malocvije}em, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, ku}nim ljubimcima i hranom za ku}neljubimce u specijaliziranim prodavnicama, 47.77 Trgovina na malo satovima inakitom u specijaliziranim prodavnicama, 47.78 Ostala trgovina na malo novomrobom u specijaliziranim prodavnicama, 47.79 Trgovina na malo rabljenom robom uspecijaliziranim prodavnicama, 47.81 Trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima na {tandovima i tr`nicama, 47.82 Trgovina na malotekstilom, odje}om i obu}om na {tandovima i tr`nicama, 47.89 Trgovina na maloostalom robom na {tandovima i tr`nicama, 47.91 Trgovina na malo putem po{te iliinterneta, 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, {tandova i tr`nica, 49.31Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika, 49.32 Taksi slu`ba, 49.39 Ostalikopneni prijevoz putnika, d. n., 49.41 Cestovni prijevoz robe, 49.42 Uslugepreseljenja, 52.10 Skladi{tenje robe, 52.24 Pretovar tereta, 55.10 Hoteli i sli~ansmje{taj, 55.20 Odmarali{ta i sli~ni objekti za kra}i odmor, 55.30 Kampovi i prostoriza kampiranje, 55.90 Ostali smje{taj, 56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata zapripremu i uslu`ivanje hrane, 56.21 Djelatnosti keteringa, 56.29 Ostale djelatnostipripreme i uslu`ivanja hrane, 56.30 Djelatnosti pripreme i uslu`ivanja pi}a 96.02Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje.

  DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU- Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru

  upisane djelatnosti dru{tva- Vozilima, dijelovima i priborom- Me|unarodni prevoz putnika u cestovnom prometu- Me|unarodni prevoz robe u cestovnom prometu- Me|unarodna {pedicija- Skladi{tenje robe - konsignaciona skladi{ta- Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga

  (SR-179/13-B)

  Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u broj: 017-0-Reg-13-000 095 od13.02.2013. godine u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa d.o.o."HALILAGI] COMERC" Biha} upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog zazastupanje dru{tva. Odlukom osniva~a od 06.02.2013. godine raniji direktor SejimaHalilagi} razrije{ena je du`nosti.

  ZASTUPNICIHalilagi} Haris, direktor, bez ograni~enja.

  (SR-180/13-B)

  Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u broj: 017-0-Reg-13-000 112 od20.02.2013. godine u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa DOO "FREDDIE & QUEEN TRADE" Biha} upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenogza zastupanje dru{tva i uskla|enju djelatnosti dru{tva.Odlukom osniva~a od05.02.2012.godine raniji direktor Nermin Memagi} razrije{en je du`nosti.

  ZASTUPNICI

  [ehi} Elvis, direktor, direktor zastupa Dru{tvo ograni~eno, preko iznosa od5.000,00 (pethiljada KM) uz saglasnost ~lana dru{tva.

  DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU

  01.62 Pomo}ne djelatnosti za uzgoj `ivotinja, 02.40 Pomo}ne usluge u{umarstvu, 10.39 Ostala prerada i konzervisanje vo}a i povr}a, 11.01 Destiliranje,pre~i{}avanje i mije{anje alkoholnih pi}a, 11.02 Proizvodnja vina od gro`|a, 11.03Proizvodnja jabukova~e i ostalih vo}nih vina, 17.23 Proizvodnja kancelarijskogmaterijala od papira, 18.11 [tampanje novina, 18.12 Ostalo {tampanje, 18.13 Uslugepripreme za {tampu i objavljivanje, 18.14 Knjigove{ke i srodne usluge, 18.20Umno`avanje snimljenih zapisa, 32.99 Ostala prera|iva~ka industrija, d. n., 33.12Popravak ma{ina, 41.20 izgradnja stambenih i nestambenih zgrada, 42.11 Gradnjacesta i autocesta, 42.12 Gradnja `eljezni~kih pruga i podzemnih `eljeznica, 42.13Gradnja mostova i tunela, 42.21 Gradnja cjevovoda za te~nosti i plinove, 42.22Gradnja vodova za elektri~nu struju i telekomunikacije, 42.91 Gradnjahidrogra|evinskih objekata, 42.99 Gradnja ostalih gra|evina niskogradnje, d. n.,43.11 Uklanjanje gra|evina, 43.12 Pripremni radovi na gradili{tu, 43.13 Ispitivanjeterena za gradnju bu{enjem i sondiranjem, 43.21 Elektroinstalacijski radovi, 43.22Uvo|enje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje iklimatizaciju, 43.29 Ostali gra|evinski instalacijski radovi, 43.31 Fasadni i{tukaturski radovi, 43.32 Ugradnja stolarije, 43.33 Postavljanje podnih i zidnihobloga, 43.34 Bojenje i staklarski radovi, 43.39 Ostali zavr{ni gra|evinski radovi,43.91 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 43.99 Ostalespecijalizirane gra|evinske djelatnosti, d.n., 45.11 Trgovina automobilima imotornim vozilima lake kategorije, 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima,45.20 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 45.31 Trgovina na veliko dijelovima ipriborom za motorna vozila, 45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom zamotorna vozila, 45.40 Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle teodr`avanje i popravak motocikala, 46.11 Posredovanje u trgovini poljoprivrednimsirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 46.12Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama,46.13 Posredovanje u trgovini drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, 46.14Posredovanje u trgovini ma{inima, industrijskom opremom, brodovima i avionima,46.15 Posredovanje u trgovini namje{tajem, proizvodima za doma}instvo i`eljeznom robom, 46.16 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, krznom,obu}om i ko`nim proizvodima, 46.17 Posredovanje u trgovini hranom, pi}ima iduhanom, 46.18 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode iligrupe ostalih proizvoda, 46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima,46.21 Trgovina na veliko `itaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za`ivotinje, 46.22 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 46.23 Trgovina na veliko`ivim `ivotinjama, 46.24 Trgovina na veliko sirovim, {tavljenim i dovr{enimko`ama, 46.31 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 46.32 Trgovina na velikomesom i mesnim proizvodima, 46.33 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nimproizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, 46.34 Trgovina na veliko pi}ima,46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 46.36 Trgovina na veliko{e}erom, ~okoladom i slatki{ima, 46.37 Trgovina na veliko kafom, ~ajem, kakaom iza~inima, 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, ljuskare imeku{ce, 46.39 Nespecijalizirana trgovina na veiiko hranom, pi}ima i duhanskimproizvodima, 46.41 Trgovina na veliko tekstilom, 46.42 Trgovina na veliko odje}omi obu}om, 46.43 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, 46.44Trgovina na veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za ~i{}enje,46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 46.47 Trgovina na velikonamje{tajem, tepisima i opremom za rasvjetu, 46.48 Trgovina na veliko satovima inakitom, 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 46.51Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, 46.52 Trgovina naveliko elektroni~kim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom, 46.61 Trgovinana veliko poljoprivrednim ma{inima, opremom i priborom, 46.62 Trgovina na velikoalatnim ma{inima, 46.63 Trgovina na veliko ma{inima za rudarstvo i gra|evinarstvo,46.64 Trgovina na veliko ma{inima za tekstilnu industriju te ma{inima za {ivanje ipletenje, 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namje{tajem, 46.66 Trgovina naveliko ostalim kancelarijskim ma{inima i opremom, 46.69 Trgovina na velikoostalim ma{inima i opremom, 46.71 Trgovina na veliko krutim, te~nim i plinovitimgorivima i srodnim proizvodima, 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnimrudama, 46.73 Trgovina na veliko drvom, gra|evinskim materijalom i sanitarnomopremom, 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom,ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 46.75 Trgovina na veliko hemijskimproizvodima, 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 46.77 Trgovina naveliko ostacima i otpacima, 46.90 Nespecijalizirana trgovina na veliko, 47.11Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima, 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim

  [email protected] NOVINE FEDERACIJE BiHPetak, 31. 7. 2015. Oglasni dio Broj 59 - Strana 7

 • prodavnicama, 47.21 Trgovina na malo vo}em i povr}em u specijaliziranimprodavnicama, 47.22 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama, 47.23 Trgovina na malo ribama, ljuskarima imeku{cima u specijaliziranim prodavnicama, 47.24 Trgovina na malo hljebom,proizvodima od bra{na, kola~ima i slatki{ima u specijaliziranim prodavnicama,47.25 Trgovina na malo pi}ima u specijaliziranim prodavnicama, 47.26 Trgovina namalo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 47.29 Ostalatrgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama, 47.41Trgovina na malo ra~unarima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranimprodavnicama, 47.42 Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom uspecijaliziranim prodavnicama, 47.43 Trgovina na malo audio i videoopremom uspecijaliziranim prodavnicama, 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranimprodavnicama, 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom uspecijaliziranim prodavnicama, 47.53 Trgovina na malo tepisima i prostira~ima zapod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavnicama, 47.54 Trgovina namalo elektri~nim aparatima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, 47.59Trgovina na malo namje{tajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima zadoma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, 47.61 Trgovina na maio knjigama uspecijaliziranim prodavnicama, 47.62 Trgovina na malo novinama, papirnom robomi pisa}im priborom u specijaliziranim prodavnicama, 47.63 Trgovina na maiomuzi~kim i videozapisima u specijaliziranim prodavnicama, 47.64 Trgovina na malosportskom opremom u specijaliziranim prodavnicama, 47.65 Trgovina na maloigrama i igra~kama u specijaliziranim prodavnicama, 47.71 Trgovina na maloodje}om u specijaliziranim prodavnicama, 47.72 Trgovina na malo obu}om iproizvodima od ko`e u specijaliziranim prodavnicama, 47.75 Trgovina na maiokozmeti~kim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 47.76Trgovina na malo cvije}em, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, ku}nim ljubimcima ihranom za ku}ne ljubimce u specijaliziranim prodavnicama, 47.77 Trgovina na malosatovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama, 47.78 Ostala trgovina na malonovom robom u specijaliziranim prodavnicama, 47.79 Trgovina na malo rabljenomrobom u specijaliziranim prodavnicama, 47.81 Trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima na {tandovima i tr`nicama, 47.82 Trgovina na maiotekstilom, odje}om i obu}om na {tandovima i tr`nicama, 47.89 Trgovina na mafoostalom robom na {tandovima i tr`nicama, 47.91 Trgovina na malo putem po{te iliinterneta, 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, {tandova i tr`nica, 49.31Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika, 49.32 Taksi slu`ba, 49.39 Ostalikopneni prijevoz putnika, d.n., 49.41 Cestovni prijevoz robe, 49.42 Uslugepreseljenja, 52.10 Skladi{tenje robe, 52.21 Uslu`ne djelatnosti u vezi s kopnenimprijevozom, 52.22 Uslu`ne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom, 52.24 Pretovartereta, 52.29 Ostale pomo}ne djelatnosti u prevozu, 55.10 Hoteli i sli~an smje{taj,55.20 Odmarali{ta i sli~ni objekti za kra}i odmor, 55.30 Kampovi i prostori zakampiranje, 55.90 Ostali smje{taj, 56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata zapripremu i uslu`ivanje hrane, 56.21 Djelatnosti keteringa, 56.29 Ostale djelatnostipripreme i uslu`ivanja hrane, 56.30 Djelatnosti pripreme i uslu`ivanja pi}a, 58.11Izdavanje knjiga, 58.12 Izdavanje imenika i popisa korisni~kih adresa, 58.13Izdavanje novina, 58.19 Ostala izdava~ka djelatnost, 59.11 Proizvodnja filmova,videofilmova i televizijskog programa, 59.12 Djelatnosti koje slijede nakonproizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa, 59.13 Distribucijafilmova, videofilmova i televizijskog programa, 59.14 Djelatnosti prikazivanjafilmova, 59.20 Djelatnosti snimanja zvu~nih zapisa i izdavanja muzi~kih zapisa62.03 Upravljanje ra~unarskom opremom i sistemom, 63.11 Obrada podataka,usluge hostinga i djelatnosti u vezi s njima, 68.32 Upravljanje nekretninama uznaknadu ili na osnovu ugovora, 69.20 Ra~unovodstvene, knjigovodstvene irevizijske djelatnosti; porezno savjetovanje, 70.21 Odnosi s javno{}u i djelatnostisaop}avanja, 70.22 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, 71.11Arhitektonske djelatnosti, 71.12 In`injerske djelatnosti i s njima povezano tehni~kosavjetovanje, 71.20 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 73.20 Istra`ivanje tr`i{ta iispitivanje javnog mnjenja, 74.20 Fotografske djelatnosti, 77.11 Iznajmljivanje idavanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije, 77.31Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih ma{ina i opreme, 77.32Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 77.33Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kancelarijskih ma{ina i opreme(uklju~uju}i ra~unare), 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnihprijevoznih sredstava, 77.35 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zra~nihprijevoznih sredstava, 77.39 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalihma{ina, opreme i materijalnih dobara, d. n., 79.11 Djelatnosti putni~kih agencija,79.12 Djelatnosti turoperatora, 79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezis njima, 81.21 Osnovno ~i{}enje zgrada, 81.22 Ostale djelatnosti ~i{}enja zgrada iobjekata, 82.92 Djelatnosti pakovanja, 85.60 Pomo}ne uslu`ne djelatnosti u

