Click here to load reader

Slot 3 Format dan Saiz Elemen Multimedia

  • View
    586

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Slot 3 Format dan Saiz Elemen Multimedia

  • 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIASLOT 3MODUL41

2. Format Fail Teks Format Fail Grafik Format Fail Audio Format Fail Video Format Fail AnimasiKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 3. FORMAT FAIL TEKS Teks yang digunakan dalam fail/dokumen yang dibina akan disimpan dalam format yang khusus. Dua format fail yang perlu guru-guru tahu adalah txt (text) dan rtf (rich text format).KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 4. FORMAT FAIL TEKS Format txt (text) adalah aksara asas yang tiada gaya (style) atau kesan khusus (effect). Contohnya perisian MS Notepad akan menyimpan fail dalam format txt.KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 5. FORMAT FAIL TEKS Format rtf (rich text format) adalah aksara yang telah diberikan pelbagai gaya (style) dan kesan (effect). Contohnya perisian MS Word boleh menyimpan fail dalam format rtf.KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 6. TEKS SAIZ FAIL Saiz fail bagi teks adalah berbeza berdasarkan format teks yang disimpan. Contoh saiz fail dalam format txt yang menggunakan 29 aksara menggunakan 1kB sahaja. Saiz fail dalam format rtf yang menggunakan 29 aksara akan mengambil ruang sebanyak 40 kB.Keluar KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAUtamaMenu 7. TEKS SAIZ FAIL Perbandingan Saiz Fail 29 aksara ditaip menggunakan NotepadDisimpan dalam format txt 1 kB Disimpan dalam format rtf 40 kB2/2 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 8. Imej yang dihasilkan dengan perisian penyuntingan grafik disimpan dalam pelbagai jenis format fail grafik yang berbeza. Format fail imej menentukan kualiti imej, saiz fail serta tujuan penggunaan sesebuah imej.KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA8 9. RAW adalah imej mentah yang mula-mula dihasilkan dengan menggunakan peranti seperti kamera digital atau pengimbas. RAW sebenar bukan suatu format imej seperti BMP, JPEG dll. RAW perlu diproses kepada format imej yang lain (BMP, JPEG, TIFF) dengan perisian khas.KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA9 10. Contoh-contoh format fail grafik: *.JPEG (Joint Photographic Experts Group) *.GIF (Graphics Interchange Format)*.PNG (Portable Network Graphics) *.TIFF (Tagged Image File Format) *.BMP (Windows Bitmap)KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA10 11. BMP untuk imej yang berkualiti tinggi tetapi saiz failnya besar. JPEG digunakan sebagai imej bagi laman web, kerana imej jenis ini mempunyai pelbagai warna dan berkapasiti rendah. Ia menggunakan format grafik 24 bit.GIF Biasanya digunakan dalam laman web dan saiz failnya kecil. GIF menggunakan format grafik 8 bit, hanya dapat menggunakan 256 warna sahaja.TIFF Fail grafik yang biasanya dihasilkan oleh pengimbas. PNG imej ini sesuai digunakan dalam laman web kerana saiz failnya kecil Tetapi saiz failnya lebih besar daripada GIF. Format imej ini menyokong kedalaman warna dan memberi imej yang berkualiti. Ia juga menyokong mod warna 8 bit, 16 bit, 24 bit KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA11 12. Fail grafik (Kids) ini disimpan dalam format yang berbeza.KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA12 13. Contoh-contoh format fail audio: *.wav Waveform Audio File*.midi Musical Instrument Digital Interface *.mp3 Moving Picture Expert Group Level 3*.wma Window Media Audio *.cda Compact Disc Audio *.aiff Audio Interchange File Format *.ra Real AudioKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 14. WAV Format yang paling meluas digunakan. Format fail ini berkualiti tinggi tetapi saiz failnya besar. Ia menyokong saiz sampel 8 bit dan 16 bit. MID MID (MIDI) merupakan format fail audio yang menyimpan maklumat dalam bentuk nota muzik (tanpa suara). Saiz failnya agak kecil sesuai digunakan dalam Internet. MP3 Fail audio yang popular dalam talian Internet, dan saiz failnya kecil, 12 kali lebih kecil berbanding dengan format wav atau aiff kerana format ini mengurangkan bit-bit tanpa menjejaskan kualitinya. AIFF Format ini digunakan oleh komputer Macintosh, ia mampu menampung saiz sampel sehingga 32 bit. Kualitinya tinggi tetapi saiz fail besar. CDA Format ini menyokong saiz sampel 16 bit. Ia merupakan format fail audio yang boleh disimpan dan dimainkan dalam cakera CD sahaja. Format fail audio ini tidak boleh dimainkan terus dari cakera keras. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 15. Contoh-contoh format fail video:.flv (Flash Video Format) .avi (Audio Video Interleave) .wmv (Windows Media Video Format) .mpeg (Motion Picture Expert Gruop)KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA15 16. AVI Diperkenalkan oleh Syarikat Microsoft. Kualitinya sederhana tetapi saiz failnya besar.MPEG Format ini boleh dimampatkan tanpa menjejaskan kualiti video dengan ketara. Saiz failnya lebih kecil.FLV Diperkenalkan oleh Macromedia. Kualiti video yang tinggi dengan saiz fail yang kecil, sesuai untuk video dalam laman web. WMV Dibangunkan oleh Microsoft. Ia merupakan suatu format mampatan untuk fail video. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 17. Contoh-contoh format fail Animasi:.fla (Format fail Flash FLA Project) .GIF (Graphic interchange Format) .swf (ShockWave Flash) .swi (Fail Projek Swish)KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA17 18. FailKelebihanKekurangangifSaiz kecilTerhad hanya 256 warna Kualiti photo kurang baikLatarbelakang boleh transparent flashBoleh masukkan audio Lebih fleksible berbanding gifKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIASaiz fail besar Memerlukan flash player untuk dipaparkan 19. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA19