SLU@BENE OBJAVE JAVNI NATJE^AJ - SLU@BENE OBJAVE OGLASI KONKURSI NATJE^AJI AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU

 • View
  15

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SLU@BENE OBJAVE JAVNI NATJE^AJ - SLU@BENE OBJAVE OGLASI KONKURSI NATJE^AJI AGENCIJA ZA DR@AVNU...

 • SLU@BENE OBJAVE

  OGLASI KONKURSI NATJE^AJI

  AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Na osnovu ~lana 24. stava (3) Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i ~lana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provo|enja javnog konkursa i postavljenja dr`avnih slu`benika u organima dr`avne slu`be Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/19), a na zahtjev Finansijske policije Federacije Bosne i Hecegovine, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH objavljuje

  JAVNI KONKURS

  ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U FINANSIJSKOJ POLICIJI

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  6-1125

  Radno mjesto:

  - Na~elnik Slu`be - Slu`ba za pravne, informati~ke, ra~unovodstvene i op{te poslove - 1 (jedan) izvr{ilac

  Integralni tekst javnog konkursa mo`ete pogledati na slu`benoj internet-stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH - www.adsfbih.gov.ba.

  Rok za podno{enje prijava po~inje te}i od dana objavljivanja javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

  (Sl-958/19-F)

  AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Na temelju ~lanka 24. stavak (3) Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) a u svezi sa ~lankom 1. Uredbe o primjeni Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegova~ko-neretvanskom kantonu ("Slu`bene novine HNK", broj 1/12 i 1/14), i ~lanka 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog natje~aja i postavljenja dr`avnih slu`benika u tijelima dr`avne slu`be Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/19), a na zahtjev Op}ine Prozor-Rama, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH objavljuje

  JAVNI NATJE^AJ

  ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INI PROZOR-RAMA

  2/556 Radna mjesta:

  01. Stru~ni suradnik za planiranje i izradu projekata - Slu`ba za razvoj, poduzetni{tvo, obrt i financije - 1 (jedan) izvr{itelj

  02. Stru~ni suradnik za javne nabave - Ured na~elnika - 1 (jedan) izvr{itelj

  03. Stru~ni suradnik za poslove prostornog ure|enja, urbanizma, gra|enja i stambeno komunalnih poslova - 1 (jedan) izvr{itelj

  Integralni tekst javnog natje~aja mo`ete pogledati na slu`benoj internet-stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH - www.adsfbih.gov.ba.

  Rok za podno{enje prijava po~inje te}i od dana objavljivanja javnog natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

  (Sl-959/19-F)

  AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Na osnovu ~lana 24. stav (3) Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj 3/12) i ~lana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provo|enja javnog konkursa i postavljenja dr`avnih slu`benika u organima dr`avne slu`be Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/19), a na zahtjev Op}ine Kakanj, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

  JAVNI KONKURS

  ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI KAKANJ

  5/781 Radno mjesto:

  SLU@BA ZA OP]U UPRAVU, RADNE I ZAJEDNI^KE POSLOVE, LOKALNU SAMOUPRAVU I MJESNE ZAJDNICE

  - Vi{i stru~ni saradnik za ljudske resurse - 1 (jedan) izvr{ilac

  Integralni tekst javnog konkursa mo`ete pogledati na slu`benoj internet-stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH - www.adsfbih.gov.ba.

  Godina XXVI - Broj 68 Srijeda, 18. 9. 2019. godine S A R A J E V O

  ISSN 1512-7079

 • Rok za podno{enje prijava po~inje te}i od dana objavljivanja javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

  (Sl-960/19-F)

  AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Na osnovu ~lana 34., a u vezi sa ~lanom 67. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Kantonu Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 31/16), na zahtjev Pravobranila{tva Kantona Sarajevo, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

  JAVNI KONKURS

  ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U PRAVOBRANILA[TVU

  KANTONA SARAJEVO

  6-1223

  Radno mjesto:

  - Sekretar Pravobranila{tva - 1 (jedan) izvr{ilac Integralni tekst javnog konkursa mo`ete pogledati na

  slu`benoj internet stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH - www.adsfbih.gov.ba.

  Rok za podno{enje prijava po~inje te}i od dana objavljivanja javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

  (Sl-961/19-F)

  JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR

  Na temelju ~lanka 8. i 26. Zakona o javnim poduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), ~lanka 271. Zakona o gospodarskim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 81/05), ~lanka 43. Statuta Javnoga poduze}a "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioni~ko dru{tvo Mostar (broj SD-8/16 i SD-6/19), te Odluke Nadzornoga odbora Dru{tva o raspisivanju javnoga natje~aja i imenovanju Povjerenstva za odabir i predlaganje kandidata za Odbor za reviziju, broj NO-988/19 od 12. rujna 2019. godine, Nadzorni odbor Javnoga poduze}a "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioni~ko dru{tvo Mostar objavljuje

  JAVNI NATJE^AJ

  ZA ODABIR KANDIDATA ZA ODBOR ZA REVIZIJU JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D.D. MOSTAR

  I. Objavljuje se javni natje~aj za odabir i predlaganje kandidata za tri (3) ~lana Odbora za reviziju Javnoga poduze}a "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioni~ko dru{tvo Mostar (u daljnjem tekstu: Dru{tvo). II. Odabir i predlaganje kandidata za izbor ~lanova Odbora za reviziju izvr{it }e Povjerenstvo ve}inom glasova na temelju provedenog javnog natje~aja, koje }e sastaviti pisanu preporuku s prijedlogom najboljih kandidata upu}enu Nadzornome odboru, na temelju koje }e Nadzorni odbor donijeti Odluku o predlaganju kandidata Skup{tini Dru{tva za kona~no imenovanje.

  Imenovanje ~lanova Odbora za reviziju izvr{it }e Skup{tina Dru{tva.

  Mandat imenovanih ~lanova Odbora za reviziju traje ~etiri (4) godine.

  Du`nosti Odbora za reviziju su utvr|ene Zakonom o javnim poduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), Zakonom o gospodarskim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 81/05) i Statutom Dru{tva (broj SD-8/16 i SD-6/19).

  Naknada i druga prava budu}eg predsjednika i svakog pojedina~nog ~lana Odbora za reviziju ure|uju se ugovorom na temelju odluke Skup{tine Dru{tva.

  III. Kandidat koji se prijavljuje za ~lana Odbora za reviziju du`an je ispunjavati sljede}e uvjete:

  a) Op}i uvjeti i dokumenti kojima se isti dokazuju:

  - da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list); - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o

  dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci); - da nije osu|ivan za kazneno djelo i prekr{aj nespojiv s

  du`no{}u ~lana Odbora za reviziju pet (5) godina od dana pravomo}nosti sudske presude, isklju~uju}i vrijeme trajanja zatvorske kazne (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadle`nog organa);

  - da nije osoba kojoj je pravomo}nom presudom zabranjeno obavljanje du`nosti iz nadle`nosti Odbora za reviziju (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadle`nog organa);

  - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadle`nog organa);

  - da se na njega ne odnosi ~lanak IX.I. Ustava BiH (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadle`nog organa);

  - da nema smetnji u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 13/02, 16/02, 14/03, 12/04, 63/08 i 18/12) i u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08) - (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadle`nog organa);

  - da nije na du`nosti u politi~koj stranci (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadle`nog organa);

  - da nije ~lan Nadzornoga odbora Dru{tva, Uprave Dru{tva, zaposlen, niti da ima izravni ili neizravni financijski interes u Dru{tvu u ~iji se Odbor za reviziju kandidira (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadle`nog organa).

  b) Posebni uvjeti i dokumenti kojima se isti dokazuju:

  - VSS - visoka stru~na sprema (VII stupnja) ekonomskog, pravnog ili tehni~kog smjera, te drugog odgovaraju}eg smjera (dokaz: ovjerena preslika diplome);

  - najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja diplome (dokaz: potvrda o radnome iskustvu).

  IV. Prijave kandidata moraju sadr`avati kra}i `ivotopis, adresu i kontakt telefon.

  Uz prijavu je potrebno dostaviti originale ili ovjerene preslike dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje tra`enih uvjeta. V. Kandidati koji ispune op}e i posebne uvjete bit }e pozvani na intervju. VI. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzet }e se u obzir sljede}e:

  - sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa gospodarskog dru{tva;

  - sposobnost za odgovorno obavljanje du`nosti ~lana Odbora za reviziju;

  - izra`ena inicijativnost i neovisnost u radu i dono{enje odluka;

  - komunikacijske i organizacijske sposobnosti; - znanje i sposobnost