  obrazovanju, 91.1 Djelatnosti biblioteka i arhiva, 91.2 Djelatnosti muzeja, 91.3 Radhistorijskih mjesta i gra|evina te sli~nih znamenitosti za posjetioce, 91.4 Djelatnostibotani~kih i zoolo{kih vrtova i prirodnih rezervata, 93.11 Rad sportskih objekata,93.12 Djelatnosti sportskih klubova, 93.19 Ostale sportske djelatnosti, 93.21Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova, 93.29 Ostale zabavne i rekreacijskedjelatnosti, 95.11 Popravak ra~unara i periferne opreme, 95.12 Popravakkomunikacijske opreme, 95.23 Popravak obu}e i proizvoda od ko`e, 95.25 Popravaksatova i nakita, 95.29 Popravak ostalih predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo.

  DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETUVanjskotrgovinski promet:- Prehrambenim i neprehrambenim proizvodima- Me|unarodni prevoz robe i putnika- Me|unarodna {pedicija i {pediterske usluge- Gra|evinarstvo,- Zastupanje i predstavljanje stranih pravnih i fizi~kih lica,- konsignacija i prodaja robe u slobodnim carinskim prodavnicama i

  slobodnim carinskim zonama, usluge, sve u okviru upisane djelatnosti.

  (SR-181/13-B)

  Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u broj: 017-0-Reg-13-000 074 od05.02.2013. godine u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa D.o.o."DINMAL - PROM" Biha} upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog zazastupanje dru{tva. Odlukom osniva~a od 18.02.2012. godine raniji direktor MerimaNuspahi} razrije{ena je du`nosti.

  ZASTUPNICIGolubi} Dean, direktor, bez ograni~enja.

  (SR-182/13-B)

  Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u broj: 017-0-Reg-13-000 061 od30.01.2013. godine u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa DOO"AMENAGEMENT HABITAT BA " Sanski Most upisani su podaci o promjenisjedi{ta dru{tva. Dru{tvo je ranije imalo sjedi{te u Sanskom Mostu, Prijedorska 97 A.

  OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUDru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "AMENAGEMENT HABITAT

  BA-ure|enje enterijera i eksterijera" Sanski Most, DOO "AMENAGEMENT HABI-TAT BA-ure|enje enterijera i eksterijera" Sanski Most, Jezernice bb., Sanski Most,Sanski Most, 17-01-0542-11, 4263614780008.

  (SR-183/13-B)

  Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u broj: 017-0-Reg-13-000 083 od11.02.2013. godine u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa DOO"CYBER]OMP" Sanski Most upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog zazastupanje dru{tva i promjeni sjedi{ta dru{tva.

  Dru{tvo je ranije imalo sjedi{te u Cazinu, Jo{ani bb. Odlukom osniva~a od01.02.2013. godine raniji direktor Aldin [uvi} razrije{en je du`nosti.

  OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUDru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "CYBERCOMP" Sanski Most, DOO

  "CYBERCOMP" Sanski Most, Muse ]azima ]ati}a POT/1, Sanski Most, SanskiMost, 1-4952-00,4263310300000,

  ZASTUPNICISinanovi} Ferid, direktor, bez ograni~enja.

  (SR-184/13-B)

  Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u broj: 017-0-Reg-13-000 069 od13.02.2013. godine u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa DOO "FINAB"Velika Kladu{a upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje dru{tva.Odlukom osniva~a dru{tva od 25.01.2013. godine raniji direktor Muhamed \ogi}razrije{en je du`nosti.

