Slovenski Etno

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Slovenski Etno

 • 7/26/2019 Slovenski Etno

  1/4

  Tine Kurent, Joe IVlarinko, U D K 6 7 4 . 4 . 0 5 ( 4 9 7 . 1 2 Hudinja )

  An to n Marinko, Jure Kolenc

  Fakulteta za arh itet kuro Ljubljana

  Orodje zadimenzioniranje dogosnovano naaproksimacijiIJT z razmerjem 22:7

  tudenta a r h i t e k t u r e A n t o n M a r i n k o in Jure Kolenc sta se aprila leta 1 9 7 5 m u d i l a v vasi Hudinja na

  P o h o r ju . Pr i kme tu Ivanu Ledi neku sta med d r u g i m o r o d j e m nala p r i p r a v o , ki so jo uporabljali sodarji

  za d imenz ion i ran je dog . V Led inekovem rodu so b i l i sodarji in k o l a r j i . Orod je je imenoval cvirkle".

  Po njegovem mnenju je o rod je iz konca prejnjega stolet ja in ni ve v uporabi . Lastnik ni znal pojasnit i

  pr inc ipa de lovanja . Danes za ob l ikovan je d o g upora blj a vnaprej pripra vljen e ablone, ki so prirejene

  posameznim vel ikost im sodov.

  Orod je je b i lo skrbno premer jeno. Ke r ga je lastnik dal za doloen as na razpolago, s mo tudi pr inc ip

  delovanja l ahko preveri l i . Preprosta priprav a za d imenz ion i ran je dog je pokazala, k ako so stari mojstr i

  sodarske i n kolarske obrt i reevali vpraanje de l i tve kronega oboda , pr i emer pa ne gre za de l i tve z

  raz po lav l jan jem, ki j ih je mono izvest i spreprosto g eometr i jo .

  Ke r j e D I M E N Z I O N I R A N J E bistvena naloga arhitekta, s m o pr inc ip de lovanja t e naprave prouili In

  graf ino predstav i l i v o k v i r u tudija pri p redmet u Modula rna kompoz ic i ja in prefabr ikac i ja na oli za

  arhi tekturo l jubl janske univerze .

  Princip delovanja

  Orod je je zasnovano na uporab i razmerja 22 :7, kar je aproksimaci ja razmerja m e d o b o d o m in

  premerom kroga. e sod sestavlja 22 do g, je irina doge en a sedmina premera. Ker se pr eme r soda

  manja od s red ine pro t i v rhua l i d n u , se irina doge spreminja glede na odgovarjajoi premer.

  Priprava je sestavljena iz dveh lesenih letvic, povezanih z usn jen im t rakom, k i de luje kot teaj. V vsako

  letvico je na enaki razdalj i od teaja vstavljen k l i n doloene doline. Zaradi k l i n o v , ki ses takneta , k o

  napravo zapremo, nastane me d k r a k o m a k o t 1 6 2 2 " , k ar j e p ri bl i n o 3 6 0 : 2 2 . V vsaki letvici sta po

  dve v rs t i luken j , kamor se da vstav i t i premine zat ie. Oddal jenost zatia od teaja predstavlja polmer

  soda na doloenem mes t u ; e vs t av imo zatia na obeh krak ih naprave v enaki oddal jenost i od teaja,

  predstavlja razdalja m e d k r a k o m a na te m mestu irino doge, naklon krakov pa n jeno t rapezno obl iko.

  Na ta nain lahko sodu na kateremkol i prerezu do lo imo premer in odgovarjaj oo irino ter nak londoge.

  Razmerje 2 2 : 7 , k i aproks imi ra odnos me d o b o d o m in p r e m e r o m , je b i lo uporab l jano pr i ant inih

  k o m p o z i c i j a h , na p r imer v Stonehengeu (1) , v k ompoz ic i jah r imsk i h vodn ih ko les in pri razdel i tv i

  reber v Pant heonu (2) .

  Opombe

  (1) T. K u r e n t , Stonehenge and the Vitruvian Amusium ( A rch i t ec t ura l A ssoc ia t ion Quar t e r ly , vol 7,

  no 3 , L o n d o n 1975) ;

  (2) T. K u r e n t , The Modular Composition of Roman WaterWheels ( A r c h a e o m e t r y 10 , Oxford ,U nive rs i t y 196 7) . |

 • 7/26/2019 Slovenski Etno

  2/4

  Ilustracija

  IVIedsebojna odvisnost irine doge in odgovarjajoega premera je osnova orodja za doloanje mer priizdelavi dog .

  Illustration

  The interdependence of the width of a stave and of the corresponding diameter is the basis of the

  stave-calibrating device.

 • 7/26/2019 Slovenski Etno

  3/4

 • 7/26/2019 Slovenski Etno

  4/4

  S u m m a r y

  The stave dimensioning device based on theapproximation of^/Twith th eratio 22:7

  In Slovenia, Yugoslavia, an ancient device designed for the dimensioning of staves is still in use in

  winecask manufacture. The tool is based on the ratio 22:7 which approximates the ratio

  circumference : diameter. Thus, if a cask is composed of twenty-two staves, the variable width of a

  stave is one-seventh of the corresponding diameter.

  The device consists of two wooden sticks hinged togother with a piece of leather Two fixed pins keep

  a distance at 36CP : 22, wihch is about 76 22', between the closed thongs. Two.movable pins can be

  inserted in the holes, forming two series, bored in the two sticks.

  The various diameters of a cask can be determined with the lengthwise distance between the two

  movable pins, which can be symmetrically placed in the opposite holes of the two sticks. The resulting

  apertures between the closed thongs at the two movable pins define the corresponding width of a

  stave and its trapezoidal section.

  The ratio 22:7, approximating the relation between the circumference and the diameter, was used in

  the anticfe composition, e.g. in Stonehenge (1), in the composition of Roman water-wheels, and in

  the arrangement of ribs in the Pantheon dome. (2). ,

  Refferences

  (1) T. K urent , The Modular Composition of Stonehenge (Architec tura l Associat ion Quarter ly , vol 7,

  no 3 , L o n d o n 1975 ) ;

  (2) T. K urent , The Modular Composition of Roman Water-Wheels ( A rchaeomet ry 1 0 , Ox f ordUnivers i ty 1967 ) .