  ZASTUPNICIPleho Damir, direktor, neograni~eno do iznosa od 10.000,00 KM (slovima:

  desethiljadakonvertibilnih maraka), a preko tog iznosa ograni~eno uz saglasnostosniva~a.

  (SR-185/13-B)

  Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u broj: 017-0-Reg-13-000 015 od26.02.2013. godine u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa JU "ZAVOD ZAPROSTORNO URE\ENJE" Biha} upisani su podaci o imenovanju direktoraustanove. Raniji v.d. direktor Fuad Mujagi} razrije{en du`nosti odlukom Upravnogodbora ustanove od 18.02.2013. godine.

  ZASTUPNICIMujagi} Fuad, direktor, bez ograni~enja.

  (SR-186/13-B)

  [email protected] NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 59 - Strana 8 Oglasni dio Petak, 31. 7. 2015.

 • Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u broj 017-0-Reg-13-000 357 od01.07.2013. godine u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa DOO "MIXCOMERC" Biha} upisani su podaci o promjeni osniva~a, lica ovla{tenog zazastupanje dru{tva i uskla|enja djelatnosti dru{tva. Ranijem osniva~u i zamjenikudirektora dru{tva Edinu [ahinovi}u prestala ovla{tenja uslijed smrti.Odlukomosniva~a od 28.05.2013. godine raniji direktor Ismet [ahinovi} razrije{en jedu`nosti.

  OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA

  [ahinovi} Ajla

  [ahinovi} Imran

  [ahinovi} Ismet

  [ahinovi} Jasmina

  [ahinovi} Sajma

  ZASTUPNICI

  Turni} Denis, direktor, bez ograni~enja

  DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU

  13.30 Dovr{avanje tekstila; 45.11 Trgovina automobilima i motornim vozilimalake kategorije; 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima; 45.20 Odr`avanje ipopravak motornih vozila; 45.31 Trgovina na veliko dijelovima i priborom zamotorna vozila; 45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila;45.40 Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te odr`avanje ipopravak motocikala; 46.11 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama,`ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 46.12 Posredovanje utrgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 46.13Posredovanje u trgovini drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom; 46.14Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima;46.15 Posredovanje u trgovini namje{tajem, proizvodima za doma}instvo i`eljeznom robom; 46.16 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, krznom,obu}om i ko`nim proizvodima; 46.17 Posredovanje u trgovini hranom, pi}ima iduhanom; 46.18 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode iligrupe ostalih proizvoda; 46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima;46.21 Trgovina na veliko `itaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za`ivotinje; 46.22 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 46.23 Trgovina na veliko`ivim `ivotinjama; 46.24 Trgovina na veliko sirovim, {tavljenim i dovr{enimko`ama; 46.31 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 46.32 Trgovina na velikomesom i mesnim proizvodima; 46.33 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nimproizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima; 46.34 Trgovina na veliko pi}ima;46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 46.36 Trgovina na veliko{e}erom, ~okoladom i slatki{ima; 46.37 Trgovina na veliko kafom, ~ajem, kakaom iza~inima; 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, ljuskare imeku{ce; 46.39 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskimproizvodima; 46.41 Trgovina na veliko tekstilom; 46.42 Trgovina na veliko odje}omi obu}om; 46.43 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo; 46.44Trgovina na veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za ~i{}enje;46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 46.47 Trgovina na velikonamje{tajem, tepisima i opremom za rasvjetu; 46.48 Trgovina na veliko satovima inakitom; 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 46.51Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom; 46.52 Trgovina naveliko elektroni~kim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom; 46.61 Trgovinana veliko poljoprivrednim ma{inama, opremom i priborom; 46.62 Trgovina naveliko alatnim ma{inama; 46.63 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo igra|evinarstvo; 46.64 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju tema{inama za {ivanje i pletenje; 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namje-{tajem; 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom 46.69Trgovina na veliko ostalim ma{inama i opremom; 46.71 Trgovina na veliko krutim,te~nim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; 46.72 Trgovina na velikometalima i metalnim rudama; 46.73 Trgovina na veliko drvom, gra|evinskimmaterijalom i sanitarnom opremom; 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom,instalacijskim materijalom, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 46.75Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 46.76 Trgovina na veliko ostalimpoluproizvodima; 46.77 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 46.90Nespecijalizirana trgovina na veliko; 47.11 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima 47.19 Ostalatrgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 47.21 Trgovina na malo vo}emi povr}em u specijaliziranim prodavnicama; 47.22 Trgovina na malo mesom imesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 47.23 Trgovina na maloribama, ljuskarima i meku{cima u specijaliziranim prodavnicama; 47.24 Trgovina namalo hljebom, proizvodima od bra{na, kola~ima i slatki{ima u specijaliziranimprodavnicama; 47.25 Trgovina na malo pi}ima u specijaliziranim prodavnicama;47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama;

  47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranimprodavnicama; 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranimprodavnicama; 47.41 Trgovina na malo ra~unarima, perifernim jedinicama isoftverom u specijaliziranim prodavnicama; 47.42 Trgovina na malotelekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavnicama; 47.43 Trgovinana malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavnicama; 47.51 Trgovina namalo tekstilom u specijaliziranim prodavnicama; 47.52 Trgovina na malo metalnomrobom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama; 47.53 Trgovina na malotepisima i prostira~ima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranimprodavnicama; 47.54 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo uspecijaliziranim prodavnicama; 47.59 Trgovina na malo namje{tajem, opremom zarasvjetu i ostalim proizvodima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama;47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavnicama; 47.62 Trgovinana malo novinama, papirnom robom i pisa}im priborom u specijaliziranimprodavnicama; 47.63 Trgovina na malo muzi~kim i videozapisima u specijaliziranimprodavnicama; 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranimprodavnicama; 47.65 Trgovina na malo igrama i igra~kama u specijaliziranimprodavnicama; 47.71 Trgovina na malo odje}om u specijaliziranim prodavnicama;47.72 Trgovina na malo obu}om i proizvodima od ko`e u specijaliziranimprodavnicama; 47.75 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama; 47.76 Trgovina na malo cvije}em, sadnicama,sjemenjem, gnojivom, ku}nim ljubimcima i hranom za ku}ne ljubimce uspecijaliziranim prodavnicama; 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom uspecijaliziranim prodavnicama; 47.78 Ostala trgovina na malo novom robom uspecijaliziranim prodavnicama; 47.79 Trgovina na malo rabljenom robom uspecijaliziranim prodavnicama; 47.81 Trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima na {tandovima i tr`nicama; 47.82 Trgovina na malotekstilom, odje}om i obu}om na {tandovima i tr`nicama 47.89 Trgovina na maloostalom robom na {tandovima i tr`nicama; 47.91 Trgovina na malo putem po{te iliinterneta; 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, {tandova i tr`nica; 49.31Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika; 49.32 Taksi slu`ba; 49.39 Ostalikopneni prijevoz putnika, d. n.; 49.41 Cestovni prijevoz robe; 49.42 Uslugepreseljenja; 49.50 Cjevovodni transport 52.10 Skladi{tenje robe; 52.21 Uslu`nedjelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom 52.24 Pretovar tereta; 52.29 Ostalepomo}ne djelatnosti u prevozu; 55.10 Hoteli i sli~an smje{taj; 55.20 Odmarali{ta isli~ni objekti za kra}i odmor; 55.30 Kampovi i prostori za kampiranje; 55.90 Ostalismje{taj; 56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i uslu`ivanjehrane; 56.21 Djelatnosti keteringa; 56.29 Ostale djelatnosti pripreme i uslu`ivanjahrane; 56.30 Djelatnosti pripreme i uslu`ivanja pi}a; 69.20 Ra~unovodstvene,knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje; 73.11 Agencije zapromociju (reklamu i propagandu); 73.12 Ogla{avanje putem medija; 74.20Fotografske djelatnosti; 74.90 Ostale stru~ne, nau~ne i tehni~ke djelatnosti, d. n.;77.11 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lakekategorije; 77.21 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju isport; 77.22 Iznajmljivanje videokaseta i diskova; 77.29 Iznajmljivanje i davanje uzakup (leasing) ostalih predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo; 77.31Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih ma{ina i opreme; 77.32Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 77.33Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kancelarijskih ma{ina i opreme(uklju~uju}i ra~unare); 77.39 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalihma{ina, opreme i materijalnih dobara, d. n.; 79.11 Djelatnosti putni~kih agencija;79.12 Djelatnosti turoperatora; 79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezis njima; 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova; 95.12 Popravakkomunikacijske opreme; 95.21 Popravak elektroni~kih ure|aja za {iroku potro{nju;95.22 Popravak aparata za doma}instvo te opreme za ku}u i vrt; 95.23 Popravakobu}e i proizvoda od ko`e 95.25 Popravak satova i nakita; 95.29 Popravak ostalihpredmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo; 96.01 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstila ikrznenih proizvoda; 96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje; 96.03 Pogrebnei srodne djelatnosti.

  DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

  - Prehranbeni proizvodi u okviru upisane djelatnosti

  - Neprehranbeni proizvodi u okviru upisane djelatnosti

  - Mu|unarodni prevoz putnika i robe u cestovnom prometu

  - Me|unarodna {pedicija i usluge

  - Kompenzacioni poslovi.

  - Turisti~ke i ugostiteljske usluge.

  - Skladi{tenje robe-konsignaciona skladi{ta i usluge.

  - Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga.

  (SR-388/13-B)

  [email protected] NOVINE FEDERACIJE BiHPetak, 31. 7. 2015. Oglasni dio Broj 59 - Strana 9

 • Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u broj: 017-0-Reg-13-000 339 od24.05.2013.godine u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa DOO "TEHNINET" Cazin upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanjedru{tva.Odlukom osniva~a od 17.05.2013.godine raniji direktor Mujo [umarrazrije{en je du`nosti.

  ZASTUPNICINadarevi} Ned`ad, direktor, bez ograni~enja

  (SR-389/13-B)

  Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u broj 017-0-Reg-13-000 505 od04.09.2013.godine u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa DOO"BIHA]-TRIKO" Biha} upisani su podaci o prenosu udjela i promjeni lica ovla{te-nog za zastupanje dru{tva.Ugovorom o prenosu udjela od 22.07.2013. godine ranijiosniva~ Tiatto Roberto prenio je svoj udio u dru{tvu.Odlukom osniva~a od22.07.2013. godine raniji direktor dru{tva Tiatto Roberto razrije{en je du`nosti.

  OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTACarlotti SandroZASTUPNICIMuli} Kerima, direktor, Ograni~eno,preko iznosa od 30.000,00 KM uz

  saglasnost ~lana dru{tva.

  (SR-390/13-B)

  Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u broj 017-0-Reg-12-000 656 od30.11.2012.godine u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa DOO "ACTIV-PLUSS" Sanski Most upisani su podaci o prenosu udjela,promjeni lica ovla{tenog zazastupanje,imenovanju prokuriste dru{tva i uskla|enju djelatnosti dru{tva.Ugovorom o prenosu udjela od 20.11.2012. godine raniji osniva~ Elvedin Zenkovi}prenio je svoj udio u dru{tvu.Odlukom osniva~a od 20.11.2012. godine ranijidirektor Elvedin Zenkovi} razrije{en je du`nosti.

  OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAZenkovi} Senija, Sanski Most, li~na karta: -ZASTUPNICIPa{agi} Nusret, adresa: nepoznata, li~na karta: nepoznata, direktor, sa ograni~e-

  njima u skladu sa menad`erskim ugovoromZenkovi} Said, adresa: nepoznata, li~na karta: nepoznata, prokurist, bez

  ograni~enjaDJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU10.31 Prerada i konzerviranje krompira; 10.32 Proizvodnja sokova od vo}a i

  povr}a; 10.39 Ostala prerada i konzervisanje vo}a i povr}a; 10.85 Proizvodnjagotove hrane i jela; 11.01 Destiliranje, pre~i{}avanje i mije{anje alkoholnih pi}a;11.02 Proizvodnja vina od gro`|a; 13.10 Priprema i predenje tekstilnih vlakana;13.20 Tkanje tekstila; 13.30 Dovr{avanje tekstila; 13.91 Proizvodnja pletenih iheklanih tkanina; 13.92 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odje}e;13.93 Proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod; 13.94 Proizvodnja u`adi, konopaca,upletenog konca i mre`a; 13.95 Proizvodnja netkanog teksti